Home » Famyljes » Leenstra » Genealogy Leenstra

GENEALOGY LEENSTRA

Durkje Leenstra

Wurk yn útfiering

GENEALOGY LEENSTRA
De earste generaasje yn dit laach fan greidboeren Leenstra binne minnist, of doopsgesind, dy lêste beneaming kin tsjutte op de modaliteit fan frijsinnigens. Om Drylts hinne binne de werdopers lid fan ’e Gemeente fan Waterlanders. Gryt Aukes Leenstra (III.1.2) is troud mei Sipke Jelles van Teerns, dêr doopsgesind learaar. Yn guon stagen geane de bern mei mem of heit mei yn ’e Herfoarmde Tsjerke, en oar neiteam wurdt fia Kristlik Ofskieden Grifformeard.

By Erfgoed Fundaasje is it opsetten fan in genealogy gauris anneks mei it argivearen fan in famylje- en bedriuwsargyf. Ek by dit stambeamoersjoch is de oanlieding in skinking fan argyfmateriaal, dat foarearst deponeard is yn ’e Kolleksje Eringa – Argiven Leenstra.

Undersyk: Erfgoed Fundaasje. Ferbetteringen en oanfullingen wurde op priis steld: info@erfgoed-fundaajse.nl

Leginda
* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.= wennet mei/living together
sk = skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
B1 = Bakker side 1 (Toni Boumans, Je mag wel bang zijn maar niet laf)
§ = anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
DG = Doopsgesind
G = Grifformeard
KG = Kristlik Grifformeard
Ko = Kristlik Ofskieden
NH = Nederlâns Herfoarmd
RK=Rooms Katolyk
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?

STAMRIGE
I
Wigle Gabes
[?]

II
Jarig Wigles
(ek: Jaring); DG; wennet neffens it Kwotisaasjekohier fan 1749 te Terherne mei in húshâlding fan trije folwoeksenen en trije bern; oanslach: £ 33:7:-
x Ruird Aukes
Bern:
1 Wigle Jarigs van der Velde
2 Tytje Jarigs
3 Auke Jarigs Leenstra, folget III.1

GENERAASJE III
III.1 Auke Jarings Leenstra * Terherne 1-5-1751 † Drylts 28-8-1830, 79 jier; DG, lid fan ’e Waterlandse Gemeente te Drylts; greidboer te Abbegea (hy hiert de pleats yn 1812 fan Syno Johan Attema, dûmeny te Iens); boer te Easthim; by ferstjerren rintenier te Drylts;
x Terherne 2-10-1774 Ynske Sytses (Leenstra)* Akkrum 1-10-1750 † Drylts 30-5-1837, Wyk B, nr 235, 85 jier; DG; dr fan Sytse Tjipkes en Riemke Arjens
Yn in Notarieel argyf fan 13-9-1828 wurdt Ynske oantsjut mei de namme Leenstra; yn har stjerakte stiet: ‘familienaam onbekend’
Auke keapet op 5-10-1828 in hûs te Drylts fan Thomas Taekes Schuurmans, troud mei Lijsbert Hendriks Boersma te Drylts; keapsom: f 750,00; notaris: Wiebrandus Tjeerd van der Ley te Drylts; Repertoire: 147010
Bern:
1 Sytse Aukes Leenstra, folget IV.1
2 Grietje Aukes
Leenstra * Abbegea 18-11-1782 † Drylts 17-8-1850, 67 jier; wennet omstrings 1813 te Jirnsum; yn 1827 bakkerske te Drylts; yn 1832 idem te Jirnsumyn 1832 en by ferstjerren dêr sûnder berop, yn 1845 dêr neamd ‘renteniersche’;
x Sipke Jelles van Teerns * Tearns omstrings 8-10-1774 † Jirnsum 29-10-1827, nr 65, 51 jier; doopsgesind learaar, yn 1816 en by ferstjerren te Jirnsum-Poppenwier; allyksa bakker te Jirnsum; sn fan Jelle Sipkes van Teerns learaar by de Waterlandse Doopsgesinde Gemeente te Drylts, en Wytske Geerts
Gryt is yn 1832 eigner fan in hûs mei tún te Jirnsum (Kadaster, Minútplan Raard C1 Seksje C Lizzer 284)
Gryt ferkeapet yn ’e mande mei har broer Auke en de muoikesizzers Jentsje, Auke, Ynske en Jarig Sytses Leenstra op 5-11-1839 twa-tredde part fan in hûs te Easthim; keapsom: f 400,00; notaris: Jan Jacobus Wiersma te Snits; Repertoire: 120055
3 Jarig Aukes Leenstra, folget IV.2

Auke Jarings nimt op 24 desimber 1811 de namme Leenstra oan foar syn trije bern en fjouwer bernsbern;
hy tekenet dan sels noch sûnder fan

GENERAASJE IV
IV.1 Sytse Aukes Leenstra
* Abbegea 28-4-1777 ~ Drylts 4-9-1802 † Easthim 24-2-1816, 39 jier, (neffens stjerakte is er dan 40 jier; neffens trou-akte fan Ynske binne Sytse en Sybrich ferstoarn ûnder Heech); yn syn stjerakte stiet: ‘aan de gevolgen eener slag hem door en roede van een watermolen toegebragt’; DG, lid fan ’e Waterlandse Gemeente te Drylts; boer te Easthim;
x omstrings 1801 Sybrich Jentjes Bootsma * Abbegea 6-9-1779 ~ Drylts 4-9-1802 † Easthim 27-5-1814, 34 jier; dr fan Jentje Jans † Abbegea 1783 en Wypkje Wybes † Abbegea 1796
Bern:
1 Auke Sytses Leenstra, folget V.1

