GENEALOGY
JAN JOHANNES RIENKS

SOAN FAN JOHANNES RIENKS RIENKS EN SAAPKE SYDSES BOERSMA
EN SYN NEITEAM
Sjoch foar foarâlden, taljochting en útlis: Genealogy Rienks

VII.2 Jan Johannes Rienks * Marrum 25-6-1776 † Kloosterburen (Grinslân) 7-7-1841, 65 jier; boer te Pieterburen en Kloosterburen (op ’e pleats fan syn skoanâlden);
x Pieterburen en Wierhuizen 14-9-1806 (ûndertrou Onderdendam 23-8-1806) Heilina Luitjens Siersema (ek: Hijlena Siertsema) * Kloosterburen -1-1787 ~ Hornhuizen 28-1-1787 † Kloosterburen 19-8-1832; dr f. Luitjen Martens Siersema, boer te Kloosterburen, en Foske Jans
Jan en Heilina binne de stamâlden fan ’e Grinslânske Rienksen.
(Rienks 49)
Sjoch: Rienks, Sipma, Blijstra en Koopmans – VIb.2, side 154
Bern:
1 Johannes Jans Rienks * Kloosterburen 1807/1808 † dêr 3-2-1829, 21 jier
2 Luitjen Jans Rienks, folget VIII.4
3 Nanne Jans Rienks * Kloosterburen 1810; boer te Kloosterburen; ferfart nei Noard Amearika, wierskynlik dêr boer te Sheboygan, Wisconsin;
x Kloosterburen 14-6-1838, skieding Kloosterburen 19-8-1848, fûnis 29-6-1848, Sybrigje Gerrits Posthumus * Burum 8-7-1801; dr fan Gerrit Posthumus, hielmaster te Burum, en Antje Johannes Siccama
4 Marten Jans Rienks * Pieterburen 1811 † Kloosterburen 14-10-1848, 37 jier; by ferstjerren sûnder berop te Kloosterburen
5 Biense Jans Rienks, folget VIII.5
6 Fokko Jans Rienks, folget VIII.6
7 Aukje Jans Rienks * Kloosterburen;
Klaas Westerdijk
8 Foske Jans Rienks * Kloosterburen;
x Reinder Elema; boer te Garsthuizen, letter kastlein te Grins 
9 Jan Jans Rienks, folget VIII.7

10 Auke Jans Rienks, folget VIII.8

 

 

 

 

GENERAASJE VIII
VIII.4 Luitjen Jans Rienks 
* Kloosterburen 8-11-1809 † Pieterburen 5-12-1851, 42 jier, oan de tyfus; boer te Pieterburen;
x 27-5-1837
 Zwaantje Kornelis Westerdijk * Uithuizen 14-7-1814 † Wierhuizen, gemeente Eenrum 7-8-1880, 66 jier; dr fan Cornelis Ewes Klaassens Westerdijk en Emke Luitjes ter Borg, boeren te Uithuizen;
Zwaantje x 2e 8-9-1853, har sweager, Jan Jans Rienks (VIII.5)
(Rienks, side 106)
Bern:
1 Kornelis Luitjens Rienks
 * Pieterburen 6-1-1838 † dêr 14-1-1852, 14 jier, yn it iis bleaun
2 Jan Luitjens Rienks, folget IX.5
3 Heilina Luitjens Rienks 
* Pieterburen 19-10-1840
4 Heilina Luitjens Rienks
* Pieterburen 14-8-1841 † dêr 14-3-1907, 65 jier;
x Eenrum 6-11-1862 Derk Luitjes Broekema * Pieterburen 17-9-1822 † dêr 27-12-1898, 76 jier; sn fan Luitje Derks Broekema en Siebrich Harmannus Havinga
5 Johannes Luitjens Rienks, folget IX.6 
6 Ludolf Luitjens Rienks, folget IX.7
7 Emke Luitjens Rienks 
* Pieterburen 15-9-1845 † Hellum, gemeente Slochteren, 1-9-1888, 42 jier, [] Hellum; by trouwen sûnder berop te Pieterburen;
x Eenrum 16-8-1879, 33 en 25 jier,
 Gilles de Langen * Haren 4-1-1854 † Sappemeer 22-2-1937, 83 jier; skoallehaad, yn 1880, ’88 te Hellum; yn 1898 te Sappemeer; sn fan Zacharias Jan de Langen, yn 1879 rykskommys te Pieterburen, yn 1898 sûnder berop te Kleinemeer, gemeente Sappemeer, en Helena de Boer
Gillis x 2 Hoogezand 27-12-1898, 44 en 29 jier, Jantje Noordhoek * Windeweer, gemeente ; dr fan Lambertus Noordhoek, smid te Windeweer, en Trijntje Siegers
8 Martinus Luitjens Rienks, folget IX.8
9 Ludewina Kornelia Luitjens Rienks 
* Pieterburen 28-1-1852 † Uithuizen 31-1-1903, 51 jier;
x Eenrum 1-5-1879
 Tjaard Derks Boukema * Uithuizen 9-12-1844 † dêr 29-11-1920, 75 jier; boer te Uithuizen; sn fan Derk Pieters Boukema en Stientje Tjaards Oosterhuis, boeren te Uithuizen

