GENEALOGY RIENK THYSSES RIENKS

Sikke Johannes Rienks
Sikke Johannes Rienks (RTR IX.8). Fotograaf: De Jong, Ljouwert. Kolleksje Sikke Johannes Rienks 

It Rienks-argyf fan Sikke Johannes Rienks (RTR IX.8) is yn 2021 skonken troch Phillippus H. Breuker te Boazum oan Erfgoed Fundaasje.
Gâns foto’s dêrút binne opnommen yn dizze genealogy.
Sjoch fierders:
Kolleksje Sikke Johannes Rienks
Foto-album Sikke Johannes Rienks I
Foto-album Sikke Johannes Rienks II
Galerij Rienks

Stambeam
fan Rienk Thysses Rienks
soan fan Thys Rienks Rienks VI.2
en Saapke Sydses Boersma
en syn neiteam.
Sjoch foar foarâlden, ynlieding en útlis: Genealogy Rienks

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
Rienks + sidenûmer ferwiist nei: G. Terpstra, Famyljeboek fan de Rienksen, De Terp, Ljouwert 1955

Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?
Sykje mei de sykfunksje.
A translation of this pedigree is on its way.

Hjirûnder in oersjoch fan ’e manlike neikommelingen mei neiteam. Dizze opset is hopeloas âlderwets, c.q. maskulyn – neffens it folgjen fan ’e oerdracht fan de achternamme, yn dit gefal Rienks.
Klik op it skema foar fergrutsjen.

De generaasjenûmering wurdt per staach werkenber mei de inisjalen fan ’e stamheit mei yngong fan de sande generaasje, yn dizze tûke: RTR VII en begjint dêr mei in nije telling per persoan.

RTR VII.1 Rienk Thysses Rienks (ek: Thyssens Rijnks, Rynks) * Westernijtsjerk ûnder Marrum 12-5-1777 † Hallum 29-12-1831, 54 jier, [] Hallum; eigenerfd boer yn ’e Hallumerhoek (44 bunder) en op syn eigen pleats Nijenhús ûnder Feinsum (46 bunder), idem Balkein (37 bunder), idem Sate nr 4 op ’e Biltpollen (34 bunder); by syn † lit Rienk fjouwer pleatsen en twa huzen nei, syn besit wurdt oan lân (mei-inoar 160 bunder) huzen en skuorren takseard op f 95.520,-; administrearend folmacht fan it Nij Monnikebilt (Rienks, side 71)
x 1 Hallum 18-11-1798, minnistegemeente (attestaasje fan Froubuorren 14-11-1798) Klaaske Gerbens de Jong * Froubuorren 12-5-1772 ~ dêr 12-7-1772 † Hallum 8-2-1812; dr f. Gerben Gosses en Sjoerdtje Feyes
x 2 Mairie Hallum 12-12-1812, 35 en 17 jier, neef en nicht, Sytske Johannes Rienks (ek: Rijnks) * Marrum 27-7-1795 † Hallum 16-8-1846, 51 jier; dr f. Johannes Rienks Rienks en Aukje Sydses Boersma (sjoch VI.1)
Sytske x 2 Ferwerteradiel 15-10-1836 Dirk Hendriks Miedema * Westernijtsjerk 15-5-1792 † Marrum 11-3-1875, 82 jier; boer, keapman (1822) en sûkereidroeger te Marrum, sn f. Hendrik Jelles Miedema, boer te Marrum, en Janke Dirks Koopmans
Dirk x 1 Trijntje Sydses Koopal * Bitgum 12-10-1794 ~ dêr 16-11-1794 † Marrum 3-7-1833, dr f. Syds Sjoerds Koopal, boer te Bitgum, en Sieuwke Dirks Pierson;
Dirk x 3 Ferwerteradiel 19-10-1854 Saakje Durks Osinga * Dokkum 1806 † Marrum 1883, dr f. Durk Fokkes Osinga en Akke Sakes Hoekstra
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Koopal/Koopmans
Bern út it earste boask:
1 Saapke Rienks Rienks * Hallum 12-2-1799 † Froubuurt 9-4-1861, 62 jaar, [] Froubuurt
x 3-9-1826 Klaas Arjens Wassenaar * St.-Anne  12-2-1795 † Froubuurt 24-11-1858, 63 jaar, [] Froubuurt; boer op ’e Wassenaar-plaats westlik fan ’e Attesweg, súlik Ouwedyk; 1844-1851 gemeenteraadslid fan ’t Bildt; in 1851 een fan ’e hoogst anslagenen in Frysland 
2 Sjoerdtje Rienks Rienks 
* Hallum 1804;
x 1829 Willem Gerrits Deinema * Stiens; sn f. Gerrit Doekes Deinema, boer te Stiens, en Lysbeth Tjerks de Vries 
3 Klaas Rienks Rienks, folget RTR VIII.1 

Bern út it twadde houlik:
4 Thys Rienks Rienks
 * Hallum 26-12-1813
5 Thys Rienks Rienks, folget RTR VIII.2
6 Johannes Rienks Rienks * Hallum 1-1-1818 † dêr 9-1-1818, 8 dagen
7  Aukje Rienks Rienks * Hallum 13-12-1819 † dêr 3-7-1827, 7 jier
8 Johannes Rienks Rienks, folget RTR VIII.3
9 Bienze Rienks Rienks, folget RTR.VIII.4
10 Aukje Rienks Rienks * Hallum 9-7-1829 † Hijum 19-12-1866, 36 jier; ferstanlik beheind

GENERAASJE VIII
RTR VIII.1 Klaas Rienks Rienks
* Hallum 1807 † Feinsum 10-11-1835, 28 jier, [] Hallum; boer op Nijenhús ûnder Feinsum; 
x 17-6-1830 Minke Goffes Jensma * Holwert 17-12-1809 † Aldsyl 4-3-1893, 83 jier, [] Hallum; boerinne ûnder Aldsyl; boelguod -5-1893; (Rienks, side 119)
Minke x 2 20-5-1839 Bente Willems Wassenaar * Ouwesyl 15-11-1795 † Froubuurt 14-3-1888; aigenerfd boer op Schoonoord an ’e Ouwedyk onder Froubuurt (plaats nr 6); sn fan Willem Gerrits Wassenaar en Grietje Klazes Wassenaar
Bente x 1 Jetske Sybes Sybesma
Bern:
1 Rienk Klazes Rienks, folget RTR IX.1
2 Goffe Klazes Rienks, folget RTR IX.2
3 Gerben Klazes Rienks, folget RTR IX.3
4 Klaas Klazes Rienks, folget RTR IX.4

RTR VIII.2 Thys Rienks Rienks * Hallum 8-10-1815 † Feinsum 19-11-1864, 49 jier [] Feinsum; Doopsgesind; bou- en greidboer op Nijenhús ûnder Feinsum; kommittearde wetterskip Feinsum;
x Ferwerteradiel 25-11-1847, 32 en 27 jier, Meiltje Harmens de Vries * Wânswert 11-3-1820 † Feinsum 24-5-1878, 57 jier, [] Feinsum; by trouwen sûnder berop te Feinsum; as widdo set hja it boerebedriuw troch; boelguod -3-1879; suster fan Sytske (VIII.4), dr f. Harmen Sakes de Vries, by syn trouwen yn 1816 arbeider te Ferwert, yn 1822 idem te Wânswert, by ferstjerren yn 1826 dêr gernier (Harmen kin net skriuwe), en Doetje Dirks Tolsma, as widdo sûnder berop te Wânswert, wennet letter by Meiltsje yn
(Rienks 120)
De skriuwwize fan ’e achternamme farieart midden 19e iu fan Rienks, Rijnks en Rynks, sawol yn ’e ûnderskate stagen as by de lju persoanlik. Thys tekenet ûnder syn trou-akte mei Rijnks.