2 Ynske Sytses Leenstra * Easthim 23-11-1803 Neffens doopboek Doopsgesinde Gemeente fan ’e Waterlanders te Drylts berne te Easthim, neffens har trou-akte te Abbegea);
x Drylts 23-5-1824, beide 20 jier, Pieter Jans Buitenhoff * Drylts; by trouwen en yn 1830 boer te Drylts; sn fan Jan Symens Buitenhoff en Aaltje Pieters van der Veen
3 Jentje Sytses Leenstra, folget V.2
4 Jaring Sytses Leenstra, folget V.3

IV.2 Jarig Aukes Leenstra * Abbegea 18-4-1784 † Easthim 16-9-1858, 74 jier; DG, lid Waterlandse gemenet te Drylts;
x Wymbritseradiel 20-11-1811, 27 en 22 jier, Hinke Sjoerds Feenstra * Aldegea, Wymbritseradiel, 23-8-1789 ~ Sânfurd 13-9-1789 † Easthim 13-2-1862, 72 jier; NH; boerinne te Easthim; dr fan Sjoerd Tjeerds Feenstra en Jitske Gerbens Terpstra, boeren te Aldegea, Wymbrits
Bern:
1 Auke Jarigs Leenstra, folget V.4

2 Jitske jarigs Leenstra * 1814
x 1841 Hantje Pieters de Boer; sn fan Pieter Sytses de Boer en Dieuwke Gerrits Rolsma
3 Sjoerd Jarigs Leenstra, folget V.5
4 Ynske Jarigs Leenstra * 1820
5 Riemke Jarigs Leenstra * 1824
6 Tjeerd Jarigs Leenstra * Easthim 7-8-1826 † dêr 25-8-1826, 3 wike

GENERAASJE V
V.1 Auke Sytses Leenstra * Easthim 12-6-1802 † Drylts 22-2-1877, hûsnr 156, 74 jier; by trouwen arbeider te Abbegea; yn 1830, ’32 dêr boer; yn 1836 kastlein te Drylts; yn 1858 dêr fan boerebedriuw; by ferstjerren dêr sûnder berop;
x Wymbritseradiel 25-9-1824, beide 22 jier, Oeke Foppes van Ketel * Nijlân; by trouwen sûnder berop te Nijlân; dr fan Foppe Arnoldus van Ketel en Sytske Sybrens, boeren te Nijlân
yn trou-akte neamd: Oekke; tekenet sels: Oeke; yn oare akten ek: Uilkjen
Bern:
1 Sybrig Aukes Leenstra
2 Sytske Aukes Leenstra
* Abbegea 17-2-1826 † Drylts 10-4-1900, 73 jier; by trouwen faam te Drylts;
x Drylts 9-1-1848, 21 en 26 jier, Wybe Walings Walinga * De Jutryp; by trouwen arbeider te Drylts; sn fan Waling Gerbens Walinga en Wypkjen Brouwer, yn 1848 bôlerinster te Drylts
3 Ynske Aukes Leenstra
4 Sietze Aukes Leenstra, folget VI.1
5 Wypkje Aukes Leenstra

V.2 Jentje Sytses Leenstra * Easthim 1815 † De Jutryp, 24-2-1872, 64 jier, yn 1920 boerefeint te Abbegea; by trouwen arbeider te Drylts; sûnt 1833 oant syn ferstjerren greidboer op ’e Jutryp;
x 1 Wymbritseradiel 27-8-1833, 26 en 17 jier, Dirkje Folkerts Piersma * Nijlân 1816 † De Jutryp 10-7-1848, 35 jier en 3 moanne; by trouwen sûnder berop te Nijlân, dêrnei greidboerinne op ’e Jutryp; dr fan Folkert Dirks Piersma en Trijntje Willems Westra, greodboeren te Nijlân;
x 1 Wymbritseradiel 9-10-1851, 44 en 27 jier, Trijntje Simons Grasman * Jorwert 15-3-1824 † De Jutryp 12-8-1912, 88 jier; by trouwen faam op ’e Jutryp, dêrnei dêr greidboerinne; by ferstjerren dêr sûnder berop; dr fan Simon Jans Grasman, yn 1824 arbeider te Jorwert, yn 1851 dêr tolgearder, en Anneke Barteles Hoeksma
Bern út it earste boask:
1 Trijntje Jentjes Leenstra * Nijlân 23-10-1835; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Jutryp;
x Wymbritseradiel 13-5-1854, 18 en 29 jier, Wopke Tjallings de Jong * De Hommerts; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Hommerts; sn fan Tjalling Wopkes de Jong en Gerbrig Sjirks Cnossen, gridboeren op ’e Hommerts
2 Sytze Jentjes Leenstra, folget VI.2
3 Sybrig Jentjes Leenstra * De Jutryp 23-7-1841; by trouwen fan boereberop op ’e Jutryp;
x Wymbritseradiel 10-5-1862, 20 en 25 jier, Wybe Wybes Cnossen * De Jutryp; by trouwen fan boereberop op ’e Jutryp; sn fan Wybe Sjirks Cnossen en Leeukjen Sjirks Cnossen, greidboeren op ’e Jutryp
4 Folkert Jentjes Leenstra * De Jutryp 5-9-1843 † dêr 7-8-1864, 20 jier; by ferstjerren sûnder berop op ’e Jutryp
5 Auke Jentjes Leenstra, folget VI.3
6 Tjitske Jentjes Leenstra
* De Jutryp 20-3-1848; by twadde houlik keapfrou ’e Hommerts;
x 1 Wymbritseradiel 11-5-1867, 19 en 20 jier, Pier de Jong * De Hommerts; by trouwen timmerman op ’e Hommerts; sn fan Jan Tjalkes de Jong, timmerman op ’e Hommerts, en Uilkjen Sjoerds Douma
x 2 Wymbritseradiel 4-5-1889, 41 en 37 jier, Pier Klazes Fokkens * Reduzum; by twadde houlik spoarweiwurker te Easthim; sn fan Klaas Piers Fokkens en Klaaske Tjerks Hernamt
Pier x 1 Grietje Zeilstra
Bern út it twadde houlik:
7 Symen Jentjes Leenstra, folget VI.4
8 Wybe Jentjes Leenstra, folget VI.5

