Home » Famyljes » Post (Barradiel) » Kolleksje Post-Westra

Post-Westra Collection

Jelle en Jantsje Post by it lêste hynder: Frits

De Kolleksje Post-Westra beslacht benammen argyfstikken oangeande famylje en bedriuw fan Piter Jelles Post en Marieke Harmens Westra.
Genealogy Post VI.2.2 en Genealogy Westra IX.1.6.
Har bouboerebedriuw op ’e Stjelp oan ’e Hoarnestreek 46 ûnder Seisbierrum – ien fan ’e twa iennichste hoarnlegers oan ’e noardkant fan ’e Hoarnestreek, der is noch ien by Tsjummearrum – beslacht yn 1950 sa’n fyftjin hektare – tolve by de pleats en om ende by tsien pûnsmiet fersille gernierslân. Der is ien ko en ien wurkhynder. De fruchten binne dan, op folchoarder neffens hichte fan ynkomsten: ierdappels, biten, flaaks, weet, lynsied (of flaakssied), kenarysied, rapkesied, blaumoantsjesied en beane. Der binne ek revenuen út strie en molke.
Yn ’e sechstiger jierren waakst it bouplan oan, sûnt 1967 mei de bou fan gladioalen, begjin 70er jierren ferfongen troch tulpekwekerij. It totaal areaal beslacht njonkenlytsen 30,7 ha., te witten: achter nei de Seedyk 12 ha., Tichelaar 1 ha., Keaken 4,3, Nieuwenhús 2,3, Jan Miedema 2,3, Rinkefjouwere 1,3, Miedleane 3, Foarryp 2,3, Bierema 2 en Bosk fyfteheal 1,5.
Nei de Ruilferkaveling komt dêr noch 16 ha. by en beslacht it bedriuw 39 ha.: Vredenoord 9,5 ha., Terpkes 1,6, Miedleane 3, Slachte 5 en Bosk 4.
It oarspronkelik plan wie om út te wreidzjen mei 8 ha. neist de 6 ha. by de Seedyk en dan 4 of 5 ha. by Vredenoord. Mar dat is ôfketst troch achterneef Paulus Bruinsma, bouboer op Vredenoord; de kompinsaaje mei de 5 ha. by de Slachte wie gjin goede ruil, it is dêr minne grûn.

Piter en soan Jelle dogge oan ierdappelferedeling. Piter boud ûnder oaren Alpha’s en hat stamseleksje fan Primura foar hannelshûs Hettema Zonen.
It lânareaal wreidet om 1980 hinne út oant krapoan 40 hektare, yn oparbeidzjen mei Durk Kuiken.
De bedriuwsgebouwen wurde bestevige mei Loads I omstrings 1965 en Loads II yn 1972. Der komt neist de bewende lânboumasines, in sortearline en in heftruck.

Neispeuren fan sa’n ûndernimmen is grif de muoite wurch foar bestudearing fan ’e ûntwikkeling fan in bedriuw yn ’e Klaaiboustreek dat yn ’e 50er jierren tusken in gernierkerij en beskieden boubuorkerij yn sit en útgroeid fan in lytse ûndernimming fia middelgrutte nei in grutte maatskip. In ûntploaiïng fan lytsskaligens nei grutskaligens sûnt midden 20ste iu. Beide begripen binne sûnt uteraard oan ynhâld yn fiergeande ûntwikkeling.

De Kolleksje Post-Westra smyt foar ûndersyk datoangeande effisjint materiaal op, want dy omfiemet ûnder oaren in bedriuwsoersicht dat oanienslutend rint fan 1950 oant en mei 1983, trochdat de rapporten fan ynkommen, winst en fermogen bewarre binne.
In doelmjittige boarne foar in wittenskiplike skripsje.

Yn desimber 2023 wurdt de Kolleksje Post-Westra skonken oan Stichting Erfgoed Fundaasje-Frysk en Frij, neidat de stichting dat erfskip ynvintariseard hat en it dêrnei neffens kontrakt yn bewarring jûn wurdt by de Gemeente Waadhoeke, sadat it foar de takomst feilich steld is en foar ûndersyk beskikber.

