Home » Famyljes » Nammensma » Kolleksje Nammensma

Kolleksje Nammensma

Yn dizze Kolleksje binne foto’s en oare dokuminten ûnderbrocht oangeande it slachte

De persoanen neamd yn dizze kolleksje binne meast werom te finen yn ’e Genealogy <Namme>.
Sjoch foar de wurkwize fan Erfgoed Fundaasje: Oer ús.

By * hawwe mear foto’s fan ’e oanbelangjende persoan yn it argyf in plak krigen.

I
Foto’s

1. Losse foto’s

2. Foto-albums
2.1 .

II
Dokuminten

1. .