KERTIERSTAAT
FAN
BAUKJE EKE PALSMA en
SIJTSKE LIEUWINA PALSMA

Klik op ’e ôfbeelding om te fergroaten

* = geboren
~ = doopt
x = troud
† = fersturven
[] = begroeven

Wat is ’n kertierstaat?

Werk in útfoering – wordt fortset
Foar anfullingen en ferbeteringen sien formulier

1
Baukje Eke PALSMA * Dokkum 23-12-2009.
Sijtske Lieuwine PALSMA * Luwt 19-8-2014


Hoekstra state, de plaats an ’e Ouwedyk 319, dêr’t Syts Palsma-Kalma en Jarig Rendert Palsma op boerke in maatskap met Kornelis Jetse Palsma en Tytsy de Jong.
De huzing is boud in 1817, de skuur in 1818. Sien foor ’n útgebraide beskriving fan dusse plaats, aigners en brúkkers: Douwe Zwart – De Bildtse Post, 7-9-2005.
Foto’s: Anneke van Miltenburg

2 Kornelis Jetze PALSMA (Kor) * Froubuurt 24-8-1965, stúddy Hotelskoal, bouboer an ’e op Hoekstra state an ’e Ouwedyk 319 onder St.-Anne in maatskip met syn broer Jarig Rendert
x ’t Bildt (Doopsgesinde kerk Ouwesyl) 3-7-2008
3 Tytsje DE JONG * Luwt 14-4-1975, stúddy Romaanse talen en kulturen Ryks Universiteit Groaningen

4 Frans Jarigs PALSMA * St.-Anne 18-6-1939 † Hoekstra state onder St.-Anne 17-2-2013, graidboer en feefokker te Froubuurt, x Ferwerteradiel 3-4-1962
5 Sytske Kornelis KALMA (Syts) * Westernijkerk 19-9-1941
Kines:
1 Jarig Rendert Palsma
* 24-4-1963; bouboer op Hoekstra state
2 Kornelis Jetze Palsma = 2

Palsma-Kalma slider 1
Sytske Palsma met hur mim Antsy Dykstra en hait Kor Kalma


Graidplaats te Froubuurt dêr’t Frans en Syts Kalma op boerke 

6 Johannes Gerbens DE JONG * Oversigt onder Froubuurt (sont 1948 Ouwesyl, fanwegen de dorpsstatus) 26-2-1945, boer op Oversigt an ’e Nijebildtdyk onder Ouwesyl; lid stichtingsbestuur ‘Commanditaire Vennootschap Aanwas B.V. en Co. De Bildtpollen’; fijf jaar bestuurslid Friesche Mij. van Landbouw ôfdeling ’t Bildt; x Menaldumadeel 6-6-1974
7 Baukje Willems KOOPAL * Sirtema state Ingelum 13-11-1946
Sjoch: Erfgoed FundaasjeGenealogy Koopal/Koopmans

Oversigt met nag ’n ferdieping der bovenop, foor graanopslag;
fooran bij de kines: aignerske Ytsy Jehannes Hooglând, nummer 49 in deuze kertierstaat
 

Oversigt an ’e Nijebildtdyk 141 onder Ouwesyl (sont 1948 dorpsstatus), der’t Bauky Willems Koopal en Jehannes Germs de Jong op boerke.
Foor de ferbouwing had de plaats nag ’n ferdieping ekstra, d’r saten twee graansolders op. ’t Foorhús waar hest likehoog as de skuur en meters langer en ston hest teugen de gracht an, op ’n klain looppâdsy na; de ouwe skuur is groatendeels in takt bleven.
Op ’e bovenste foto in ’e midden: Ytsy Jehannes Hoogland, wede fan Gerben Gerbens de Jong, bij ’t peerd hur seun Jehannes. Jehannes kin hest niet prate deur syn sware open hazelip. Hij wil dêrom ainliks niet op ’e foto. D’r binne twee dêr’t hy op staat. Syn gesicht is hier hest niet te sien, en op ’e andere foto het hy ’n groate hoed op, soadat de lip in ’e skemer bliift (sien de foto in ’t skema boven deuze kertierstaat).
De plaats is aigendom fan Ytsy hur hait Jehannes Piters Hoogland, trouwd met Jetske Jehannes Hoitsma (die besaten drie Bilplaatsen).(Bovenste foto: Kolleksy Baukje De Jong-Koopal)
Op ’e bovenste graansolder sat pake Geb (Gerben Jehannes de Jong) over de seedyk in ’e see te sien. Doe waar de seedyk fanself nag niet op Deltahoogte, maar de see – ’t slik – sou nou dêrboven ok nag wel te sien weze dink.
Foto’s: Anneke van Miltenburg


8 Jarig Renderts PALSMA* St.-Anne 24-7-1905 † 4-9-1983; boer op Zomerrust an ’e Ouwedyk onder St.-Anne; x Ferwerteradiel 1-3-1930
9 Neeltje Franses TILMA * Blije 29-3-1907 † St.-Anne 1-1-1966; komt 11-3-1930 út Blije yn St.-Anne

Zomerrust, Ouwedyk 287 onder St.-Anne, dêr’t Jarig Palsma en Neeltsy Tilma op boerke.

Deuze foto is nommen bij Zomerrust.
Achter fan links na rechts: Grietje Siebes Boelstra (x Auke Piers Algera, nrs 35 en 34 in deuze kertierstaat), Tjitske Aukes Algera (x Ype Jans Botma, sien nr 17 in deuze kertierstaat), Clara Aukes Algera (x Rendert Jarigs Palsma, nrs 17 en 16), Ype Jans Botma, Rendert Jarigs Palsma.
Foor: Jarig Rendert Palsma (x Neeltje Tilma, nrs 8 en 9) en Grietje Renderts Palsma (x Luwt 1935  Ritske Kornelis Velstra, feefokker op Amarilla onder Marsum, seun fan Tjeerd Ritskes Velstra, (weedner fan Pietje Johannes Span), feehouwer te Luwt, en Elisabeth Watzes Visser. Gryt en Ritske binne de hait en mim fan ’e pikeur 
Tjeerd Velstra.

De auto is ’n Opel, nummer B1099. Ype Botma had ’n Wanderer motor.
Foto: Kolleksy Maartje Palsma.     

In 1936 late Jarig Palsma en Neeltsy Tilma ’t ouwe foorhuus fan Zomerrust ôfbreke en komt d’r deuze filla foor in ’e plaats; arsjitekt: G.A. Heldoorn fan Luwt. De skuur en peerdestâl blive overeand. Nou boert hier Maatskap Schuiling
Foto’s: Anneke van Miltenburg

In ’e 19e eeuw waar de aigner Claas Minnes Blok, ‘coopman en fabriquer’ te Harlingen, en Janneke Hendriks Schaaff, dochter fan ’e Harlinger burgemeester Hendrik Schaaff.
’n Part fan ’t fooreand worde mooglik deur dusse Harlingers somers brúkt as buten, soadoende de naam Zomerrust. Douwe Zwart, gemeenteargivaris fan ’t Bildt, dy’t dusse plaats in syn sery De 52 boerenplaatsen aan een 500 jaar oude zeedijk beskriift in ’e Bildtse Post, oppert in syn artikel over Zomerrust (14-9-2005) dat ’t opmerklik is dat de seun fan ’e forige aigner, Bente Walings, doe dichtebij op ’n plaats weunde met de naam Zeldenrust: stak Bente de draak met de naam Zomerrust?


Antje Kalma-Dijkstra

Cor Kalma

10 Kornelis Jetses KALMA (Kor; inkeld ek: Cornelis; by de berte ynskreaun as: Kornelis) * Akkrum 26-9-1909 † Ljouwert 19-6-1974, boer te Westernijtsjerk, x Ferwerteradiel 13-5-1937
11 Antje DIJKSTRA * St.-Anne 19-2-1912 † 12-10-2003; sekretaresse bij ’t eerpelhannelshuus fan hur hait De Friesche Plant; Anne ken floeiend de moderne hannelstalen

Palsma-Kalma slider 2
Antsy Dykstra met klainkines Kalma


De pleats te Westernijtsjerk dêr’t Kor Kalma en Antsje Dykstra op buorkje

12 Gerben Johannes DE JONG (Geb) * Oversigt onder Froubuurt 23-4-1909 † Skilhiem Stiens 12-6-1991 [] Attesweg, Froubuurt, boer op Oversigt an ’e Nijedyk onder Froubuurt; direkteur fan ’e meenskar (gesamenlik lând in aigendom) ‘Commanditaire Vennootschap Aanwas B.V. en Co. De Bildtpollen’ an ’e seekant achter de Deltadyk; bestuurslid waterskap De Noordster (tussen de Bordineweg en de Schuringaweg); taksateur Peerdefonds; lid leesgeselskap ‘Ledige Uren Nuttig Besteed’ in Ouwesyl (opricht in 1792).
Geb is niet godsdienstig. Maar ’n keer komt hy in ’e kerk in Froubuurt, want dêr sil de film ‘De goudzoekers’ draaid worre. Dan blykt dat de foorstelling ‘De Godzoekers’ betreft. Geb bliift sitten tot de pauze en nimt dan de koierlatten.
Geb is taksateur fan ’t peerdefonds, dat fergadert één keer in ’t jaar. In ’e fyftiger jaren sil ’t weest hewwe – elkeneen het nag gyn auto – dat de foorsitter fraagt at degene dy’t ’n auto het de buren wel metnimme wil na de folgende fergadering toe. D’r sitte figuerlik, maar ok letterlik dikke boeren onder. Geb fraagt: Foorsitter! Hoe mot de fergoeding weze? Per persoan of per kilo? De foorsitter kin ’m niet goed houwe en skorst de fergadering. 

13 Etje Gatses SIDERIUS * Lutjegast 23-11-1912 † Borniaherne, Luwt 3-3-1996 [] Attesweg, Froubuurt

14 Willem Jans KOOPAL * Ingelum 1-7-1916  † Skingen 6-10-1991 [] Ingelum; boer op Nij Sirtema state ûnder Ingelum; tsjerkfâd te Ingelum; bestjoerslid Boerehelp; x 23-7-1942
15 Tietje Philippus BREUKER * Skingen 10-4-1914 † Dronryp 6-6-2015 [] Skingen

Breukergrêven oan súd-oastkant op it hôf te Skingen.
Grêfskrift twadde stien fan rjochts:
RUSTPLAATS/van onze lieve Moeder/Behuwd- en Grootmoeder/HILTJE OOSTERHOF/geb. Dronrijp/28 Juni 1855/overl. te Hitzum/8 Dec. 1943/sedert 1928 wed. van/W. BREUKER/kinderen/en kleinkinderen/RUST ZACHT

16 Rendert Jarigs PALSMA (ek: Rindert; by de berte ynskreaun as: Rendert) * Froubuurt 3-6-1878 † dêr 11-3-1945; boer op Zomerrust an’ e Ouwedyk onder St.-Anne; ferhuust 3-3-1930 na Luwt, Marssumerstraatweg 50; x ’t Bildt 9-2-1903
17 Clara Aukes ALGERA * Froubuurt 25-4-1881 † St.-Anne 29-10-1929
Suster fan Clara: Tjitske Aukes Algera * Froubuurt 6-3-1885, x ’t Bildt Ype Jans Botma * Anjum, seun fan Jan Ypes Botma en Antje Pieters Hoogland.
Tjitske en Ype hewwe gyn kines, soadoende komt de geboartelepel fan Tsjitske bij Clara.
Sien: Sulver

18 Frans Jans TILMA * Blije 25-3-1871 † dêr 9-8-1915; boer te Blije; x Ferwerteradiel 21-7-1898
19 Lieuwina Johanna Pieters HOOGLAND * Ferwert 29-11-1875 † Ljouwert 1-8-1952
Lieuwina x 2 Hessel Johannes Heslinga * Doanjum 2-1-1882 † Ljouwert 8-8-1940, widner fan Tjitske Hoitinga, boer op  Wynia sate op Farebuorren ûnder Blije; sn f. Johannes Hessels Heslinga en Sjoukje Sikkes IJlstra, boeren yn Doanjum oant 1885, dêrnei oant 1920 te Skalsum (Rykstrjitwei 8).
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1962 – J.IJ. Feenstra: Het geslacht Hoogland
Lieuwina en Hessel hawwe gjin neiteam, sadwaande komt de leppel fan Lieuwina har skoanmem by de Tilma’s telâne.
Sjoch geboarteleppel fan Sjoukje Sikkes IJlstra: Sulver

De pleats op Farebuorren ûnder Blije der’t Lieuwina Hoogland op buorket mei har earste en twadde man. Se stiet hjir yn ‘e finne mei Hessel Heslinga

Farebuorren foar de ôfgraving fan ’e terp

Wynia sate op Farebuorren (ek Faardebuorren). Op ’e foto Jan Tilma, skoansoan Gerrit Dirks de Boer, dochter Neeltje Tilma, Marten Dirks de Boer, Hendrikje Martens Dijkstra, in faam, Dirk Gerrits de Boer en hûn Juno
Boarne: Erfskip Terpdoarpen

20 Jetze Willems KALMA * Akkrum 28-2-1884 † Marrum 22-7-1945, greidboer te Akkrum en Marrum, x Ferwerteradiel 8-5-1907
21 Antje Kornelis VAN DER MEIJ * Westernijtsjerk 20-6-1884 † Groot Sjaerdema (fersoargingshûs), Frjentsjer, 17-2-1959


S.L.M. – SLIM
Wapen links: nageslacht in mamlike lijn; wapen rechts: wapen in froulike lijn
Sien: Genealogysk Jierboek 2018


22 Pieter DIJKSTRA
* Tsjummarum 21-1-1884 † 26-9-1959; by syn trouwen 1910 koopman te Tsjummarum, later eerpelhanneler te St.-Anne, dir. eerpel-eksport Friesche Plant, x ’t Bildt 30-6-1910
23 Sytske SLIM * St.-Anne 1-3-1883 † 8-5-1976

Palsma-Kalma slider 1
Sytske Slim met hur klainkines Kor en Jarig Palsma

De achternaam Slim wordt in ’e 19de eeuw en dêrfoor ok wel skreven as SLM, of aans Slm, en met stippys dertussen S.L.M.; dat intrigeart. Folgens Douwe Zwart, eerder gemeente-argivaris fan ’t Bildt, souwen die letters mooglik ferbând houwe kinne met de achternaam IJsselmonde, die’t op ’t Bilt foorkomt. Sien de nummers 92 en 401 en de dubbelen dêrfan in deuze kertierstaat, Bauky en Sytske stamme meardere kearen fan ’e femily Slim ôf 


Rechts de plaats fan Piter Dykstra en Antsy Slim, dêr’t ’t se hur bedriif De Friesche Plant runden. Nou staat hier de snekbar De Kaai

24 Johannes Gerbens DE JONG * Ouwedyk (3de plaats oastlik fan ’e Attesweg) onder Froubuurt 4-9-1873 † Oversigt onder Froubuurt 19-11-1929, boer op Oversigt; x (’t Bildt 27-12-1906 (op huwlikse foorwaarden; met kouwe útsluting)
25 Doutje Klazes DE JONG (ok: Douwtje; Dout staat bij de geboorte inskreven as: Doutje) * Nijedyk onder Froubuurt 27-3-1887 † fersorgingshuus De Beuckelaar St.-Anne 12-5-1983; foor hur trouwen maid bij hur skoanmim Ytsy Hoogland; se had al ’n seun fan hur latere man Jehannes: omme Klaas, noemd na Douwtsy hur hait; Douwtsy x 2 (hur antroude swager) Pieter Jans van der Meer, boer te Boazum, later rentenier te Waidum, sn f. Jan van der Meer, boer an ’e Dokkumer Ee; Pieter x 1, Jehannes syn suster, Wijke Gerbens de Jong, dr f. Gerben Gerbens de Jong, boer an ’e Ouwedyk onder Froubuurt en later an ’e Nijedyk op Oversigt, en Ytje Johannes Hoogland.
Douwtsy is kerks: rechtsinnich Nederlâns Herformd. Jehannes mot niks fan ’e kerk hewwe. Hij sait teugen syn kines at dy ’n jaar of sestien, seuventien binne: Wat wille jim sunnegs? Na de kerk of na ’t kaatsen? Dat draait bij baide seunen op ’t kaatsen út. 


Gatze Siderius en syn twadde frou Wapke Terpstra yn 1925

26 Gatse Pieters SIDERIUS (ek: Gadze, Gatze; by de berte ynskreaun as: Gatse) * Frjentsjer 8-7-1874 † dêr 12-5-1939, kofjehúshâlder te Fisflyt, letter boer op Sânhuzen ûnder Frjentsjer, x 2 Frjentsjer 11-5-1920, 45 en 35 jier, Wapke Terpstra * Tsjerkwert 31-3-1881 † Frjentsjer 26-9-1939, by trouwen sûnder berop te Frjentsjer; dr f. Pierius Jacobs Terpstra, boer te Arum en Tsjerkwert, kastlein te Warns, en Wijtske Kornelis Attema, kastleinske en loazjeminthâldster te Warns; Gatze x 1 Frjentsjer 20-4-1899
27 Doutje Harkes HIEMSTRA * Frjentsjer 22-7-1875 † Fisflyt 3-4-1916

Jan Willems Koopal en Aafke Jurjens Algra

28 Jan Willems KOOPAL * Ingelum 15-2-1887 † dêr 23-2-1968 [] dêr; foar syn trouwen feint by Jan Heins Veeman op Kingum ûnder Ingelum, 1916-1947 boer oan ’e Tilledyk ûnder Ingelum, dy pleats is foar har kocht troch syn skoanheit Jurjen Jehannes Algra, dy’t dan by har ynkomt en dêr ek ferstjert; x Menameradiel 30-3-1916
Jan is net tsjerks, sels mei krystyd giet er net op nei Sion, dan is er leaver oan ’t bushimmeljen, want ‘Ik wit al dy ferhalen wol.’
29 Aafke Jurjens ALGRA * Ingelum 25-12-1888 † dêr 27-3-1974 [] dêr

30 Philippus Wybes BREUKER * Skingen 10-3-1881 † Bloemkamp Bolswert 18-4-1965; foar’t er de lange hier yngiet arbeider by Gatse Boomsma te Sweins en letter dêr by Jan Miedema; sûnt syn trouwen gernier te Skingen; dêr tsjerkeriedslid; x Menameradiel 2-5-1912
31 Baukje Klazes WIERDA * Tsjummearum 30-12-1887 † Frjentsjer 2-8-1980; Baukje is by x húshâldster by skoalmaster Boltjes te Skingen

Pake Flippus is geheelonthâlder omdat syn pake oan memmes kant och sa ynnimt, in man mei in kweade dronk dy’t alles kapot slacht –  ‘en dan slacht it de oare kant út’. Flippus skinkt it net en drinkt it net. As in kear yn ’e tsjerkeried de brandewynflesse op ’e tafel komt, seit er: At it sa moat, stap ik drekst op! 
Mei syn neef Jelle Hilles Breuker giet er gauris fuort te foardragen: ‘De boer en de lapkekeapman’.
As Flippus as arbeider by Jan Miedema komt, wurdt tsjin him sein: By  dizze boer hâldst it net lang fol. Op Flippus syn begraffenis nimt in stôkâlde man it wurd, dy seit: Hy is by my kommen as feint en hy is fuortgongen as freon en dat is er altyd bleaun. Dy âld-boer is dyselde patroan: Jan Miedema.