The Post-Westra Collection mainly covers archives relating to the family and business of Piter Jelles Post and Marieke Harmens Westra.
Her farm on the Stjelp on the Hoarnestreek 46 under Sexbierum covers about fifteen hectares in 1950, twelve at the farm and about three in the neighborhood. There is one cow and one working horse. The fruits are then, in order of income: potatoes, beetroot, flax, wheat, linseed, canary seed, rapeseed, blueberry seed and bean. There is also income from straw and milk.
In the 1960s, the agricultural plan increased, starting in 1967 with the construction of gladiolas, replaced by tulip farms in the early 1970s.
In addition, Peter and son Jelle do potato breeding. Among other things, Piter builds Alphas and participates in stock selection of Primura for potato trading house Hettema Zonen.
The land area expands around 1980 to almost 40 hectares, in cultivation with Durk Kuiken.
The company buildings are completed with Loads I around 1965 and Loads II in 1972. There will be next to the uses agricultural machines a sorting line and a forklift.

Tracking down such an enterprise is certainly worth the effort for studying the development of a company in the area of northern Friesland that is between small and not to big scale farming and grows from a small to medium-sized enterprise to a large company. A development from small-scale to large-scale since the middle of the 20th century. Both concepts have since obviously been characterized by content in far-reaching development.

The Post-Westra Collection provides data-relevant material for research, because it includes, among other things, a company overview that runs continuously from 1950 to 1983, because the reports of income, profit and assets have been preserved.
A useful resource for a scientific thesis.

In December 2023, the Post-Westra Collection will be donated by Jelle and Jantsje Post (numbers VI.2.2.1 and VI.2.2.2 in the ’e Genealogy Post) to Stichting Erfgoed Fundaasje-Frysk en Frij, after the foundation has inventoried that inheritance and it will then be given into custody by the Municipality of Waadhoeke who will house it, according to contract and where it is secured for the future and made accessible for general consultation.

INVENTORY OF THE COLLECTION POST-WESTRA
The persons concerned can be found in the Genealogy Bruinsma, Post and Westra, a.o. (www.erfgoed-fundaasje.nl)

* Present more than once.
** The document may not be viewed without the donors’ permission/It dokumint mei net ynsjoen wurde sûnder tastimming fan ’e skinkers.
[…] Not yet inventoried.

BOX 1
[I DONATION AGREEMENT]

II PHOTO ALBUMS
II.1 Nature photos taken by/natuerfoto’s fan Piter Post, about 1990
II.2 Wedding anniversary 50 years/Troujubileum 50 jier Harmen Westra en Jantje Wagenaar, 1976
II.3 Arable farm/Bedriuw Hoarnestreek 46, P.J. Post, about 1980

II.1 SEPARATE PHOTOS-LOSSE FOTO’S
II.1.1 Persons
Bruinsma, Aaltje Bruinsma en Jelle Jentjes Post
Post, Jantsje en Piter
Post, Piter Jelles en Maria Westra, troudei
Post, Piter, last battalion meeting/lêste byienkomst bataljon Friesland, 11-4-2006

