Home » Famyljes » Post (Barradiel) » Kertiersteat fan Jelle en Jantsje Post

Kertiersteat fan Jelle en Jantsje Post

Beppes en oerbeppes fan Piter Post, dy’t syn sliepkeamer op Waedwyn yn seagen:
Germtsje Sjoerds Lettinga (nr 15 yn dizze kertiersteat), Aal Jans Brúnsma (nr 9), Antsje Hilbrands Brúnsma (nr 7) en Marie Matthys Bakker (nr 11)

Leginde/Legend
* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.= wennet mei/living together
sk = skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§ = anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
DG = Doopsgesind/Mennonite
G = Grifformeard/Reformed
GT = Gjin tsjerkegenoatskip/No denomination
KG = Kristlik Grifformeard/Christian Reformed
KO= Kristlik Ofskieden/Christian Seperation
NH = Nederlâns Herfoarmd/Dutch Reformed
RK=Rooms Katolyk/Roman Catholic
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?
Wat is in stamrige?= berne/born

Men sil fansels gjin ‘rasechte’ Seisbierrumer wêze as men net stamt út it skaai fan admiraal Tsjerk Hiddes de Vries en men syn suster Tryn Hiddes net as oer-oerbeppe hat (nûmer 2715 yn dizze kertiersteat).
Of men sil fansels as Jelle skiednisman wêze en as Jantsje literêr fertaalster en net twadderlei besibbe oan de dichter Obe Postma. Troch Tytsy en Arentsy Jans Bangma (nrs 37 en 93) mei har mienskiplike foarfaar Obe Oedses Bangma, bouboer te Surch, en dêr ferstoarn yn it harnas yn 1759 (nr 296), yn ’e fyfde graad oerpake fan ús aller poeet fan it Fryske lân en libben.
It tilt hjir trouwens op fan dy dichter syn boerinnen fan Surch: Geartsy Jehannes Tichelaar * 1757 (nr 75=115), Trijn Jans Bangma * 1732 (nr 149), Geartsy Klazes Faber * 1699 (nr 297), Antsy Siercks Doania * 1607 (nr 2371), Bauck Sickes Gerlsma * 1634 (nr 1185).
Ek it dûmenysbloed streamt Jelle en Jantsje troch de ieren fan heit en soan Antoanius Joha (nr. 360) ’e houten broek te Britswert, waans namme dêr yn ’e tsjerketoer bebeitele is, en Flippus Jehannnes (180) predikant te Easterbierrum, yn 1780 troud mei de Seisbierrumer dûmenysdochter Sare Regine de Vries (nûmer 181).
De leauwigen yn dizze stagen binne nei de Reformaasje meast kalvinist en gean mei yn ’e Ofskieding en de Doleânsje. Men fynt mannich foaroanman by de Mannenbroeders.
En men sil troch beppe Antsy Hessels Hommema (nr 153) ôfstamme fan hja dy’t net geheel by de Skrift hâlde, dy’t fan ’e kâlde klaai ôf omhegen nei de mystearieuze stjerren sjogge en dy frijwat trochgrûnje sille, ta oare onkristelike betsjutting, lykas Roelof Hessels Hommema.
Of slimmer jit, fansels fan it komôf wêze fan ús aller faderlânske moardner Grutte Pier syn suster Tiedt Gerlofs Donia (nr 18.975), lykas al dy oare Nazaten fan Grutte Pier, dy’t dus gjin neikommelingen fan hím binne.
Foarfaar is wol de ongeletterde Seisbierrumer de grifformearde oerpake Piter Harmens Westra (nûmer 40 yn dizze rige), fuortfarrend beurtskipper te Boer en koaltsjer en arbeidersman te Seisbierrum. Oarreheit fan o sokke tûke ierdappelkeaplju, grûnlizzers fan ’e Firma Westra yn dat stamplak.

En al dy oare tûzenen analfabetyske bodders heukerjend op har sigerige Hongerpôle dy’t mei de honger yn ’e hals ús lân bouden en it erflik oan ús oerdroegen troch it wurk fan hár hannen – yn tsjinst fan ’e eigenerfde foarâlden, lykas Jelle Anes en Hiltsy Haantsys (nrs 170 en 171), yn 1750, geseten húslju op har state te Seisbierrum.
Soa as ok die ynpolderers fan ’t Bilt, Bartout Dirckszn en Grietien Cornelis (nrs 4890 en 4891), en hur hait en mim, pake en bep die’t tot andinken op ’t nij lând in ’e kerk fan Froubuurt hur godfruchtig grâfskrift op ’e serk staande houwe.
Boppedat fansels Eets Douwesdr fan Harinxma thoe Heeg (nr 303.609), aadlike erfdochter yn mateary en dêrta macht, heechop berne op dy hege stins te Heech yn 1408. Wat seit dat ‘heech’ komôf? At je rekkenje dat it oantal foarfaars per generaasje ferdûbelet, dan húsmanje yn ’e Nederlannen yn ’e tiid fan oarreoate Eets sa’n 208.000 oant 221.000 minsken – en mei Eets derby sitte wy al op mear as 300.000 foarâlden. Sadat wy allegearre wol ôfstamme móátte fan sokke ‘eale lagen’ omdat der oars gewoan gjin oare ‘stamâlden’ foar hannen binne.

Dizze kertiersteat tsjinnet fierders ta ûnderstiping fan opsykjen fan personalia dy’t foarkomme yn ’e Kolleksje Post-Westra.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

PEDIGREE OF JELLE AND JANTSJE POST

One will not be a ‘pure-bred’ Sexbierumer if one does not come from the line of admiral Tsjerk Hiddes de Vries and have his sister Tryn Hiddes as a great-great-grandmother (number 2715 in this padigree).
Or poet and literary translator and not related to the poet Obe Postma, by Obe Oedses Bangma (no. 296). In fact, there are a lot of those farmer women of Surch: Geartsy Jehannes Tichelaar * 1757 (nr 75=115), Trijn Jans Bangma * 1732 (nr 149), Geartsy Klazes Faber * 1699 (nr 297), Antsy Siercks Donia * 1607 ( no. 2371), Bauck Sickes Gerlsma * 1634 (no. 1185).
And one will also feel the blood flowing in the veins of the vicars Joha, father and son: Antonius (360), preacher in Britswert, whose name is chiseled there in the church tower, and Philippus Johannnes (180) pastor in Easterbierrum, in 1780 he marries the vicar’s daughter Sara Regina de Vries, her name is still carried on in the family. Regina is not just Latin for queen, she is Germanic counselor.
The believers in these stages are mostly Calvinist and participate in the Secession of 1834 and The 1886 Dutch Reformed Church split. One finds many frontmen there, with all leaks and cracks.
And one will descend through grandmother Antsy Hessels Hommema (no. 153) from those who do not completely stick to the Scriptures, who look from their earthly clay soil at the mysterious stars and want to understand, like Roelof Hessels Hommema.
Or worse, descended from our very patriotic murderer Grutte Pier’s sister Tiedt Gerlofs Donia (no. 18,975).
But closer also innocent in the blood of the illiterate village man from Sexbierum great grandfather Piter Harmens Westra, calm sailing skipper in the village of Boer and cabbage grower and farm worker in Sexbierum (number 40 in this series). Ancestor of clever potato merchants, founders of the Firma Westra in that hometown.
And all those other thousands of illiterate farm workers handed down on their drafty House of Hunger who built our country with hunger in their necks and inherited it to us through the work of théír hands – in the service of the self-inherited ancestors, like Jelle Anes and Hiltsy Haantsys (no. 170 and 171), in 1750, with his greedy hands in his pockets and hers desirable in her showy apron of chintz, householders sat on their estate in Sexbierum. Godly delivered. It is yourself.
Just like the makers of new land of ‘t Bildt, Bartout Dirckszn and Grietien Cornelis (nos 4890 and 4891), and their father and mother, grandfather and -mother who have their godly memory on their tombstones in the church of Onze Lieven Vrouwen Parochie.
To that end Eets Douwesdr of Harinxma thoe Heeg (no. 303,609), born high up in Heech in 1408. What does that ‘high’ origin mean? If you consider that the number of ancestors doubles per generation, around 208,000 to 221,000 people lived in the Netherlands at the time of great grandmother Eets – and with Eets we already have more than 300,000 ancestors. So that we all have to descend from such noble layers because otherwise there are simply no other ancestors to hand.
Furthermore this pedigree serves to support the search for personalia that occur in the Post-Westra Collection.

1
Jelle Post
* Harns 1960; ûnder oaren bouboer op ’e Stjelp oan ’e Hoarnstreek 46 ûnder Seisbierrum
Jantsje Post
* Harns 1963; oersetster te Winaam; organisator Pioenroas & Sûkerbeatkonserten te Winaam
Sjoch: Jantsje Post Vertaler

Piter Post hat in kollaazje fan wiisheden en healwiisheden yn ’e keukenkastkes by de hân
Portretten fan Piter Post en Marieke Westra
Skildere troch Hendrik Elings, neffens ûndersteande foto’s. Oaljeferve op doek

,

2 Pieter Jelles Post (Piter), mei syn frou Marieke bouboer, ierdappel- en en bollekweker op ’e stjelp oan ’e Hoarnestreek 46 ûnder Seisbierrum; se rinteniere op Waedwyn dêrneist, Hoarnestreek 46a, it ljochte hûs dat hy en Marieke bouwe litte neffens eigen ûntwerp fan Marieke; haadbestjoerslid Kristlik Frysk Selskip; bestjoerslid Foriening foar in Frysk Federaal Europa;
x [neef en nicht]
3 Maria Harmens Westra (Marieke) * Seisbierrum 24-3-1923 † dêr 3-4-2007 [] dêr, 84 jier

4 Jelle Sybrens Post * Seisbierrum 2-4-1899 † dêr 6-3-1981 [] dêr, 81 jier; bouboer te Seisbierrum; yn ’e besettingsjierren 1943-’45 behearder fan Liauckama State; tsjerkeriedslid grifformearde tsjerke Seisbierrum; Ridder yn ’e Oarde fan Oranje Nassau; sjoch: Jelle Post (1899-1981) | (wordpress.com)
x Barradiel 22-3-1923, beide 23 jier,  
5 Reintje Pieters Westra * Seisbierrum 16-7-1899 † Feanwâlden, Talmahûs 12-10-1993 [] Seisbierrum, 94 jier; by trouwen sûnder berop te Seisbierrum

§ Jelle Post (nr 1) fertelt:
Tidens de lêste oarlochsjierren hat pake Jelle ek Ljaukema beheard om foar te kommen dat er in Verwalter op kaam. De boer dy’t der oars op buorke wie ferstetsman Rients Bruinsma, dy siet yn Breukelen bij in befreone fleiseksporteur. Us mem hat noch in riskante reis op ’e fyts oer de Ofslútdyk makke om har brieven te besoargjen.
Dat behear is pake-en-dy nea yn dank ôfnommen, benammen net troch Rients syn frou omdat beppe Reintsje troch gong foar in slons yn ’e húshâlding.