9 Folkert Jentjes Leenstra, folget VI.6
10 Durkjen Jentjes Leenstra * De Jutryp 26-8-1854; by earste boask sûnder berop op ’e Jutryp; by twadde houlik dêr fan boerebedriuw;
x 1 Warkum 6-3-1880, 25 en 61 jier, Cornelus Rekus * Drylts; by trouwen arbeider te Warkum; sn fan Pieter Douwes Rekus en Trijntje Sjoerds Faber
x 2 Wymbritseardiel 19-5-1888, 33 en 39 jier, Douwe Brouwer * De Hommerts; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Hommerts; sn fan Pieter Thomas Brouwer, yn 1888 arbeider op ’e Hommerts, en Hylkjen Douwes de Jager
11 Anneke Jentjes Leenstra * De Jutryp 13-12-1856; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Jutryp;
x Wymbritseradiel 17-5-1879, 22 en 23 jier, Michiel Vos * De Hommerts; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Hommerts; sn fan Martinus Michiels Vos en Johanna Piers Piersma, greidboeren op ’e Hommerts, yn 1880 dêr sûnder berop
12 Ynskje Jentjes Leenstra * De Jutryp 20-7-1858; by trouwen fan boereberop op ’e Jutryp;
x Wymbritseradiel 24-5-1890, 32 en 45 jier, Pier van Dijk * Sint Nyk; by trouwen arbeider op ’e Jutryp; sn fan Pieter Gerrits van Dijk en Tettje Sikkes Haven yn 1890 húshâldster te Tsjerkgaast
13 Wiepkjen Jentjes Leenstra * De Jutryp 8-1-1862; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Jutryp;
x Wymbritseradiel 15-5-1889, 18 en 21 jier, Anne Lemstra * Skearnegoutum; by trouwen keapman te Skearnegoutum; sn fan Pieter Annes Lemstra, yn 1890 keapman te Skearnegoutum, en Wypkjen Aukes Leenstra

V.3 Jaring Sytses Leenstra * Easthim 23-2-1811 † Lytsewierrum 5-5-1890, 79 jier; yn 1830 boerefeint te Easthim; dêr letter boer, yn 1836 idem te Sânfurd; yn 1888 te Itens
x Wymbritseradiel 16-10-1832 Froukjen Bosma
x 2 Hinnaarderadiel11-5-1864 Jeltje Wybes van der Zee
It komt net folle foar, mar yn dizze húshâlding wurde twa jonges Klaas neamd, ien út it earste houlik en ien út it twadde
Bern út it earste boask:
1 Anke Jarigs Leenstra *
Easthim 1833; by trouwen sûnder berop te Itens;
x Hinnaarderadiel 20-5-1854, IJsbrand Tjipkes van Gosliga * Parregea; by trouwen sûnder berop te Lytsewierrum; sn fan Tjipke IJsbrands van Gosliga en Taekje Taekes Koopmans, yn 1854 greidboeren te Parregea
2 Sybrig Jarigs Leenstra
3 Klaas Jarigs Leenstra, folget VI.7
4 Willemke Jarigs Leenstra
5 Sytse Jarigs Leenstra, folget VI.8
6 Sjoerd Jarigs Leenstra
* Lytsewierrum 30-10-1850 † Itens 11-7-1860, 9 jier
7 Auke Jarigs Leenstra, folget VI.9
8 Willem Jarigs Leenstra
* Itens 24-12-1855 † dêr 24-10-1862, 6 jier
9 Jentje Jarigs Leenstra
* Itens 3-1-1859 † Wiuwert 12 -11-1924, 65 jier; by earste houlik fan boerebedriuw te Britswert; by twadde boask en by ferstjerren arbeider te Wiuwert;
x 1 Himmelumer Aldefurd, 29-5-1891, 32 en 27 jier, Sjoukje Hettes Boonstra * Warns † Wiuwert 6-8-1909, 45 jier; by trouwen faam te Warns; dr fan Hette Johannes Boonstra, yn 1909 arbeider te Himmelum, en Antje Wybrens Speerstra, yn 1891 greidboeren te Warns
x 2 Baarderadiel 5-8-1911, 52 en 39 jier, Geertje Anskes de Groot * Feinsum; by trouwen húshâldster te Wiuwert, de lêste seis moanne te Sniksweach; dr fan Anske Hessels de Groot en Antje Jacobs Terpstra
Bern út it twadde houlik:
10 Wybe Jarigs Leenstra, folget VI.10
11 Klaas Jarigs Leenstra, folget VI.11