II.1.2 Photo’s unknown persons

II.1.3 Variety photo’s

BOX 2

III LETTERS
III.1 Letter from Maria Westra to Klaasje Bruinsma, widdow Rients Bruinsma, copy, 15-2-1944
III.2 Letter from Jelle Jentjes Post to Piter Post (copy), 5-6-1947
[NB yn bewarring en behear by Jantsje Post]
III.3 Letter from Rients, Piet en Hilbrand Westra about heritage Fa. P. Westra & Zoon, Juli 1950?
III.4 Correspondence from and to/Korrespondinsje oan en fan Antje (Ans) Westra-Pel, 3-7-1951-1996
III.5 Letter about heritage Maria Westra * 24-3-1923, 21-5-1952
III.6 Letter Mr J. Walvius, 23-2-1959
III.7 Two letters from Minne Vis/twa brieven fan Minne Vis oan Piter Post, 1962
III.8 Letter to/Brief ds Bos, grifformeard dûmeny te Seisbierrum fan Piter Jelles Post, plm 1950
III.9 Correspondence during the treatment tuberculosis period/Korresdinsje tiid fan kueren tuberkuloaze fan Piter Post, 1950-1952
III.10 Correspondence Piter Post-Marieke Westra, 1951-1953
III.11 Letter on rented land from/Brief fan Dirk Kuiken (boer op Roosjestein oan ’e Hearewei ûnder Pitersbierrum) oan Barbara Alberta Maria de Craen van Haeften-Pronker oer ferhierd lân, 30-1-1976
III.12 Letter from Jantsje Post to Jantje Westra-Wagenaar, 4-5-1982
III.13 Correspondence from and to/Korrespondinsje fan en oan Jentje (James) Jelles Post en Geartsje (Gayle) van der Molen, 1950-1990
III.14 Letter to/Brief oan Jack Appel en Arendsje Post, 5-5-1993
III .15 to/Brief oan ds Prins te Winsum fan Piter Jelles Post, nd.
III.16 Letter to/Brief oan ds Jan Tiersma, grifformeard dûmeny te Seisbierrum, fan Piter Jelles Post, n.d. (3 A4)
III.17 Letter from Marieke Vreugdenhil-Post to fam. Post-Westra, 21-5-2003
[NB yn bewarring en behear by Jantsje Post]
III.18 Correspondence/Korrespondinsje Piter Post, Seerp Westra en Jantsje Post, 2001-2002
III.19 Letter to/Brief oan Sybren Post by syn 80ste jierdei fan Piter Post, 2003
III.20 11 Letters from Harmen Westra to Aaltje Baarches-Westra, 1968-1975
III.21 Correspondence from and to/Korrespondinsje oan en fan Antje (Ans) Westra-Pel to Piter and Marieke Post-Westra, 1963, 1970
III.22 Correspondence Arendje Appel-Post to Piter and Marieke Post-Westra, 7-1-1963
III.23 Letter to ds and mrs Tysma, n.d.

IV FAMILY DOCUMENTS
IV.1 School reports of/skoallerapporten fan Piter Jelles Post
-1932-1933
-1933-1934
-1934-1935
-1935-1936
-1936-1937
-1938-1939
-1939-1940
IV.1.1 degree/diploma Christelijke Lagere Landbouwschool Franeker, 20-4-1943
IV.1.2 degree/diploma Rijkslandbouwwinterschool, 30-3-1950
IV.1.3 degree/diploma Tuinbouwvakschool, 11-4-1963.

IV.2 Documents Piter Post and Indië

IV.2.1 Royal Army, granting of wearing insignia/Koninklijke Landmacht, ferliening fan dragen insynje, 18-8-1948, in list,  ôfmjitting list ynbegreopen: 25,2 x 35 sm heech
IV.2.2 Ta in wolkom – Ried fan de Fryske Biweging (Wolkom thús út Indië, n.d.)
IV 2.3 Ynvintarisaasje magasynboeken, n.d.
IV.2.4 Kwitânsje Militêr Nr 11153, 19-6-1948
IV.2.5 Diploma soldaat P. Post, 15-5 – 15-6 1948?
IV.2.6 Diary’s from Piter Post, 4 skriften, 4-6-1947 – 1948?
IV.2.7 Diary about Indië from Piter Post, 1-8-1948 – 1-12-1948
[NB yn bewarring en behear by Jantsje Post]
IV.2.8 Lânkaart Hoogvlakte van Bandoeng, 1939
IV.2.9 Erkenning van Ambon, Uitgave van het bureau Zuid-Molukken te ’s Gravenhage, 17-7-1950
IV.2.10 Letter from ‘Heit’ Schoel to Piter Post, 1948 [Schoel wie in pleechheit fan Piter Post yn Indonesië, hy en syn frou en bern wienen leter freonen út de Indië-tiid]
IV.2.11 Losse foto’s oanbelangjende de Indise tiid fan Piter Post, yn blikje

