Stambeam
fan Kornelis Johannes Rienks
soan fan Johannes Rienks Rienks VI.1
en Aukje Sydses Boersma
en syn neiteam.
Sjoch foar foarâlden, ynlieding en útlis: Genealogy Rienks –

De generaasjenûmering wurdt per staach werkenber mei de inisjalen fan ’e stamheit, mei yngong fan de sande generaasje, yn dizze tûke: KJR VII en begjint dêr mei in nije telling per persoan.

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
Rienks + sidenûmer ferwiist nei: G. Terpstra, Famyljeboek fan de Rienksen, De Terp, Ljouwert 1955

Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?
Sykje mei de sykfunksje.
A translation of this pedigree is on its way.

RTR VII.1 Kornelis Johannes Rienks (ek: Cornelis) * Marrum 3-12- 1790 † Froubuorren 29-10-1863, 73 jier; oant Alde Maaie 1833 boer op Jousmabuorren (Jousmabuorsterterp) ûnder Hallum, sûnt 1833 gernier te Hallum, yn 1834 dêr arbeider;
x Hallum 6-11-1816 Baukje Hendriks Stelwagen ~ Hallum 22-4-1791 † dêr 25-4-1831, 40 jier; dr f. Hendrik Johannes Stelwagen, hiel- en froedmaster, yn 1811 sjirurgyn te Hallum, en Sjoukje Jacobs Mellema
(Rienks 60)
Bern:
1 Johannes Kornelis Rienks
2 Sjoukje Kornelis Rienks
3 Hendrik Kornelis Rienks
4 Biense Kornelis Rienks
5 Aukje Kornelis Rienks * 29-6-1831 † 27-5-1831

 

Sjoch: Genealogy Rienks