Bern:
1 Rienk Thysses Rienks, folget RTR IX.5
2 Sytske Thysses Rienks * Feinsum 24-9-1848 † Ferwert 12-6-1930, 81 jier; by trouwen sûnder berop op Nijenhús, by har mem op ’e pleats ûnder Feinsum;
x Ferwerteradiel 14-5-1874, beide 25 jier, Gerlof Everts Tilma * Ferwert 19-8-1848 † dêr 5-11-1908, 60 jier; boer ûnder Marrum; eigner en brûker fan boulân oan ’e Hege Hearewei by it hiem fan Nijenhús en oan ’e Hijumerdyk ûnder Feinsum; boelguod -9-1894; dêrnei oant syn ferstjerren arbeider te Ferwert; sn fan Evert Gerlofs Tilma en Aaltje Reinders de Boer, bouboeren ûnder Ferwert
(Rienks, side 219)
3 Gerbrigje Thysses Rienks *Feinsum 18-11-1851 † Ljouwert 24-3-1915, 63 jier; Grifformeard; by trouwen sûnder berop op Nijenhús, by har mem op ’e pleats ûnder Feinsum; ferfart op 24-4-1879 út Feinsum nei Ljouwert;
x Ljouwerteradiel 20-4-1879 Wybe Alberts van der Meer * Ljouwert 5-4-1854 † dêr 10-2-1930, 75 jier; by earste houlik slachter te Ljouwert, letter dêr greidboer en feekeapman oan ’e Spanjertsleane (súdkant Y31); by twadde boask greidboer, neamd ‘agrariër’ te Ljouwert, Wybe is dat by syn ferstjerren mei 75 jier noch; sn f. Albert Douwes van der Meer, slachter (vleeschhouwer’) te Ljouwert, en Meindertje Wybes Weever (ek: Wever; tekenet sels: Weever);
Wybe x 2 Ljouwert 8-4-1920, op houlikse betingsten, beide 66 jier, Margaretha Arjens Lont * St.-Anne 16-4-1853 † Ljouwert 3-10-1925, 72 jier; by trouwen sûnder berop te St.-Anne; ferfart op 14-5-1878 dêrwei nei Froubuorren; bouboerinne oan ’e Westerdyk 361 ûnder St.-Jabik; dr f. Arjen Dirks Lont en Akke Jacobs Jonk, bou- en greidboeren te St.-Anne (nrs 312, 431NK);
Margaretha x 1 Rinse Willems Brems
Sjoch: Genealogy Brems – V.1
4 Harmenke Thysses Rienks (ek: Harmke) * 24-9-1854 † Ljouwert 14-7-1932, 77 jier, [] Deinum
x Ljouwerteradiel 27-4-1882, beide 27 jier, (op ’e selde dei as har broer Harm) Jan Tædes van de Wind * Skinkeskâns ûnder Deinum 1855 † Ljouwert 14-1-1932, 77 jier; by trouwen houtseachmûner te Deinum; letter op ’e Alde Galeien te Ljouwert; sn fan Tæde Jans va de Wind, houtseachmûnder te Deinum, en Trijntje Jelles Croles

§ Van de Wind, libbet fan ’e wyn
Jan van de Wind fiert syn houtseachmûnderij te Ljouwert ûnder de namme Fa J.T. van de Wind. Hy ferset yn 1886 syn houtstek fan ’e Westersingel nei de Alde Galeien. Yn augustus 1922 docht er syn houthannel en elektrise seagerij oer oan R.S. Timmermans. Harmke en Jan wenje letter yn ’e Willem Sprengerstrjitte 11 te Ljouwert.
De houtmole op Skinkeskâns oan ’e Harnzerfeart bestiet al yn ’e 18e iu en yn 1801 krijt de famylje Van de Wind der in oanpart yn troch Anna Jans van de Wind en har man T
æke Sybrens, dy’t de sprekkende namme fan syn frou oernimt. De mole komt alhelendal yn hannen fan ’e famylje Van de Wind en it bedriuw wurdt fan heit op soan fuortset: Tæke Sybrens van de Wind (1768-1851), Jan Duys Tækes van de Wind (1795-1872),  Tæde Jans van de Wind (1825-1893), Tæke Tædes van de Wind (1863). Dy lêste ferkeapet de mole oan ’e famylje Overmeer dy’t him ôfbrekke lit en it stee by eigen bedriuw foeget.

5 Harmen Thysses Rienks, folget RTR IX.6
6 Doetje Thysses Rienks * Feinsum 1850 † Burum 12-11-1877; ferhuzet op 4-5-1876 út Feinsum nei Burum;
x Ljouwerteradiel 4-5-1876, 26 en 43 jier, Petrus Henderikus de Vries * Burum 25-5-1841 † dêr 25-7-1891, 50 jier; Nederlâns Herfoarmd, letter Kristlik Grifformeard; by syn earste houlik ‘zonder bepaald beroep’ te Burum, yn 1877 dêr noch sûnder berop, letter dêr nôtmûnder en keapman, greidboer (hûsnr A14), by ferstjerren ‘landgebruiker’; sn f. Henderikus Rinderts de Vries, yn 1840 boer te Burum, yn 1841 dêr winkelman, yn 1877 dêr pelmoolner, en Antje Petrus van der Werf.
Petrus x 2 Luktje Bosscher * Kommersyl-Oldehove 1842 † Burum 4-8-1912, 70 jier; Nederlâns Herfoarmd, letter Kristlik Grifformeard; komt op 10-12-1881 út Oldehove yn Burum; dr f. Jan Alberts Bosscher, boer te Niehove, letter te Kommersyl, en Eilktje Douwes de Vries (ek: Ytje).
(Rienks 327)

RTR VIII.3 Johannes Rienks Rienks * Hallum 11-7-1822 † Hallumerhoek 22-1-1871, 48 jier, [] Hallum; boer yn ’e Hallumerhoek;
x Ferwerteradiel 12-7-1855 Baukjen Sikkes Obma (ek: Baukje) * Burdaard 10-8-1826 † Ljouwert  14-3-1912, 85 jier, [] Hallum; by earste houlik sûnder berop te Hallum; as widdo fan har earste man boerinne te Hallum; dr f. Sikke Tjeerds Obma, yn 1821 bakker te Lichtaard, yn 1822, ’23 idem te Dokkum, yn 1826, ’29 oerwurkmakker te Burdaard, en Saapke Ytzens Zwaanstra;
Baukje x 2 Ferwerteradiel 10-12-1874 Albert Klazes de Groot * Marrum 13-8-1829 † Ljouwert 27-3-1912, 82 jier, trettjin dagen nei syn twadde frou; boer ûnder Hallum, letter gernier te St.-Anne; ferfart op 30-6-1887 út Hallum nei de Stienzerwei BB19 te Ljouwert; sn f. Klaas Sjoerds de Groot, boer te St.-Anne, en Antje Alberts Bokma.
Albert x 1 It Bilt 27-5-1858 Yfke van der Meij * Menaam 27-1-1834 † St.-Anne 8-11-1870, 36 jier; by trouwen sûnder berop te St.-Anne; dr fan Roelof Foppes van der Meij, boer te Menaam, letter te St.-Anne, en Trijntje Sjoerds de Groot
(Rienks 122)

Johannes Rienks Rienks.
Johannes Rienks Rienks. Fotograaf: Th.M. Staas, Ljouwert-Firma E. Fuchs, Ljouwert. Kolleksje Sikke Johannes Rienks
Baukje Sikkes Obma
Baukje Sikkes Obma. Fotograaf: Studio, Ljouwert. Kolleksje Sikkes Johannes Rienks

Bern:
1 Rienk Johannes Rienks, folget RTR IX.7
2 Sikke Johannes Rienks, folget RTR IX.8
3 Saapke Johannes Rienks * Hallum 28-1-1860 † Ljouwert 6-9-1939, 79 jier;
x Ferwerteradiel 5-5-1887 Jacob Wytzes van der Weit * St.-Jabik 6-1-1862 † Ljouwert 6-4-1935, 73 jier; boer oan ’e Nijebiltdyk ûnder St.-Anne by Swarte Hoarne; foarsitter dyksbestjoer wetterskip De Bildtpollen. Saapke en Jabik rinteniere oan ’e Mr P.J. Troelstrawei 30 te Ljouwert; sn f. Wytze Klazes van der Weit, boer te St.-Jabik, en Antje Jacobs Kuiken
(Rienks 226)
4 Sytske Johannes Rienks * Hallum 10-4-1861 † dêr 11-8-1861, 1 moanne
5 Sytske Johannes Rienks * Hallum 12-4-1863 † Sleen/Beilen 22-6-1936, 73 jier, [] Ænjum; as widdo fan har earste man húshâldster by har broer Rienk oant dy syn twadde boask
x 1 Ferwerteradiel 5-5-1888 Klaas Gerbens Slim * Nijebiltdyk ûnder St.-Anne 1-2-1865 † dêr 11-2-1889; boer op ’e Alde Biltpollen ûnder St.-Anne en op ’t Nij Bilt; sn f. Gerben Jacobs Slim, gernier, letter boer te St.-Anne, en Yfke Klazes de Groot
x 2 Eastdongeradiel 30-6-1896, 33 en 52 jier, Doede Engberts Botma * Ænjum 19-12-1843 † dêr 15-1-1910, 66 jier, [] Ænjum; boer te Ænjum; boelguod -4-1897; sn f. Engbert Ypes Botma, boer te Ænjum, en Wytske Doedes Boitsma
(Rienks 227)
Sjoch: Genealogy Botma – VII.1.6
6 Tjeerd Johannes Rienks, folget RTR IX.9
7 Biense Johannes Rienks, folget RTR IX.10
8 Aukje Johannes Rienks * Hallum 14-1-1868 † dêr 28-1-1868, 14 dagen.