IV.3 Documents connected with the Frisian Movement/Fryske Beweging
IV.3.1Notulen troch Piter Post fan K.F.S. Kristlik Frysk Selskip – Fryske Beweging, n.d.
IV.3.2 Fryske Foriening foar in Federael Europa, ynlieding wierskynlik skreaun troch Goasse Rinse Groustra, typskrift, n.d..
IV.3.3 Fryske Foriening foar in Federaal Europa, typte brief fan J.B. van der Meulen, Marsum, oan F. Kuiper, Grins, 9-11-1950
IV.3.4 Letter from Hendrik Twerda to Brand Sybesma about Striid- en Stúdzjeferbân, 13-6-1952
IV.3.5 Fryske Federalistyske Jongerein, typte brieven/meidielingen, bestjoersleden Goasse Groustra en Piter Post, 1954
IV.3.6 Krantestikken Federaal Europa, 1955
IV.3.7 Brief fan Gousse R. Groustra oan Piter Post, 11-3-1958
IV.3.8 Fragelisten oan Kriten K.F.S., sept. 1958
IV.3.9 Fryske Krite Seisbierrum Bernepriissprekkerij, jan. 1960
IV.3.10 Twa brieven fan Jabik de Boer, skriuwer haadbestjoer K.F.S. oan Piter Post, 6-2-1962 en 5-10-1962
IV.3.11 Brief fan Piter Post oan it haadbestjoer fan it K.F.S., 20-9-1962
IV.3.12 Brief fan Piter Post oan ’e Grifformearde Tsjerkeried fan Seisbierrum, 1-2-1970
IV.3.13 Brief fan Thomas Bakker oan Taco Kingma, n.d.
IV.3.14 Twa brieven fan Piter Post oan Rein Boomgaardt, n.d.
IV.3.15 Oersicht Kriten K.F.S., sept. 1959verzek

IV.4 Genealogical and historical documents
IV.4.1Genealogical notes/Genealogise oantekeningen + brieven út Kanada en Amearika, reisferslach foar tsjerkekrantsje Bân en Bining fan Jelle Sybrens Post, 23-1-1959
IV.4.2 Short Stories by Audrey Appel (=Arendje Appel-Post), sept. 2010
IV.4.3 Oosterbierum door de eeuwen heen, Dooitze Zwart, 17-6-2000
IV.4.4 Seisbierrum Pitersbierrum hjoed en juster, Piter Post (gearstaller), 2000
IV.4.5 Diary/Deiboek fan Piter Jelles Post, 1997-1998
IV.4.6 Live story in handwriting from/Libbensferhaal yn hanskrift fan Piter Post, plm 2000
IV.4.7 Documents Jentje Sybrens; preek Zoude in verhalen van Jefta?; rede O, Gij Vergadering, Aan de Generale Synode der Geref. Kerken te Zwolle, aug. 1946; In Memoriam Ons kerkblad, weekblad van de Gereformeerde Kerken in Zeeland, 15-11-1947
IV.4.8 Lûd- en byldfragminten oer Gerbentje Veldhoen-Westra, makke troch Seerp Westra, 2012

BOX 3
IV.5 Family documents miscellaneous
IV.5.1 Extract grave register/Extract grafregister Sexbierum, 7-3-1970, 12-7-1975
IV.5.2 Proof of ownership graves Sexbierum/Eigendomsbewiis grêven Seisbierrum, 1-8-1980
IV.5.3 Financial settlement heritage/Ofrekken neilittenskip Reintje Westra, widdo Jelle Sybrens Post, des 1984
IV.5.4 Loose notes/Losse oantekeningen Piter Post, n.d.
IV.5.5 Introductions of/Ynliedings fan Piter Post, As wy prate oer de ferhâlding tusken âlders en bern, n.d.
IV.5.6 Account/Rekken W.P.J. Viëtor, senuwarts, 19-4-1990
IV.5.7 Report local residents/Ferslach foar omwenjende Frima Sâltboaring foar Sylhouet, orgaan fan Doarpsbelang Seisbierrum-Pietersbierrum, 4-7-1996 71/2 A4
IV.5.8 Money lending agreements/Geldleen overeenkomst tussen Piter Post en Maria Wilhelmina Hyacintha van der Knaap, 6-8-1992
IV.5.9 Poem written the 80th anniversary of Marieke Post-Westra by Jantsje Post, 24-4-2004

[V WEDDING CARDS, MOURNING LETTERS, ETC.]

[VI BIRTH SPOONS]