VIII.5 Biense Jans Rienks * Kloosterburen 26-5-1813 † Ulrum 29-7-1873, 60 jier; boer te Breede, gemeente Warffum; koarnskipper te Ulrum en Hornhuizen;
x Kloosterburen 24-11-1835 Grietje Pieters Bronkema * Hornhuizen 21-2-1805 † Ulrum 22-10188, 83 jier; dr fan Pieter Pieters Bronkema en Pieterke Pieters Fes
(Rienks, 107)
Bern:
1 Jan Rienks, folget IX.9
2 Pieter Bienses Rienks, folget IX.10 * Breede, gemeente Warffum, 11-11-1834; binnenskipper; emigreart nei de USA;

3 Heilina Bienses Rienks; twa bern
B.P. Boukema; te Ulrum
4 Katharina Bienses Rienks
5 Gerrit Bienses Rienks, folget IX.11
x Grietje Loots
6 Luitje Bienses Rienks
* Wierhuizen 1852 † dêr 22-9-1853, 1 jier

 

VIII.6 Fokko Jans Rienks * Kloosterburen 1814: yn 1848 sûnder berop te Kloosterburen; yn 1851, ’53 boer te Eenrum; yn 1855, ’57 idem te Startenhuizen, gemeente Kantens; yn 1871 taper te Garmerwolde, gemeente Ten Boer; yn 1875 deihierder te Garsthuizen, gemeente Stedum; yn 1875 dêr dykarbeider;
Grietje Jans Kuipers (ek: Geertje) * Baflo 5-5-1832 † Grins 16-12-1902, 70 jier; by twadde houlik sûnder berop te Haren; dr fan Jan Pieters Kuipers, timmerman te Baflo, en Renske Melles Groeneveld (yn stjerakte fan Grietje neamd: Reinje Mellis Groeneveld)
Grietje x 2 Grins 19-11-1876, 44 en 57 jier, Joseph Stumpe * Grins 26-12-1818; yn 1876 greidboer te Grins; sn fan Jan Stumpe, slachter te Grins, en Anna Wieringa
Joseph x 1 Anna Berents Arents