6 Harmen Pieters Westra * Seisbierrum 29-3-1889 † dêr 22-11-1976 [] dêr, 87 jier; ierdappelkeapman te Seisbierrum; firmant Westra & Zn;
Harmen x 2 Jantje Wagenaar * Aldeboarn 22-10-1901 † Seisbierrum 20-3-1988 [] dêr, 86 jier; ferhuzet op 15-5-1919 út Aldeboarn nei Berltsum, is dêr faam by J. de Haan (nrs 13, 15); komt dêrwei op 22-7-1924 te Snits; dr fan Christoffel Jelles Wagenaar, fjildarbeider en grûnwurker te Aldeboarn, yn 1922 dêr greidboer, sûnt 1923 dêr arbeider oant syn ferstjerren mei 75 jier yn 1935, en Trijntje Barteles Jellema
Sjoch: Jantje Christoffels Wagenaar VIII.15
Harmen skreau syn koarte memoires, sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Westra – IX.1 en Westra Kronyk
x 1 Barradiel 15-4-1915, 26 en 23 jier – Antsje en Harmen trouwe tagelyk mei Antsje har suster Aaltsje x Jan Feikes Bruinsma 
7 Antje Hilbrands Bruinsma * Gratema state, Easterbierrum 5-2-1892 † Seisbierrum 6-12-1946 [] dêr, 54 jier; by trouwen sûnder berop te Easterbierrum; sjoch: Antje Bruinsma (1892-1946) | (wordpress.com)

8 Sybren Jentjes Post * Easterbierrum 10-2-1859 † Seisbierrum 24-11-1934 [] dêr, 75 jier; by trouwen gernier te Easterbierrum; dêrnei gernier en boer by Kleaster Lidlum ûnder Easterbierrum, it lân is noch út it erfskip fan syn heit (de erfenis wie ‘lizzen bleaun’, it lân is foar in part noch eigendom);
x Barradiel 17-5-1883, 24 en 26 jier, 
9 Aaltje Jans Bruinsma [suster fan 14] * Seisbierrum 7-7-1856 † dêr 17-10-1947 [] dêr, 91 jier; by trouwen sûnder berop te Seisbierrum; dêrnei bouboerinne op Kleaster Lidlum
Sjoch: Aaltje Bruinsma (1856-1947) | (wordpress.com)

§ Jelle Post fertelt:
Doe’t ús oerpake Sybren beslute om nei Seisbierrum te ferhúzjen, bliek der in finansjeel foardieltsje oan te sitten: hy koe in perseel flak ûnder de Seedyk keapje.


Jo kinne je dat min foarstelle nei trije dykferhegingen, mar om 1880 hinne stode der in protte keukensâltstorein oer de betrekkelik lege Seedyk mei hjerst- en maitydsstoarmen en dus wie de eerste hûndert meter ferjûn fan it sâlt – net in plak om in gloar gefoelich gewaaks as ierappels te ferbouwen.

10 Pieter Harmens Westra * op it Kastieltsje te Pitersbierrum ûnder Seisbierrum 14-6-1867 † Seisbierrum 1-5-1950 [] dêr, 82 jier; koaltsjer, bouboer en ierdappelhanneler op it Kastieltsje ûnder Seisbierrum; tsjerkeriedslid Grifformearde Tsjerke Seisbierrum;
x Barradiel 25-10-1888
11 Maria Mathijs Bakker (Marie) * Mullum 5-3-1869 † Seisbierrum 22 11-1949 [] dêr, 80 jier; by trouwen sûnder berop te Seisbierrum; dêrnei koaltsjerske en bouboerinne op it Kastieltsje

12=10 Pieter Harmens Westra
13=11 Maria Mathijs Bakker

14 Hilbrand Jans Bruinsma [broer fan 9] * Seisbierrum 3-4-1849 † Easterbierrum 17-5-1912 [] Easterbierrum, 63 jier; yn 1875 gernier en keapman te Easterbierrum, sûnt 1-7-1883 boer op Gratama state te Easterbierrum (hûsnr 153, letter omnûmere 162), gemeenteriedslid fan Barradiel; sjioch: Hilbrand Bruinsma (1849-1912) | (wordpress.com)
x Barradiel 21-5-1874
15 Gerbentje Sjoerds Lettinga (Germtsje, Geb) * Gratama state te Easterbierrum 9-2-1854 † dêr 25-8-1894 [] Easterbierrum, 40 jier
 
16 Jentje Watses Post * Kleaster Lidlum, Easterbierrum 18-6-1820 † Easterbierrum 20-6-1876, 56 jier (docht himsels tekoart); koaltsjer (mooglik 25-30 pûnsmiet) en boer te Easterbierrum, dêr’t er tsjerkelân hiert; yn 1876 hat Jintsy lân en pleats yn eigendom, hy hat 2 hynders, hy ferbout ierappels, flaaks, weet en kanarysied; foardielige steat (bûten de fêststichheden): f 3.358,75; hy is fâd oer de weesbern fan Jouke Pieters Anema te Easterbierrum;
x Barradiel 22-5-1851 
17 Nieske Sybrens Smith * Marrum 20-5-1824 † Easterbierrum 19-6-1873, 49 jier; by trouwen faam te Seisbierrum

18=28 Jan Feikes Bruinsma
 * Tsjom 7-9-1814 † Seisbierrum 27-2-1885 [] dêr, 71 jier; bouboer op ’e Tsjummearumer Mieden (oriïnteard op Minnertsgea, dêr’t syn frou weikomt), sûnt 1846 op Liauckama State Seisbierrum (nrs 99, 217); Jan Feikes is earmfâd te Seisbierrum; hy tekenet yn op in skiednisboek oer Fryslân; sjoch: Jan Bruinsma (1814-1885) | (wordpress.com)
x Barradiel 25-4-1840, 25 en 23 jier 
19=29 Aaltje Seerps Anema * Minnertsgea 1-4-1817 † Seisbierrum 9-7-1871 [] dêr, 54 jier; by trouwen sûnder berop te Minnertsgea; dêrnei bouboerinne te Tsjummearum en Seisbierrum
Jan en Aaltsy keapje yn 1846 Liauckema Sate fan ’e notarisfamylje Hanekuijk te Harns, dy’t 91 of 99 pleatsen yn Fryslân hat – se begeare net hûndert pleatsen, dat yn ferbân mei in wredere belestingkategoary; yn ’e Bjirmen binne fanâlds yn ferhâlding ta oare parten yn ’e Klaaiboustreek navenant mar in stikmannich eigenerfde boeren.

20 Harmen Pieters Westra * Seisbierrum 18-12-1834 † dêr 28-11-1883, 48 jier; by trouwen arbeider, yn 1881 koaltsjer en letter bouboer op it Kastieltsje ûnder Seisbierrum; âlderling, sneinsskoalleûnderwizer; sjoch: Memories;
x Barradiel 21-5-1859
21 Wilhelmina Riemers Wiersma (Mine) * Seisbierrum 19-7-1835 † dêr 18-9-1921, 86 jier; by trouwen naaister te Seisbierrum; koaltsjerske en bouboerinne op it Kastieltsje; letter sûnder berop te Seisbierrum; Mine ferfart yn 1889 nei Berltsum, is dêr allyksa sûnder berop;
Mine x 2 Barradiel 21-2-1889 Engele Klazes Kool * Makkum 23-7-1841 † Berltsum 23-5-1913, 71 jier; timmerman en oannimmer te Berltsum, by ferstjerren dêr sûnder berop; hat huzen te Berltsum en Wier; sn f. Klaas Lieuwes Kool, timmerman te Makkum, en Sjoukje Engeles Posthumus;
Engele x 1 Tjitske Cornelis Koopal
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Koopal – VI.4.2
As widdo bliuwt Mine op it Kastieltsje te wenjen. Nei it earste jier yn novimber kin se de hier net betelje. Har soan Piter sparret sûnder dat syn mem it wit de hier foar it oare jier.

22 Mathijs Thijsses Bakker
* Seisbierrum 27-11-1843 † dêr 27-6-1898, 54 jier; arbeider te Seisbierrum (nr 126); sûnt 3-11-1864 koaltsjer te Mullum (nr 15 k); sûnt 1-11-1866 dêr bouboer; sûnt 8-4-1885 gernier en letter rintenier te Seisbierrum (nrs 140, 157);
Mathys x 2 Barradiel 9-6-1886, 42 en 43 jier, Inskje Sjoerds Janzen * Easterbierrum 15-2-1843 † Hantumhuzen 19-1-1922, 78 jier; by earste houlik sûnder berop te Easterbierrum, by twadde boask idem te Seisbierrum, by ferstjerren idem te Hantumhuzen; dr fan Sjoerd Willems Janzen en Tettje Ernstes Fokkema, bouboeren te Easterbierrum:
Inskje x 1 Barradiel 25-6-1868, 25 en 23 jier, Arend Winter Witholt * Seisbierrum 29-7-1844 † dêr 28-9-1883, 39 jier; by trouwen en ferstjerren kandidaat notaris te Seisbierrum; sn fan Albert Arends Wilholt, klerk te Minnertsgea, sûnt 1825 Gritenijûntfanger fan ’e belestingen te Seisbierrum, dêr letter notaris, en Trijntje Cornelis Smith, suster fan nr 34 yn dizze kertiersteat
Mathys x 1 Barradiel 24-5-1823, 20 en 18 jier,

23 Antje Rientses Leeman * Arum 29-4-1845 † Seisbierrum 30-4-1885, 40 jier
Mathys keapet op 17-8-1864 fan Jan Huidekoper te Mullum in sate en lân te Mullum, kadastrale gemeente Rie, seksje C; keapsom: f 79.518, 00; notaris: Gijsbertus Schot te Frjentsjer; Repertoire 041086
-Mathys ferkeapet op 15-8-1884 oan Bauke Siedses Boelstra en Lourens Jans Olivier, beide boer te Stiens, in sate c.a. en huzing c.a. te Mullum; keapsom: f 90.000,00; notaris: Willem Sypkens Kijlstra te Harns; Repertoire: 050077

