GENEALOGY FOEKE THYSSES RIENKS

Stambeam
fan Foeke Thysses Rienks
soan fan Thys Rienks Rienks VI.2
en Saapke Sydses Boersma
en syn neiteam

Sjoch foar foarâlden, taljochting en útlis: Genealogy Rienks

VII.8 Foeke Thysses Rienks * Zeldenrust ûnder Aldebiltsyl -4-1802 † Aldebiltsyl ûnder Froubuorren 21-4-1842, om ende by 40 jier; sûnt 1828 boer op Zeldenrust ûnder Aldebiltsyl; wurdt 2-5-1841 lid minnistegemeente Aldsyl (Rienks 86)
x 1 Holwert 24-5-1829 Trijntje Pieters Koopmans * Holwert 16-9-1808 † Aldebiltsyl ûnder Froubuorren 27-8-1830, 21 jier; dr f. Pieter Hyltjes Koopmans en Grietje Jans Jonker
(Rienks 86)
Grêfskrift fan Tryntsje:
Ik had nauwelijks mijn zoon,
Mijn eerste spruit, gekust,
Maar ach, mijn levenslamp
Werd plotseling uitgebluscht.
De dood had in mijn jeugd
Van vreugde geen erbarmen,
Ik viel van Ega’s borst
In Vaders Godes armen.
Vaarwel mijn gade en zoon,
Mijn ouders en mijn vrinden,
Ik hoop U in mijn jeugd
Bij God eens weer te vinden.
x 2 It Bilt 5-4-1832 Eke Jans Sterkenburg * Blije 1-9-1807 † Aldebiltsyl ûnder Froubuorren 8-9-1846, 39 jier; wurdt op 26-4-1835 lid minnistegemeente Aldsyl; dr f. Jan Anes Sterkenburg en Tetje Jacobs Twijnstra
Mooglik binne Foeke, Tryntsje en Eke alle trije ferstoarn op Zeldenrust

Wurdt fuortset