Sytske Johannes Rienks
Sytske Johannes Rienks. Fotograaf: De Jong, Ljouwert. Kolleksje Sikkes Johannes Rienks
Jacob Wytzes van der Weit
Jacob Wytzes van der Weit. Kolleksje Sikke Johannes Rienks

RTR VIII.4 Biense Rienks Rynks * Hallum 23-2-1825 † Feinsum 15-12-1894, 70 jier, [] Feinsum; earst Nederlâns Herfoarmd, letter Doopsgesind; bouboer op Balkein oan ’e Balkeinsterdyk ûnder Feinsum (nrs 127, 28, 46b, 26k, 32); boelguod -4-1880; sûnt 25-5-1880 arbeider op Alde Leie (85b, 126); kommittearde wetterskip;
Bjinse tekenet sels Rijnks en Rienks (bygelyks ûnder de trou-akte fan syn âldste soan) stiet by de Boargerlike Stân ynskreaun sawol as: Rynks en Rienks
(Rienks 126)
1 x Ljouwerteradiel, 27-7-1848, 23 en 26 jier,  Sytske Harmens de Vries * Wânswert 10-4-1822 † ûnder Feinsum, hûsnr 28, 16-6-1849, 26 jier; suster fan Meiltsje (VIII.2), dr fan Harmen Sakes de Vries en Doetje Dirks Tolsma
x 2 Ljouwerteradiel 21-5-1857, 32 en 24 jier, Wilhelmina Klazes Tuinstra * Froubuorren 29-3-1833 † Britsum 18-3-1904, 70 jier, [] Feinsum; Nederlâns Herfoarmd; by trouwen sûnder berop te Froubuorren; dr fan Klaas Pieters Tuinstra, yn 1824, ’30 skuonmakker te Froubuorren, yn 1833 dêr arbeider, en Trijntje Jans Pool (yn har trou-akte yn 1824: Poolstra; Tryntsje kin net skriuwe)
Wilhelmina is by de berte ynskreaun as sadanich en wurdt Willemke neamd, ek yn akten fan ’e Boargerlike Stân
Bern út it earste boask:
1 Rienk Bienses Rienks * Feinsum 11-6-1849 † dêr 15-5-1878, 28 jier; by trouwen boer ûnder Stiens, letter eigenerfd bouboer op Balkein ûnder Feinsum;
(Rienks 230)
x Ljouwerteradiel 21-6-1877, 28 en 19 jier, Jantje Jans Polet * Stiens 1858 † Ljouwert 10-1-1931, 73 jier; by har houlikken sûnder berop te Stiens; yn har earste houlik boerinne ûnder Feinsum, yn har twadde idem ûnder Winaam; dr fan Jan Daniels Polet, yn 1877 gernier te Stiens, yn 1883 dêr boer, en Rikje van Loon van der Wal;
Jantsje x 2 Ljouwerteradiel 1-11-1883, beide 25 jier, Herke Pieters Hiddinga * Winaam 18-5-1858 † dêr 11-1-1907, 48 jier; boer te Winaam oant 14-5-1881, sûnt te Dronryp; sûnt Alde Maaie 1888 te Winaam; yn 1897 mei-oprjochter fan De Coöp. Vereniging tot aankoop en verkoop van Landbouwproducten te Frjentsjer; sn fan Pieter Jans Hiddinga en Jetske Pieters Poelstra, bouboeren te Winaam;
Herke x 1 Menameradiel 14-5-1881, 19 en 22 jier, Martentje Minnes Dijkstra * Menaam 7-10-1861 † Dronryp 11-3-1882; by trouwen sûnder berop te Menaam; dr fan Minne Jacobs Dijkstra en Hinke Harmens van der Plaats, bouboeren te Menaam;
Jantsje x 3 Ljouwerteradiel 19-4-1922, 64 en 68 jier, Jacob Johannes Binnema * Berltsum 18-12-1853 † Ljouwert 12-2-1927; boer te St.-Anne, sûnt Alde Maaie 1881 te Stiens (nrs 352, 365), yn 1896 te Feinsum; by syn houlik mei Jantsy sûnder berop te Ljouwert; sn fan Johannes Doedes Binnema, by syn trouwen yn 1847 boer te Britsum, yn 1848 te Berltsum, yn 1860 te Stiens, en Antje Jacobs Kalma;
Jabik x 1 It Bilt 5-5-1883 Lutske Sydses Miedema (ek: Lutsche Sijdzes) * St.-Anne 9-2-1862 † Ljouwert 15-2-1921, 59 jier; dr fan Syds Dirks Miedema en Sytske Goffes Jensma, bouboeren te St.-Anne (nrs 199, 417), sûnt Alde Maaie 1891 te Froubuorren
Bern út it twadde houlik:
2 Sytske Bienses Rienks
* Feinsum 9-6-1861 † Britsum 22-6-1935, 74 jier; Kristlik Grifformeard; by trouwen sûnder berop te Britsum;
(Rienks 231)
x Ljouwerteradiel 22-4-1903, 45 en 41 jier, Klaas Andries van der War * Britsum 1858 † dêr 20-2-1942, 84 jier; Nederlâns Herfoarmd, Kristlik Grifformeard, Grifformeard; op 10-4-1877 krijt Klaas as pleatsferfanger yn ’e militêre tsjinst Pieter Aukes Dol fan AEnjum; boer yn ’e Buorren te Britsum; sn fan Andries Gjalts van der War en Jeltje Klazes Boersma, boeren te Britsum
Klaas x 1 Ljouwerteradiel 8-5-1886, 28 en 22 jier, Japkje Annes Bekius (ek: Japke) * Britsum 12-2-1864 † dêr 26-3-1896, hûsnr 59, 32 jier; by trouwen sûnder berop te Britsum; dr fan Anne Everts Bekius en Hyke Lieuwes Westra, yn 1864 boeren te Britsum, 1896 idem te Koarnjum
3 Klaas Bienses Rienks, folget RTR IX.11
4 Johannes Bienses Rienks * Feinsum 10-6-1863 † dêr 30-6-1885, 22 jier

GENERAASJE IX
RTR IX.1 Rienk Klazes Rienks * Feinsum 7-3-1831 † Frjentsjer 20-12-1914, 83 jier; Doopsgesind; by earste houlik boer te Froubuorren; letter boer te Boer; by ferstjerren rintenier te Frjentsjer;
Rienk wurdt by syn earste houlik yn ’e Boargerlike Stân Rynks neamd, hysels tekenet dan: Rienks; by syn twadde en tredde idem, hy tekenet dan sels: Rijnks
Rienk Klazes Rienks stiet op ’e list fan ’e heechst-oansleinen fan Fryslân
(Rienks 209)

x 1 It Bildt 13-5-1863, 32 en 21 jier Grietje Klazes van der Weit * Aldebiltsyl 1841 † Boer 16-1-1865, 24 jier; by trouwen sûnder berop te Froubuorren; dr fan Klaas Wytzes van der Weit en Sytske Jans Brolsma, yn 1841 bouboeren te St.-Jabik, yn 1863 te Froubuorren;
x 2 Frjentsjerteradiel 30-3-1872, 41 en 30 jier, Arendje Jacobs de Vries * Arum 16-12-1841 † Frjentsjer, dwylsinnigegesticht, wenjend te Boer, 12-2-1886, 44 jier; Arendsje is foar har houlik húshâldster by har man te Boer; se wurdt Alde Maaie 1884 op fersyk fan har man ûnder kuratele steld, Arendsje is dan yn it gesticht te Frjentsjer; dr fan Jacob Joukes de Vries en Geertje Willems Leeman, bouboeren te Wytmarsum;
x 3 Frjentsjerteradiel 9-12-1887, 56 en 47 jier, Japkjen Jacobs de Vries (ek: Jacobje, Japkje) * Arum -5-1840 † Frjentsjer 8-1-1915, 74 jier; suster fan Arendsje; by har earste boask sûnder berop te Arum; twadde houlik greidboerinne te Wytmarsum;
Japke x 1 Wûnseradiel 16-1-1864, 23 en 41 jier, Johan Broers van Abbema * Eksmoarre 7-3-1822 † Wytmarsum 28-12-1885, 63 jier; boer te Wytmarsum; sn fan Broer Johans van Abbema en Eibeltje Baukes Jansen, boeren te Eksmoarre, Wytmarsum en Longerhou;
Johan x 1 Wûnseradiel 28-10-1848, 26 en 25 jier, Sipkjen Ulbes Tjeerdema * Surch 5-8-1822 † Wytmarsum 12-3-1851, 27 jier; dr fan Ulbe Taekes Tjeerdema, yn 1822 boer te Surch, yn 1848 dêr heibaas, en Reinskjen Martens Hofstra;
Johan x 2 Wûnseradiel 20-9-1851, 29 en 23 jier, Neeltje Piers Lycklama à Nijeholt * Arum 13-4-1828 †  Wytmarsum 20-1-1863, 34 jier; dr fan Pier Augustinus Lycklama à Nijeholt en Tjitske Wypkes van Popta, boeren te Arum
Bern út it earste boask:
1 Klaas Rienks Rienks, folget RTR X.1
Bern út it twadde houlik:
2 Geertje Rienks Rienks
3 Jacob Rienks Rienks, folget RTR X.2