Bern:
1 Jan Fokkoos Rienks * Kloosterburen † Leens 29-1-1915, 68 jier; by ferstjerren turfskipper te Leens;
Dina Dwarshuis
2 Jan Fokkoos Rienks
3 Luitje Fokkoos Rienks
* Eenrum 23-2-1851
4 Auke Fokkoos Rienks * Startenhuizen † dêr 13-2-1857, 13 dagen 
5 Heilina Fokkoos Rienks * Kloosterburen † dêr 8-10-1845, 7 dagen
6 Helena Fokkoos Rienks * Eenrum 7-4-1853 † Garsthuizen 20-2-1875, 21 jier; by ferstjerren tsjinstfaam te Garsthuizen
7 Biense Fokkoos Rienks * Startenhuizen (hûs 29), gemeente Kantens, 25-2-1855
8 Rendina Rienks * Kloosterburen 14-1-1848 † Grins, wenjend te Kloosterburen, 8-3-1923, 75 jier; by trouwen faam te Warhuizen;
x Leens 9-11-1871, 23 en 29 jier, Steffen van der Klei * Wehe, gemeente Leens; by trouwen sûnder berop te Warfhuizen; sn fan Eelke Jans van der Klei, yn 1871 deihierder te Wehe, en Elisabeth Renderts Vielstra
9 Johannes Fokkoos Rienks, folget * Eenrum 4-10-1849 † Grandville, Michigan, USA 24-10-1917, 68 jier, [] Grandville, Michigan; Doopsgesind; by trouwen boere-arbeider te Lutke Saaxum, gemeente Winsum; yn 1888 deihierder te Bedum; ferfart yn 1888 mei syn frou en ien bern nei Noard Amearika, yn emigraasjeregister wurdt as reden opjûn: ‘Verbetering van bestaan’;
x Eenrum 26-4-1883, 33 en 21 jier, Gezelina Zijlma (Lena) * Eenrum -2-1862 † Grandville, Michigan, 13-9-1915, 53 jier, [] Grandville, Michigan; by trouwen faam te Eenrum; dr fan Jan Zijlma en Frouwke Woltman, deihierders te Eenrum
Bern:
1 Geertje Rienks
2 Jan 

VIII.7 Jan Jans Rienks * Kloosterburen † Pieterburen 28-7-1875, 48 jier; boer te Pieterburen;
x 8-9-1853 Zwaantje Kornelis Westerdijk; x 1 Luitjens Jans Rienks
Bern:
1 Kornelis Jans Rienks, folget IX.

VIII.8 Auke Jans Rienks * Kloosterburen; op te Rottum en op Vierverlaten;
x 5-5-1856 Janna Havinga Ritzema * 14-12-1828 † Ezinge 1-11-1911
Bern:
1 Zwaantje Aukes Rienks * Rottum 21-8-1866;
x 17-5-1893 Frans Burglar * 13-3-1870
2 Jan Aukes Rienks, folget IX.

IX.5 Jan Luitjens Rienks * Pieterburen 9-3-1839 † Grins 1-8-1912, 73 jier, [] Baflo; boer te
x 1 Oldehove 29-3-1867 Anje Rikkerts Aalfs * Niehove, gemeente Oldehove, 1-7-1846 † Rasquert, gemeente Baflo, 6-11-1874, 28 jier; dr fan Rikkert Hendriks Aalfs en Pieterke Harms Kleima;
x 2 Baflo 29-7-1876 Annechien Everts Holtsema * Ezinge 19-10-1845 † Baflo 27-2-1906, 60 jier, [] Baflo; dr fan Evert Brands Holtsema en Enje Davits Hartsema
Bern út it earste boask:
1 Zwaantje Rienks * Winsum (Grinslân) 10-5-1869 † Warffum 13-10-1945, 76 jier, [] Den Andel;
x 1 Baflo 29-4-1897 Geert Marringa * Stedum 2-8-1869 † Den Andel, gemeente Baflo, 29-5-1903, 33 jier; bakker te Den Andel; sn fan Jan Elles Marringa en Trijntje Geerts Nienhuis;
x 2 Baflo 7-4-1904 Krijno Westerdijk * Ulrum 1880 † Haren 5-5-1929, 49 jier; sn fan Jan Westerdijk en Harmanna Neeltje Groothuis
2 Pieterke Rienks * Winsum 1872;
x Baflo 19-8-1898 Jan Schaver * Hornhuizen 1870; sn fan Enne Schaver en Geertje Beukema
3 Rikkerdina Lusina Rienks * Rasquert 12-11-1873 † 23-7-1955, 81 jier
Bern út it twadde houlik:
4 Evert Rienks* Baflo 1878 † dêr 4-6-1885, 7 jier
5 Luitjen Jans Rienks, folget X.11
6 Evert Enno Jans Rienks, folget X.12

