Home » Famyljes » Leenstra » Genealogy Leenstra

GENEALOGY LEENSTRA

Durkje Aukes Leenstra VI.3.6.
Durkje draacht it earizer foar de sjeu:
dat is yn har tiid yn har laach allang út ’e moade.
Boarne: Hans Eringa, Stambeam Familie Eringa

Wurk yn útfiering

De earste generaasje yn dit laach fan greidboeren Leenstra binne minnist, of doopsgesind. Om Drylts hinne binne de werdopers lid fan ’e Gemeente fan Waterlanders en Oude Vlamingen. Gryt Aukes Leenstra (III.1.2) is troud mei Sipke Jelles van Teerns, dêr doopsgesind learaar. Yn guon stagen geane de bern mei mem of heit mei yn ’e Herfoarmde Tsjerke, en oar neiteam wurdt fia Kristlik Ofskieden Grifformeard.

By Erfgoed Fundaasje is it opsetten fan in genealogy gauris anneks mei it argivearen fan in famylje- en bedriuwsargyf. Ek by dit stambeamoersjoch is de oanlieding in skinking fan argyfmateriaal, dat foarearst deponeard is yn ’e Kolleksje Eringa – Argiven Leenstra.

Undersyk: Erfgoed Fundaasje. Ferbetteringen en oanfullingen wurde op priis steld: info@erfgoed-fundaasje.nl

Leginda
* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.= wennet mei/living together
sk = skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
B1 = Bakker side 1 (Toni Boumans, Je mag wel bang zijn maar niet laf)
§ = anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
DG = Doopsgesind
G = Grifformeard
KG = Kristlik Grifformeard
KO = Kristlik Ofskieden
NH = Nederlâns Herfoarmd
RK=Rooms Katolyk
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?

STAMRIGE
Oangeande wissigens by de foarâlden foar generaasje I is noch ûndersyk noarich.

Johannes Dircx * omstrings 1600
x omstrings 1626
Sjoerdtie Jalkedr.

Gabe Johannes
x omstrings 1655
Bauck Sytsedr.

I
Wigle Gabes
[?]
x 1 Ycke Pytersdr.
x 2 omstrings 1712 Trijn Jarigsdr.; dr fan Jarig Eelkes en Jansen Jacobsdr.

II
Jarig Wigles
(ek: Jaring) * Akkrum omstrings 1716; DG; wennet neffens it Kwotisaasjekohier fan 1749 te Terherne mei in húshâlding fan trije folwoeksenen en trije bern; oanslach: £ 33:7:-
x Grietje Aukes; fan Tersoal; dr fan Auke Tysses en Tytje Ruurds
Bern:
1 Wigle Jarings van der Velde
* Terherne omstrings 1744 † dêr 2-11-1826, 82 jier;
x 1 Antje Uiltjes; dr fan Uiltje Tjittes en Janke Arjens
x 2 Akkrum 9-6-1782 Fenna Harmens Brouwer * It Mar ûnder It Hearrenfean omstrings 1756 † Terherne 19-7-1827, hûsnr 55, 71 jier; by trouwen fan Goaiïngaryp; dr fan Harmen Jacobs en Wiggertje Luitzens
2 Trijntje Jarings
* Terherne omstrings 1747 Rotsterhaule 25-3-1812, nr 28, 65 jier;
x De Gordyk 20-12-1767 (mei attestaasje nei Terherne) Geeuke Sytses (by trouwen: Geuke); dan wennet er op ’e Gordyk
Geeuke x 1 De Gordyk 16-1-1763, beide op ’e Gordyk, Antje Popkes
3 Auke Jarigs Leenstra, folget III.1

Terherne om 1750 hinne, as Jarich Wigles en syn folk dêr húsmanje.
Húsman is in eardere beneaming foar boer.
Tekening: Pieter Idserdts Portier (Frjentsjer 1698-1781), provinsjaal lânskipstekener oan ’e Frjentsjerter Universiteit

GENERAASJE III
III.1 Auke Jarings Leenstra * Terherne 1-5-1751 † Drylts 28-8-1830, hûsnr 223, 79 jier; DG, lid fan ’e Waterlandse Gemeente te Drylts; greidboer te Abbegea (hy hiert de pleats yn 1812 fan Syno Johan Attema, dûmeny te Iens); boer te Easthim; by ferstjerren rintenier te Drylts;
x Terherne 2-10-1774 Ynske Sytses (Leenstra) * Akkrum 1-10-1750 † Drylts 30-5-1837, Wyk B, nr 235, 85 jier; DG; dr fan Sytse Tjipkes en Riemke Arjens
Yn in Notarieel argyf fan 13-9-1828 wurdt Ynske oantsjut mei de namme Leenstra; yn har stjerakte stiet: ‘familienaam onbekend’
Auke keapet op 5-10-1828 in hûs te Drylts fan Thomas Tækes Schuurmans, troud mei Lijsbert Hendriks Boersma te Drylts; keapsom: f 750,00; notaris: Wiebrandus Tjeerd van der Ley te Drylts; Repertoire: 147010
Bern:
1 Sytse Aukes Leenstra, folget IV.1
2 Grietje Aukes
Leenstra * Abbegea 18-11-1782 † Drylts 17-8-1850, 67 jier; wennet omstrings 1813 te Jirnsum; yn 1827 bakkerske te Drylts; yn 1832 idem te Jirnsum yn 1832 en by ferstjerren dêr sûnder berop, yn 1845 dêr neamd ‘renteniersche’;
x Sipke Jelles van Teerns * Tearns 8-10-1774 † Jirnsum 29-10-1827, nr 65, 51 jier; doopsgesind learaar, yn 1816 en by ferstjerren te Jirnsum-Poppenwier; allyksa bakker te Jirnsum; sn fan Jelle Sipkes van Teerns learaar by de Waterlandse Doopsgesinde Gemeente te Drylts, en Wytske Geerts
Gryt is yn 1832 eigner fan in hûs mei tún te Jirnsum (Kadaster, Minútplan Raard C1 Seksje C Lizzer 284)
Gryt ferkeapet yn ’e mande mei har broer Auke en de muoikesizzers Jintsje, Auke, Ynske en Jarich Sytses Leenstra op 5-11-1839 twa-tredde part fan in hûs te Easthim; keapsom: f 400,00; notaris: Jan Jacobus Wiersma te Snits; Repertoire: 120055
3 Jarig Aukes Leenstra, folget IV.2

Auke Jarings nimt op 24 desimber 1811 de namme Leenstra oan foar syn trije bern en fjouwer bernsbern;
hy tekenet dan sels noch sûnder fan

GENERAASJE IV
IV.1 Sytse Aukes Leenstra
* Abbegea 28-4-1777 ~ Drylts 4-9-1802 † Easthim 24-2-1816, 39 jier, (neffens stjerakte is er dan 40 jier; neffens trou-akte fan Ynske binne Sytse en Sybrich ferstoarn ûnder Heech); yn syn stjerakte stiet: ‘aan de gevolgen eener slag hem door een roede van een watermolen toegebragt’; DG, lid fan ’e Waterlandse Gemeente te Drylts; boer te Easthim;
x omstrings 1801 Sybrich Jentjes Bootsma * Abbegea 6-9-1779 ~ Drylts 4-9-1802 † Easthim 27-5-1814, 34 jier; DG; dr fan Jentje Jans † Abbegea 1783 en Wypkje Wybes † Abbegea 1796
Bern:
1 Auke Sytses Leenstra, folget V.1

2 Ynskje Sytses Leenstra (ek: Ynske, Ynskjen; tekenet har trouakte sels mei Ynskje) * Easthim 23-11-1803, neffens doopboek Doopsgesinde Gemeente fan ’e Waterlanders te Drylts berne te Easthim, neffens har trou-akte te Abbegea); DG;
x Drylts 23-5-1824, beide 20 jier, Pieter Jans Buitenhoff * Drylts omstrings 1804 † dêr 22-5-1885, 81 jier; DG; by trouwen en yn 1830 eigenerfd boer te Drylts, yn 1879 dêr rintenier; yn 1860 boekhâlder en bestjoerslid fan ’e Oude Vlaminger Gemeente der Mennonieten te Drylts; gemeenteriedslid fan Drylts; sn fan Jan Symens Buitenhoff, eigenerfd boer, lid fan ’e froedskip fan Drylts en wethâlder, en Aaltje Pieters van der Veen, boeren en rinteniers te Drylts
Ynskje har broer Auke wennet as widner mei syn bern Sytze, Ynskje en Wypkjen in skoft by har yn;
Piter keapet, ûnder oaren
op 19-4-1842 fan Jouke Rintjes Boschma en frou te Wommels in stik lân te Drylts; keapsom: 2.170,00; notaris: Carolus Johannes Jorritsma te Snits; Repertoire: 119069
op 4-11-1846 fan de erfgenamten fan Gerrit Willems Leeuwrik, widner fan Antje Sybrens, te Drylts trije perselen gredie; keapsom: f 3.220,00; notaris: Abraham Waslander Nauta te Drylts; Repertoire: 147054
op 14-6-1852 fan Jan Pieters Hoekstra, timmerman te Drylts, in hûs mei timmerskuorre, hiem en in pôle greidelân; keapsom: f 2.000,00; notaris: Abraham Waslander Nauta
op 23-3-1853 fan Bouwe Sjoerds Stienstra te Snits in stik greide; keapsom: f 2.572,00; notaris: Aggeus Haagsma te Snits; Repertoire: 120103
-op 20-12-1854 fan Trijntje Jans Vierstra te Drylts in perseel greide te Drylts; keapsom: f 6.454,00; notaris: Carolus Johannes Jorritsma te Snits; Repertoire: 119069
op 22-4-1861 fan Symen Meintes Groenveld, skipper en winkelman te Drylts, twa perselen greide te Drylts; keapsom: f 3.768,00; notaris: Abraham Waslander Nauta te Drylts; Repertoire: 147054
Piter ferkeapet, ûnder oaren:
-op 14-5-1847 meubels, húsrie en oar ûnreplik guod; opbringst: f 53,00; notaris: Abraham Waslander Nauta; Repertoire: 147054
-op 30-10-1877 oan Tjalle Gerrits Tjallema te Heech greidelân te Heech; keapsom: f 24.510,00; notaris: Wigger Arnoldus Peereboom te Bolswert; Repertoire: 016090
-op 8-3-1855 oan Gerben Murks Abma, boer te Abbegea, in hûs mei tún en hiem te Drylts; keapsom: f 700,00; notaris: Abraham Waslander Nauta; Repertoire: 147054

3 Jentje Sytses Leenstra, folget V.2
4 Jaring Sytses Leenstra, folget V.3

§ ‘FANÂLDS’ DOOPSGESIND
De earste fjouwer generaasjes yn dizze genealogy binne minnist of doopsgesind, it gedachtegoed fan Minne Simens tagedien.

Menno Simons wt Frieslant,
neffens in 16de iuske ets;
fan him is gjin oarspronklik portret bewarre

De bruorren Sytze Aukes (IV.1) en Jarig Aukes (IV.2) binne beide lid fan Doopsgesinde Gemeente fan ’e Waterlanders te Drylts. Sytse syn frou Sybrich ek. Har bern binne ferdeeld: Auke, de âldste, bliuwt Doopsgesind, syn frou Oeke van Ketel is Nederlâns Herfoarmd. De âldste dochter, Sybrich, is earst DG, dan NH en dêrnei Grifformeard; suster Sytske is DG, Ynske NH, broer Sietse is DG en Wypkjen NH. Dat ferskaat yn ien gesin komt men ek tsjin by bygelyks de bern fan Jarich Aukes (IV.2) en syn frou Hinke Feenstra, dy’t Nederlâns Herfoarmd is. Dy har soannen Auke (V.4) en Sjoerd (V.5) wurde mei mem Herfoarmd en dat bliuwt har neiteam fierhinne ek. Suster Riemke is Minnist of Doopsgesind.
Dy lêste beneaming kin tsjutte op de modaliteit fan frijsinnigens. Sa woe Geertruida Johannes Boonstra, de tredde frou fan Klaas Jarigs Leenstra (VI.7), perfoarst net minnist neamd wurde, want dat soe der yn har fermidden op tsjutte dat se ‘fyn’, ortodoks wêze soe, mar se wie ‘grou’, frijsinnich.
It laach fan Jintsje Sytses (V.2) is NH en dêrnei fia de Ofskieding (KO/KG) Grifformeard (G). Jarich Sytses (V.3) syn neikommelingen bliuwe foar ’t grutste part werdoper.
De fine minnisten besochten fjouwer libbenswearden yn pratyk te bringen: net eare, net sweare, net regeare, net forseare. Mei oare wurden: net heechskatte, wêrs wêze fan uterlik fertoan, soberens betrachtsje; net de eed ôflizze, de namme Gods net oanroppe; net mei polityk bemuoie; gjin wapens opnimme. By de mear frijsinnige minnisten is soks net altyd mear oan ’e oarder. Sa is Piter Jans Buitenhoff, de man fan Ynskje Sytses Leenstra (IV.1.2), bestjoerslid fan ’e Alde Flamingen te Drylts en tagelyk dêr lid fan ’e froedskip.
Dy ‘Alde Flamingen’ is ien fan ’e mannich streamingen binnen de minnisten. Dy rjochtingen komme fuort út ferskil oer suverens en tsjerklike tucht. Neist de Alde Flamingen bestean yn Nederlân de Nije Flamingen; en Alde en Nije Fryske Werdopers; dêrneist de Heechdútse Mennoniten en de Wetterlânske Doopsgesinden, lykas dy te Drylts, dêr’t Sipke Jelles van Teerns, de man fan Gryt Aukes Leenstra (III.1.2) foargonger is.
Anke Klazes Leenstra is mei – har op ’e kop ôf 51 jier âldere – man Riemer Jacobs van der Zee lid fan ’e doopsgesinde gemeente Het Oude Huis op ’e Jouwer, Riemer is dêr ek lid is fan ’t bestjoer.

De ‘nijbou’ fan ’e Minnistetsjerke te Drylts. De earste stien wurdt op 13-5-1857 lein troch Aaltsje (* 1849) en Sybrigje Buitenhoff (* 1841), dochters fan Piter, dan de boekhâlder fan ’e Dryltster Doopsgesinden.
Neist de Fermanje links it kostershûs, rjochts de konsistoary.
Boarne: Drylts… it âlde stedsje – 175 jaar IJlst – Samengesteld door: Lammert J. Visser, Johan Keizer, Edsko Hekman, Paul van der Waal en Sybe Houtsma; Boekhandel Visser, Dylts, 1993, side 75

IV.2 Jarig Aukes Leenstra (ek: Jaring) * Abbegea 18-4-1784 † Easthim 16-8-1858, 74 jier; DG, lid Waterlandse Gemeente te Drylts; yn 1812 húsman te Abbegea; sûnt omstrings 1816 greidboer te Easthim;
x Wymbritseradiel 20-11-1811, 27 en 22 jier, Hinke Sjoerds Veenstra (ek: Feenstra) * Aldegea, Wymbritseradiel, 23-8-1789 ~ Sânfurd 13-9-1789 † Easthim 13-2-1862, 72 jier; NH; boerinne te Easthim; dr fan Sjoerd Tjeerds Feenstra en Jitske Gerbens Terpstra, boeren te Aldegea, Wymbritseradiel
Hinke tekenet de trou-akten fan bern mei Veenstra, yn ’e Boargerlike Stân stiet se fierders meast te boek as: Feenstra.
Jarich keapet op 5-11-1839 fan syn migen Jintsje, Auke, Ynske en Jarich Sytses Leenstra in tredde part fan in hûs te Easthim; keapsom: f 200,00; notaris: Jan Jacobus Wiersma te Snits; Repertoire: 120055.
Bern:
1 Auke Jarigs Leenstra, folget V.4

2 Jitske jarigs Leenstra * Abbegea 14-8-1814 † Easthim 9-6-1867, 52 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Easthim; Jitske en Hantsje stean sûnt Alde Maaie 1859 te boek as ynwenjend arbeidster en arbeider by skoanmem en sweager Dieuwke Gerrits Rolsma en Sytze Pieters de Boer; boeren te Nijlân;
x Wymbritseradiel 29-5-1841, beide 26 jier, Hantje Pieters de Boer * Easterein 28-12-1814 † Easthim 29-4-1897, 82 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Nijlân; yn 1842 arbeider te Wolsum; yn 1851, ’71 boer te Easthim; sn fan Pieter Sytses de Boer en Dieuwke Gerrits Rolsma, greidboeren, 1812 te Easterein, letter te Nijlân
Hantsje x 2 Wymbritseradiel 23-5-1868, 53 en 48 jier, neef en nicht en sweager en skoansuster, Trijntje Douwes Rolsma, widdo fan Auke Jarigs Leenstra V.4
3 Sjoerd Jarigs Leenstra, folget V.5
4 Ynske Jarigs Leenstra * Easthim 1820 † dêr 16-7-1840, 20 jier; by Ynske har ferstjerren lit se in saldo nei fan f 200,00
5 Riemke Jarigs Leenstra * Easthim 22-2-1824 † Abbegea 23-7-1877, 53 jier; DG; by trouwen fan boerebedriuw te Easthim; dêrnei greidboerinne te Abbegea;
x Wymbritseradiel 4-6-1853, 29 en 31 jier, Murk Sipkes de Groot * Easthim 11-11-1821 † Abbegea 4-6-1883, 61 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Heech, dêrnei greidboer te Abbegea; sn fan Sipke Alberts de Groot en Tyttje Murks Abma, boeren te Easthim, Tytsje is as widdo yn 1853 boerinne te Aldegea (W.)
Riemke is Doopsgesind, Murk Nederlâns Herfoarmd, de bern gean yn dizzen mei heit mei
6 Tjeerd Jarigs Leenstra * Easthim 7-8-1826 † dêr 25-8-1826, 3 wike

GENERAASJE V
V.1 Auke Sytses Leenstra * Easthim 12-6-1802 † Drylts 22-2-1877, hûsnr 156, 74 jier; DG; by trouwen arbeider te Abbegea; yn 1830, ’32 dêr boer; yn 1836, ’39 kastlein te Drylts; yn 1837 dêr komelker; Auke wennet as widner mei syn bern Sytze, Ynskje en Wypkjen in skoft yn by syn suster Ynskje-en-dy; yn 1851 dêr arbeider; yn 1858 dêr fan boerebedriuw; yn 1861 dêr op ’e nij arbeider; by ferstjerren dêr sûnder berop;
x Wymbritseradiel 25-9-1824, beide 22 jier, Oeke Foppes van Ketel * Nijlân 14-9-1802 ~ dêr 26-9-1802 † dêr (by har heit en mem thús, se wennet te Drylts) 25-2-1837, 34 jier; NH; by trouwen sûnder berop te Nijlân, dêrnei dêr greidboerinne; dr fan Foppe Arnoldus van Ketel en Sytske Sybrens Bruinsma, boeren te Nijlân

Hantekeningen ûnder de trou-akte.
Oek wurdt yn ’e trou-akte neamd: Oekke; se tekenet sels: Oeke; yn oare akten wurdt ek neamd: Uilkjen.
Sytske Sybrens brûkt de fan Bruinsma hjir net

Bern:
1 Sybrig Aukes Leenstra * Nijlân 14-2-1825 † Abbegea 12-7-1911, 89 jier; DG, letter NH, dêrnei G; komt Alde Maaie 1850 út Idzegea; Alde Maaie 1900 nei Easthim;
x Wymbritseradiel 25-5-1850, 25 en 28 jier, Feike Sytzes Buma * De Jutryp 28-1-1822 † Heech 16-7-1890, 68 jie; NH; by trouwen arbeider te Easthim; arbeider, yn 1851, ’66 idem; ferhuzet Alde Maaie 1875 nei Heech; komt Alde Maaie 1877 út Easthim te Heech; yn 1880 skipper te Heech; by ferstjerren dêr sûnder berop; sn fan Sytze Pieters Buma, yn 1822 arbeider op ’e Jutryp, yn 1850 te Drylts, en Korneliske Tædes Walma
2 Sytske Aukes Leenstra
* Abbegea 17-2-1826 † Drylts 10-4-1900, 73 jier; DG; by trouwen faam te Drylts;
x Drylts 9-1-1848, 21 en 26 jier, Wybe Walings Walinga * De Jutryp 15-4-1821 † Drylts 30-12-1835, 64 jier; DG; by trouwen en yn 1835 arbeider te Drylts; yn 1877 dêr boer; by ferstjerren dêr arbeider (‘werkman’); sn fan Waling Gerkes Walinga en Wypkjen Sybrens Brouwer, yn 1816 greidboeren te Nijlân, m.y.f. 1816 en 1822 greidboeren op ’e Jutryp (hiere dan sate en lân, 112 pûnsmiet, fan Berend Alring te Snits), Waling is yn 1832 slachter te Drylts, Wypkje is dêr yn 1848 bôlerinster
3 Ynske Aukes Leenstra (ek: Ynskje, Ynskjen) * Abbegea 19-2-1830 † Drylts 3-12-1890, 60 jier; NH; by trouwen faam te Drylts;
x Drylts 22-5-1851, 21 en 25 jier, Uiltje Sybrens Wiersma * Aldegea, Wymbritseradiel, 25-8-1825, † Drylts 9-4-1892. 66 jier; NH; feehanneler te Drylts (Wyk C, nrs 142a, 124), yn 1888 en by fertjerren dêr slachter (nr B31); sn fan Sybren Uiltjes Wiersma, yn 1851 keapman te Drylts, en Froukje Jans Winia (de amtner skriuwt yn ’e trou-akte fan Ultsje: Vrouwkjen Jans Wijnja, Froukje tekenet dan sels: F.J. Winia, mar ûnder de trou-akte fan har soan Sybren set se Wynja; yn akten brûke amtners ek: Wynia)
Sjoch: Genealogy Wiersma VII.4
4 Sietze Aukes Leenstra, folget VI.1
5 Wypkjen Aukes Leenstra
* Abbegea 1836 † Skearnegoutum 10-4-1861, 24 jier; NH; by trouwen faam te Drylts;
x Wymbritseradiel 23-5-1857, 20 en 24 jier, Pieter Annes Lemstra * Skearnegoutum 6-7-1831 † De Hommerts 3-5-1919, 86 jier; NH; by trouwen arbeider te Skearnegoutum, dêr letter fan boerebedriuw en greidboer; sûnt omstrings 1862 dêr feekeapman (Wyk II, nrs 23, 36, 5, 119, 47); yn 1892 dêr wer greidboer; sn fan Anne Tædes Lemstra, timmermans- en weinmakkersfeint te Skearnegoutum, yn 1857 dêr weinmakker, yn 1862 weinmakkersfeint te Goaiïngea, en Martje Pieters van Eyk (ek: Van Eijk, Van Eyck);
Piter x 2 Wymbritseradiel 10-5-1862, 29 en 28 jier, Tjitske Hendriks Dijkstra * Rien ûnder Lytsewierrum 26-7-1833 † Skearnegoutum 28-12-1891, 58 jier; NH; by houlik faam te Skearnegoutum, dêrnei dêr greidboerinne; dr fan Hendrik Pieters Dijkstra, yn 1833 en ’62 arbeider te Rien ûnder Lytsewierrum, en Ruurdtje Dirks Dijkstra (Ruerdtsje kin yn 1862 net skriuwe)
Piter x 3 Doanjewerstal 27-4-1895, 62 en 56 jier, Tetje Freerks Huistra * Tersoal 24-3-1839 † De Hommerts 12-5-1919, 80 jier; by earste houlik fan boerebedriuw te Diken, dêr sûnt greidboerinne; dr fan Freerk Uiltjes Huistra, yn 1839 arbeider te Tersoal, en Gadske Gerbens Haanstra, yn 1858, ’95 greidboeren te Diken
Tetsje x 1 Doanjewerstal 7-5-1858, 19 en 23 jier, Sipke Pieters Jager * Diken 15-12-1834 † dêr 16-12-1889, 55 jier; greidboer te Diken; sn fan Pieter Piers Jager en Trijntje Sipkes Sevensma, greidboeren te Diken

V.2 Jentje Sytses Leenstra * Easthim 1815 † De Jutryp, 24-2-1872, 64 jier; NH; yn 1920 boerefeint te Abbegea; by trouwen arbeider te Drylts; sûnt 1833 oant syn ferstjerren greidboer op ’e Jutryp (nr 58);
x 1 Wymbritseradiel 27-8-1833, 26 en 17 jier, Dirkje Folkerts Piersma * Nijlân 10-4-1816 † De Jutryp 10-7-1848, 35 jier; by trouwen sûnder berop te Nijlân, dêrnei greidboerinne op ’e Jutryp; dr fan Folkert Dirks Piersma en Trijntje Willems Westra, greidboeren te Nijlân;
x 1 Wymbritseradiel 9-10-1851, 44 en 27 jier, Trijntje Simons Grasman * Jorwert 15-3-1824 † De Jutryp 12-8-1912, 88 jier; NH; by trouwen faam op ’e Jutryp, dêrnei dêr greidboerinne; by ferstjerren dêr sûnder berop; dr fan Simon Jans Grasman, yn 1824 arbeider te Jorwert, yn 1851 dêr tolgearder, en Anneke Barteles Hoeksma

Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Jintsje en Durkje

Bern út it earste boask:
1 Trijntje Jentjes Leenstra * Nijlân 23-10-1835 † De Hommerts 20-5-1874, 38 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Jutryp; dêrnei greidboerinne op ’e Hommerts;
x Wymbritseradiel 13-5-1854, 18 en 29 jier, Wopke Tjallings de Jong * De Hommerts 26-8-1824 † Ealahuzen 26-3-1910, 85 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Hommerts, dêrnei dêr greidboer (Wyk2, nrs 92, 144, 198); sûnt Alde Maaie 1880 idem te Langwar; sûnt 21-5-1890 greidboer oant syn ferstjerren (neffens stjerakte alteast) mei 85 jier te Ealahuzen (nr I10); tsjerkfâd op ’e Hommerts; sn fan Tjalling Wopkes de Jong en Gerbrig Sjirks Cnossen, greidboeren en skipperslju op ’e Hommerts;
Wopke x 2 Wymbritseradiel 15-6-1878, 53 en 42 jier, Marijke Gerbens Wijnja * Toppenhuzen 25-7-1835 † Ealahuzen 12-4-1901, 65 jier; by earste houlik faam te Jiskenhuzen, by twadde dêr sûnder berop neffens trou-akte, yn ’e praktyk dêr uteraard greidboerinne; by ferstjerren idem te Ealahuzen; dr fan Gerben Romkes Wijnja, oant syn festjerren 1845 slachter te Toppenhuzen, en Antje Aukes Piersma, as widdo yn 1861 sûnder berop te Toppenhuzen, yn 1864 dêr wurkster;
Marijke x 1 Doanjewerstal 24-5-1867, 31 en 40 jier, Pier Jans Haven * Jiskenhuzen 10-3-1827 † dêr 24-8-1871, 44 jier; by earste houlik en yn 1861 fan timmermansbedriuw te Jiskenhuzen, by twadde boask dêr greidboer; gemeenteriedslid fan Doanjewerstal; sn fan Jan Franses Haven, timmerman te Jiskenhuzen, en Meike Piers de Jong;
Pier x 1 Doanjewerstal 4-6-1859, 32 en 24 jier, Grietje Rinkes de Jong * Jiskenhuzen 4-1-1835 † dêr 30-6-1861, hûsnr 26, 26 jier; by trouwen fan boerebedriuw te Jiskenhuzen; dr fan Rinke Eelkes de Jong en Hendrikjen Pieters Dijkstra, greidboeren te Jiskenhuzen
Wopke ferkeapet as fâd oer syn bern Tjalling, Durkje, Gerbrig, Riemke, Folkertje, Martha, Jentje en Fetje Wopkes de Jong op 8-5-1880 oan Rudolphus Rudolphus Wierda te Easthim in sate en lân op ’e Hommerts; keapsom: f 37.364,00; notaris: Lieuwe Hielke Potma te Balk; Repertoire: 007071
2 Sytze Jentjes Leenstra, folget VI.2
3 Sybrig Jentjes Leenstra (ek: Sybrigje, Sybrigjen) * De Jutryp 23-7-1841 † De Hommerts 18-5-1877, 35 jier; NH; by trouwen fan boereberop op ’e Jutryp; ferfart Alde Maaie 1861 dêrwei nei De Hommerts; ferfart mei de húshâlding op Alde Maaie 1871 út ’e Jutryp nei Toppenhuzen, ferfart idem dêrwei op Alde Maaie 1876 nei De Hommerts; by ferstjerren dêr ‘zonder bedrijf’;
x Wymbritseradiel 10-5-1862, 20 en 25 jier, Wybe Wybes Cnossen * De Jutryp 14-7-1836 † De Hommerts 31-10-1877, 41 jier, ferstoarn fiif moanne nei Sybrich; by trouwen fan boereberop op ’e Jutryp, neffens berte-akten fan syn bern yn 1863 dêr sûnder berop, yn 1865, ’67 en by ferstjerren sûnder berop op ’e Hommerts, neffens it Befolkingsregister fan Ynskriuwingen is er yn dy jierren arbeider op ’e Jutryp en op ’e Hommerts, gauris fan Alde Maaie op Alde Maaie, wenjend op ûnderskate nûmers (ûnder oaren Wyk 2, nrs 8, 2, 7, 14, 3, 187, 54); NH; sn fan Wybe Sjirks Cnossen en Leeukjen Sjirks Cnossen, greidboeren op ’e Jutryp (Wyk 2, 3, nrs 3, 2, 27, 5, 6, 68)
Sjoch: Familievereniging C(K)nossen, Cnossen-Knossen – Geschiedenis van een Friese familie, eigen behear, 1988
4 Folkert Jentjes Leenstra * De Jutryp 5-9-1843 † dêr 7-8-1864, 20 jier; by ferstjerren sûnder berop op ’e Jutryp
5 Auke Jentjes Leenstra, folget VI.3
6 Tjitske Jentjes Leenstra
* De Jutryp 20-3-1848 † Woerden 8-2-1892, 43 jier; by earste boask fan boerebedriuw op ’e Jutryp, by twadde houlik keapfrou ’e Hommerts; ferfart dêrwei op Alde Maaie 1889 nei Easthim;
x 1 Wymbritseradiel 11-5-1867, 19 en 20 jier, Pier Jans de Jong * De Hommerts 11-6-1846 † dêr 9-12-1884; by trouwen en dêrnei timmerman op ’e Hommerts (Wyk 2, 3, nrs 144k, 14k; Wyk 4, nrs 27, 11, 133, 38); sn fan Jan Tjalkes de Jong, timmerman op ’e Hommerts, en Uilkjen Sjoerds Douma;

Tjitske Jentjes Leenstra.
Boarne: Hans Wagenmakers
Pier Jans de Jong.
Boarne: Hans Wagenmakers

Tsjitske x 2 Wymbritseradiel 4-5-1889, 41 en 37 jier, Pier Klazes Fokkens * Reduzum 14-1-1852 † Maarn, Utrecht, 10-4-1934, 86 jier; NH; by earste boask boere-arbeider te Loaiïngea; arbeider en spoarweiwurker, yn 1878 te Loaiïngea, yn 1879 te Skearnegoutum, yn 1881 te Goaiïngea, yn 1884 te Westhim, yn 1885 te Easthim, yn 1886 op ’e Hommerts, ferfart dêrwei op 1-8-1889 nei Lange Ruige Weide yn Súd-Hollân; sn fan Klaas Piers Fokkens, arbeider te Reduzum, en Klaaske Tjerks Hernamt (Klaas en Klaske kinne yn 1849 net skriuwe);
Pier x 1 Wymbritseradiel 18-5-1878, 26 en 25 jier; Grietje Aukes Zeilstra * Goaiïngea 19-10-1852 † Easthim 26-8-1888, 36 jier; NH; faam te Dearsum en Goaiïngea, by houlik idem te Skearnegoutum; dr fan Auke Sibles Zeilstra, arbeider te Goaiïngea, en Uilkjen Sytzes van der Zee, greidboerinne [?], letter arbeidster te Goaiïngea, sûnt Alde Maaie 1875 te Loaiïngea (Ulkje kin yn 1878 net skriuwe)
Bern út it twadde houlik:
7 Symen Jentjes Leenstra, folget VI.4
8 Wybe Jentjes Leenstra, folget VI.5

9 Folkert Jentjes Leenstra, folget VI.6
10 Durkjen Jentjes Leenstra * De Jutryp 26-8-1854 † Heech 17-10-1942, 88 jier; NH, letter G; by earste boask sûnder berop op ’e Jutryp; ferfart Alde Maaie út ’e Jutryp nei Warkum; by twadde houlik fan boerebedriuw op ’e Jutryp; ferfart Alde Maaie 1885 nei Heech;
x 1 Warkum 6-3-1880, 25 en 61 jier, Cornelus Pieters Rekus (ek: Reeker, Reekers, Reker, Rekers; tekenet sels: Rekus) * Drylts 25-10-1818 † Warkum 6-1-1885, 66 jier; DG, letter NH; arbeider te Drylts, yn 1863, ’64 te Warkum, yn 1866 te Hieslum en te Parregea, yn 1867 te Warkum, ferhuzet dêrwei op Alde Maaie 1872 nei Wûns; by trouwen wer arbeider te Warkum; yn 1881 yn ’t Heidenskip, yn 1883 komelker te Warkum, yn 1884 dêr op ’e nij arbeider, allyksa by syn ferstjerren; sn fan Pieter Douwes Rekus, yn 1813 skipstimmermansfeint te Drylts, yn 1821 dêr timmerbaas, yn 1850 en by syn ferstjerren yn 1858 dêr winkelman, en Trijntje Sjoerds Faber, winkelfrou te Drylts;
x 2 Wymbritseardiel 19-5-1888, 33 en 39 jier, Douwe Pieters Brouwer * De Hommerts 19-10-1848 † Heech 20-1-1938, 89 jier; G; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Hommerts; arbeider, yn 1890 te Diken, yn 1890 op ‘e Jutryp, sûnt Alde Maaie 1924 op ’e Hommerts (nr 24); sn fan Pieter Thomas Brouwer, yn 1848, ’52 preamskipper op ’e Hommerts, yn 1850 dêr arbeider, yn 1854, ’57 dêr slachter, yn 1863, ’79, ’86, ’88 dêr arbeider, yn 1894 dêr sûnder berop, en Hylkjen Douwes de Jager
11 Anneke Jentjes Leenstra * De Jutryp 13-12-1856 † Ousterhaule 26-6-1936, 79 jier; earst NH, letter G; by twadde houlik sûnder berop op ’e Hommerts; earst NH, letter G; by earste boask fan boerebedriuw op ’e Jutryp; ferfart Alde Maaie 1902 nei Sint Nyk;
x 1 Wymbritseradiel 17-5-1879, 22 en 23 jier, Michiel Martinus Vos * De Hommerts 10-8-1853 † Aldegea (W.) 26-4-1888, 32 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Hommerts; yn 1880 dêr greidboer, yn 1881 idem op ’e Jutryp; yn 1884 fjildwachter te Skearnegoutum, sûnt Alde Maaie 1886 idem te Aldegea (W.); sn fan Martinus Michiels Vos en Johanna Piers Piersma, greidboeren op ’e Hommerts (Wyk 2, nrs 93, 147, 199, 154), yn 1880 dêr sûnder berop
x 2 Wymbritseradiel 23-6-1894, 37 en 40 jier, Hilbrand Pieters Wesselius * Drylts 7-5-1854 † Sint Nyk 24-3-1920, 65 jier; earst NH, letter G; by earste boask fan boerebedriuw te Drylts, sûnt Alde Maaie 1876 greidboer te Easthim; sûnt Alde Maaie 1880 idem op ’e Hommerts (Wyk C, nr 113); sûnt Alde Maaie 1902 oant syn ferstjerren te Sint Nyk (nrs 9, 190, 143, 169); sn fan Pieter Hessels Wesselius en Wytske Klazes Bosma, greidboeren te Drylts;
Hilbrand x 1 Wymbritseradiel 15-5-1875, 21 en 19 jier, Antje Rudolphus Wierda * Easthim 3-9-1855 † De Hommerts 9-12-1890, 35 jier; by trouwen fan boerebedriuw te Easthim; dr fan Rudolphus Rudolphus Wierda en Jetske Pieters Hylarides, yn 1875 greidboeren te Easthim, yn 1890 idem op ’e Hommerts
12 Ynskje Jentjes Leenstra * De Jutryp 20-7-1858 † De Hommerts 14-9-1917, 59 jier; KO, G; by trouwen fan boereberop op ’e Jutryp;
x Wymbritseradiel 24-5-1890, 32 en 45 jier, Pier Pieters van Dijk * Sint Nyk 3-5-1845 † De Hommerts 8-1-1927, 81 jier; KO, G; by trouwen arbeider op ’e Jutryp; sn fan Pieter Gerrits van Dijk, yn 1840 sûnder berop te Heech, 1841 taper te Aldeouwer, yn 1843 keapman te Sint Nyk, yn 1845 dêr taper, yn 1850 dêr sûnder berop, en Tettje Sikkes Haven, Tettsje wennet yn 1868 sûnder berop te Sint Nyk, yn 1878 idem te Tsjerkgaast, yn 1890 dêr húshâldster
13 Wiepkjen Jentjes Leenstra * De Jutryp 8-1-1862 † Wâldsein 16-5-1926, 64, jier; G; ferfart 12-11-1871 nei Skearnegoutum; idem AM 1880 nei Skearnegoutum; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Jutryp; wennet sûnt 29-8-1905 te Snits (Toppenhústerwei, Wyk 17 nr 168; Wâldfeartsbuert nr 201); ferfart dêrwei op 24-2-1908 mei man Anne Lemstra en dochter Tryntsje nei Noard Amearika; komt dêrwei op 13-7-1922 werom yn Snits by har dochter Trijntje Lemstra en har man (x Doanjewerstal 3-2-1906) Wiltje Sjoerds Stilma, feekeapman; ferhuzet dêrwei op Alde Maaie 1926 nei Snits, yn ’t Befolkingsregister wurdt se ‘Amerikaansche’ neamd;
x 1 Wymbritseradiel 15-5-1889, 18 en 21 jier, – Wypkje is in folle nicht fan Anne syn mem – Anne Pieters Lemstra * Skearnegoutum 1-8-1858 † wierskynlik Noard Amearika; by trouwen feehanneler te Skearnegoutum; sûnt Alde Maaie 1903 te Goaiïngea, dêr ek arbeider [?]; yn 1906 feekeapman te Snits; sn fan Pieter Annes Lemstra, feekeapman te Skearnegoutum, en Wypkjen Aukes Leenstra (V.1.5)
x 2 wierskynlik yn Noard Amearika Johannes Reitsma

§ LÂNFERHUZERS, TICHTBY HONK EN FIER FAN HÛS
De beide boeredochters Ynskjen en Wypkjen Leenstra har paden rinne fier útinoar. As Wypkjen 46 jier is, ferfart se mei har man Anne Lemstra en dochter Tryntsje nei Noard Amearika; Anne is feekeapman en ek arbeider, dat se sille har fortún erges oars lizzen sjoen ha. Wypkjen komt nei fjirtjin jier as twadderlei widdo werom. Se ferstjert te Snits op 64 jierrige leeftyd.
Ynskjen giet mei 32 jier de lange hier oan mei Pier van Dijk, dy’t der al trettjin jier mear as har op sitten hat. It boask bliuwt berneleas. Pier arbeidet by de boer en se ferhúzje gauris fan Alde Maaie op Alde Maaie (AM) fan arbeidersûnderkommen nei arbeidersûnderkommen yn plak op plak.
Ynskjen en Pier bifakkeare yn har houlikse steat fan 27 jier op syn minst op tsien steeën;

hjirûnder in greep:
mei har trouwen ferfarre Ynskje en Pier nei Sint Nyk (nr 302)
AM 1890 nei De Jutryp
AM 1891 nei Dûnegea (nr 27)
AM 1893 nei De Hommerts
AM 1894 nei De Jutryp
AM 1900 nei Warkum (G 149)
AM 1902 nei De Hommerts
8-2-1911 nei De Jutryp (nr 3)
AM 1912 nei De Gaastmer (nr 73)
12-11-1912 nei De Jutryp (nr 18)
AM 1914 nei De Hommerts (nr 22), dêr’t Ynskje yn 1917 mei 59 jier ferstjert;
Pier ferfart AM 1918 nei De Lemmer en ferstjert allyksa op ’e Hommerts, yn syn tachtichste.

V.3 Jaring Sytses Leenstra (ek: Jarig; yn doopboek: jaring) * Easthim 23-2-1811 † Lytsewierrum 5-5-1890, 79 jier; DG; yn 1830 boerefeint te Easthim; yn 1832 arbeider te Drylts; greidboer, yn 1831 te Sânfurd; yn 1833 idem te Easthim; sûnt 1841 te Itens (nr 22, 14, 18); komt as doopsgesind lidmaat op 1-9-1841 út Drylts yn Itens;
x 1 Wymbritseradiel 16-10-1832 Froukjen Clases Bosma * Easthim 8-4-1814 † Itens 23-6-1861, 47 jier; DG; dr fan Claas Gosses Bosma, húsman te Easthim, en Anke Willems Hoekstra, yn 1861 greidboerinne te Easthim;
Claas tekenet de berte-akten fan Froukje folút mei: Claas Gosses Bosma; yn akten stiet syn foarnamme mei in K te boek; yn 1817 tekenet er ek noch Claas, mar dêrnei is hy dêr mei ophâlden en skriuwt er himsels mei in K
x 2 Hinnaarderadiel 11-5-1864 Jeltje Wybes van der Zee * Boarnsweach 16-2-1828 † 24-4-1890, 62 jier; NH; by earste boask faam te Diken, as widdo fan har earste man ynwenjend faam, Alde Maaie 1860 te Tsjalbert; Alde Maaie 1861 by Klaas Bontjes van der Valk en Ytje Roels Postma, greidboeren te Wiuwert (nr 3); Alde Maaie 1862 idem te Poppenwier; by twadde houlik sûnder berop te Lytsewierrum; dr fan Wiebe Piers van der Zee, arbeider, letter winkelman te Boarnsweach, en Antje Gerbens van der Veen, as widdo winkelfrou te Langwar;
Jeltsje x 1 Doanjewerstal 20-5-1853, 25 en 30 jier, Ruurd Hanzes Koelstra * Langwar 8-10-1822 † dêr 14-8-1860, 37 jier; by trouwen arbeider te Langwar (nr 37), yn 1853, ’54, ’60 dêr komelker, by ferstjerren dêr arbeider; sn fan Hans Hendriks Koelstra, mûner te langwar, en Martjen Ruurds Zandbuurt, Martsje wennet yn 1860 sûnder berop te Boppe-Knipe
Jaring en Froukje hiere op 17-11-1840 fan Gerhard Kruisinga te Ljouwert in pleats te Sânfurd; hiersom foar fiif jier: f 1.587,00; boarch: de mem fan Froukje Anke Willems Hoekstra te Easthim, frou fan Sjoerd Hendriks Cuperus; notaris: Carolus Johannes Jorritsma te Snits; Repertoire: 119069
Jaring keapet op 11-12-1854 in winkelhû te Lytsewierrum; keapsom: f 1.394,00; notaris: Kasper Roelofs de Jong te Wommels; Repertoire: 140057
Jaring ferkeapet op 28-4-1874 oan Ulbe Jobs Faberte Rien in hûs te Rien; keapsom: f 800,00; notaris: Kasper Roelofs de Jong te Wommels; Repertoire: 140057
Jaring keapet op 3-11-1872 in hûs te Rien; keapsom: f 817,00; notaris: Kasper Roelofs de Jong te Wommels; Repertoire: 140057
Jaring ferhiert op 8-5-1878 oan Gerlof Keulen, boer op ’e Jutryp, ûnderskate perselen lân; hiersom: f 9.768,00; notaris: Pieter Boltjes te Grou; Repertoire: 046084
Jaring keapet op 28-2-1882 fan Jacob Meintes Vierstra te Snits, Mathijs Falkena te Bolswert en Sipke Sjoerds de Boer te Offenwier in sate en lân te Lytsewierrum; keapsom: f . 37.131,00; notaris: Wigger Arnoldus Peereboom te Bolswert; Repertoire: 016090; aktenrs: 00052
-It boelguod fan Jaring op 14-5-1890 bringt op: f 10.639,00; notaris: Hendrik Fennema te Snits; Repertoire: 120130

§ TWA KLAZEN YN IEN GESIN
It komt net folle foar, mar yn dizze Leenstra-húshâlding wurde twa jonges Klaas neamd, al binne it dan healbruorren, ien út it earste en ien út it twadde houlik.

Bern út it earste boask:
1 Anke Jarigs Leenstra *
Easthim 21-9-1833 † Snits 6-2-1887, 53 jier; by trouwen sûnder berop te Itens;
x Hinnaarderadiel 20-5-1854, 20 en 23 jier, IJsbrand Tjipkes van Gosliga * Parregea 25-8-1830 † Snits 24-9-1901, 71 jier; Ysbrand wennet foar syn trouwen yn by syn pake Ysbrand Jans van Gosliga, boer te Lytsewierrum (nr 2); by trouwen stiet er te boek as sûnder berop te Lytsewierrum; fan Alde Maaie 1854 oant Alde Maaie 1858 as arbeider te Lytsewierrum, dat is er dan mooglik op ’e pleats by syn pake Ysbrand, dy ferstjert 19-8-1857, mei 84 jier en stiet dan noch as boer yn ’ registers; pakesizzer Ysbrand ferhuzet dêrwei al op Alde Maaie 1857; yn ’e berte-akten fan syn bern yn 1854, ’57 wurdt er dêr greidboer neamd; yn 1859 is er dat te Goaiïngea; sûnt Alde Maaie 1875 te Skearnegoutum; yn 1902 te Snits; sn fan Tjipke IJsbrands van Gosliga en Tækje Tækes Koopmans, yn 1854 greidboeren te Parregea
Ysbrand x 2 Snits 4-12-1891, 61 en 63 jier, Marijke Johannes Fijlstra * Snits 1-3-1828 † dêr 26-10-1913, 85 jier; by earste en twadde houlik sûnder berop te Snits; dr fan Johannes Jans Fijlstra en Doutje Teijes Groenendal;
Marijke x 1 Snits 26-4-1871, 43 en 56 jier, Bauke Johannes Posma * Snits 22-5-1814 † 18-1-1888, Wyk 12, nr 40-1, 73 jier; by earste boask wever te Snits, dêr winkelman, by twadde houlik dêr keapman; by ferstjerren dêr sûnder berop; sn fan Johannes Baukes Posma, wever te Snits, en Lamkien Eelkes de Vries;
Bauke x 1 Snits 23-5-1841, 27 en 23 jier, Johanna Teunis Postma * Snits 23-9-1817 † dêr 9-7-1869, hûsnr 1031, 51 jier; dr fan Teunis Johannes Postma, wever te Snits, en Hylkje Tjallings Fiersma, Hylkje kin yn 1841 net skriuwe
Ysbrand krijt in ramplesant foar syn militêre tsjinstplicht op 8-5-1849, dat is Hendrik Noordbruis, skipper te Harns; notaris: Arjen Binnerts op It Hearrenefean; Repertoire: 056069
2 Sybrig Jarigs Leenstra * Sânfurd 10-8-1837 † Hinnaard 28-4-1890, 52 jier; DG; by trouwen sûnder berop te Itens; greidboerinne, yn 1857 te Hinnaard (nr 7), yn 1860, ’61, ’63 te Itens (nr 5), dêrnei oant har ferstjerren wer te Hinnaard (nrs 10, 18);
x Hinnaarderadiel 25-5-1859, beide 21 jier; Minne Klazes Wiersma * Hinnaard 22-7-1834 † dêr 1-3-1924, 89 jier; DG; by trouwen sûnder berop te Hinnaard; greidboer te Hinnaard en Itens; sn fan Klaas Minnes Wiersma en Janke Hommes van der Hoek
-Minne keapet op 22-1-1878 fan syn suster Tietje Klazes Wiersma te Itens, troud mei Gerrit Wybes vander Hoek in tredde part fan in hûs te Itens; keapsom: f 530,00; notaris: Kasper Roelofs de Jong te Snits; Repertoire: 119086
-Minne keapet op 6-2-1879 fan Sytse Meiles Salverda te Deinum ûnreplik guod te Wommels; keapsom: f 6.258,00

Minne keapet yn ’e mande mei syn suster Tietje Klazes van der Hoek te Baard, widdo fan Gerrit Wybes van der Hoek op 9-9-1893 fan Wikje Sophia Buma te Aldtsjerk c.s. (Van Sminia en Wierdsma), dûarjêre fan jonker Hector Arent Johannes van Sminia in sate en lân te Hinnaard; keapsom: f 26.550,00 notaris: Horatius Albarda te Ljouwert; Repertoire: 078145
Minne en syn syster Tytsje ha op 30-4-1894 by Sjoerd Fontein te Harns in skuld fan f 25.000,00; notaris: Hendrik Fennema te Snits; Repertoire: 120130
3 Klaas Jarigs Leenstra, folget VI.7