It âld skoalhûs ûnder Skingen, Slappeterpsterdyk 11. Hjir is Baukje Wierda foar har trouwen húshâldster by meester Boltjes


Gerniersspul ûnder Skingen, Wobbemaleane 2, dêr’t Flippus Breuker en Baukje Wierda op gernierkje; Flippus is earst arbeider en wurket him op ta gernier; hy lit dit spultsje op de terp Wobbema yn 1933 sette foar f 3000,0o en dan is ’t ek noch yn ’e ferve. Betelle fan opsparre sinten, neat liend, dat wol er net. It komt yn ’t plak fan in âld ferrinneweard boerespul. Hy seit: ‘It wurdt sa min ik doar it fee dêr net mear ûnderdak te bringen.’

Itselde stee yn 2019, mei de ruten op ’t westen. De linebeammen stean ek al by it âld boerespul, dat mei it foarein op it suden stiet


Groen van Prinstererleane 12 te Frjentsjer, mei Jugendstyl-tegels yn ’e gevel. Hjir rinteniere sûnt 1961 Philippus Breuker en Baukje Wierda mei har dochter Hiltsje

Maaike Rinderts Talsma

32 Jarig Arjens PALSMA * Froubuurt 8-10-1846 † Luwt 14-7-1934; met dertien jaar is Jarig aigner fan Zomerrust an ’e Ouwedyk onder St.-Anne, dêr boer in 1872, in 1873 ok te Ouwesyl; hij en Maaike ferhuze 23-5-1913 út St.-Anne na Luwt; in 1892 met-oprichter fan De Coöperatieve Stoomzuivel en Kaasfabriek in de Gemeente Het Bildt; x Ferwerteradeel 28-11-1872
33 Maaike Rinderts TALSMA * Hogebeintum 20-4-1848 † Luwt 25-3-1917; komt op 28-11-1872 út Hogebeintum in St.-Anne

34 Auke Piers ALGERA * Ljouwert 22-12-1856 † Froubuorren 16-6-1912; boer ûnder Ljouwert; x It Bilt 12-5-1880
35 Grietje Siebes BOELSTRA * Berltsum 31-3-1859 † Ljouwert 30-5-1925

Sjoch foar de geboarteleppel fan Auke: Erfgoed Fundaasje – Sulver
Jongferstoarne broers en suster fan Auke:
Tjisse Piers Algera * Ljouwert 19-4-1854 † dêr 30-5-1864, 10 jier
Gepke Piers Algera * Ljouwert 1859 † dêr 1864, 5 jier
Sjoerd Piers Algera * Ljouwert 6-4-1862 † dêr 5-6-1864, 2 jier
Sjoch foar de geboarteleppels fan Tjisse, Sjoerd en Gepke: Sulver

36 Jan Franses TILMA * Blije 11-3-1841 † dêr 1-8-1924; boer op Farebuorren ûnder Blije; x Ferwerteradiel 5-5-1870
37 Neeltje Fokkes NOORDENBOS * Marrum 25-3-1842 † Blije 26-3-1924

38 Pieter Pieters HOOGLAND * Ferwert 30-7-1840 † dêr 19-1-1916; boer te Ferwert; x Ferwerteradiel 13-12-1866
39 Jifke Willems DE GROOT * Westernijtsjerk 12-10-1844 † Ferwert 9-4-1919; x 1 Ferwerteradiel 19-5-1862 Watze Pieters Hoogland * Ferwert 12-3-1836 † dêr 18-12-1900, broer fan Pieter, boer te Ferwert

40 Willem Jetzes KALMA * Stiens 12-2-1855 † Ljouwert 5-8-1922; greidboer te Akkrum; x Ferwerteradiel 23-6-1881
41 Romkje Mennes SIJTSMA * Hallum 15-3-1856 † Katwijk aan Zee 15-2-1927

42 Kornelis Dirks VAN DER MEIJ * Westernijtsjerk 7-10-1852 † dêr 4-12-1901; boer te Westernijtsjerk; x Ferwerteradiel 13-5-1880
Sjoch foar de geboarteleppel fan Kornelis: Sulver
43 Janke Johannes OLIVIER * Marrum 2-12-1856 † dêr 26-7-1928

44 Dirk Sjoerds DIJKSTRA * Tsjummearum 1858 † dêr 29-6-1898; yn 1881 arbeider te Tsjummearum, 1898 dêr keapman; x Barradiel 28-5-1881
45 Ytje DOUMA * Tsjummearum 6-10-1857 † Harns 12-11-1941; by trouwen faam te Seisbierrum, de lêste seis moanne te Nijlân

46 Jacob Cornelis SLIM * Froubuurt 30-1-1856 † St.-Anne 2-4-1920; in 1881 koopman te St.-Anne, 1910 dêr gernier; x ’t Bildt 16-6-1881
47 Antje Pieters BOERSMA * St.-Anne 7-9-1856 † dêr 6-2-1940

48 Gerben Gerbens DE JONG * Ouwedyk onder Froubuurt (3de plaats oastlik fan ’e Attesweg) 29-9-1835, doopsgesind † Ermelo (inrichting) 16-8-1898; foorsanger in ’e Doopsgesinde Kerk te Froubuurt; boer an ’e Ouwedyk onder Froubuurt en later an ’e Nijedyk op Oversigt; x ’t Bildt 14-5-1857
49 Ytje Johannes HOOGLAND * Oversigt onder Froubuurt 15-6-1838 † dêr 19-4-1911
Fan Gerben de Jong is ’n inbonden en bedrukt opskriifboeky overleverd, foor ’n boerehând skreven in útsonderlik skoanskrift: Aantekeningen door Gerben Gerbens de Jong 1878.
Kolleksy Johannes Gerbens de Jong, Ouwesyl.

Klaas de Jong en Tryntsy Tjepkema

50 Klaas Arjens DE JONG * Nijedyk onder Froubuurt 18-8-1855 † dêr 23-8-1935; erbaaier an ’e Nijedyk, kerkeraadslid Nederlâns Herformde Kerk Froubuurt; x ’t Bildt 8-5-1882
51 Trijntje Cornelis TJEPKEMA * Nijedyk onder Froubuurt 15-8-1860 † Weidum (bij hur dochter Doutsy) 29-3-1957
Ouwe bep Tryn weunt as wede seumerdâgs bij hur seun Arjen an ’e Nijedyk teugenover Oversigt dêr’t dy winkelman en môlner in ’e polder De Noordster is. Winterdâgs is se bij hur dochter Doutsy, troud met Piter van der Meer, dan rintenier in Waidum, eerder boer in Boazum. 
Hur bepsêger Geb Jehannes de Jong bringt hur krekt foor de winter wel naar Waidum in ’e tilbry. At se ’n keer over de Nijedykster brug sille, sait Germ: ‘Over welke kânt fan ’e leuning motte wij nou lâns bep?’ ‘Dou most ’t mar wete jongetsy.’
Bep is min op ’e gang, skerp met de tong, se kin se wel wissele. Se wordt seumerdâgs om koffytiid hine ophaald foor ’n dâg te eten op Oversigt, deur Geb op ’n platte kroiwagen sittend op ’n eerpelbakky op ’e kop. In huus stifelt se drekt na de bêste stoel fan hur bepsêger dêr’t feerder ans niet één op sitte maan as Geb de Jong himself. Mar bep wel! Geb is aans niet soa noflik, mar houdt ’m dan in aigen huus wel even stil . Wat is hij wiis met bep.
***
Bep komt út ’n eerbaidershúshouwing fan seuventien kines. Se fertelt an huroverbepsêgers dat se froeger groatworden is met seefeugels en eekbrij en streuperij. At bep Tryntsy hur mim Doutsy Búkstra oud is, plicht die te sêgen: Eén mim kin wel op seuventien kines passe, maar seuventien kines niet op één mim.
***
Tryntsy is behoorlik an ’e kerk. Soa sil se na ’n kerkfergadering in Luwt. Se mist de tram in Froubuurt, se sait: Dêr sille jim ska fan hè. Se loopt deur na Beetgumermôln, de tram is weer krekt fertrokken. Se sait seit: Dêr sille jim ska fan hè. Se set de koierlatten naar Lúwt en dêr is de fergadering krekt over.
***
As Tryntsy hur bepsêger Geb ’n keer an ’t ploegen is bij bep achterhuus, staan de peerden wel ’s even bij ’t swaaien op ’t eand buten de stringen. ’t Is in ’e herfst bij mistich weer, as ’t luud soa feer drage kin. Geb syn floeken gaat overluud ’t lând over.
Avens bringt er bep ’n liter melk en sit er even bij hur. ‘Wou ’t wat met ’t ploegen Geb?’ fraagt bep.
‘Nou jawel bep.’
‘Dat meende ik al te hoaren!’

52 Pieter Everts SIDERIUS * Menaam 18-8-1838 † Frjentsjer 21-4-1914; gernier en boer te Menaam; letter op Lankum ûnder Frjentsjer; x Menameradiel 6-4-1864
53 Etje Gaadses BOOMSMA * Berltsum 17-12-1842 † Easterwâlde 1-1-1925
As Etsy ferstjert is se by har soan Anske útfanhûs. Neffens de famyljeferhalen is se mei koetske en hynder derop út. It is damp. Se rydt it kanaal yn – mooglik de Opsterlânse Kompanjonsfeart – en ferdrinkt.Lankum ûnder Fjrentsjer, Harnzerwei 82. Hjir stiet earder in kop-hals-romp, dy baarnt ôf en dêr komt yn 1924 dizze mânske stjelp foar yn ’t plak.
Hjir buorkje trije generaasjes Hoekstra: Oege Ykes Hoekstra út Drachtster Kompenije x Elizabeth Riedstra; Yke Oeges Hoekstra x Baukje Tiemersma, mei Yke syn broer Ale x Francien Steinfort. Dan wenje hjir yn twa parten opdield sechstjin minsken. Sûnt 1980 Jacobus Hoekstra (Coos) x Dieuwke Tuinstra, yn 1980 keapje dy de pleats

56 Harke Dirks HIEMSTRA * Achlum 7-9-1836 † Ljouwert 4-4-1925 [] Frjentsjer; by trouween boer te Frjentsjer; letter oan ’e Hemmemawei ûnder St.-Anne (no Lont); x Frjentsjerteradiel 16-4-1875
55 Tiedje Hermanus OZINGA (ek: Tietje) * Wjelsryp 8-7-1843 † Ljouwert 1-4-1929 [] Fisflyt; by trouwen sûnder berop te Frjentsjer

56 Willem Jans KOOPAL * Ingelum 18-6-1846 † dêr 9-12-1923 [] Ingelum; yn 1875 arbeider te Ingelum, letter gernier op ’e Harne dêr (yn in dûbel hûs; syn namme stiet noch yn ’e balken); x Menameradiel 8-5-1873
57 Klaaske Jans ZIJLSTRA (ek Klaske) * Koarnjum (neffens grêfstien * Jelsum) 20-9-1846 † Ingelum 24-3-1920 [] Ingelum; by trouwen faam te Goutum; baakster yn Ingelum
As baakster is Klaske in bekstik. As se te Ingelum op ’t hôf komt, ropt in foarbygeande fytser: No hâlsto dyn grutte bek tenei teminsten ris ticht! 

58 Jurjen Johannes ALGRA
* Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 26-9-1860 † Ingelum (Ingelumerdyk by syn dochter Afke, wennet dêr mei syn broer Jan Algra) 20-11-1930 [] Ingelum; gernier op Dyksterhuzen; x Menameradiel 19-5-1887
59 Wimke Wybrens DE JONG (ek Wimkje) * Sânwei ûnder Menaam 9-1-1863 † Dyksterhuzen (Wythûs, middelste part) 26-10-1890 [] Ingelum

Hiltje Oosterhof, mei earizer en kyps
Hiltsy is gauris by har soan Flippus. As dy it werris oan ’e rêch hat – in famyljekrupsje -, seit se: Gean do mar op bêd, ik melk wol even.
Har houlik hâldt net oer. Wybe slacht mei in oar om. Se skiede fan tafel en bêd. Hiltsy opperet: Ik wie fiifentweintich doe’t ik troude en ik miende dat ik doe te let wie, mar it wie noch te gau.  

60 Wybe Philippus BREUKER * Dronryp 18-5-1856 † Frjentsjer 6-9-1923; by trouwen arbeider te Sweins, letter te Skingen; x Frjentsjerteradiel 22-5-1880, skieden fan tafel en bêd
61 Hiltje Gerrits OOSTERHOF * Dronryp 23-6-1855 † Frjentsjer (wenjend te Hitsum) 5-12-1943; by trouwen faam te Skalsum


Klaas Wierda

62 Klaas Jaspers WIERDA * Ginnum 4-3-1852 † Doanjum 20-1-1935 [] Peins; yn 1877 skipper te Raard (Westdongeradiel), yn 1879 arbeider te Lichtaard, yn 1882 arbeider te Ginnum, yn Tsjummearum by Jan en Sipke Anema; 1906 arbeider te Doanjum by Bente Wassenaar (tichteby Frjentsjer); dêrnei ûnder Peins by Oosterbaan; Klaas x 1 Dantumadiel 10-5-1877 Ytje Jans de Roos * Rinsumageast 24-3-1852 † Ginnum 27-6-1881; by trouwen tsjinstfaam te Jannum; dr f. Jan Pieters de Roos en Aukje Tjeerds Rintjema, arbeiders en gerniers te Rinsumageast en Wâlterswâld; Klaas x 2 Frjentsjerteradiel 10-6-1882
63 Tietje Sytzes HOEKSTRA * Hijum 24-4-1852 † Peins 30-9-1925 [] Peins

Arbeidershûs by de pleats fan Anema ûnder Tsjummearum; yn ’e linker helte wenje Klaas Wierda en Tytsje Hoekstra

Anema’s pleats


Earste stien Anema’s pleats

Ferboud arbeidershûs oan ’e Menamerdyk ûnder Peins. Hjir wenje Klaas Wierda-en-dy

64 Arjen Hendriks PALSMA * Barhuus onder Wurdum 9-1-1819 † Froubuurt 19-3-1896; komt 18-12-1845 út Beetgum te St.-Anne; boer op Zomerrust an ’e Ouwedyk onder St.-Anne; x ’t Bildt 11-12-1845
65 Eeke Jarigs GORTER * St.-Anne 25-6-1824 † dêr 17-12-1850

66 Rindert Jans TALSMA
67 Tjaltje Annes YPEY

68 Pier Aukes ALGERA * Weidum 28-10-1826  † Ljouwert, Achter de Hoven 24-11-1862; boer ûnder Ljouwert; x Ljouwerteradiel 22-5-1852
69 Clara Tjisses KOLDIJK * Grou
Bruorke fan Clara: Marten Tjisses Koldijk * 1834 † 1835, 1 jier.
Sjoch foar de geboarteleppel fan Marten: Sulver

70 Siebe Siedses BOELSTRA * Stiens 1825 † Ljouwert 4-3-1916, boer te Berltsum; x Ljouwerteradiel 1-5-1851
71 Tjitske Rinderts KEESTRA
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Boelstra

72 Frans Jans TILMA * Ferwert 16-10-1816 † Wânswert 1-1-1885; boer te Blije; x Ferwerteradiel 21-5-1840
73 Maaike Annes WYNIA * Blije 2-3-1812 † Blije 3-4-1886; oant har ferstjerren boerinne te Blije

74 Fokke Ulbes NOORDENBOS * Marrum 12-2-1818 † Wânswert 4-6-1879; yn 1841, ’48 boer ûnder Marrum, yn 1855 ûnder Wânswert; x Ferwerteradiel 6-5-1841
Geboarteleppel fan Fokke: sjoch Sulver
75
Gerbrig Ates JONGBLOED * Marrum 23-3-1820 † Wânswert 4-7-1889
Tinkleppel 35 jierrich houlik fan Fokke en Gerbrich: sjoch Sulver

76 Pieter Watses HOOGLAND * Ferwert 4-3-1810 † Hegebeintum 8-12-1877, x Ferwerteradiel 13-6-1833
77 Dieuwke Jans HOOGENDIJK * Ferwert 3-4-1812 † Hegebeintum 24-10-1866

78 Willem Sjoerds DE GROOT, boer te Westernijtsjerk
79 Sytske Johannes MEEKMA, widdo fan Willem syn broer Wadze

80 Jetze Jacobs KALMA * Marsum 27-6-1819 † Stiens 5-12-1898, boer ûnder Stiens, x 2 Ljouwerteradiel 12-5-1870 Sytske Pieters Brouwers * Stiens 2-2-1822 † dêr 12-8-1856, dr f. Pieter Willems Brouwers, boer, en Grietje Joutes van der Werff
81 Maayke Jitzes SINNEMA * Hallum 4-4-1815 † dêr 13-6-1905, x 1 Jochum Wybes Bil

82 Menne Siedzes SIJTSMA, boer
83 IJtje Jacobs LAVERMAN

84 Dirk Jans VAN DER MEIJ, boer te Westernijtsjerk, x
85 Antje Scheltes BOUMA

86 Johannes Lourens OLIVIER * Marrum 2-12-1816 † dêr 26-3-1879, boer te Marrum, folmacht polder Ferwerteradiel, x Ferwerteradiel 6-5-1841
87 Sjieuwke Dirks MIEDEMA * Marrum 24-5-1820 † dêr 27-4-1904

88 Sjoerd Freerks DIJKSTRA * Tsjummearum 1856, 1881, 1889 arbeider te Tsjummearum, Baarderadiel 3-5-1856
89 Sara Dirks VAN DER MEULEN * Wier 9-2-1833 † Tsjummearum 10-6-1908; yn 1898 sûnder berop te Tsjummearum