24=20 Harmen Pieters Westra
25=21 Wilhelmina Riemers Wiersma

26=22 Mathijs Thijsses Bakker
27=23 Antje Rientses Leeman

28=18 Jan Feikes Bruinsma
29=19
Aaltje Seerps Anema 

30 Sjoerd Roelofs Lettinga * Ferwert 5-7-1810 ~ dêr 29-7-1810 † Easterbierrum 5-8-1880, 70 jier; boer op Gratama state te Easterbierrum, by ferstjerren dêr sûnder berop; dêr tsjerkfâd; 1854-1875 kommittearde Onderlinge Assurantie-Maatschappij ‘Achlum van 1811’, mei-oprjochter ‘Bewaarschool’ te Easterbierrum (1879); gemeenteriedslid fan Barradiel;
Sjoerd x 1 Barradiel 31-5-1832, 21 en 19 jier,
Doetje Pieters Zijlstra (ek: Doedtje, by de berte ynskreaun as: Doetje) * Ferwert 30-1-1813, 19.30 oere, † Easterbierrum 28-2-1834, Letter O nr 69, 21 jier; by trouwen sûnder berop te Ferwert, dêrnei bouboerinne op Gratama state te Easterbierrum; dr fan Pieter Jaspers Zijlstra en Minke Gerlofs, bouboeren te Ferwert;
Doetsy is twilling mei Riemke, berne om 20.00 oere.
Yn ’e geboarteakte wurde Doetsy en har heit oantsjut mei de achternamme Zielstra, neffens Fryske útspraak Sylstra, tink; har heit tekenet: Zijlstra

Sjoerd x 2 Barradiel 18-6-1836, 25 en 23 jier
31 Antje Gerbens Ourensma (ek: Ouwrensma; Antsy skriuwt sels: Ourensma) * Minnertsgea 18-11-1812 † Easterbierrum 5-5-1868, 55 jier; by trouwen faam te Easterbierrum, dêrnei dêr bouboerinne op Gratama state
Sjoerd hiert in sate en lân te Easterbierrum fan Geertruida Trip, widdo fan Petrus Johannes van Beyma, en fan Coert Lambertus van Beyma en Egidius Daniel van Beyma, allegearre te Ljouwert; boarch is skoanheit Pieter Jaspers Zijlstra, bouboer te Ferwert; hiersom it jier: f 1.350,00; notaris: Jan Hzn Albarda te Ljouwert; Repertoire: 078074

32 Watse Pieters Post
 * Seisbierrum 8-6-1783 ~ dêr 29-6-1783 † Kleaster Lidlum, Easterbierrum 9-11-1830, Letter Kl K nr 7, 46 jier; by trouwen ‘voluit van Beroep Landbouwer’ ûnder Seisbierrum; wennet oan ’e Slachte, mooglik by in post, dat kin in stasjon wêze foar bygelyks in postkoets; de namme Post soe dêr oan ûntliend wêze; boer ûnder Kleaster Lidlum, hûsnr 7; neffens it Floreenkohier fan 1829 is er dêr brûker fan 34 bunder lân beëasten de Munnikedyk (Mûntsedyk);
-Watse hat in skuld by de erfgenamten fan Gerrit Abrahams Boonstra te Easterbierrum; kaptaal obligaasje: f 2.000,00; notaris: Isaac Telting te Frjentsjer
-Neffens hierkontrakt fan 16-1-1829 hiere Watse en Richt lân fan Simon Petrus van Idsinga te Den Haach; hiersom: f 1.310,00 yn ’t jier; notaris: Isaac Telting te Frjentsjer;
Repertoire: 041035
-Watse ferkeapet op 8-12-1827 yn ’e mande mei syn skoansuster Trijntje Jans Hoekstra te Seisbierrum, widdo fan Rinse Pieters Post en frou fan Cornelis Koenstra oan Tietje Meinderts Jongma te Seisbierrum in hûs te Seisbierrum; keapsom: f 425,00; notaris: Isaac Telting te Frjentsjer; Repertoire: 041034
-By syn ferstjerren lit Watse gjin ûnreplik guod nei.

x Barradiel 7-5-1814, 28 en 19 jier,
33 Rigstje Sytses Douma (skriuwt sels: Rigstje, fergelykje: Rigst, Rixt; yn berte-akte fan Sytse yn 1816 wurdt hja ek sa neamd; ek: Rigtje, Rigtsje; achternamme ek: Douwma, skriuwt sels: Douma) * Seisbierrum 30-8-1794 ~ dêr 14-9-1794 † Kleaster Lidlum 10-9-1846, 52 jier, hûsnr 7; by trouwen ‘voluit waarnemende het Boerewerk’ te Seisbierrum; by ferstjerren neamd sûnder berop op Kleaster Lidlum, mar yn ’e praktyk is se dêr bouboerinne;
Rigstje x 2 Barradiel 17-8-1833, 37 en 29 jier,
Nies Tækes Zondervan * Seisbierrum 9-6-1804 † Frjentsjer 20-6-1881, Wyk TN nr 109a, 77 jier; Kristlik Ofskieden; âlderling Kristlik Ofskieden gemeente Seisbierrum; by syn earste boask arbeider op Kleaster Lidlum; ferfart Alde Maaie 1865 dêrwei nei Doanjum, is dêr bouboer; ferhuzet dêrwei op 7-4-1870 nei Tsjom, dêr boer; sûnt omstrings 1874 rintenier te Frjentsjer; sn fan Taeke Nieses en Aafke Johannes, yn 1833 arbeidster op Kleaster Lidlum, by ferstjerren mei 74 jier turfmjitster te Seisbierrum;
Nies x 2 Barradiel 21-10-1848, 44 en 29 jier, op houlikse betingsten,
Sjoerdje Jans Bosch (ek: Bos) * Winaam 11-12-1818 † Kleaster Lidlum 29-11-1859, 40 jier, hûsnr 9, neist de pleats op ’t Kleaster Lidlum; by earste boask faam te Easterbierrum, by twadde houlik en ferstjerren dêr sûnder berop; dr f. Jan Jans Bosch, bouboer te Winaam, en Antje Gerryts Tilstra, bouboerinne te Winaam, yn 1841 winkelfrou te Easterbierrum;
Sjoerdtsje x 1 Sytse Watses Post, koaltsjer en boer op Kleaster Lidlum; soan fan Nies syn earste frou, want fan Watse Pieters Post en Rigstje Sytses Douma; sjoch Genealogy Post III.2
Nies x 3 Frjentsjerteradiel 27-5-1865, 60 en 54 jier,
Saakje Douwes Brouwer * Wâldsein 18-4-1811 † Doanjum 12-1-1869, 57 jier; by trouwen yn 1834 faam te Heech; by trouwen yn 1837 ‘dienstbaar’ te Achlum; yn 1865 koaltsjerske te Doanjum; dr fan Douwe Hettes Brouwer, yn 1811 boer te Wâldsein, yn 1813 setmeijer te Idzegea, Wymbritseradiel, yn 1814, ’19 dêr boer, by syn ferstjerren yn 1822 arbeider te Wâldsein, en Gelske Luitzens Rondhout, yn 1834 boerinne te Nijlân, yn 1837 idem te Achlum;
Saakje x 1 Wymbritseradiel 15-4-1834, 22 en 26 jier,
Rients Eeltjes van Sluis * Heech 18-5-1807 † dêr 2-1-1836, 28 jier; by trouwen yn 1834 arbeider te Heech; sn fan Eeltje Martens van Sluis, skipper te Heech, en Janke Ansckes (de amtner fan ’e Boargerlike Stân skriuwt: Anskes; Janke skriuwt sels: Ansckes)
Saakje x 2 Frjentsjerteradiel 30-9-1837, 26 en 30 jier
Cornelis Baukes Kooijstra (ek: Kooistra, Kooystra; skriuwt sels: Kooijstra) * Arum 22-2-1807 † Doanjum 29-8-1862, hûsnr 11, 55 jier; by trouwen yn 1837 boer te Achlum, sûnt Alde Maaie 1858 koaltsjer te Doanjum nr 11a; sn fan Bauke Eeltjes Kooijstra en Sjoerdtje Cornelis Ypma, boeren te Arum
-Nies hiert neffens hierkontrakt fan 20-9-1847 fan Jouwert Jouwersma te Frjentsjer foar sân jier de Sate en lân nûmer 7 op Kleaster Lidlum, dêr’t earder Richt en Watse op buorken; ferhierder: Jouwert Jouwersma te Frjentsjer; hiersom: f 1.200,00 yn ’t jier; notaris: Gijsbertus Schot te Frjentsjer; Repertoire: 041086
-Nies hiert neffens hierkontrakt fan 27-12-1853 deselde pleats foar fiif jier fan Lodewijk Petraeus te Frjentsjer; hiersom: f 1.400,00 yn ’t jier; selde notaris en Repertoire
-Nies hiert neffens hierkontrakt fan 12-9-1859 deselde pleats fan Lodewijk Paetaeus te Frjentsjer; hiersom: f 1.600,00 yn ’t jier; deselde notaris; selde Repertoire

Hantekeningen ûnder de trouakte fan Watse Piters Post en Rigstsy Sytses Douma; Sytse Sjoerds brûkt de achternamme Douma hjir net; earste tsjûge is broer Andries Pieters Post, 41 jier, koaltsjer te Seisbierrum; twadde tsjûge is broer Rinze Pieters Post, 31 jier, boer op Kleaster Lidlum; tredde getuge is sweager Pieter Alberts Elzinga, 45 jier, Mr. Skuonmakker te Seisbierrum en fjirde getuge is Johannes Sytses Douma, broer fan Richt, 22 jier, boer ûnder Seisbierrum

34 Sybren Cornelis Smith (ek: Siebren, Sijbren) * Marrum 24-4-1794 ~ dêr 4-5-1794 † dêr 20-7-1849, hûsnr 28, 55 jier; yn 1816, ’17 fabrikant te Marrum; yn 1818, ’24 dêr keapman; yn 1821, ’30 dêr sûkereifabrikant; yn 1842 dêr fabrikant fan ‘kar- en wagenvrachten’; by ferstjerren dêr sûnder berop;
x Ferwerteradiel 16-6-1816, 22 en 23 jier
35 Sæærske Jans Steensma (ek: Saeske, Seeske, Saaske) * Marrum 7-12-1792 ~ dêr 16-12-1792 † dêr 8-5-1830, nr 6, 37 jier; by trouwen sûnder berop te Marrum
Sybren lit gjin ûnreplik guod nei