4 Wypkjen Jarigs Leenstra * Sânfurd 13-4-1843 † Frjentsjer 8-10-1904, 61 jier; by earste boask sûnder berop te Itens; ferhuzet op Alde Maaie 1864 dêrwei nei Wommels (nr 12); yn earste boask boerinne te Easterein, by twadde houlik dêr sûnder berop; dêrnei greidboerinne te Wjelsryp; sûnt 1887 arbeidersfrou en komelkerske te Frjentsjer;
x Hinnaarderadiel 11-5-1864, 21 en 25 jier, Hotze Meintes Jorritsma * Tsjerkwert 18-6-1838 † Easterein 28-7-1870, 37 jier; hûsnr 134, 32 jier; NH; foar syn houlik arbeider, ûnder oaren te Kubaard, by trouwen arbeider te Wommels; dêrnei greidboer te Easterein; sn fan Meinte Jorrits Jorritsma, greidboer te Tsjerkwert, en Ytje Sipkes Deinum, greidboerinne te Tsjerkwert, sûnt Alde Maaie 1859 te Jobbegea mei har twadde man Jacob Jocobs Oord;
x 2 Hinnaarderadiel 30-4-1873, 30 en 36 jier; Meindert Foekes Wynia * Tsjom 15-7-1836 † Frjentsjer 19-6-1906, 69 jier; NH; by syn earste boask sûnder berop te Wjelsryp, dêrnei dêr greidboer (nr 54); ferfart op 9-6-1880 dêrwei nei Boazum; sûnt 1887 arbeider te Frjentsjer, 1892 dêr komelker, yn 1901 dêr arbeider, yn 1903 dêr op ’e nij komelker, oant syn ferstjerren; sn fan Foeke Meinderts Wynia en Pietje Sipkes Tjilzerda, greidboeren te Tsjom, sûnt omstrings 1840 te Frjentsjer;
Meindert x 1 Hinnaarderadiel 5-6-1861, en 18 jier, Fokje Gerbens Tjilzerda * Wjelsryp 2-5-1843 † dêr 3-6-1863, nr 57, 20 jier; boerinne te Wjelsryp; dr fan Gerben Sipkes Tjilzerda en Tjitske Fokkes Itsma, greidboeren te Wjelsryp;
Meindert x 2 Hinnaarderadiel 25-5-1864, 27 en 26 jier, Rindertje Jochums Oostra * Dronryp 15-10-1837 † Wjelsryp 16-1-1871, nr 56, 34 jier; by trouwen sûnder berop te Wjelsryp, binnen de lêste seis moanne te Winaam, dêrnei greidboerinne te Wjelsryp; dr fan Jochum Hendriks Oostra en Minke Willems Venstra, greidboeren te Dronryp en Winaam
Wypkje en Meindert ha op 20-5-1878 in skuld by heit Jaring Leenstra fan f 2.000,00; notaris: Hendrik Fennema te Wommels; Repertoire: 140071
Wypkjen ferkeapet op 2-6-1887 oan Ruurd Posthumus te Tsjerkwert c.s. (Posthumus te Tsjerkwert, Wolsum en Penjum) in perseel greide te Tsjerkwert; keapsom: f 5.800,00; notaris: Hendrik Fennema te Snits; Repertoire: 120130
5 Willemke Jarigs Leenstra
* Sânfurd 30-10-1845 † San Francisco, San Mateo, Kalifornië 16-8-1906, 60 jier; DG; ferhuzet 25-5-1865 út Itens nr 22 nei Itens nr 24 as ynwenjend faam by Sybe Sybes Bruinsma en Eke Doekes Fokma, greidboeren; ferhuzet op 23-5-1866 út Itens (nr 22) nei Lytsewierrum (nr 16); by earste boask sûnder berop te Itens; dêrnei dêr arbeidersfrou en komelkerske; by twadde houlik dêr winkelfrou (sûnt Alde Maaie 1877 op nr 20); ferhuzet dêrwei Alde Maaie 1881 nei Baard, dêr kastleinske (nr 54); emigreart dêrwei yn maart 1882 mei man en har fjouwer bern nei Noard Amearika (se krije dêr noch trije bern), wennet yn 1885, ’88 te Chicago;
x 1 Hinnaarderadiel 23-5-1868, 22 en 30 jier, IJsbrand Jans van Gosliga * Tsjerkwert 17-5-1838 † Lytsewierrum 22-2-1874, 35 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Lytswewierrum; sûnt 23-5-1868 dêr arbeider (nr 33), sûnt Alde Maaie 1870 dêr komelker (nr 27); sn fan Jan IJsbrands van Gosliga en Itske Jacobs Hiemstra, greidboeren te Tsjerkwert en Lytsewierrum;
x 2 Hinnaarderadiel 1-12-1877, 32 en 23 jier, Jan Hyltjes Hemminga * Wurdum 3-3-1854 † San Francisco, Kalifornië 24-1-1921, 67 jier; NH; by trouwen kofjehûsbetsjinner te Frjentsjer; komt op 23-8-1878 út Frjentsjer yn Lytsewierrum; sn fan Hyltje Klazes Hemminga, weinmakker te Wurdum, en Geertje Jans Heeringa, yn 1877 kastleins te Minnertsgea
6 Sytse Jarigs Leenstra, folget VI.8
7 Sjoerd Jarigs Leenstra
* Itens 30-10-1850 † dêr 11-7-1860, 9 jier; DG
8 Auke Jarigs Leenstra, folget VI.9
9 Willem Jarigs Leenstra
* Itens 24-12-1855 † dêr 24-10-1862, 6 jier; DG
10 Jentje Jarigs Leenstra
* Itens 3-1-1859 † Wiuwert 12 -11-1924, 65 jier; DG; ferhuzet op 21-5-1890 út Itens nei Britswert; by earste houlik fan boerebedriuw te Britswert; sûnt Alde Maaie 1891 dêr arbeider (nr 23b); sûnt Alde Maaie 1893 oant syn ferstjerren idem te Wiuwert (nrs 25b, 13b, 39, 69);
x 1 Himmelumer Aldefurd, 29-5-1891, 32 en 27 jier, Sjoukje Hettes Boonstra * Warns 1-2-1864 † Wiuwert 6-8-1909, 45 jier; DG; by trouwen faam te Warns; komt op 15-6-1891 út Koudum yn Britswert (nr 23b); dr fan Hette Johannes Boonstra en Antje Wybrens Speerstra; Hette is yn 1863 skipper te Poppenwier, sûnt 15/23-3-1863 en yn 1867, ’72, ’74 skipper te Warns (C10k), yn 1881 dêr kastlein (C20 Noarder Buorren, C123a Suder Buorren), yn 1891, ’92 greidboer te Warns (nr 143a, ’t Súd bûten), sûnt 3-5-1893 komelker te Rotsterhaule, yn 1895, ’97 keapman te Aldehaske, komt 30-11-1903 út Dútslân yn Koudum (A 182), letter te Molkwar (B 27) dêr arbeider, yn Himmelum (nrs 99, 101) dêr keapman, by ferstjerren yn 1928 sûnder berop te Follegea; Antsje Speerstra ferhuzet op 11-1-1907 nei Wagenborgen, Huis van Barmhartigheid Stichting Tot Christelijke Liefdadigheid;
x 2 Baarderadiel 5-8-1911, 52 en 39 jier, Geertje Anskes de Groot * Feinsum 28-10-1871 † Wiuwert 22-6-1928, 56 jier; earst NH letter, KG, G; faam, yn 1894 te Stiens by har mem, yn 1894 ynwenjend faam te Britsum by Gerlof Radersma (nrs 30, 115); sûnt 14-1-1995 ynwenjend faam te Ljouwert (Dwarsstraat Z2), sûnt 19-8-1898 idem te Hurdegaryp, sûnt 3-7-1900 idem te Eagmaryp, sûnt 23-7-1900 idem te Warten (nr 136), sûnt 1-7-1901 idem te Eastermar; by trouwen húshâldster te Wiuwert, mar sûnt 5-5-1911 idem te Sniksweach; dr fan Anske Hessels de Groot, gernier te Ferwert, sûnt 8-6-1868 idem te Stiens (nr 37), yn 1871 arbeider te Feinsum, sûnt Alde Maaie 1871 dêr gernier, sûnt Alde Maaie 1872 idem te Stiens, yn 1879 gernier te Froubuorren, sûnt 25-5-1881 idem te Stiens (nrs 266, 408, 492, 388), en Antje Jacobs Terpstra
Bern út it twadde houlik:
11 Wybe Jarigs Leenstra, folget VI.10
12 Klaas Jarigs Leenstra, folget VI.11

V.4 Auke Jarings Leenstra * Abbegea 6-12-1812 † Easthim 29-10-1866, 63 jier; boer te Abbegea (Wyk VII nrs 27, 31); sûnt Alde Maaie 1865 boer te Easthim;
x Wymbritseradiel 29-5-1841, 28 en 21 jier, Trijntje Douwes Rolsma * Wolsum 5-8-1819 † Easthim 31-3-1885, 65 jier; by trouwen fan boerebedriuw te Wolsum, dêrnei boerinne te Abbegea en Easthim, by ferstjerren dêr sûnder berop; dr fan Douwe Gerrits Rolsma en Hinke Sybes Koopmans, greidboeren te Wolsum;
Tryntsje x 2 Wymbritseradiel 25-5-1868, 48 en 53 jier, har neef en sweager, Hantje Pieters de Boer, widner fan Jitske Jarigs Leenstra IV.2.2
Bern:
1 Jaring Aukes Leenstra, folget VI.12

Hantekeningen ûnder trou-akte fan Auke Jarichs en Tryntsje Rolsma

V.5 Sjoerd Jarigs Leenstra * Easthim 12-3-1817 † dêr 27-3-1860, 43 jier; DG; boer te Easthim;
x Wymbritseradiel 1-6-1850, 33 en 27 jier, Hiltje Roels Damstra * Easthim 14-3-1823 † Parregea 11-2-1894, 70 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Easthim, dêrnei dêr greidboerinne; sûnt Alde Maaie 1867 te Abbegea (Wyk VII, nrs 67, 25, 32, 33, 30); sûnt Alde Maaie 1868 te Parregea; dr fan Roel Gosses Damstra en Gerritje Ruurds Abma, greidboeren te Easthim;
Hiltsje x 2 Wymbritseradiel 9-5-1868, 45 en 48 jier, Jacob Ulbes Wiersma * Parregea; by twadde houlik boer te Parregea (nra 18, 78); sn fan Ulbe Uilkes Wiersma en Aukje Jacobs Bruinsma
Sjoerd Jarichs is Doopsgesind, Hiltsje syn frou Nederlâns Herformd en de bern gean dêryn mei de mem mei, de neiteam allyksa
Sjoch foar foarâlden Jabik Wiersma: Genealogy Wiersma
Bern:
1 Jarig Sjoerds Leenstra
* Easthim 20-6-1851 † Parregea 22-7-1895, 44 jier; NH; ferfart Alde Maaie 1880 út Parregea nei Allingawier dêr ynwenjend by syn suster Gerritsje op ’e pleats, ferfart op 8-4-1885 mei har nei Heech; by ferstjerren greidboer te Parregea
2 Gerritje Sjoerds Leenstra * Easthim 21-8-1853 † Bolswert 1-11-1919; NH; by earste boask sûnder berop te Parregea; by twadde dêr fan boerebedriuw; komt dêrwei op Alde Maaie 1880 yn Allingawier; ferfart dêrwei op 8-4-1885 nei Heech; ferfart op Alde Maaie 1888 út Parregea nei Wolsum (Wyk XVIII, nrs 6 en 5); ferfart mei de húshâlding op 28-4-1903 nei Bolswert (Turfkade 21 [?], 36, yn 1909 kocht foar f 3.200,00), dêr sûnder berop;
x 1 Wymbritseradiel 12-5-1876, 22 en 25 jier, Sybren Wattes de Vries * Koudum 3-1-1851 † Parregea 20-9-1878; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Hieslum; sûnt Alde Maaie 1876 komelker te Parregea; sn fan Watte Sibles de Vries en Grietje Johannes Reidsma, yn 1876 greidboeren te Hieslum;
x 2 Wymbritseradiel 5-5-1888, 34 en 33 jier, Rients Gerbens Gerbrandy * Drylts 17-6-1854 † Burchwert 13-6-1933, 78 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Nijlân, dêrnei dêr greidboer; sûnt Alde Maaie 1888 te Wolsum; sûnt 1903 sûnder berop te Bolswert; wennet yn 1922 te Skettens, yn 1930 te Burchwert; sn fan Gerben Sjoerds Gerbrandy en Hinke Rientses Stilma, yn 1852 greidboeren te Boazum, yn 1854 idem te Drylts, sûnt Alde Maaie 1860 te Nijlân (Wyk IX, nrs 95, 121, 127)
3 Roel Sjoerds Leenstra, folget V.13

GENERAASJE VI
VI.1 Sietze Aukes Leenstra (ek: Sytse, Sytze; by de berte ynskreaun as: Sietze) * Abbegea 21-9-1832 † Drylts 29-9-1904, 72 jier; DG; by trouwen en dêrnei arbeider te Drylts (Wyk C, nrs 156, 138, 128, 229, B68);
x Drylts 23-5-1858, beide 25 jier, Sibbeltje Keimpes Groenveld * Ysbrechtum 8-7-1832 † Drylts 24-5-1897, 64 jier; DG; by trouwen en ferstjerren sûnder berop te Drylts; dr fan Keimpe Rinks Groenveld en Trijntje Jetzes van der Meer, greidboeren te Ysbrechtum, Tryntsje is yn 1859 komelkerske te Drylts, by ferstjerren yn 1887 dêr sûnder berop oan ’e Lytse Drift 62
Bern:
1 Trijntje Sietzes Leenstra
* Drylts 10-12-1859 † dêr 9-1-1860, krapoan 3 moanne
2 Trijntje Sietzes Leenstra * Drylts 6-4-1861 † Drylts 3-4-1928, 66 jier; DG, letter NH; ferhuzet op 3-6-1876 út Drylts nei Snits; komt 26-4-1889 út Easthim yn Drylts by har heit en mem, by trouwen dêr faam; ferhuzet op 20-5-1889 dêrwei nei Folsgeare;
x Drylts 19-5-1889, beide 28 jier, Sjoerd Pieters van Tuinen * Aldegea, Wymbritseradiel, 12-10-1860 † Drylts 28-12-1948, 88 jier; NH; arbeider te Idzegea, Easthim, Lytsewierrum, Drylts, Ysbrechtum en Folsgeare; sûnt 1899 molkfarder te Drylts; sn fan Pieters Gerbens van Tuinen en en Japke Ages Kuipers, Piter is skipper, winkelman, kreamer en frachtrider, te Aldegea, Nijhuzum en Drylts
3 Oeke Sietzes Leenstra * Drylts 15-5-1862 † dêr 7-10-1862, 5 moanne
4 Auke Sietzes Leenstra * Drylts 3-12-1863 † dêr 7-5-1864, 5 moanne
5 Oeke Sietzes Leenstra * Drylts 7-10-1865 † dêr 24-5-1866, 8 moanne
6 Auke Sietzes Leenstra, folget VII.1
7 Oeke Sietzes Leenstra * Drylts 18-9-1870 † dêr 22-12-1936, 66 jier; by ferstjerren húshâldster te Drylts
8 Keimpe Sietzes Leenstra, folget VII.2

§ HOE FAAK FERFART IN YNWENJEND FEINT?
Sjoerd van Tuinen wit wol wat ferhúzjen is. Syn heit en mem ferfarre yn har skip letterlik fan plak nei plak. Hjirûnder in greep
.
Heit Piter van Tuinen is yn 1857 skipper te Aldegea, sûnt omstrings 1860 dêr winkelman, sûnt Alde Maaie 1862 skipper te Nijhuzum, sûnt Alde Maaie 1863 wer te Aldegea (nrs 6, 48, yn har skip, 96, 93, 94, 106, 34), omstrings 1865 skipper binnengaats en kreamer te Drylts, sûnt Alde Maaie 1869 op ’e nij te Aldegea, yn 1889 frachtrider te Drylts.
Soan Sjoerd ferhuzet as boike de hele tiid mei. Hysels kin der ek wat fan:

-as trettjin-jierrich fintsje komt er op Alde Maaie 1873 út Drylts as lytsfeintsje by de santichjierrige boer Durk Meijes van Slageren te Idzegea
-as fyftjin-jierrige knaap giet er op Alde Maaie 1875 as lytsfeint nei Petrus Jentjes Greijdanus en Hiltje Anskes Kuipers, greidboeren te Easthim
-Alde Maaie 1878 ferhuzet er nei Idzegea, dêr’t er lytsfeint is by Sybold Gatzes de Boer en Sjoukjen Johannes Reidsma, dêr greidboeren
-Alde Maaie 1879 giet er nei Lytsewierrum, dêr is er ynwenjend ‘wurkboade’ by Cornelis Reimers Faber en Beitske Tjerks Tinga, feehâlders
-14-6-1881 ferhuzet er nei Drylts
-12-11-1881 komt er dêrwei as grutfeint yn te wenjen by Marten Durks van Slageren, soan fan syn earste patroan, en Beitske van Houten, greidboeren te Idzegea
-Alde Maaie 1883 ferhuzet er op ’e nij nei Drylts
-op 12-11-1885 wurdt er ynwenjend feint by Jelle Tædes Abma en Anna Tjitzes de Roos, greidboeren te Ysbrechtum
-Alde Maaie 1889 ferfart er nei Folsgeare, dêr is er ynwenjend feint by Rients Wiebes Plantinga en Sjoukje Jans Bosma, greidboeren
-Alde Maaie 1890 – hy en Tryntsje binne dan al in jier troud – komt er dêrwei yn Ysbrechtum as ynwenjend feint by de greidboerinne Afke Wybes Cnossen, widdo fan Ids Jans Boersma
-Alde Maaie 1899 ferfart er dêrwei nei Drylts, dêr is er arbeider en letter molkfarder (Wyk A 64a, B 64a, B 3)

Drylts, berte en stjerplak fan folksstammen Leenstra’s

VI.2 Sytze Jentjes Leenstra * De Jutryp 14-3-1839 † It Hearrenfean 15-12-1923, 84 jier; earst NH, letter G; by earste houlik fan boerebedriuw op ’e Jutryp; dêrnei greidboer te Gau; sûnt Alde Maaie 1864 idem te Drylts (Wyk C nr 129), sûnt 23-8-1865 arbeider op ’e Hommerts; yn 1873 op ’e Jutryp, Alde Maaie 1874 te Heech, Alde Maaie 1876 op ’e Hommerts, 1878 te Heech, yn 1881 arbeider op ’e Hommerts en keapman yn feefoer; ferfart 27-6-1912 nei Snits;
x 1 Wymbritseradiel 5-4-1861, 22 en 21 jier, Anke Jisks Kloostra * Nijlân 10-9-1839 † De Hommerts 29-3-1869, 29 jier; NH; by trouwen fan boereberop op ’e Jutryp; dêrnei dêr greidboerinne; dr fan Jisk Cornelis Kloostra, yn 1839 arbeider te Nijlân, en Saapke Tjerks Groeneveld, yn 1861, ’69 greidboeren op ’e Jutryp;
x 2 Wymbritseradiel 3-5-1873, 34 en 30 jier, Baukje Jans Eisma * Nijlân 3-3-1843 † Snits 6-7-1916, 73 jier; NH; sûnt Alde Maaie 1868 oant 6-7-1869 ynwenjend faam by Pieter Johannes Tiemersma, keapman te Wommels (nr 153), en Grietje Egberts van der Zee; by trouwen sûnder berop te Heech; dr fan Jan Molles Eisma en Wybrig Minnes Walsweer, yn 1873 komelkerske te Nijlân;
Baukje x 1 Wymbritseradiel 5-8-1865, beide 22 jier, Fedde Minnes Cnossen (ek: Knossen; tekenet sels: Cnossen) * Easthim 21-2-1843 † Abbegea 27-9-1866, 23 jier; NH; ferfart op Alde Maaie 1865 út Abbegea nei Easthim; nei syn trouwen greidboer te Abbegea; sn fan Minne Tjamkes Cnossen, yn 1843 boer te Easthim, yn 1845, ’46 arbeider te Ysbrechtum, yn 1847 arbeider en komelker te Easthim, sûnt Alde Maaie 1853 oant syn ferstjerren yn 1863 boer te Abbegea (Wyk II, 26, 53, 11, 13), en Trijntje Feddes Breeuwsma, Tryntsje ferfart as widdo op Alde Maaie 1866 út Abbegea nei Easthim
Bern út it earste boask:
1 Jentje Sytzes Leenstra * Gau 13-5-1862 † dêr 16-4-1863, 11 moanne
2 Japke Sytzes Leenstra * Gau 17-7-1863 † Arnhem 14-4-1921, 57 jier; NH; komt op Alde Maaie 1871 út ’e Jjutryp by Johannes Hessels Baarda en Saapkje Tjerks Groeneveld te Nijlân; by trouwen sûnder berop op ’e Hommerts; ferhuzet Alde Maaie 1881 nei St.-Jabik;
x Wymbritseradiel 28-5-1881, 17 en 26 jier, Meinte Hessels Baarda * Easthim 25-3-1855 † Arnhem 31-1921, 66 jier; NH; sûnt Alde Maaie 1874 helpûnderwizer te Koog aan de Zaan, komt Alde Maaie 1875 dêrwei by syn broer Johannes Hessels Baarda en Saapkjen Groeneveld te Nijlân, dêr ûnderwizer; komt op 15-5-1879 út Ljouwert te Marsum, ferhuzet dêrwei op 10-10-1879 nei St.-Jabik, dêr’t syn suster Tjitske sûnt 1-6-1880 húshâldster by him is; dêr haad Iepenbiere Skoalle; sûnt 28-1-1882 ûnderwizer te Tsjerkwert; sûnt 1-6-1886, 1915, 1919 skoallehaad op ’e Jouwer (nr 147, C12); sn fan Hessel Symens Baarda en Sijke Meintes Vierstra, yn 1855 boeren te Wolsum, yn 1861, ’81 dêr winkellju
3 Jentje Sytzes Leenstra * De Hommerts 4-10-1865 † De Hommerts, wenjend te Jiskenhuzen, 27-2-1889, 23 jier; NH; by ferstjerren weinmakkersfeint te Jiskenhuzen
4 Durkje Sytzes Leenstra * De Hommert 22-4-1868 † Snits 8-12-1955, 87 jier; NH; by trouwen sûnder berop op ’e Jutryp;
x Wymbritseradiel 17-5-1891, beide 23 jier, Pieter Jacobs Zandstra * Toppenhuzen 16-10-1867 † Snits 8-7-1941, 78 jier; DG; by trouwen sûnder berop te Drylts (B75); dêrnei dêr greidboer, sûnt 30-5-1895 idem te Wommels (hûsnrs 260, 221, 316); sûnt Alde Maaie 1903 idm te Snits (Bûten ’t Oast, Wyk 18 nr 68, Griene dyk); sn fan Jacob IJsbrands Zandstra (DG), yn 1858 greidboer te Snits, en Antje Pieters Walma (NH), greidboeren te Toppenhuzen (Wyk 1, 30, 36, 16, 101), sûnt Alde Maaie 1873 idem te Drylts (Wyk B nr 322); Jabik is by syn ferstjerren wer greidboer te Drylts (D40)
Durkje is Nederlâns Herfoarmd, Piter Doopsgesind, de fjouwer bern binne alyksa doopsgesind
Piter wurdt op 22-3-1887 oanwiisd ta de militêre tsjinst; sinjalemint: 1 meter, 699 mm; Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: gew[oon]; Oogen: blaauw; Neus: gew; Mond: id[em]; Kin: id; Haar: blond; Wenkbraauwen: id; Merkbare teekenen: –

Bern út it twaddde houlik:
5 Jan Sytzes Leenstra, folget VII.3
6 Anke Sytzes Leenstra * De Hommerts 11-11-1876 † [net fûn, mooglik emigreard]; NH, letter G; by trouwen sûnder berop op ’e Hommerts; sy en Jabik wenje sûnt 28-7-1898 yn by Klaas Johannes Kramer en Froukje Wiarda op ’e Hommerts;
x Wymbritseradiel 14-5-1898, 21 en 26 jier, Jacob Oebeles Kingma * De Jouwer 31-7-1871 † [net fûn]; DG, letter G; skuonmakkersfeint te Gaast, sûnt Alde Maaie 1891 by Jochum Wytzes Dijkstra, skuonmakker, en Wypkje Jans Wynia yn ’e Gaastmer; sûnt 3-8-1893 idem by Bartele Meilof en Hinke Nijdam, keaplju op ’e Hommerts; by trouwen dêr skuonmakker (Wyk IV, 87, 80, 86); hy en Anke ferfarre 11-7-1904 nei Snits, dêr skuonmakker, letter reizger (nr 84; 1e Oasterkade, Wyk 18; ’t Hoogsând Wyk 16 nr 70; Prînsegracht Wyk 16 nr 218) ferhúzje 22-3-1887 nei ’t Hearrenfean; sn fan Oebele Durks Kingma, timmerfeint, letter timmerman op ’e Jouwer (264C), en Klaaske Jacobs de With
7 Eise Sytzes Leenstra, folget VII.4