90 Pieter Sjoerds DOUMA
91 Antje Tjerks BANGMA
* St.-Anne 8-9-1829 † dêr 29-12-1866; yn 1881 keapfrou te Seisbierrum

92 Cornelis Jacobs SLIM * St.-Anne 8-9-1829 † dêr 29-12-1866; in 1855 boer te St.-Anne, in 1856 boer te Froubuurt, 1881 weer boer in St.-Anne; x ’t Bildt 10-5-1855
93 Grietje Everts BEKIUS * St.-Anne 24-9-1827 † Froubuurt 4-11-1886, boerin te Froubuurt, bij tweede huwlik dêr sonder beroep; x 1 ’t Bildt 25-5-1848 Sybe Bentes Wassenaar * Froubuurt 19-3-1826 † dêr 24-8-1850, bij trouwen sonder beroep te Froubuurt, bij fersterven dêr gernier, sn f. Bente Willems Wassenaar, boer te Froubuurt,  en Jetske Sybes Sybesma
Sien: Johannes Woudstra – Siderius, de Familie en het Handschrift, aigen beheer, Engelum 2002, ISBN 90 9015705 0

94 Pieter Jans BOERSMA * Blije 1-9-1813 † St.-Anne 8-4-1895; boer te St.-Anne; x 1 Ferwerteradiel 17-5-1838 Meiltje Cornelis Jensma * Blije 6-9-1815 † St.-Anne 28-10-1852, dr f. Cornelis Gerlofs Jensma, boer te Blije, en Foekje Dirks Roeda; Piter x 2 ’t Bilt 3-11-1853
95 Sytske Gerlofs DE BEER * Finkum 12-3-1823 † St.-Anne 18-6-1907

96 Gerben Gerbens DE JONG * Froubuurt omstrings 1802 Froubuurt an ’e Ouwedyk derde plaats Attesweg richting Ouwesyl 25-9-1854; x 2 ’t Bildt 27-3-1845 Geertje Roelofs Westra * Dronrypy omstrings 1818 † St.-Jabik 5-4-1890; Germ x 1 ’t Bildt 24-5-1827
97 Trijntje Sybes SYBESMA (ok wel SIEBESMA) * Froubuurt omstrings 1804 † Froubuurt  27-10-1840


Handtekeningen onder de trou-akte fan Germ en Tryntsy
Gerben Gerbens de Jong, Trijntje Sybes Sybesma, Grietje Dirks de Jong, Cornelis Reins van der Zee (Tryntsy hur tweede hait), Neeltje Syberens Brolsma
en de getugen:
Johannes Geerts Santhuizen (plisyman), Willem Ket (klerk), Oebele Braunius Oeberius (klerk), Michaël Onuphrius baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (grytman en amtner fan ’e Burgerlike Stand)

98 Johannes Pieters HOOGLAND
99 Jetske Johannes HOITSMA

100 Arjen Dirks DE JONG * Froubuurt 7-10-1825 † dêr 21-4-1895; bij syn trouwen erbaaier in Froubuurt; x ’t Bildt 9-5-1850
101 Jannigje Jans DANKERT * St.-Anne 30-10-1825 † Froubuurt 6-1-1887; bij hur trouwen werkmaid in Froubuurt

102 Cornelis Jacobs TJEPKEMA * St.-Jabik 25-3-1823 † Nijedyk onder Froubuurt 11-4-1895, fisser; x ’t Bildt 24-1-1850
103 Doutje Hendriks BUIKSTRA * St.-Jabik 20-7-1829 † Nijedyk onder Froubuurt 24-12-1893

104 Evert Pieters SIDERIUS * Weidum 3-5-1809 † Menaam 21-12-1900 [] Bitgum rigel 30, grêf 14; gernier ûnder Menaam (hûsnr 144), sûnt omstrings 1864 boer te Wier; diaken te Bitgum; x Menameradiel 31-5-1837
105 Jeltje Baukes HESLINGA * Bitgum 1-7-1812 † dêr 1-1-1886 [] Bitgum rigel 30, grêf 15; docht belidenis te Bitgum op 24-5-1843

106 Gatze Lolkes BOOMSMA (ek: Gaadse) * Berltsum 14-12-1811, neffens it befolkingsregister, neffens in oare boarne * 10-11-1811; gernier te Berltsum 1849, ’54, ’67, ’76, ’78, ’84, dêr beammekweker 1846, ’49, ’51, ’54, dêr sûkereidrûger 1853, ’68, boer te St.-Anne 1871, ’78, ’81, dêr hofker 1878, wennet yn 1882 wer te Berltsum; tsjerkfâd, lântaksateur
107 Rinske Anskes POSTHUMUS (ek Postma); wennet yn 1889 te St.-Anne
Gatze keapet
12-2-1848 gernierslân te Berltsum fan syn skoansuster Sjoukje Dirks Stienstra, widdo fan Anske Anskes Postma, te Aldtsjerk; keapsom: f 1050,00
31-5-1853 in hûs mei skuorre te Berltsum fan Syne Hiddes van der Goot; keapsom: f 2000,00

13-3-1866 fjouwer perselen boulân fan René Louis de Fulliettaz Goethart te Apeldoarn; keapsom: f 5977,00
10-2-1883 boulân te Minnertsgea fan Nieske Bouma, widdo Rienik Klazes Post, te Minnertsgea; keapsom: f 2346,00.

108 Dirk Dirks HIEMSTRA; * Kubaard omstrings 1810; by trouwen koaltsjer te Tsjom, yn 1834 dêr keapman, yn 1836 arbeider te Achlum, yn 1838, ’45 dêr boer, yn 1846 boer te Tsjom, yn 1852, ’57 en ’67 boer te Kie ûnder Frjentsjer; x Frjentsjerteradiel 7-9-1833
109 Joukje Harkes DE BOER
* Tsjom 21-2-1817 † Kie, ûnder Frjentsjer 1-11-1856, Wyk UB nr 44; Jouky keapet op 13-2-1843 mei oaren terpboulân ûnder Achlum

110 Hermanus Tjepkes  OZINGA * Dokkum 15-4-1818; yn 1875 sûnder berop te Frjentsjer; x 4-4-1840
111 Doutzen Martens HOEKSTRA

112 Jan Willems KOOPAL * Ingelum 18-6-1820, 1841, 1875 arbeider te Ingelum, 1845, 1880 dêr gernier, x Menameradiel 18-6-1845
113 Ytje Klazes WASSENAAR * Bitgum 6-3-1824, by x sûnder berop te Ingelum, wenjend te St,-Anne

114 Jan Folkerts ZIJLSTRA, timmerfeint te Koarnjum en Jelsum
115 Antje Sjoerds SWART

116 Johannes Jurjens ALGRA
117 Hendrikje Jans ROORDA


Gerniershûs op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole dêr’t Jehannes en Hinke op buorkje

118 Wybren Reinders DE JONG * Menaam 1831;  by trouwen sûnder berop te Menaam; x Menameradiel 9-5-1855
119 Aafke Jans VAN SLOOTEN
* Lúkswâld 1826; by trouwen arbeidster te Bitgum

120 Philippus Wybes BREUKER * Dronryp 1-1-1831
121 Pietje Hillebrands MEIJER * Blessum 15-9-1830

Hûs fan Flippus Breuker en Pytsje Meijer ûnder Skingen. Op it spul op ’e achtergrûn gernierket Philippus Hillebrands Breuker

122 Gerrit Martens OOSTERHOF * Bolswert 4-12-1825; yn 1849, ’55  bakker te Dronryp, yn 1880 mitselder te Wjelsryp; x Menameradiel 18-4-1849
123 Hinke Aukes ADEMA * Dronryp 6-9-1825

124 Jasper WIERDA * Ferwert 1822; yn 1846 arbeider te Ferwert, yn 1851 idem te Ginnum, yn 1877 te Hallum; x 1 Ferwerteradiel 14-5-1846 Dirkje Klazes Boonstra * Ferwert 1824 † Ferwert 23-1-1848; dr f. Klaas Folkerts Boonstra, gernier te Ferwert, en Trijntje Atzes Kuipers; Jasper x 2 Ferwerteradiel 17-5-1851 
125 Baukje Baukes HOFMAN
* Hallum  3-3-1823, arbeidster
Lyts Aysma op Dyksterhuzen dêr’t Metsy Osinga en Hindrik Palsma op buorkje

128 Hendrik Andeles PALSMA
* Barhûs ûnder Wurdum 22-1-1788 ~ Wurdum 10-8-1788 † Menaam 17-9-1826 [] Bitgum, wierskynlik rigel 16, grêf 8; boer op Lyts Aysma op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole; tsjerkfâd te Bitfum; kommitearde earmfâdij Bitgum; x Wurdum 26-8-1810
129 Metje Louws OSINGA
* Bitgum 2-1-1792 ~ 11-3-1792 † dêr 24-2-1856 [] Bitgum 28-2-1856, rigel 16, grêf 7; boerinne op Lyts Aysma; x 2 Menameradiel 25-3-1829 Marten Ouwes de Boer * Furdgum 1804 † Bitgum 30-5-1869 [] Bitgum, rigel 16, grêf  8

130 Jarig Johannes GORTER * Wier 4-10-1765 † Froubuurt 15-12-1858, boer op Zomerrust an Ouwedyk onder St.-Anne, x ’t Bildt 15-8-1823
131 Baukje Sybrens DE HAAN * Ouwesyl 8-2-1786 † Froubuurt 21-10-1865

132 Jan Rinderts TALSMA
133 Dieuwke Leenderts WASSENAAR

134 Anne Klazes YPEY
135 Jetske Jans SWART
Memoarystien te Hegebeintum:
Door ‘s hemels gunst door vaders nijvre hand en moders vlijt is dit gebouw gebragt tot stand waaraan ik Anne Ypey ses maanden juist geleen heb in mijn twaalfde jaar gelegd den eersten steen den 24ste november 1806

Boarne: Hessel de Walle

138 Tjisse Martens KOLDIJK
139 Gepke Martens VAN DER HEM

142 Rindert Jans KEESTRA, boer
143 Truike Jacobs VAN BROEK

144 Jan Piers TILMA * Ferwert 30-9-1783 ~ dêr 26-10-1783 † dêr 13-12-1845; by syn trouwen gernier te Ferwert, dêrnei oant syn ferstjerren boer op Oasterbeintum ûnder Ferwert; besit in part fan Roorda state te Ginnum (yn 1826 wurdt er dêr as boer neamd) en fan in pleats te Hallum; Jan Piers keapet fierders ek gauris lân oan; x Blije 4-5-1815
145 Grietje Jans DE JONG * Hegebeintum 24-11-1789 ~ dêr 20-12-1789 † Ferwert 14-3-1835; by trouwen boerinne te Hegebeintum; by ferstjerren boerinne ûnder Ferwert
Yn 1811 nimt Jan Piers de namme Tilma oan, mar de amtner fan ’e Boargerlike Stân makket dêr Tillema fan. Tillema wurdt ek brûkt yn ûnderskate akten, bygelyks yn ’e trou-akte fan soan Sybren yn 1813, in keapakte yn 1815, yn ’t Kadaster yn 1832. Jan Piers tekenet sels Tilma.
Hjirûnder de akte fan namme-oannimming.

146 Anne Melis WYNIA * Nes (West Dongeradiel) 28-11-1773 ~ dêr 19-12-1773 † Blije 26-11-1822; boer te Blije; assessor (=wethâlder) fan Ferwerteradiel; x Blije 6-5-1798
147 Hiske Jorrits HARTMANS * Blije 13-11-1775 † dêr 10-9-1854; boerinne te Blije

148 Ulbe Annes NOORDENBOS * Aldtsjerk 5-4-1778 ~ dêr 17-5-1778 Hallum 17-6-1851; yn 1809, ’16 boer te Aldtsjerk, yn 1818, ’19, yn 1821, ’35 te Bartlehiem en ûnder oaren yn 1825, ’32, ’39, te Hallum; Ulbe is neist boer ek dokter; Ulbe x 2 Ferwerteradiel 21-10-1830 Antje Willems van Eck * Burdaard 10-6-1803 † Hallum 6-11-1876, dr f. Willem Cornelis van Eck, arbeider te Burdaard, en Sjoukje Pieters de Vries; Ulbe x 1 x Aldtsjerk 19-6-1808
149 Neeltje Mients WENDELAAR * Blije 10-3-1782 ~ 31-3-1782 † Hallum 13-8-1830
By syn twadde boask is Ulbe 52 jier en Antsje 27. Antsje wennet dan ‘zonder bepaald beroep’ ûnder Hallum. Se trouwe grou twa moanne neidat Ulbe syn earste frou Neeltsje ferstoarn is. De twadde Kunskje wurdt geboaren twa moanne nei de brulloft. Ut it earste houlik is de earste  Kunskje fjouwer moanne foar har memmes dea ferstoarn as it bern fjouwer jier is.

It fakmanskip fan Ulbe as dokter wurdt yn ’e ûnderskate akten ferskillend omskreaun: yn 1826 geneesheel- en vroedmeester ûnder Hallum; yn 1827, ’30, ’31, ’32, ’39 dêr chirurgijn en vroedmeester; yn 1831 en ’34 dêr heel- en vroedmeester; yn 1832 dêr doctor; yn 1835 dokter te Bartlehiem.

In mânsk famylje-argyf fan dizze staach Noordenbos is oan Erfgoed Fundaasje skonken troch G.G. Berga op ’t Hearrenfean út de neilittenskip Boelstra-Noordenbos. Dat argyf is iepenbier en op oanfraach yn te sjen. Sjoch ek: Genealogy Boelstra. – Antje Willems Noordenbos

Ate Gerrits Jongbloed. Kolleksje Folkert en Bettie Jongbloed-Westra, Barhûs ûnder Wurdum

Fokeltje Machiels Tromp. Kolleksje Folkert en Bettie Jongbloed-Westra

150 Ate Gerrits JONGBLOED * Langwar 28-2-1790 ~ dêr 21-3-1790 † Wânswert 22-3-1872; greidboer te Marrum en Wânswert; x Wymbritseradiel 24-4-1819
151 Fokeltje Machiels TROMP
* Ypkolsgea 18-7-1793 ~ dêr 4-8-1793 † Wânswert 17-8-1872
Ate keapet yn 1844 greide te Wânswert fan Gerrit Martijn baron du Tour van Bellinchave, keapsom: f 5.500,00; yn 1861 idem, keapsom: f 1.590,00.
Fokeltsje stamt út it laach fan ’e folle Trompen, dat bestiet neist de tûke fan ’e lege Trompen: dy sûnder sinten
Sjoch: Ype Brouwers – Vier eeuwen Tromp van Woudsend – Fries Scheepvaart Museum, Sneek, 2006 ISBN 90-809926-2-9

152 Watse Pieters HOOGLAND * Ferwert 25-9-1781 † dêr 17-3-1841, boer op Elsma te Ferwert; x Ferwert 13-5-1804
153 Lieuwina Roelofs OLIVIER * Holwert 31-5-1785 † Ferwert 5-2-1868

160 Jacob Jetzes KALMA * Jorwert 19-6-1796 † Stiens 6-3-1853, oant 1833 boer te Marsum, dêrnei te Stiens; x Menameradiel 31-5-1818
161 Fetje Sipkes FEIKEMA * Boazum 25-4-1796 † Stiens 31-1-1871

171 Lourens Alefs OLIVIER, eigenerfd boer te Ferwert en Marrum, gemeenteriedslid fan Ferwerteradiel, dykgraaf
173 Klaaske Johannes RIENKS
Sjoch:
-Jhr. M.J. van Lennep –Genealogie Olivier, Genealogysk Jierboekje, Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, Ljouwert, 1967
-G. Terpstra – De Rienksen, stambeam fan de femylje Rienks, De Terp, Ljouwert, 1950
-G. Terpstra – Famyljeboek fan de Rienksen, De Terp, Ljouwert, 1955 (tige útwreide ferzy)

174 Dirk Hendriks MIEDEMA * omstr. 1792 † 1875, boer, keapman (1822) en sûkereidroeger te Marrum, x Marrum 3-7-1814
Durk  x 2e Ferwerteradiel 15-10-1836 Sytske Johannes Rienks * Marrum 1796  † Hallum 1846, widdo fan Rienk Thysses Rienks, dr f. Johannes Rienks Rynks, boer ûnder Hallum, en Aukje Sydses de Boer; Durk x 3e Ferwerteradiel 19-10-1854 Saakje Durks Osinga * Dokkum 1806 † Marrum 1883, dr f. Durk Fokkes Osinga en Akke Sakes Hoekstra.  Hendrik x 3e Ferwerteradiel 19-10-1854 Saakje Durks Osinga * Dokkum 1806 † Marrum 1883, dr f. Durk Fokkes Osinga en Akke Sakes Hoekstra.
175 Trijntje Sydses KOOPAL (foarnamme ek: Trijn; wurdt allyksa KOOPMANS neamd) * Bitgum 12-10-1794 ~ dêr 16-11-1794 † Marrum 3-7-1833
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Koopal/Koopmans

176 Freerk Meinderts DIJKSTRA, 1856 arbeider te Tsjummearum
177 Hinke Sjoerds VAN LOON

178 Dirk Sybrens VAN DER MEULEN
, yn 1833 slachter, ‘vleeschhouwer’, te Tsjummearum
179 Aaltje Rinses DE VRIES 

184 Jacob Cornelis SLIM * Froubuurt 29-4-1788  25-5-1788 † St.-Anne 11-6-1846; boer te St.-Anne; x ’t Bildt 18-2-1829
185 Grietje Gerbens DIJKSTRA * St.-Anne 27-1-1791 † dêr 1-1-1872; boerin te St.-Anne; Gryt x 1 St.-Anne 26-11-1814 Harmen Pieters Donia * Hallum 13-12-1777? † dêr 4-1-1827, huusnr 216, (folgens de sterfakte is hij dan 48 jaar, maar dan klopt ’t geboortejaar niet); erfgeseten lândbouwer onder St.-Anne, lândaigner (besit o.â. de Putcavel), taksateur fan lând, gemeenteraadslid fan ’t Bildt; sn f. Pieter Harmens Donia, koopman te Hallum, en Attje Johannes Stellingwerf; Harmen x 1 St.-Anne 24-11-1805 Aaltje Sipkes de Boer † St.-Anne 9-9-1812, dr f. Sipke Sjoerds de Boer, boer te St.-Anne, en Houkje Romkes Terpstra
Gryt Germs doet met hur tweede man, Harm, in roerend en onroerend goed – ’n minnig eksimpels:
29-12-1817 kope se lând onder St.-Anne fan Pieter Everts Siderius te St.-Anne foor f 2866,00
-24-1-1818 ferhure se met Bokke Martens Bokma (sien nummer 186 hieronder) ’n halve sate en lând te Froubuurt an Tjalling Klasen de Vries en Berber Klasen
-18-5-1819 staan se borg foor f 10.000,00 foor Harm syn eerste skoanhait Sipke Sjoerds de Boer (* Stiens 1775 † St.-Anne), boer te St.-Anne, skuldaiser is Wybo Jacobs Hanekuyk te Harlingen
-25-11-1820 kope se dong, súkkeraai en haver
-2-4-1822 hewwe se ’n skuld fan f 5000,00 bij Klaas Boyens Wassenaar te St.-Jabik
-24-11-1822 staan se borg foor Harm syn suster en swager Baukje Pieters Donia en Syds Aukes Koopal boeren te St.-Anne: f 2500,00, skuldaiser is Beatrix Feitz te Luwt, wede Hingst
-5-5-1823 kope se met Teunis Klazes Stolte te St.-Anne levende have en roerend goed fan Bauky en Syds; koopsom: f 4970,00
-14-5-1823 is Harm sessionaris (skuldforderaar) foor syn suster Bauky as sedent (skuldaiser), skuldenaar is Andele Lolkes Boomsma te Belkum; skuld: f 85,00. 