IX.6 Johannes Luitjens Rienks * Pieterburen 8-2-1842 † Wierhuizen, gemeente Eenrum, 5-8-1906, 64 jier; boer te Eenrum, yn 1886 te Wierhuizen;
x Eenrum 26-7-1882, 40 en 22 jier, Simentje Frieling (ek: Siemkje, Symke) * Eenrum 1860 † Grins 23-9-1923, 63 jier; by trouwen húshâldster te Eenrum; dêrnei dêr boerinne; as widdo sûnder berop te Haren; dr fan Jannes Frieling, boer te Eenrum, en Seike Mulder
Bern:
1 Jannes Rienks
* Wierhuizen, gemeente Eenrum, 5-2-1886 † Haren 20-2-1920, 34 jier; by ferstjerren sûnder berop te Haren

IX.7 Ludolf Luitjens Rienks * Pieterburen 7-1-1844 † Wehe, gemeente Leens, 5-3-1932, 88 jier;
x Kloosterburen 20-3-1878 Klazina van Dijken * Ulrum 6-12-1847 † Grins 20-5-1925, 77 jier; dr fan Klaas Lubberts van Dijken en Grietje Joostes Straat
Bern:
1 Luitje Ludolfs Rienks, folget X.13
2 Klaas Ludolfs Rienks * Hornhuizen, gemeente Kloosterburen 21-4-1883 † dêr 23-6-1884, 14 moanne
3 Klaas Ludolfs Rienks, folget X.14
4 Marten Rienks * Hornhuizen -9-1888 † dêr 3-5-1889, 8 moanne

IX.8 Martinus Luitjens Rienks
* Pieterburen 1-10-1849 † Wehe, gemeente Leens, 20-8-1921, 71 jier, [] Wehe; boer te Wehe. yn 1905 dêr kommisjonêr;
x 1 Eenrum 24-9-1870 Jakomina Heidema * † Tinallinge, gemeente Baflo, 24-5-1874, 21 jier; boerinne te Wehe; dr fan Jan Egbers Heidema en Hillechien Jans Bleker
x 2 Leens 13-7-1876 Louke Wiersum * Warfhuizen, gemeente Leens, 20-11-1852 † Grins 17-1-1923, 70 jier, [] Wehe den Hoorn; dr fan Jene Kornelis Wiersum en Anje IJpes Marringa
Bern út it earste boask:
1 Luitje Rienks * Tinallinge 11-12-1870 † dêr 7-1-1871, 27 dagen
2 Zwaantje Rienks * Tinallinge 4-9-1872 † Grins 12-5-1931, 58 jier, [] Grins, Esserveld; by trouwen sûnder berop te Wehe;
x Leens 23-12-1905 Jan Pieter Oswald * Grins 22-12-1865 † dêr 30-6-1932, 66 jier, [] Grins, Esserveld; koperslachter te Grins; sn fan Frans Oswald, koperslachter te Grins, en Anna Catharina Kiestra
3 Luitje Rienks
Bern út it twadde houlik:
4 Jene Rienks, folget X.15

IX.9 Jan Rienks * Breede 11-11-1834  – wettige by houlik fan syn âlden;
x 26-2-1859 Geertje Nienhuis * Eenrum 1839; dr fan Klaas Eilderts Nienhuis en Maria Kornelis Wiersum
Bern:
1 Grietje Rienks * Ulrum 1860 † dêr 14-3-1862, 2 jier
2 Biense Rienks * Ulrum -7-1864 † dêr 23-9-1864, 2 moanne

IX.10 Pieter Bienses Rienks * Wierhuizen, gemeente Eenrum, 22-4-1837 † Ulrum 17-5-1904, 67 jier;
x 30-5-1867 Frederika Pieters Wierenga * Wehe, gemeente Leens, 12-12-1843 † Ulrum 20-8-1901, 57 jier; dr fan Pieter Friks Wierenga en Gijsberdina Joanna ter Haar
Bern:
1 Biense Pieters Rienks, folget X.16
2 Pieter Pieters Rienks * Broek, gemeente Eenrum, 6-11-1869 † Ulrum 8-12-1874, 5 jier
3 Gerhardus Johannes Rienks
4 Gerhardus Johannes Rienks, folget X.17
5 Gijsbertus Joannes Rienks