VI.3 Auke Jentjes Leenstra * De Jutryp 2-11-1844 † Tersoal 27-9-1893; earst NH, letter KO; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Jutryp; komt Alde Maaie 1869 út ’e Jutryp yn Sybrandabuorren, yn 1870, ’77 dêr arbeider, yn 1873, ’75 dêr keapman, sûnt 1879 oant syn ferstjerren greidboer te Tersoal (nrs 5, 28, 24, 17);
x Raarderhim 29-4-1869, 24 en 19 jier, Feikjen Johannes Bergsma * Sybrandabuorren 23-4-1850 † Tersoal 14-4-1907, 56 jier; earst NH, letter KO; faam op ’e Jutryp; sûnt Alde Maaie 1864 mei fjirtjin jier ynwenjend lytsfaam te Tersoal op nr 28, op ’e selde pleats dêr’t se letter greidboerinne is; by trouwen sûnder berop te Tersoal, dêrnei oant har ferstjerren dêr feehâlderske; dr fan Johannes Gerbens Bergsma en Betje Harmens Sysling, arbeiders te Sybrandabuorren, Betsje is nei it ferstjerren fan Jehannes yn 1853 keapfrou te Snits, sûnt har houlik (op houlikse betingsten) mei har twadde man Hendrik Rinderts de Boer greidboerinne te Tersoal

Feikjen Johannes Bergsma.
Boarne: Hans Eringa, Stamboom Familie Eringa

Bern:
1 Jentje Aukes Leenstra, folget
VII.5
2 Nienke Aukes Leenstra * Sybrandabuorren 13-9-1871 † Monnickendam 5-7-1938, 66 jier; G; by trouwen fan boerebedriuw te Tersoal; ferhuzet op 4-5-1893 nei Tersoal (nr 11a), dêr greidboerinne; sûnt Alde Maaie 1896 idem te Twellegea (Wyk II, nrs 86, 61, 89, 87); sûnt Alde Maaie 1900 idem te Ferwâlde; sûnt Alde Maaie 1905 idem te Goaiïngea; sûnt Alde Maaie 1926 te Skearnegoutum (nrs 148, 159); ferfart mei Freark op 5-4-1930 nei Monnikendam;
x Wymbritseradiel 4-5-1893, 21 en 23 jier, Freerk Ruurds Abma * Sybrandabuorren 31-8-1869 † Monnickendam 25-2-1948, 78 jier; G; by trouwen fan boerebedriuw te Goaiïngea; greidboer te Tersoal, Twellegea, Ferwâlde, Goaiïngea; ferfart mei Nienke op 5-4-1930 nei Monnickendam; sn fan Ruurd Freerks Abma en Fogeltje Wattes van der Velde, greidboeren te Goaiïngea
3 Betje Aukes Leenstra * Sybrandabuorren 24-8-1873 † Snits 5-7-1939, 65 jier; ferhuzet op 9-8-1889 nei Snits; by trouwen sûnder berop te Tersoal;
x Wymbritseradiel 20-5-1897, beide 23 jier, Imke Annes Venema * Snits 20-4-1874 † dêr 11-1-1934, 59 jier; by trouwen goudsmid te Snits, yn 1898 dêr winkelman, yn 1899, 1902 dêr neamd keapman; sûnt 1903 dêr goudsmid; sn fan Anne Wytzes Venema, yn 1863 keapman te Snits, yn dêr 1893 kreamer, yn 1897 dêr goudsmid, en Syntje Jaans Westra
4 Durkje Aukes Leenstra * Sybrandabuorren 14-6-1875 † dêr 25-6-1877, 2 jier
5 Hendrik Aukes Leenstra, folget VII.6
6 Durkje Aukes Leenstra * Sybrandabuorren 26-3-1879 † Snits 12-1-1978, 98 jier, [] Snits, Algemien Begraafplak; by trouwen sûnder berop te Tersoal; ferhuzet op 3-7-1903 nei Snits;
x Raarderhim 7-5-1903, 20 en 24 jier, Jan Piers Eringa * Wâlterswâld 7-8-1882 † Snits 11-4-1951, 68 jier, [] Snits, Algemien Begraafplak; by trouwen keapman te Gau, sûnt idem te Snits (Oasterdyk); yn 1905 dêr firmant Fa. Tjerkstra & Co; yn 1937 dêr direkteur kleanmagasyn Eringa; iepenet yn yn 1938 Eringa Dames en Herenmode te Coevorden oan de Markt, nei 1945 oan de Friesestraat, opheft yn 1976; sn fan Pier Piers Eringa, grifformeard dûmeny te Wâlterswâld, Burdaard, Goaiïngea en Sybrandabuorren, Ruurdtje Sjoerds Boschma
Sjoch: Genealogy Eringa – VII.2

Durkje Aukes Leenstra.
Boarne: Hans Eringa, Stambeam Familie Eringa

7 Johanna Aukes Leenstra * Tersoal 4-9-1882 † dêr 13-6-1896, 13 jier
8 Sytze Aukes Leenstra * Tersoal 3-9-1884 † dêr 7-10-1959, 75 jier, [] Tersoal; by trouwen fan boereberop te Tersoal, dêr greidboer op syn âlderspleats;
x Wymbritsradiel 21-5-1908, beide 23 jier, Wietske Meines Weima * Warten 31-1-1885 † Tersoal 25-10-1957, 72 jier, [] Tersoal; komt Alde Maaie 1906 út Ljouwert as ynwenjend faam by har suster en sweager Trijntje Weima en Geert Eizinga, greidboeren te Ysbrechtum, ferfart dêrwei op 4-5-1908 nei Tersoal; by trouwen sûnder berop te Ysbrechtum, dêrnei greidboerinne te Tersoal; dr fan Meine Eises Weima en Antje Jans Kooistra, boeren te Warten
9 Tjitske Aukes Leenstra * Tersoal 29-3-1886 † Snits 6-9-1962, 76 jier, [] Tersoal; ferhuzet op 18-8-1908 nei Goaiïngea, dêr ynwenjend by har suster Nienke en sweager Freark Abma; ferhuzet dêrwei op 26-10-1912 wer nei har âlderspleats te Tersoal (nr 17), is dêr ynwenjend faam by har broer Sytse-en-dy; ferfart dêrwei Alde Maaie 1921 nei Ljouwert, dêr ynwenjend by Eise Meines Weima (broer fan har skoansuster Wytske) en Tætske Hermanus Brouwer, slachters (Korfmakersstraat C15, Maria Louisestraat K1), ferhuzet dêrwei op 4-1-1832 wer nei Sytse-en-dy te Tersoal, dêrwei op 25-6-1932 nei Bolswert (Sneekerweg 31), dêrwei op 29-4-1933 nei Tersoal by Sytse-en-dy, dêrwei op 13-11-1934 nei Snits (Oasterdyk), dêr ynwenjend by suster Durkje-en-dy

§ EMANSIPAASJE ‘LYTSE LJU’
In goed foarbyld fan emansipaasje fan ’e Kleyne Luyden is de húshâlding fan Auke Jintsjes Leenstra en Feikje Jehannes Bergsma. Beide âlden binne yn har jongejierren boerefeint en -faam, wurde greidboer en -boerinne en de bern klimme ‘heger’ op ’e maatskiplike ljedder.
Jintsje wurdt skoallehaad, Nynke greidboerinne, Betsje goudsmidsfrou, Hindrik boargemaster, Durkje mei-eigner fan Eringa-Moade-saken, Sytze boer op ’e âlderspleats.

De jonges binne alle trije warber yn it fermidden fan ’e A.R.P. en Hindrik en Sytze allyksa as lânboubestjoerder.

VI.4 Symen Jentjes Leenstra * De Jutryp 25-12-1851 † Koudum 28-1-1927, 75 jier; G; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Jutryp; dêr greidboer (Wyk III, nrs 80, 62b, 66b, 64); ferfart mei syn bern dêrwei op Alde Maaie 1917 nei de Gaastmar (nr 68, 91, 22/23);
x Wymbritseradiel 15-5-1880, 28 en 20 jier, Feikje Martinus Vos * De Hommerts 31-8-1859 † De Jutryp 12-8-1889, 30 jier; G; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Hommerts; komt Alde Maaie 1880 út ’e Hommerts by har man op ’e Jutryp; dr fan Martinus Michiels Vos en Johanna Piers Piersma, greidboeren op ’e Hommerts, yn 1880 dêr sûnder berop
x 2 Wymbritseradiel 18-5-1895, 43 en 26 jier, Piertje Thomas Brouwer * De Jutryp 16-5-1869 † dêr 21-12-1910, 41 jier; NH; by trouwen sûnder berop op ’e Jutryp, binnen de lêste seis moanne te Drylts; komt Alde Maaie 1895 út Drylts op ’e Jutryp by har man; dr fan Thomas Martens Brouwer, yn 1867 fan boerebedriuw op ’e Jutryp, dêrnei dêr arbeider oant syn ferstjerren yn 1907 mei 68 jier, en Janke Gabes van Dijk
Bern út it earste boask:
1 Jentje Symens Leenstra
* De Jutryp 4-6-1881 † dêr 12-6-1881, 8 dagen; G
2 Libbenleas famke *-† De Jutryp 21-6-1882
3 Jentje Symens Leenstra, folget VII.7
4 Johanna Symens Leenstra * De Jutryp 19-10-1885 † dêr 28-2-1887, 1 jier, 4 moanne
5 Johanna Symens Leenstra * De Jutryp 2-9-1888 † dêr 2-6-1889, 9 moanne
Bern út ut twadde houlik:
6 Trijntje Symens Leenstra
* De Jutryp 31-10-1896 † 3-8-1969, 72 jier, [] Hippolytushoef, Zandburen, Noordburenweg 15, grêf 345; ferfart mei har heit-en-dy Alde Maaie 1917 fan ’e Jutryp nei de Gaastmer; bij trouwen dêr sûnder berop; ferfart dêrwei op 30-5-1922 nei Koudum; G;
x Wymbritseradiel 8-5-1919, 22 en 25 jier, Auke Jans Attema * Heech 17-7-1893 † fermoarde Ladelund 15-11-1944, 51 jier, [] Ladelund, Neuer Friedhof KZ; G; bij trouwen fan boereberop te Tsjerkgaast; komt 27-10-1922 út Tsjerkwert yn by syn skoanheit-en-dy yn ’e Gaastmar; ferfart dêrwei op 30-5-1922 nei Koudum; greidboer te Hippolytushoef (Oosterklief 21), Wieringen; fersetsstrider, finzen nommen yn Kamp Vught, dêrnei Oranienburg, 16-10-1944 yn Neuengamme; sn fan Jan Folkerts Attema, by syn trouwen yn 1883 fan boerebedriuw te Heech, en Corneliske Annes Osinga, greidboeren, yn 1885, ’86 te Loaiïngea, sûnt Alde Maaie 1888 te Heech (Wyk 9 nr 36), sûnt Alde Maaie 1896 op ’e Hommerts (Wyk IV, 164, 33, 32a, 31; Wyk II, III nr 6), sûnt Alde Maaie 1900 idem te Tsjerkgaast (17, 28); Jan en Knilliske binne earst NH, letter stean se te boek as GT, dan as G
7 Thomas Symens Leenstra, folget VII.8
8 Wybe Symens Leenstra, folget VII.9
9 Janke Symens Leenstra * De Jutryp 28-2-1903 † Snits 28-5-1990, 87 jier, [] De Hommerts; G;
x Wymbritseradiel 5-4-1923 Rudolphus Ages Cnossen * Heech 26-2-1893 † dêr 4-8-1954, 61 jier, [] De Hommerts; sn fan Age Douwes Cnossen, yn 1891 fan boerebedriuw te Tsjerkwert, en Johanna Rudolphus van der Kooy, greidboeren te Heech;
Rudolphus x 1 Wymbritseradiel 16-5-1917 Aukje Lieuwes Cnossen * Folsgeare 18-9-1892 † Snits 20-6-1918, 25 jier; dr fan Lieuwe Sjirks Cnossen en Mari Jans Rienstra, greidboeren te Tsjerkwert, sûnt Alde Maaie 1892 te Folsgeare
10 Folkert Symens Leenstra, folget VII.10

§ AUKE ATTEMA – DAT WY FOAR FRIJDOM WEITSJE
Auke Attema sit yn ’e Twadde Weareldoarloch yn ’t ferset en wurdt finzen nommen yn Kamp Vught, dêrnei Oranienburg, 16-10-1944 yn Neuengamme; hy wurdt fermoarde te Ladelund op 15 novimber 1944, 51 jier en dêr begroeven op it Neuer Friedhof.

Fallen yn ’e striid tsjin ûnrjocht en geweld, dat wy yn frede foar rjocht en frijdom weitsje.
Sjoch:
Oorlogsbronnen – Auke Attema
Digitaal monument
Hystoblog


VI.5 Wybe Jentjes Leenstra * De Jutryp 1-3-1853 † Sleat 7-8-1943, 90 jier; G; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Jutryp; sûnt Alde Maaie 1888 arbeider op ’e Hommerts; sûnt Alde Maaie 1892 arbeider mei frou en trije bern yn har skip Op Hoop van Zegen op ’e Jutryp; sûnt Alde Maaie 1898 komelker, letter greidboer op ’e Hommerts (Wyk IV, 173, 170, 174); sûnt Alde Maaie 1917 te Wâldsein (nr 20, 26); ferhuzet dêrwei op 3-5-1921 nei de Tynje; Wybe krijt 28-6-1873 foar de militêre tsjinst in plakferfanger yn Marcus van Mourik te Grou;
x Wymbritseradiel 19-5-1888, 35 en 31 jier, Ytje Fongers Hylarides * Teroele 21-9-1857 † Wâldsein 22-8-1919, 62 jier; NH; by trouwen sûnder berop te Ypekolsgea; dr fan Fonger Pieters Hylarides en Ytje Sipkes Douma, greidboeren, sûnt Alde Maaie 1854 te Teroele, sûnt Alde Maaie 1859 te Idzegea (Wyk 6 nrs 4, 5), sûnt Alde Maaie 1864 te Ypkolsgea
Bern:
1 Ytje Wybes Leenstra
* De Hommerts 19-5-1889 † Ychten 3-7-1947, 58 jier; NH, giet mei har man oer nei G; by trouwen sûnder berop te Wâldsein; ferhuzet 2-5-1919 nei Langwar; wurdt op 21-5-1919 ynskreaun te Tsjerkgaast (nr 1);
x Wymbritseradiel 8-5-1919, beide 29 jier, Folkert Jans Attema * Heech 21-8-1889 † Sleat 1-8-1938, 48 jier; G; by trouwen fan boereberop te Tsjerkgaast, dêrnei dêr boer; ferfart mei Ytsje op 9-5-1921 dêrwei nei De Tynje; by ferstjerren sûnder berop te Sleat; broer fan Auke Jans Attema x Trijntje Symens Leenstra, sjoch VI.4.6
-Folkert hat op 1-5-1890 by Gerrit en Wietze Pieters Hoekstra te Heech in skuld fan f 13.000,00; notaris: Tjebbe Poelstra te Heech; Repertoire: 054090
-Folkert keapet op 25-11-1920 – seis moanne foar har ferfarren nei De Tynje – fan Ate Jans Posthumus yn ’e Tynje in pleats mei lân; keapsom: f 18.201,00; notaris: Johannes Frederikus Houwing op ’e Gordyk; Repertoire: 044120
Folkert hat op 2-5-1921 – in pear dagen foardat er nei De Tynje ferhuzet – by Abe Roels Meina te Boppe Knipe in skuld fan f 3.000,00; notaris: Johannes Frederikus Houwing op Gordyk; Repertoire: 044120
-Folkert hat op 24-9-1930 bij Hendrik Bartels de Boer te Weinterp in skuld fan f 3.000,00; notaris: Jan Piers van der Sluis op ’e Gordyk; Repertoire: 044148
2 Trijntje Wybes Leenstra * De Jutryp † dêr 9-1-1894, 1 jier; NH
3 Jentje Wybes Leenstra * De Jutryp † dêr 10-3-1898, 9 moanne; NH

VI.6 Folkert Jentjes Leenstra * De Jutryp 24-4-1866 † Ketlik 3-4-1927, 60 jier; G; by trouwen fan boerebedriuw op ’e Jutryp; yn 1890, ’91 dêr greidboer; yn 1903 dêr neamd keapman, sûnt omstrings 1904 dêr winkelman (Wyk III, nrs 62, 61, 71b, 55B, 56, 62); ferhuzet dêrwei op 5-5-1914 nei Sonnegea, dêr greidboer; sûnt Alde Maaie 1919 greidboer te Ketlik (nrs 15, 14, 117);
x Wymbritseradiel 18-5-1889, beide 23 jier, Jetske Gerrits Wiersma * Wâldsein 3-3-1866 † Haskerhoarne 29-10-1953, 87 jier; G; by trouwen sûnder berop te Ypekolsgea; ferfart dêrwei op Alde Maaie 1889 nei De Jutryp; boerinne op ’e Jutryp en te Ketlik; dr fan Gerrit Nannes Wiersma en Jantje Ædes Koopmans, greidboeren, oant Alde Maaie 1871 te Wâldsein, sûnt te Ypekolsgea (Wyk 3 nr 6, 130, 145, 351, 179, 362, yn in skip, 223, 361, 109; Wyk 7 nr 6B)
Bern:
1 Gerrit Folkerts Leenstra
* De Jutryp 15-2-1890 † 31-1-1973 [?]; G; sûnt Alde Maaie 1906 boerefeint by syn beppe Tryntsje Grasman op ’e pleats op ’e Jutryp; ferhuzet dêrwei op 4-5-1907 nei Hús ter Heide; sûnt 21-5-1907 arbeider te Sint Nyk (nr 143), giet Alde Maaie 1908 dêrwei nei Ypekolsgea, wennet yn 1908 by syn heit en mem op ’e pleats op ’e Jutryp, ferhuzet dêrwei op 1-2-1916 nei Sonnegea; by trouwen greidboer te Ketlik by syn mem op ’e pleats
x Skoaterlân 12-5-1927, 37 en 25 jier, Blijke Zoetendal * Mildaam 16-3-1902 † [?]; KG; sûnt Alde Maaie 1917 ynwenjend faam by har omke en muoike Lykele de Jong en Aaltje van der Honing, greidboeren te Aldskoat; sûnt Alde Maaie 1918 idem by Johannes Tomas Trinks en Baukje Hoekstra, greidboeren te Ketlik; sûnt Alde Maaie idem 1920 by Luitzen Brouwer en Janke Sierdsma, greidboeren te Aldskoat (nrs 161, 74); sûnt Alde Maaie 1922 [?] idem by Lieuwe Luinenburg en Rinske Folkertsma, greidboeren te Ketlik (nrs 83d, 109); by trouwen sûnder berop te Ketlik; dr fan Klaas Jelles Zoetendal, arbeider te Mildaam, en Fimke Aukes van der Honing, greidboeren te Ketlik
2 Trijntje Folkerts Leenstra
* De Jutryp 18-9-1891 † 24-2-1968, 76 jier, [] Wolvegea, Algemien Begraafplak; ferhuzet op 5-5-1914 mei har âlden út De Jutryp nei Sonnegea; by trouwen dêr sûnder berop;
x Weststellingwerf 7-6-1918, 26 en 27 jier, Jan van der Hoef * Wolvegea 24-9-1890 † 3-2-1945, 54 jier, [] Wolvegea, Algemien Begraafplak; by trouwen grofsmid te Wolvegea; sn fan Geert Pieters van der Hoef, yn 1894 smidsfeint te Wolvegea, dêr letter grofsmid, en Antje Jans van der Hoef
3 Jentje Folkerts Leenstra, folget VII.11
4 Symen Folkerts Leenstra
* De Jutryp 2-8-1896 † 15-2-1928, 32 jier, [] Wolvegea, Algemien Begraafplak; NH, letter GT, dêrnei G; sûnt Alde Maaie 1909 feint op ’e pleats by syn omke Symen op ’e Jutryp; ferfart op 5-5-1914 mei syn heit en mem nei Sonnegea, sûnt 1919 te Ketlik; by trouwen fan boerebedriuw te Ketlik;
x Weststellingwerf 5-5-1922, 25 en 27 jier, Albertje Jeeps Heida * Langsweagen 12-8-1894 † 26-1-1978, 84 jier, [] Wolvegea, Algemien Begraafplak; G; by trouwen sûnder berop te Nijeholtwâlde, binnen de lêste seis moanne te Aldwâlde; dr fan Jeep Jelles Heida en Antje Hinkes Klooster, greidboeren te Langsweagen en Nijeholtwâlde
5 Nanne Folkerts Leenstra, folget VII.12
6 Jantje Folkerts Leenstra
* De Jutryp 4-2-1899 † 27-1-1996, [] Wolvegea; by trouwen sûnder berop te Ketlik;
x Skoaterlân 5-5-1922, 23 en 24 jier, Meine Sytzes Bosma * Aldlemmer 28-1-1898; by trouwen fan boerebedriuw te Aldlemmer; dêr greidboer; sn fan Sytze Meines Bosma en Elisabeth Jeeps Heida, greidboeren te Aldlemmer
7 Anneke Folkerts Leenstra
* De Jutryp 5-3-1901 † 22-12-1973, 72 jier, [] Aldskoat; by trouwen sûnder berop te Ketlik;
x Skoaterlân 19-5-1921, 20 en 25 jier, Riekele Jeeps Heida * Ketlik 3-6-1895 † 9-6-1964, 69 jier, [] Aldskoat; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Ketlik; sn fan Jeep Riekeles Heida, yn 1890 boer te Mildaam, en Grietje Ubeles Bergsma, sûnt 1890 boeren te Ketlik (64, 77, 98)
8 Cornelis Folkerts Leenstra, folget VII.13
9 Jetske Folkerts Leenstra * De Jutryp 15-11-1907 † Heech 5-8-1995, 87 jier, [] De Hommerts; G; wennet te Wolvegea yn 1929, sûnt 24-4-1929 op ’e Jutryp by Tj. van der Velde; ferhuzet dêrwei yn maaie 1930 nei De Hommerts (nr 137); driuwt dêr mei har man in fûraazjehannel anneks winkel (nr 7);
x Wymbritseradiel 22-5-1930, 22 en 28 jier, Michiel Jelles Cnossen * De Hommerts 28-10-1901 † dêr 2-3-1977, 76 jier, [] De Hommerts; fûraazjehanneler en winkelman op ’e Hommerts; NH; sn fan Jelle Baukes Cnossen en Gerritje Frankes Atsma (ropnamme: Kai), by trouwen yn 1888 beide fan boerebedriuw, Jelle op ’e Hommerts, Kai te Twellegea, dêrnei is Jelle keapman te Twellegea, sûnt Alde Maaie 1890 fûraazjehannelers en winkellju op ’e Hommerts (Wyk IV, 143, 140, 147)nr 7)
Sjoch: Familievereniging C(K)nossen, Cnossen-Knossen – Geschiedenis van een Friese familie, eigen behear, 1988, side 473, mei foto’s
10 Ynskjen Folkerts Leenstra * De Jutryp 16-4-1911 † 9-10-1965, 54 jier, [] De Jouwer; G; by trouwen wenjend te Wolvegea;
x Weststelllingwerf 9-5-1940, 25 en 33 jier, Benjamin Jans Kok * Diken 7-6-1906 † 29-3-1992, 85 jier, [] De Jouwer; G; boerefeint, oant Alde Maaie 1921 ynwenjend by Sietze Hains Bosma en Siementje Kornelis Douma, greidboeren te Wikel; , sûnt Alde maaie ’21 ynwenjend te Yndyk ûnder Wâldsein by Tjitske Attes Nauta, widdo Klaas Lolle Durks Okma; sûnt Alde Maaie 1926 te Wâldsein (nr 126); sûnt Alde Maaie 1928 boer te Spannenburg; by trouwen greidboer te Teroele; sn fan Jan Jelles Kok, by syn trouwen yn 1903 boerefeint te Dûnegea, yn 1908 idem te Diken, te Tsjerkgaast, yn 1913 te Sint Nyk, yn 1916 te Dûnegea, yn 1919 te Wikel, yn 1920 te Wâldsein, en Geeske Benjamins Stegenga, yn 1940 greidboeren te Teroele

