Home » Famyljes » Gerbens » Genealogy Gerbens

GENEALOGY GERBENS

Dizze fragmint-Genealogy Gerbens komt ta stân n.o.f. in argivearing fan ’e Kolleksje Jukema-Nammensma, dêr’t in foto-album yn opnommen is mei foto’s fan dizze staach Gerbens.

STAMRIGE

GENERAASJE I
I Gerben Andries
; Gêrm is yn 1742 boarger fan Frjentsjer; hy docht belidenis te Menaam op 4-11-1742, stiet dêr yn 1767 op ’e lidmatelist en wennet dan op ’e ‘Dyxter buurt’;
x Menaam 5-8-1742, hy fan Peins, sy fan Menaam, Dieuke Martens + 1793; docht 4-11-1742 belidenis te Menaam

II Andries Gerbens
* Frjentsjer (neffens stjerakte) omstrings 1758 + Menaam 19-12-1837, hûsnr 5, 79 jier; keapman te Menaam, by ferstjerren dêr rintenier
Andrys tekenet de trou-akten fan syn dochter Geartsy bygelyks, yn 1818 en 1820 mei A: Gerbens; yn syn stjerakte wurdt er Andries Gerbens neamd, allinne mei patronym, net mei de fan Gerbens
x Menaam 25-11-1781, beide fan Menaam, Trijntje Fransens * 1761 + Menaam 20-9-1813, hûsnr 5, 52 jier; dr fan Frans Wytses en Geertje Hendriks (neffens stjerakte fan Tryntsje is de mem Getje Sybrens)
Sjoch: Kertiersteat Rindertje Bouma 116/117 en 58/59 en 29
Bern:
1 Gerben Andries Gerbens, folget III.1
2 Frans Andries
* Menaam 17-12-1783 ~ dêr 11-1-1784
3 Frans Andries * Menaam 14-3-1785 ~ dêr 24-4-1785
4 Frans Andries Gerbens, folget III.2
5 Dieuke Andries Gerbens
* Menaam 30-12-1787 ~ dêr 20-1-1788 † Hallum 15-12-1854;
x Hallum 19-4-1807 Doekele Reimers Koopal * Froubuorren 5-5-1778 ~ dêr 31-5-1778 † St.-Anne 19-5-1855; keapman/winkelman te Hallum oant 12-5-1817; yn 1823 dêr húsman (=boer); yn 1832 skatter fan it slachtfee te Hallum; gernier te Hallum 1837, 1844; arbeider dêr, 1837, ’44, ’48, ’52
Sjoch: Genealogy Koopal/Koopmans V10
6 Geertje Andries * Menaam 10-7-1789 ~ dêr 26-7-1789
7 Geertje Andries Gerbens
* Menaam 21-12-1790 ~ dêr 16-1-1791 + Menaam 11-12-1833, hûsnr 122, 33 jier; by trouwen sûnder berop te Menaam, dêrnei boerinne te Menaam; by twadde houlik idem te Skingen; by ferstjerren idem te Menaam;
x 1 Menameradiel 12-7-1818, 27 en 34 jier, op houlikse betingsten, Klaas Nannes Kuperus * Marsum 1783 + dêr 21-3-1819, 35 jier; boer te Marsum; sn fan Nannes Jans Kuperus en Tyttje Hendriks, boeren te Marsum;
Klaas x 1 Marsum 15-1-1809 Sytske Hendriks Osinga * Menaam 8 apr 1786 + dêr ‎17-1-1817, 30 jier; dr fan Hendrik Arjens Osinga en Trijntje Aukes Tolsma, bouboeren te Menaam
x 2 Menameradiel 28-5-1820, 29 en 28 jier, Frans Syberens Terpstra * Tsjummearum; by trouwen sûnder berop te Arum; dêrnei boer te Menaam; sn fan Sybren Sjoerds Terpstra en Luitske Fransen, boeren te Tsjummearum en Arum
8 Marten Andries Gerbens * Menaam 21-2-1793 ~ dêr 24-3-1793 + Dronryp 13-9-1819, hûsnr 100, 26 jier; keapman te Menaam, by ferstjerren idem te Dronryp;
x Menameradiel 30-4-1815, 22 en 21 jier, Ymkje Jans Westra * Dronryp 2-3-1794 + Skingen 14-5-1856, hûsnr 12, 62 jier; dr fan Jan Wigles Westra en Eelkje Hayes;
Ymkje x 2 Klaas Sybrens Faber; gernier te Skingen
9 Antje Andries
* Menaam 11-5-1795 ~ dêr 7-6-1795
10 Wytse Andries * Menaam 8-5—1796 ~ dêr 19-6-1796