VII DOCUMENTS COMPANY/FIRM
VII.1 Land registry documents/Uittreksel van den Perceelsgewijzen Kadastrale, Sybren Jentjes Post, 1-12-1916
VII.2 Loan and mortgage/Jildliening en hypteekstellingen, 2-1-1926, 6-4-1928
VII.3 Policy/Poalis, 1-2-1933
VII.4 Policy/Poalis, 1-3-1933
VII.5 Reports 1950-1982 regarding Wealth tax and income tax returns/Rapporten Aangifte Vermogensbelasting en Inkomstenbelasting
-Company overview financial years/Bedrijfsoverzicht boekjaren
-Calculation of taxable income/Berekening belastbaar inkomen
-Balance sheet with operating calculation/Balans met Exploitatieberekening
-Company overview with profit calculation/Bedrijfsoverszicht met winstberekening
-Business overview financial year/Bedrijfsoverzicht boekjaar
-Business overview with operating account/Bedrijfsoverzicht met exploitatierekening
-Income and assets reports/Rapporten Inkomen en Vermogen, 1-1-1965 – 1-1-1982
VII.6 Inventory/Ynvintaris Jelle Sybrens Post, 1934-1940
VII.7 Agricultural arable plan booklet/Bouwplanboekje fan Jelle Sybrens Post, 1949-1973
VII.8 Policy/Poalis, 18-4-1953
VII.9 Insurance papers/Fersekeringspapieren, sûnt 24-6-1953
VII.10 Agricultural notebook/Lânbounotysjeboekje Piter Jelles Post, 1955 + Assets/Vermogen per 1 Januari 1955 (with personal notes/mei persoanlike notysjes: /…/fan Hanna/…/Wy moatte ek sjonge dat/God ús greate dingen dien hat/…/ VII.11 Policy/Poalis, 1955-1990
VII.12 Assets/Vermogen Jelle Sybrens Post, 1-1-1957
VII.13 Correspondence/Korrespondinsje Bastiaan Buitenrust Hettema mei Piter; en Marieke Post-Westra, 1959
VII.14 I en II Succesagenda, 1959, 1963
VII.15 Contracts/Kontrakten û.o. Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, Coöperatieve Zaaizaad- en Pootgoedtelersvereniging ‘Noordoostpolder’, Heerema n.v., Hettema Zonen, P. Westra & Zoon n.v., Wilco Conserven N.V., Zwaan & De Wiljes, 1962-1974
VII.16 Land appraiser’s tax booklet/Taksaasjeboekje fan lântaksateur Jelle Sybrens Post, 1963-1965
VII.17 Permits/Fergunningen bolleteelt, 1964
VII.18 Notebook Farmland Institute/Grondkamer voor Friesland, notysjeboekje Jelle Sybrens Post, 30-6-1965
VII.19 Farmers plan for the National Agricultural Consultancy/Bouplan Rijkslandbouwconsulentschap, 1965
VII.20 Notebook Farmland Institute/Grondkamer voor Friesland, notysjeboekje Jelle Sybrens Post, -3-1967
VII.21 Bulb planting machine agreement/Oerienkomst bolleplantmasine, 28-9-1967
VII.22 Notebook regarding valuaments/Notysjeboekje oangeande taksaasjes fan Jelle Sybrens Post, 31-7-1969
VII.23 Notebook regarding valuaments/Notysjeboekje oangeande taksaasjes fan Jelle Sybrens Post, 25-5-1970
VII.24 Potato harvester agreement/Overeenkomst inzake gezamelijk eigendom van een aardappelrooier, 4-3-1972
VII.25 Agenda’s fan Jelle Sybrens Post, 1973-1981
VII.27 Agricultural Economics Institute, 1975-1990-Report of the

/Landbouw Economisch Instituut, 1975-1990-Verslag van de
-Financial position/Financiële positie
-Business results/Bedrijfsresultaten
VII.28 Cash books/Kasboeken
-1976-1982
-1981-1983
-1989-1990

VII.29 Accounting documents/Boekhâldbeskieden Jelle Sybrens Post, 1978
VII.30 Wage statements/Leansteaten 1978 Arjen Nieuwhof, Douwe Wytsma, Jan Sippe Hibma
+ M.W. Sjouke, 1987, 1990
+ Payroll bulb seekers and bulb peelers/leanlist bollesikers en -pellers, n.d.
VII.31 Diary/Deiboek Jelle Post, about 1980
VII.32 C.C.L.B. Financial report/Financieel verslag Piter Jelles Post 1983-1991
VII.33 Reports farm bookkeeping/Ferslaggen C.C.L.B., n.d.
VII.34 Contract windmill, 1984
VII.35 Correspondence/Korresponsdinsje Academisch Ziekenhuis Groningen, 1985
VII.36 Bankbook, 1985, 1986, 1987
VII.37 Documents potato inspections/Stichting Keuringsdienst N.A.K., 1986 (potato varieties/ierdappelrassen: Atica, Primura, Morene, Spunta), 1986
VII.38 Financial report/Financieel verslag C.C.L.B. Jelle Post, 1987-1990
VII.39 Income tax return/Aangifte Inkomstenbelasting Jelle Post, 1988
VII.40 Bank statements/Bankôfskriften, 1988-2003
VII.41 Monthly account statement for companies/Maandelijks rekeningoverzicht t.b.v. bedrijven-Rabobank, 1990-1991
VII.42 Monthly account statement for companies-Rabobank, 1990-1991
VII.43 Income tax return/Aangifte Inkomstenkomstenbelasting Piter Jelles Post, 1990 + Wealth tax/Vermogensbelasting, 1991
VII.44 Income tax return/Aangifte Inkomstenbelasting C.C.L.B. Maria Post-Westra, 1988-1990 + Wealth tax/Vermogensbelasting 1991
VII.45 Hierkontrakt, ferhierder: M. Vrij en A. de Jager-Vrij; hierder: Piter Poost, aug 1974
VII.45 Miscellaneous