VI.7 Klaas Jarigs Leenstra * Sânfurd 29-11-1840 † Wiuwert 29-9-1904, 63 jier; DG; arbeider te Itens (by syn heit tink), sûnt 12-5-1866 – Alde Maaie –  boer te Easterein, sûnt 14-5-1867 op Hettema state oan ’e Tjaarddyk ûnder Nijlân, sûnt 1874 te Wiuwert (hy hiert dêr yn 1882 fan Ytzen Dirks van der Werff, bouboer te Koarnjum; yn 1892 fan Adolphine Anna Frederica Henriëtte barones van Pallandt te Arnhim, en fan ‘De Pastorie Goederen’ te Britswert); lid Burgerlijk Armenbestuur fan Baarderadiel; boarch en mei-oprjochter fan ’e ‘Coöperatieve Vereniging tot het bedrijven eener Stoomzuivelfabriek Wieuwerd’;
Klaas x 1 Hinnaarderadiel 13-5-1865 Sjirkje Gerrits de Boer * Easterein 13-11-1844 † Nijlân 10-1-1870; NH; dr f. Gerrit Pieters de Boer en Neeltje Arjens Jaarsma, boeren te Easterein;
Klaas x 2 Wymbritseradiel 6-8-1874 Maria Abes Santema * Raard, Raarderhim, 31-5-1844 † Wiuwert 11-4-1885; by har trouwen húshâldster te Nijlân, by de man dêr’t se krekt mei troud is tink; dêrnei dêr greidboerinne; dr f. Abe Piers Santema, (fear)skipper te Raard, en Akke Reins Leen;
Klaas x 3 Baarderadiel 28-3-1888 Geertruida Johannes Boonstra (Trui) * Poppenwier 7-10-1845 ~ op belidenis 1-4-1866 † Wiuwert 23-7-1919, 73 jier, [] Wiuwert; DG; yn har earste houlik 865-’67 ferversfrou te Poppenwier; ferfart dêrwei op 11-6-1869 nei Ljouwert yn it hûs fan har twadde man (Wyk D nr 28), dêr ierdappelkeapmansfrou; ferhuzet dêrwei yn 1874 mei har trije bern nei Poppenwier; sûnt Alde Maaie 1886 faam, letter húshâldster te Wiuwert by har tredde man, dêrnei dêr greidboerinne; ferhuzet dêrwei as widdo op 3-6-1905 nei Wergea; wennet yn 1905 te Warten; ferfart dêrwei op 2-9-1905 nei Britswert (nrs 221, 29, 46), wennet dêr yn by har dochter Sjoukje Gerbens Ringnalda en har man Tjerk Nannes Swierstra, winkellju en fûraazjehâlders, nei It ferstjerren fan Sjouk op 10-1-1906 ferhuzet Trui Alde Maaie 1906 nei Britswert nr 16a; se skynt oant 1-7-1906 mei har pleechsoan Abe (VI.7.10) op ’e pleats te Wiuwert te wenjen en hâldt sûnt 4-12-1907 ta te Frjentsjer; komt dêrwei op 4-6-1908 as húshâldster te Wurdum [?] (nrs 6, 21, 29, 69); ferfart dêrwei op 12-11-1909 nei Wiuwert (nrs 13b, 39, 69) wennet dêr mei har soan Johannes Ringnalda yn by har suster en sweager Sjouk en Jentje Jarigs Leenstra, arbeider; wennet fan 1-4-1911 oant 26-11-1913 yn by Albert Gaasterland, timmerman te Wiuwert (nrs 20b, 20a, 26c, 41 en 48), en Fokeltje Kornelis van der Eems; Trui wennet sûnt Alde Maaie 1919 yn by har broer Titus (* Poppenwier 17-1-1858), arbeider te Wiuwert (nrs 50-39); dr fan Johannes Hettes Boonstra en Sjoukje Eises Speerstra, greidboeren te Poppenwier;
Trui x 1 Raarderhim 16-11-1865 Sikke Geerts Bleeksma * Rinsumageast 17-2-1840 † Poppenwier 21-11-1867; NH; ferver te Poppenwier; sn fan Geert Palses Bleeksma, timmerman en taksateur te Dearsum en Reduzum, (fear)skipper, keapman en sûkereidroeger op Smidshûs oan ’e Dokkumer Ie ûnder Rinsumageast, en Dieuwke Sikkes Bakker, fearskipperske, keapfrou en komelkerske;
Trui x 2 Raarderhim 12-5-1869, op houlikse betingsten, 23 en 33 jier, Gerben Annes Ringnalda * Grou 22-11-1835 † ferdronken, syn stjerakte is noch net fûn); NH, letter DG; skippersfeint, yn 1853 skipper te Grou; ferhuzet yn 1853 as militêr nei Ljouwert; komt 5-8-1858 as skippersfeint yn Grou, ferhuzet 24-12-1858 op ’e nij út Grou nei Ljouwert; by earste boask keapman te Grou; ferhuzet dêrwei op 19-11-1863 nei Ljouwert (Wyk D nr 28, yn it hûs fan syn earste frou); by twadde houlik en yn 1872 dêr keapman; sn f. Anne Gerbens Ringnalda, boer te Baaium, sûnt 1833 te Grou, dêr arbeider, (nrs 413, 93, 360), letter greidboer, yn 1843 kastlein te Nijehaske, yn 1843, ’63 fuorman te Grou (nrs 86a, 138, 116), by ferstjerren yn 1863 dêr keapman, en Albertje Rinses van der Meulen;
Gerben x 1 Ljouwert 21-10-1863, op houlikse betingsten, 27 en 44 jier, Grietje Bruinswart * Ljouwert 6-10-1819 (Wyk D nr 28) ~ dêr op belidenis 31-10-1838 (Wyk H nr 20) † dêr 5-12-1868, 49 jier; DG; by earste houlik sûnder berop te Ljouwert, by twadde dêr keapfrou, by ferstjerren dêr sûnder berop; dr fan Lieuwe Stevens Bruinswart en Anna Sjoerds Gorter, keapmanslju te Ljouwert; Anna as widdo winkelfrou te Ljouwert, letter sûnder berop yn it Marcelis Goverts Gasthûs dêr
Gryt x 1 Ljouwert 25-10-1837, 18 en 21 jier, Hendrik van Loo * Ljouwert 26-5-1816 † dêr 10-7-1861, 45 jier; G; ferver en glêsmakker te Ljouwert (Wyk D nr 28, Gryt har bertehûs); sn fan Matteus van Loo, grofsmid te Ljouwert, en Anna van Haagen (yn Boargerlike Stân ek: Van Hagen, tekenet sels: Van Haagen)
Trui Boarnstra – even dertuskentroch: har achternamme is ûntliend oan it wetter de Boarn, har skaai stammet fan Aldeboarn – hâldt yn ’e mande mei Jarig Klazes Leenstra te Wiuwert, Willem Klazes Leenstra te Eastermar (fâd oer Abe en Akke Klazes Leenstra) en Dirk Bootsma te Aldegea (W.) op 10-11-1904 boelguod te Wiuwert; opbringst: f 8.339,00; notaris: Hendrik Fennema te Snits; Repertoire: 120130
Trui Boonstra ferkeapet op 14-3-1905, yn ’e mande mei Willem Klazes Leenstra te Wiuwert (fâd oer Abe en Akke Klazes Leenstra), Dirk Bootsma te Aldegea (W.), Anke Klazes Leenstra op ’e Jouwer en Jentje Jarigs Leenstsra te Wiuwert, in gebou te Baard en it altyduorjend ûnopsisber rjocht fan opstal; keapsom: f 800,00; notaris: Hendrik Fennema te Snits; Repertoire: 120130
-Gerben Ringnalda te Ljouwert hat op 7-2-1868 by Johannes van der Veen te Ljouweert in skuld fan f 1.000,00; notaris: Albertus Wiersma te Reduzum; obligaasje
-Gerben hat op 28-2-1868 by Johannes Hettes Boonstra te Poppenwier in skuld fan f 300,00; notaris: Albertus Wiersma te Reduzum; obligaasje

-Gerben ferkeapet op 11-12-1874 oan Johannes Hettes Boonstra te Poppenwier in 1/14 part fan ûnreplik guod te Langwar, Raard (Raarderhim) en Poppenwier; keapsom: f 585,00; notaris: Johannes Cornelis van Assen te Jorwert; Repertoire: 067061
Sjoch: Kertiersteat Goasse Goasses Offringa nr 11
Bern út it earste boask:
1 Gerrit Klazes Leenstra
* Easterein 5-6-1866 † Burgum, wenjend te Raalte, 18-4-1890, 23 jier; by ferstjerren sûnder berop te Raalte
2 Jaring Klazes Leenstra, folget VII.14
3 Willem Klazes Leenstra, folget VII.15
Bern út it twadde houlik:
4 Froukje Klazes Leenstra
* Nijlân 9-5-1875 † Itens 12-10-1930, 55 jier, [] Easterein; NH; sûnt Alde Maaie 1894 ynwenjend faam by Marijke Jelles Wiersma, widdo fan Wybren Arjens Jaarsma, greidboerinne te Nijlân; sûnt Alde Maaie 1898 ynwenjend faam by Gerben Sjoerds Gerbrandy en Hinke Rientses Stilma, greidboeren te Nijlân;
x Wymbritseardiel 20-5-1899, 24 en 25 jier, Durk Pieters Bootsma * Hinnaard 21-5-1873 Wommels 28-10-1971, 97 jier, [] Easterein; NH; komelker te Idzegea, sûnt Alde Maaie 1899 te Nijlân, sûnt Alde Maaie 1902 te Aldegea (W.), sûnt Alde Maaie 1905 te Idzegea (Wyk XIV, 31B, 37, 35); sûnt 29-5-1912 te Easterein, sûnt Alde Maaie 1914 arbeider te Itens (nr 1); sn fan Pieter Dirks Bootsma, yn 1872 arbeider te Itens, sûnt omstrings 1873 oant syn ferstjerren mei 41 jier yn 1882 idem te Hinnaard, en Tjerkje Hendriks Harstra (ek: Harsta)
5 Abe Klazes Leenstra * Nijlân 27-7-1876 † dêr 6-6-1877, 10 moanne
6 Abe Klazes Leenstra * Nijlân 11-10-1877 † dêr 5-8-1878, 9 moanne
7 Akke Klazes Leenstra * Wiuwert 2-6-1879 † dêr 1-2-1881, 20 moanne
8 Anke Klazes Leenstra * Wiuwert 23-1-1881 † Terkaple 25-10-1962, 81 jier, [] De Jouwer; DG; wennet fan 3-1-1893 oant Alde Maaie 1894 as ynwenjend faam by har broer Willem-en-dy, kastleins te Toppenhuzen; fan Alde Maaie 1899 oant 10-8-1901 ynwenjend faam by Sjouke Jans Stienstra en Lolkje Pieters Zijlstra, greidboeren te Britswert; sûnt trije moannen ynwenjend faam by Marijke Jelles Wiersma, widdo Wybren Arjens Jaarsma te Nijlân; ferhuzet dêrwei op 17-11-1901 nei har lettere man man op ’e Jouwer (nr 110); by earste houlik dêr sûnder berop; wurdt op 24-5-1913 dêrwei oerskreaun nei Eagmaryp (nr 12), by har twadde man;
x 1 Haskerlân 6-12-1905, 24 en 75 jier, Riemer Jacobs van der Zee * De Jouwer 20-6-1830 † dêr 27-6-1911, 81 jier, [] De Jouwer; DG; lid bestjoer doopsgesinde gemeente Het Oude Huis op ’e Jouwer; yn 1857 kuper op ’e Jouwer (OK 14, 15), yn 1858, ’59 dêr weinmakker, yn 1868 dêr keapman en iikmaster; by twadde houlik dêr sûnder berop; sn fan Jacob Sieses van der Zee, yn 1829, ’30 winkelman, letter kuper op ’e Jouwer (OK 14, 15, 16; DG), en Aaltje Idses van der Tuin;
Anke x 2 Haskerlân 20-3-1913, 32 en 35 jier, Fedde Alberts Westra * Terherne 17-4-1877 † Terkaple 16-12-1962, 85 jier, [] De Jouwer; DG, letter GT; by trouwen fan boerebedriuw te Eagmaryp, sûnt dêr greidboer (nr 2), letter te Terkaple; sn fan Albert Feddes Westra, by syn trouwen yn 1876 arbeider te Terherne op syn âlderspleats tink, en Akke Jentjes Kerkhof, greidboeren te Eagmaryp;
Riemer x 1 Utingeradiel 8-11-1857, 27 en 24 jier, Bregtje Hyltjes Koopmans * Terkaple 18-8-1833 † De Jouwer 7-9-1858, 25 jier, [] Terkaple; NH, letter DG; by trouwen fan boerebedriuw te Terkaple; dr fan Hyltje Klazes Koopmans, yn 1837 keapman, yn 1849 boer te Terkaple, en Maike Murks de Groot, boerinne te Terkaple
9 Akke Klazes Leenstra * Wiuwert 7-4-1882 † Skearnegoutum 15-9-1958, 76 jier, [] Skearnegoutum; DG; sûnt 24-8-1889 as sânjierrich famke ynwenjend by har omke en muoike Pier Abes Santema, greidboer en keapman, en Tjitske Tjitses Bouma, te Skearnegoutum (Wyk XXIV 122, 117A, 109, 70, 108); sûnt Alde Maaie 1901 ynwenjend by har nicht Trijntje Piers Santema en Ype Foppes Bruinsma, greidboeren te Boazum (29, 35); op Alde Maaie 1901 dêrwei oerskreaun nei Skearnegoutum; by trouwen dêr faam, binnen de lêste seis moanne op ’e Jouwer;
x Wymbritseradiel 29-4-1905, 23 en 24 jier, Wybe Matheus Elzinga * Skearnegoutum 19-9-1880 † dêr 6-12-1951, 71 jier, [] Skearnegoutum; NH; by trouwen hússkilder te Skearnegoutum (Wyk XXIV, 42B, 31, 31a), dat is er oant syn ferstjerren; sn fan Matheus Jelles Elzinga, yn 1878 ferver te Easthim, sûnt ferver/hússkilder te Skearnegoutum (Wyk 11, nrs 47, 70; Wyk 24, nrs 91, 71; NH), en Pietje Wybes Zijlstra
10 Abe Klazes Leenstra * Wiuwert 6-4-1885 † Wagenborgen, Groot Bronswijk, Hûs fan Barmhertigens fan ’e Stichting Tot Christelijke Liefdadigheid (TCL), 29-6-1911, 25 jier; ferhuzet op 3-1-1893 as jonkje fan sân út Wiuwert nei Toppenhuzen is dêr ynwenjend by syn broer Willem-en-dy, kastleins, komt dêrwei op 22-11-1894 wer yn Wiuwert, ferfart dêrwei op Alde Maaie 1899 nei Britswert; wennet by syn heit, dy’t yn 1904 ferstjert, en tredde mem Trui Boonstra op ’e pleats te Wiuwert (nr 34) oant 1-7-1906, hy ferhuzet dan nei Idzegea, is dêr ynwenjend feint by syn suster Froukje en Durk Piters Bootsma, komelkers; yn it Befolkingsregister stiet Abe syn ferstjerren dêr noteard, hy sil dêr oan syn lêste tiid ta wol wenne ha en net lang te Wagenborgen west
Abe wurdt op 12-12-1904 nei keuring oanwiisd ta de militêre tsjinst; in folslein sinjalemint wurdt net oerlein, wol stiet yn ’e tawizing: Gebreken: stotteren en toevallen

Geertruida Johannes Boonstra, mei twa fan har nammegenoaten:
Geertuida Offringa en Geertruida Swierstra.
Fotograaf: De Jong, Ljouwert, It Hearrenfean.
Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Offringa

VI.8 Sytze Jarings Leenstra * Itens 16-4-1848 † Wommels 3-4-1906, 57 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Itens; dêr greidboer oant Alde Maaie 1873; sûnt Alde Maaie 1873 te Wommels (nrs 120; 72; sûnt Alde Maaie 1876: 150; 354, 256, 295; sûnt Alde Maaie 1901: 310, 31);
x Hinnaarderadiel 9-5-1873, 25 en 17 jier, Joukje Johannes Twerda * Wommels 25-8-1855 † Snits 31-7-1946, 90 jier; NH; Joukje wennet foar har trouwen yn by har pake en beppe Rients Ages Agesma en Joukje Sjuks Offringa. greidboeren te Wommels; by trouwen sûnder berop te Wommels nr 126, wurdt op Alde Maaie 1873 dêrwei oerskreaun nei Wommels nr 120; sûnt dêr greidboerinne; sûnt 27-6-1906 sûnder berop te Snits (Oasterdyk, Wyk 3, nr 62-1; Kruize Broedersstraat, Wyk 4, nr 19-1; Oasterkade, Wyk 18, nr 84-1, 6); dr fan Johannes Dirks Twerda en Korneliske Rientses Agesma, greidboeren te Wommels (126)
Sjoch: Genealogy Offringa VIII.1.4
Sytze wurdt op 16-3-1868 nei keuring oanwiisd ta de militêre tsjinst; sinjalemint: 1 meter, 670 mm; Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: plat; Oogen: blaauw; Neus: gewoon; Mond: id[em]; Kin: rond; Haar: blond; Wenkbraauwen: id; Merkbare teekenen: litteekenen op voorhoofd en linker wang
-Joukje ferkeapet op 24-8-1907 yn ’e mande mei har susters en bruorren Twerda
oan Hantje Symons Baarda te Snits: in perseel greide en in 15/96e part yn in mole te Easterein; keapsom: f 10.290,00; notaris: Klaas Gorter te Wommels; Repertoire: 140107;
oan Douwe Yntes Miedema te Wommels in perseel greide te Wommels; keapsom: f 3.723,00;

-Joukje keapet op 14-12-1917 fan Byltien de Graaf te Snits in hûs oan ’e Oasterkade te Snits; keapsom: f 4.500,00; notaris: Rintje Gerbensma te Snits; Repertoire: 120150
-Joukje ferkeapet op 27-2-1918 oan Thomas Jans Bakker te Seisbierrum in greidplak te Wommels; keapsom: f 37.108,00; oan Jouke Johannes Osinga te Kubaard in stik greide te Easterlittens; keapsom: f 6.688,00; notaris: Rintje Gerbensma te Snits; Repertoire: 120150
Bern
1 Jaring Sytzes Leenstra, folget VII.16

2 Korneliske Sytzes Leenstra * Wommels 26-2-1876 † Council Grove, Morris, Kansas, 1-4-1903, 27 jier, [] Salt Lake City; [herbegroeven] City Cemetery, Bountiful, Davis, Utah 14-6-1934; Knilliske is stoarn op ’e spoarwei fuortby Council Grove, Morris, Kansas, doe’t se op reis wie nei Salt Lake City; NH; by trouwen sûnder berop te Wommels; wurdt op 2-5-1894 dêrwei oerskreaun nei Boazum (48), dêr’t sij en Paulus in dei earder de herberch De Boazumer Mjitte kocht ha fan kastlein Meint Jans Oosterhout; de húshâlding ferfart dêrwei op 27-5-1898 nei Huzum; idem dêrwei op 1-5-1899 nei Helpman, Haren, Grinslân; idem emigreard nei Salt Lake City;
x 1 Hinnaarderadiel 28-4-1894, 18 en 24 jier, Paulus Jacobs Zysling * Ysbrechtum 9-1-1869 † Salt Lake City, Utah, Noard Amearika 26-6-1957, 87 jier, [] Bountiful, Davis, Utah; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Ysbrechtum; wurdt op 1-5-1894 oerskreaun út Tsjerkwert nei Boazum, dêr1894- ’98 kastlein; sûnt keapman te Huzum (D73); emigreard nei salt Lake City; sn fan Jacob Sybrens Zysling en Jetske Paulus Bijlsma, greidboeren, yn 1868 te Eksmoarre, yn 1869 yn Ysbrechtum, yn 1879 te Easterwierrum, sûnt Alde Maaie 1886 te Wiuwert, yn 1894 wer te Ysbrechtum
Sjoch: Frans Tolsma, Boazumer Mjitte
3 Frouwkje Sytzes Leenstra (ek: Froukje, bygelyks op har grêfstein; by de berte ynskreaun as Frouwkje) * Wommels 2-7-1877 † Wolvegea 26-6-1967, 89 jier, [] Wolvegea, Algemien Begraafplak; NH; ferfart op 18-4-1896 nei Garyp;
x Hinnaarderadiel 11 -4-1896, 18 en 20 jier, Minne Douwes Anema * Achlum 9-9-1875 † Wolvegea 28-2-1948, 72 jier, [] Wolvegea, Algemien Begraafplak; NH; ferhuzet op 21-3-1895 út Achlum nei Tjeerd Filippus Hanewold, hospes te Weidum (88a, 96); ferhuzet dêrwei op 17-10-1895 nei Westerbork, folontêr Suvelfabryk [?] te Ezinge, ferhuzet dêrwei op 4-4-1896 nei Garyp, dêr oant 30-7-1905 behearder/direkteur Suvelfabryk (134, 296, 204b); komt yn febrewaris 1905 te Reduzum (B74, 134), dêr dir. Bûterfabryk; de húshâlding ferfart dêrwei op 25-11-1914 nei Wolvegea, dêr dir. Stoomsuvelfabryk; lid fan fertsjinste Coöp Zuivelfabriek Wolvega, sn fan Douwe Minnes Anema, yn 1888 mei-oprjochter en sekretaris fan De Vereniging de Coöp Stoomzuivelfabriek te Achlum, notabele NH, en Cornelia Pieters Anema, bouboeren te Achlum
4 Geertje Sytzes Leenstra * Wommels 14-12-1878 † dêr 17-1-1879, 1 moanne
5 Geertje Sytzes Leenstra * Wommels 14-10-1880 † Tsjerkgaast wenjend te Eastersee, 16-2-1912, 31 jier; NH; by trouwen sûnder berop te Wommels;
x Hinnaarderadiel 13-6-1903, 22 en 29 jier, Abel Ewoldt * Sleat 29-1-1874 † 23[?]-4-1932, 58 jier, [] Amsterdam, Huis Te Vraag, Rijnburgstraat 51, grêf 1773, 4-E-19(3a); NH; wennet foar syn trouwen te Doetinchem, Amsterdam en Utrecht; teologys kandidaat te Sleat, by trouwen dêr predikant yn berop fan Weinterp-Duerswâld, sûnt 21-6-1903 dêr Nederlâns Herfoarmd dûmeny; sûnt 25-6-1906 idem te Eastersee-Ychten (pastory nr 62), wurdt dêr op 19-7-1909 foar trije moanne skorst ‘wegens onchristelijke levenswandel’; wurdt dêr op 3-6-1912 út syn amt set om deselde reden; by twadde boask stiet er te boek as boekhanneler te Eastersee; ferfart dêrwei op 19-12-1912 nei Haarlem, is dêr boekferkeaper by de Algemeene Boekhandel, A.J. Voogd yn ’e Grote Houtstraat; sn fan Johannes Pieters Ewoldt, weinmakker te Wâldsein, sûnt Alde Maaie 1867 idem te Sleat (18, 99, 55, 105), yn 1903 dêr rydtúgmakker, en Trijntje Willems Pot; (Abel syn jongere broer Johannes Ewoldt is allyksa dûmeny – * Sleat 1879 † Bergambacht 1954);
Abel x 2 Skoaterlân 15-11-1912, 38 en 21 jier, Lamkje Ottes van Zanden * Rottum 28-12-1890 † 28-10-1981, 90 jier, [] Emmen, De Wolfsbergen, Weerdingestraat 115, nr 2682; ferhuzet sûnt Alde Maaie 1906 út Rottum nei It Mar, is dêr ynwenjend faam by Pieter Hendriks van der Schoot, gernier en túnman (30, 31); ferfart dêrwei op 11-6-1909 nei de pastory fan Eastersee, dêr ynwenjend faam; wurdt dêr ûntslein; ferfart op 18-12-1911 nei Ljouwert, dêr ynwenjend faam by S. en T. Nauta, Westersingel K30; ferhuzet dêrwei op 15-6-1912 nei Rottum; by trouwen dêr sûnder berop, de lêste seis moannen te Ljouwert; ferfart op 4-2-1913 út Rottum nei Haarlem; dr fan Otte Freerks van Zanden, arbeider te Rottum, en Hiltje Jans de Wilde, wennet as widdo sûnder berop op ’e Hommerts en te Snits;
Lamkje x 2 Jouke Jacobs Meinsma * Donkerbroek 4-9-1878 † Himrik 20-10-1961, 83 jier, [] Duerswâld; G, letter NH; marresjaussee, omstrings 1901 te Meppel, Ljouwert en Assen,1902 te Dwingelo; te Sint Pieter (Maastricht); yn 1913, ’18 te Nijmegen, yn 1928 kommys by de Ryksbelestingen te Rotterdam; yn 1946 te Weinterp; sn fan Jacob Joukes Meinsma, yn 1876 fan boerebedriuw op ’e Himrik, yn 1878 arbeider te Donkerbroek, yn 1887, ’94 idem te Duerswâld, by syn ferstjerren yn 1924 dêr greidboer, en Harmke Hanzes Klaver, arbeidster;
Jouke x 1 Helden 8-8-1910, 20 en 31 jier, Sophia Hestra Ridderhof * Arnhem 2-5-1890 † Rotterdam 4-4-1939, 48 jier; dr fan Willem Adrianus Ridderhof, yn 1910 brigadier Keninklike Marresjaussee, en Geurtje Cornelia van Wely
Bern fan Abel Ewoldt en Lamkje van Zanden:
1 Otto Ewoldt * Haarlem 1-8-1913 † Emmen 6-6-1972, 55 jier, [] Emmen, De Wolfsbergen, Weerdingestraat 115, nr 2682; Nederlâns Herfoarmd dûmeny

§ GEARTSJE LEENSTRA – FERTOCHT FERTIGE
Geartsje Leenstra ferdrinkt 6 febrewaris 1912 de jûns om tsien oere op 31 jierrige leeftyd ûnder Spannenburg. Dat fertiigjen is fertocht. Har man wurdt derfan beskulgige dat hy dêr in oanpart yn hat. Twa artsen ferklearje dat Geartsje al ferstoarn wie foardat har omskot it kâlde wetter rekke. Abel wurdt beskuldige fan deaslach. By de rjochtssaak op 5 en 6 juny 1912 by de Arrondissemintsrjochtbank op ’t Hearrenfean dogge twaëntritich tsjûgen it wurd. Fanwegen brek oan bewiis wurdt Abel frijsprutsen op 9-7-1912. (Rolboeken; ynvintarisnr 12; aktenr 103; aktedatum 13-6-1912).