GENERAASJE III
III.1 Gerben Andries Gerbens
* Menaam 22-11-1782 ~ dêr 22-12-1782 † Seisbierrum 10-2-1859, hûsnr 69, 76 jier; yn 1811 koaltsjer te Seisbierrum; dêrnei dêr keapman, oant syn ferstjerren mei 76 jier;
x 17-4-1808 Noentje Klaases * Seisbierrum 10-6-1787 † dêr 14-4-1864, hûsnr 77, 76 jier; sûnt 26-1-1862 sûnder berop te Seisbierrum op nr 77k, se wennet dan yn by har soan Klaas-en-dy; dr fan Klaas Dirks en Klaaske Jacobs
Noentsy wurdt ek neamd Nontje, bygelyks yn ’e trou-akte fan har dochter Klaske yn 1836; se komt fierders meast foar mei it patronym Klazes, Klaeses; yn ’e trouakte fan Diuwke neamd mei de achternamme: Gerbens, Noentsy tekenet dan sels: N. Klaases
-Noentsy ferkeapet op 23-5-1820 oan har suster Jetske te Seisbierrum, troud mei Pieter Jans Post, de helte yn 6 pûnsmiet boulân te Seisbierrum; keapsom: f 737,00; notaris: Andries Stinstra te Frjentsjer; Repertoire: 040035
-Noentsy lient (akte fan subrogaasje) op 19-6-1837 yn ’e mande mei har suster Jetske Klaases te Seisbierrum f 600,00 fan Lodewijk Theodorus Paulus Crommelin te Frjentsjer; notaris: Andries Stinstra te Frjentsjer; Repertoire: 040035
Bern:
1 Andries Gerbens Gerbens
* Seisbierrum 23-7-1811
2 Klaaske Gerbens Gerbens * Seisbierrum 16-6-1812 + Menaam 28-5-1895, 82 jier; bouboerinne te Menaam;
x Menameradiel 5-5-1836, beide 23 jier, Lammert Jacobs Dijkstra * Menaam 29-5-1812 † dêr 27-7-1859, 47 jier, [] Menaam, bouboer te Menaam, gemeenteriedslid fan Menameradiel, frijsteld fan militere tsjinst fanwegen gebreken; sn fan Jacob Lammerts Dijkstra en Berber Minnes Cuperus, bouboeren te Menaam
3 Trijntje Gerbens Gerbens * Seisbierrum 20-5-1815 + Menaam 6-4-1886, 70 jier;
by trouwen sûnder berop te Seisbierrum;
x Menameradiel 6-10-1842, beide 27 jier, Jan Wytzes de Boer * Spannum; by trouwen keapman te Menaam; sn fan Wytze Theunis de Boer en Rigtje Jans Teekema, gerniers te Menaam
4 Baukje Gerbens Gerbens * Seisbierrum 12-5-1817 + dêr 15-4-1885, 67 jier; by ferstjerren sûnder berop te Seisbierrum
5 Andries Gerbens Gerbens, folget IV.1
6 Klaas Gerbens Gerbens
* Seisbierrum 20-10-1824 + dêr 2-7-1898, 73 jier; sûnt 26-1-1862 koaltsjer te Seisbierrum, dêr ek gernier; by ferstjerren dêr sûnder berop
7 Dieuwke Gerbens Gerbens * Seisbierrum 25-1-1829 + Hjelbeam 15-10-1853, hûsnr 35, 24 jier; bouboerinne te Hjelbeam;
x Barradiel 13-5-1852, 23 en 28 jier, Klaas Annes Okkinga * Hjelbeam ; by trouwen bouboer te Hjelbeam; sn fan Anne Claases Okkinga en Pietje Simons de Haan, bouboeren te Hjelbeam;
Jan x 1 Ymkje Gerbens Sinnema

III.2 Frans Andries Gerbens * Menaam 8-8-1786 ~ dêr 27-8-1786 + dêr 22-5-1852, 65 jier; keapman te Menaam;x Menaam 9-2-1806 Trijntje Ædes Stapensea * Menaam 1787 + dêr 1-5-1857, hûsnr 89, 70 jier; dr fan AEde Wybes Stapensea en Pietje Pieters
Bern:
1 Trijntje Franses Gerbens
* Menaam 26-7-1806 ~ dêr 17-8-1806 + dêr 20-1-1872, 65 jier;
x Menameradiel 28-5-1828, 21 en 27 jier, Douwe Pieters Poelstra * Dronryp 21-4-1801 ~ dêr 17-5-1801 + Menaam 12-12-1875, 74 jier; sn fan Pieter Douwes Poelstra en Ynskje Aukes Budstra
2 Jaike Franses Gerbens
* Menaam 12-2-1813 + dêr 30-4-1845, 32 jier
x Menameradiel 22-5-1833, 20 en 22 jier, Wopke Doekles Osinga * Menaam 7-7-1810 + dêr 12-2-1853, 42 jier; sn fan Wopke Sjoerds Osinga en Sybrigje Doekeles Tolsma, bouboeren re Menaam;
3 Andries Franses Gerbens
* Menaam 1-4-1816 + 27-5-1888, 72 jier;
x Menameradiel 1-6-1842, 26 en 21 jier en 20, Grietje Hendriks Palsma
* Palsma state, Wurdum 4-3-1821 † Menaam 11-2-1853, 31 jier, hûsnr 5, [] Menaam; by trouwen sûnder berop op Lyts Aysma; keapmansfrou en bouboerinne te Menaam;
sjoch: Genealogy Palsma VI.1.7
Andrys x 2 Menameradiel, 18-11-1857, 41 en 22 jier, Maartje Feikes van Schepen * Froubuorren 26-12-1834 † Menaam 19-3-1871 34 jier; by trouwen sûnder berop te Froubuorren, dêrnei keapmansfrou te Menaam; dr fan Feike Joukes van Schepen en Rinske Pieters van der Tuin, bouboeren te Froubuorren; sjoch: Genealogy Van Tuinen II.1.2

