PALSMA FOTO-ALBUM
skonken troch Jenneke en Bert Rietveld, Meeden
oan Erfgoed Fundaasje

Sjoch foar biografise ynformaasje oer de persoanen:
-Genealogy Palsma
-Genealogy Wiersma - Abbegea-Wiuwert

De fotograaf stiet fermeld tusken kante heakken
-[B=Broersma] C.B. Broersma Photographische Inrichting Leeuwarden Willemskade Boord Zyde F. 12 by de Prins Hendrikbrug De plaat blijft voor nabestelling bewaard
-[J=De Jong] Fotogr. 1911 Atelier De Jong, Leeuwarden Nieuwestad 53. Sneek Kl. Zand. Vergrootingen naar elk portret. De plaat blijft voor nabestelling bewaard. De Jong, Leeuwarden, Heerenveen-Sneek [J]
-[M=Molenaar] Photographie Instantinée A. Molenaar Bolsward Gr. Dijlakker De plaat blijft voor nabestelling bewaard [M]
-[O=Obbema] Obbema Sneek Grootzand [O]
-[OB=Obbema & De Bruin] Obbema & De Bruin Leeuwarden Sneek
-[R=Ringler] Photografisch Atelier van H.A.K. Ringler Westraat tusschen het Station en Zaailand Leeuwarden prijs f 2,50 per dozijn. De plaat blijft tot nabestelling bewaard.[R]
-[S=Slaterus] Fotographie J.H. Slaterus, Leeuwarden Langemarkt-Straat Let.W.No.14 tegen over het Station bij de Nieuwe Veemarkt. Specialiteit in Vergrootingen. [S]
-[St=Studio] Photographie Studio Groote Hoogstraat No. 9 naby de Brol Leeuwarden
Tetman Jans Wiersma * Wiuwert 1855 † Michigan en
Akke Folkerts Postma * Boazum † Michigan
[The Leader Studio 11,108 Mich.Av. Roseland,Ill.]
Hendrik Louws Palsma * Bitgum 1839 † Ljouwert 1908 [S]
Pietje Rintjes Boersma * Wommels 1841 † Easterlittens 1905 [S]
Jan Algera * Easterlittens 1890 † 1963, Antje Hendriks Palsma (Anne) * Winsum 1865 † Frjentsjer 1945, Pietje Algera * Easterein 1887, Akke Algera * Easterlittens 1896 † Frjentsjer 1983, Albert Jans Algera * Itens 1860 † Frjentsjer 1946 [S]
Jan Wybes Wiersma * Wiuwert 1874 † dêr 1908 en
Rinske Barteles Swierstra * Britswert 1874 † Weidum 1940 [J]
Op ’e achterkant fan ’e foto stiet: Jentje J. Wiersma, mooglik binne dit guon fan syn bern, sjoch Genealogy Wiersma [E.J. O’Leary Ground Floor Studio 13 E.Eight St. Holland Mich.]