186 Evert Allerts BEKIUS (broer fan Sytske, nr 191) * Froubuurt 2-1-1786 ~ dêr 29-1-1786 † dêr 13-12-1859; boer op ’e Bosplaats, eerste plaats besúdden fan ’e Nijedyk onder Froubuurt; gemeenteraadslid fan ’t Bildt; x 1 Japke Bokkes Bokma * Froubuurt omstrings 1787 † dêr 13-10-1825, huusnr 235, 38 jaar, dr f. Bokke Martens Bokma, húsman onder Froubuurt, en Antje Bouwes van der Berg (ok allenig Berg, en feerder noemd Antje Klazes, dat sil wel ’n fersin weze) boerin onder Froubuurt; Evert x 2 ’t Bildt 1-2-1827
187 Tjitske Æbes BOONSTRA * St.-Anne 13-11-1788 † dêr 24-7-1839
Evert koopt in 1829 fastgoed te St.-Anne en Froubuurt: ’n sate en lannen, ’n erbaaiershuus, bouwlând en graide fan Tsjalling Klases de Vries te Froubuurt en Fokeltsy, Akke, Klasy en Tryntsy Rozendal, sien nummer 201 in deuze kertierstaat.
Sien: H. Sannes – Geschiedenis van het Bildt III

188 Jan Cornelis BOERSMA * Blije 1-12-1774 ~ dêr 25-12-1774 † dêr 16-11-1819; boer te Blije; x Ferwert 9-5-1802
189 Sjoukje Pieters LOONSTRA
* Ferwert omstrings 1782 † Blije 12-1-1851, hûsnr 88, 69 jier; oant har ferstjerren boerinne te Blije

190 Gerlof Rinses DE BEER * Feinsum 23-5-1785 † St.-Anne 26-2-1863; boer te Feinsum; x 2 Ljouwerteradiel 19-10-1826 syn skoansuster Trijntje Allerts Bekius * Froubuorren 6-9-1792 ~ dêr 7-10-1792 † St.-Anne 3-10-1855, hûsnr 20; bij trouwen sûnder berop te Froubuorren, by ferstjerren boerinne te St.-Anne; Gerlof x 1 Ljouwerteradiel 17-5-1817
191 Sytske Allerts BEKIUS (suster fan Evert, nr 186 yn dizze kertiersteat, en fan Tryntsy, syn twadde frou) * Froubuorren 2-4-1790 ~ dêr 30-5-1790 † Feinsum 1-4-1823

192 Gerben Gerbens DE JONG * Froubuurt 18-12-1768 † dêr 14-5-1810; boer in Froubuurt; x Froubuurt 25-8-1799
193 Grietje Dirks DE JONG
* St.-Anne 6-7-1777 † Froubuurt 29-6-1837; bij hur tweede huwlik winkelfrou onder Froubuurt; Gryt x 2 Froubuurt 6-11-1815 Cornelis Reins van der Zee * St.-Jabik 22-9-1774 † Froubuurt 10-2-1844, huusnr 179, 69 jaar, bij syn trouwen sonder beroep te Froubuurt, in 1816 dêr koopman, in 1832 en by syn doad dêr gernier, sn f. Rein Gerrits en Neeltje Rienks, erbaaiers te St.-Jabik
Krelis koopt op 26-8-1826 ’n part fan ’n huus te Ouwesyl fan syn styfskoanmim Rinske Joekes wede fan Dirk Dirks de Jong te St.-Jabik, koopsom: f 350,00.

194 Sybe Arjens SYBESMA; x Froubuurt 24-1-1796
195 Neeltje Syberens BROLSMA * Froubuurt 1767 † dêr 22-12-1838, 71 jaar, huusnr 147; boerin te Froubuurt, bij fersterven dêr rintenierske
Kines:
1 Jitske, x -5-1820 Bente Willems Wassenaar, boer; x 2 1839 Menke Goffes Jensma, wede fan Klaas Rienks Rienks;
2 Sijtske, x op ’e selde dâg as Tryntsy, 1827 Renze Beerts Gelder, geloazymaker op Ouwelaai onder Hallum;
3 Trijntje=nr 97

Neeltsy besit fan 1800 tot 1840 drie plaatsen: Ouwedyk 81, 85 en 93
Sien: Douwe Zwart Bildtse plaatsen – nr 45 en  Bildtse Plaatsen – nr 47

Neeltsy koopt:
-8-6-1826 boulând te Froubuurt fan Reinder Tietes de Jong en Renske Cornelis Crap te Froubuurt, koopsom: f 3193,00
-23-1-1827 ’n huus en boulând te St.-Anne
Neeltsy ferhuurt ’n kamer in ’n huus te Froubuurt an Tijs Pieters de Jong, huursom: f 17,00
Neeltsy het skulden bij:
-16-5-1820 de Nederlânds Herformde Gemeente te Luwt: f 6000,00
-6-9-1820 Eduard Bruinsma te Luwt: f 2000,00
-12-7-1821 deselde: f 1000,00
-25-6-1828 Pieter Zepr te Luwt: f 8000,00
-15-5-1830 Klaaske Tyssen Rienks, trout met ds Roelof Roelofs Schuiling te Froubuurt: f 3000,00

Oversicht fan Neeltsy hur besit in inroerend goed in 1832, folgens ’t Minuutplan fan Froubuurt B1 Seksy B Lêgger 41:

Perseelnr. In gebrúk as Opperflakte m² Klasse Belasting
116 Huus en hiem 243 1 12
116 a Huus en hiem 36 1 12
117 Boulând 8460 2  
118 Boulând 10150 2  
119 Boulând 13370 2  
120 Boulând 12700 2  
121 Boulând 11920 2  
122 Boulând 14010 2  
123 Boulând 9800 2  
124 Boulând 10300 2  
125 Boulând 11860 2  
126 Boulând 15290 1  
127 Graide 13250 2  
128 Graslând 27470 2  
129 Boulând 18360 1  
130 Boulând 17370 1  
131 Boulând 31730 2  
132 Boulând 33060 2  
133 Boulând 32190 2  
134 Boulând 13770 2  
135 Boulând 17020 2  
136 Boulând 28550 2  
137 Boulând 18830 2  
138 Boulând 28130 2  
139 Huus en hiem 830 1 18
139 a Huus en hiem 50 1 12

200 Dirk Dirks DE JONG * Froubuurt 1799 ~ dêr 29-9-1811 † dêr 19-3-1862; x ’t Bildt 2-5-1819; bij syn trouwen boer in Froubuurt, in 1835, ’45 dêr erbaaier, in 1850, ’58 dêr winkelman
201 Fokeltje Klazes ROZENDAL * Froubuurt 11-1-1796 ~ dêr 13-7-1806 † dêr 29-1-1847; by  trouwen sonder beroep in Froubuurt, bij hur fersterven dêr erbaidster
Op 22-8-1829 ferkoopt Fokeltsy met hur tweede hait Tsjalling Klases de Vries te Froubuurt en hur susters Akke te St.-Anne, en Klasy en Tryntsy, baide in Froubuurt, fastgoed te St.-Anne en Froubuurt: ’n sate en lannen, ’n erbaaiershuus, bouwlând en graide. Koper is  Evert Allerds Bekius, boer in St.-Anne, troud met Tjitske Æbes Boonstra (de nummers 186 en 187 in deuze kertierstaat). De koopsom is f 11.056.
Netariskantoor Everhardus van Loon, St,-Anne. Aktenummers: 00036, 00037. Repertoire: 004014.

202 Jan Johannes DANKERT
203 Etje Eises PROOST; in 1850 werkfrou in Froubuurt

204 Jacob Tjepkes TJEPKEMA * Nijesyl 5-11-1778 † Froubuurt 9-11-1861; in 1812, ’16 skipper te Froubuurt, in 1819 dêr gernier, in 1823 gernier te St.-Jabik, in 1831 erbaaier te Froubuurt, in 1832 gernier te Froubuurt, in 1841, ’47, ’49, ’57 erbaaier te St.-Jabik, bij syn fersterven – 83 jaar – erbaaier te Froubuurt; x ’t Bildt 16-5-1811
205 Trijntje Tækes MIEDEMA * Hallum 15-12-1788 † St.-Jabik 4-12-1863
Jabik is bij syn trouwen skipper, as hij soa’n feertig is wordt hij gernier en in syn fyftichste is hij erbaaier. In syn gerniersjaren het hij wel wat finansjele ermslag:
18-7-1818 koopt hij bouwlând te Froubuurt fan Johannes Siedses de Boer en Maayke Jacobus Pool; koopsom: f 900,00
4-6-1821 koopt hij ’n huus te Froubuurt fan syn broer Cornelis Tjepkes Tjepkema; koopsom: f 400,00
30-4-1822 het hij ’n skuld fan f 250,00 bij Jan Wybes Boersma te Froubuurt
13-11-1827 ferkoopt hij ’n stik lând an Jan Wybes van der Weit; koopsom: f 400,00

23-7-1828 ferkoopt hij ’n huus te Froubuurt an ’e Kerk- en Ermfoogden te Froubuurt; koopsom: f 350,00
17-11-1828 het hij ’n skuld fan f 450,00 bij syn swager Sieds Tækes Miedema te Hallum
in 1832 besit hij ’n huus, erf en tún te Froubuurt.

206 Hendrik Stenderts BUIKSTRA * St.-Jabik 30-3-1800 † dêr 22-2-1885; in 1822 boer te St.-Jabik, in 1847 dêr gernier; x ’t Bildt 10-2-1822, 21 en 19 jaar,
207 Pijttje Jans PLAT * St.-Jabik 25-7-1802 † dêr 6-4-1853; bij trouwen sonder bedriif te St.-Jabik

208 Pieter Everts SIDERIUS ~ Froubuurt 20-5-1782 † Bitgum 23-5-1827, boer oan ’e Langhústerwei ûnder St.-Anne, jenerverstoker en fuorman te Bitgum
209 Tjitske Broers DIJKSTRA * Weidum 16-3-1785 † Menaam 26-1-1855

210 Bauke Jacobs HESLINGA * Bitgum 29-12-1777 † Froubuorren 24-5-1859; yn 1812 bakker te Bitgum, sûnt 1813 húslju ûnder Froubuorren; x Bitgum 19-5-1805
211 Wintje Reimers KOOPAL ~ Froubuorren 18-4-1785 † Dronryp 3-5-1865

214 Anske Anskes POSTMA; by de namme-oannimming yn 1811 wurdt troch de amtner POSTHUMUS registreard, mar Anske tekenet sels POSTMA; yn 1811 húsman te Rie

216 Dirk Jelles HIEMSTRA
217 Trijntje Tjebbes

218 Harke Klazes DE BOER † Tsjom 30-9-1826; boer te Tsjom
219 Pietertje Joukes DE VRIES 
† Achlum 17-2-1837, boerinne te Tsjom

220 Tjipke Fokkes OZINGA
221 Sjoukje Harmens BOEKHOUT

222 Marten Rintjes HOEKSTRA
223 Tietje Tjeerds

224 Willem Tymens KOOPAL * Bitgum 8-7-1777 † Ingelum 3-1-1850, 72 jier [] Ingelum r. 30, gr. 1; 1813 gernier te Ingelum, yn 1834 arbeider ûnder Marsum, yn idem 1834, 1841, 1847 te Ingelum, yn 1842, 1845 gernier te Ingelum, by † sûnder berop dêr; Willem keapet in hûs te Ingelum op 17-2-1816, keapsom f 720,00; op 9-1-1816 keapet er lân te Ingelum fan Kornelis en Akke Klazes Jepma, keapsom f 1.942,00; mei soan Geart keapet er in hûs en hôf te Ingelum op 1-4-1842, keapsom f 1.060,00,x Ingelum 23-11-1806
225 Geertje Geerts TERPSTRA (ek Gertje, allyksa neamd mei de achternamme PALMA, 1813, 1837), op belidenis oannommen te Ingelum 9-5-1816

226 Klaas Willems WASSENAAR * Feinsum 5-5-1786 † Berltsum 1-10-1827; yn 1824 bakker te Bitgum, yn 1827 kastlein te Berltsum, x Berltsum 8-11-1815
227 Antje Tjepkes HOEKSTRA * Marsum 31-3-1796† Menaam 16-9-1834; x 2 Menameradiel 6-8-1828 Lieuwe Ædes Hofstra

228 Folkert Wiggers ZIJLSTRA
229 Klaaske SMEEDEMA

230 Sjoerd Martens SWART
231 Feykje Andries VAN DER WAL

232 Jurjen Halbes ALGRA * 22-3-1786, x Koarnjum 1792
233 Baukje Tjallings LYKLAMA
(ek LYCLAMA)
Sjoch foar foarâlden: forebears-dirk-gerbens-brouwer nûmers 30 en 31

 

244 Marten Ruurds OOSTERHOF † Peins 31-3-1848; yn 1836 kastlein te Berltsum, x
245 Hiltje Heeres WESTRA
; yn 1849 sûnder berop te Rie

246 Auke Aukes ADEMA * Skingen 30-9-1790 † Dronryp 1-5-1837; Auke kin net skriuwe; hy komt yn 1814/’15 út Frânse kriichtsjinst werom; yn 1815 arbeider te Dronryp, sûnt 1816 dêr gernier, mei tuskenjierren as arbeider bygelyks 1829, ’32; x Menameradiel 12-3-1815
247 Ymkje Sipkes VAN LOON (ek Ymkjen) * Dronryp omstr. 1795 † dêr 12-1-1865, 70 jier; gernierske te Dronryp; x 2 Menameradiel 27-10-1842 Nammen Annes Halma * Dronryp omstr. 1791, arbeider te Dronryp, sn f. Anne Nammens en Grytje Douwes; widner fan Tætske Klazes Snoekstra; x 3 Menameradiel 3-10-1849 Dirk Cornelis Zuidema * Wier omstr. 1804, gernier te Dronryp, sn f. Cornelis Dirks en Tietje Arjens

Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Auke en Ymkje.

Auke kin net net skriuwe; syn mem, skoanmem en broer Douwe, dy’t tsjûge binne, likemin. Ymkje hat it wol leard, en skoanheit Sipke Jetses van Loon hat sels in hele moaie hân fan skriuwen. De bombastise hân rjochtsûnder is fan Neno Burhoven Viëtor, amtner fan ’e Boargerlike Stân

248 N.N. Kertierferlies
249 Nieske Jans WIERDA
* Ferwert 1799 † dêr 12-4-1833; yn 1822 faam te Ferwert, yn 1829, ’33 dêr arbeidster.
Nieske krijt neist Jasper yn 1829 noch in soan Jan, ‘vader onbekend’.

250 Bouke Fokkes HOFMAN * Hallum 23-2-1776 ~ dêr 26-5-1776 † dêr 1-6-1835; yn 1816 sûkereidrûger te Hallum, yn 1819 sûkereifabrikeur, yn 1819, ’29 gernier, by syn ferstjerren arbeider 
251 Pietje Rochus VAN DER WEG
* Hallum 1-12-1787 ~ dêr 20-1-1787 † dêr 18-1-1863, yn 1829 gernierske te Hallum, yn 1849 dêr wurkfrou, yn 1851 sûnder berop
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Van der Weg
Op 18-11-1816 keapet Bauke Fokkes Hofman yn ’e mande mei syn sweager Pieter Rochus van der Weg it hôf, plantaazje en poarte fan Offinga State te Hallum; keapsom: f 2400,00.

252 Tiete Jochums HOEKSTRA
* Hallum 1776
253 Jetske Pieters RUARDIA

254 Abe Klazes OOSTERBAAN * Eanjum 1780
255 Eeke Folkerts ELZINGA
* Stiens 1790

256 Andele Hendriks PALSMA
* Wurdum 24-8-1760 ~ dêr 24-8-1760 † Barhûs ûnder Wurdum 15-2-1842, boer op Palsma state, Barhûs, assessor (=wethâlder) fan Ljouwerteradiel, tsjerkfâd, ensfh., x Wurdum 21-10-1787
Neamt him PALSMA nei Palsma state dy’t Gryt fia har heit erfd hat fan har beppe Gryt Doekes Rinia
257 Grietje Jans SIDERIUS 
* Froubuurt 10-3-1765 ~ 31-3-1765 † Barhûs ûnder Wurdum 18-5-1841

258 Louw Arjens OSINGA * Bitgum 7-10-1759 † 17-3-1825, boer op Grut Fellingwurd op Fjouwerhûs ûnder Menaam; gemeenteriedslid en wethâlder fan Menameradiel; earmfâd en kommitearde gemeentlike earmfâdij te Bitgum; x Bitgum 21-3-1784
259 Saapke Johannes * Bitgum 14-1-1758 † 25-10-1816


Grut Fellingwerf op Fjouwerhûs (nr 1) ûnder Menaam. Foto: Lucht Foto Nederland 

260 Johannes Leenderts GORTER, x St.-Jabik 9-3-1760
261 Eeke Jarigs SCHENKIUS

268 Klaas Willems YPEY
269 Tjaltje Franses

288 Pier Jans TILMA  ~ Feinsum 23-3-1755 † Ferwert 30-12-1824; gernier te Ferwert, yn 1811, ’32 neamd as boer op Farebuorren ûnder Ferwert, by syn ferstjerren gernier; x Ferwert 19-5-1782
289 Eelkje Jans VAN DER LINDE
(ek Eke, en VAN DER LENDE) * 5-12-1754 ~ Suwâld/Tytsjerk 24-2-1771 † Ferwert 3-4-1832, 77 jier
Pier Jans ferkeapet op 23-3-1815 in hûs mei hoarnleger te Blije oan Waling Freerks Leistra te Ginnum; keapsom: f 600,00; op 22-11-1817 ferkeapet er 2/3 part fan in beurtskip op Ljouwert-Dokkum-Ferwert oan Tijs Nutterts de Walle te Ferwert; keapsom f 245,00.