36=56 Feike Hilbrands Bruinsma 
* Lollum 5-6-1781 ~ dêr 8-7-1781 † Tsjummearum 13-2-1835, Letter F nr 96, 53 jier; docht 4-4-1815 belidenis te Tsjom; skipper te Arum, tusken 1815 en 1820 wurdt er boer op de Kampen ûnder Tsjom, dêrnei oant syn ferstjerren boer op ’e Tsjummearumer Mieden (hier: 744,- yn ’t jier, omrekkene € 7.849 euro); sjoch: Feike Bruinsma (1781-1835) | (wordpress.com)
x Arum 23-4-1810, dan beide fan Arum,
37=57 Tietje Jans Bangma * Arum 25-5-1788 ~ dêr 8-6-1788 † Tsjummearum 9-5-1827, hûsnr 81, 40 jier; oant har ferstjerren boerinne te Tsjom
Tytsje en har skaai fiert de namme Bangma al foar de namme-oannimming yn 1811/’12
Feike en Tytsje litte gjin ûnreplik guod nei

38=58 Seerp Pieters Anema, boer en sûkereifabrikant te Minnertsgea
x
39=59 Ietske Paulus Ennema

40 Pieter Harmens Westra * Boer 27-6-1806 ~ Boer 27-7-1806 † Seisbierrum 27-7-1865; beurtskipper te Boer, by trouwen arbeider te Seisbierrum, letter dêr koaltsjer, by ferstjerren dêr wer arbeider; Piter kin by syn trouwen net skriuwe;
x Barradiel 17-5-1834, 27 en 28 jier, (by har boask wurdt in ferklearring fan ûnfermogen ôfjûn, d.w.s. dat se de gemeentlike kosten net betelje kinne)
41 Reintje Johannes Stellingwerf * Pitersbierrum 13-11-1805 † Seisbierrum 10-12-1897, 92 jier; by trouwen faam te Seisbierrum

42 Riemer Pieters Wiersma * Seisbierrum 19-5-1806 ~ dêr 8-6-1806 † dêr 30-4-1842, hûsnr 54, 35 jier; NH; yn 1829 arbeider te Seisbierrum, yn 1830, ’33, ’39 en by ferstjerren yn 1842 dêr koaltsjer, yn 1831, ’36 dêr winkelman;
x Barradiel 25-4-1829, 22 en 20 jier
43 Jantje Pieters Ruim * Seisbierrum 4-8-1808 ~ dêr 21-8-1808 † Easterbierrum 2-3-1884, 75 jier; NH; by trouwen naaister te Seisbierrum, as widdo dêr winkelfrou (nr 25); wennet op ’e âlde dei sûnder berop yn by de húshâlding fan har dochter Janke, troud mei Jelle Eizes van Keimpema, timmerman te Easterbierrum
Rimer keapet op 3-5-1837 fan Johannes Sytses Douma te Seisbierrum it hûs nr 12 te Seisbierrum; keapsom: f 400,00; notaris: Sjoerd Simons Wijma te Harns; Repertoire: 049046
-Jantsje ferkeapet yn ’e mande mei har soan Klaas, Jantsje wenjend te Easterbierrum, Klaas te Seisbierrum, op 17-7-1866 oan Jacob Theunis van der Mei te Seisbierrum dêre in hûs en hiem; keapsom: f 2.000,00; notaris: Albert Witholt te Seisbierrum
Jantsje ferkeapet op 28-11-1872 oan Arjen Johannes Scheltema te Seisbierrum in perseel boulân te Seisbierrum; keapsom: f 4.000,00; notaris: Albert Witholt te Seisbierrum

44 Thijs Hendriks Bakker * Seisbierrum 9-4-1803 ~ dêr 1-5-1803 † dêr 29-5-1856, hûsnr 103, 53 jier; omstrings 1823 bakker en nôtmûnder te Seisbierrum, sûnt omstrings 1836 oant syn ferstjerren dêr bouboer;
x Barradiel 24-5-1823, 20 en 18 jier
45 Maria Hermanus Out Joha * Seisbierrum 27-3-1805 ~ dêr 5-5-1805 † 23-3-1869, 63 jier; as widdo ‘kooltjersche’ te Seisbierrum (nr 127)
Sjoch: Stamboom van de familie Joha, Johae (mijnstambomen.nl) – VIII.7.2
-Thys hat syn achternamme grif keazen fanwegen syn earste berop: Bakker; de Seisbierrumer Bakkers binne nei him meast bouboer en keapman
Thys keapet op 15-5-1823 fan Gerben Pieters Andringa te Winaam, troud mei Tietje Foppes Laansma, it hûs en bakkerij nr 62 te Seisbierrum; keapsom: f 2.200,00; notaris: Andries Stinstra te Frjentsjer; Repertoire: 040035
Neffens it Kadaster fan 1823, Minútplan Seisbierrum C3 Seksje C Legger 16, is Thys eigner fan perseelnr 498 hûs en hiem (152 m2) en perseelnr 400 nôtmole en hiem (740 m2)
-Thys ferkeapet op 1-2-1836 oan Anne Pieters Anema te Seisbierrum de helte oer heech en leech yn in rog- en pelmole mei wenhûs, grûn, moestún en fierder tabehearren te Seistbierrum; keapsom: f 3.500,00; notaris: Pieter Steensma te Minnertsgea; Repertoire: 105024

46 Rients Willems Leeman * Achlum 1-12-1819 † Hjelbeam 3-12-1855, 36 jier; by earste boask sûnder berop te Achlum; sûnt 13-12-1844 boer te Tsjom; wennet yn 1845 te Arum; yn 1851 bouboer te Hjelbeam;
Rients x 2 Frjentsjerteradiel 16-12-1848, 29 en 20 jier,
Antje Rinzes Brunia * Hjelbeam † dêr 8-11-1853, nr 72, 25 jier; dr fan Rinze Arjens Brunia en Fettje Klaases Cuperus, bouboeren te Hjelbeam;
Rients x 1 Frjentsjerteradiel 18-5-1844, 24 en 20 jier
47 Antje Gerlofs Heslinga * Mullum 1824 † Arum 22-5-1845, 21 jier; by trouwen sûnder berop te Mullum; sûnt 13-12-1844 boerinne te Tsjom; docht belidenis te Arum op 23-3-1845; by ferstjerren sûnder berop te Arum, Rients is dan boer te Tsjom, yn Antsje har stjerakte stiet: ‘gehuwd geweest met Rients Willems Leeman, boer, wonende te Tzum’, frjemd, wenje se dan net mear byinoar? Yn akten is dêroer gjin útslútsel fûn
Rients en Antsje hiere op 13-12-1844 foar sân jier fan ’e Nederlâns Herfoarme Tsjerkfâdij fan Dronryp in sate en lân te Tsjom; hiersom it jier: f 1.053,00; notaris: Johannes Bernardus Schultze te Dronryp; Repertoire: 037040
-Antsje lit by har ferstjerren yn 1844 gjin ûnreplik guod nei
-Rients keapet op 3-4-1854 fan Harmen Hoogterp te Mullum boulân te Winaam (Seksje E nr 85); keapsom: f 293,00; notaris: Gijsbertus Schot te Frjentsjer; Repertoire: 041086

48=40 Pieter Harmens Westra
x
49=41 Reintje Johannes Stellingwerf

50=42 Riemer Pieters Wiersma
x
51=43 Jantje Pieters Ruim

52=44 Thijs Bakker
x
53=45 Maria Hermanus Out Joha

54= 46 Rients Leeman
x
55=47

56=36 Feike Hilbrands
x

57=37 Tietje Jans Bangma 

58 Seerp Pieters Anema
x
59 Jetske Paulus Ennema

60 Roelof Klases Lettinga
* Wyns 14-5-1777~ dêr (Oentsjerk-Gytsjerk-Wyns) 29-6-1777† Ferwert 27-10-1829, 52 jier; yn 1807, ’10 bouboer te Ferwert; sûnt 25-11-1812 te Hallum; sûnt 19-5-1816 oant syn ferstjerren te Ferwert (hûsnr 224); yn 1816, ’21 wierskynlik ek te AEnjum (dêr wurde dan bern fan har berne), by ferstjerren idem te Ferwert;
x AEnjum 8-6-1806
61 Aukje Aukes de Boer * Stiens 22-10-1783† Ferwert 2-11-1825, 42 jier
-Roelof keapet op 28-8-1819 fan Jan Heins Hijma te Ferwert in hûs en hiem te Ferwert; keapsom: f 1.675,00; notaris: Hendrik Saakes de Walle te Ferwert; Repertoire: 038007
-Roelof keapet op 26-10-1822 fan Jetske Hilbrands van der Ploeg te Ferwert it hûs mei jeneverstokerij nr 136, it weinhûs nr 126, it hûs mei stalling nr 125, fiif perselen boulân en in stik túngrûn; notaris: Jan Hzn Albarda te Marrum; Repertoire: 101054
-Roelof keapet op 27-2-1828 fan Anne Symens van der Meulen te Holwert it hûs nr 233 mei hiem c.a. te Ferwert; keapsom: f 330,00; selde notaris; Repertoire: 101054
-Roelof ferkeapet op 6-5-1828 oan gerrit Symens van der Meulen te Ferwert it hûs nr 233 mei hiem c.a.; keapsom: f 500,00; selde notaris; Repertoire: 101054

62 Gerben Jans Ourensma * 1778† Minnertsgea 11-3-1827, 49 jier
x Marie Minnertsggea 3-5-1812
63 Aafke Jacobs Tolsma * 1790† 3-2-1842, 52 jier; as widdo bouboerinne te Minnertsgea

64 Pieter Pieters (postúm: Post, bygelyks yn ’e stjerakte fan syn soan Andrys) * Seisbierrum 1740 ~ Seisbierrum, op belidenis, 20-11-1774 tagelyk mei de doop fan syn âldste soantsjes Andrys en Piter, † dêr -3-1797, húsman (=boer) ûnder Seisbierrum, neffens ‘Speciecohier’ oanslein foar 39 caroligûne, 6 stuorren en 8 penningen; besit twa skoarstiennen, 38 pûnsmiet besiedde lân, 3 kij, 2 rieren en sân hynders;
x Seisbierrum 12-9-1773 
65 Oeke Eiberts Dijkstra (ek: Eilerts, Eiles) * omstrings 1743 † Seisbierrum 21-4-1817; boerinne ûnder Seisbierrum

