1855

 

[ongenummerde pagina]

Den 1 Jan. geen bijzonderheden hebben wij bij den aanvang van dit nieuwe jaar te melden. Wij bidden dat wij en alle onze kinderen en alle onze betrekkingen gedurende dit jaar gezegend mogen zijn en voor den Heere leven.

Vreeslijke stormen woeden thans.

Den 12 Jan., hedenmorgen van 5 tot 7 uren verloste onze Hanna van twee welgeschapen jongetjes. Zij en hare kindertjes waren naar omstandigheden wel.

Blz. 2

Vrijdag den 6 April is onze Akke bevallen van een jonge dogter is genaamd Hotske, dit is haar 4de kind, 2 dogters en 2 zoons, de oudste, Dieuwke, wordt 11 jaren oud.

Ik heb verzuimd aanteekeningen te houden, wegens mijn ongesteldheid van het hoesten en ook wegens de langdurige en strenge winter, sedert de helft van Januarij tot bijkans tot nu toe, het voorjaar is zeer koud, waardoor de landbouw volstrekt geen voortgang neemt, omdat nachts de aanhoudende vorst. Mijne lust tot schrijven is dus zeer afgenomen, ook wegens de zwakheid des gezigts.

Blz. 3

Den 19 April, droog en koud vergezelt van nachtvorst, zooals gedurende het voorjaar, de landbouw neemt bezwaarlijk voortgang, de greidlanden groenen wel een weinig maar geen beest kan de kost vinden.

Eergisteren zijn de scharren op het Noorderleeg geen een beneden de 50 Gulden verhuurt. Mijn zoon heeft maar een gehuurd voor 57 Gld.

Gisteren vergadering van gecommitteerden der Brandsocieteit te Leeuwarden in de Klanderij, alle de gecommitteerden waren tegenwoordig, ik kwam des avonds 5 uur te huis.

Blz. 4

Op heden den 24 April hebben wij ons vee in het land gebragt, tothiertoe schrok en droog maar door veele landen onder Wirdum, Tjaard en het Oudland zeer schaars van gras zijn voorzien, het land is als het ware althans als […] verleden herfst van de muizen omgeploegd, en is daar door zeer raauw en onvruchtbaar, dog het is hier op het Nieuwland gunstiger, de muizen zijn over[…] verdwenen. Het land is […] opvolgende komt het vee in het land.

Blz. 5

Den 26 Junij, het weder is thans schrok, N.W., men heeft maar enkeld een schoone zomer dag, maar wordt telkens weder afgewisseld met koud.

Hedenmiddag werden wij verrast met de komst van Dos. van Achlum met zijn zoon onzen kleinzoon D. Hellema, Officier van Gezondheid 3de Classe met groot verlof van den Minister van Oorlog uit den Oost in het laatst van Februarij uit de Oost voor eenige dagen in het vaderland tot blijdschap zijner ouders en van ons na eene afwezigheid van ruim 1½ jaar teruggekeerd; hij zag er zeer gezond en fiks uit. En zijn nademiddag 6 uur weder vertrokken.

Blz. 6

Het ziet er zeer schaars met de weide en hooiwinning uit. Sommige boeren vooral op Tjaard hebben hunne miedlanden tot weid van het vee moeten aanleggen, een boer op Tjaard zijn gehele plaats onder meer en min.

Het staat met ons in vergelijking van anderen tamelijk goed. Wij zijn den 22 eerst begonnen te maaijen.

Den 12 Julij. Heden vergadering van onze Friesch Genootschap te Leeuwarden bij v.d. Wielen. Ik was tegenwoordig onder voorzitting van J. Dirks, lid der 2de Kamer der Staten Generaal, welke ook eene voorlezing deed.

Blz. 7

Er waren vele bijzonderheden van papieren en boeken, de reis is mijn best bevallen, ik was alleen met het rijtuig.