290 Jan Ydes (postúm DE JONG) * 13-4-1759 ~ Ferwert 13-4-1759 † Hegebeintum 4-9-1809; x Hegebeintum 28-11-1784
291 Trijntje Franses * 13-12-1758 † Hegebeintum 28-11-1784

292 Melis Clases WYNIA † Nes (WD) 21-5-1805; boer te Nes; x Nes 12-6-1767
293 Ytje Hartmans ~ Blije 9-4-1741 † Nes 12-10-1811; by trouwen fan Blije; docht belidenis te Nes op 6-2-1777

296 Anne Ulbes NOORDENBOS ~ Aldtrsjerk 19-3-1730 † dêr 8-3-1818; boer te Aldtsjerk; x 1 omstrings 1749 Jeltje Tjipkes; x 2 Aldtsjerk 16-6-1776
297 Kunskje Dirks ~ Burdaard/Jannum 6-4-1749 † Aldtsjerk 11-10-1826

298 Mient Teunis WENDELAAR ~Blije? 6-3-1751 † Ferwert 27-2-1817, 66 jier; by trouwen fan Blije; om 1795 hinne keapman te Ferwert; x Blije 3-6-1781
299 Sytske Ottes ~Ferwert 30-11-1755 † Ferwert 27-6-1808, 52 jier; by trouwen fan Ferwert

300 Gerryt Aukes JONGBLOED ~ De Hommerts 19-1-1766 † Ypkolsgea 18-11-1841, hûsnr 16; greidboer te Langwar en te Ypkolsgea; x Molkwar 29-7-1787
301 Rinske Artes DE JAGER  ~ De Hommerts 15-10-1758

302 Michiel Ages TROMP ~ Wâldsein 16-6-1748 † Ypkolsgea 22-5-1825; greidboer te Ypkolsgea; yn 1778 en 1788 brûker fan ’e stimmen 3 en 4 dêr, elk 120 pûnsmiet; x 1 Wâldsein 20-9-1772 Ytje Martens ~ Heech 24-10-1751, dr f. Marten Wytzes, greidboer te Heech, en Leukjen Feykes; x 2 Wâldsein (tredde proklamaasje) 30-10-1785
303 Gerbrig Jentjes DE BOER ~ Heech 28-5-1758 † Ypkolsgea 1-6-1823

316=516 – Kertierherhelling  Arjen Jans OSINGA * Menaam 29-9-1723 † Bitgum 21-8-1762; ‘administrator’ fan ’e Bitgumer Buorfinne (de ‘Buereweyde’, 47 mienskerren (kogerzen of pôlen) fan 1 pûnsmiet Biltlân elk, yn ’t Bilt tsjin ’e âlde Middelseedyk oan); x 1 1738 Houkje Hoites; x 2 Bitgum 18-1-1750
317=517 Ymkje Jans 

348 Hendrik Jelles MIEDEMA, boer te Marrum
349 Janke Dirks KOOPMANS

350 Syds Sjoerds KOOPMAN/KOOPMANS/KOOPAL, komt om en om foar mei de namme Koopal en Koopmans (inkeld ek Koopman) * omstr. 1732 ~ Bitgum op belidenis  5-4-1767 troch ds Gerardus Theodorus de Cock † Lyts Aysma Dyksterhuzen 29-6-1800 (oare opjefte: † 30-7-1800); keapman en húsman (boer) op Lyts Aysma. Syds is yn 1778 en 1788 foar de helte eigner fan pleats nûmer 15 yn ’e Súdhoek ûnder Froubuorren, hy wennet dan te Jelsum (de oare helte is dan yn besit fan Syds Pyters, skipper fan Ljouwert op Den Haach); x 1 Bitgum 12-4-1767 Sydske Klaaszes, fan Jelsum † Bitgum 7-5-1776; Syds x 2 Bitgum 31-10-1779
351 Sieuwke Dirks PIERSON (ek Sieuw, Sjeuckje, Sjeuwkje, Sjeuke, Sjuwke en Sjoke, dy lêste skriuwwize yn it lidmateboek fan Minnertsgea, sa sil se dêr doe wol neamd wêze)  † Minnertsgea 19-5-1822 (hûsnr 85), by trouwen fan Marrum, docht belidenis te Bitgum op 25-3-1784, dr f. Dirk Piers † ûnder Berltsum 1797 en Trijntje Simons † Minnertsgea 1807; Sieuwke ferfart 2-5-1803 nei Minnertsgea, hja en har twadde man wurde dêr as lidmaten oannommen op 4-5-1803, Sieuwke wurdt dêr yn 1818 en 1822 neamd as boerinne; Sieuwke x 2e Bitgum 9-5-1802 Gerrit Jentjes Hogenhuis (ek Hogerhuis, Hoogerhuis) * Bitgum okt. 1769 ~ dêr 12-5-1799 † Minnertsgea 28-12-1836, sn f. Jentje Wybrens Hogerhuis en Trijntje Gerrits (nrs 948 en 949 yn dizze kertiersteat); sûnt 1803 boer te Minnertsgea op nr 85 oan ’e Miedwei, yn 1822 erft Gerryt as ‘erfgezeten huisman’ it fruchtgebrûk fan Sjoke, nei syn dea yn 1836 ferfalt dat oan Sjoke har bern Durk, Albert en Tryntsy; Gerryt hat ek in oanpart yn in wettermole; diaken (sûnt 1804), administrearend tsjerkfâd, lid fan ’e gemeenterie fan Barradiel;
Gerrit x 2e 1829 (59 en 22 jier) Fokeltje Anes Miedema, tsjinstfaam by har lettere man

354 Wopke Doekeles TOLSMA * Marsum ~ dêr 6-11-1703, hynstekeapman; x Marsum 20-5-1742
355 Wintje Hanses BANDERT (ek neamd Bander, Bantert en Baarda), by trouwen fan Ljouwert

368 Cornelis Wymers SLIM ~ St.-Anne 19-4-1756 † dêr 16-3-1824, 67 jaar; boer te St.-Anne; x Froubuurt 13-5-1787
369 Antje Jacobs * St.-Jabik 4-12-1764 † St.-Anne 8-2-1826

370 Gerben Minnes DIJKSTRA ~ St.-Anne 31-7-1746 † dêr 25-2-1825, 78 jier; erbaaier te St.-Anne, later dêr slachter
371 Tjitske Jacobs

372=382 Allert Douwes BEKIUS (ok Allard, Allerd, Aldert) * Froubuurt 5-3-1757 ~ dêr 8-5-1757 † dêr 9-8-1815; aigenerfd boer op syn ouderserf, de dârde plaats súdders fan Ouwesyl, westlik fan ’e Ouwe Rijd; in ’e Frânse tiid is hij een fan ’e hoochst anslagenen in Frysland; x Froubuurt 6-4-1783
373=383 Grietje Everts SIDERIUS ~ Froubuurt 12-8-1764 † dêr 1-10-1846; boerin onder Ouwesyl tot 1845, dan wordt de plaats ferkocht

376 Cornelis Everts BOERSMA ~ Blije 12-5-1739
377 Ytje Jakles
* omstrings 1734 † Blije 30-9-1814, hûsnr 124,80 jier; by ferstjerren rintenierske te Blije

378 Pieter Durks (ek Dirks) † Holwert 18-3-1810, 60 jier
379 Nynke Watses (ek Trijntje) † Holwert 17-1-1793

380 Rinse Gerlofs DE BEER * Feinsum (23-8?)-1762 † dêr 28-4-1818, hûsnr 27, 56 jier; húsman te Feinsum; x 1 Jetske Wygers; x 2 Feinsum 20-4-1783
381 Antje Rinses DE BEER (Antsy wurdt mei de achternamme neamd yn bygelyks de stjerakte fan har skoandochter Tryntsy Bekius)

382=372 Allert Douwes BEKIUS
383=373 Grietje Everts SIDERIUS

386 Dirk Dirks BLAUWMUTS DE JONG * St.-Anne 12-2-1732 † dêr 10-6-1814; boer op sate Blauwmuts of Altena Sathe, nou HZPC an ’e Nijedyk op ’e Bildtpôllen onder Ouwesyl; Dirk x 2 St,-Anne 14-11-1784 Rinske Joekes * Froubuurt omstrings 1762 † St.-Anne 6-1-1829, huusnr 99, 67 jaar, dr f. Joeke Jans en Gooykje Jaspers te Froubuurt; bij hur trouwen weunt Rinske in St.-Anne, in 1816 te Ouwesyl, bij hur fersterven is se sonder beroep te Froubuurt; Dirk x 1 St.-Anne 22-10-1758
387 Trijntje Reinders
* Froubuurt omstrings 1741 † St.-Anne 27-10-1782
Dirk koopt op 30-3-1812 ’n huus te Ouwesyl fan Tjeerd Douwes Kolk; koopsom f 2520,00.
Rinske en Okke Dirks de Jong hewwe op 16-7-1816 ’n skuld fan f 800,00 bij Trijntje Jans te Froubuurt, wede fan Jan Okke Dirks.

390 Syberen Sipkes † 7-10-1794?; x 2 Froubuurt 14-11-1790 Sytske Wybes * Achlum 15-12-1747 † Froubuurt -5-1810 [] dêr 16-5-1810?; dr f. Wybe Jans Hibma en Trijntje Jans; Sytske x 1 5-5-1771 Schelte Jans Brolsma, hij fan Froubuurt, sij fan Achlum; Syberen x 1 Froubuurt 3-10-1756
391 Yetske Jans
(ok: Jetske)

400 Dirk Dirks DE JONG * St-Anne omstrings 1760 † Froubuurt 3-1-1803, 43 jaar; boer te Froubuurt; x Froubuurt 19-3-1782
401 Antje Arjens SLIM
* Froubuurt 9-11-1760 ~ dêr 14-5-1784 † dêr 23-2-1829, 68 jaar; tot hur fersterven boerin te Froubuurt

402 Klaas Dirks (postúm ROZENDAL)
403 Berber Dirks KAMMINGA
; in 1847 sonder beroep in Froubuurt; x 2 Tjalling Klases de Vries, hij ferkoopt in 1829 fastgoed in St.-Anne en Froubuurt, onder ânderen ’n sate en lannen, sien nummer 201 in deuze kertierstaat

406 Eise Stevens * Froubuurt 30-12-1754 ~ dêr 5-1-1755
407 Pleuntje Klazes 
~ Froubuurt 11-4-1746 † 27-1-1827

408 Tjepke Cornelis * Froubuurt 7-9-1732, weunt op Nijesyl; x Froubuurt 9-2-1766
409 Etje Fransen
* onder Hallum, waarskynlik onder Nijesyl 3-5-1740

410 Tæke Sydzes, erbaaier te Hallum
411 Hiltje Cornelis
(postúm BIJLSMA); yn ’e stjerakte fan har dochter Sytske Tækes Miedema († Hallum 22-9-1847) wurdt se mei de achternamme BIJLSMA neamd), Hiltsy libbet noch yn 1816 (stjerakte net fûn); x 2 Gerben Wybes

412 Stendert Hendriks BUIKSTRA  ~ St.-Jabik 13-3-1763 † dêr 13-3-1811; x (waarskynlik) St.-Jabik -5-1794
413 Doutje Martens KRAMER * St.-Jabik 12-10-1770 ~ dêr 18-11-1770 † dêr 20 of 30?-5-1810

414 Jan Lazes PLAT ~ St.-Jabik 10-6-1753 † St.-Jabik 7-10-1825; in 1824 húsman te St.-Jabik; x 1 Jannigje Wybrens † 1794, 34 jaar?; x 2 (waarskynlik) St. Jabik -5-1796
415 Aagje Jobs WASSENAAR * St.-Jabik 24-11-1770 ~ dêr 23-12-1770 † dêr 15-2-1847; bij hur fersterven gernierske te St.-Jabik

416 Evert Dirks ~ Froubuurt 4-12-1735 † St.-Anne 5-1-1789, boer in ’e Súdhoek fan Froubuurt, hoek súdlik fan ’e Middelweg, nr 18; in 1788 huurder fan ’e eerste plaats súdlik fan ’e Prúlhoek, oastlik fan ’e Langhústerweg onder St.-Anne, nr 18; x St.-Anne 4-3-1816
417 Sytske Jans POELSTRA * Hijum 7-8-1744 † St.-Anne 4-3-1816, by x fan Jelsum; boerin te Froubuurt; Sytske x 2 Froubuurt 26-9-1795 Jacob Cornelis

420 Jacob Gerbens HESLINGA ~ Bitgum 12-5-1743 † dêr 25-8-1814; x Bitgum 23-5-1768
421 Aafke Baukes (HESLINGA) † Bitgum 6-1-1819

422 Reimer Sjoerds KOOPAL
423 Jeltje Wopkes TOLSMA

432 Jelle Rintjes, te Kubaard
433 Jetske Dirks

434 Tjebbe Klazes, molemakker te Hjelbeam
435 Gæltje Luitzens

448 Tymen Sydses KOOPAL † Bitgum 1783; mûnder te Bitgummole; x 1e 1736 Sjoerdtje Dirks, dr f. Dirk Jans en Griet Anes; x 2e Tsjom 22-12-1765
449 Jetske Willems * Dronryp 10-3-1744 † Bitgum 25-10-1801 ~ Bitgum op belidenis 13-3-1796; Jetske ferkeapet yn 1785 foar har bern de mole te Bitgummole oan Thije Pytters en Geertje Tymens te Bitgum

450 Geert Sjoerds
451 Jantje Pieters PALMA

452 Willem Gerrits WASSENAAR * St.-Anne 25-3-1753 † Finkum 15-6-1818; boer op ’n plaats krekt ten oasten fan Froubuurt; x St.-Anne 20-12-1778;
453 Grietje Klazes WASSENAAR ~ St.-Anne 4-4-1762 † Finkum 14-7-1802
Bij de naamsannimming in 1812 nimt Wullem Gerryts de naam WIELINGA an, hij ferandert dy later in WASSENAAR

454 Tjepke Thomas HOEKSTRA
455 IJtje Jans

464 Halbe Jurjens ALGRA
465 Jantje Pieters ALGERA
Sjoch: Forebears Dirk Gerbens Brouwer

466 Sybe Jans ROORDA, x 3-6-1821
467 Lipkje Doekes SIDERIUS

474 Wybren Jentjes HOGERHUIS * Bitgum 5-6-1765 ~ dêr 23-6-1765 † dêr 14-9-1823; yn 1814 arbeider te Bitgum, 1817 dêr gernier; wennet yn 1795 yn ’e Tsjerkebuorren, yn 1805 yn ’e Smits- of Havenbuorren; x 2  Bitgum 30-11-1806 Janke Reimers de Groot * Bitgum 16-8-1774 † dêr 28-5-1874, hûsnr 23, dr f. Reimer  Eeltjes (ek Reumer, Rijmer) en Lysbet Anders (ek Elisabeth Andries); x 1 Bitgum 21-5-1786 
475 Grietje Lumes GROENEVELD
(ek Luimes, limmes, Liemes) ~ Hallum 16-2-1766
Sjoch: Hogerhuis nrs 36  en 37

476  Oeds Jans VAN SLOTEN
477 Grietje Geerts WIERSMA

478 Jan (postúm DE GROOT)
479 Heiltje

492 Auke Ruurds, yn 1790 te Skingen
493 Hinke Cornelis

494 Sipke Jetses VAN LOON * Dronryp 1765 † dêr (hûsnr 147) 5-1-1847, 82 jier; gernier te Dronryp, ek noch by syn ferstjerren; x Dronryp 29-12-1793
495 Antje Abes (KLEISTRA) 
(yn ’e stjerakte fan har dochter Ymkje wurdt se neamd: Antje Aukes KLEISTRA, dat Aukes sil in fersin wêze; har heit stiet ek wol te boek as Abel, dat is der grif allyksa by troch) * Mullum 10-2-1768 ~ dêr 13-3-1768 † Dronryp 25-10-1837

500 Fokke Klazes, x Feinsum 7-6-1761
501 Simkje Jans
(ek: Siemkje)

502 Rochus Pyters (postúm VAN DER WEG) ~ Ingwierrum 13-4-1739 † Hallum 2-8-1800; x 1 Ternaard 16-5-1762 Pytje Lieuwes † Hallum 3-2-1779; x 2 Hallum 6-5-1781
503 Aaltie Tammes

512 Hendrik Jacobs
513 Tjitske Andeles ANDRINGA
Sjoch foar foarâlden: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema

514 Jan Dirks SIDERIUS ~ Froubuurt 4-5-1732; húsman onder Froubuurt, nr 16; 1789-1801 kerk- en ermfoogd; kommitteerde fan ’e Bildtpôln;  x Froubuurt 25-3-1764
515 Jannigje Arjens ~ Froubuurt 10-7-1740, bij hur trouwen ôfkomstig fan Froubuurt

516=316 Arjen Jans OSINGA
517=317 Ymkje Jans

518 Johannes Gerkes * 1739 † 1793, x Bitgum 11-12-1756
519 Metje Clases OSINGA * 1738 † 1800

524 Sjoerdt Sydses * 1705 † ûnder Bitgum 1764, boer en keapman op Lyts Aysma (nr 1, 1758) op Dyksterhuzen ûnder Bitgum(mole), letter yn ’e Súdhoek ûnder Froubuorren, nûmer 15.
Sjoerdt is nei Ingelum rekke, trout dêr mei in boeredochter en al rillegau ferfarre se nei Bitgum. Dêr wie wol genôch te rêden en dêrom kaam doe ek Sjoerdt syn broer Tymen dy kanten út, x Ingelum 4-6-1730
525 Aukje Martens ~ Ingelum 19-9-1706  ûnder Bitgum (Bitgummole) † 23-2-1773 (neffens Lidmateregister Bitgum), lidmaat tsjerke Bitgum 4-5-1735 ‘na onderwijsing en geloofsbelijdenisse’; Auk har man Sjoerd docht gjin belidenis, se litte har bern ek net dope. Yn ’e 18e ieu wienen der net in soad lju dy’t yn Bitgum belidenis dienen, dat Syds wie net in grutte útsûndering. Auk wennet yn 1765 ‘Bij de Molen’

526 Wopke Doekeles TOLSMA
527 Wintje Hanses BANDERT

576 Jan Martens ~ Blije 15-2-1728
577 Gerland Fopkes
~ Blije/Hegebeintum 25-7-1728; x 2 Ferwert 1766? Aris Pyters ~ Harns 12-4-1736, sn f. Pytter Aris Dreyer, houtkeaper te Harns (doopsgesind), en Richtie Gerbens; Aris x 2 Ferwert 8-2-1784 Lieukje Jilles ~ Ferwert 27-10-1751, dr f. Jillis Gerbens en Grytje Clases