66 Sytse Sjoerds
Douma (ek: Douwma; Sytse tekenets els: Douma) * Seisbierrum † dêr 8-9-1827, Letter S nr 51, 86 jier; boer te Seisbierrum yn 1814 en by ferstjerren dêr rintenier
x
67 Intie Johannes de Boer (ek: Eentje en Jintje, en Yntje Johans) † 1802
Sytse en Yntsy binne mooglik bouboer op Douma state dêr’t Sytse syn fan Douma dan oan ûntliend hawwe kinne soe; Sytse brûkt sels dy achternamme net ûnder de trouakte fan syn dochter Richt yn 1814, mar wol by de ûndertekening fan dy akte fan syn soan Jehannes yn 1813, fan syn soan Sjoerd yn 1820 en fan syn dochter Sjoerdtsy yn 1822
De Buitenplaats Douma State te Sexbierum (stinseninfriesland.nl)

68 Cornelis Sybrens Smith (inkeld ek: Smid, lykas yn Trouboek 1809 en yn notariele akte yn 1812)* Wergea 27-4-1771 ~ dêr 1-11-1771† Marrum 30-7-1815, 44 jier, hûsnr 6; keapman te Marrum, yn 1811 dêr kustbewarder; yn 1816 dêr taksateur fan ûnreplik guod;
x 2 [= nûmer 71 yn dizze kertiersteat] Westernijtsjerk 11-6-1809 Tjitske Dirks Koopmans * Westernijtsjerk 7-2-1768 ~ dêr 21-2-1768 † Marrum 20-9-1845, 77 jier
x 1 Westernijtsjerk 19-5-1793
69 Hendrikje Wopkes Steegstra (ek: Streekstra)~ Marrum 23-3-1766 † dêr 27-11-1807, 41 jier
Knillis troud yn 1806 mei Tsjitske op houlikse betingsten, notaris Daniël van Hecht Muntingh te Hallum
Knillis keapet op 18-3-1812 fan Rinse Rinses Postma te Marrum,, troud mei Fokje Arjens Keizer, in hûs en hiem te Marrum; keapsom: f 600,00; notaris: Hendrik Saakes de Walle te Ferwert; Repertoire: 038007

70 Jan Willems (postúm: Steensma) * Marrum 27-11-1758 ~ dêr 25-12-1758 † dêr 27-11-1807, 41 jier
x Marrum 7-6-1789, 30 en 21 jier
71 Tjitske Dirks Koopmans * Westernijtsjerk 7-2-1768 ~ dêr 21-2-1768 † Marrum 20-9-1845, 77 jier
Tsjitske x 2 Westernijtsjerk 11-6-1809 Cornelis Sybrens Smith [= nûmer 68 yn dizze kertiersteat]
Tsjitske ferkeapet op 21-11-1812 yn ’e mande mei har broer Dirk Dirks Koopmans, distillateur te Hallum (fâd oer Sijke en Dirkje Jans Steensma), Antje Jans Hylkema te Marrum, troud mei Eeltje Aukes Vennema, Sijke Jans Steensma te Marrum, troud mei Frans IJsbrands Galama oan AEde Hylkes Hylkema, bouboer te Hallum, in sate en lân te Hallum; keapsom: f 11.203,00; notaris: Daniël van Hecht Muntingh te Hallum; Repertoire: 047005

72=112 Hilbrand Jelles Bruinsma * Eksmoarre omstrings 1743 † Lollum 26-11-1824, boer te Kubaard, letter te Lollum, dêr diaken 1782-1788, âlderling  1795-1806, sûnt 1775 doopheffer: befestige om bern te dopen
Hilbrand x 2 Lollum 18-9-1785 Willemke Johannes Noordhof * Grypstsjerk 1761 † Tsjom 28-6-1838 (hûsnûmer 90), by x boerinne te Arum, dr f. Johannes Gerrits Noordhof en Lysbeth Reinders;
sjoch: Hilbrand Bruinsma (1743-1824) | (wordpress.com)
x 1 Tsjom 22 (of 8?)-4-1770 
73=113 Eeke Rommerts (de Boer) * Tsjom 17-11-1746 ~ Lollum, op belidenis, 2-4-1779 † Lollum 28-8-1783

74=114=186 Jan Sikkes Bangma * Penjum 25-3-1754 ~ dêr 5-5-1754 † Arum 7-3-1810 [] Arum; boer op Camminga sate te Arum; sjoch: Jan Bangma (1754-1810) | (wordpress.com)
x Arum 13-5-1781
75=115=187 Geertje Johannes Tichelaar (ek: Bangma) * Surch 1757 ~ op belidenis 3-3-1782, docht dêrfoar belidenis op 28-2-1782 † Arum 14-8-1826

76 Pieter Seerps Anema
x
77 Aaltje Abes Hibma

78 Johannes Paulus Ennema
x
79 Cornelia Ages Eidsma


80 Harmen Jans Westra (by ~ Harmin) * Mantgum 20-1-1767 ~ Wytgaard, Roomsk Katolyk, dooptsjûge: Sibrin Piters, 22-1-1767 (opjefte kertiersteat makke troch Dirk Wildeboer: * 1769) † Boer 19-5-1844; yn 1813 skipper te Boer; yn 1815, ’22, ’37, ’38, ’39 dêr arbeider, yn 1838 dêr koaltsjer neamd;
x Frjentsjer 30-4-1796
81 Klaaske Pieters Westra * Doanjum 14-2-1775 ~ dêr 5-3-1775 † Boer 25-4-1855; Klaske kin by trouwen fan har soan Piter yn 1834 net skriuwe

82 Johannes Ritskes Stellingwerf † Tsjummearum 2-1-1827; bouboer te Tsjummearum, letter te Pitersbierrum
x
83 Rigstje Jans Hofma * Seisbierrum omstrings 1776 † Pitersbierrum 22-4-1814, nr 2, 38 jier; bouboerinne te Pitersbierrum
Ristsje is in suster fan Hinke nr 91 yn dizze kertiersteat
Sjoch foar Richt en har foarteam: Nageslacht van Hidde Sioerdts en Swob Jacobs, echtpaar te Sexbierum en ouders van admiraal Tjerck Hiddes de Vries – Rigtje V-i-2: simonwierstra.nl/VRIES.htm

84 Pieter Riemers Wiersma
* Seisbierrum 22-8-1772 ~ dêr 30-8-1772 † dêr 16-6-1845, 72 jier; yn 1812 gernier te Seisbierrum; yn 1818 dêr keapman; yn 1829 dêr bouboer; yn 1835 dêr koaltsjer;
x Seisbierrum 27-5-1804, 31 en 26 jier

85 Janke Jelles Jukema ~ Seisbierrum 19-10-1777† dêr 30-3-1818, 40 jier, hûsnr 22; by ferstjerren winkelfrou te Seisbierrum
Sjoch: Goasse Brouwer, Genealogy Jukema

86 Pieter Cornelis Ruim
x
87 Willemke Klases Statema

88 Hendrik Thysses
(postúm Bakker, bygelyks yn ’e trouakte fan syn soan Thys yn 1823) * Seisbierrum 26-9-1778 ~ dêr 18-10-1778 † 29-5-1804, 25 jierx Seisbierrum 5-5-1799, 20 en 18 jier
x
89 Tytsje Dirks Noordenbos * Bitgum 13-11-1780 ~ dêr 3-12-1780 † Seisbierrum 25-4-1821, 40 jier

90 Hermanus Out Philippus Joha
* Easterbierrum 29-9-1782 ~ dêr 13-10-1782 † Seisbierrum 22-2-1825, 42 jier, hûsnr 85; bouboer te Seisbierrum;
x Seisbierrum 24-4-1802, 19 en 24 jier
91 Hinke Jans Hofma * Seisbierrum 2-12-1777 ~ dêr 7-12-1777 † Mullum 21-7-1847, hûsnr 53, 69 jier; bouboerinne te Seisbierrum; by ferstjerren sûnder berop te Mullum
Hinke is in suster fan Rigstje nr 83 yn dizze kertiersteat
Sjoch foar Hinke en har foarteam: Nageslacht van Hidde Sioerdts en Swob Jacobs, echtpaar te Sexbierum en ouders van admiraal Tjerck Hiddes de Vries – Rigtje V-i-3: simonwierstra.nl/VRIES.htm

92 Willem Heerkes Leeman
† Achlum 10-11-1846, nr 66, 58 jier; boer te Achlum
x
93 Arentje Jans Bangma
; boerinne te Achlum

94 Gerlof Hessels Heslinga
; bouboer te Mullum
x

95 Antje Arjens Brunia; bouboerinne te Mullum

96=80 Harmen Jans Westra
x
97=81 Klaaske Pieters Westra

98=82 Johannes Ritskes Stellingwerf
x
99=83 Rigstje Jans Hofma

100=84 Pieter Wiersma
x
101=85

102=86 Pieter Ruim
x
103=87

104=88 Hendrik Thysses Bakker
x
105=89

106=90

x
107=91

108=92 Leeman
x
109=93

110=94

x
111=95

112=72 Hilbrand Jelles Bruinsma
 
x
113=73 Eeke Rommerts (de Boer) 

114=74=186 Jan Sikkes Bangma
x
115=75=187 Geertje Jacobs Tichelaar (ek: Bangma)

116=76
x
117=77

118=78

x
119=79

120 Klaas Roelofs Lettinga
x
121 Geertje Piers

122 Auke Sjoerds de Boer
† Ferwert; bouboer te Ferwert
x
123 Hyke Alberts Wielinga
; bouboerinne te Ferwert; yn 1806 sûnder berop te Hegebeintum

124 Jan Ouwrens Ouwrensma † Winaam 14-3-1782; húsman te Winaam
x
125 Antje Jans
† Winaam 4-10-1801; bouboerinne te Winaam

126 Jacob Walings Tolsma † Skingen 10-3-1800
x
127 Aaltje Oedses; yn 1812 wurkfrou te Rie
Aaltsy x 2 Berend Lieuwes, yn 1812 húsman te Rie

128 Pieter Alberts, gernier oan ’e Slachtedyk, neffens it Floreenkohier út 1738 brûker fan 1,5 pûnsmiet oan ’e Slachtedyk;
x Seisbierrum 29-4-1731
129 Rinske Pyters

130 Eibert Sijmens, te Ferwert en Seisbierrum, † Kleaster Lidlum
x
131 Rigtje Pieters (Of Douwes?) † Kleaster Lidlum * omstrings 1720

132=332 Sjoerd Pieters † Seisbierrum 1806
x
133=333 Rigtje Jans † Seisbierrum 1806