RTR IX.2 Goffe Klazes Rienks * Feinsum 31-12-1832 † Froubuurt 24-10-1902; boer op Bordine sate an ’e Nijedyk onder Froubuurt (sont 1948 Ouwebildtsyl) op ’t Nij Bildt; gyn kerkgenoatskap; erbaaier te Froubuurt (huusnrs 271, 60J); bestuurslid Waterskap Het Nieuw Bildt; gaan dêr fallyt eand 90er jaren fan ’e 19e eeuw;  
x ’t Bildt 18-3-1886, 53 en 27 jaar, Pietje Kornelis Tjepkema * St.-Jabik 30-11-1858 † Nijebildtdyk onder Froubuurt 5-7-1931; eerst Doopsgesind, later gyn kerkgenoatskap); Pytsy is foor hur trouwen húshouster bij Goffe; dr fan Kornelis Jacobs Tjepkema, fisser te Froubuurt, en Doutje Hendriks Buikstra
(Rienks 210)
Goffe syn mim, Minke Jensma wil niks meer met hur seun norig hewwe omdat-y met ’n fissermansdochter trout; en alhelendal niet at se ’t met Binte Wassenaar anlait. Se skaamt hur foor hurself.
At Goffe en Pytsy an raapseand binne, ferlieze se ’t lêste wat se na hewwe: ’t peerd, ’t ferdrinkt in ’t kafsgat (=ôffal fan graan) bij hur op hiem, dêr’t de jarre ok inloopt; se kinne ’t edele beest d’r niet meer úthale, dan souwen se sels ok fergasse deur de ammoniaklucht en d’r sit fansels ok gyn beton in die booiemloazens; Goffe en Pytsy staan dêrbij te gúllen.

Metdeling Johannes Gerbens de Jong, die’t ’t het fan omme Kees (Kornelis Goffes Rienks RTR IX.2.4, hierônder) 
Kines:
1 Klaas Goffes Rienks, folgt RTR X.3
2 Doutje Goffes Rienks; ferhúst 14-6-1905 na Hallum; weunt later te Wier;
x Gerke Willems Poelstra; erbaaier bij Sevenster op Lauta State te Wier; dêr gernier
3 Minke Goffes Rienks; weunt Froubuurt in ’n dubbelhuus an ’e Groate Dyk (later Waling Dykstrastraat); 
x Roelof Boorsma; gemeente-timmerman foor ’t Bildt te Froubuurt
4 Kornelis Goffes Rienks (Kees) * Nijedyk onder Froubuurt 23-1-1892 8-12-1978,  80 jaar, [] Froubuurt, Attesweg; los erbaaier en gernier an ’e Nijedyk onder Froubuurt; bestuurslid Kunst aan Allen te St.-Anne;
Omme Kees komt faak bij de femily fan Gêrm Jehannes de Jong op Oversigt an ’e Nijedyk, der’t-y teugenover weunt. Hij past dêr faak op ’e kines; at hait en mim fort binne, gaat ’t an: ferstoppertsy, met de bal kin alles en se gaan niet eerder op bêd as dat se fan ’e slaap omfalle; omme Kees gaat dêr dan sels ok onder wol.
At omme Kees ferstorven is, bringt syn ommesêger meester Pieter Bloembergen (leraar an ’e openbare ULO te St.-Anne – later De Foorakker; seun fan Kees syn suster Tryntsy) de De Jongs ’n Makkumer pan met as inskrift, in ’t Bildts:
As blyk fan waardering foor alles wat jim foor omme Kees, (Kornelis Goffes Rienks, 23-1-1892 – 8-12-1978) weest en deen hè. De femily. (Diameter: krapan 29 sm.)
Metdeling Johannes Gerbens de Jong en Baukje de Jong-Koopal. 

5 Trijntje Goffes Rienks
x Hendrik Pieters Bloembergen; melkboer te Froubuurt
6 Aagje Goffes Rienks; weunt te Jelsum-Kornjum
x Anne Hoekstra; túnder te Jelsum-Kornjum

RTR.IV.3 Gerben Klazes Rienks * Finkum 7-9-1834 Huis Kuyk, Súdhoek onder Froubuurt 14-10-1897, 63 jaar; Doopsgesind; bouboer op Huis Kuyk in ’e Súdhoek onder Froubuurt; kommitteerde sont de oprichting in 1876 fan ’t Waterskap De Zuidhoeksterpolder onder St.-Anne en Froubuurt;
(Rienks 211)
x ’t Bildt 21-5-1864, 29 en 23 jaar, Maartje Aukes Bakker * Stiens 25-4-1840 † Froubuurt 29-9-1885, 45 jaar; bij trouwen sonder beroep te Stiens; dr fan Auke Jacobs Bakker, in 1841 bouboer te Froubuurt, in 1864 graanmolner te Stiens, en Meintje Bakker
Kines:
1 Meintje Gerbens Rienks * Froubuurt 17-4-1864 † Froubuurt 23-1-1882, 17 jaar, koalmonokside; ferhúst op 6-4-1872 út Froubuurt na Stiens, komt dêr weg weer in Froubuurt op 6-4-1877;
Maintsy het ferkering met Dirk Sybrens de Jong, dy’t de koalmonoksidefergiftiging overleefd het
2 Klaas Gerbens Rienks * Froubuurt 2-8-1866 † dêr 9-8-1886, ’n week
3 Minke Gerbens Rienks * Froubuurt 14-8-1867 † dêr 23-8-1867, 8 dagen
4 Minke Gerbens Rienks * Froubuurt 9-10-1868 † dêr 17-10-1868, 8 dagen
5 Klaas Gerbens Rienks * Froubuurt 13-12-1869 † dêr 22-12-1869, 8 dagen
6 Minke Gerbens Rienks * Froubuurt 14-7-1871, tweeling met Auky, † dêr 1-7-1887, 15 jaar
7 Aukje Gerbens Rienks * Froubuurt 14-7-1871, tweeling met Minke, † dêr 23-7-1871, 8 dagen
8 Aukje Gerbens Rienks * Froubuurt 7-5-1873;
x 15-7-1897 Arjen Arjens Osinga * 18-12-1869
9 Klaas Gerbens Rienks, folgt RTR X.4
10 Pieter Gerbens Rienks * Froubuurt 14-1-1876 † dêr 2-8-1877, 1 jaar
11 Goffe Gerbens Rienks * Froubuurt 24-3-1877 † dêr 28-4-1877, 4 weken
12 Grietje Gerbens Rienks * Froubuurt 23-7-1878;
x 24-4-1901 Keimpe Jans Terpstra * op Sate Vierhuizen onder Luwt 1872; oplaiding Suvelskoal; juli 1896-novimber 1897 direkteur Suvelfabryk te Skerpenseel; no. 1897-jan. 1900 idem Terwispel; maai 1900-jan. 1905 idem te Reduzum; jan. 1905-maai 1937 idem te Akkrum; bestuurslid en foorsitter Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland; bestuurslid F.N.Z (Nederlândse Suvelbond); idem Boerefersekeringsfonds; idem Koöperative Strimsel- en Kleurselfabryk
13 Auke Gerbens Rienks * Froubuurt 2-9-1880 † dêr 9-9-1880, ’n week
14 Sytske Gerbens Rienks * Froubuurt 1-9-1881
x 29-5-1912 Harke Teunis de Bruin; direkteur Coöperatieve Zuivelfabriek te Maartensbrug; koopman met syn swager Erryn Osinga in suvelwerktugen, dat loopt nyt goed ôf dat dêrna emigreart Harke de Bruin met syn húshouwing na Montreal
15 Meintje Gerbens Rienks * Froubuurt 8-7-1883; húshouster bij Symen Jans Rienks an ’e Spanjaardslaan 172 te Luwt;
x 1-5-1906 Jan Albert Lok * Kalenberg, Overisel; bakker op ’t Heerenfeen, dêrna koopman in suvelark met syn swagers De Bruin en Osinga

