FOTOGALERIJ PALSMA

Understeaande foto’s binne by de Stichting Erfgoed Fundaasje ûnderbrocht yn ’e Kolleksje Zijlstra, omdat dy út de fotokolleksje Zijlstra komme: Geertje Seerps Palsma wie troud mei Willem Pieters Zijlstra, sjoch: Genealogy Zijlstra, V.6. Sjoch foar de persoanlike gegevens fan de famylje Palsma en oanbesibben: Genealogy Palsma. Sykje op namme mei de sykfunksje en jo binne daliks te plak.
It kin yn dizze galerij neist foto’s út de famylje Palsma, ek gean om oanbesibbe slachten. Gegevens oer de persoanen binne te finen yn ’e ûnderskate genealogiën. Sykje dêr op namme mei de sykfunksje.
Wa wit wat te fertellen oer dizze minsken? Mail: info@erfgoed-fundaasje.nl

Seerp Heerkes Palsma en Antje Pieters Westra, en bern.
Sjoch Erfgoed Fundaasje: – Genealogy Westra
1

2
In dochterke fan Sjerp en Anne. Wa is dit lyts wyfke?


3
Wilhelmina (Mine) Sjerps Palsma. Fotograaf: F.O. Strüppert, Ljouwert:

4

5

Bakkerssoan Seerp Heerkes Palsma as bakker yn in optocht foar de hûnekarre mei bakkersfeintsjes, te Bitgum?:
 

Fjouwergeslacht: Maria Westra-Bakker, Anna van Til?, Maria Van Til-Palsma, Antje Palsma-Westra. Fotograaf: Hommema, Frjentsjer, Flylân, 27-11-1943:

Antje Pieters Westra en Seerp Heerkes Palsma mei in smite sibben. Wa is wa? En wêr en wannear binne dizze kykjes nommen?
Fotograaf fan 1: Hommema, Frjentsjer, Harns, Flylân:
1

2 Foaroan: Antje Westra en Seerp Palsma, dêrachter: Hendrika, Maria, Tietje en Wilhelmina

Wilhelmina (Mine) Palsma op ’e skurte fan har muoike Wilhelmina (Mine) Westra.
Fotograaf: F.O. Strüppert, Ljouwert: