Home » Famyljes » Jong, de (‘t Bildt) » Kolleksje Jong, de (‘t Bildt) » Kolleksje sulver De Jong – Koopal

Kolleksje sulver De Jong – Koopal

Sien beskriving fan ’e geboortelepel Jehannes Gêrms de Jong 1873: Jong, Johannes Gerbens de – 1873 – Erfgoed Fundaasje (erfgoed-fundaasje.nl)

Hieronder ’n geboortelepel met de inisjalen N.F. Wie weet wêr’t die foor staan?

De Jong-Koopal sulver
De Jong-Koopal sulver
De Jong-Koopal sulver

NF – KOLLEKSJE DE JONG
Foarwerp:
sulveren sierleppel.
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, ûnder de rottetonge, sintreard, yn skriuwletters: N F
Stâltype: flochten.
Stâlbekroaning: de Leafde (madonna mei bern)
Lingte: 18,5 sm.
Gewicht: 51,6 gram.
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Johannes Gerbens de Jong (2019)

’t Kin weze dat de inisjalen slaan op Nanne Frearks of Nanne Foppes, sien: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma
Genealogise rii fan fernoemen, met N.F.:
Neeltje Franses Tilma
Neeltje Fokkes Noordenbos
Neeltje Feddes x Pytter Paulus
Neeltje Feikes x Gerrit Gerrits
Neeltje Foppes
Nammen Feikes
Nanne Foppes
Nanne Freerks

De leppel is ôfkomstich út de neilittenskip fan Tietje Goudemond, net troud;
dr f. Joukje Harkes Hiemstra, manufakturierster te St.-Anne, x Jacob Goudemond, timmerman of -feint te St.-Anne; Joukje is in suster fan Doutje Harkes Hiemstra, sjoch: Kertiersteat Palsma, nr 27.