RTR IV.4 Klaas Klazes Rienks * Feinsum 20-2-1836 † Hallum 23-2-1912, 76 jier; by trouwen sûnder bepaald berop ûnder Froubuorren; bouboer yn ’e Hallumerhoek oan ’e Hege Hearwei; earmfâd te Hallum; kommittearde wetterskip De Hallumerhoeksterpolder; folmacht wetterskip Seediken Ferwerteradiel; folmacht wetterskip Het Nieuw Monnikebildt; lid pleatslik skoalletafersjoch;
x Ljouwerteradiel 8-6-1860, 24 en 23 jier, Antje Sybes Sevenster * Stiens 24-3-1837 † Hallum 15-12-1914, 77 jier; dr fan Sybe Sybes Sevenster en Grietje Lieuwes Boersma, bouboeren ûnder Stiens
(Rienks 215)
Bern:
1 Grietje Klazes Rienks * Hallum 8-10-1869 † dêr 28-5-1870, 24 wike. hûsnr 261
2 Grietje Klazes Rienks * Hallum 18-6-1871 † Westernijtsjerk 28-1-1950, 78 jier; by trouwen sûnder berop te Hallum;
x Ferwerteradiel -6-1895, 23 en 24 jier, Teunis Jans van der Meij * St.-Jabik 24-2-1871 † Westernijtsjerk 12-1-1934, 62 jier; by trouwen bouboer te St.-Jabik; boer op Oldersma sate ûnder Hallum, idem op Schroorsma state ûnder Westernijtsjerk; sn fan Jan van der Meij en Trijntje Jensma, bouboeren te St.-Jabik;

RTR IX.5 Rienk Thysses Rienks * Feinsum 29-8-1853 † Ljouwert 9-6-1926, 72 jier; by trouwen gernier te Feinsum (hûsnr 68), yn 1887 idem; yn 1886 en ’89 neamd boer ûnder Feinsum; boelguod -11-1888; wennet yn maart 1896 te Ljouwert; yn 1912 dêr arbeider;
(Rienks, side 218)
x Ljouwerteradiel 13-6-1885 Antje Jans Visser * Hijum 5-3-1864 † Marrum 30-5-1954, 90 jier; by trouwen tsjinstfaam te Hijum; wennet yn maart 1896 te Hijum, yn 1912 te Ljouwert; dr f. Jan Abrahams Visser, arbeider, letter gernier te Hijum, en Sjoukje Tjalles Ferwerda, Sjoukje kin net skriuwe
Antsje x 2 Ferwerteradiel 13-2-1930 Tjalle Johannes Boersma * Hallum 8-7-1869 † wenjend te Marrum 1951, 82 jier; sn fan Johannes Tjalles Boersma en Berber Enneüs Rijpma
Tsjalle x 1 Ferwerteradiel 29-5-1892, 22 en 21 jier, Lijsbert Jans Meekma * Hallum 11-10-1870 † dêr 21-5-1900, 29 jier; dr fan Jan Cornelis Meekma en Trijntje Scheltes van der Goot
(Rienks 218)
Bern:
1 libbenleas jonkje *-† Feinsum 19-7-1885
2 Thijs Rienks Rienks * Feinsum 165-1886 † dêr 23-5-1886, 7 dagen
3 Jan Rienks Rienks, folget RTR X.5
4 Thijs Rienks Rienks
* Feinsum 3-5-1889 † dêr 18-7-1889, 2 moanne

RTR IX.6 Harmen Thysses Rienks * Feinsum 27-9-1859 † Ljouwert (Bothastrjitte 2) 26-5-1929, 69 jier, [] Lekkum; Doopsgesind, letter Nederlâns Herfoarmd. Fan 1882-1892 boer te Reitsum (ûnder Lichtaard), fan 1892-1895 oan ’e Fiifhústerdyk op it Monnikebilt ûnder Hallum (85 pûnsmiet). Dêr geane se fallyt; boelguod april 1895.
Fan 1895-1929 hawwe se in molksaak oan ’e Stienzerdyk, Landbuurt BB9, Bleekerstrjitte Z99, Nije Houtstrjitte Z14 , Bleekerstrjitte Z74 en Bothastrjitte 2
x Ljouwerteradiel 27-4-1882 Sytske Piers Rijpstra * Ingelum 31-8-1860 † Ljouwert 12-3-1933, 72 jier, [] Lekkum; Otterdoks Nederlâns Herfoarmd; foar har trouwen keamerfamke op Groot Terhorne te Bitgum by Friedrieke Emilie barones thoe Schwartzenberg en Hohenlandberg-Schöle, dêr’t hja har jongste dochter nei ferneamt
(Rienks, side 222)
Bern:
1 Thys Harmens Rienks, folget RTR X.6
2 Pier Harmens Rienks, folget RTR X.7
3 Rienk Harmens Rienks RTR X.8 * Reitsum 20-3-1887; tsiispakhúsfeint; ferfart op 28-5-1912 nei Rockvalley, Iowa, Noard Amearika en is dêr boer
4 Meiltje Harmens Rienks * Reitsum 11-9-1889; kostúmskroar te Ljouwert yn ’e Bothastrjitte 2; ferhuzet op 1-3-1933 nei Amsterdam dêr’t hja húshâldster is by har broer Pier
5 Hedzer Harmens Rienks, folget RTR X.9
6 Dirk Harmens Rienks, folget RTR X.10
7 Emelie Harmens Rienks  * Ljouwert 7-3-1900; ûnderwizeres; ferfart 14-7-1919 út Ljouwert nei Scheemda, komt dêrwei op 16-12-1920 wer yn Ljouwert; yn 1924 te Wurdum, wennet dêr by Doekele Hellema (hûsnr 244); by trouwen sûnder berop te Ljouwert
x Ljouwert  19-9-1924 Pieter Bartholomeus van Reenen * Tsjummearum 21-4-1901; komt 30-11-1920 as winkelfeint út Wûns yn Ljouwert, ferhuzet 21-12-1921 dêrwei nei Grins, komt op 2-6-1922 wer yn Ljouwert Willem Loadewykstrjitte U41, Willemskade F34, Nijewei M13boppe); by trouwen dêr keapman, neigeraden hannelsagint (Weaze 235 en Nije Amsterdamsestrjitte 25 by Durk Rienks, en yn ’e Lysterstrjitte 82), de húshâlding ferhuzet yn 1930 nei Zeist-Den Dolder; Pieter is letter grossier op Soestdijk; sn f. Roelof van Reenen, grifformeard dûmeny, ûnder oaren te Tsjummearum en Putten, en Wijmpje Westerink
8 pleechbern: Julia Palinkas * Budapest 29-3-1912; tsjerke: Evangelys Luthers; nasjonaliteit: Hongaars

RTR IX.7 Rienk Johannes Rienks * Hallum 26-4-1856 † Ænjum 8-8-1931, 75 jier, [] Ænjum; boer te Ænjum; bestjoerslid Friesche Mij van Landbouw;
x 1 Ferwerteradiel 8-5-1879 Johanna Pieters van der Woude * Hegebeintum 24-8-1858 † Ænjum 31-12-1893, 35 jier, [] Ænjum; dr f. Pieter Symens van der Woude, boer te Hegebeintum, en Dieuwke Johannes Kingma
x 2 Eastdongeradiel 27-11-1896, 40 en 26 jier, Antje Jans Kennema * Ænjum 8-12-1869 † dêr 28-5-1944 [] Ænjum; dr f. Jan Kornelis Kennema, timmerman te Ænjum, en Seeske Jacobs Sonnema
(Rienks 224)

Rienk Johannes Rienks
Rienk Johannes Rienks. Fotograaf: De Jong, Ljouwert. Kolleksje Sikke Johannes Rienks
Johanna Pieters van der Woude
Johanna Pieters van der Woude. Fotograaf: H.A.K. Ringler, Ljouwert. Kolleksje Sikke Johannes Rienks
Antje Kennema
Antje Jans Kennema. Fotograaf: Gevaert. Kolleksje Rienks, Furdgum
Baukje Rienks Rienks en Boele Wytzes Terpstra
Baukje Rienks Rienks en Boele Wytzes Terpstra