VIII PURCHASE DEEDS/RECEPTS/BILLS/KEAPAKTEN/KWITÂNSJES, REKKENS
VIII 1 Purchase deeds/Keapakten
VIII.1.1 arable land/boulân Hoarnestreek Seisbierrum, 19-3-1960VIII.1.2 arable land/boulân Hoarnestreek Seisbierrum, 19-9-1963
VIII.1.3 construction terrain/bouterrein Hoarnestreek, Seisbierrum, 19-9-1963
VIII.1.5 arable land/boulân Hoarnestreek en Siverdaleane, Seisbierrum, 14-7-1964
VIII.1.6 arable land/boulân ûnder Pitersbierrum, 8-1-1968
VIII.1.7 meadow/greide Hearewei, Pitersbierrum, 12-2-1969
VIII.1.8 arable land/boulân Foarryp, Winaam, en bou en greide ûnder Winaam, 17-11-1969  
VIII.1.9 farm house/boerehûs, skuorre, lytshûs, poaterhok, skuorke, hiem en grûn Hoarnestreek 46, Seisbierrum, 15-9-1969 2x
VIII.1.10 arable land/boulân Nije Dyksfeart, Seisbierrum, 19-3-1970
VIII.1.11 arable land/boulân Hoarnestreek, Seisbierrum, 18-8-1976 2x
VIII.1.12 arable land/boulân ûnder Seisbierrum, 31-10-1979
VIII.1.13 arable land/boulân Miedleane ûnder Minnertsgea, 11-12-1980
VIII.1.14 arable land/boulân oan ’e Slachte ûnder Easterbierrum, 18-12-1981
VIII.1.15 arable land/boulân oan ’e Seisbierrumerfeart ûnder Seisbierrum, 10-4-1981
VIII.1.16 Hypteek, 8-6-1966
VIII.1.17 Arable land/boulân Nije Dyksfeart, Seisbierrum, 12-3-1968
VIII.1.18 Documents heritage/skieding en dieling neilittenskip Jelle Post en Reintje Westra, Afrekening 26-11-1981, 1981
VIII.1.19 Declaration inheritage tax/Recht van Successie,  Jelle Post, ferstoarn 6-3-1981
VIII.1.20 Leasehold land/Erfpacht grûn Adelenstrjitte Seisbierrum, 1984
VIII.1.21 Lease agreement/Pachtoerienkomst boulân Seisbierrum, 26-8-1974
VIII.1.22 Income tax/Inkomstenbelasting 1983 + Vermogensbelasting 1984 fan Reintje Post-Westra, 1883-1984
VIII.1.23 Mortgage quote/Hypotheekofferte Rabobank, 23-7-1992
VIII.1.24 Dead of sale of farmhouse/Keapakte Stjelp, 8-1-1991
VIII.1.25 Valuation report/Taxatierapport, 8-1-1991
VIII.1.26 arable land/boulân Slachte Seisbierrum, 23-8-1990
VIII.1.27 arable land/boulân Dyksfeart, Seisbierrum, 11-2-1926
VIII.1.28 arable land/boulân Seisbierrum, 16-10-1937
VIII.1.29 arable land/boulân Seibierrum, 7-10-1927
VIII.1.30 arable land/boulân Seisbierrum, 28-1-1954
VIII.1.31 arable land/boulân Seisbierrum, 5-5-1933
VIII.1.32Mortgage/Hypteek, 2-7-1970
VIII.1.33 Mortgage lending/Hypteekferliening, 1983
VIII.1.34 meadow Foarryp Winaam, 9-9-1970
VIII.1.35 meadow Hoarnestreek Winaam, 11-10-1940
VIII.1.36 meadow Winaam, Oasterpolder, 27-7-1900
VIII.1.37 Mortgage/Hypteek, 18-5-1933
VIII.1.38 arable land/boulân Hoarnestreek Winaam, 30-7-1953
VIII.1.39 Mortgage/Hypteek, 24-3-1969
VIII.1.40 Deed of admission of guilt/Akte van Schuldbekentenis, 2-7-1970
VIII.1.41 Mortgage/Hypteek, 10-6-1971
VIII.1.42 Measurements for the land registry/Opmjittingen foar it kadaster, 25-6-1971
VIII.1.43 meadow Foarryp Winaam, 27-10-1971
VIII.1.44 Deed transfer of business inventory/Akte van Overdracht tot meerdere zekerheid bedrijfsinventaris, 12-10-1972
VIII.1.45 Mortgage/Hypteek, 12-10-1972
VIII.1.46 Measurements for the land registry/Opmjittingen foar it Kadaster, 11-9-1973
VIII.1.47 Arable land valuation report/Taxatierapport boulân Seisbierrum, 4-6-1976
VIII.1.48 Bank loan/Jildliening Coöperatieve Raiffaissen-Boerenleenbank, 18-8-1976
VIII.1.49 Deed of admission of guild/Akte van Schuldbekentenis,18-8-1976
VIII.1.50 arable land/boulân Hoarnestreek Seisbierrum, 18-8-1976
VIII.1.51 Damage statement/Schade-opgave, 28-12-1976
VIII.1.52 Mortgage/Hypteek, 15-12-1977
VIII.1.53 Mortgage/Hypteek, 4-8-1983
VIII.1.54 Bank loan/Jildliening Rabobank Harns, 30-12-1988
VIII.1.55 arable land/boulân Slachte Seisbierrum, 23-8-1990

