GENEALOGY RIENK JOHANNES RIENKS

Stambeam
fan Rienk Johannes Rienks
soan fan Johannes Rienks Rienks VI.1
en Aukje Sydses Boersma
en syn neiteam.
Sjoch foar foarâlden, ynlieding en útlis sjoch: Genealogy Rienks

 

VII.3 Rienk Johannes Rienks * Marrum 23-3- 1786 † Hallum 14-1-1833, 47 jier, neffens oerlevering deaslein by de toer op it tsjerkhôf fan Hallum; húsman/boer op Walta state te Hallum (brûkt krapoan 120 pm., ynventaris by ferstjerren Rienks, side 50)
x Hallum 12-12-1812 Antje Jans van der Meij * Westernijtsjerk 4-12-1788 ~ dêr 7-12-1788 † Hallum 31-3-1824; dr f. Jan Jans van der Meij, boer te Westernijtsjerk, en Nænts Foppes Wymstra
relaasje mei Doetje Jans van der Kooi (ek: Van der Kooy) * Hallum 2-1-1803 ~ dêr 20-2-1803 † dêr (neffens har beppesizzer Jacob Sieds Rienks, Rienks side 51) yn it earmhûs 9-4-1868; tsjinstfaam letter húshâldster by Rienk; by har hat Rienk sân bern, op ’e âldste nei allegear erkend; dr f. Jan Hendriks van der Kooy en Lijsbeth Jacobs
Rienk wurdt feroardiele ta fjirtjin dagen finzenis en beteljen fan ’e proseskosten fanwegen syn mishanneljen fan ’e plysjes Frans Oenes Fortuin en Jacob Fopkes Krol doe’t dy yn opdracht fan ’e doarwarder passe moasten op it yn arrest stelde guod fan ’e beklaagde.
Rienk ferstjert neidat er op 7-1-1833 mishannele is troch fjildwachter Jacob Fopkes Krol te Hallum, 34 jier; fûnis: fiif jier gefangenisstraf + f 236,50 boete + proseskosten. Krol hat neffens de famylje Rienks hannele yn opdracht fan ’e Stienstra’s dy’t de pleats fan Rienk ûnderhiere wolle. Jan Jochums Stienstra hat dêrfoar sitten. (Rienks, side 51)
Bern út it earste houlik:
1 Jan Rienks Rienks * Hallum 20-7-1813 † dêr 26-10-1863; oant 1854 boer op Walta state ûnder Hallum
(Rienks 110)
2 Johannes Rienks Rienks, folget VIII.9
3 Næntske Rienks Rienks * Hallum 15-3-1817 † Ferwert 25-3-1846;
x Tæke Tjalles Boersma * Ferwert
4 Biense Rienks Rienks * Hallum 12-8-1820 † dêr 1820, 2 moanne
bern út de twadde relaasje:
5 Jacob van der Kooi * Hallum 14-3-1822 † op see ferdronken; Rienks side 113: Foer op sé, wie ûnwitend sterk en is by fjochterij oan board yn ’e sé smieten en fordronken.
6 Biense Rienks Rienks, folget VIII.10
7 Sieds Rienks Rienks, folget VIII.11
8 Klaas Rienks Rienks, folget VIII.12
9 Sijbe Rienks Rienks * Hallum 15-2-1830 † dêr 30-9-1833, 3 jier
10 Wijbe Rienks Rienks * Hallum 9-4-1831 † dêr 2-12-1836, 5 jier
11 Rienk Rienks Rienks, folget VIII.13

GENERAASJE VIII
VIII.9 Johannes Rienks Rienks
x Geertje de Haas * 1816 † Hallum 8-5-1897
(Rienks 111)
Bern:
1 Rienk Johannes Rienks
2 Ane Johannes Rienks
3 Kornelis Johannes Rienks
4 Jan Johannes Rienks
5 Næntske Johannes Rienks

VIII.10 Biense Rienks Rienks
x Tietje Franses Tamminga
(Rienks 113)
Bern:
1 Sjoukje Bienses Rienks
2 Doetje Bienses Rienks
3 Rienk Bienses Rienks
4 Næntske Bienses Rienks
5 Frans Bienses Rienks

VIII.11 Sieds Rienks Rienks
x Ybeltje Dirks Roorda
(Rienks 113)
Bern:
1 Rienks Siedses Rienks
2 Trijntje Siedses Rienks
3 Doetje Siedses Rienks
4 Dirk Siedses Rienks
5 Jacob Siedses Rienks
6 Tjaltje Siedes Rienks * Hallum 5-5-1859 † dêr 3-8-1862, 3 jier
7 Tjaltje Siedes Rienks
* Hallum 16-12-1863 † dêr 23-9-1864, 9 moanne
8 Tjaltje Siedses Rienks
* Hallum 21-1-1869 † dêr 22-8-1871, 2 1/2 jier

VIII.12 Klaas Rienks Rienks
x Tjitske Rutgers Sybesma * Hallum 1830 † Ljouwert 20-4-1915
(Rienks 114)
Bern:
1 Teuntje Klazes Rienks
† 16-9-1857

VIII.13 Rienk Rienks Rienks
x Aaltje Symens de Jong
(Rienks 114)
Bern:
1 Rienk Rienks Rienks
2 Trijntje Rienks Rienks
3 Doetje Rienks Rienks
4 Symen Rienk Rienks * Hallum 8-10-1866 † dêr 19-2-1869, 2 jier
5 Symkje Rienks Rienks
* Hallum 27-11-1868 †
6 Klaas Rienks Rienks 
7 Gerrit Rienks Rienks * Hallum 21-10-1874  † dêr 22-7-1876, 1 jier

 

Wurdt fuortset