Bern út it earste houlik:
1 Baukje Rienks Rienks * Ænjum 19-2-1880 † Dokkum (Stasjonswei F 120) 4-9-1950, 70 jier
x Eastdongeradiel 10-5-1904 Boele Wytzes Terpstra * Eastrum 8-5-1878; sn f. Wytze Broers Terpstra, boer te Eastrum, en Trijntje Ypes Botma
2 Johannes Rienks Rienks * Ænjum 16-7-1881 † Ingwierrum 6-3-1912, 30 jier, []  Ænjum; boer te Ingwierrum
x 10-5-1906 Lourelia Blom * Ænjum 20-7-1881 † Winterswyk 10-8-1940; dr f. Jan Antonius Blom, timmerman te Ænjum, en Trijntje Jans Douma
Lourelia x 2 26-10-1926 J. Jansma te Winterswyk
(Rienks 328)
3 Dieuwke Rienks Rienks * Ænjum 3-10-1885; wennet as widdo oan ’e Petrus Campersingel 179A te Grins
x Eastdongeradiel 19-1-1905 Sjoerd Ebbings Kiestra * Seisbierrum 3-12-1874 † Grins 23-12-1946 [] Ænjum; húsdokter te Ænjum, Gruttegast, Stiens en Grins (Rosensteinlaan 17A); sn f. Ebbing Hermanus Kiestra, grôtmakker te Seisbierrum, en Wytske Jans Boersma
4 Pieter Rienks Rienks, folget RTR X.11 
5 Albert Rienks Rienks, folget RTR X.12
Bern út it twadde houlik:
6 Jan Rienks Rienks, folget RTR X.13 
7 Cecilia Rienks Rienks * Ænjum 10-10-1904; wennet by har suster Dieuwke te Grins

RTR IX.8 Sikke Johannes Rienks * Hallum 12-4-1858 † dêr 19-10-1941, 83 jier, [] Hallum; boer yn ’e Hallumerhoek en op it Monnikebildt (it paad fan ’e Hallumerhoek nei it Nij-Monnikebilt wurdt it Sikkepaad neamd); kommittearde Hallumerhoekster Polder; foarsitter It Griene Krús (oant -4-1937);
(Rienks, side 225)

x Ferwerteradiel 12-5-1888 Hiltje Folkerts Roeda * Hallum 19-11-1863 † dêr 26-12-1949, 86 jier, [] Hallum; dr f. Folkert Joukes Roeda, boer te Hallum, en Antje Sipkes van der Woude
Bern:
1 Johannes Sikkes Rienks, folget RTR X.14

Hiltje Folkerts Roeda
Hiltje Folkerts Roeda. Fotograaf: E. Fuchs, Ljouwert. Kolleksje Sikke Johannes Rienks
Sikke Johannes Rienk, Johannes Sikkes Rienks en Hiltje Folkerts Roeda
Johannes Sikkes Rienks, Sikke Johannes Rienks en Hiltje Folkerts Roeda; op ’e achterkant is skreaun: Getrokken vrijdag 3 Dec 1897 /…/ alzoo rp [respectievelijk] 39, 34 en 7 jaar. Fotograaf: De Jong, Ljouwert. Kolleksje Sikke Johannes Rienks
Johannes Sikkes Rienks, Sikke Johannes Rienks, sr, Yfke Dirks Olivier, Hiltje Folkerts Roeda - mei earizer en kyps -, Hiltje Johannes Rienks en Sikke Johannes Rienks.
Johannes Sikkes Rienks, Sikke Johannes Rienks sr, Yfke Dirks Olivier, Hiltje Folkerts Roeda – mei earizer en kyps -, Hiltje Johannes Rienks en Sikke Johannes Rienks jr. Op it boerd stiet: Twee Provinciën Paterswolde. Kolleksje Sikke Johannes Rienks

De Doniawei of Dúnwei, earder Hoeksterwei, te Hallum. It earste hûs is yn 1944 sette litten troch Sikke Jehannes Rienks en boud troch oannimmer Harm Bos. It is ôfbrutsen yn 1859 as de nije dyk Hijum-Holwert oanlein wurdt. Boarne: Us doarp Hallum yn ’e tritiger jierren, gearstallers: Jentsje van der Kooi, Jaap Meinsma, Sieds Rienks, eigen behear, Hallum 2000, side 60

RTR IX.9 Tjeerd Johannes Rienks * Hallum 1-4-1864 † St.-Anne 16-3-1940, 75 jier; Lutersk, letter Doopsgesind; by trouwen boer te Hallum; oant 1-8-1891 boer ûnder Doanjum (95 pm); sûnt 25-4-1892 bouboer ûnder St.-Anne (hûsnrs 295, 442, 388e); yn 1923 pleatslik deskundige Hierburo te St.-Anne; yn 1928 dêre lid Keuringskommisje fjildgewaaks;
x Ferwerteradiel 12-5-1887 Wijtske Gerrits van der Woude * Marrum 28-9-1863 † St.-Anne 5-2-1951, 87 jier; earst Nederlânsk Herfoarmd, letter Doopsgesind; dr f. Gerrit Symens van der Woude, boer te Hegebeintum, letter te Marrum, en Trijntje Jitzes Sinnema
(Rienks 228)
Bern:
1 Trijntje Tjeerds Rienks
 * 29-3-1888 † 30-11-1902; earst Lutersk, letter Doopsgesind

2 Johannes Tjeerds Rienks, folget RTR X.15 
3 Jeltje Tjeerds Rienks * 3-11-1894; Doopsgesind; wennet yn 1951 te Ljouwert, Nachtegealstrjitte 11;
x 8-5-1920 Pieter Jetzes Terpstra * Stiens
4 Baukje Tjeerds Rienks * 3-11-1894; Doopsgesind; wennet te St.-Anne

Tjeerd Johannes Rienks. Fotograaf: J.H. Slaterus, Weard K13, Ljouwert
Wijtske Gerrits van der Woude. Fotograaf: J.H. Slaterus, Weard K13, Ljouwert
Tjeerd Johannes Rienks
Tjeerd Johannes Rienks. Fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert. Kolleksje Sikke Johannes Rienks
Wytske Gerrits van der Woude
Wijtske Gerrits van der Woude. Fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert. Kolleksje Sikke Johannes Rienks

RTR IX.10 Biense Johannes Rienks * Hallum 23-3-1865 † Ljouwert, Transvaalstrjitte 8, 13-10-1948, 83 jier; by trouwen bouboer te Hallum, seis moanne foar syn houlik wenjend te Ljouwert; letter greidboer te Marsum; 
x Ferwerteradiel 10-5-1888, beide 23 jier, Metje Johannes Boersma * Hallum 14-6-1864 † Ljouwert 8-5-1941, 76 jier; by trouwen sûnder berop te Hallum; dr f. Johannes Tjalles Boersma en Berber Enneus Rijpma, bouboeren te Hallum
(Rienks 229)
Bern:
1 Johannes Bienses Rienks * Marsum 24-5-1890 † Ljouwert 17-11-1957, 67 jier; greidboer te Marsum, oant syn ferstjerren
(Rienks 337)
x Frjentsjer 13-5-1925, 34 en 30 jier, Luwina Jans Hoogland (ek: Lieuwina, yn berte-akte: Luwina) * Tsjom 16-2-1895; by trouwen sûnder berop te Frjentsjer; dêrnei greidboerinne te Marsum; dr fan Jan Johannes Hoogland, yn 1878, ’79 sûkereifabrikant te Ferwert yn 1880 dêr neamd sûkereidroeger, yn 1882 greidboer te Tsjom, en Aukje Sybrens Olivier
Sjoch: J.IJ. Feenstra, Het geslacht Hoogland,  – Genealogysk Jierboekje Fryske Akademy 1962, Ljouwert, 1962; VIII W.3, VIII x.5, side 97
Sjoch: M.J. van Lennep, Het geslacht Olivier, VI bis, Genealogysk Jierboekje 1967, Fryske Akademy, 1967 – V ter.8, side 88

2 Berber Bienses Rienks * Marsum 23-3-1889 † Ljouwert 2-4-1941, 52 jier; fjirtjin jier ferpleechster yn it Rêsthûs fan ’e Nederlâns Herfoarme Gemeente te Ljouwert, Grutte Tsjerkestrjitte 24 
3 Rienk Bienses Rienks, folget RTR X.16
4 Baukje Bienses Rienks * Marsum 23-1-1894; wenne te Ljouwert, Transvaalstrjitte 8

Biense Johannes Rienks. Fotograaf: J.H. Slaterus, Weard K13, Ljouwert
Metje Johannes Boersma. Fotograaf: T.H.M. Staas, foarhinne Firma E. Fuchs, Willemskaai Súdside W1, Ljouwert
Johannes Bienses Rienks
Johannes Bienses Rienks. Fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert Snits. Kolleksje Sikke Johannes Rienks
Baukje Bienses Rienks
Baukje Bienses Rienks. Fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert, Snits. Kolleksje Sikke Johannes Rienks