6 Geertje Rienks
7 Geertruida Johanna Rienks

GENERAASJE X

X.11 Luitjen Jans Rienks * Baflo 16-5-1881 † Rasquert, gemeente Baflo 10-10-1970, 89 jier; oant 1928 mûnder te Baflo;
x 2-5-1907 Aukea Vos * Winsum (Grinslân) 12-2-1884 † Baflo 28-4-1979, 95 jier; dr fan Roelof Roelofs Vos en Jantje van der Hoek
Bern:
1 Anco Jan Rienks, folget XI.9
2 Roelof Jan Rienks XI.10 
* 19-5-1913

X.12 Evert Enno Jans Rienks * Baflo 1888;
x Adorp 17-5-1919 Albertina Bolhuis * Adorp 1890; dr fan Louwe Jans Bolhuis en Gepke Clevering
Bern:
1 Anco Jan Rienks, folget XI.11
2 Evert Enno Rienks

X.13 Luitje Ludolfs Rienks * Hornhuizen, gemeente Kloosterburen, 1-7-1879 † Grins 1945, 66 jier;
x Kantens 23-5-1910 Foske van Veen * Rottum, gemeente Kantens, 9-7-1881 † Grins 8-12-1952, 71 jier; dr fan Hendrik Derks van Veen en Antje Klaassens Venhuizen
Bern:
1 Ludolf Hendrik Rienks 
* 1-11-1911 † 20-10-1941, 29 jier
2 Hendrik Marten Rienks, folget XI.12

X.14 Klaas Ludolfs Rienks * Pieterburen 19-8-1885 † Kampen 25-12-1971, 86 jier;
x 14-12-1918 Louwke Geerts Zaatjer * Hornhuizen 30-1-1886 † 1-2-1959, 73 jier; dr fan Roelf Zaatjer en Freerkje Kloosterboer
Bern:
1 Ludolf Roelf Marten Rienks, folget XI.13
2 Frederika Klazina Rienks * Kloosterburen, gemeente Eenrum, 30-10-1920 † Emmeloord, gemeente Flevoland, 6-1-2012, 89 jier, []Emmeloord] x Grins 5-3-1946 Tjark Hinderikus Stikker * Scheemda 8-1-1918; boer yn ’e Noard Oast Polder

X.15 Jene Rienks * Tinallinge, gemeente Baflo, 22-5-1877 † Amsterdam; [] Amsterdam, Ooster Begraafplaats; learaar te Amsterdam;
x Amsterdam 31-5-1905 Trijntje Mast * Amsterdam 24-6-1882 † Bennebroek 24-4-1969, 86 jier, [] Amsterdam, Ooster Begraafplaats; ûnderwizeres; dr fan Jan Koops Mast en Tetje Wybes de Haan, bôlebakkers te Amsterdam
Bern:
1 Martinus Jan Rienks, folget XI.14
2 Jan Ludolf Rienks * Amsterdam 21-2-1911 † dêr 18-1-1912, 10 moanne. [] Amsterdam, Ooster Begraafplaats
3 Tetta Swaentina Rienks * Amsterdam 17-8-1914 † Flylân 7-7-1994, 79 jier, [] Flylân;
Jacobus Christinus Noordzij (Jacques) * Rotterdam omstrings 1920 † 6-9-2006
4 Louise Maria Catharina Rienks * Amsterdam 26-10-1915

X.16 Biense Pieters Rienks * Wierhuizen, gemeente Eenrum, 17-2-1868 † Ulrum 8-10-1909, 41 jier;
x 28-5-1902 Meiske Verburg * Ulrum 4-3-1866 † dêr 4-10-1957, 91 jier; dr fan Gerrit Roelfs Verburg en Bruna Jager
Bern:
1 Frederika Rienks * Ulrum 20-11-1902 † dêr 6-10-1903, 10 moanne
2 Gerhardus Rienks, folget XI.15
3 Pieter Rienks, folget XI.13
4 Frederik Rienks, folget XI.14

X.17 Gerhardus Johannes Rienks * Broek, gemeente Eenrum, 17-3-1871 † Feerwerd, gemeente Ezinge, 3-4-1947, 76 jier, [] Feerwerd;
x 14-11-1896 Janna van der Tuuk * Leegkerk 1-3-1876 † Feerwerd 21-9-1963, 87 jier, [] Feerwerd; dr fan Harmanns van der Tuuk en Emke van der Klei
Bern:
1 Pieter Rienks, folget XI.15
2 Harmannus Rienks, folget XI.16