V.4 Auke Jarigs Leenstra * Abbegea 6-12-1812 † Easthim 29-10-1866, 63 jier; boer te Abbegea en Easthim
x Wymbritseradiel 29-5-1841, 28 en 21 jier, Trijntje Douwes Rolsma * Wolsum 5-8-1819 † Easthim 31-3-1885, 65 jier; boerinne te Easthim, by ferstjerren dêr sûnder berop; dr fan Douwe Gerrits Rolsma en Hinke Sybes Koopmans, greidboeren te Wolsum;
Tryntsje x 2 Wymbritseradiel 25-5-1868, 48 en 53 jier, har sweager, Hantje Pieters de Boer * Easterein † Easthim 29-4-1897, 82 jier; greidboer te Easthim; sn fan Pieter Sytses de Boer en Dieuwke Gerrits Rolsma;
Hantsje x 1 Jitske Jarigs Leenstra
Bern:
1 Jarig Aukes Leenstra, folget V.12

V.5 Sjoerd Jarigs Leenstra * Easthim 12-3-1817 † dêr 27-3-1860, 43 jier; boer te Easthim;
x Wymbritseradiel 1-6-1850, 33 en 27 jier, Hiltje Roels Damstra * Easthim 14-3-1823 † Parregea 11-2-1894, 70 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Easthim, dêrnei dêr greidboerinne; sûnt Alde Maaie 1867 te Abbegea (Wyk VII, nrs 67, 25, 32, 33, 30); sûnt Alde Maaie 1868 te Parregea; dr fan Roel Gosses Damstra en Gerritje Ruurds Abma, greidboeren te Easthim;
Hiltsje x 2 Wymbritseradiel 9-5-1868, 45 en 48 jier, Jacob Ulbes Wiersma * Parregea; by twadde houlik boer te Parregea (nra 18, 78); sn fan Ulbe Uilkes Wiersma en Aukje Jacobs Bruinsma
Sjoch foar foarâlden: Genealogy Wiersma
Bern:
1 Jarig Sjoerds Leenstra
* Easthim 20-6-1851 † Parregea 22-7-1895, 44 jier; NH; ferfart Alde Maaie 1880 út Parregea nei Allingawier dêr ynwenjend by syn suster Gerritsje op ’e pleats, ferfart op 8-4-1885 mei har nei Heech; by ferstjerren greidboer te Parregea
2 Gerritje Sjoerds Leenstra * Easthim 21-8-1853 † Bolswert 1-11-1919; NH; by earste boask sûnder berop te Parregea; by twadde dêr fan boerebedriuw; komt dêrwei op Alde Maaie 1880 yn Allingawier; ferfart dêrwei op 8-4-1885 nei Heech; ferfart op Alde Maaie 1888 út Parregea nei Wolsum (Wyk XVIII, nrs 6 en 5); ferfart mei de húshâlding op 28-4-1903 nei Bolswert (Turfkade 21 [?], 36, yn 1909 kocht foar f 3.200,00), dêr sûnder berop;
x 1 Wymbritseradiel 12-5-1876, 22 en 25 jier, Sybren Wattes de Vries * Koudum 3-1-1851 † Parregea 20-9-1878; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Hieslum; sûnt Alde Maaie 1876 komelker te Parregea; sn fan Watte Sibles de Vries en Grietje Johannes Reidsma, yn 1876 greidboeren te Hieslum;
x 2 Wymbritseradiel 5-5-1888, 34 en 33 jier, Rients Gerbens Gerbrandy * Drylts 17-6-1854 † Burchwert 13-6-1933, 78 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Nijlân, dêrnei dêr greidboer; sûnt Alde Maaie 1888 te Wolsum; sûnt 1903 sûnder berop te Bolswert; wennet yn 1922 te Skettens, yn 1930 te Burchwert; sn fan Gerben Sjoerds Gerbrandy en Hinke Rientses Stilma, yn 1852 greidboeren te Boazum, yn 1854 idem te Drylts, sûnt Alde Maaie 1860 te Nijlân (Wyk IX, nrs 95, 121, 127)
3 Roel Sjoerds Leenstra, folget V.13

GENERAASJE VI
VI.1 Sietze Aukes Leenstra * Abbegea 21-9-1832 † Drylts 29-9-1904; DG; by trouwen en dêrnei arbeider te Drylts (Wyk C, nrs 156, 138, 128, 229, B68);
x Drylts 23-5-1858, beide 25 jier, Sibbeltje Keimpes Groenveld * Ysbrechtum 8-7-1832; DG; dr fan Keimpe Rinks Groenveld en Trijntje Jetzes van der Meer, yn 1859 komelkerske te Drylts
Bern:
1 Trijntje Sietzes Leenstra
* Drylts 10-12-1859 † dêr 9-1-1860, krapoan 3 moanne
2 Trijntje Sietzes Leenstra * Drylts 6-4-1861; DG, letter NH; ferhuzet op 3-6-1876 út Drylts nei Snits; komt 26-4-1889 út Easthim yn Drylts by har heit en mem, ferhuzet op 20-5-1889 dêrwei nei Folsgeare
3 Oeke Sietzes Leenstra * Drylts 15-5-1862 † dêr 7-10-1862
4 Auke Sietzes Leenstra * Drylts 3-12-1863 † dêr 7-5-1864
5 Oeke Sietzes Leenstra * Drylts 7-10-1865 † dêr 24-5-1866
6 Auke Sietzes Leenstra, folget VII.1
7 Oeke Sietzes Leenstra * Drylts 18-9-1870
8 Keimpe Sietzes Leenstra, folget VII.2