RTR IX.11 Klaas Bienses Rijnks * Feinsum 27-3-1858 † Huzum, Ferlingde Skrâns 8, 8-5-1915, 57 jier; Doopsgesind, letter Nederlâns Herfoarmd; by trouwen sûnder berop ûnder Feinsum; yn 1882 dêr gernier; idem op Alde Leie, nr 85b; ferhuzet dêrwei op 16-5-1884 nei de Burgumerheide ûnder Feanwâlden, dêr gernier; ferfart dêrwei op 4-5-1889 nei Hijum, nr 25, dêr allyksa gernier; oant Alde Maaie 1895 hierder fan in herberch mei twa sûkereiïesten op Alde Leie; 17-12-1896 wenjend te Stiens, Uniabuorren; yn 1899 dêr keapman; yn 1908 karrider te Huzum; by ferstjerren dêr sutelder;
x Ljouwerteradiel 15-5-1879, 21 en 18 jier, Sjoerdtje Hyltjes Hoekstra * ûnder Feinsum 24-12-1860 † Feinsum 16-4-1948, 87 jier; Nederlâns Herfoarmd; by trouwen sûnder berop te Feinsum; ferhuzet 16-10-1915 fan ’e Skrâns nei Achter de Hôven 3 te Huzum-Ljouwert; dr fan Hyltje Gæles Hoekstra en Tietje Reinders Hoekstra, bouboeren ûnder Feinsum, yn 1879 beide sûnder berop te Feinsum
Klaas stiet ek te boek as: Rienks, by de berte ynskreaun as: Rynks; hy tekenet sels meast: Rijnks

(Rienks 232)
Bern:
1 Tietje Klazes Rijnks * Feinsum 26-2-1880; wennet op ’e âlde dei yn it menniste rêsthûs te Ljouwert;
ek: Rienks en Rynks; tekenet har trou-akte mei Rijnks
x Ljouwerteradiel 18-11-1899, 19 en 24 jier, Dirk Keimpes Dijkstra * Stiens 21-9-1875 † dêr 1-8-1913; by trouwen keapman te Stiens; winkelman yn manifaktueren, huodden, petten en oare lapke-negoasje; sn fan Keimpe Dirks Dijkstra, yn 1875 timmerfeint, letter timmerman te Stiens, en Hiltje Pieters van der Woude

2 Biense Klazes Rynks, folget RTR X.17 
3 Hyltje Klazes Rienks, folget RTR X.18
4 Wilhelmina Klazes Rienks

5 Johannes Klazes Rienks
6 Johannes Klazes Rienks, folget RTR X.19
7 Richtje Klazes Rienks

GENERAASJE X
RTR X.1 Klaas Rienks Rienks * Boer 6-1-1865 † Huzum 29-3-1935, 70 jier; bouboer te Boer; rintenier te Ljouwert;
(Rienks 316)
x Frjentsjerteradiel 9-5-1901, 36 en 20 jier, Beitske Abes van der Vlag * Bitgum 19-1-1881; by trouwen sûnder berop te Boer, dêrnei dêr bouboerinne; dr fan Abe Klazes van der Vlag, yn 1876 gernier te Bitgum, yn 1876 dêr winkelman, ferfart dêrwei op Alde Maaie 1881 nei Ljouwert; yn 1890 arbeider op Bessebuorren (hûsnrs 367, 445) ûnder Bitgum; ferfart 5-5-1893 dêrwei nei Minnertsgea; yn 1899, 1901 arbeider te Boer, en Tjitske Kornelis de Jong
Bern:
1 Grietje Klazes Rienks
* Boer 29-3-1902; by trouwen sûnder berop te Ljouwert;
x Ljouwert, 23 en 22 jier, 16-10-1924 Willem Gerrit Vermeulen * Ljouwert 3-4-1901 †  Drachten 22-5-1960, 59 jier; by trouwen keapman te Drachten, letter te Ljouwert; sûnt 10-9-1918 te Harns (Noarderhaven 9); sûnt 7-2-1921 semintfabrikant te Drachten; dêr dir. betonfabryk en boumaterialen; sn fan Cornelis Roelofs Vermeulen, stienfabrikant en keapman te Ljouwert, en Antje Sijtzes Bouma, (û.o. Foarstreek C 266, Saailân F 112, Hofplein K 31, Emmakade U 89)

RTR X.2 Jacob Rienks Rienks * Boer 12-3-1878 † Frjentsjer 20-7-1946, 68 jier; bouboer te St.-Jabik, letter te Boer;
(Rienks 317)
x Frjentsjerteradiel 11-4-1903, 25 en 22 jier, Tietje Annes Terpstra * Rie 20-2-1881 † Frjentsjer 4-2-1941, 59 jier; dr fan Anne Klazes Terpstra en Jantje Jans Roorda, bouboeren te Rie
(Rienks 317)
Sjoch: Jan Lettinga, Genealogie familie Swart; eigen behear, Menaam 1999, XII-5, side 30
Bern:
1 Jantje Jacobs Rienks
* St.-Jabik 13-12-1904 † Kimswert 9-11-1982, 78 jier; by trouwen sûnder berop te Boer;
x Frjentsjerteradiel 10-5-1927 Jochum Jan Rijpma * Lúns 30-11-1902 † by Frjentsjer (autoûngelok); by trouwen boer te Hallum; bouboer te Kimswert; sn fan Enneus Piers Rijpma, yn 1898 bouboer te Koarnjum, en Doetje Jochums Stienstra, yn 1899 greidboeren te Lúns (nrs 9,11), sûnt 7-5-1910 boeren te Hallum
2 Rienk Jacobs Rienks, folget RTR XI.1
3 Anne Jacobs Rienks, folget RTR XI.2

RTR X.3 Klaas Goffes Rienks * Nijedyk 2-10-1887 † 13-9-1972, 84 jaar, [] Froubuurt, Attesweg; erbaaier te an ’e Ouwedyk onder Froubuurt; brúkte dêr ’n hoeky lând; gaitefokker;
x ’t Bildt 1-5-1913, 25 en 24 jaar, Trijntje Klazes Wassenaar * Ouwedyk onder St.-Anne 8-3-1889 † 27-1-1975, 85 jaar, [] Froubuurt, Attesweg; bij trouwen sonder beroep te Froubuurt; dr fan Klaas Arjens Wassenaar, erbaaier te St.-Anne en Froubuurt, en Pleuntje Reinders de Vries
(Rienks 318)

Kines:
1 Goffe Klazes Rienks * St.-Anne 24-6-1914; kapper te St.-Anne; emigreart na Kalifornië 
2 Pleuntje Klazes Rienks * St.-Anne 22-3-1917
x Jan Feenstra * Jelsum 1916

3 Klaas Klazes Rienks * St.-Anne 2-7-1919; groentekoopman op Ouwesyl
4 Pietje Klazes Rienks * St.-Anne 14-5-1924; frôljyskapster; hulp in ’e húshouwing
5 Gelske Klazes Rienks * St.-Anne 18-8-1928

RTR X.4 Klaas Gerbens Rienks * Froubuurt 16-11-1874 † Great Falls, Montana 14-1-1927, 52 jier; emigreart yn 1898 nei Noard Amearika; yn 1919 boer te Formington Choteau, Teton County, Montana;
x 1 2-12-1911 Annie Kleyn * Barsingerhorn 7-4-1888 † Formington, Teton County, Montana 9-11-1919, 31 jier;
x 2 1924 Tine Kleyn * Edam

Bern út it earste houlik:
1 Reina Rienks * 2-11-1912
2 Martha Rienks * 12-10-1916
Bern út it twadde houlik:
3 Anna Jeannette Rienks
* 25-7-1925

RTR X.5 Jan Rienks Rienks * Feinsum, op Nijenhuis, 12-9-1887; by trouwen mûnder te Ljouwert, wenjend te Marrum; arbeider moalfabryk te Ljouwert; 12-9-1952, mei pesjoen by de CAF, Coöperatieve Aardappelmeel Fabriek (wennet Van der Helststrjitte 19)
x Skoaterlân 8-6-1912, 24 en 30 jier, Lamkje Gerrits Kras * It Oranjewâld 2-4-1882; yn 1904 faam te Noarder Drachten en Snits, yn 1905 idem op ’t Hearrenfean; by trouwen dêr sûnder berop, seis moanne earder op te Ljouwert; dr fan Gerrit Kras, yn 1882 ferversfeint te Oranjewâld, yn 1912 ferver op ’t Hearrenfean, en Hiltje van Wouden

