GENEALOGY KLAAS JOHANNES RIENKS

Stambeam
fan Klaas Johannes Rienks
soan fan Johannes Rienks Rienks VI.1
en Aukje Sydses Boersma
en syn neiteam.
Sjoch foar foarâlden, ynlieding en útlis sjoch: Genealogy Rienks

Yn dizze staach wurdt Rienks ek wol Rinks.
By de berte fan ’e bern stiet yn it Grinslânske Befolkingsregister gauris Rinks ynstee fan Rienks; Klaas tekenet meast mei, betiden folút: Klaas Johannes Rienks of K:J: Rienks; yn ’e trou-akte fan syn soan Frederik tekenet er mei Rinks; yn har stjerakte wurdt Jantje

VII.4 Klaas Johannes Rienks (ek: Rinks) * Marrum 14-1-1789 † Loppersum (Grinslân) 21-2-1870, 81 jier; boer te Huizinge, gemeente Middelstum (Grinslân), letter te Loppersum, yn 1856 sûnder berop te Garsthuizen, yn 1861 rintenier te Huizinge, yn 1862 sûnder berop te Kantens, by ferstjerren rintenier te Loppersum;
 Rijnks brûkt;
x Middelstum 9-12-1812 Jantje Freerks Bruininga * Uithuizen 1-2-1789 ~ dêr 8-2-1789 † Huizinge 24-10-1860, 71 jier; by trouwen tsjinstfaam; dr f. Freerk Harms (ek: Frerijk) en Jantje Sijwerts
Jantje Freerks kin net skriuwe; yn ’e trou-akte fan har dochter Jantje stiet hja te boek sûnder achternamme
(Rienks 60)
Bern:
1 Johannes Klazes Rienks, folget VIII.14
2 Aukina Klaassens Rinks
* Huizinge 6-1-1814 † Leermens 1-8-1882, 68 jier;
x 1 Ten Boer 16-4-1840 Euwke Wiltes Evenhuis * Middelbert 4-12-1792 ~ dêr 9-12-1792 † Woltersum 25-4-1843; sn fan Wiltke Euwkes Evenhuis en Sibbrig Ellens
x 2 Loppersum 22-9-1845, 31 en 33 jier, Johannes Egberts Homan * ’t Zandt 16-1-1812 † Loppersum 13-3-1877; yn 1845 weinmakker te Loppersum; sn fan Egbert Jans Homan, weinmakker te ’t Zandt en Usquert, en Ettje Jakobs Bennema
2 Frederik Klaassen Rienks, folget VIII.15 