VI.2 Sytze Jentjes Leenstra * De Jutryp 14-3-1839 † It Hearrenfean 15-12-1923, 84 jier; by twadde houlik fan boerebedriuw op ’e Jutryp; dêrnei greidboer te Gau; sûnt Alde Maaie 1864 idem te Drylts (Wyk C nr 129), sûnt 23-8-1865 arbeider op ’e Hommerts; yn 1891 dêr keapman;
x 1 Wymbritseradiel 5-4-1861, 22 en 21 jier, Anke Kloostra * Nijlân 10-9-1839 † De Hommerts 29-3-1869, 29 jier; by trouwen fan boereberop op ’e Jutryp; dêrnei dêr greidboerinne; dr fan Jisk Cornelis Kloostra, yn 1839 arbeider te Nijlân, en Saapke Tjerks Groeneveld, yn 1861, ’69 greidboeren op ’e Jutryp;
x 2 Wymbritseradiel 3-5-1873, 34 en 30 jier, Baukje Eisma * Nijlân 3-3-1843 † Snits 6-7-1916, 73 jier; sûnt Alde Maaie 1868 oant 6-7-1869 ynwenjend faam by Pieter Johannes Tiemersma, keapman te Wommels (nr 153), en Grietje Egberts van der Zee; by trouwen sûnder berop te Heech; dr fan Jan Molles Eisma en Wybrig Minnes Walsweer, yn 1873 komelkerske te Nijlân
Baukje x 1 Fedde Cnossen
Bern út it earste boask:
1 Jentje Sytzes Leenstra * Gau 13-5-1862 † dêr 16-4-1863, 11 moanne
2 Japke Sytzes Leenstra * Gau 17-7-1863; by trouwen sûnder berop op ’e Hommerts;
x Wymbritseradiel 28-5-1881, 17 en 26 jier, Meinte Baarda * Easthim; by trouwen haad Iepenbiere Skoalle te St.-Jabik; sn fan Hessel Symens Baarda en Sijke Meintes Vierstra, yn 1881 winkellju te Wolsum
3 Jentje Sytzes Leenstra * De Hommerts 4-10-1865 † De Hommerts, wenjend te Jiskenhuzen, 27-2-1889, 23 jier; by ferstjerren weinmakkersfeint te Jiskenhuzen
4 Durkje Sytzes Leenstra * De Hommert 22-4-1868 † Snits 8-12-1955, 87 jier; by trouwen sûnder berop op ’e Jutryp;
x Wymbritseradiel17-5-1891, beide 23 jier, Pieter Zandstra * Toppenhuzen; by trouwen sûnder berop te Drylts; sn fan Jacob Zandstra en Antje Walma, yn 1891 greidboeren te Drylts
Bern út it twaddde houlik:
5 Jan Sytzes Leenstra, folget VII.3
6 Anke Sytzes Leenstra * De Hommerts 15-10-1881; by trouwen sûnder berop op ’e Hommerts;
x Wymbritseradiel 14-5-1898, 21 en 26 jier, Jacob Kingma * De Jouwer; by trouwen skuonmakker op ’e Hommerts; sn fan Oebele Durks Kingma, yn 1898 timmerman op ’e Jouwer, en Klaaske Jacobs de With
7 Eise Sytzes Leenstra, folget VII.4

VI.3 Auke Jentjes Leenstra * De Jutryp 2-11-1844 † Tersoal 27-9-1893; earst NH, letter KO; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Jutryp; komt Alde Maaie 1869 út ’e Jutryp yn Sybrandabuorren, yn 1870, ’77 dêr arbeider, yn 1873, ’75 dêr keapman, sûnt 1879 oant syn ferstjerren greidboer te Tersoal (nrs 5, 28, 24, 17)
x Raarderhim 29-4-1869, 24 en 19 jier, Feikjen Johannes Bergsma * Sybrandabuorren 23-4-1850 † Tersoal 14-4-1907, 56 jier; earst NH, letter KO; faam op ’e Jutryp; sûnt Alde Maaie 1864 mei fjirtjin jier ynwenjend lytsfaam te Tersoal op nr 28, op ’e selde pleats dêr’t se letter greidboerinne is; by trouwen sûnder berop te Tersoal, dêrnei oant har ferstjerren dêr feehâlderske; dr fan Johannes Gerbens Bergsma en Betje Harmens Sysling, arbeiders te Sybrandabuorren, Betsje is nei it ferstjerren fan Jehannes yn 1853 keapfrou te Snits, sûnt har houlik (op houlikse betingsten) mei har twadde man Hendrik Rinderts de Boer greidboerinne te Tersoal
Bern:
1 Jentje Aukes Lenstra, folget
* Sybrandabuorren 16-5-1870
2 Nienke Aukes Leenstra * Sybrandabuorren 13-9-1871; by trouwen fan boerebedriuw te Tersoal; ferhuzet op 4-5-1893 nei Tersoal;
x Wymbritseradiel 4-5-1893, 21 en 23 jier, Freerk Ruurds Abma * Sybrandabuorren; by trouwen fan boerebedriuw te Goaiïngea; yn 1894, ’96 idem te Tersoal; yn 1898, ’99 greidboer te Twellegea; yn 1901, ’11 idem te Ferwâlde; yn 1911 idem te Goaiïngea; sn fan Ruurd Freerks Abma en Fogeltje Wattes van der Velde, greidboeren te Goaiïngea
3 Betje Aukes Leenstra * Sybrandabuorren 24-8-1873; ferhuzet op 9-8-1889 nei Snits; by trouwen sûnder berop te Tersoal;
x Wymbritseradiel 20-5-1897, beide 23 jier, Imke Venema * Snits; by trouwen goudsmid te Snits, yn 1899, 1902 dêr keapman; sn fan Anne Venema, yn 1897 goudsmid te Snits, en Syntje Westra
4 Durkje Aukes Leenstra * Sybrandabuorren 14-6-1875 † dêr 25-6-1877, 2 jier
5 Hendrik Aukes Leenstra * Sybrandabuorren 22-4-1877
6 Durkje Aukes Leenstra * Sybrandabuorren 26-3-1879; ferhuzet op 3-7-1903 nei Snits
7 Johanna Aukes Leenstra * Tersoal 4-9-1882 † dêr 13-6-1896, 13 jier
8 Sytze Aukes Leenstra * Tersoal 3-9-1884
9 Tjitske Aukes Leenstra * Tersoal 29-3-1886 † Snits 6-9-1962, 76 jier; ferhuzet op 18-8-1908 nei Goaiïngea