134 Johan
(nes) Willems † Seisbierrum 1806
x
135 Aaltje Nannings
† Seisbierrum 20-10-1807

136 Sybren Clases * Himpens omstrings 1730 † nei 1773
x tatsimming Himpens-Tearns 4-8-1754
137 Gertje Pytters (ek: Geertje, Gettje; de namme sil wol útsprutsen wêze as: Gjet) * omstrings 1730 † nei 1773

138 Wopke Andries
x Marrum 18-5-1755
139 Nieske Hendriks ~ Marrum 6-5-1728

140 Willem Jans ~ Marrum 22-5-1721
x Marrum 11-7-1745
141 Sijke Jans

142 Dirk Hendriks Coopmans

x
143 Seeske Martens

148 Sikke Obes Bangma
~ Surch 14-5-1724 † Wûns 15-8-1786
x
149 Trijntje Jans Bangma
* omstrings 1732 † 13-10-1818
Tryntsje x 2 Oebele Sjoerds

150 Jacob Douwes
† Arum 10-3-1776; keapman te Arum
x
151 Baukje Annes † Arum 15-2-1778

152 Seerp Pieters Anema
x
153 Antje Hessels Hommema âld-muoike fan Roelof Hessels Hommema – Wikipedy (wikipedia.org)
Sjoch oer har sibben Arjen Roelofs c.s.: Durk van der Ploeg, It himelsk oerwurk

154 Abe Pieters Hiddema/Hibma
x
155 Trijntje Pieters Jaarsma

156 Johannes Paulus Ennema
x
157 Cornelia Johannes Eidsma

160= Jan Harmens * Easterlittens 25-1-1732, te Mantgum,
x Mantgum 17-12-1758, beide fan Mantgum, 
161 Berber Ages (ek: Ales) ~ Mantgum/Skillaard 6-4-1738

162 Pieter Sippes
x
163 Dieuke Rintjes

164 Ritske Johannes Stellingwerf † Dronryp 4-1-1830
x
165 Reintje Jaspers † Easterbierrum 13-1-1830

166=182 Jan Sjoerds (postúm: Hofma, bygelyks yn stjerakte fan syn dochter Rigstje yn 1814) † Seisbierrum 6-9-1809
Jan Sjoerds is in broer fan Sytse Sjoerds Douma nr 66
x Seisbierrum 31-7-1774, dan beide fan Seisbierrum,
167=169=183 Aafke Rientses Hofman (ek mei de tanamme: De Wit) ~ Seisbierrum 17-10-1745 † dêr 25-11-1832, 87 jier, Letter S nr 57 (yn ’e houliksakte fan Aaf har dochter Richt stiet as stjerdatum fan Aaf 25-11-1831, dat sil in fersin wêze)
Sjoch: Simon Wierstra, Nageslacht van Hidde Sioerdts en Swob Jacobs te Sexbierum,
ouders van admiraal Tjerck Hiddes de Vries
, VI-e, Genealogysk Jierboek 2001

168 Riemer Pieters Wiersma
~ Seisbierrum 28-8-1729 † 1772/’73
x Seisbierrum 12-5-1771, dan beide fan Seisbierrum
169=167=183 Aafke Rientses Hofman
(ek: Aafke Rinses)
Aaf x 2 Jan Sjoerds, nr 166 en 182 yn dizze kertiersteat
Rimer en Aaf fiere by har trouwen beide al har achternamme

170 Jelle Anes
 ~ Easterbierrum 14-3-1723 † foar 1777; docht 12-2-1747 belidenis te Seisbierrum; eigenerfd húsman/bouboer te Seisbierrum;
x 1 Seisbierrum 27-5-1746, beide fan Seisbierrum, Mayke Jeltes ~ Seisbierrum 13-3-1718 † foar 1-6-1760
x 2 Seisbierrum 1-6-1760, dan beide fan Seisbierrum
171 
Hiltje Haantjes * Bitgum omstrings 1734 ~ Ingelum 25-4-1734 † Seisbierrum 8-3-1813, hûsnr 66, 79 jier; docht 15-2-1767 belidenis te Seisbierrum, is lidmaat yn 1755; by ferstjerren sûnder berop te Seisbierrum

Foto: Jan de Boer; Boarne: Kees Kuiken – Ju(c)kema-Siderius

Sjoch foar Jukema, Goassse Brouwer, Genealogy Jukema
Fan Jelle Anes en Hiltsje Haantsjes is in sulveren tinkleppel mei har wapens deryn graveard bewarre; Jelle sines links hat in hânmerk

176 Dirk Haantjes Noordenbos
x
177 Akke Johannes Noordenbos

180 Philippus Johannnes Joha
* Britswert 10-2-1752 ~ Britswert-Wiuwert 13-2-1752 † Easterbierrum 16-11-1819 hûsnr 1, 67 jier, nei in sykte fan fjirtjin dagen, [] yn ’e tsjerke fan Easterbierrum, lykrede fan ds E. Nout oer Hebreeën 4: 10; komt as kandidaat te Easterbierrum, docht dêr syn yntrede op 11-10-1778 oer Romeinen 1: 16. It nije oargel wurdt troch him ynwijd op 14-9-1813 mei in learrede oer Efeze 5: 19. Syn lêste preek hâldt er op 31-10-1819, fjirtjin dagen foar syn ferstjerren, dy learrede is in neibetrachting op it Nachtmiel oer Lukas 22: 1;
Flippus syn broer Thomas Joha * Britswert 24-10-1750 † Reitsum 8-5-1812; wurdt ynskreaun as studint teology te Frjentsjer op 10-9-1767; teologys kandidaat yn 1771; 1772-73 kandidaat te Húns; docht syn yntrede te Winaam op 7-11-1773 oer Timoteus 1: 5; dêrnei dûmeny te Britsum en Reitsum-Ginnum-Lichtaard; patriot en lâneigner; sjoch: Albert J. Bosscha, Op ’e strún – Thomas Joha
x Easterbierrum 27-2-1780
181 Sara Regina de Vries
* Minnertsgea 30-9-1757 † Seisbierrum 26-8-1821, hûsnr 85, 63 jier; op 4-5-1870 ynkommen út Seisbierrum te Easterbierrum; dêrwei op 4-2-1821 ynkommen te Seisbierrum

182=166 Jan Sjoerds Hofma, broer fan Sytse Sjoerds Douma nr 66
x
183=167=169 Aafke Rientses Hofman


184 Heerke Willems
x
185 Rinske Rientses

186-114=74 Jan Sikkes Bangma
x
187=115=75 Geertje Jacobs Tichelaar (ek: Bangma)

224 Jelle Hilbrands 
* Bolswert 23-10-1714 ~ dêr 24-10-1714 † Kubaard tusken juny 1792 en juny 1793, boer en Mr timmerman, de húshâlding ferfart nei Eksmoarre, dêr gering boer (1748, 1758); sûnt 1760 boer en timmerman op Grut Loopens te Kubaard (1768, 1788); sjoch: Jelle Hilbrandts (1714-1792) | (wordpress.com)
x 1742 
225 Sybrig Pytters Felsen † Kubaard 5-7-1807

226 Rommert Feikes
x
227 Corneliske Jochums

272 Claas Sybrens
† Himpens 10-9-1782
x
273 Antje Cornelis

278 Hendrik Pytters
x
279 Sjoukje

280 Jan Willems
~ Marrum 16-4-1682
x
281 N.N. Hylkes

296 Obe Oedses Bangma
* Penjum 1695 † Surch 29-4-1759; bouboer te Surch
x Penjum 1-1-1720
297 Geertje Clases Faber * Penjum 1699 † Surch 1736
Hja binne oerpake en -beppe yn ’e 5de graad fan Obe Postma Obe Postma – Wikipedy (wikipedia.org)
Lês: De boerinne fan Surch De boerinne fan Surch | Straatpoëzie (straatpoezie.nl)

306 Hessel Lolkes Hommema
x
307 Tjitske Bauckes Unia

312 Poulus Ages Ennema
x
313 Johanna Hempenius

320 Harmen Jans 
* Mantgum 25-9-1707, by x te Weidum, ‘tolman’ (=tolgearder) te Easterlittens, mooglik by de tolbrêge oer de Bolswerter Feart, eigendom fan ’e stêd Bolswert;
x Mantgum 13-5-1731, hy fan Mangum, sy fan Easterwierrum, (ôfkundiging te Weidum, mei attestaasjes nei Easterlittens)
321 Dieuke Douwes; dr f. Douwe Pytters en Jantie Douwes [?]

332=132=364 Sjoerd Pieters
x
333=133=365 Rigtje Jans

334=338 Rients Symens * Seisbierrum omstrings 1710 † dêr 1747/1748; wennet mei Rinske as bouboer te Pitersbierrum, wurde dêr lidmaat nei belidenis op 5-2-1738; dêr útskreaun op 28-7-1740; ynskreaun te Seisbierrum 31-7-1740; yn 1738 dêr brûker fan stim 9
x Pitersbierrum 26-5-1737, by trouwen hy fan Hjelbeam, sy fan Harns
339=335 Rinske Hettes Hofman ~ Easterbierrum 31-12-1713 † Seisbierrum 1786/1787

364=332=132 Sjoerd Pieters
x
365=333=133 Rigtje Jans

338=334 Rients Symens
x
339=335 Rinske Hettes Hofman

340 Ane Jelles ~
Easterbierrum 18-7-1697 ~ Seisbierrum 18-8-1748 [?] † nei 1778; bouboer te Easterbierrum; sûnt 1725 boer op Liauckema State te Seisbierrum (1729/’38, brûker stim 29); yn 1749 dêr boer mei 3+0 pers., ’capitaal’ £ 17.500; keapet yn 1768 in fjirde part lân yn ’e pleats Lyts Juckema ûnder Seisbierrum (stim 18); op Liauckama binne sûnt midden 19e iu syn eftermigen (second cousins) Bruinsma boer;
sjoch: Genealogy Bruinsma
x Seisbierrum 3-5-1722 
341 Tietske Annes ~ Seisbierrum 9-10-1698 † fóár 1775; Tjitske en Ane komme op 25-1-1728 as lidmaten út Easterbierrum yn Seisbierrum

342 Haantie Ottes, yn 1722 te Minnertsgea, yn 1728 boer te Ingelum (dan dêr brûker fan ’e stimmen 8 en 9), yn 1749 boer te Bitgum (ek neffens stjerakte fan syn dochter Hiltsje)
x
343 Aafke Obbes, bouboerinne te Bitgum