Abel Ewoldt en Geertje Leenstra.
Boarne: Spanvis

Geartsje is beierdige te Eastersee. Har grêfstien tsjûget noch:
Waar zachte banden andren binden,
In eigen huis, droeg zij haar zwaarste kruis.
Haar liefde mocht slechts ontrouw vinden.
Gods trouw zij met haar in zijn Vaderhuis.

Grêfstien te Eastersee

De twa famkes – Joukje Johanna Cornelia * Weinterp 17-6-1904, en Trijntje Anna Riemke * Eastersee 9-12-1912, gean op 9-12-1912 mei har heit en syn twadde troude frou nei Haarlem.
De jonge – Johannes Jan * Eastersee 11-5-1907 – wurdt 5-9-1912 opnommen yn ’e húshâlding fan syn muoike Hieke, troud mei Nanne Hendriks de Boer, greidboeren op ’e Hommerts; hy ferfart dêrwei op 23-10-1917 nei Haarlem; op 14-4-1926 wurdt er te Sandfoard keurd foar de militêre tsjinst en ‘voorgoed ongeschikt’ befûn; Jehannes hat dan de 5-jierrige HBS en de ‘studie gestaakt’; op dat stuit is er ‘varensgezel’.
Joukje wurdt op 14-12-1932 út ’e hûs fan har heit te Amsterdam as diakones ynskreaun by de Nederlandsch Hervormde Diaconie Inrichting, op ’e Overtoom 288 te Amsterdam.

De parse skriuwt oer Geartsje en Abel:
Spanvis De Wynjeterper dominy
’t Kleine KrantsjeDe snelle dood van een domineesvrouw
’t Kleine Krantsje, ferfolch – Dominees vreemde houding valt omstanders op
Nederlands Dagblad De dood van een dominee’svrouw

Grêfstien op it hôf De Wolfsbergen te Emmen.
Psalm 127:
1 As de Heare it hûs net bout,
om ’e nocht wurkje de bouwers dêroan;
as de Heare de stêd net hoedet,
om ’e nocht is de wachter op syn iepenst.
2 Om ’e nocht is it,
dat jimme der ier-en-betiid ôfkomme
en let op bêd geane,
en sa it soer fetsjinne brea ite –
dy’t Er leafhat jout Er it yn ’e sliep.
3 Sjoch wat de Heare taskikt: soannen!
en in goed lean: de frucht fan ’e memmeskurte!
4 As pyllken yn ’e hân fan in held,
sa binne de soannen fan jim jonge jierren.
5 Hoe gelokkich is de man,
dy’t syn koker dêr fol fan hat.
Hy sil net foar skande stean,
as er yn ’e poarte syn tsjinstanners te wurd stiet.

Lucas 12:
1 Doe’t yn dy dagen tûzenen minsken teheap rûn wienen, safolle dat se hast oerinoar hinne wâden,
begûn Er mei syn taspraken,
earst foar syn learlingen:
Pas op foar it soerdei fan ’e Fariseeërs,
de skynhilligens.
2 Neat is ommers bedutsen,
dat net ûntdutsen wurde sil,
en geheim, dat net bekend wurdt.
3 Dêrom, alles wat jimme by tsjuster sein hawwe,
sil by ljocht heard wurde,
en wat jim ien yn it ear flústere hawwe yn ’e binnenkeamers,
sil lûd op ’e plakken ferkundige wurde.

VI.9 Auke Jarigs Leenstra * Itens 14-4-1853 Boazum 3-7-1914, 61 jier; DG; by trouwen fan boerebedriuw te Itens, dêrnei dêr greidboer (nrs 46, 53); sûnt Alde Maaie 1885 greidboer te Wiuwert, dêr yn dy snuorje ek neamd as sûnder berop; sûnt Alde Maaie 1888 komelker te Lytsewierrum; sûnt 31-5-1892 te Boazum (29b); sûnt juny 1892 te Britswert; sûnt Alde Maaie 1894 te Wiuwert; sûnt Alde Maaie 1912 wer te Boazum (4, 18, 25), dêr arbeider;
x Hinnaarderadiel 8-5-1880, 27 en 20 jier, Trijntje Sjoerds Klaversma * Lytsewierrum 22-11-1859 Boazum 7-1-1926, 66 jier; earst NH, letter DG; by trouwen sûnder berop te Snits; ferfart op Alde Maaie 1912 út Wiuwert nei Boazum (25, 21), dêr sûnder berop; dr fan Sjoerd Tjallings Klaversma, arbeider en boer te Goaiïngea, sûnt Alde Maaie 1855 oant syn ferstjerren yn 1873 greidboer te Lytsewierrum (40), en Jetske Meintes Vierstra, greidboerinne te Lytsewierrum, sûnt Alde Maaie 1875 te Snits
Sjoch: Kertiersteat Goasse Goasses Offringa nr 47
Bern:
1 Jarig Aukes Leenstra
* Itens 8-3-1881 Ljouwert 7-5-1961, 86 jier, [] Lekkum; DG, letter NH; sûnt 12-11-1903 arbeider te Britswert, tagelyk mei syn broer Thomes op nr 3; ferhuzet dêrwei op Alde Maaie 1905 nei Wiuwert; by trouwen dêr fabryksarbeider; sûnt 19-6-1906 idem te Boazum (18b, 25); sûnt Alde Maaie 1912 idem te Jelsum (134), dêrnei boerarbeider en sûnder berop te Lekkum (160);
x Baarderadiel 12-5-1906, 25 en 24 jier, Grietje Sybes van der Wal * Gytsjerk 15-9-1881 Lekkum 28-8-1930, 48 jier, [] Lekkum; NH; by trouwen faam te Skearnegoutum; dr fan Sybe Halbes van der Wal, yn 1875 weinmakkersfeint te Huzum, sûnt omstrings 1880 weinmakker te Gytsjerk, en Doutsen Ypes Sprongsma
Jarich wurdt op 11-23-1900 nei keuring oanwiisd ta de militêre tsjinst; sinjalemint: 1 meter, 615 mm; Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: hoog; Oogen: blauw; Neus: gewoon; Mond: id[em]; Kin: rond; Haar: blond; Wenkbraauwen: id; Merkbare teekenen: –
2 Sjoerd Aukes Leenstra * Itens 10-7-1883 Weidum 12-5-1958, 74 jier, [] Lytsewierrum; DG; sûnt Alde Maaie 1899 ynwenjend bakkersfeint by Jacobus Gerrits Landstra en Janke Pieters Tacoma, bakkers te Wiuwert (24b, 26a); sûnt Alde Maaie 1901 ynwenjend bakkersfeint by Pier Johannes Gaastra, bakker te Weidum (78A, 82); sûnt 27-11-1901 ynwenjend boerefeint by syn muoike en omke Tjitske Sjoerds Klaversma en Jacob Pieters Bonnema, greidboeren te Easterein (nrs 213, 240; DG); komt op Alde Maaie 1915 by syn mem te Boazum; ferhuzet dêrwei op 29-5-1920 nei Hinnaard (28); komt op 30-1-1921 wer by syn mem te Boazum nr 21
By de keuring foar militêre tsjinst op 8-12-1902 wurdt Sjoerd frijsteld fanwegen bruorretsjinst; it sinjalemint ûntbrekt, mar wol wurdt opjûn dat er 1 meter en 536 milimeter lang is.
3 Thomas Aukes Leenstra, folget VII.17

VI.10 Wybe Jarigs Leenstra * Itens 12-5-1865 † Wiuwert 9-7-1951, 86 jier, [] Wiuwert; DG, letter NH; tsjerkfâd NH; komt op 29-12-1886 út Itens as ynwenjend feint by syn omke en muoike Klaas Jarigs Leenstra en Marijke Santema te Wiuwert (31); nei syn trouwen wennet syn húshâlding dêr op nr 8a en 8b; dêr timmerman;
x Baarderadiel 13-9-1888, 23 en 18 jier, Pietje Martinus Santema * Boazum 24-11-1869 † Weidum 10-4-1967, 97 jier, [] Wiuwert; NH; by trouwen sûnder berop te Boazum; komt 13-9-1888 dêrwei yn Wiuwert; ferhuzet op 6-12-1966 nei Weidum; dr fan Martinus Piers Santema en Jitske Ottes Feenstra, greidboeren te Boazum (hiere fan Ida Heilwig Charlotte barones van Pallandt, frou fan Anton Luden te Arnhem), Martinus is by syn ferstjerren yn 1909 keapman te Boazum, Jitske wennet as widdo yn 1916 te Naarden
Wybe wurdt op 18-3-1885 frijsteld fan militêre tsjinst fanwegen bruorretsjinst; sinjalemint: 1 meter, 804 mm; Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: gew[oon]; Oogen: blaauw; Neus: gew; Mond: id[em]; Kin: rond; Haar: blond; Wenkbraauwen: id; Merkbare teekenen: –
Wybe keapet op 3-11-1888 fan Sybren Jans Wiersma te Wiuwert in hûs, timmerskuorre en tabehearren te Wiuwert; keapsom: f 2.250,00; notaris: Hendrik Fennema te Snits; Repertoire: 120130
Bern:
1 Jarig Wybes Leenstra
* Wiuwert 7-12-1889 † dêr 19-3-1967, 77 jier, [] Wiuwert; NH; timmermansfeint by syn heit; by trouwen timmerman te Wiuwert (48); Jarich wurdt nei keuring op 14-12-1908 oanwiisd ta de militêre tsjinst, it sinjalemint ûntbrekt, hy is dan 1 meter en 739 millimeter;
x 1 Baarderadiel 13-2-1915 Ynskje Sjoerds Minkema * Weidum 27-2-1889 † Wiuwert 15-9-1953, 64 jier. [] Wiuwert; NH; by trouwen sûnder berop te Britswert (34, 48, 22), wennet dêr by har mem en twadde heit Wybe Jans Wiersma, feekeapman; ferhuzet op har troudei nei Wiuwert; dr fan Sjoerd Hendriks Minkema, kuper te Weidum (35, 38, 72a), en Uilkje Uiltjes Wiersma, as widdo arbeidster te Weidum (69b)
Sjoch: Genealogy Wiersma VIII.2 – mei portretten
x 2 Geertje Wytzes Offringa * Tersoal 25-12-1906 † Wommels 4-11-2001, 94 jier, [] Goutum; NH; wennet te Tersoal; ferhuzet dêrwei op 19-10-1918 nei Wommels; dr fan Wytze Klazes Offringa en Trijntje Alberts van Dijk, greidboeren te Tersoal (39, 30);
Geartsje x 1 Raarderhim 9-8-1928, 21 en 22 jier, Popke Klaas Douma * Wommels 29-11-1905 † 12-8-1942, 36 jier, [] Wommels; NH; komt op 24-8-1925 út Raard (Raarderhim) yn Wommels(19, 15, 103); ferhuzet op 15-6-1927 dêrwei nei Grou; sûnt 27-10-1928 koperslachter te Wommels, letter dêr sjauffeur; sn f. Jan Popkes Douma, yn 1891 koperslachtersfeint te Burgum, yn 1905 koperslachter te Wommels, en Jeltje Durks Visser, yn 1891 faam te Drachten
Sjoch: Genealogy Offringa XI.4.2
2 Martinus Wybes Leenstra * Wiuwert 29-6-1891 † Helder, Buitenhaven 9, wenjend te Wiuwert 3-11-1918, 27 jier, [] Wiuwert; by trouwen timmerfeint te Wiuwert, ferhuzet dêr op Alde Maaie 1918 nei nr 72; by ferstjerren dêr timmerman;;
x Baarderadiel 24-4-1918, 26 en 23 jier, Martje Sytzes van der Weide * Boazum 1-9-1895 † 21-6-1988, 92 jier, [] Rie; by trouwen sûnder berop te Boazum; sûnt 7-10-1924 húshâldster by W. Kooistra te Ljouwert (Lange Merkstrjitte 22), ferhuzet dêrwei op 7-2-1928 nei Rie; dr fan Sytze Klazes van der Weide, yn 1890 fan boerebedriuw te Lekkum, yn 1891 greidboer te Boazum, yn 1914, ’18 frachtrider te Boazum, en Trijntje Piers Terpsma;
Martsje x 2 Frjentserteradiel 18-2-1928, 32 en 27 jier, Arend Minnes Terpstra * Rie 1-10-1900 † 14-8-1970, 69 jier, [] Rie; bouboer te Rie; sn fan Minne Hendriks Terpstra, yn 1893 fan boerebedriuw te Doanjum, en Geertje Rienks Rienks, bouboeren te Rie;
Arend x 1 Frjentsjerteradiel 5-6-1924, 23 en 25 jier, Anna Johannes Dankert * Stiens 13-12-1898 † Rie 4-1-1925, 26 jier; by trouwen sûnder berop te Stiens, binnen de lêste seis moanne te Deinum; dr fan Johannes Teunis Dankert, yn 1895 arbeider te St.-Anne en Stiens, yn 1897 gernier te Stiens yn 1898, 1900 arbeider te Stiens, yn 1901, ’03 dêr gernier, en Dirkje Jans Bakker, yn 1920 bouboeren te Stiens, yn 1925 idem te Feinsum
3 Klaas Wybes Leenstra, folget VII.18
4 Jeltje Wybes Leenstra * Wiuwert 31-8-1896; NH, letter GT; by trouwen sûnder berop te Wiuwert; wurdt oerskreaun op 10-11-1926 fan Wiuwert (67) nei Tersoal (69); de húshâlding ferfart op 5-12-1934 nei Hilversum (Anjlierstraat 17);
x Baarderadiel 6-11-1926, 30 en 34 jier, Sjoerd Marcus Aukema * Tersoal 11-7-1892; NH, letter GT; fuorman te Tersoal (62); sn fan Marcus Thees Aukema, yn 1890 arbeider te Tersoal, dêr letter molkrider (10a, 11d, 34, 14, 69, 22, 61a), en greidboer, en Anneke Sjoerds Bakker, greidboeren te Tersoal (69)
5 Lesinus Wybes Leenstra, folget VII.19
6 Otto Wybes Leenstra, folget VII.20

§ FAMYLJE FRIJSPRUTSEN FAN BANKBREUK
Wybe wurdt beskuldige fan bankbreuk, dat wol sizze dat er skuldeaskers beneidiele hawwe soe yn ’t foar of ûnder in fallisemint.
Hy in moat op 23-3-1889 mei syn skoanheit Martinus Piers Santema, dan sûnder berop te Boazum, 60 jier en ‘thans gedetineerd’ en syn sweager Pier Martinus Santema, (healbroer fan Pytsje, soan fan har heit syn earste frou Lolkje Alberts Algera), 30 jier, boer ûnder Easterlittens foarkomme by de Arrondissemintsrjochtbank te Ljouwert op beskuldiging fan ‘Bedriegelijke bankbreuk en medeplichtigheid daaraan’; útspraak op 13-4-1889: Martinus: ’ontslag van rechtsvervolging’, alle trije: ‘vrijgesproken’; Tresoar, ynvintarisnr 96, aktenr 1527

VI.11 Klaas Jarigs Leenstra * Itens 19-10-1867; DG; wennet sûnt 31-3-1890 as keapman yn by Hans Ruurds Koelstra en Liefke Wijma, winkellju te Britswert (43, 17); sûnt 9-5-1891 idem te Bakhuzen; sûnt 20-2-1892 idem te Itens; sûnt 27-6-1892 idem wer te Britswert (83), dêr ynwenjend by Auke Jans Wiersma, keapman, en Antje Ruurds Koelstra; sûnt Alde Maaie 1893 idem te Bolswert; yn 1897 te Easterbierrum, sûnt Alde Maaie 1897 bakkersfeint te Menaam, by trouwen dêr selsstannich bakker; sûnt Alde Maaie 1898 idem te Frjentsjer; sûnt 31-5-1901 idem te Drylts (A58, 65), ferfart dêrwei op 28-4-1913 mei de húshâlding nei Noard Amearika;
x Wymbritseradiel 7-5-1898, 30 en 23 jier, Baukje Jetzes Steensma (yn Amearika: Beatrice) * Nijlân 13-5-1874; DG; by trouwen sûnder berop te Menaam; dr fan Jetze Douwes Steensma, by syn trouwen yn 1869 breabakkersfeint te Easterwierrum, sûnt 3-5-1869 bakker te Nijlân, en Klaaske Dirks de Jong, bakkerinne te Njlân
Klaas wurdt op 23-3-1887 nei keuring frijsteld fan de militêre tsjinst fanwegen bruorretsjinst; sinjalemint: 1 meter, 748 mm; Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: gew[oon]; Oogen: blaauw; Neus: gew; Mond: id[em]; Kin: id; Haar: blond; Wenkbraauwen: id; Merkbare teekenen: –
-Klaas ferkeapet yn ’e mande mei syn skoanmem Klaaske Dirks de Jong en syn sweagers Douwe en Reinder Jetzes Steensma te Bolswert en Den Haach op 21-12-1889 oan Jan Dirks Hofman te Spannum in hûs mei bakkerij en hiem te Nijlân; keapsom: f 6.000,00; notaris: Hendrik Fennema te Snits; Repertoire: 120130
-Klaas keapet op 9-5-1901 fan Ytje Pieters Wiersma te Drylts, widdo fan Ane Glastra van Loon, yn ’e mande mei har bern, in hûs mei bakkerij te Drylts; keapsom: f 4.500,00; notaris: Willem Wierda te Drylts; Repertoire: 147089
-Klaas ferkeapet op 11-2-1902 oan Albert de Vries te Snits in boarerwenhûs mei hiem te Snits; keapsom: f 2.775,00; notaris: Johan Menno Goslings te Snits; Repertoire: 119108
-Klaas ferkeapet yn ’e mande mei Douwe Johannes Douma te Drylts op 15-3-1913 in hûs mei hiem te Drylts oan Aaldert Stevens te Drylts; keapsom: f 2.607,00; notaris: Willem Wierda te Drylts; Repertoire: 147101
Bern:
1 Jarig Klazes Leenstra, folget VII.21

2 Klaske Klazes Leenstra * Frjentsjer 28-3-1901; DG
3 Jeltje Klazes Leenstra * Drylts 24-5-1904; DG
4 Jetze Klazes Leenstra, folget VII.22
5 Trijntje Klazes Leenstra * Drylts 9-4-1912; DG

§ BAKKER YN ’E LEAR
Foardat Klaas Leenstra selsstannich bakt, is er yn ’e lear by fiif ferskillende breabakkers.

VI.12 Jarig Aukes Leenstra (ek: Jaring; by de berte ynskreaun as: Jarig) * Abbegea 15-1-1852 † Easthim 23-11-1891, 39 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Easthim; wennet sûnt 17-9-1873 mei Anne yn by syn sweager Jouke Hilbrands Boschma en Bottje Rinks Groenveld, greidboeren te Easthim (Wyk VII 77, 91, 74, 3), sûnt Alde Maaie 1874 greidboer te Hidaard; sûnt Alde Maaie 1879 idem te Easthim (Wyk VII 110, 90; Wyk 15 nrs 108b, 110b), sûnt Alde Maaie 1883 arbeider te Ysbrechtum (Wyk 22, nrs 44B, 72, 42a); sûnt Alde Maaie 1885 brêgewachter te Easthim; by ferstjerren dêr tolhierder;
x Wymbritseradiel 17-5-1873, 21 en 22 jier, Antje Hilbrands Boschma * Folsgeare 12-1-1851 † Snits 8-9-1940, 89 jier; by trouwen fan boerebedriuw te Folsgeare; ferhuzet mei har twa bern op Alde Maaie 1894 út Easthim nei Drylts (B77); komt Alde Maaie 1897 dêrwei yn Nijesyl (Wyk XV 60, 88, 90a, 90), Anne is dêr brêgewachteres; ferfart dêrwei op 13-7-1901 nei Easterein, dêr sûnder berop; ferfart dêrwei op 30-4-1913 nei Easthim, ferhuzet dêrwei op 9-5-1916 nei Bolswert, Turfkade B96, 21, dêr sûnder berop; dr fan Hilbrand Rintjes Boschma en Anneke Sytses Osinga, greidboeren te Folsgeare; Anneke as widdo sûnt Alde Maaie 1873 te Easthim
Jarich wurdt op 15-3-1872 nei keuring frijsteld fan de militêre tsjinst fanwegen dat er ienichst soan is; sinjalemint: 1 meter, 737 mm; Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: hoog; Oogen: blauw; Neus: spits; Mond: gew[oon]; Kin: rond; Haar: zwart; Wenkbraauwen: id[em]; Merkbare teekenen: –
Anne x 2 Hinnaarderadiel 13-7-1901, op houlikse betingsten, 50 en 52 jier, Edsger Douwes Sieswerda (ek: Edger, Edzger, Edjer; yn berte-akte: Edsger) * Makkum 25-2-1849 † Easterein 22-4-1909, 60 jier; komt op Alde Maaie 1864 út Makkum yn Wûns; sûnt Alde Maaie 1865 idem te Penjum; grutfeint te Wûns, Wytmarsum, Koarnwert (C271); by earste boaske arbeider te Dedzjum; yn 1892, ’95 boer te Burchwert; yn 1899 idem te Wommels (219); sûnt Alde Maaie 1899 sûnder berop te Easterein (249; 10; sûntAlde Maaie 1902: 146); sn fan Douwe Edsgers Sieswerda, yn 1849 komelker te Makkum, boer dêr Makkum, letter oant syn ferstjerren yn 1863 komelker op Kakebuorren (WykC 286, 280), en Eeuwkje Harmens de Vries, boerinne te Makkum;
Edsger x 1 Wûnseradiel 17-5-1879, 30 en 40 jier, Korneliske Hiemstra * Mantgum 21-12-1839 † Easterein 30-3-1900, 61 jier; by trouwen faam te Parregea; dr fan Beitske Jans Hiemstra, yn 1879 arbeidster te Mantgum
Bern:
1 Trijntje Jarigs Leenstra
* Hidaard 3-5-1875; NH; komt Alde Maaie 1897 út Drylts yn Easthim; ferhuzet Alde Maaie 1900 dêrwei nei Parregea
2 Auke Jarigs Leenstra, folget VII.23 * Hidaard 13-2-1877 † Snits 9-11-1964, 87 jier; NH; komt op 25-4-1896 út Snits yn Nijesyl, ferfart dêrwei op 29-4-1896 nei Dútslân; komt Alde Maaie 1897 út Dútslân wer yn Nijesyl, is dêr brêgewachtersfeint by syn mem; sûnt 1901 brêgewachter yn itselde brêgewachtershûs; ferhuzet mei de húshâlding dêrwei op 17-5-1916 nei Nijegea, Himmelumer Aldefurd;
x Wymbritseradiel 27-7-1901, beide 24 jier, Rinske Douwes Gorter * Grou 23-8-1876 † Nijegea 7-3-1956, 79 jier; GT; komt op 27-7-1901 út Snits yn Easthim; dr fan Douwe Gorter en Trijntje Jelles de Visser
Bern:
1 Jarig Aukes Leenstra
* Easthim † dêr 4-10-1902; NH
2 Trijntje Aukes Leenstra * Easthim 4-8-1903 † Balk 8-11-1980, 77 jier, [] Wikel; NH
3 Antje Aukes Leenstra * Easthim 7-4-1905; NH
4 Jarig Aukes Leenstra * Easthim 5-10-1906; NH
5 Lokke Aukes Leenstra * Easthim 24-9-1908; NH
6 Douwe Aukes Leenstra * Easthim 13-8-1912; NH
7 Jelle Aukes Leenstra * Easthim 8-1-1915; NH
8 Anneke Aukes Leenstra * 1916 1981; NH