VI.4 Symen Jentjes Leenstra * De Jutryp 25-12-1851 † Koudum 28-1-1927, 75 jier; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Jutryp; dêr boer;
x Wymbritseradiel 15-5-1880, 28 en 20 jier, Feikje Vos * De Hommerts 31-8-1859 † De Jutryp 12-8-1839, 30 jier; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Hommerts; dr fan Martinus Michiels Vos en Johanna Piers Piersma, greidboeren op ’e Hommerts, yn 1880 dêr sûnder berop
x 2 Piertje Brouwer
Bern út it earste boask:
1 Jentje Symens Leenstra
* De Jutryp 4-6-1881 † dêr 12-6-1881, 8 dagen
2 Libbenleas famke *-† De Jutryp 21-6-1882
3 Jentje Symens Leenstra * De Jutryp 25-1-1884
4 Johanna Symens Leenstra * De Jutryp 19-10-1885
5 Johanna Symens Leenstra * De Jutryp 2-9-1888 † dêr 2-6-1889, 9 moanne

VI.5 Wybe Jentjes Leenstra * De Jutryp 1-3-1853; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Jutryp; yn 1889 fan boerebebedriuw op ’e Hommert; yn 1894 arbeider op ’e Jutryp, yn 1898 dêr boer
x Wymbritseradiel 19-5-1888, 35 en 31 jier, Ytje Hylarides; by trouwen sûnder berop te Ypekolsgea; dr fan Fonger Pieters Hylarides en Ytje Sipkes Douma, yn 1888 boeren te Ypekolsgea
Bern:
1 Ytje Wybes Leenstra
* De Hommerts 19-5-1889; by trouwen sûnder berop te Wâldsein;
x Wymbritseradiel 8-5-1919, beide 29 jier, Folkert Attema * Heech; by trouwen fan boereberop te Tsjerkgaast; sn fan Jan Attema en Corneliske Osinga, greidboeren te Tsjerkgaast
2 Trijntje Wybes Leenstra * De Jutryp † dêr 9-1-1894, 1jier
3 Jentje Wybes Leenstra * De Jutryp † dêr 10-3-1898, 9 moanne

VI.6 Folkert Jentjes Leenstra * De Jutryp 24-4-1866 † Ketlik 3-4-1927, 60 jier; G; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Jutryp; yn 1890, ’91 dêr greidboer; sûnt omstrings 1904 dêr winkelman, yn 1903 dêr neamd keapman, yn 1911 wer winkelman; sûnt Alde Maaie 1919 greidboer te Ketlik (nrs 15, 14);
x Wymbritseradiel 18-5-1889, beide 23 jier, Jetske Wiersma * Wâldsein † Haskerhoarne 29-10-1953, 87 jier; by trouwen sûnder berop te Ypekolsgea; boerinne op ’e Jutryp en te Ketlik; dr fan Gerrit Wiersma en Jantje Koopmans, yn 1889 greidboeren te Ypekolsgea
Bern:
1 Gerrit Folkerts Leenstra
* De Jutryp 15-2-1890
2 Trijntje Folkerts Leenstra
* De Jutryp 18-9-1891
3 Jentje Folkerts Leenstra
* De Jutryp 5-1-1894
4 Symen Folkerts Leenstra
* De Jutryp 2-8-1896
5 Nanne Folkerts Leenstra
* De Jutryp 2-8-1896
6 Jantje Folkerts Leenstra
* De Jutryp 4-2-1899
7 Anneke Folkerts Leenstra
* De Jutryp 5-3-1901
8 Cornelis Folkerts Leenstra * De Jutryp 27-8-1903
9 Jetske Folkerts Leenstra * De Jutryp 15-11-1907
10 Ynskjen Folkerts Leenstra * De Jutryp 16-4-1911