360 Antonius Joha
* Eupen, Luik, België 20-7-1715 † Britswert 31-5-1874; dûmeny te Britswert; syn namme stiet dêr yn in tinkstien út 1753 yn ’e tsjerketoersmuorre, sjoch: Memorabilia uit Friesland van voor 1811 (walmar.nl) – sykje dêr op Joha
x Ljouwert 18-12-1746
361 Maria Philippus Meinsma
~ Ljouwert 11-9-1718 † Britswert 1782

362 Wouter de Vries
(ek: Wouterus) * 1725 † 1808; teologys kandidaat te Amsterdam; komt as sadanich te Minnertsgea op 25-5-1741, docht dêr syn yntrede op 2-7-1741 oer Samuel 16: 4b, stiet dêr 34 jier, 3 moannen en 3 wiken, nimt dêr ôfskie op 29-10-1775 oer Hanlingen 20: 26, 27; sûnt 29-10-1775 te Seisbierrum, docht syn yntrede dêr op 12-11-1775 oer Korinte 5: 19; hâldt dêr syn fyftichjierrige learrede op 29-6-1791 oer Hanlingen 26: 22, 23; giet mei emeritaat yn 1800;
x Minnertsgea 7-12-1751, ûndertrou te Amsterdam 17-11-1751
363 Maria Out
* 1725; wennet yn 1751 op ’e Haarlemmerdijk te Amsterdam; komt op 24-2-1752 mei attestaasje út Amsterdam yn Minnertsgea

448
Hilbrand Jelles (de namme Hilbrand komt yn dit laach ek foar as Hillebrand, en alderhanne oare farianten)
x Hylpen 1712
449 Gryttje Martens

430 Pytter Jans Felsen
1752; boer en fisker te Allingawier. Yn 1728 keapje Pytter en Trijn in hûs fan 100 karoligûne.As Pytter yn 1752 ferstjert, wurdt de buorkerij troch de âldste soan oernommen. Dy lit fêstlizze dat er syn bruorren en susters elk 100 karoligûne en trije sulveren leppels betellet as har part fan ’e erfenis
x
431 Trijntje Wybes

552 Sybren Clases

560 Willem Haenties
~ Marrum 18-2-1644
x
561 Geertie Jans van der Mey
~ Westernijtsjerk 6-10-1652 † Marrum 1696

592 Oeds Obbes Bangma * Penjum 1668
x
593 Antje Jans

624 Agge Johannes
x
625 Hiltje Tjeerds van der Vorm

640 Jan Harmens 
* 18-10-1674,
x Mantgum 4-2-1703
641 Bottie Luijtens * Mantgum 29-10-1673

678 Hette Feddes Hofman ~ Seisbierrum 26-10-1690 † wierskynlik te Harns nei 1770
x 2 Easterbierrum (?) 1723 ,16-5-1723 3e proklamaasje te Seisbierrum, mei syn healnicht Hiske Lieuwes Hofman ~ Seisbierrum 24-1-1686 † wierskynlik te Harns 1749/1754; dr fan Lieuwe Pieters en Grietje Hettes Hofman
x 1 Seisbierrum 3-6-1712
679 Jancke Hessels Munnickhuis, * omstrings 1680 † Easterbierrum 1719/1722, fóár 30-9-1722; dr fan Hessel Jans Munninckhuis
Sjoch foar Hette en Jancke en har wjerfarren: Nageslacht van Hidde Sioerdts en Swob Jacobs, echtpaar te Sexbierum en ouders van admiraal Tjerck Hiddes de VriesHette Feddes Hofman IV-i

680 Jelle Tjeerds * foar 1659 † Easterbierrum 1716; mr bakker te Easterbierrum 1692/’97; dêr tsjerkfâd; boer op ’e saneamde ‘Jelle Tseardspleats’ ûnder Seisbierrum; op Haerda state ûnder Easterbierrum (1698 brûker fan stim 9); yn 1701 keapje Jelle en Botsy Haerda state, se ha dêrmei sa’n 30 hektare lân ûnder Easterbierrum yn besit; se wenje dêre wierskynlik sûnt 1704; 
x omstrings 1685
681 Bottie Anes † foar 1758; 1698/’97 mei-eigner (1/4) Stedda state ûnder Tsjummearum (stim 6)
Sjoch: Kertiersteat Botsy Taans Faber – Erfgoed Fundaasje (erfgoed-fundaasje.nl) – VI.8.4

682 Anne Eelkes, yn 1698 boer te Seisbierrum (dan dêr brûker fan stim 7)
x
683 Gryttie Jans

720 Thomas Joha * Eupen  22-5-1667† dêr 2-11-1720, 53 jier
x 1 Vaals 20-6-1706 Cibilla Johae * 5-12-1674 † 20-3-1710, 35 jier; dr fan Leonard Johae en Isabella Voss;
x 2 Eupen 1-3-1711
721 Maria Catharina Schinke * Wolfesbach omstrings 1667 † Eupen 27-7-1754

722 Philippus Meinsma
x
723 Fokeltje Abrahams Ferwerda

1184 Obbe Douwes Bangma
x 2 Geertie Haarkisx 1 Penjum 1634
1185 Bauck Sickes Gerlsma
* Surch omstrings 1634 † Penjum omstrings 1681

1220 Haentie Martens
x
1221 Sybrichje Willems

1222 Jan Jansen van der Meij
* Holwert [?] omstrings 1620~ op belidenis Westernijtsjerk 13-9-1646 † dêr 1695, 75 jier; bouboer te westernijtsjerk
x
1223 Nieske Jurriens (foarnamme ek: Kintie)

1280 Harmen Reiloffs
, te Jorwert,
x dêr 22-1-1659
1281 Antie Franses, te Mantgum

1282 Luijtien Clasen, linnenwever te Jorwert
x
1283 Gaatske Gerlofs, te Weidum

1356 Fedde Foeckes ~ Seisbierrum 3-10-1657 † dêr omstrings 1724/1726
x mooglik te Easterbierrum fóár 1685
1357 Rinske Hettes Hofman * 1666 † nei 1727
Sjoch foar Fedde en Rinske har wjerfarren: Nageslacht van Hidde Sioerdts en Swob Jacobs, echtpaar te Sexbierum en ouders van admiraal Tjerck Hiddes de VriesTrijntje Hiddes III-e 

1360 Tieerd Jelles † Easterbierrum tusken 24-5- en 16-6-1684; doopsgesind; bakker te Wjelsryp, sûnt 1654 te Easterbierrum; 
x
1361 Reyntje Reyns

1362 Ane Riemers; eigenerfd boer op Stedda state ûnder Tsjummearum, mei-rjochter fan Barradiel, dyksfolmacht fan Tsjummearum
x
1363 Bottie Gerbens

1440 Niclaus Joha * Eupen 18-4-1632 † dêr 8-12-1699
x Eupen 14-8-1655
1441 Gertrud Ernst * omstrings 1629 † Eupen 5-8-1677

1442 Anton Schinke (ek: Schinck), yn 1632 te Eupen
x
1443 Catharina Schroter

2280 Claes Joha * omstrings 1605† Eupen 26-6-1668
x Eupen 29-2-1628
2281 Anna Pipers † Eupen 12-6-1651

2282 Heinrich Ernst
x
2283 Maria Romer

2368 Douwe Oedses
† Penjim 1667
x Penjum 1608
2369 Grietje Johannes

2370 Sicke Hayes Gerlsma
* Kimswert 1605
x
2371 Antie Siercks Donia * Kimswert 1607 † Surch 1653

2444 Jan Philippus van der Mey
* Holwert omstrings 1587 † Holwert fóár 1656; bouboer op Grut Jaarsma te Holwert;
x St.-Jabik 1613
2443 Yttie Barthouts Dircksdr (ek: Yttie Beerts van Poelgeest) * St.-Jabik omstrings 1595† Holwert fóár 3-9-1655

2712 Foecke Feddes † nei 1659; by trouwen te Seisbierrum
x Seisbierrum 3-1-1658
2713 Tryntje Hiddes * Seisbierrum 11-8-1615 † dêr nei 1659
Tryn x 1 Seisbierrum 1638/1639, 3e proklamaasje dêr, 23-12-1638 Auke Eelckes † Seisbierrum 1654/1657
Tryn is in suster fan Tsjerk Hiddes de Vries
Sjoch foar Tryn en Fedde har wjerfarren: Nageslacht van Hidde Sioerdts en Swob Jacobs, echtpaar te Sexbierum en ouders van admiraal Tjerck Hiddes de VriesTrijntje Hiddes II-a

2714 Hette Wybrands Hofman
x
2715 Antje Olpherts

2722 Reyn Douwes

x
2723 Geertyn Jelmers

4560 Claas Joha
* omstrings 1570
x omstrings 1600
4561 Gertrud

4562 Thomas Pipers
x
4563 Johanna

4736 Oeds Douwes Bangma
* Ingwier 1576 † Penjum 1656
x
4737 Tedtke Steffens

4742 Sierck Jans Donia
* Kimswert 1562† dêr 31-7-1629
x
4743 Tiedt Piers * Kimswert 1581 † dêr 29-4-1656

4888 Philip Jans van der Mey
, omstreeks 1595 te St.-Jabik
x
4889 Aeff Jan-Walings Yssel
* St.-Jabik 1560; yn 1585 wees; x 1 Adriaen Joris Oosterbaan * St.-Jabik 1550
Aeff x 2 Cornelis Douwes Walsweer (ek: Cornelius Dominicus) * Walsemaweer, Kantens, Groaningen 1563 † fóár 1585

4890 Bartout Dirckszn (ok met de achternaam: Van Poelgeest)* St.-Jabik omstreeks 1551 † 2-12-1611, omtrint 60 jaar [] in ’e kerk fan Froubuurt; grafskrift:
Anno 1611 de 2 desembr is in d’here gestorve d eersamen Bartout Dijrcks z was out ontrent 60 iaren en leit alhier begraven
inpolderer fan ’e Bildtlannen, bouboer te St.-Jabik
x
4891 Grietien Cornelis
~ St.-Jabik 1556 † Froubuurt 16-3-1619, 63 jaar
Anno 1619 de 16 martij is in de heere gestorve d’eerbare Grietien Cornelis d’huisfrou va Baertout Dirck zo out 63 jaren en leit hier begraven

5430 Hidde Sjoerdts * 1587/1588 † Seisbierrum 30-5-1645
x 1 fóár juny 1610 Tryn Bauckes † fóá’r 1614
x 2 6-9-1614
5431 Swob Jacobs * 1596 † Seisbierrum 3-5-1667, 70 jier
Sjoch foar Hidde en Swob har wjerfarren: Nageslacht van Hidde Sioerdts en Swob Jacobs, echtpaar te Sexbierum en ouders van admiraal Tjerck Hiddes de Vries – I simonwierstra.nl/VRIES.htm   

9472 Douwe Elinghzn Bangma * Ingwier 1543† fóár 1621
x
9473 Houck Watzedr

9780 Dirck Lourens Coster van Poelgeest * Koudekerk an ’e Ryn, Rynwoude, Súd-Hollând† St.-Jabik 26-9-1567 [] Leiden; inpolderer fan ’e Bildtlannen, bouboer te St.-Jabik
x 2 Barber Barthouts Wassenaar, dr fan Barthout Willems Wassenaar, inpolderer fan ’t Bildt, en N.N. Cleasdr
x 1
9781 N.N. Arentsdr Tou van der Burch * ‘t Woudt, Skipluiden, Midden-Delflând, Súd-Hollând omstreeks 1512 † St.-Jabik omstreeks 1560
Hja x 1 Barthouts Barthouts Wassenaar * op ’t Bildt omstreeks 1505; inpolderer fan ’t Bildt, dêr bouboer; sn fan Barthout Willems, inpolderer fan ’t Bildt, en N.N. Claesdr

9782 Cornelis Jacob Leliszn † Froubuurt 8-1-1565; inpolderer fan ’e Bildtlannen, bouboer te Froubuurt
x
9783 Idke Tiepkedr (ok: Ytty) † Froubuurt [?] 28-12-1577 [] in ’e kerk te Froubuurt; grafskrift:
Ao 1577 de 28 decembr sterf die eerbare Idtke Tiepke dochter die huisvrou van Cornelis Iacob Ielis z.