VIII.1.56 Land consolidation allocation register/Toedelingsregister Ruilverkaveling De Bjirmen, 28-8-1984
VIII.1.57 Sales letter of sale farmhouse/Keapbrief ferkeapers erven Jan Jannereth (eigner fan ’e Stjelp, Hoarnestreek 46; boujier 1750) oan Sybren Jentjes Post, 4-10-1989
Genealogical data/Genealogise gegevens:
Jan Sjoerds Jannereth * Seisbierrum 29-10-1859, (Ned. Herfoarmd), arbeider dêr; ferfart op 14-4-1891 út Seisbierrum mei syn heit en mem, broer Menzo en suster Anna nei Noard Amerika; sn fan Sjoerd Jans Jannereth, yn 1859 kastlein te Seisbierrum, yn 1883 dêr bouboer, yn 1891 dêr arbeider (hûsnr 172), x Barradiel 3-11-1883 Dieuwke Annes de Boer
VIII.1.58 Lease agreement/Hierkontrakt Sybren Jentjes Post, boulân ûnder Seisbierrum en Pitersbierrum, 12-1-1932
VIII.59 Lease agreement/Hierkontrakt Sybren Jentjes Post, boulân ûnder Seisbierrum en Pitersbierrum, 12-1-1932
VIII.1.60 Loan with mortgage/Jildliening mei hypteekstelling, 2-1-1928
VIII.1.61 Loan with mortgage/Jildliening mei hypteekstelling, 6-4-1928

IX DOCUMENTS HOUSE WAEDWYN AND LOADS

X MISCELLANEOUS-FERSKAAT
X.1 Speech at the 50th wedding anniversary/taspraak fan Jantsje Post by it 50-jierrich houlik fan Piter Post en Marieke Westra,  titel: Heit en mem.
X.2 Poetry collection/dichtbondel, De ôfwaskkwast en it rek en oare fryske foardrachten-Marieke Post-Westra, Utjouwerij Waedwyn, 2005 + trije gedichten fan Marike Post-Westra
X.3 Schetsen geschiedenis der heilsopenbaring I, oanskaft troch Jelle Sybrens Post
X.4 Schetsen geschiedenis der heilsopenbaring II, oanskaft troch Jelle Sybrens Post

X NEWSPAPER ARTICLES
XI.1 Post, Jantsje, LC 28-12-2005
XI.2 Post, Marieke, LC