  • Geboren   22 november 1899 – Ulrum
  • Overleden   16 mei 1980 – Feerwerd, Ezinge, leeftijd bij overlijden: 80 jaar oud

3 Frederica Rienks

GENERAASJE XI

XI.9 Anco Jan Rienks * Baflo 10-5-1909 † Grins 4-9-1984, 75 jier;
x 2-5-1935 Harmanna Hansen * Steenbergen, gemeente Roden, 4-6-1907 † Winsum (Grinslân) 28-2-2002, 94 jier; dr fan Hendrik Hansen en Eefke Boerma
Bern:
1 Luitje Jan Rienks XII.3
2 Eefke Aukea Rienks
3 Aukea Lucia Gezine Rienks

XI.11 Anco Jan Rienks
x Fokelina Gretha Tammens; dr fan Pieter Tammens en Aaltje Tammens
Bern:
1 Aly Albertha Rienks
2 Albertha Gerda Rienks
3 Evert Pieter Rienks XII.4

XI.12 Hendrik Marten Rienks * 2-4-1915 † 2005, 90 jier;
x 1 Wietje Wiebranda Smit * 6-7-1917 † 1952, 35 jier;
x 2 Adriana Paulina van der Veer
Bern út it earste houlik:
1 Luitje Willem Rienks XII.15
2 Willem Jan Rienks XII.16

XI.13 Ludolf Roelf Marten Rienks * Hornhuizen 12-6-1919;
x Kloosterburen 20-5-1944 Anna Louise Bolomey * Nes, It Amelân, 29-5-1920 † Geertruidenberg, Noard-Brabân, 7-4-2009, 88 jier; dr fan Johan Benjamin William Bolomey, boargemaster fan ’t Amelân, en Lemke Wiebes Postma
Bern:
1 Klaas Rienks, folget XII.17

XI.14 Martinus Jan Rienks * Amsterdam 30-22-1907 † Dordrecht 1-2-1993, 85 jier, [kremeard Dordrecht, Essenhof] x Antje Volmina Stroman * Graft, gemeente De Rijp (Noard-Hollân) 13-11-1909 † Dordrecht 4-6-2002, 92 jier [kremeard Dordrecht, Essenhof]; dr fan Adriaan Stroman, bakker en winkelman, en Petronella Elisabeth van Oest
Bern:
1 Jene Adriaan Rienks, folget XII.18
2 Anneke Tetta Rienks
3 Adriaan Hans Rienks XII.19

XI.15 Gerhardus Rienks * Ulrum 3-8-1904 † dêr 20-3-1998, 93 jier, [] Ulrum;
x 14-11-1929 Jantje Walsma * Baflo 28-10-1909 † Ulrum 26-1-1999, 89 jier, [] Ulrum; dr fan Willem Walsma en Janna Jongman
Bern:
1 Willem Rienks XII.20
2 Biense Rienks XII.21
3 Janna Meiske Rienks (Janny)

XI.16 Pieter Rienks * Ulrum 8-5-1906 † Grins 26-1-1976, 69 jier, [] Ulrum;
Henderika Regeling * 22-4-1908 † Ulrum 28-5-1984, 76 jier, [] Ulrum
Bern:
1 Riepko Rienks XII.22; sjauffeur
2 Biense Rienks XII.23
3 Hendrik Rienks XII.24

GENERAASJE XII
XII.17 Klaas Rienks * 18-3-1945; feedokter;
x 22-12-1971, skieden, Nelly Diny Wilhelmina van Rossum du Chattel (Nelleke) * Den Haach, Skeveningen 25-3-1949; dr fan Cornelis Jan Hendrik van Rossum du Chattel, ûnderwizer, en Pieternella Schuijff
Nelly w.m. Herman Müller
Sjoch: Parenteel van Francois du Chattell – XII.46; Parenteel Van Rossum du Chattel – XII.46
Bern:
1 Lemke Rienks * 8-3-1973; jurist;
x Bastiaan Willem Adwin Tapio Jongerius * Amstelveen; arzjitekt; sn fan Adrianus Alwin Jongerius en Henriëtte Wilhelmina Anna Marie Bär, eigner lampewinkel