VI.13 Roel Sjoerds Leenstra * Easthim 25-10-1859 † Ysbrechtum 15-5-1906, 46 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Parregea; ferfart dêrwei op Alde Maaie 1883 nei Abbegea, is dêr greidboer; ferfart dêrwei op Alde Maaie 1905 nei Ysbrechtum; by ferstjerren dêr sûnder berop; Roel wurdt op 29-10-1896 by fûnis fan ’e Arrondissemintsrjochtbank te Ljouwert under kuratele steld;
x Wymbritseradiel 5-5-1883, 23 en 22 jier, Wybrigje Minzes de Boer * Starum 5-5-1861 † Abbegea 26-2-1891; by trouwen fan boerebedriuw te Sânfurd, dêrnei greidboerinne te Abbegea; dr fan Minze Sybolts de Boer en Uilkjen Jans Schuurmans, yn 1883 greidboeren te Sânfurd, yn 1897 te Hylpen;
Bern:
1 Uilkje Roels Leenstra
* Abbegea 1-4-1884
2 Sjoerd Roels Leenstra * Abbegea 19-12-1885
3 Minze Roels Leenstra * Abbegea 29-7-1887

Folk op ’e pleats by Roel Sjoerds Leenstra en Wybrigje de Boer.
Fan 1883 oant 1891 binne der njoggentjin ynwenjende feinten en fammen, net allegearre tagelyk.
Nei it ferstjerren fan Wybrigje komt op 16-7-1891 Anskje Brouwer – * Warns 23-4-1845 -as húshâldster op ’e pleats

GENERAASJE VII
VII.1 Auke Sietzes Leenstra
* Drylts 26-8-1867 † dêr 16-9-1951, 84 jier; ferhuzet op 9-5-1886 út Drylts nei Aldegea (W.); arbeider te Drylts (B26e, 55); yn 1926 dêr gemeente-arbeider;
x Wymbritseradiel 10-3-1894, 26 en 27 jier, Minke Koerten * Heech 24-7-1866 † Drylts 29-9-1931, 65 jier; sûnt 26-9-1886 ynwenjend faam by Michiel Knossen en Antje Grouwstra, greidboeren te Langwar (nrs 18, 22); sûnt 11-7-1887 idem by Johan Tjitzes Bouma en Grietje Jans van Netten, greidboeren te Lytsewierrum, sûnt Alde Maaie 1889 te Skearnegoutum; by trouwen boerefaam te Heech; komt op 25-10-1894 út Heech yn Drylts; dr fan Hendrik Koerten, yn 1866, ’94 timmermansfeint te Heech, en Ytje Postma
Bern:
1 Ytje Aukes Leenstra
* Drylts 24-5-1894; by trouwen sûnder berop te Drylts;
x Drylts 9-5-1920, 25 en 26 jier, Bauke Rein Windsma * Skraard; by trouwen bakker te Drylts, de lêste 6 moanne te Snits; sn fan Jan Windsma, yn 1920 arbeider te Waaksens, en Hiltje Heistra
2 Sibbeltje Aukes Leenstra * Drylts 23-1-1903; by trouwen sûnder berop te Drylts;
x Drylts 27-5-1926, 23 en 24 jier, Henderikus van der Goot * Drylts; by trouwen molkesutelder te Drylts; sn fan Jan van der Goot en Sjoukje Walinga, yn 1926 winkellju te Drylts

VII.2 Keimpe Sietzes Leenstra * Drylts 6-6-1874 † dêr 13-3-1930, 55 jier; DG; yn 1903 arbeider te Drylts, yn 1905 dêr molkrider; yn 1925 en by ferstjerren dêr winkelman;
x Drylts 11-5-1901, 26 en 22 jier, Hantzen Jelles Oppedijk * Twellegea 24-6-1878 † Snits 13-5-1958, 79 jier; NH; sûnt 5-10-1896 ynwenjend faam by Bouwe Douwes Kalma en Janke Ymes Bosma, greidboeren te Mantgum (nr 9); sûnt 19-9-1900 ynwenjend faam by H. Oneides te Aldegea, Wymbrits; ferhuzet dêrwei op Alde Maaie 1901 nei Drylts; winkelfrou te Drylts; by twadde houlik húshâldster te Drylts; dr fan Jelle Meyes Oppedijk, arbeider, greidboer en keapman, yn 1867, ’84, ’91 te Idzegea, yn 1878, ’80 te Twellegea, yn 1882 te Drylts, yn 1886 te Aldegea (W.), en Froukje Annes van der Ley;
Hantzen x 2 Drylts 21-10-1944, 66 en 64 jier, Jelle Sjoerds Nooitgedagt * Drylts 29-5-1880; by earste boask houtseachmûnersfeint te Drylts, by twadde houlik dêr houtseager; sn fan Sjoerd Ypes Nooitgedagt, sûnt Alde Maaie 1869 houtseachmûnersfeint te Drylts, en Hiltje Jelles Langeraap
Jelle x 1 Drylts 21-5-1904, 23 en 22 jier, Doedtje ten Wolde * Easthim 14-5-1882 † Drylts 28-9-1943, 61 jier; by trouwen faam te Easthim; dr fan Bauke Jacobus ten Wolde, yn 1875 arbeider te Abbegea, yn 1882, 1904 idem te Easthim, en Aaltje Willems Muurling
Bern:
1 Froukje Keimpes Leenstra
* Drylts 12-7-1901 † Almelo 5-8-1944, 43 jier; by trouwen sûnder berop te Drylts, binnen de lêste seis moanne te Almelo;
x Drylts 27-6-1925, 23 en 24 jier, Douwe Meintes Kuiken * Garyp 16-11-1900 † 1984, 84 jier; by trouwen fabryksarbeider te Almelo; sn fan Meinte Rimmelts Kuiken, yn 1891 timmerfeint te Jannum, yn 1925 mei 75 jier timmerman te Gryp, en Janke Feddes Kuipersma
2 Sibbeltje Keimpes Leenstra * Drylts 9-7-1903; by trouwen sûnder berop te Drylts;
x Drylts 25-4-1929, 25 en 24 jier, Johannes Durks Jaarsma * De Jutryp 25-11-1904; by trouwen boere-arbeider te Snits; sn fan Durk Johannes Jaarsma, yn 1899 arbeider te Drylts en Bovenkarspel, yn 1904 arbeider op ’e Jutryp, yn 1929 opropper te Snits, en Antje Gerkes de Vries
3 Sijtze Keimpes Leenstra, folget VIII.1

VII.3 Jan Sytzes Leenstra * De Hommerts 18-7-1874 † Muskegon -12-1953, 79 jier; sûnt 9-7-1891 ynwenjend bakkersfeint by E. Dijkstra te Bolswert; ferfart nei Whitensville, Worcester, Massachusetts; wennet 10 jier yn Northbridge, Massachusetts; letter te Muskegon, Michigan;
x Whitensville 12-10-1901 Jetske Alberts Rienstra (Jenny) * Abbegea 14-8-1874; dr fan Albert Ates Rienstra, yn 1863 arbeider te Abbegea, en Baukje Joukes Boschma, yn 1874 winkellju te Abbgea
Bern (6 dochters):
1 Bertha Leenstra
* Northbridge 5-7-1906 † 6-2-1988, 81 jier
2 Anne Leenstra * 1908 † 1989
3 Dorothy Leenstra * 1910 † 2003
4 Geraldine R. Leenstra (Jennie) * 1912 † 1979
5 Jacoba Leenstra * 1915 † 2001
6 Selina Leenstra (Sally) * 1919 † 1998

VII.4 Eise Sytzes Leenstra * De Hommerts 15-10-1881 † Sybrandabuorren 9-10-1967, 86 jier, [] Tersoal; G; by trouwen bakkersfeint op ’e Hommerts, de lêste seis moanne op ’e Jouwer; yn 1897 idem op ’e Hommerts, yn 1898 idem te Bolswert; yn 1902 te Arnhem; yn 1905 te Dronryp; komt op 30-7-1906 út ’e Hommerts yn Bolswert, is dêr bakker; ferfart dêrwei op 8-5-1909 nei Lollum (nr 25a), is dêr fabryksarbeider; ferhuzet dêrwei op 21-10-1910 nei Tersoal (nr 24), dêr bakker; yn 1957 sûnder berop te Sybrandabuorren
x Wymbritseradiel 28-7-1906, 24 en 22 jier, Trijntje Pieters Bouma * Dearsum 2-7-1884 † 8-8-1975, 81 jier, [] Tersoal; G; by trouwen sûnder berop te Skearnegoutum; dr fan Pieter Jans Bouma en Gerbrig Sjoukes Wynia, yn 1906 greidboeren te Skearnegoutum
Eise keapet op 30-6-1906 – hy wennet dan op ’e Jouwer – fan Teye Sakes Agricola te Bolswert in hûs te Bolswert; keapsom: 7.500,00; notaris: Petrus Anastasius Bruinsma te Bolswert; Repertoire: 017097
Eise hat op 30-10-1906 – hy wennet dan te Bolswert – in skuld fan f 7.000,00 by syn broer Sytse op ’e Hommerts en syn sweager Pieter Jacobs Zandstra te Snits
Bern:
1 Sytze Jentje Leenstra
* Bolswert 2-2-1908 † Toppenhuzen 21-7-1957, 49 jier; ferhuzet op 7-9-1925 nei St.-Jabik, komt dêrwei op 7-12-1925 wer yn Tersoal, by trouwen bakker te Tersoal; ferfart dêrwei op 19-7-1934 nei Toppenhuzen; oant syn ferstjerren dêr bakker;
x Wymbritseradiel 26-4-1934, 26 en 25 jier, Akke de Groot * Aldegea, Wymbrits, by trouwen sûnder berop te Aldegea (W.); dr fan Ruurd de Groot, yn 1934 timmerman te Aldegea (W.), en Antje de Boer
2 Pieter Leenstra * Bolswert 20-3-1909
3 Gerbrig Leenstra * Tersoal 27–7-1913
4 Boukje Leenstra * Tersoal 28-10-1919
5 Jan Leenstra * Tersoal 18-8-1922

VII.5 Jentje Aukes Leenstra * Sybrandabuorren 16-5-1870 † Ljouwert, wenjend te Huzum, 22-5-1925, 55 jier, [] It Hearrenfean (Binnenwei, ôfd. K, r. 4, gr. 11); ferhuzet as fjirtjinjierrige op 16-1-1884 út Tersoal nei It Hearrenfean, wennet dêr yn by Jan Bouwer en Hinke Heidsma (KG), komelkers (hûsnr 324), Jintsje docht dêr de normaalskoalle; hy ferhuzet dêrwei op 8-6-1893 as ûnderwizer oan ’e Kristlike Legere Skoalle nei Nijehaske, is dêr yn ’e kost by Jan Egberts Smilde, keapman, en Ytje Sietzes Posthuma (KG); ferfart dêrwei op 3-9-1894 nei Inkhuzen; komt mei syn frou Aaf op 25-1-1899 ut Loosduinen op it Fean, is dêr haad Kristlike Legere Skoalle (wennet hûsnrs 283, 310, 315); ferhuzet dêrwei mei Aaf en Jacob Pieter en Feikje Johanna op 23-11-1923 nei Huzum (Huzum B260p, letter Huzumerleane 134), dêr by ferstjerren sûnder berop
Jintsje wurtdt op Alde Maaie 1890 goedkeurd foar de militêre tsjinst, as plakferfanger krijt er op 13-5-1890 Jacob van der Laan
x Inkhuzen 28-7-1898, 27 en 26 jier, Aafje Sluis * Andyk 27-1-1871 † Arnhem (Roemer Visscherstraat 7, by har soan Piet Leenstra, domisylje hâldend te Monster) 9-6-1948, 77 jier, [] It Hearrenfean (Binnenwei, ôfd. K, r. 4, gr. 11); ferhuzet mei har twadde houlik yn 1927 mei har bern Pieter, Feikje en Jacob nei Huzum (Huzum B217, letter Huzumerleane 16), komt dêr yn by Hette Hettema en syn bern Magdalena en Fokke; sûnt 28-10-1930 rintenierske te Apeldoarn; dr f. Jacob Pieters Sluis, bouboer en siedkeapman, dir. Sluis Veevoeders te Andyk en Inkhuzen, en fan Aaltje Joostes Bart;
Aafje x 2 Ljouwerteradiel 8-11-1927, 56 en 64 jier, Hette Tjitzes Hettema * Menaam ûnder Bitgum 27-2-1863 † Ljouwert 4-7-1947, 84 jier, [] Huzum; gernier en ierdappelkeapman te Bitgum; sûnt 1917 te Huzum; sûnt 1930 rintenier te Apeldoarn; mei syn frou Anne grûnlizzer fan Hannelshûs Hettema yn 1898;
Hette x 1e Menameradiel 7-3-1889 Antje Fokkes van der Meer * Menaam 28-11-1865 † Huzum 19-10-1926 [] Huzum; dr f. Fokke Dirks van der Meer, gernier en ierdappelkeapman te Menaam, en fan Magdalena Harkes Tækema.
Sjoch: Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema – nr 1
Bern:
1 Auke Jentjes Leenstra
* It Hearrenfean 3-2-1900 † dêr 18-10-1918, 18 jier; by ferstjerren sûnder berop op It Hearrenfean
2 Jacob Pieter Leenstra * It Hearrenfean 13-12-1904 † Simmerath, Keulen, 12-8-1960, 55 jier, ferkearsûngelok, wennet te Eindhoven, [] Eindehoven, Algemene Begraafplaats; G; ferhuzet op 18-4-1921 út it Fean nei Grins; ferhuzet op 16-4-1928 út Huzum nei Eindhoven; by houlik dêr tekener;
x Ljouwerteradiel 24-12-1930, 26 en 23 jier, Cornelia Gezina Venhuis * Weesp, Noard-Hollân, 26-6-1907 † Eindhoven 1988, 81 jier; G; ûnderwizeres, ferhuzet op 1-11-1926 út Huzum nei Schoonoord, gemeente Sleen, Drinte, komt dêrwei op 25-3-1929 wer te Huzum by har âlden; by trouwen dêr ûnderwizeres, ferfart op har troudei dêrwei nei Eindhoven; dr fan Jacob Garmt Venhuis, ûnderwizer te Weesp, sûnt 1-5-1909 haad Kristlike Skoalle te Huzum (nrs 117, 118, 67; Suderstrjitte 10; Frans van Mierisstrjitte 54), en Martha ten Hoor, ferfarre op 2-5-1939 nei Zeist
3 Feikje Leenstra * It Hearrenfean 4-1-1906 † dêr 13-6-1907, 1 jier
Yn ’e berte-akte is Feikje ynskreaun as Feikje, yn ’e stjerakte as Feikje Johanna
4 Pieter Leenstra (Piet) * It Hearrenfean 17-2-1908 † 18-11-1982, 74 jier, [] Doorn; ferhuzet op 28-12-1929 út Huzum nei Inkhuzen; by trouwen hannelsreizger te Huzum;
x Ljouwerteradiel 6-6-1935, 27 en 35 jier, Uilkje Wiersma (Ule) * Huzum 15-5-1900 † 8-3-1978, 77 jier, [] Doorn; by trouwen sûnder berop te Huzum; dr fan Pieter Anes Wiersma, yn 1899 timmerman yn ’e Gaastmar, yn 1900 idem te Huzum, yn 1935 dêr oannimmer, en Dieuwke Gatses de Boer
5 Feikje Johanna Leenstra (Fien) * It Hearrenfean 21-5-1910; ferhuzet op 28-10-1930 mei har mem en twadde heit nei Apeldoarn;
x Apeldoarn Jasparus Johannes Brederoo (Jasper) * Monster 27-3-1891 † Oosterbeek 17-8-1961, 70 jier, [] Monster; sn fan Nicolaas Bredero en Antje van der Marel

VII.6 Hendrik Aukes Leenstra * Sybrandabuorren 22-4-1877 † Wijhe, Oerisel, 26-5-1945, 68 jier; by trouwen greidboer op syn âlderspleats te Tersoal; yn 1908, ’12, ’19 idem te Haskerhoarne; 1912 bestjoerslid en sekretaris (1916) De Coöp. Stoomzuivelfabriek Haskerhorne; 30-10-1915 mei-oprjochter en bestjoerslid fan De Coöp. Vereniging tot koop van landbouwbenodigdheden op ’e Jouwer; bestjoerslid en foarsitter (1915) wetterskip De Haskerveenpolder van Haskerland; gemeenteriedslid fan Haskerlân foar de A.R.P.; 1929-1942 boargemaster fan Wijhe (Gelderlân);
x Wymbritseradiel 26-5-1904, 27 en 26 jier, Jantje Fokkes Koopmans * Dolsterhuzen 28-7-1877 † Wijhe 7-6-1945, 67 jier; by houlik sûnder berop op ’e Hommerts; dr fan Fokke Jans Koopmans en Akke Tjittes de Vries, yn sûnt Alde Maaie 1870 boeren te Dolsterhuzen (nr 5a), yn 1882 idem te Broek, sûnt Alde Maaie 1891 idem op ’e Hommerts

Hendrik Leenstra

Bern:
1 Auke Hendiks Leenstra
* Haskerhoarne 30-10-1908
2 Fokke Hendriks Leenstra * Haskerhoarne 1-11-1912
3 Sietze Hendriks Leenstra * Haskerhoarne 21-7-1916 † Voorschoten 21-6-1993, 76 jier, [] Voorschoten, Roosenburgh; jurist, sekretaris fan ’e Vereniging van Nederlandsche Meelfabrikanten en fan ’e Vereniging van Nederlandsche Mengvoederfabrikanten te Den Haach; wennet te Haskerhoarne, Wijhe, Den Haach, Wassenaar, Beetstersweach en Voorschoten;
x Rotterdam 21-5-1942, 26 en 25 jier, Ruurdje Eringa (Ruus) * Rotterdam 14-11-1917 † Dronten, Flevopolder, 24-2-2002, 78 jier; dr fan Sjoerd Piers Eringa, learaar Frânsk en Klassike Talen te Rotterdam, en Wiebigje Popkes Bakker 
Sjoch: Genealogy Eringa VII.1.4
Bern:
1 Hein Leenstra

x Marianne Post
2 Sjoerd Leenstra
x Inge Meijer
3 Wieke Leenstra
w.m. Tillie van der Poel
4 Auke Leenstra
x Karin Sijmons
5 Marjan Leenstra
x Wim Wolting
6 Casper Leenstra
w.m. Marian Lambert

Ruurdje Eringa en Sietze Leenstra.
Wa wit wa’t it breidsfamke is? info@erfgoed-fundaasje.nl
Fotograaf: Fotografie W. van der Velden,
Bloemkwekerstraat 32, Rotterdam.
Foto’s yn dit skift: Stichting Erfgoed Fundaasje - Kolleksje Eringa
- Argyf Leenstra
 
 
 
 
Ruus en Sietze, mei dêrachter suster Dieuwke en har man Arie Bouman.
Fotograaf: K. Tomel, Brielschelaan 372, Rotterdam-Zuid
Ruurdje Eringa, omstrings 1943.
Fotograaf: Foto Atelier W. Coret, Laan van Eik en Duinen 233, Den Haach.
Ruus mei Hein, omstrings 1944
Ruus, en Hein?
Sietze mei Sjoerd? Fjouwer wiken
Sjoerd Leenstra? Sawat twa jier
Ruus en Sjoerd
Sietze mei Hein en Sjoerd
Ruus mei Hein en Sjoerd
Sjoerd, Sietze Leenstra, Hein en Ruus Eringa.
Fotograaf: W. Coret, Laan van Eik en Duinen 233, Den Haach
Ruus, Wieke, Auke, Hein, Marjan en Sjoerd

VII.7 Jentje Symens Leenstra * De Jutryp 25-1-1884 † Harns, wenjend te Longerhou, 30-8-1970;
x Wymbritseradiel 10-5-1913, 29 en jier, Tietje Jarigs de Groot * Easthim 10-7-1885 † Longerhou 2-10-1972, 87 jier; dr fan Jarig Murks de Groot en Jeltje Tædes Ykema
Jintsje en Tytsje binne achterneef-en-nicht: Tytsje is in bernsbern fan Riemke Jarigs Leenstra en Murk Sipkes de Groot IV.2.5
Bern:
1 Siemon Leenstra
* 1914 † 1988
2 Feikje Leenstra * 1916 † 1995
3 Riemke Leenstra * 1922 † 1942

VII.8 Thomas Symens Leenstra * De Jutryp 22-5-1899; G; by trouwen fan boerebedriuw yn ¥e Gaastmar; ferhuzet 27-5-1921 út ’e Gaastmer nei Warns;
x Wymbritseradiel 6-5-1921, 21en 20 jier, Aaltje Tammes de Vries * De Gaastmar 23-2-1901; by trouwen sûnder berop yn ’e Gaastmar; dr fan Tamme Douwes de Vries en Elisabeth Jans de Boer, greidboeren yn ’e Gaastmar
Bern:
1 Siemen Thomas Leenstra

VII.9 Wybe Symens Leenstra * De Jutryp 28-1-1901 † De Gaastmar 22-1-1950, 52 jier; G;
x 28-4-1927, 26 en 22 jier, Antje Elzinga (Anne) * 20-4-1904 Blauhûs 6-9-1991, 86 jier; dr fan Rein Wybes Elzinga, yn 1898 skippersfeint yn ’e Gaastmar, yn 1897, 1902 dêr skipper, yn 1936 dêr fisker, en Gelske Sybrens Jongstra
Bern:
1 Rein Leenstra
* De Gaastmar 27-10-1931 † Warkum 7-7-2010, 78 jier

VII.10 Folkert Symens Leenstra (Fred) * De Jutryp 21-4-1905 † Kanada 3-3-1993, 87 jier, [] Taber Memorial Garden Cemetery, Lethbridge; G; by trouwen fan boerebedriuw te Heech;
x Wymbritseradiel 21-5-1931, 21 en 26 jier, Ytje Fopkes Koerten (Edith) * Heech 13-8-1909 † Kanada 30-3-1996, 86 jier, [] Taber Memorial Garden Cemetery, Lethbridge; by trouwen sûnder berop te Heech; dr fan Fopke Hendriks Koerten, boere-arbeider te Heech, yn 1903 dêr fabryksarbeider, yn 1931 dêr suvelbewurker, en Hinke Annes Hettinga

Taber Memorial Garden Cemetery, Lethbridge, Census Devision, Alberta
Perseel GB1 S3 P5

Taber Memorial Garden Cemetery, Lethbridge, Census Devision, Alberta

Bern:
1 Siemen Leenstra
* Heech 1932
2 Hinke Leenstra (Henny) * Heech 1933
3 Piertje Leenstra (Pearl) * 1936
4 Folkert Leenstra (Fred) * Heech 27-8-1937 † Port Coquitlam, Greater Vancouver Regional District, British Columbia, Kanada, 25-2-1993, 55 jier, [] Fraser Cemetary, New Westminster, Greater Vancouver Regional District


5 Hendrik Leenstra (Henry) * Heech 1938
6 Thomas Wybe Leenstra * Heech -10-1940 † dêr 14-11-1940, 24 dagen
7 Tina Leenstra * 1942
8 Andy Leenstra * 1944
9 Bill Leenstra * 1945
10 Raymond Leenstra * 1947