578 Jan Sjoerds; x Tytsjerk 24-3-1754
579 Hiltie Sybrens

580 Yde Jans
581 Hyke Pytters

582 Frans Tialles; x 1756
583 Trijntje Rienks

584 Melis Clases WYNIA ~ Nes (WD) 1744 † dêr 21-5-1805; x omstring 1767
585 Ytje Hartmans † Nes 12-10-1811

586 Hart Annes ~ Blije 8-3-1705 † dêr 1788; x Blije omstrings 1740
587 Hiske Jorrits ~ Ferwert 17-12-1713

592 Ulbe Johannes NOORDENBOS ~ Ryptsjerk/Hurdegaryp 26-3-1693
592 Akke Annes

594 Durk Pieters; yn 1749 wierskynlik te Burdaard
595 Ynske Geerts

596 Teunis Fokkes (postúm WENDELAAR: yn ’e stjer-akte fan syn soan Mient wurdt er Wendelaar neamd); ~ Hallum 17-1-1723; x om 1750 hinne, dan beide fan Blije
597 Neeltje Mients 
~ Ferwert 22-12-1720

598 Otte Meinderts ~ Ferwert 27-11-1712 † dêr 8-3-1785; x 1 Wânswert 11-11-1736 Trijntje Fockes; Otte x 2 Ferwert 1754
599 Trijntje Fransen PAPMA 
~ Ferwert 6-11-1722 † dêr 13-7-1801

600 Auke Piers JONGBLOED
601 Akke Gerrits DE BOER

602 Aate Ekkes (postúm DE JAGER) (ek Ate, Atte) ~ De Hommerts 20-11-1729; x De Hommerts 21-11-1756
603 Bauck Engles 

604 Age Hylkes TROMP * Wâldsein ~ dêr 9-5-1717 † dêr 5-2-1788; keapman, distillateur en mr seilmakker te Wâldsein; yn 1758, ’68, ’78 eigenerfd boer op stim 17 te Ypkolsgea, 100 pm; mei oaren allyksa brûker fan ’ e stimmen 1, 10 en 21, yn 1768 en ’78 mei-eigner fan ’e stimmen 3 en 4, beide 120 pm; Age is foarrinder fan ’e Brandverzekeringsmaatschappij A.H. Tromp & Zonen; x Wâldsein 28-2-1740
605 Janke Feitses (BAKKER) ~ Wâldsein 16-7-1719 † dêr 28-7-1807; 1788 eigenerfd boerinne op stim 17 te Ypkolsgea en û.o. brûker fan stim 18; keapet yn 1803 in mêstmakkerij te Wâldsein, yn 1806 dêr in bakkerij; by har ferstjerren is der in boelbesit fan f 284.972,00

606 Jentie Hilles; boer te Heech; x Heech 27-7-1749
607 Fogeltje Foeckles

632=4152 Jan Hendriks OSINGA * 1697 † 1724, x Menaam 19-6-1718
633=4153 Sytske Louws FOPMA
 * Stiens 21-11-1697 † Bitgum 8-6-1726

634 Jan Abes * 1675 † 1736
635 Trijntje 

706 Marten Alberts, skipper en keapman te Ingelum, boer dêr 1728 op stim 6, âlderling 1719-1724, 1731-1732, x Ingelum 8-5-1687
707 Auck Roimers
 ~ Ingelum 25-12-1668

708 Doekle Wopkes TOLSMA * omstrings 1683 † 1753, boer te Marsum, x Marsum 30-3-1709, yn 1708 op nûmer 39, 1728/1738 op nûmer 10, ‘Lutcke Dotinga’, en nûmer 17 ‘Bockama’, x Marsum 30-3-1709
709 Jeltie Auckes ~ Frjentsjer 25-4-1685, lidmaat op belidenis te Marsum 2-2-1709 [] Marsum 12-4-1771, boerinne

736 Wymer Cornelis SLIM ~ St.-Anne 13-7-1727
737 Arriaantje Cornelis (SLIM) * 1734? † 1796?

738 Jacob Tjitzes; x St.-Anne 1752?
739 Antje Sikkes

740 Minne Gerbens; x St.-Anne 3-3-1737
741 Welmoed Obbes

744 Douwe Allerts ~ Stiens 19-1-1727; fan 1768 tot seker 1798 aigenerfd húsman op syn ouderlike plaats in ’e Súdhoek fan Froubuurt, hoek Langestraat-Hamerenweg ’n eand ’t lând in; dernaast aigner en brúkker fan ’e dârde plaats  besúdden Ouwesyl en bewesten fan ’e Ouwe Rijd; Douwe x 2 Froubuurt 10-6-1787 Lipkje Dirks Siderius, dr f. Dirk Everts Siderius en Grietje Doekes Rinia, wede fan Jan Foppes; Douwe x 1 Froubuurt 7-6-1756
745 Botje Joukes
~ op belidenis  Froubuurt 5-5-1775
Botsy Joukes is fernoemd na hur tante Botje Sybes x Benjamin Bekius, seun fan Benjamin Bekius, seuvenenfeertig jaar domeny in Britsum (1686-1733). Mooglik het de Bildtse femily Bekius de achternaam derfandaan

746 Evert Dirks ~ Froubuurt 4-12-1735 † St.-Anne 5-1-1789; pachter fan ’n plaats in ’e Súdhoek fan Froubuurt (hoek súdlik fan ’e Middelweg, nr 18; hij huurt in 1788 de eerste plaats súdlik fan ’e Prúlhoek, oastlik fan ’e Langhústerweg onder St.-Anne, nr 17; in 1764 kerk- en aarmfoogd in Froubuurt; 1784-1789 kommitteerde fan ’e Bildtpôln; x Froubuurt 20-3-1763
757 Sytske Jans POELSTRA
* Hijum 7-8-1744 † St.-Anne 4-3-1816, bij hur trouwen fan Jelsum; Sytske x 2 Jacob Cornelis

750=524 Sjoerdt Sydses
751=525 Aukje Martens

752 Evert Botes
753 Wytske Cornelis

754 Jakle Bokkes; x Dokkum 23-5-1725
755 Gryty Tymens

760 Gerlof Tæckes (ek Tæckeles); x 15-12-1754
761 Gryttie Rinses
* omstrings 1731 † Bitgum 12-6-1807, 76 jier

772=1600 Dirk Dirks BLAUWMUTS, boer op ’e Bildtpôllen, x St.-Anne 30-5-1726
773=1601 Jint Okkes
(ok Jentie)  * omstrings 1690 ~  Ouwesyl 19-5-1726 † 4-8-1761, 71 jaar; Jint x 1 Froubuurt 31-1-1717 Jacob Arjens

774=1602 Reynder Okkes DE PET * omstrings 1703 † 12-12-1743; boer te Ouwesyl; x Froubuurt 2-10-1729
775=1603 Grytie Kornelis 
† Froubuurt 26-1-1759, 54 jaar

780 Sipke Sybrens * Penjum ~ Ouwesyl, op belidenis, doopsgesind, 1722 † Froubuurt foor 1736?; x Froubuurt 27-5-1725
781 Neeltje Cornelis ~ Ouwesyl, op belidenis, doopsgesind, 28-1-1728 † 27-5-1741; x 2 Froubuurt 10-6-1736 Rienk Reyns

800=386 Dirk Dirks DE JONG
801=387 Trijntje Reinders

802 Arjen Cornelis SLIM * St.-Anne 17-2-1726; x 2 Froubuurt 25-12-1763 Minkje Gerrits † Froubuurt 23-8-1815, dr f. Gerryt Aarts en Grytje Wymers; x 1 Froubuurt 11-8-1748
803 Trijntje Jans
* 1725? † 1761, 36 jaar?

812 Steven Walings; x Froubuurt 15-4-1754
813 Etje Eises
* Froubuurt 30-9-1731

816 Cornelis Tjepkes; x Froubuurt 3-10-1728
817 Rinske Johannes

818 Frans Franssen, fan Hallum; x Hallum 26-5-1743
819 Lientje Oenes
, fan Aldtsjerk

822 Hendrik Jeltes; x St.-Jabik 6-3-1757
823 Jannigje Pybes 
~ St.-Anne 27-9-1722

824 Marten Arjens KRAMER (ok CRAMER); x St.-Jabik 29-6-1760
825 Jannigje Wybes 
† St.-Jabik 9-3-1810; kastlainske te St.-Jabik; x 2 ?

826 Laas Jans PLAT ~ St.-Anne 14-3-1723; x St.-Jabik 22-1-1747
827  Baukje Clases

828 Job Arjens (WASSENAAR) † St.-Jabik 13-4-1809; boer in De Hoven onder St.-Jabik (dêr’t in 2018 nag ’n Job Alberts Wassenaar boerket); 1790-1800 ermfoogd te St.-Jabik; x St.-Jabik 29-6-1756
829 Pietje Annes MUG
(ok ANDRINGA en ZONDERVAN) † St.-Jabik 26-4-1803

832=1028 Dirk Everts SIDERIUS ~ Froubuurt 6-1-1695 † foor 1755, welgesteld boer op Valburg an ’e Langhústerweg 32 onder St.-Anne en Froubuurt. Dirk en Gryt late de plaats opnij bouwe, op ’e gevelsteen staat: Anno 1730 is dit huis van derck everts ende grijttiee doekes Gebout. Dirk doet met an ’t pachtersoproer; x Froubuurt 3-11-1726
833=1029 Grietje Doekes RINIA * Weidum 1699/1700 † foar 1791; bij trouwen fan Wirdum, op ’e ouwe dâg weunt se dêr weer. In 1728 is se met hur broers Jan en Syger aigner fan fier plaatsen te Wirdum (37 en 63 helendal en nrs 29 en 39 foor ’n part); Gryt koopt met hur kines de plaats súdders an ’e Middelweg, de westlikste onder Froubuurt (nr 12, 45 morgen), se pachten die ok al in 1746. Op 1-5-1772 koopt Gryt fan ’e Gorters te Luwt de plaats Haverspook, de westlikste boerderij op ’e Bildtpôln onder St.-Anne (27 1/4 morgen), foor f 1000,00 per morgen.

834 Jan Sjoukes, boer te Jelsum
835 Baukje Cornelis (HOEKSTRA)

Swetteherne, Langestraat 94. Foto: Aldfaars Erf, feriening foar doarpsskiednis Bitgum


Grut Alsert dêr’t Gerben Piers enWijke Skeltes Heslinga opbuorkje, Ingelumerdyk 6, Bitgummole. Foto: Aldfaars Erf, feriening foar doarpsskiednis Bitgum

840 Gerben Piers * Wânswert 1693/94 ͠    dêr 17-6-1694 † Bitgum 24-3-1783, 89 jier (neffens lidmatelist N. H. Bitgum) [] Bitgum rigel 16, grêf 3; yn 1725 boer op Swetteherne (Bitgum nr 20), de Schwartzenbergpleats (Bitgum nr 4), yn 1738 op de stedspleats (B17 letter 14), op Dyksterhuzen, (letter neamd “Zomerzorg”) en op Grut Alsert (nr 19, letter nr 16), by kwotisaasje ‘welgesteld’; 1728 diaken, letter ferskate kearen âlderling; x Bitgum 8-5-1729
841 Wijke Scheltes HESLINGA ~ wierskynlik Bitgum novimber 1708, dan wurdt doopt ‘soontje van Schelte Jacobs genaamd Wiltje’, nei alle wierskyn is dat in fersin en wurdt Wijke dan doopt † Bitgum 23-6-1804 [] Bitgum, rigel 16, grêf 4; nei de dea fan har man boerinne op Grut Alsert
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Heslinga, Kertiersteat Brouwer-Damsma en Forebears Dirk Gerbens Brouwer

842 Bauke Jacobs ~ Bitgum 19-6-1701 † dêr 10-4-1775; diaken te Bitgum 1736, 1745, 1753, âlderling 1761-1763, 1772
843 Geeltie Berents

896 Syds Ieskes † wierskynlik 1706, boer op Grut Jetsma op De Burd ûnder Grou, x
897 Grietje Sioerdts

898 Willem Kornelis, boer te Dronryp
899 Martje Theunis
, te Dronryp

904 Gerrit Willems; x St.-Anne 3-4-1746
905 Rixt Gerrits

906 Klaas Aarts WASSENAAR * St.-Jabik omstreeks 1720 † Froubuurt 1774; boer onder Froubuurt op ’e Wassenaar-plaats, stim nr 11, hoek Ouwedyk-Attesweg, westkant; hij weunt op ’e plaats Ouwedyk-hoek Noorderweg, westkant onder St.-Anne (25,3/4 morgen); in 1749 ’n ‘zeer welgestelde boer’; ontfanger te Froubuurt; in 1773 folmacht foor ’t Noorderkertier dan St.-Anne; x St.-Anne 10-11-1754
907 Maartje Bentes PROOST ~ St.-Anne 18-9-1734 † dêr 1801; x 2 St.-Anne 13-9-1778 Hoite Peisel

Brandewynskom fan Klaas Aarts Wassenaar en Maartsy Bentes Proost, hieronder ’n fragmint dêrút met ’t Wassenaar-wapen
Bron: W.Tsj. Vleer – De Friese Wassenaars, bladsij 244 en 245

948 Jentje Wybrens HOGERHUIS * Bitgum 4-4-1787 † dêr 17-2-1847, hûsnr 24; x 2 Aafke Klazes Zijlstra; x 1
949 Trijntje Gerrits 

988 Jetse Sipkes; x Dronryp 19-4-1754
989 Tjitske Gerbens

990 Abe Jakobs; x 2 Mullum 22-11-1772 Tjettje Rintjes; x 1 Mullum 13-3-1768
991 Ymkjen Sybrens

1028=832 Dirk Everts SIDERIUS 
1029=833 Grietje Doekes RINIA

1030 Arjen Leenderts (ISSELSTEIN)
1031 Antje Jan Gerbens DOKTER

1036 Gerke Johannes, x Dronryp 1716
1037 Geertje Jans * 1683 † Menaam 23-11-1758

1038 Claas Hendriks OSINGA * Menaam 8-10-1698 † dêr 20-3-1754, boer dêr; x 21-9-1732,
1039 Saapke Clases * Menaam 1716 † 9-12-1748

1050 Marten Alberts, skipper en keapman te Ingelum, boer dêr op stim 6, x
1051 Auck Roimers

1152 Marten Jans
1153 Gerland Fopkes

1154 Fopke Sydses; x Blije/Hegebeintum 23-11-1727
1155 Minke Cornelis

1168 Claas Melis; x Nes (WD) 14-4-1737
1169 Akke Botes

1172 Anne Piers; x Blije 15-2-1685
1173 Ittje Dircks

1174 Jorryt Tietes ~ Ferwert 30-7-1669
1175 Gerlske Piers TANIA
~ Ferwert 16-5-1678 † 1727?

1184 Joannes NOORDENBOS; x Ljouwert 6-5-1688
1185 Grietje Ulbes

1192 Fokke Teunis
1193 Marieke Sakes

1194 Mient Liubbes, wierskynlik yn 1720 te Ferwert
1195 N.N.

1196 Meinert Gerlofs ~ Ferwert 8-10-1682; x Blije/Hegebeintum 22-4-1708 
1197 Antje Tomas

1202 Frans PAPMA, te Ferwert
1203 Sytske Pyters

1204 Ecke Ates; x De Hommerts/Jutryp 19-9-1728
1205 Fed Sierks

1208 Hylke Michiels TROMP ~ Wâldsein 4-7-1675 † dêr 1759; mr skipstimmerman en reder te Wâldsein; wennet op syn pleats op ’e helling oan ’e Ie; wurdt 2-3-1699 boarger fan Starum; Hylke x 2 Wâldsein 13-7-1721 Lysbeth Hanzes * omstrings 16751 † Wâldsein 7-3-1737, widdo fan Jurjen Willems te Wâldsein en fan Pytter Yppes; Hylke x 3 Wâldsein 15-5-1738 Neltje Dirks * omstrings 1690 † Wâldsein 10-7-1742, , kreamheinster te Wâldsein; widdo fan Jelle Idses; Hylke x 4 Wâldsein 24-2-1743 Richtje Sytses ~ De Hommerts 12-8-1683 † nei 1743, dr f. Sytse Annes Abbema, ûntfanger, en Sieuwke Jans, widdo fan Thiamke Haringhs, greidboer te Jutryp en De Hommerts; Hylke x 1 Wâldsein 22-8-1697
1209 Wytske Tietes
(VAN) HETTINGA * Teroele omstrings 1679 † Wâldsein tusken 1719 en 1721; wennet foar har trouwen op ’e Hettingastins te Teroele; by har trouwen te Langwar; docht mei har man belidenis te Wâldsein op 18-1-1700
Hylke fart as skipsbouwer foar saken geregeldwei oer de Sudersee nei Amsterdam. Hy nimt dan as proviand oprôle stroën mei, dy’t er yn in tromp hat. De famyljenamme soe dêr fan komme. Mooglik sieten yn dy tromp trouwens earder syn skipspapieren en frachtbrieven om dy foar waar en wyn te bewarjen.
Boarne: Hettinga Stichting (gearstaller: Jan Rein Hettinga, Geleen) – Hettinga, Friese families – Deel 2 – De familie Van Hettinga Tromp uit Woudsend; Rotterdam en Gronsveld, 2010 

1210 Feytse Jans; x Wâldsein 17-11-1715
1211 Grietje Lykles

1472 Cornelis Wymers SLIM ~ Froubuurt 12-1-1701 † 1775?; x St.-Anne 26-12-1723
1473 Jantje Harmens (DONIA) † 1776?

1482 Obbe Jetses; x St.-Anne 18-8-1695
1483 Grytje Hoites

1488 Allert Willems; bij syn trouwen ôfkomstig fan Stiens; in 1758 aigner en brúkker fan ’n plaats in ’e Súdhoek fan Froubuurt, hoek Langestraat-Hamerenweg ’n eand ’t lând in; x Stiens (3de proklamasy) 9-5-1723
1489 Trijntje Douwes
, bij trouwen fan Froubuurt

1490 Jouke Dirks * 1692/93 † 1767
1491 Janke Sybes
Janke noemd hur dochter Botje na hur suster Botje Sybes † 18-4-1718, 34 jaar [] kerk Stiens, x Stiens 18-4-1718 Benjamin Benjamins Bekius, kontroleur fan ’e konfooien en lisenten te Dokkum.

1544=3200 Dirk BLAUWMUTS?