1 Antje Wybes Schaafsma * Wiuwert 1823 † dêr 1888 [S]
2 Jan Sybrens Wiersma * Wolsum 1821 † Wiuwert 1886 [S]
3 Pietje Rintjes Boersma * Wommels 1841 † Easterlittens 1905 [R]
4 Hendriks Louws Palsma * Bitgum 1839 † Ljouwert 1908 [R]
1 Sybren Uiltjes Wiersma * Abbegea 1796 † Drylts 1869 [M]
2 Froukje Jans Wijnja * Idzegea 1798 † Drylts 1874 [M]
3 Okke Baukes van der Wal * Wommels 1824 † Drylts 1917 [O]
4 Uilkjen Sybrens Wiersma * Aldegea (W.) 1823 † Drylts 1900 [O]
1 Riemertje Hayes Zaadstra * Easterlittens 1845 † Wiuwert 1893 [S]
2 Sybren Jans Wiersma * Wiuwert 1847 † dêr 1906
3 Grietje Folkerts Postma * Wiuwert 1853 † Britswert 1901[S]
4 Wybe Jans Wiersma * Wiuwert 1848 † Britswert 1916 [S]
1 Frouwkjen Jans Wiersma * Wiuwert 1858 † Easterlittens 1898 [S]
2 Pier Martinus Santema * Jorwert 1858 † Huzum 1934 [S]
3 Riemer Wybrens Reinalda * Winsum 1865 † dêr 1937 [B]
4 Sjoerdtje Jans Wiersma * Wiuwert 1863 † dêr 1937 [B]
1 Auke Jans Wiersma * Wiuwert 1852 † Ljouwert 1930 [J]
2 Aukje Ruurds Koelstra * Langwar 1854 † Ljouwert 1923 [J]
3 Akke Lolkes Riemersma * Britswert 1871 † dêr 1925 [St]
4 Gerrit Jans Wiersma * Wiuwert 1861 † Snits 1946 [St]
1 Jentje Jans Wiersma * Wiuwert 1865 † dêr 1944 [S]
2 Metje Hendriks Palsma * Winsum 1868 † Súdlaren 1952 [S]
3 Harmina Alberta Ooiman (Berta) * Ljouwert 1884 † dêr 1934 [S]
4 Rintje Hendriks Palsma * Easterlittens 1883 † Ljouwert 1956 [J]
1 Louïsa Hendriks Palsma * Winsum 1870 † Britswert 1905 [S]
2 Bouwe Riemers van Kammen * Britswert 1869 † dêr 1945 [S]
3 Grietje Hendriks Palsma * Winsum 1871 † Tytsjerksteradiel 1954 [S]
4 Hilbrand Rintjes Boschma * Nijlân 1871 † Tytsjerksteradiel 1955 [S]
1 Romkje Sybrens Wiersma * Wiuwert 1870 † It Bilt 1952 [S]
2 Jan Kornelis Boonstra * Britswert 1866 † It Bilt 1953 [S]
3 Folkert Wybes Wiersma * Wiuwert 1876 [J]
4 Baukje Gerbens Dijkstra * Seisbierrum 1881[J]
1 wierskynlik bern enoantroude fan Sybren Jans Wiersma en Riemertje Hayes Zaadstra [L]
2 idem [S]
3 Wybe Jans Wiersma * Wiuwert 1848 † Britswert 1916 [J]
4 Uilkjen Uiltjes Wiersma (Oeke) * Drylts 1862 † Wiuwert 1935
1 Sybren Wybes Wiersma * Wiuwert 1885 [J]
2 Rintje Hendriks Palsma * Easterlittens 1883 † Ljouwert 1956 [J]
3 Grietje * Wiuwert 1911 en Noentje Folkerts Wiersma * Wiuwert 1906 [J]
4 Noentje Folkerts Wiersma * Wiuwert 1906 [J]
1 Aaltje Folkerts Wiersma * Wiuwert 1918
2 Douwe Winkler * Turns 31-12-1875 † Lytsewierrum 2-12-1945, skuonmakker te Lytsewierrum; sn f. Pieter Winkler, timmermansfeint te Turns, en Lasijntje de Boer;
x Hinnaarderadiel 20-5-1905 Akke Krol * Warns 3-11-1876; by x faam te Wiuwert; dr f. Frederik Gerrits Krol, ûnderwizer te Terkaple, en Sytske de Vries
3 ? Dieuwke Tetmans Wiersma * Wiuwert 1886
4 Akke Krol * Warns 1876
1 Sybren Wybes Wiersma * Wiuwert 1885 [J]
2 Aaltje Wybes Wiersma * Britswert 1887 † dêr 1901[St]
3 bern fan Wybe Jans Wiersma en Grietje Folkerts Postma? [J]
4 bern fan Wybe Jans Wiersma en Grietje Folkerts Postma? [S]
Rintje Hendriks Palsma * Easterlittens 1883 † Ljouwert 1956 [S]
Jentje Jans Wiersma * Wiuwert 1865 † dêr 1944 [S]
? [J]
Tette Tjerks Boonstra * Skillaard 1893
Akke Hendriks Palsma * Winsum 1867 en Tjerk Cornelis Boonstra * Britswert 1860 † Ljouwert 1932 [OB]