9486 Pier Gerlofs * Kimswert 1545† dêr 1601
x
9487 Taeck Heeres * Kimswert 1515 † Hichtum

10.862 Jacob N.N. 
x
10.863 Maria Cornelisdr.

18.974 Aene Pybes * Kimswert 1486
x
18.975 Tiedt Gerlofs Donia * Kimswert 1489
Tiedt is in suster fan Grutte Pier: Pier Gerlofs Donia Grutte Pier – Wikipedy (wikipedia.org)

19.560 Arent Jans Tou van der Burch * Naaldwyk omstreeks 1488 † ’t Woudt, Skipluiden, Súd-Hollând
Sien: Kertiersteat Reimer Gerbens Brouwer nr 14.986
x
19.561 Leentgen Pytters de Backer † Woudharnas, Súd-Hollând 1577

37.950 Gerlof Piers Donia * Kimswert 1448
x
37.951 Foockel Sybrants Bonga * Kimswert 1454 † 1524
Sjoch: Simon Wierstra – Bonga Genealogie van de adellijke geslachten van Bonga (simonwierstra.nl)

75.900 Pier Popckes Donia * Easterein 1420

75.902 Sybrant Doytthies Bonga * Kimswert 1426 † dêr 1510
x
75.902 Wilsck Idserts van Douma * Kimswert 1426 † nei 1460
Sjoch: Simon Wierstra – Van Douma Genealogie van het adellijk geslacht van Douma (simonwierstra.nl)

151.800 Popcke Benedictuszn Donia * Rinsumageast omstrings 1375 † 1467
Sjoch: Simon Wierstra – Van Donia simonwierstra.nl/DONIA.htm
x
151.801 N.N. Hessels Juwsma * Rinsumageast omstrings 1375 † nei 1420

151.804 Idzert Janckes van Douma * * Langwar 1448 † Grou 1505
x
151.805 Gaets Foppedr van Popma * Schylge 1408

303.600 Hessel Juws Juwsma * Boalsert omstrings 1360 Rinsumageast nei 1421
x
303.601 Ebel N.N. [Gosses Sjaardema ?] * Frjentsjer omstrings 1355
Sjoch: Simon Wierstra – Juwsma Genealogie van de adellijke geslachten van Juwsma (ook Jousma genoemd) (simonwierstra.nl)

303.608 Jancke Douwes van Douma * Langwar 1383 † Jirnsum 1476
x
303.609 Eets Douwesdr van Harinxma thoe Heeg * Heech 1408 † Koudum 1470
Sjoch: Genealogie van het adellijk geslacht van Harinxma (thoe Heeg) (simonwierstra.nl) – I-3

§ Eets Douwesdr fan Harinxma thoe Heeg, in heechdravend aktueel oerbyld
It popke Eets Douwesdr fan Harinxma thoe Heeg komt neaken en bleat út memmes skurte, ‘fan inerlike adel’. Eets is in onbeskreaun blêd, at de earste bernefaam – ien fan ’e trije, of mear – it memmebloed fan har teare bealgje hoeden fuortfaget. Se wurdt kristelik besongen en bêde yn har fjouwerdeis opskjinne sinnewidske. Eets is dêrta oe sa begenadige – betrekkelik, dat wol. Neffens har stâlfeint Searp bygelyks, wurdt se stoffelik behoarlik befoarrjochte. Dy Searp, dy’t yn ’e skeamele bedsteed tsjin syn leave tryste mem oankrûpt ta treast foar har en him en ’t wêzentlike selsferlet en selsbesef – krekt hat er syn suske en bruorkes dêrnjonken himmel bestoppe en sacht yn ’e faderlike oerâlderlike sliep songen -, want heit is sân dagen ferlyn ferstoarn troch honger en kjeld – se bliuwe yn syn neitins as sadanich yn dizze winter waarm ûnder de betroude grûnich rûkende brunich rûge wollen tsjûke troch beppe Aal selsoanbreide en dy har oerbeppe bewrotten skieppedekkens, se azemje yn alle opsichten wierhaftich dy arbeid út, Searp heart it hymjen en suchtsjen en allyksa it genot fan ‘e hearlike sucht fan ferromming as in stik fan ’e tekken ôf is, en hy wit en leaut fansels teminsten dat wat net is komme kin, en hy is mei syn trettjin jier fansels de onmooglike kostwinner, dy’t it wurk fan beppe Aal har hannen befestiget, benuttiget, har tekkens útwierret en yn syn oanwinnelike tagedienens syn nôt en koal bout, en ek syn goederjouske ko en har slikjende kealtsje fansels by namme neamt en de opbouwer fan ús bloeiende hearlike weareld fan hjoeddedei is – dêr hat him al heel wat oan gelegen lein yn syn net geheel ûnbewittend maachje – en hy bemachtiget dat fansels en hy sjongt it út fan selsgewin fan beppe en fan ús allen aldermeast, en hy ferademet op syn iere stjerrekleare stille hillige iere sneintemoarn en hy ropt Jo lof o Heare yn stillens ta Jo troan, en dat is al tefolle fan it goeie, mar hoe ha ik Heare allerwegen yn Jo myn goede hoeder fûn, it moat ek net gekker wurde want ik bÍn Eets.
Eets koezet lykme allinne – sêft, de fluwielen eachjes leaflik ta, lykas Searp sines op syn natuerlik stee, en mar bepronke mei net te oerdiedich smaakfol borduerde maitydskleuren yn siden fuorre bernekleantjes gedegen skipfeardich troch slavehannelers fansels oanfierd út it fiere easten, wol bemetten bestoppe mei ôfstannelike tagedienens, yn har waarm himelbedsje, behoede foar sigen, mei de sprekwurdelike gouden leppel yn har teare mûltsje sobjend en sa snobjend, har hele leven hinne genotteret se har oersmaaklike iten út ’e folop op dat foarname slot fan har. As fanke ûntjout se har yn wide wite jurk yn iensume bedwelme weelde, se hynsterydt, docht mar sawat derhinne, blomriker kin hast net behalve as dit proaza dan, en it tilt tagelyk te swier dizze teksten oer dit minskebern, mar dat moat dan mar kinne, want se kuieret mei har parasoltsje op, hertstochtelik besjoen troch al dy jaloerskens, se giet foartoan betsjoend troch har skatrike libben en alles dêropta, wol wat bewifeljend, mar toch ek wer net sasear, want egaal derhinne libje is toch wol sa oangenaam en it feilichst fansels, nee mear wurden hjir om smoarch meitsjen hoecht no ek wer net, oan dat aloan net befredigjend ferlet op ferlet, sûnder ferantwurdlikens en dêrta frij fan de evenredige freugde dy’t Searp gewoan fansels sa alle dagen allemachtich by him hat en sels sa seker witte moat om troch te bestean.
Myn leave Eets fan Heech.
Se fertsjintwurdiget no tsjin wil en tank ús keurige diplomatike yn ’t burokratys pak op hege toan en hakken net sa tagonkelike ik-kultuer fan snobben, se stiet museaal foaroan. It minskdom wol Eets wêze – dy’t Eets yn wêzen fan harsels net is -, statusgeil, rykachtich en harsels aloan ferbrekkende ta in oare ik, ta in ferfrjemdzjendtalich spook, ta in oare identiteit, digitaal oer en wer en wer en wer. En Searp, de hynstefeint, dy is der net.
Eets hat yn har dagen dêrta alles wat se begeart, behalve Searp. Searp hat ek sin oan har, net om har stân, mar om de hele Eets, ôflein fan alle opskik, ynbegrepen har standerttaal. Har Wêzen. En dat hat altyd al sa west, tink? Dat is dat Albelibjen, tink? Eets en Searp hawwe al wat se net doare te hawwen.
It sil bestean. Yn ’e steat fan Eets en Searp kin dat fansels sa net bestean. Ferfrjemde troch machtswollust en jildgewin. Stompsinnich bestimpele ealfrouwe út in ferhearlike opleine tradysje, al of net fereale, wurdt Eets as idelheid der idelheden dêrta opoffere en keppele oan har hearskip, haadling Jancke Douwes fan Douma (nr 303.608), dy ynnimmende jonge dy’t it dan dêrta ek net ferhelpe kin fansels, hy is noch puer, net grutsk op adel of soksawat, de jonge is himsels, it oerkomt him ek, by boartet mei Searp. Jo jouwe it jo beminden yn ’e sliep. Hoe is dat?
Ha wy miskien wat leard? Globaal is it minskdom bloedbesibbe, ûntstien út ien miichskip, fan gelikens geslacht. Wy binne fan itselde folk. O sielen, o libben fan alle geslachten. En Eets en Searp ha yn wêzen noait oars witten, Jancke ek net, dit binne wy, ien oer de hele weareld hinne fansels, fanselsspekkend, hoe erbarmelik is de polityk dy’t útslút.

607.216 Douwe van Harinxma † nei 1454
x
N.N.

607.218 Douwe van Douma
x
607.219 Foeck Janckes van Fockema


1.214.432 Haring van Harinxma
x
1.214.432 Jelck Ndr.