1560 Sybren Heyns; x Penjum 18-11-1687, hy fan Penjum, sy fan Froubuorren
1561 Tettie Dircks 
† 19-11-1722?

1562 Cornelis Ysbrands
1563 Trijntie Jacobs

1600=772 Dirk Dirks BLAUWMUTS
1601=773 Jint Okkes

1602=774 Reinder Okkes DE PET
1603=775 Grietje Kornelis

1604 Cornelis Arjens SLIM, in 1714 is de achternaam soa speld: S.L.M., * omstrings 1693 † Froubuurt 1768, 75 jaar?; boer te Froubuurt; x St.-Anne 20-12-1722
1605 Mayke Ates 
† Froubuurt 1749, 49 jaar?

1624 Waling Daams ~ St.-Anne 24-6-1688; x 1 St.-Anne Yttie Bentedr; x 2 St.-Anne 2-6-1622
1625 Maartie Klaases

1626 Eise Harrits (ok: Harrents) * Froubuurt; bakker en kastelain in Froubuurt; x Froubuurt
1627 Jannigje Meinderts * Ouwesyl

1640 Pier Watses ~ Oentsjerk 25-12-1671, boer te Wânswert oant 1697, dêrnei op de kleasterpleats  ‘De Flappe’, nû. 37 te Ferwert, † Ferwert nei 2-10-1709, (ynventarisaasje fan syn boel 26-3-1711), x Wânswert 1691/1692
1641 Antje Jarichs * Wânswert omstrings 1674 † Ferwert 9-12-1777, 103 jier âld; lidmaat dêr 16-4-1690 en mei har man lidmaat te Ferwert 8-8-1697, x 2 likernôch 1711 mei Bote Tjammes, buorket mei him op ‘De Flappe’


Buma state, Dyksterhuzen 1. Foto: Argyf Alfaars Erf, feriening foar doarpsskiednis Bitgum

1642 Schelte Jacobus HESLINGA, * 1675 [] Bitgum, rigel 16; boer op Buma state (B14) op Dyksterhuzen te Bitgum en te Marsum
1643 Eelck Clases [] Bitgum, rigel 16; boerinne

1646 Pybe Stinnerts; x St.-Anne 16-5-1712
1647 Aafke Daams

1652 Jan Pytters PLAT; x St.-Anne 23-6-1715
1653 Baukje Lases

1656 Job Arjens WASSENAAR; x St.-Jabik 29-8-1756
1657 Pytje Annes

1658 Anne Binnerts
1659 Liefke Jarichs

1664=2056 Evert Foppes ~ Froubuurt 16-7-1671, boer te St.-Anne en Froubuurt, x Froubuurt 6-8-1693; x 2e Neeltje Jans Kuyk * 1677, dr f. Jan Everts Kuyk en Trijntje Walings Wassenaar
1665=2057 Bauckie Dircks
~ Froubuurt 4-4-1667

1666 Doecke Jansz RINIA
1667 Lipckjen Tjallings PALSMA

1684 Jacob Baukes
1685 Aafke Hillebrands

1792 Iesk Hillez, (ek: Isck), * Raard 1637 † nei 1689; x 1e (tredde prokl. gerjocht Idaarderadiel 16-6-1662) Tiet Hotzes; x 2e foar 1666
1793 Jets Willems, widdo fan Syds Haytes (soan fan Hayte Gerryts); boer te Warten yn 1680.

1794 Sioerd Cornelis, boer yn De Burd (stim 65, buorman fan syn skoansoan Syds Ieskes)
1795 Ock Sioerdsdr.

1808 Willem Gerrits, te St.-Anne
1809 Berber Doedes

1810 Gerrit Jacobs; x St.-Jabik 7-7-1720
1811 Tjerkje Gerrits DE VRIES

1812 Aart Arjens WASSENAAR ~ Froubuurt 14-12-1689 † St.-Jabik -5-1744; boer te St.-Jabik
1813 Brechtje Jans; fan Finkum; as wede in 1740 ’n ‘seer welgestelde boerin’, se is dan nummer drie fan ’e hoogstanslagenen op ’t Bil
Brechtsy koopt met hur kines om 1744 hine de plaats nr 2 te St.-Anne (25,3/4 morgen fan IJbeltje Fontein, wede fan Hylco Hanekuik te Harlingen; hur seun Klaas (nr 908) komt dêrop
Sien foor Hanekuik: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Hannema

1814 Bente Walings PROOST
1815 Lysbeth Johannes KUIK

1896 Wybren Jentjes HOGERHUIS

2056=1664 Evert Foppes
2057=1665 Bauckie Dircks

2058 Doecke Jansz. RINIA
2059 Lipkjen Tjallings PALSMA

2074 Jan Tædes
2075 Sjoerdtje Dircks

2078 Claas Jelles
2079 Aafke Sapes

2102 Roymer Auckes
2103 Antje Gosses
Sjoch foar fierdere foarâlden: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Brouwer-Damsma (ek yn it Frysk Kertiersteateboek, Fryske Akademy, 1996, ISBN 90-6171-813-9)

2348 Tiete Jorryts † 1688?; x Mantgum 1665?
2349 Sytske Jans

2350 Pier Foppes TANIA * omstrings 1653  ~ Ferwert 13-8-1658? † 4-1-1724, 71 jier [] tsjerke Ferwert; húsman op Albada state en op Tersted te Ferwert; x 1677
2351 Siouckye Gerryts GERBRANDA * omstrings 1656 † 9-1-1719, 62 jier [] tsjerke Ferwert
Grêfskriften yn ’e foartsjerke te Ferwert:
In’t jaer onses heere Jesus Cristus 1724 den 4 januaris is in den heere gerust den eersame Pier Foppes Tania in leeven huisman tot Ferwert out omtrent 72 jaeren en int jaer 1719 op den 9 januarus is in den heere gerust syn eerbaare huisvrouw vrouwe Siouckye Gerryts Gerbranda out 62 jaer en leggen hier beyde begraven

Anno 1644 den 8 augusti sterf de eerbare Hiske Folkertsdor huisvrou van Gerryt Dirks oud 33 jaar Anno 1677 den 14 Xbris sterf de eersamen Gerryt Deirks van Gerbranda geboren anno 1609 op St. Stephanusdag oud int 68 jaar ende leid alhier begraven In�t jaer onses heere Jesus Cristus 1724 den 4 januaris is in den heere gerust den eersame Pier Foppes Tania in leeven huisman tot Ferwert out omtrent 72 jaeren en int jaer 1719 op den 9 januarus is in den heere gerust syn eerbaare huisvrouw vrouwe Siouckye Gerryts Gerbranda out 62 jaer en leggen hier beyde begraven
Sjoch: Walmar

2392 Gerlof Martens; x Ljouwert 1-12-1666
2393 Jidske Alberts

2416 Michiel Ages ~ op belidenis Wâldsein 29-1-1671 † wierskynlik binnen in jier nei 1-5-1689; hiert sûnt 1681 it bakkershûs dêr’t earder syn broer Minne wennet, Miciel is dêr mooglik bakker, ek skipper; x 2 Jaerd Jansdr ~ op belidenis Wâldsein 1-8-1669 † dêr tusken 15-4 en 12-5-1693; widdo fan Cornelis Symens; x 1 1-8-1669
2417 Ynts Palses; docht belidenis te Wâldsein 11-2-1672

2418 Tiete Waltes (VAN) HETTINGA * Teroele ~ dêr 26-9-1619 † Langwar, 60 jier [] Teroele 4-5-1680; bysitter en greidboer te Teroele; eigners fan (parten fan) ûnderskate pleatsen te Teroele en Wikel; x 1 Teroele 19-1-1645, syn nicht Lyckel Auckes * omstrings 1625 † Teroele omstrings 1653, dr f. Aucke Sythies, greidboer te Langwar en Wikel; yn 1640 eigner fan stim 24 te Wikel, stim 10 te Broek, stim 31 te Langwar, stim 3 te Boarnsweach, en fan Ede Benedix van Hettinga; Tiete x 2 Teroele 17-8-1656
2419 Tzyedts Jelles; * omstrings 1635 † omstrings 1708; by trouwen te Aldehaske; yn 1698 eigner fan stim 11 te Jiskenhuzen; hat ek besit yn in pleats te Sint Nyk

2944 Wymer Cornelis SLIM * Ouwesyl omstrings 1670?; x Froubuurt 9-1-1698
2945 Minck Gerryts

2982 Sybe Namnes
* 1648 † 1731
2983 Jantie Bottes

3208=5888 Arien Symens SLIM * omstreeks 1650 † St.-Anne 1714, 54 jaar?; boer op sate Walburg onder St.-Anne; in 1682 dorpsfolmacht; dêr 1687-1690 kerk- en ermfoogd; x 3 St.-Anne 21-7-1689
3209=5889 Ariaentie Cornelis ’t HOEN ~ St.-Anne 20-7-1671 † dêr foor 1718?
Sien: drs Ype Brouwers en mr O. Schutte – Kwartierstaat Van der Mey in parentelen, Genealogysk Jierboek 2009, side 225 e,f.

3248 Daam Walings † St.-Anne 30-6-1729
3249 Hendrikje Stevens * 1669 † -4-1733

3280 Watse Pieters * wierskynlik te Oentsjerk, hy en syn earste frou wurde op 9-6-1671lidmaten te Oentsjerk, boer dêr, yn 1689 op ‘Bornmeer’, stim 17 ûnder Wânswert, 18-8-1689 ynskreaun as lidmaat te Aldtsjerk, en dan hierder fan pleats nûmer 5 dêr, 1689 neamd ûnder de persoanen dy’t te Aldtsjerk kontrôle oer de stimgerjochtichheden útoefenje, x 2. Oentsjerk 21-5-1682 mei Imck Dircks fan Wânswert, † nei 1705, widdo fan Tjaerd Jarichs, x 1. Oentsjerk 26-2-1671
3281 Grietie Wiegers, fan Wânswert, † Oentsjerk (ynventaris yn stjerhûs op 29-12-1680)
Sjoch foar fierdere foarâlden: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Brouwer-Damsma (ek yn it Frysk Kertiersteateboek, Fryske Akademy, 1996, ISBN 90-6171-813-9)
Genealogysk Jierboek 1989 – Meylema

3282 Jarich Fokes † Jislum 1689, boer te Stiens en Jislum; x 1 Minke Gerbens, x 2 Stiens 17-8-1656
3283 Trijntje Meinderts, fan Wânswert, boerinne

3284 Jacob(us) Clases HESLINGA * omstr. 1632 † Boksum tusken 1692 en 1696, buorket mei syn frou op Diorrema State, stim 25 te Boksum, meirjochter fan Menameradiel, x Boksum febrewaris 1663
3285 Hanck Mattheus METSMA, (ek: Hainsck), fan Boksum, boerinne. * Boksum † omstr. 1643

3328 Foppe Johannes ~ Stiens 25-7-1641 † foor 1677; timmerman en houtkoper, dernaast boer te Froubuurt; x Froubuurt 31-7-1664
3329 Jannigje Everts * 1645/46 † foor 1677
Sien foor útgebraide beskriving fan hur hannel en wannel: Johannes Woudstra – Siderius – de Familie en het Handschrift. aigen beheer, Engelum, 2002

3584 Hille Liuuesz, te Easterwierrum, sûnt 1633 te Raard, yn 1647 boer yn De Burd ûnder Grou, † nei 1652, x 1e omstr. 1631
3585 Trintie Hartmansdr, † Grou tusken 1644 en ’47, dochter fan Hartman Sydses en Anna Johannesdr; x 2e 1647 Griet Gerrytsdr, † Grou 1652, widdo fan Hoyte N.,

3624 Arjen Claesz WASSENAAR * St.-Jabik omstreeks 1640 † Froubuurt 1723/1728; boer te Froubuurt, dêr met Beert Boyens bruker fan stim nr 6, an ’e Ouwedyk (de fierde plaats ten oosten fan ’e Attesweg, 36 morgen); in 1708 met Cornelis Wops (de Groot) pachter fan ’e Franeker plaats nr 4, onder St.-Jabik (30,5 morgen); erft fan Jan Jansz Tzietsa de plaats nr 36, onder St.-Jabik, ’n huus met 27 morgen lând en de Franeker plaats nr 11, onder St.-Jabik (27 morgen), hij brúkt die in 1708 en 1718; 1704-1707 en 1722-1723 ontfanger fan ’e Oud-Bildtsomslagen te St.-Jabik; x St.-Anne 24-7-1681
3625 Aaltje Boyen Abesdr ~ Froubuurt 7-3-1652

3792 Jentje Wybrens HOGERHUIS * 1741; wennet yn 1763 te Marsum

4112=3328 Foppe Johannes
~ Stiens 25-7-1641 † foar 1677,  timmerman en houtkoper te Froubuurt, x Froubuurt 31-7-1664
41133=329 Jannigje Everts * 1645/46 † foar 1677

4114 Dirck Jansen
4115 Lysbeth Jans GELDER

4152 Jan Hendriks OSINGA * 1697 † 1724, x Menaam 19-6-1718
4153 Sytske Louws FOPMA
 * Stiens 21-11-1697 † Bitgum 8-6-1726

4154 Johannes Feickes * 1643 † Ljouwert 1725; x 1 Ljouwert 20-11-1674 Trijntje Clases; x 2 1665
4155 Sytske

4158 Sape Louws * Marsum 1645 † 1714, x 25-10-1668
4159 Trijntje Pytters

4702 Gerryt Deirks VAN GERBRANDA * Ferwert 26-12-1609; doopsgesind; † 8-8-1677, 68 jier, [] tsjerke Ferwert; x 1 1632 Hiske Folkertsdr * omstrings 1612 † Ferwert 8-8-1644, 32 jier [] tsjerke Ferwert; x 2 1650
4703 Ydtske Radbodus
* omstrings 1633 † Ferwert 6-10-1691, 58 jier
Grêfskriften foartsjerke Ferwert:
-Anno 1644 den 8 augusti sterf de eerbare Hiske Folkertsdor huisvrou van Gerryt Dirks oud 33 jaar
-Anno 1677 den 14 Xbris sterf de eersamen Gerryt Deirks van Gerbranda geboren anno 1609 op St. Stephanusdag oud int 68 jaar ende leid alhier begraven

4832 Agge Michiels † foar 1667; yn 1670 bakker te Wâldsein; x foar  1641
4833 Jyd Minnes 
~ Wâldsein 1-1-1617

4834 Pals Hylckes
4835? Ties Jelledr

4838 Jelle Heeres, boer, mooglik bysitter fan pleats 11 te Jiskenhuzen
4839 Jil Sytzes

5888=3208 Arien Symens S.L.M. SLIM; syn wapen staat boven de súdwestlike deur fan ’e Van Harenskerk in St.-Anne
5889=3209 Ariaentje Cornelis ’t HOEN

5964 Namne Johannes * 1614/15 † 1679
5965 Tjamke Sybes Andringa

6416? Symen Ariens SLIM

6418 Cornelis Hendricks ’t HOEN
6419 Minckie Riencks

6496 Waling Walingsz
6497 Antje Harrents Lambertsdr

6498 Steven Barthouts † St.-Anne foor 20-12-1680, boer te St.-Anne
6499 Knierke Jans Tzietza
; x 1 Willem Jan Daams
Sien: Kertiersteat Brouwer-Damsma

6656=8224 Johannes Namnes * omstreeks 1586 † Froubuurt 26-8-1656, weedner fan Jantie Jurriens en Aafke Beerns; boer te Froubuurt, x 3e Stiens 5-2-1637
6657=8224 Tette Arnoldus SIDERIUS
* Franeker 23-1-1618
Foorouders fan Tette, bron:
Johannes Woudstra – Siderius – de Familie en het Handschrift – Kwartierstaat van Tette Arnoldi Siderius, pagina 82; aigen beheer, Engelum, 2002

7170 Gerryt Doeckles

7248 Claes Aertsz WASSENAAR * St.-Jabik omstreeks 1610 † dêr 21-2-1691; aigenorfd boer an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik, stimnr 12, de eerste plaats bewesten fan ’e Hollerijd, 33,5 morgen; en pachter fan plaats nr 46, 26 morgen, an ’e Middelweg súdkant, eerste oast fan ’e Hovensterweg
7249 Grietje Arjen Symonsdr S.L.M. (SLIM) * St.-Jabik 1621 † dêr tussen 1703 en 1708

7250 Boyen Abesz; x St.-Anne 27-1-1650
7251 Maartje Barthoutsdr
* St.-Jabik omstreeks 1630

7584 Wybren Sjoerds ~ Marsum 16-9-1714 † wierskynlik te Marsum of Bitgum nei 1766; nei 1738 arbeider te Marsum, wennet nei 1749 te Bitgum; ferearmet en wurdt ûnderhâlden troch de diakonij fan Marsum; x Marsum 19-10-1738
7585 Antje Martens
* omstrings 1715 † wrsk Marsum nei 1766; yn 1738 ôfkomstich fan Marsum
Sjoch: Simon Wierstra Hogerhuis, nr 368

8224=6656 Johannes Namnes
8224=6657 Tette Arnoldus SIDERIUS

8226 Evert Cornelis
8227 Claasje Cornelis GELDER

8304 Hendrik Jansen OSINGA * Bolswert 13-8-1665 † Bitgum 24-3-1742; mûnder en komelker; x 2 Menaam 16-2-1710 Tietje Broers;
x 1 Ljouwerteradiel 1695
8305 Mettje Johannis
* Jelsum 1675 † Ljouwerteradiel 1708

8306 Louw Arjens FOPMA * St.-Jabik 1668 † Menaam 1722; boer te Stiens en Menaam
8307 Beitske Folckerts FOPMA * Berltsum 1672 † Menaam 1702

8308? Feycke Heres
8309? Mettje Pytters

8316 Louw Saepesz
8317 Welmoed Pytters

9404 Dirck Gerrits GERBRANDA; boer op stim 8 en 9 te Ferwert; keapet dêre 1/3 part fan Gerbranda state; testeart yn 1617
9405 Lysbet Claeses * omstrings 1565 † -4-1633, 68 jier [] Ferwert (stien is dêr net mear)
Grêfskrift:
Anno 1633 den .. aprilis is gesturven de eerbare Lysbet Claeses huisfrou van wyllen Dirc[k] Gerr[its] Gerbranda ovt int 68 iaer
Sjoch: Walmar

9664 Michiel Agges
* foar 1594 † foar 1645; kuper te Kolderwâlde; is yn 1616 te Noardwâlde, yn 1618 ‘inde Noordwolde in den dorpe Colderwolde’; x foar 1616
9665 Ancke Aggedr
Yn 1617 prosedeart Wlcke Heerez te St. Nyk tsjin Michiel Aggesz te Kolderwâlde omdat Migyl Ulke te Sleat ‘zeer schappelijcken bevochten’ hat wêrtroch Ulke in trochgeande wûne yn ’e ûnderearm hat en twa japen yn ’e hân