VII.11 Jentje Folkerts Leenstra * De Jutryp 5-1-1894 † 28-11-1979, 85 jier, [] De Jutryp; G; ferhuzet Alde Maaie 1907 nei De Jutryp; yn 1913 te Sint Nyk, ferhuzet dêrwei op 29-5-1913 nei de Jutryp, is dêr ynwenjend feint by L. Geerligs, ferhuzet dêrwei op 5-5-1914 nei Sonnegea; komt dêrwei op 31-8-1917 op ’e Jutryp as ynwenjend feint by syn omke Symen Leenstra, dêr greidboer (nr 62) ferhuzet dêrwei op 10-5-1919 nei Ketlik; by trouwen dêr boer; ferhuzet dêrwei op 25-4-1921 nei de Gaastmar;
x Wymbritseradiel 30-4-1921, 27 en 23 jier, Akke Jetzes Wildschut * De Gaastmar 21-10-1897 † 25-4-1985, 86 jier, [] De Jutryp; G; fan Alde Maaie 1912 oant 20-1-1921 ynwenjend faam by Symen Wytzes Valkema en Antje Martens Kuipers, bakkers yn ’e Gaastmar (nr 20); ferhuzet dêrwei nei har âlden, by trouwen dêr sûnder berop; dr fan Jetze Ages Wildschut, arbeider te Idzegea, sûnt Alde Maaie 1889 idem yn ’e Gaastmer (Wyk V nr 103; Wyk 3 nrs 10, 136b, 92B, 49, 97B 137; Wyk X nrs, 17C, 24a, 30, 31, 34, 38), en Antje Hylkes Tromp, yn 1921 boeren yn ’e Gaastmer
Bern:
1 Folkert Jentjes Leenstra, folget VIII

2 Jetze Jentjes Leenstra * De Gaastmar 11-8-1923
3 Jetske Jentjes Leenstra * De Gaastmar 7-10-1924
4 Antje Jentjes Leenstra * De Gaastmar 18-12-1926
5 Trijntje jentjes Leenstra * De Gaastmar 29-10-1928
6 Age Jentjes Leenstra * De Gaastmar 12-6-1930

VII.12 Nanne Folkerts Leenstra * De Jutryp 2-8-1896 † De Jouwer 10-2-1976, 79 jier, [] De Jouwer, Westermar; G; ferhuzet op Alde Maaie 1897 út ’e Hommerts nei De Jutryp; ferfart dêrwei Alde Maaie 1899 nei Yndyk; ferfart op 5-5-1914 mei syn heit-en-mem-en-dy nei Sonnegea; wennet yn 1930 te Haskerhoarne;
x Haskerlân 6-6-1923, 26 en 28 jier, Ymkje Gerbens van der Molen * Haskerhoarne 10-10-1894 † De Jouwer 7-4-1967, 72 jier, [] De Jouwer, Westermar; G; dr fan Gerben Piers van der Molen en Akke Pieters Cloo, greidboeren te Hakerhoarne
Bern:
1 Gerben Nannes Leenstra, folget VIII…

VII.13 Cornelis Folkerts Leenstra * De Jutryp 27-8-1903 † 26-4-1993, 89 jier, [] Drachten, Suder begraafplak; G; smidsfeint, omstrings 1919 yn ’e Knipe; 1924 te Ketlik (117); sûnt 31-5-1924 te Garyp by Keimpe Kuipers; sûnt 3-10-1925 te Gau; by trouwen smid te Wolvegea; komt op 15-2-1928 út Steggerda (262) yn Eastermar (K5; sûnt Alde Maaie 1930: 46), dêr smid;
x Skoaterlân 19-1-1928, 24 en 20 jier, Grietje Jentjes Kampen * Aldhoarne 30-5-1907 † 23-9-1991, 82 jier, [] Drachten, Suder begraafplak; G; by trouwen sûnder berop te Mildaam (13); komt dêrwei 15-2-1928 yn Eastermar; dr fan Jentje Jelles Kampen en Beitske Annes Zijlstra, yn 1907 greidboeren te Aldhoarne, yn 1928 manufakturiers te Mildaam, yn 1947 sûnder berop te Jiskenhuzen
Bern:
1 Folkert Leenstra
* Eastermar 8-1-1929; G
2 Beitske Leenstra * Eastermar 8-1-1930; G
3 Jentje Leenstra * Eastermar 17-4-1935; G
4 Nanne Leenstra * Eastermar 5-6-1936; G

VII.14 Jaring Klazes Leenstra * Nijlân 31-7- 1868 † Warkum 7-3-1951, 82 jier; ferhuzet op 17-8-1882 nei Wommels; yn 1896 arbeider te Wiuwert
x Hinnaarderadiel 14-5-1892, 23 en 22 jier, Tietje Aukes Bergsma * Dylts 1-9-1869 † Sânfurd 28-1-1927, 57 jier; dr fan Auke Annes Bergsma en Ruurdje Sybrens Sybrandy
Bern:
1 Ruurdje Jarings Leenstra
* Wommels 31-3-1893
x Hinnaarderadiel 24-4-1918, 25 en jier, Rients Gerrits Bakker * Hinnaard; sn fan Gerrit Rientses Bakker en Sipkjen Willems Nijdam
2 Klaas Jarings Leenstra * 29-4-1894
3 Sjirkjen Jarings Leenstra * 3 july 1896

VII.15 Willem Klazes Leenstra * Nijlân 27-10-1868 † Wiuwert, op ’e pleats by syn tredde mem-en-dy, wenjend te Westermar, 30-4-1905, 35 jier; DG; wennet sûnt 1-7-1872 yn by Balthazar Reinalda Pyters Hovinga, timmerfeint te Easterein (nr 33) en syn frou Fokeltje Kornelis van der Eems; Willem ferfart dêrwei op Alde Maaie 1877 nei Nijlân; ferhuzet mei syn heit-en-dy op Alde Maaie 1889 nei Wiuwert; by trouwen dêr fan boerebedriuw; sûnt 23-5-1892 greidboer te Wiuwert (25b); yn 1893 te Britswert; fan Alde Maaie 1893 oant Alde Maaie ’94 kastlein te Toppenhuzen; wennet sûnt Alde Maaie 1894 op ’e Jouwer, yn 1895 dêr sûnder berop, yn 1896 dêr arbeider; wennet Alde Maaie 1896 te Whitensville, U.S.A.; wennet 28-5-1898 te New York; wennet sûnt omstrings 1904 te Westermar (504a); by ferstjerren dêr sûnder berop;
x Bolswert 22-5-1892, beide 22 jier, Klara Jelles Foppema (ek: Clara, allyksa op har grêfstien) * Nijlân 1-12-1869 † Westermar 2-12-1952, 82 jier. [] Westermar; NH, letter DG; faam, sûnt Alde Maaie 1882 ynwenjende by Jentje Bootsma en Jantje Sysling, greidboeren te Nijlân; oant Alde Maaie 1886 ynwenjend by Johannes Breeuwsma en Sibbeltje Bootsma, greidboeren te Nijlân; ferhuzet dêrwei 28-6-1886 nei Itens as ynwnjend faam by greidboerinne Wytske Koopmans en har soan Tjeerd Smeding; komt dêrwei op Alde Maaie 1888 as ynwenjend faam by Jacob en Wybren Hokwerda, greidboeren te Nijlân; by trouwen wenjend te Bolswert; ferhuzet in dei nei har trouwen nei Wiuwert; dr fan Jelle Foppema, arbeider, te Goaiïngea, sûnt Alde Maaie 1867 te Nijlân op ûnderskate plakken (8, 10, 4, 13, 133, 163, 100, 148, 171, 115c); sûnt Alde Maaie 1891 te Bolswert, en Grietje Kloostra
Klara x 2 Haskerlân 5-4-1906, 36 en 38 jier, IJsbrand Abes Kornelis * Westermar 13-4-1867 † dêr 30-11-1950, 83 jier, [] Westermar; greidboer te Westermar; sn fan Abe Jacobs Kornelis en Janke IJsbrands de Haan, greidboeren te Westermar
Willem wurdt op 13-3-1889 oanwiisd ta de militêre tsjinst; sinjalemint: 1 meter, 567 mm; Aangezigt: gew(oon); Voorhoofd: breed; Oogen: blauw; Neus: gew(oon); Mond: id(em); Kin: spits; Haar: bruin; Wenkbraauwen: id; Merkbare teekenen: –
Willem hat op 23-5-1893 in skuld fan f 3.300,00 by Nimia Dorothea Schaap te Snits; notaris: Hendrik Fennema te Snits; Repertoire: 120130
-Willem, dan te Whitensville, hat op 6-5-1896 in foardering fan f 2000,00 by Otte Ottes Schuurmans te Drylts; notaris: Hendrik Fennema te Snits; Repertoire: 120130
-Willem hat op Alde Maaie 1896 in foardering fan f 250,00 by syn broer Jarig Klazes Leenstra te Wiuwert; selde notaris:
-Willem hat op 31-5-1896 in foardering fan f 200,00 by syn broer Jarig; selde notaris: Hendrik Fennema te Snits; Repertoire: 120130

-Willem hat op 21-5-1896 in foardering fan f 600,00 by Sake Ymes Tiemersma te Nijlân; selde notaris
-Willem, dan op ’e Jouwer, hat op 17-11-1896 in foardering fan f 300,00 by syn broer Jarig; selde notaris

-Willem, op ’e Jouwer, hat op 28-5-1898 in foardering fan f 125,00 by syn broer Jarig; selde notaris
-Willem, dan te Wiuwert, hat 26-8-1901 in foardering fan f 200,00 by syn broer Jarig; selde notaris: Repertoire: 1201300
Bern:
1 Grietje Willems Leenstra
* Toppenhuzen 23-7-1893 † 16-4-1894, hast 9 moanne
2 Klaas Willems Leenstra, folget VIII * De Jouwer 16-6-1895 † Sint Nyk 16-1-1974, ; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Westermar; dêrnei greidboer op ’e Jouwer en te Sint Nyk;
x Doanjewerstal 1-2-1926, 27 en 26 jier, Wietske Ales Speerstra * Nijegea; by trouwen sûnder berop te Nijegea; dr fan Ale Joukes Speerstra en Trijntje Kromhout van der Meer
3 Grietje Willems Leenstra * De Jouwer 6-8-1896; DG; by trouwen sûnder berop te Westermar;
x Haskerlân 12-6-1922, beide 25 jier, Luitzen Gjalts de Vries * Steggerda; by trouwen fan boerebdriuw op ’e Jouwer; sn fan Gjalt de Vries en Margje Tolman

VII.16 Jaring Sytzes Leenstra (ek: Jarig; by de berte ynskreaun as: Jaring) * Wommels 23-1-1873 † Ysbrechtum 22-8-1932, 58 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Wommels; ferfart op 13-6-1898 dêrwei nei Goaiïngea; yn 1903 greidboer te Loaiïngea; by ferstjerren greidboer te Ysbrechtum;
x Bolswert 8-5-1898, 24 en 25 jier, Froukjen Maria Louisa van der Meer * Wommels; by trouwen sûnder berop te Bolswert; dr fan Douwe Jans van der Meer en Aaltje Jans Schuurmans; greidboerinne te Loaiïngea; as widdo sûnder berop te Snits;
Bern:
1 Sytze Jarings Leenstra
† Loaiïngea 13-4-1903, 1 jier
2 Sietze Jarings Leenstra * Loaiïngea † Ysbrechtum 14-4-1936, 32 jier; by ferstjerren greidboer te Ysbrechtum;
x Tætske Zwanenburg

VII.17 Thomas Aukes Leenstra * Lytsewierrum 21-9-1888 Ljouwert 17-3-1973, 84 jier, [] Ljouwert; DG; arbeider te Aldegea (W.), komt tagelyk mei syn broer Jarich op 12-11-1903 út Wiuwert as arbeider te Britswert (3; 24, 23, 32, 19, 8); komt op 10-11-1914 te Easterein (240) by syn muoike Tsjitske Sjoerds Klaversma en Jabik Piters Bonnema, dêr greidboeren; ferfart 9-5-1917 nei Skillaard, dêr mooglik feint by syn âld-omke Sjoerd Piers Santema en Grietje Johannes de Groot; by trouwen is er neffens de trou-akte arbeider te Lytsewierrum; sûnt idem te Mantgum; sûnt 6-5-1918 idem te Goaiïngea; sûnt 31-5-1920 idem te Lytsewierrum (4); sûnt 1-1-1921 idem te Rien (24) en Lytsewierrum (28); sûnt 9-5-1931 idem te Hartwert; sûnt 27-5-1932 arbeider te Ljouwert;
x Hinnaarderadiel 9-5-1917, 28 en 20 jier, Janke Gerrits Tjalsma * Goaiïngea 23-6-1896 Ljouwert 10-3-1969, 72 jier; NH, letter GT; faam te Goaiïngea; sûnt 27-9-1909 ynwenjend lytsfaam fan fyftjin jier by Tjalke Sjoerds Gaastra en Trijntje Johannes Kalma, greidboeren te Lytsewierrum (35, 32), ferfart dêrwei op 25-10-1916 as grutfaam nei Wiuwert (54); by trouwen faam te Goaiïngea; ferfart dêrwei op Alde Maaie 1917 nei Mantgum; dr fan Gerrit Klazes Tjalsma, sûnt 1894 ynwenjend arbeider by Pier Abes Santema en Tjitske Tjitses Bouma, greidboeren te Skearnegoutum, by syn trouwen op 24-11-1894 en yn 1898 arbeider te Goaiïngea, yn 1909, ’18 dêr fabryksarbeider, yn 1935 arbeider te Skearnegoutum, by ferstjrren yn 1942 sûnder berop te Snits, en Sytske Murks Hoekstra
Bern:
1 Sytske Thomas Leenstra
* Mantgum 21-10-1917; DG, letter GT; komt op 30-5-1932 út Folsgeare yn Ljouwert, ferhuzet dêrwei op 13-3-1935 nei Drachten, komt dêrwei op 3-7-1935 wer te Ljouwert; by trouwen dêr sûnder berop;
x Ljouwert 28-12-1935, 18 en 21 jier, Bauke Heidanus * Bears 20-4-1914 Ljouwert 14-3-1984, 69 jier, [kremeard] Goutum; NH, letter GT; foar syn trouwen pakhúsfeint te Ljouwert, wennet dêr yn by syn mem en twadde heit Hendrik Walsweer, arbeider; by trouwen kantoarfeint te Ljouwert; sn fan Gesold Tjallings Heidanus, arbeider te Ljouwert, dêr letter molkfarder yn in houten loads oan ’e Dokkumer Trekwei – (‘eigenlijk te rangschikken onder de bevolking aan boord’, skriuwt de amtner yn it Befolkingsregister), en Sjoukje Baukes de Vries
2 Trijntje Thomas Leenstra * Goaiïngea 13-4-1919 Ljouwert 15-4-2002, 83 jier, Huzum; DG, letter GT;
x 1939 Tjalling Hendriks de Jong * Koaten 3-6-1919 Ljouwert 10-11-1959, 40 jier, [] Huzum; GT; sn fan Hendrik Aukes de Jong, yn 1911 skipper te Stiensgeas, yn 1913 fabryksarbeider te Koaten, frachtrider, sûnt 30-7-1920 te Rotterdam (Paul Krügerstraat 28a), keapman, grientesutelder, yn 1928 te Droegeham, sûnt 11-10-1928 te Ljouwert, sûnt 15-5-1933 grientekeapman te Huzum, en Klaaske Annes van der Veen; GT
3 Minke Thomas Leenstra * Lytsewierrum 19-7-1925 Oentsjerk 21-6-2020, 94 jier, [kremeard]; GT;
x Tjeerd Jans Kuipers 13-11-2010

VII.18 Klaas Wybes Leenstra * Wiuwert 20-7-1893; NH; by trouwen molkekontroleur te Wiuwert; komt op Alde Maaie 1917 dêrwei te Drachten, dêr yn 1917, ’18 molkkontroleur; dêr allyksa ekspediteur, fûraazjehanneler, arbeider (H74a, H52, H62, M61, H95, H96a); ferfart op 1-5-1918 dêrwei nei Drachtster Kompenije (H82a by Roelof Wuite; A115); wennet letter wer te Drachten (Stasjonswei 302, 169; Schwartzenbergleane 24); yn 1944 dêr timmerman;
x Raarderhim 27-6-1916, 22 en 18 jier, Sibbeltje Nannes de Boer * Tersoal 24-8-1897; NH; by trouwen faam te Boazum; komt op 3-6-1918 út Wiuwert yn Drachten; dr fan Nanne Annes de Boer, yn 1897, 1907 skuonmakker te Tersoal, yn 1916 dêr molkrider, yn ’17 ’29 dêr wer skuonmakker, en Yttje Sibles Zeilstra
Bern:
1 Ytje Leenstra
* Tersoal 23-10-1916 † Drachten 6-1-1929, 12 jier
2 Pietje Leenstra * Wiuwert 9-5-1918; NH; ferhuzet 9-12-1932 út Drachten nei Grou, ynwenjend faam by widdo G. Boerstra; komt dêrwei op 16-10-1933 yn Drachten; ferhuzet dêrwei 18-6-1940 nei Bolswert, dêr help yn ’e húshâlding by Tj. H. van der Meulen, Dykstrjitte 9;
x Smellingerlân 2-3-1944, 25 en 24 jier, Evert van der Kuip * Drachten 6-7-1919 Deventer 19-5-1991, 71 jier, [kremeard] Zwolle; slachter te Drachten; sn fan Frederik Everts van der Kuip, slachter te Drachten, en Sietske Jochums de Vries
3 Ytje Leenstra * Drachten 24-11-1929 Oosterhout 21-3-1999; NH;
x Haarlem 25-6-1955 Gerrit Touwen * Haarlem 21-5-1929 Heusden 10-3-2007, 77 jier; sn fan Pieter Jans Touwen en Helena Wilhelmina Meijer

VII.19 Lesinus Wybes Leenstra * Wiuwert 21-7-1900; NH, letter GT; ferhuzet 17-9-1913 út Wiuwert nei Den Haach; op 26-9-1919 dêr 2de masinist (Hobbemastraat 262, by C. Grondel); ferhuzet 28-5-1920 nei Grins; komt dêrwei op 22-3-1923 te Ljouwert (Hollanderstrjitte 8, ynwenjend by Sytske Djurrema); ferhuzet 28-4-1923 dêrwei nei Huzum (B148, wenjend by P. Pitstra); ferhuzet dêrwei 27-10-1924 nei Ljouwert; sûnt 23-3-1925 learling masinist te Ulrum; komt dêrwei 7-5-1925 te Stiens (62); by trouwen dêr learling masinist by de Nederlandsche Spoorwegen (107f); sûnt 3/21-12-1926 te Ljouwert (192b);
x Ljouwert 11-9-1926, 26 en 20 jier, Maria Hiemstra * Ljouwert 19-1-1906; NH, letter GT; by trouwen tsjinstfaam te Ljouwert; dr fan Pieter Douwes Hiemstra, by trouwen yn 1885 skipper, wenjend yn it skip ‘De Jonge Ale’ te Stiens (de bern wurde yn ûnderskate plakken yn it skip geboaren), sûnt 3-11-1890 arbeider te Ljouwert, en Catharina Ales Meester, komt 25-7-1885 út Terwispel te Stiens; Piter en Katryn kinne net skriuwe
Bern:
1 Martinus Leenstra
* Ljouwert 22-2-1927; NH, letter GT
2 Pieter Leenstra * Ljouwert 6-4-1929; NH, letter GT
3 Pietje Leenstra * Ljouwert 27-3-1939; NH, letter GT

VII.20 Otto Wybes Leenstra * Wiuwert 3-5-1904 † Melbourne, Victoria, Australië, 5-12-1966, 62 jier; NH; timmerman te Wiuwert, ferhuzet dêrwei 11-5-1928 nei Barendrecht, wennet dêr by B.H. Visser (193); wennet yn 1929 te Pernis; komt mei de húshâlding op 8-7-1932 út Kolhorn yn Raard (95), Otte is dan útfierder fan wetterwurk; ferhuzet dêrwei op 31-3-1933 nei Huzum (Jan van Goijenstrjitte 11); ferhuzet dêrwei op 31-5-1935 nei Wierum; de húshâlding emigreart nei Australië;
x Raarderhim 15-9-1928, 24 en 22 jier, Riemertje Hayes Wiersma * 9-1-1906 † Melbourne, Victoria, Australië, 12-7-1976, 70 jier; NH; ferfart op 15-9-1920 út Raard nei Rotterdam (Aert van Nesstraat 59b); dr fan Haye Sybrens Wiersma en Willemke Doedes van Gosliga, slachters te Snits, sûnt Alde Maaie 1905 idem te Raard, Raarderhim (124, 175, 78, 31)
Bern:
1 Wybe Haije Leenstra
* Pernis 21-7-1929; NH
2 Haije Jaring Leenstra * Huzum 7-10-1933; NH
Sjoch: Genealogy Wiersma IX.5

VII.21 Jarig Klazes Leenstra * Frjentsjer 26-4-1899 † Jefferson Township, Essex Co, New Jersey 1960; DG; ferfart op 28-4-1913 út Drylts mei syn heit-en-mem-en-dy nei Noard Amearika;
x Johanna van Dijk * Meppel 10-9-1874 † 1943; dr fan Hendrik Christoffel van Dijk, arbeider, letter deagraver te Meppel (Zomerdijk Kerkhof, NK13, nr 19), en Jantien Eksteen (ek: Jantje)
Bern:
1 John Milton Leenstra
* 1920 † 1991

VII.22 Jetze Klazes Leenstra * Drylts 3-6-1906; DG; ferfart op 28-4-1913 út Drylts mei syn heit-en-mem-en-dy nei Noard Amearika

GENERAASJE VIII
VIII.1 Sijtze Keimpes Leenstra * Drylts 14-7-1905; yn 1929 en by trouwen molkekontroleur te Snits;
x Drylts 28-5-1932, 26 en 19 jier, Aloisia Würthner * Hainburg an der Donau, Eastenryk 1922/23; by houlik tsjinstfaam te Hainburg; dr fan Josef Würthner, yn 1932 fabryksarbeider te Hainburg, en Maria Dörrer
Bern:
1 libbenleas famke
Würthner *-† Snits 22-4-1932; Sijtze Leenstra jout it bern by de berte oan; hy trout in moanne letter mei de mem

VIII… Folkert Jentjes Leenstra * De Gaastmar 14-8-1922 † Ljouwert 1-9-2002, 80 jier, [] Noarderbegraafplak; G; beropsmilitêr, by trouwen wenjend yn ’e Gaastmar, sûnt 13-8-1953 te Ter Apel, letter te Ljouwert;
x Amsterdam 21-12-1951, 29 en 27 jier, Antje Willems Wierstra * Jutphaas 17-12-1924 † Stiens 21-1-2015, 90 jier; G; dr fan Willem Ales Wierstra, arbeider te Bitgum op Bessebuorren, letter kommys te Venlo en Jutphaas, en Trijntje Jans Hager
Bern:
1 Hans Leenstra
* 28-3-1953 † 8-2-1980, 26 jier, [] Ljouwert, Noarderbegraafplak

VIII… Gerben Nannes Leenstra * Haskerhoarne 20-12-1926 † Balk 23-7-1996, 69 jier, [] Wikel;
x Sjoukje Bernardus Holtrop; dr fan Bernardus Gerrits Holtrop, yn 1916 greidboer te Ousterhaule, en Berendje Hotzes Brouwer
Bern:
1 Bernardus Leenstra
(Bennie)
x Iepie Draaijer

VIII Klaas Willems Leenstra * De Jouwer 16-6-1895 † Sint Nyk 16-1-1974, 79 jier; NH; by trouwen fan boerebedriuw te Westermar; dêrnei greidboer op ’e Jouwer en te Sint Nyk;
x Doanjewerstal 1-2-1926, 27 en 26 jier, Wietske Ales Speerstra * Nijegea 19-1-1897 † Sint Nyk 24-10-1984, 87 jier; by trouwen sûnder berop te Nijegea; dr fan Ale Jouke Hantjes Speerstra, by syn trouwen yn 1891 keapman te Ousterhaule, yn 1893, ’97 idem te Nijegea, en Trijntje Sakes Kromhout van der Meer, yn 1920, ’23 greidboeren te Nijegea (27, 29), yn 1927 idem te Skarsterbrêge
Bern:
1 Willem Klazes Leenstra
* De Jouwer 27-3-1924 † Skarsterbrêge 29-1-1897 4-4-2022, 87 jier;
x Sippie de Vries * Jiskenhuzen 25-6-1925 † De Jouwer 17-6-2017, 91 jier
2
3 Ale Klazes Leenstra * De Jouwer 25-5-1927 † dêr 5-11-2016, 89 jier
x Tjitske Koopmans † 23-9-1991


Wurdt fuortset