VI.7 Klaas Jarigs Leenstra * Sânfurd 29-11-1840, doopsgesind, † Wiuwert 29-9-1904, arbeider te Itens (by syn heit tink), sûnt 12-5-1866 – Alde Maaie –  boer te Easterein, sûnt 14-5-1867 op Hettema state oan ’e Tjaarddyk ûnder Nijlân, sûnt 1874 te Wiuwert; boarch en mei-oprjochter fan ’e ‘Coöperatieve Vereniging tot het bedrijven eener Stoomzuivelfabriek Wieuwerd’;
Klaas x 1 Hinnaarderadiel 13-5-1865 Sjirkje Gerrits de Boer * Easterein 13-11-1844, N.H. † Nijlân 10-1-1870, dr f. Gerrit Pieters de Boer, boer te Easterein, en Neeltje Arjens Jaarsma;
Klaas x 2 Wymbritseradiel 6-8-1874 Maria Abes Santema * Raard (Raarderhim) 31-5-1844 † Wiuwert 11-4-1885, by har trouwen húshâldster te Nijlân, by de man dêr’t se krekt mei troud is tink, dr f. Abe Piers Santema, (fear)skipper te Raard, en Akke Reins Leen
Klaas x 3 Baarderadiel 28-3-1888 Geertruida Johannes Boonstra * Poppenwier 7-10-1845 ~1-4-1866 † Wiuwert 23-7-1919 [] Wiuwert; DG; sûnt Alde Maaie 1886 faam, letter húshâldster te Wiuwert by har tredde man, dêrnei dêr greidboerinne
Trui x 1 Raarderhim 16-11-1865 Sikke Geerts Bleeksma * Rinsumageast 17-2-1840 † Poppenwier 21-11-1867; ferver te Poppenwier; sn fan Geert Palses Bleeksma, timmerman en taksateur te Dearsum en Reduzum, (fear)skipper, keapman en sûkereidroeger op Smidshûs oan ’e Dokkumer Ie ûnder Rinsumageast, en Dieuwke Sikkes Bakker, fearskipperske, keapfrou en komelkerske
Trui x 2 Raarderhim 12-5-1869, sy 23 en hy 33 jier, Gerben Annes Ringnalda * Grou 22-11-1835, doopsgesind, † ferdronken, syn stjerakte is noch net fûn); NH; keapman te Ljouwert; sn f. Anne Gerbens Ringnalda, boer te Baaium, sûnt 1833/’34 te Grou, en Albertje Rinses van der Meulen; Gerben x 1 Ljouwert 21-10-1863, 27 en 44 jier, Grietje Bruinswart * Ljouwert 6-10-1819 ~ dêr op belidenis 31-10-1838 † dêr 5-12-1868; DG; keapfrou te Ljouwert, dr f. Lieuwe Stevens Bruinswart, keapman te Ljouwert, en Anna Sjoerds Gorter; widdo fan Hendrik van Loo, grifformeard, ferver en glêsmakker te Ljouwert
Sjoch: Kertiersteat Goasse Goasses Offringa nr 11
Bern:
1 Gerrit Klazes Leenstra
* Easterein 5-6-1866 † Burgum, wenjend te Raalte, 18-4-1890, 23 jier; by ferstjerren sûnder berop te Raalte
2 Jaring Klazes Leenstra * Nijlân 31-7- 1868; ferhuzet op 17-8-1882 nei Wommels;
3
4

VI.8 Sytse Jarigs Leenstra, folget VI.7 * Itens 16-4-1848 † Wommels 3-4-1906, 57 jier
x 9-5-1873 Joukje Johannes Twerda
Bern
1 Jarig Sytses Leenstra
* 23-1-1873 † 22-8-1932;
x Fraukjen Maria Louisa van der Meer

VI.9 Auke Jarigs Leenstra * Itens 14-4-1853 Boazum 3-7-1914, 61 jier; by trouwen fan boerebedriuw te Itens, dêrnei dêr boer;
x Hinnaarderadiel 8-5-1880, 27 20 en jier, Trijntje Klaversma * Lytsewierrum; by trouwen sûnder berop te Snits; dr fan Sjoerd Tjallings Klaversma en Jetske Meintes Vierstra, yn 1880 boerinne te Snits
Bern:
1 Jarig Aukes Leenstra
* Itens 8-3-1881

VI.10 Wybe Jarigs Leenstra * Itens 12-3-1865 † Wiuwert 9-7-1951, 86 jier;
x Pietje Martinus Santema * 24-11-1869 †; dr fan Martinus Santema en Jitske Feenstra
Bern:
1 Jarig Wybes Leenstra
* 1889 † 1967
2 Martinus Wybes Leenstra * 1891 † 1918
x Martje van der Weide
3 Klaas Wybes Leenstra * 1893
4 Jeltje Wybes Leenstra * 1896
5 Lesinus Wybes Leenstra * 1900
x Maria Hiemstra
6 Otto Wybes Leenstra * 1904

VI.11 Klaas Jarigs Leenstra * Itens 19-10-1867; wennet as keapman yn by Hans Koelstra en Liefke Wijma, winkellju te Wiuwert (nr 17); ferhuzet dêrwei op 9-5-1891 nei Bakkefean; bakker te Frjentsjer; komt dêrwei op 31-5-1901 mei de húshâlding yn Drylts, ferfart dêrwei op 28-4-1913 nei Noard Amearika;
x Baukje Jetzes Steensma * 15-5-1874
Bern:
1 Jarig Klazes Leenstra
* Frjentsjer 26-4-1899
2 Klaske Klazes Leenstra * Frjentsjer 28-3-1901
3 Jeltje Klazes Leenstra * Drylts 25-45-1904
4 Jetze Klazes Leenstra * Drylts 3-6-1906

VI.12 Jarig Aukes Leenstra * Abbegea 15-1-1852 † Easthim 23-11-1891, 39 jier; by trouwen fan boerebedriuw te Easthim; dêrnei greidboer te Hidaard; by ferstjerren tolhierder te Easthim;
x Wymbritseradiel 17-5-1873, 21 en 22 jier, Antje Hilbrands Boschma * Folsgeare; by trouwen fan boerebedriuw te Folsgeare; dr fan Hilbrand Rintjes Boschma en Anneke Sytses Osinga, greidboeren te Folsgeare
Bern:
1 Trijntje Jarigs Leenstra
* Hidaard 3-5-1875
2 Auke Jarigs Leenstra * Hidaard 13-2-1877