GENERAASJE IV
IV.1 Andries Gerbens Gerbens
* Seisbierrum 9-5-1819 + Pitersbierrym 24-7-1855, hûsnr 41, 36 jier; NH; by trouwen sûnder berop te Seisbierrum, dêrnei bouboer te Pitersbierrum (50, 83, 41); Andrys en Liuwkje wurde pas oardel jier nei har houlik op 5-11-1848 tsjerklik oerskreaun út Seisbierrum nei Pitersbierrum;
x Barradiel 23-5-1846, 27 en 25 jier, Lieuwkje Joukes Hibma * Seisbierrum 1-5-1821; by trouwen sûnder berop te Seisbierrum; dêrnei bouboerinne te Pitersbierrum (50, 83); yn 1872 dêr sûnder berop; sûnt Alde Maaie 1896 sûnder berop te Seisbierrum (297, 317); docht op 30-4-1848 belidenis te Seisbierrum; dr fan Jouke Attes Hibma en Baukje Gerkes Gerkema, bouboeren te Seisbierrum;
Liuwkje x 2 Barradiel 17-11-1858, 37 en 27 jier, op houlikse betingsten, Hans Pieters Kroeze (ek: Kroese; Hâns tekenet sels ûnder syn trou-akte: Kroeze) * Pitersbierrum 5-2-1831 + 1-4-1901; by trouwen arbeider te Pitersbierrum; sûnt 12-12-1858 ynskreaun as bouboer op syn frou har pleats (50nk); sûnt 1896 sûnder berop te Seisbierrum; sn fan Pieter Gerrits Kroese en Willemke Hanses Scheersma
Bern:
1 Gerben Andries Gerbens
* Pitersbierrum 19-4-1847 + Seisbierrum, de âlden wenjend te Pitersbierrum, 27-6-1851, hûsnr 125, 4 jier
2 Jouke Andries Gerbens, folget V.1

GENERAASJE V
V.1
Jouke Andries Gerbens * Pitersbierrum 28-5-1849; by trouwen sûnder berop te Pitersbierrum; sûnt 21-6-1872 dêr koaltsjer op ’e nûmers 26 en 43; sûnt 1-7-1881 dêr bouboer op ’e nûmers 74, 23, 71;
x Barradiel 23-5-1872, 23 en 20 jier, Geiske Douwes de Boer * Achlum 6-1-1852; by trouwen sûnder berop te Achlum; Geiske wurdt oerskreaun út Achlum nei Pitersbierrum op 10-6-1872; dêr tenei koaltsjerske en bouboerinnen; dr fan Douwe Douwes de Boer en Joukje Doedes Rollingsweier, bouboeren te Achlum
Bern:
1 Lieuwkje Joukes Gerbens
* Pitersbierrum 15-5-1873 + dêr 16-11-1887
2 Joukje Andries Gerbens
* Pitersbierrum 29-1-1875 + Harns, wenjend te Ljouwert, 23-12-1930, 75 jier; by trouwen sûnder berop te Pitersbierrum; sûnt 29-10-1900 dêr bouboerinne op nrs 97 en 32; sûnt 1904 te Seisbierrum op nr 64; ferhuzet mei Rein op 29-4-1936 nei Ljouwert, Ingelumerstrjitte 32;
x Menameradiel 24-5-1900, 25 en 26 jier, op houlikse betingsten, Rein Arjens van der Meulen * Marsum 26-7-1873 + Ljouwert 1-7-1948, 74 jier; by trouwen sûnder berop te Marsum; sûnt 1-11-1900 arbeider te Pitersbierrum (69, 52, 53, 318, 386); yn 1901 dêr sûnder berop; yn 1902 gernier te Seisbierrum; yn 1904 dêr bouboer op nr 64; yn 1904, ’05 dêr feekeapman; yn 1911, ’27 dêr wer bouboer; sn fan Arjen Freerks van der Meulen en Gelske Klazes Jepma, boeren te Marsum
3 Andries Joukes Gerbens * Pitersbierrum 25-11-1876 + dêr 29-12-1899
4 Baukje Joukes Gerbens
* Pitersbierrum 26-7-1879 + dêr 26-2-1938, 58 jier; bouboerinne te Pitersbierrum;
x Barradiel 19-7-1906, 26 en 25 jier, Jan Jaspers Zijlstra * Pitersbierrum; by trouwen boer te Pitersbierrum; sn fan Jasper Zijlstra en Trijntje Hofstra