4 Jantje Klaassens Rinks
(Jantje tekenet har trou-akte mei Rinks; yn har stjerakte stiet hja te boek as Rienks) * Huizinge 1-6-1818 † Ten Boer 8-12-1904, 86 jier; by har earste boask sûnder berop te Huizinge, by har twadde houlik winkelfrou te Garsthuizen;
x 1 Middelstum 19-7-1844, 26 en 34 jier, Roelf Geerts Zuidema * Rottum, gemeente Kantens ~ Rottum 24-12-1809 † Garsthuizen 5-2-1859; by trouwen boer te Wierhuizen, gemeente Eenrum; sn fan Geert Roelfs Zuidema en Derkje Melles Groeneveld, boeren te Rottum en Wierhuizen;
x 2 Stedum 27-3-1862, 43 en 48 jier, Gerrit Nannings Bierma * Garrelsweer, gemeente Loppersum, 13-6-1813 † Loppersum 4-1-1900; by syn twadde houlik sûnder berop te Garsthuizen; sn fan Nanning Lambertus Bierma en Jantje Meijers, yn 1862 beide sûnder berop te Loppersum 
Gerrit x 1 Geertruid Jacobs Kremer †Garsthuizen 9-1-1860
5 Klaaske Klazes Rinks
(Klaaske tekenet har trou-akte mei: Rinks) * Huizinge 29-12-1820 † Blijham, gemeente Wedde, 20-1-1895, 74 jier; by trouwen sûnder berop te Garsthuizen, gemeente Stedum;
x Slochteren 13-12-1856, 35 en 50 jier, Jan Geerts Tipkers * Bellingwolde 18-11-1806 ~ Vriescheloo 23-11-1806 † Lutjeloo, gemeente Wedde, 21-11-1878; yn 1856 nôtmûnder te Harkstede, gemeente Slochteren; sn fan Geert Jans Tipkers en Engeltje Kaspers Groothuis
6 Truda Klazes Rinks
(yn berte- en stjerakte neamd: Rinks) * Huizinge 8-3-1823 † Ulrum 31-12-1891, 68 jier; by trouwen sûnder berop te Huizinge; by ferstjerren loazjeminthâldster te Ulrum;
x Ulrum 29-10-1849, 26 en 33 jier, Krijno van der Borgh Groothuis * Ulrum 10-8-1816 † dêr20-8-1878; boer te Ulrum, dêr letter loazjeminthâlder; sn fan Albert Kaspers Groothuis en Hermanna Neeltje van der Borgh, boeren te Ulrum, Hermanna wennet yn 1849 sûnder berop te Hylpen
7 Jan Klazes Rienks (yn berte- en stjerakte neamd: Rinks) * Huizinge 18-2-1826 † dêr 15-10-1826, 8 moanne
8 Jan Klazes Rinks * Huizinge 4-12-1829 † dêr 21-1-1830, 7 wiken
9 Jan Klazes Rienks
(yn Boargerlike Stân: Rinks; Jan tekenet: Rienks) * Huizinge 15-6-1831; by houlik timmerman te Huizinge;
x Wedde 2-11-1861, 30 en 22 jier, Grietje Oostindier * Woldendorp, gemeente Termunten 30-5-1839 † Zuidhorn 30-9-1912, 73 jier; yn 1861 keapfrou te Blijham, gemeente Wedde; dr fan Heino Berends Oostindier, yn 1839 winkelman te Woldendorp, yn 1861 dêr keapman, en Epke Reints Wildeman
Grietje x 1 Albert Bultema * Blijham, gemeente Wedde † Lutjeloo, gemeente Wedde 23-12-1860, 35 jier; keapman te Blijham; sn fan Freerk Bultema en Antje Kaspers Groothuis
Grietje x 3 Hoogkerk 3-3-1870, 30 en 45 jier, Jan Egberts Schuil * Aldegea, Smellingerlâ; lânbrûker te Hoogkerk; sn fan Egbert Pieters Schuil, deihierder te Aldegea en Marum, en Eltje Jakobs Kasimier
Jan x 1 Nieske Bos

GENERAASJE VIII
VIII.14 Johannes Klazes Rienks * Middelstum † Engelbert, gemeente Noorddijk 10-11-1873, 61 jier; by ferstjerren taper te Engelbert;
x Grietje Kuipers *

VIII.15 Frederik Klaassen Rienks (tekenet syn trou-akte mei Rinks, syn heit dan allyksa; letteroan tekenet er Rienks) * Huizinge 20-6-1816 † Loppersum 4-8-1890, 74 jier; by trouwen en yn 1849, ’51 sealmakker te Loppersum; yn 1854, ’84 en by ferstjerren dêr loazjeminthâlder;
x Ten Boer 31-8-1848, 32 en 30 jier, Monje Kamphuis * St. Annen, gemeente Ten Boer, 27-2-1818 † Loppersum 20-11-1884, 67 jier; by trouwen sûnder bepaald berop te Thesinge; dr fan Roelf Hindriks Kamphuis, yn 1818 keapman te St. Annen, en Attje Gerrits Kreemer, kastleins te St. Annen
Bern:
1 Jantje Rienks * Loppersum 20-4-1849 † dêr 11-9-1910, 61 jier;
x Harmannus Brouwer
2 Attje Rienks * Loppersum 23-10-1851 ; by trouwen loazjeminthâldster te Stedum;
x Ten Boer 13-5-1897, beide 45 jier, Hendrik Schipper * Garrelsweer; by trouwen rytúchferhierder te Ten Post; sn fan Hendrik Hendriks Schipper en Riefke Arends Huisman
3 Klaas Frederiks Rienks * Loppersum 25-2-1854 † dêr 19-6-1915, 61 jier; loazjeminthâlder te Loppersum;
x Bedum 18-4-1891, 37 en 22 jier, Janna Prins * Huizinge, gemeente Middelstum; by trouwen faam te Bedum; dr fan Marten Prins, deihierder te Bedum, en Beike Kapaan
4 Roelina Rienks * Loppersum 6-1-1857

Wurdt fuortset