VI.13 Roel Sjoerds Leenstra * Easthim 25-10-1859 † Ysbrechtum 15-5-1906, 46 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Parregea; ferfart dêrwei op Alde Maaie 1883 nei Abbegea, is dêr greidboer; ferfart dêrwei op Alde Maaie 1905 nei Ysbrechtum; by ferstjerren dêr sûnder berop; Roel wurdt op 29-10-1896 by fûnis fan ’e Arrondissemintsrjochtbank te Ljouwert under kuratele steld;
x Wymbritseradiel 5-5-1883, 23 en 22 jier, Wybrigje Minzes de Boer * Starum 5-5-1861 † Abbegea 26-2-1891; by trouwen fan boerebedriuw te Sânfurd, dêrbei greidboerinne te Abbegea; dr fan Minze Sybolts de Boer en Uilkjen Jans Schuurmans, yn 1883 greidboeren te Sânfurd, yn 1897 te Hylpen;
Bern:
1 Uilkje Roels Leenstra
* Abbegea 1-4-1884
2 Sjoerd Roels Leenstra * Abbegea 19-12-1885
3 Minze Roels Leenstra * Abbegea 29-7-1887

Folk op ’e pleats by Roel Sjoerds Leenstra en Wybrigje de Boer.
Fan 1883 oant 1891 binne der njoggentjin ynwenjende feinten en fammen, net allegearre tagelyk.
Nei it ferstjerren fan Wybrigje komt op 16-7-1891 Anskje Brouwer – * Warns 23-4-1845 -as húshâldster op ’e pleats

GENERAASJE VII
VII.1 Auke Sietzes Leenstra
* Drylts 26-8-1867; ferhuzet op 9-5-1886 út Drylts nei Aldegea (W.); arbeider te Drylts (B26e, 55); yn 1926 dêr gemeente-arbeider;
x Wymbritseradiel 10-3-1894, 26 en 27 jier, Minke Koerten * Heech 24-7-1866 † Drylts 29-9-1931, 65 jier; sûnt 26-9-1886 ynwenjend faam by Michiel Knossen en Antje Grouwstra, greidboeren te Langwar (nrs 18, 22); sûnt 11-7-1887 idem by Johan Tjitzes Bouma en Grietje Jans van Netten, greidboeren te Lytsewierrum, sûnt Alde Maaie 1889 te Skearnegoutum; by trouwen boerefaam te Heech; komt op 25-10-1894 út Heech yn Drylts; dr fan Hendrik Koerten, yn 1866, ’94 timmermansfeint te Heech, en Ytje Postma
Bern:
1 Ytje Aukes Leenstra
* Drylts 24-5-1894; by trouwen sûnder berop te Drylts;
x Drylts 9-5-1920, 25 en 26 jier, Bauke Rein Windsma * Skraard; by trouwen bakker te Drylts, de lêste 6 moanne te Snits; sn fan Jan Windsma, yn 1920 arbeider te Waaksens, en Hiltje Heistra
2 Sibbeltje Aukes Leenstra * Drylts 23-1-1903; by trouwen sûnder berop te Drylts;
x Drylts 27-5-1926, 23 en 24 jier, Henderikus van der Goot * Drylts; by trouwen molkesutelder te Drylts; sn fan Jan van der Goot en Sjoukje Walinga, yn 1926 winkellju te Drylts

VII.2 Keimpe Sietzes Leenstra * Drylts 6-6-1874 † dêr 24-5-1897

VII.3 Jan Sytzes Leenstra * De Hommerts 18-7-1874 † Muskegon -12-1953, 79 jier; sûnt 9-7-1891 ynwenjend bakkersfeint by E. Dijkstra te Bolswert; ferfart nei Whitinsville, Worcester, Massachusetts; wennet 10 jier yn Northbridge, Massachusetts; letter te Muskegon, Michigan;
x Whitinsville 12-10-1901 Jetske Alberts Rienstra (Jenny) * Abbegea 14-8-1874; dr fan Albert Ates Rienstra, yn 1863 arbeider te Abbegea, en Baukje Joukes Boschma, yn 1874 winkellju te Abbgea
Bern:
1

VII.4 Eise Sytzes Leenstra * De Hommerts 15-10-1881; by trouwen bakkersfeint op ’e Hommerts, de lêste seis moanne op ’e Jouwer;
x Wymbritseradiel 28-7-1906, 24 en 22 jier, Trijntje Bouma * Dearsum; by trouwen sûnder berop te Skearnegoutum; dr fan Pieter Jans Bouma en Gerbrig Sjoukes Wynia, yn 1906 greidboeren te Skearnegoutum

*****************************************

Hendrik Aukes Leenstra, yn 1904 greidboer te Tersoal, yn 1912, ’19 idem te Haskerhoarne, gemeenteriedslid fan Haskerlân foar de A.R.P., 1929-1942 boargemaster fan Wijhe (Gelderlân)
x Jantje Fokkes Koopmans

Sietze Leenstra * Haskerhoarne 21-7-1916 † Voorschoten 21-6-1993, 76 jier; jurist, sekretaris fan ’e Vereniging van Nederlandsche Meelfabrikanten en fan ’e Vereniging van Nederlandsche Mengvoederfabrikanten te Den Haach; wennet te Haskerhoarne, Wijhe, Den Haach, Wassenaar, Beetstersweach en Voorschoten;
x Rotterdam 21-5-1942, 26 en 25 jier,  Ruurdje Eringa (Ruus) * Rotterdam 14-11-1917 † Dronten, Flevopolder, 24-2-2002, 78 jier;