9666 Minne Johannes
9667 Lisck Douwedr

9674 Walte Benedix VAN HETTINGA * Teroele omstrings 1575 † dêr 26-3-1623; meirjochter en bijsitter fan Doniawerstal, wennet te Teroele; x omstrings 1600 
9675 Jildou Sythies * omstrings 1580 
† Teroele omstrings 1656; yn 1640 eigner fan û.o. stim 21 te Sint Nyk

9676 Here Jelles, doarpsrjochter te Jiskenhuzen, yn 1640 eigner fan stim 11 dêr

11928=13312 Johannes Namnes * 1586/87 † 1656; 2 Aafke Berends; x 3 Tette Arnoldi Siderius
11929 Jantie Jurriens

11930 Sybe ANDRINGA

12832 Arrien Symons SLIM † 1631; boer onder St.-Jabik; koopt in 1598 20 morgen  Bildtlând fan Jacob Ariens en Neeltie Dircxdr, koopsom: f 14.000,00 
12833 Trynt Walings
* omstreeks 1569 † 1632 [] St.-Anne, in ’e kerk

12992 Walingh Daemsz; x 2 Froukje Johannes Popma; x 1
12993 Marichie Walingsdr 

12994 Barthout Dircks † St.-Anne foor 1651, boer
12995 Willemtje Willemsdr 
† St.-Jabik foor 1651

12996 Jan Jansz Tzietza
12997 Lioetske Jansdr

13312=11928 Johannes Namnes * 1586/87 † 1656; 2 Aafke Berends; x 3 Tette Arnoldi Siderius
13313=11929 Jantie Jurriens

13314 Arnoldus Mathiæ SIDERIUS * Ljouwert 13-1-1595 † Stiens 17-10-1642; ynskreaun as teologys studint oan ’e Universiteit fan Frjentsjer; oant 1626 domeny te Hijum-Feinsum, dêrnei te Stiens; x Frjentsjer 19-1-1617
13315 Hiltje Reyns SWINGH 
 † 21-1-1667
Arnoldus en Helte skinke de gemeente fan Stiens in sulveren beker, dy’t twa jier nei Nollus syn dea klear is. Ynskripsje: De beker in ’t jaar 1644 door Arnoldus Matthias Siderius en Hiltje Reins Suengh aan de gemeente van Stiens vereert. It sulver is smeid troch Regnerus Elgersma en fernijd yn 1768. 
Boarne, ek fan ’e measte hâldfêsten oangeande de kertieren hegerop: Johannes Woudstra – Siderius, de Familie en het Handschrift, eigen behear, Ingelum 2002, ISBN 90 9015705 0

14496 Aert Claesz * St.-Jabik 1579 † St.-Anne 5-1-1635 [] St.-Anne, in ’e kerk; boer an ’e Ouwedyk, hoek Attesweg, westkant, onder St.-Jabik en Froubuurt;
x 1 omstreeks 1598 Dirckie (Aertsdr?) * 1588
14497 Aefje Claes Barthoutsdr
Grafskrift:
Ao 1635 DEN 3 IANVARY STURF D/EERSAMEN AERDT CLAESZ/…/IN T 56 IAER ALHIER BEGRAVEN
Fan hur wordt ’n silveren wapenlepel bewaart
Op deuze plaats boere nou: Ytzen Pieter van der Werff en Anneke Bouma. Sien Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Anneke Bouma

14498 Arien Symons SLIM; koopt in 1632 de plaats nr 46, 26 morgen, an ’e Middelweg súdkant, eerste oast fan ’e Hovensterweg, dy’t syn dochter Gryt (nr 7249) en hur man Claes Aertsz Wassenaar hure
14499 Trijn Walingsdr

14502 Barthout Dircksz * St.-Anne omstreeks 1585 † St.-Jabik foor 1651; boer te St.-Jabik op plaats nr 6, an ’e Ouwedyk, later ferplaatst naar de Middelweg; x omstr. 1610
14503 Willemtje Willems
* St.-Jabik omstr. 1585 † dêr foor 1651

16608 Jan Hendriks OSINGA; x 1 Ljouwerteradiel 22-3-1657 Rink Jans; x 2 Ljouwerteradiel 13-11-1662
16609 Tiettie Gerrits

19328 Agge Michiels † tusken 1609 en 1619; boer; resideart yn 1568, ’71, ’75, ’78, 1609 te Sleat; x 1 foar 1568 Doey N.N.; x wierskynlik Sibbel N.N. † nei 1582; x 3 om 1585 hinne 
19329 Bauck Foeckedr 
† Starum yn of koart foar 1645 (yn ’e hûs by har dochter Marij x Jelle Wybes)

19330 Agge Lioeties

19348 Benedix Waltes * omstrings 1524 † tusken 1571 en 1583; x foar 1565
19349 N. Wybrens (WALTINGA) * omstrings 1530; by trouwen fan Broek

19350 Sythie Auckes

25664? Symon Arriens SCHEYFF
25665? N.N. S.L.M. YSSELMONDE

25984 Daem Jansz † St.-Jabik 8-6-1626
25985 Dirckie Barthouts
* St.-Jabik foor 1570 ~ dêr 23-10-1625 † dêr 16-3-1644

25986 Walingh Heeres * St.-Jabik † St.-Anne 27-3-1626

25988=29004 Dirck Willemsz * St.-Jabik omstreeks 1560 † St.-Anne 27-3-1626 [] St.-Anne, in ’e kerk; boer op Walburg súdlik fan St.-Anne; 1593-1609 bijsitter fan ’t Bildt; in 1614 folmacht foor St.-Anne; 1621-1625 folmacht foor ’t Bildt op ’e Lândsdag; x 
25989=29005 Dirckie Jellesdr
* omstreeks 1562 † St.-Anne 18-8-1616 [] St.-Anne, in ’e kerk
Sien foor hur en foorouders: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Anneke Bouma nrs 29196 en 29197 en feerder-op
Grâfskrift:
Ao 1616 DE/8 AGVSTI STERF/EERBARE DIRCKIE JELLEDR DHVISFROV VA DIRCK WILLEMS OVT 54 IARE/ Ao 1626 DE 27 MARTY STERF/DE EERSAME DIRCK WILLEMS OVT OMTRENT 66 IARE HIER BEGRA/

25990 Willem Stevens de Jonge; boer
25991 Jannetie Harrentsdr † foor 1602

26628 Mathijs Noldus ISERMAN
* Ljouwert 24-10-1569 † dêr 2-9-1630; wennet yn ’e Iserman; ‘isercramer’, izerkeapman, hy hannelet ek op Amsterdam), .x 2 Ljouwert 3-10-1602 Ebel Syeckes Fogelsangh * Brantsma sate Menaam 30-3-1574 † 21-1-1634, dr f. Syecke Gerrits Fogelsangh en Sieds Claesdr Brantsum, widdo fan Meynte Clasen te Dronryp; x 1 Ljouwert 28-2-1592
26629 Tette Pybes * 22-1-1572 † 25-4-1600
Matthys hat gâns bestjoerlike funksjes. Sa is er fan 1601 o/m 1604 en fan 1624 o/m 1629 geswoaren gemiensman, dat is in lid fan ’e (geswoaren) gemeente, fan it kolleezje dat byâlds yn gâns stêden de boargerij by it stedsbestjoer fertsjintwurdiget, fergelykber mei it hjoeddeiske gemeenteriedslid. No allinne noch yn swang as histoarise term.
Hy is fan 1604 o/m 1609 hopman fan it Minnema-espel. In hopman is in militêre rang, haad fan in kompanjy of findel, in legerienheid fan sa’n 100 oant 150 manskippen. It Minnema-espel is in wyk of kertier te Ljouwert, by de Foarstreek.
Yn 1609 en fan 1620 o/m 1624 is er skepen, Fan 1806 o/m 1811 is skepen de rjochtstitel fan ’e rjochters yn Ljouwert, Snits en Harns.
Yn 1605 en 1629 is er rintmaster oer de stedsdoelen fan Ljouwert; fierders is er twa kear diaken en âlderling.

26630 Reyn Wybes; gemiensman (gemeenteriedslid, sjoch hjirboppe yn grien); boargemaster fan Frjentsjer, folmacht op ’e Lânsdei en lid fan ’e Deputearde Steaten fan Fryslân
266631 Jeesck Mevisdr (ek Iedske) † 21-1-1667

28992 Claes Stevens de Olde
28993

28994 Claes Barthoutsz (WASSENAAR)
28995 Maritgen Remmelt Gerbrandsdr

29004=25988 Dirck Willemsz * St.-Jabik omstreeks 1560 † St.-Anne 27-3-1626 [] St.-Anne, in ’e kerk
29005=25989 Dirckie Jellesdr
* omstreeks 1562 † St.-Anne 18-8-1616 [] St.-Anne, in ’e kerk

38656? Michael Tiaerdtz
38657? Bauck Aggedr
; se libje yn 1556, nei alle gedachten yn ’e Súdwesthoeke

38658 Foecke Sytthyes
38659 Wyb
; keapje 5-7-1579 in hûs te Balk

38696 Walte Benedix * omstrings 1490 † tusken 1559 en 1583; wennet te Teroele
38697 Dyeuwer
* omstrings 1490

38698 Wybren Auckes
(WALTINGA), boer te Sniksweach; tsjerkfâd
38699 Ede Edes REINARDA

51968 Jan Daamsz
51969 Marichie Stevensdr

51970 Barthout Barthoutsz * St.-Jabik 1545 † St.-Anne tussen 1620 en 1626; x 1 Trijntje Gerryts † foor 1626; x 2
51971 Aechtjen Dircks KETH
, suster fan Hadewey, nr 102939
Sien: Erfgoed FundaasjeKertiersteat Piter van Tuinen

51976 Willem Stevens de Olde * St.-Jabik omstrings 1525 † Harlingen foor 3-1-1603; boer op Molenschot; weunt in 1598 in Harlingen koopt dêr 23-4-1598 ’n achtste part fan ’n huus op ’e Nijstadin 1560/1562 en 1575/1579 folmacht foor St.-Jabik en in 1588 en 1591 folacht foor ’t Bildt op ’e Lândsdag
51977 Ammerens Gerrytsdr * St.-Anne foor 1533;

51978 Jelle Jaertsz
51979 Margrite Barthoutsdr (ok Marrichie); x 2 Claes Hendriks Hendriksz † omstreeks 1616; Claes x 2 Jannechie Arentsdr Scheyff

51980 Steven Claesz * St.-Jabik 1520/1525 † St.-Jabik 29-2-1612; boer in ’e Bonckhorstkavel op plaats 5; onder St.-Jabik; sont 1554 pachter fan 29 morgen dêr, fan syn skoanhait Laurijs Coster; x 2 foor 1554 Jannechie Lourensdr (Coster); x 3 foor 1575 Neeltie Arriensdr Scheyff; x 1
51980 Hendrikje (?) Claesdr

53256 Nolles Mathijs ISERMAN * Remagen † yn ‘De Caem’ op ’e Koarnbeurs te Ljouwert 2-12-1581; hy komt omstrings 1535 as boike fan sân út Remagen by syn omke Hendrick Isercramer ‘in de vergulden sluetel’ op ’e Koarnmerk te Ljouwert ‘in Jan Classen huies en worde meteen erffgenaem van deese voorschreven Hendrick’; isercramer, yn 1565 hierder fan ‘De Eenhoorn’ op ’e Koarnbeurs ; x 1 N.N.; x 2 N.N.; x 3 Ljouwert 24-1-1567
53257 Elske Jacobs † Ljouwert 23-12-1591; keapet yn 1584 in hûs op ’e Koarnbeurs, yn 1590 ruilt se dat foar in grutter wenstee twa huzen noardliker, dat letter ‘De Iserman’ hite sil; yn 1583 keapet Elske in hûs mei steech yn ’e Sint Jabiksstrjitte, yn 1590 ferkeapet se dat wer

53258 Pybe Douwes  (DOMA); * 1552/53 † Ljouwert 20-12-1619; isercramer te Ljouwert; rintmaster fan Ljouwert
53259 Wyts Claesdr † foar 1589

53260 Wybe Reynsz, kastlein yn ’e ‘Vergulde Leeuw’ te Frjentsjer
53261 Hil Jongedr

53262 Mevis Sybez
53263 Doed Douwedr

77392 Benedix Epes * omstrings 1464 † 1496; x 1488
77393 Bernu * omstrings 1470 † nei 1528

103938=103952
Steven Willemsz * Sassenheim omstr. 1474-1495 † op Molenskot in de Jacob van Wyngaerdenkavel onder St.-Jabik 1527/’37, boer op Molenskot, plaats floreennr 22 an ’e westkant fan ’e Kouweweg, x 1520/’25
103953=103939 Hadewey Dircks KETH
 (ok Cornelisdr) † 1547; suster fan  Aechtjen Dircks KETH
Sien: Erfgoed Fundaasje – Kertierstaat Ruurd, Jan en Gerlant Braaksma, nrs 116792 en 116793

103940=103958 Barthout Willemsz * Sassenheim tussen 1478 en 1495 † St.-Jabik tussen 1537 en 1547; x omstreeks 1535
103941=103959 N.N. Arent Tou Jansdr VAN DER BURCH

103942=207878=207906 Dirck Claesz KETH * Koudekerk † dêr foor 1542 of 1569

103952=103938 Steven Willemsz 
103953=103939 Hadewey Dircks KETH
 (ok Cornelisdr)

103954 Gerryt Lourens * omstreeks 1505 † na 1573

103958=103940 Barthout Willemsz
103959=
103941 N.N. Arent Tou Jansz VAN DER BURCH

103960 Claes Willemsz * Sassenheim omstr. 1485-1495 † St.-Jabik 1547/’54, 1527-1547 boer in ’e Gerryt van Scoetenkavel te St.-Jabik (28 morgen) op Bloemterp an ’e oastkant fan ’e Kouweweg, floreennr nr 13
103961 waarskynlik Maertien Jacobsdr.

106516 Mathijs Noldus
, te Remagen

106518 Jacob Wyllums of Taerdt Wylles, fan Wurdum; skuonmakker yn ‘de Cromme’ op ’e Koarnmerk te Ljouwert; x Dordrecht (hy ferwikselet dêr syn namme Tseard mei de Hollânse Jacob)
106519 Marit Symmens

154784 Epe Tetaz HETTINGHA * omstrings 1420 † nei 1495, yn ivige memory fan it Calendatium fan ’e Hommerts troch it beteljen fan trije stuorren; tsjerkfâd op ’e Hommerts;  x omstrings 1450
154785 Jel (Hommes HOMMEMA) * omstrings 1425; yn 1469 mei har man en dochter Ghele tsjûge by de ynwijing fan ’e tsjerkeklok yn ’e Hommerts
Epe is hearskip en Skieringer.
In mannich wapenfeiten:
-yn 1486 besykje de Skieringers Pieter Harinxma en Epe Tetis Hettinga om ’e nocht om Yge Gaelis út in stins te Bakhuzen, dy’t troch Yge ynnommen is, te ferdriuwen. By dy slach komt Epe syn soan Tete yn ’e flammen om;
-yn 1487 wurdt Otto de soan fan Yge Gaelis finzen set by Epe Hettinga yn ’e Hommerts;
-yn 1490 brâne Epe en syn soan Douwe it hûs fan Peer Foppez Syaerda te Toppenhuzen ôf;
-twa moanne letter nimt Hartman Harinxma út Heech mei njoggen feinten it hûs fan Epe syn dochter te Diken yn. Epe belegeret Hartman. Idsert Janckes Douwama wol Hartman befrije, mar Idsert wurdt troch Epe fuortjage. Epe stekt it hûs mei hea yn ’e brân. It is ien en al reek. As Hartman troch de holle sketten is en dea delfalt, jouwe de njoggen feinten har oer;
-yn 1491 wurdt Epe oanklage fanwege fjochtsjen en meslûken;
-yn 1494 besiket er mei Juw Juwinga Bolswert te ûnsetten;
-yn 1495 brâne Goslick Juwinga en Douwe Harinxma santjin huzen fan freonen fan Epe yn ’e Hommerts ôf.


103942=207878 Dirck Claesz KETH
* Koudekerk † dêr foor 1569

207876=207904=207920 Willem Stevensz (WASSENAAR) * Sassenheim omstrings 1445/’55 † waarskynlik Sassenheim na 1506, ging mooglik in 1506 met syn fier seunen – Steven, Barthout, Krelis en Claes – na ’t Bildt en is dêr sturven, maar omdat in ’e femily-aantekeningen de fier broers noemd worre dy’t hur festige op ’t Bildt is hij mooglik sturven te Sassenheim; x Sassenheim 1474
207877=207905=207921 Emerentia Gerritsdr VAN POELGEEST
; over Amerins hur foorouders staat nag al wat op internet, ’t is de  fraag wat dêr fan waar is en wat niet
Baukje en Sytske Palsma dêr’t deuze kertierstaat fan is, stamme  mennig keren ôf fan ’e Bildtse inpolderaars, ok nag al ’s fan seunen fan Wullem Stevens: Steven (nr 103938), Cornelis, Barthout (nr 103940) en Claes (nr 103960).
Later meer derover.

207882 Arent Jansz TOU VAN DER BURCH * Naaldwyk † Woudharnas 1541
207883 Leentgen Pietersdr DE BACKER 
† Woudharnas 1577; x 2 Jacob Gerryts
Sjoch: Genealogie Touw van der Burch – John Ooms.nl nr 8

207884=415756 Claes Dircxzn KETH * Koudekerk omstrings 1481?

213038 N.N., fan Keulen
213039 N.N.
, fan Barhûs ûnder Wurdum

309568 Teta in Hummertse (HETTINGHA) * omstrings 1390 † nei 1429; tsjerkfâd yn ’e Hommerts; grytman fan Wymbritseradiel, wennet op har stins yn ’e Hommerts; yn 1422 befestiget er mei it ferbûn fan ’e Fryslannen beëasten en bewesten de Lauwers omwille fan ’e ‘eendrachtichheit ende nuttichheit ende salichheit des gemeene Vrieslandes’.
309569 Eteka * omstrings 1395 † nei 1455

415752 Steven Huygensz * Sassenheim omstreeks 1410/’30, wêr’t hij weunt is niet bekend. De Wassenaars út Lisse besaten lând tussen de Oude Hof fan Sassenheim en kasteel D’ Ever te Lisse. ’t Is ok mooglik dat Steven Hugen in ‘Cliene Sassem’ toehoudt, ’t ambacht fan ’e Wassenaars.
Sien: Dr. Kees Kuiken – De Friese Wassenaars

415756=207884 Claes Dircxzn KETH * Koudekerk