Het is schoon weder, wij winnen in vergelijking van mijne kinderen en anderen nogal tamelijk hooi; tothiertoe van de 29 pondem. 66 rooken.

Heden Donderdag den 9 Augustus zijn onze kinderen Klaas en Aaltje, Lijkle en Ædske tezamen met de wagen, Klaaske en Marten, Dieuwke en haar broertje Willem, welke hier 14 dagen uit van huis geweest is, tezamen met ons, en gingen tijdig naar Tjalhuizen gereden zijn, om onze kinderen […] daar te bezoeken.

Blz. 8

Onze kleindogter Dieuwke Hotzes Dijkstra, sedert haar geboorte totnutoe in haar 12 jaar, omdat ik zooveel van haar hield, meer hier dan bij hare ouders te huis was, heb ik haar thans geheel aan hare ouders overgegeven, omdat zij hare moeder Akke van zeer veel dienst kan zijn. Ik hoop dat zij voortaan in de hoede des Heeren mag zijn en opgroeijen in de vreeze des Heeren.

Gister was het Bestuur van de Brandsocieteit, met Jelles van Grouw, voorzitter, Sierksma van Weidum, en Bakker van Mantgum als daar van de gecommitteerden dezer Societeit gemagtigd in de herberg te Wirdum gecompareerd tezamen met mijn zoon als boekhouder, die nieuwe polissen wegens aangiften van vee, hooi en granen te verifieeren. Ik was tegenwoordig.

Blz. 9

Den 17 Aug. tothiertoe geen aangenaam weder in dezen maand.

Heden bezogte ons Doeke, Officier van Gezondheid, gedurenden de voormiddags en vertrok van hier naar de Stad om zijn broeder te Buitenpost te bezoeken.

Onze Sijtse en Ynze Bakker zijn gisteravond groot 4 uur met 32 korven bijen, waarvan Sijtse 17 en Ynze 15 behooren, naar Drent gereden, en ver-

Blz. 10

wachten hen aanstaande nacht met de bijen op de heide te Doldersum of ergens anders geplaatst te hebben, terug, zijzouden des nachtsdoorrijden, maar het is duister maan.

Er wordt opvolgende nog veel hooi gewonnen, wij hebben 9 bij huis weder gemaaid en verwachten daaruit 10 weiden. Bij het warme weder en regen der vorige maand is het gras sterk gegroeid, zoodat de schaars[…] overvloeid.

Blz. 11

De aardappelziekte heeft door het invallen van den regen over het algemeen zeer de overhand genomen. Zij beloofden bevorens een buitengewoonen vrucht. – Er komen over het algemeen goede boomvruchten.- De boter is steeds over de 40 en de kaas 30 Gulden in prijs.

Na een goeden reis en de bijen in de contreijen van Doldersum geplaatst te hebben, zijn ze […]avond om 9 uur behouden te huis gekomen, na eene afwezigheid van 2 dagen. 2 paarden bespannen de wagen met 2 […].

Blz. 12

Den 1 September, gedurende het laatste van Aug. tot heden schoon zomerweder, warm.

Er heerscht thans met het mooije weder een verbazende drukte bij den boerenstand. Het is evenals […] den onleegtijd, overal wordt er gemaaid en veel hooi gewonnen. Wij hebben […] 17 Pondem. nieuw gras in huis.

20 weiden. Zij […] word thans over die landen voor de 2de maal gemaaid […], zoo hebben wij […] de eerste 9 be[…].

De boter steeds over de […]

Blz. 13

De […] over de […] en wordt […] erover geklaagd. […]!!

Onze kinderen te Tjalhuizen hebben hunnen plaats weder voor 5 jaren gehuurd voor 22 Gulden per pondemate., 4 Guld. meer, dan bij de vorige huringe. Overigens zijn de plaatsen zeer duur tot de 30 Guld. per pondem. sommigen.

Den 4 Sept. Betrokken lucht, droog. Ons volk reden hedenmorgen 6 uur uit, om koolzaadstroo te halen op […]huis, het was over den tijd het […] over. Zij reizen het echter zonder omwegen te Finkum en kwamen met 2 fikse weiden half 4 te huis, en kosten mij met alle onkosten 3 Gld. 5 Cents.

Blz. 14

Den 24 Sept. Het is gedurende midden September zoo warm geweest als men maar midden zomer selden heeft. Waar de hooiwinning zeer voorspoedig voortgang heeft gehad maar vooral ook graanoogst: maar wegens de buitengewoone droogte, die weiden zeer schraal.

De aardappelen zijn duur, tot over de 2 Gulden, de boter over de 40 en de kaas tot 38 Gulden, alle levensbehoeften naar rato. Het ziet er voor den gemeenen man zeer duister uit tegen den winter.

Blz. 15

Den […] 26 September, het weder is voortdurende het zelfde droog en heldere lucht, koud en nachtvorst.

Sijtse en een […]vriendden[…] zijn den 25 ‘s morgens half 4 uur uitgereden met 2 paarden den wagen bespannen, en reden volgenden nacht doorgereden te zijn kwamen den 26 ‘s avonds van Doldersum behouden met de bijen 32 korven te huis, de aanwinst van honing was maar matig, de heidvelden schijnen niet veel vrucht van honing gegeven te hebben.

Blz. 16

Den 20 November. Sedert de vorige schoon en droog herfstweder, maar de weide zeer schaars, echter heeft men tot hier geen vee op stal gezet, omdat het hooi ook schaars is, hebben wij gisteren den 19 November voor het eerst 22 koeijen op stal gezet. […] en de kalvers loopen nog uit. De boter is steeds tussen de 40 50 en de kaas 36 Gulden meer en min.

De beste van […] 5 Stuivers […] levensbehoeften naar rato. Het slachtvee is duur, de varkens 6 St. en het koe vleesch naar rato.

Blz. 17

Den 3 December, de vorst is na het schoone weder gedurende Nov. weder ingevallen. De vorige vorst ongeveer 3 weeken geleden, was geheel verdweenen.

Heden zetteden wij onze jongbeesten en kalvers op stal, het spaarde dus nogal wat hooi, de vooruitzichten zijn donker wegens de mindere voorraad.

Het vee was verleden marktdag prijziger, schoon datze niet geheel goedkoop geweest zijn. Ik verkogt 2 hoklingen voor 157½ Gld.

Blz. 18

Den 31 December, vorst en sneeuw, er zijn gene bijzonderheden, alles heeft den ouden gang.

Door koude getroffen heb ik niet konnen wateren, hetwelk mij dagelijks door Beekhuis moet afgetapt worden.

Mijne dogter Klaaske gehuwd bij mij inwoonende, welke met mijn jongste ongehuwde zoon in de aangelegenheden der boerderij alles met mijn voorkennis voorzien en beschikken met behulp van een knegt en arbeider. Klaaske bestuurt de huishouding met behulp van 2 meiden, dit is mijn gewoone huishouding.

Ik zoude van alle de drukte der boerderij konnen afzien en in de Buren gaan woonen, maar door mijn zwakte

Blz. 19

ben ik ongeschikt tot een gezellig verkeer, en daarom zoude het mij aldaar meer verveelende zijn dan hier wegens zoovele verscheidenheden der boerderij, welke mij het buitenleven aanbied. Ik heb sedert een paar jaren het rooken nagelaten van het hoesten.

Het is thans Winter, de Natuur schijnt na zoovele aangenaamheden en behoeften voor menschen en dieren gedurende de groei in zomertijd aangebragt te hebben moede en afgewerkt, levenloos en gestorven te zijn, althans een buitengewoone rust noodig te hebben, den boomen staan bladerloos tot […] overdekt met sneeuw en een harde grond […] genoodzaakt.