Bern:
1 Gerrit Jan Rienks, folget RTR XI.3
2 Annie Rienks
* 24-10-1921

RTR X.6 Thys Harmens Rienks * Reitsum 1-7-1883 † Rotterdam 8-12-1921, 38 jier, [] Lekkum; 1e masjinist kearfardij te Rotterdam
x 22-5-1907 Bertha Jongert * Rotterdam † dêr 4-6-1908
Bern:
1 Harm Aris Rienks
* Rotterdam 4-4-1908 † Beilen 11-6-1952, 44 jier, [] Beilen; yn 1932 molktaper by syn pake Harm te Ljouwert; yn 1955 boer te Beilen; âldheidkundige en archeolooch

Harmen Aris Rienks hat in mânske samling fan hunebêdfynsten, fûn benammen bûten Hooghalen: diggels, ark fan fjoerstien, pylkpunten út ’e midden- en nijestientiid 

RTR X.7 Pier Harmens Rienks * Reitsum 10-2-1885; doarwarder te Amsterdam;
x 2-5-1912 Sjoukje van der Zwaag * Ikkerwâld 2-5-1912 † Amsterdam 30-1-1933; dr fan Gabe Louws van der Zwaag, keapman te Ikkerwâld, en Lutske Jochums Haakma

Bern:
1 Harmen Piers Rienks, folget RTR XI.4
2 Gabe Piers Rienks, folget RTR XI.5
3 Thijs Piers Rienks, folget RTR XI.6
4 Lutske Piers Rienks 
5 Sytske Piers Rienks
6 Meiltje Piers Rienks
7 Tabe Piers Rienks, folget RTR XI.7
8 Emilie Piers Rienks
9 Pier Rienk Piers Rienks, folget RTR XI.8

RTR X.9 Hedzer Harmens Rienks
x Baukje Harmens Dijkstra
2 Hedzer Harmens Rienks
* Reitsum 7-3-1891 † Dokkum [] Ealsum, Grif., haadwurktúchkundige by Maatskippij Van Ommen Rotterdam, wenjend te Eastrum; klimt op ’e wyldefeart fan stoker op ta 1e masjinist, sûnt 1950 dir. fan in oaljehannel (earst mei Van der Wind) te Dokkum, x Eastdongeradiel 30-5-1922
3 Baukje Harmens Dijkstra
* Reitsum 16-10-1893 † Dokkum 4-8-1965 [] Ealsum, Grif., omstrings 1914-1920 ûnderwizeres te Berltsum
Bern:
1 Elisabeth Rienks
* Dokkum 16-5-1923
x Anton Abma * Amsterdam; sn fan Klaas Abma, notaris te Amsterdam
2 Sytske Melia Rienks
* Dokkum 8-3-1935 † It Hearrenfean (sikehûs), wenjend op Molla, 2-6-2019 [] Terkaple; Grifformeard, sûnt har trouwen Rooms Katolyk; learares; hynstefokster op Molla. Fjildwei 5, te Eagmaryp;

x Haskerlân 21-9-1968 Gerardus Hendrikus Kingma* Drylts 24-5-1932 † De Jouwer (fersoargingshûs De Flecke) 5-2-2018 [] Terkaple; RK; boer op Molla; hynstefokker; sûnt 1972 makelder dêr, sn f. Gerardus Hendrikus Kingma, boer, en Pietje Boersma
Sjoch: Kertiersteat Sytske Melia Rienks

RTR X.10 Dirk Harmens Rienks * Hallum 19-2-1895
x 25-5-1921 Maria Hoekstra
Bern:
1 Boukje Rienks
2 Harm Dirks Rienks RTR XI.9
* 9-10-1929

RTR X.11 Pieter Rienks Rienks (Pyt) * Ænjum 6-12-1889; by trouwen boer te Ænjum, letter te Kollum en Easternijtsjerk
x Kollumerlân 13-5-1920 Baukje Kloppenburg * Kollum 9-1-1895 † Easternijtsjerk 19-4-1935 [] Kollum; dr f. Ete Wybes Kloppenburg, boer te Kollum, en Trijntje Pieters Douma
x 2 Baarderadiel 3-6-1936 Grietje Wiersma * Baard 14-4-1911; dr f. Folkert Wybes Wiersma, yn 1904 keapman te Britswert, te Wiuwert en yn 1911 idem te Baard, en Baukje Gerbens Dijkstra
(Rienks 329)
Bern út it twadde houlik:
1 Baukje Rienks
2 Hanny Rienks
3 Anna Rienks

Pieter Rienks Rienks
Pieter Rienks Rienks. Fotograaf: Atelier W. Heeringa, Dronryp. Kolleksje Sikke Joahannes Rienks

RTR X.12 Albert Rienks Rienks * Ænjum 21-1-1891 † 10-5-1980, 89 jier [] Furdgum; boer en hynstefokkerfokker op ’e Pôlepleats ûnder Furdgum. Hy en syn frou rinteniere te Tsjummearum en Westeinflat oan it Europaplein te Ljouwert
x Eastdongeradiel 10-5-1919 Eelkje Pieters Botma (Eke) * Ænjum 26-6-1894 † Ljouwert 9-8-1988, 94 jier, [] Furdgum; sûnt 1980 yn Sonnenborg te Ljouwert, dêr bestjoerslid fan ’t rêsthûs dr fan Pieter Jacobs Botma, boer te Ænjum, en Kornelie Idses van Eizinga
Sjoch: Genealogy Botma – IX.2
Op it bedriuw fan Albert Rienks wurdt lang mei hynders wurke. Yn 1953 is ien trekker yn gebrûk en acht hynders, allegearre fan eigen stâl. Bekende merjes binne: Gezelli, Prestania,Ruth, Torgone, en Sita dêr’t gâns prizen mei wûn wurde.

Albert Rienks Rienks. Mobilisation
Albert Rienks Rienks yn ’e mobilisaasje yn 1916 te Delft. Fan links nei rjochts: Jan Prins, Albert Rienks, Wytse Kingma en acht ’t stjoer Jan Roorda. Kolleksje Vogels-Rienks, Furdgum
Albert Rienks Rienks
Albert Rienks Rienks. Fotograaf: De Jong, Ljouwert, It Hearrenfean, Snits. Kolleksje Sikke Johannes Rienks
Eelkje Botma en Albert Rienks
Eelkje Botma en Albert Rienks. Kolleksje Vogels-Rienks, Furdgum

Bern:
1 Cornelia Rienks (Corrie) * Furdgum 14-4-1920
x Barradiel 20-2-1946 Johannes Sjoerds Hoekstra Bonnema * Huzum 3-9-1920; boer te Ælsum, letter op syn foarâlderspleats ûnder Jelsum; sn fan Sjoerd Johannes Bonnema (sûnt 1895 Hoekstra Bonnema), greidboer te Huzum, en Antje Jelles Anema
Bern:
1 Sjoerd Hoekstra Bonnema * Ælsum 24-11-1946; greidboer oan ’e Breedyk ûnder Jelsum
x Ruinerwold 16-3-1973
Fredrika Margot Nijland * Ruinerwold 24-7-1950; dr f. Albert Jan Nijland en Jentje Tebak
Bern:
1 Janneke Janet Hoekstra Bonnema * Ljouwert 30-7-1976
2 Corien Johanneke Hoekstra Bonnema * Ljouwert 9-7-1981
2 Eelkje Hoekstra Bonnema * Ælsum 6-7-1949 

x Ljouwerteradiel 15-5-1970 Pieter Bierma * Stiens 19-11-1949; boer Eastlik Flevolân; sn f. Hessel Johannes Bierma, boer oan ’e Hegedyk ûnder Stiens, en Antje Pieters de Groot
Bern:
1 Hessel Johannes Bierma * Stiens 23-9-1970; biologysk bouboer 
2 Johan Albert Bierma * Swifterbant 20-7-1973; 
3 Antje Hoekstra Bonnema * Jelsum 29-7-1953
x Ljouwerteradiel 27-5-1981 Douwe Anema * Nes (Westdongeradiel) 2-1-1949; boer te Nes; sn f. Douwe Douwes Anema, boer te Nes, en Willemke Zuidema
Bern:
1 Douwe Douwes Anema * Dokkum 25-3-1983
2 Johannes Sjoerd Anema * Dokkum 4-7-1985

2 Johanna Rienks (Hannie) * Furdgum; folget de folkshegeskoalle Meridon yn Frankryk; sneinsskoallejuffrou; bestjoerslid gymnastykferiening Tsjummearum; lid tonielklub Rederikerskeamer Tsjummearum; ferfart yn 2013 nei De Batting yn Harns
x 27-4-1950 Leonard Hubert Vogels (Leo); túnder te Tsjummearum, sûnt 1954 boer te Furdgum op ’e âlderspleats fan Hannie (60 ha., mingd bedriuw oant 1976, dêrnei bouboerebedriuw (yn 2014 190 ha.); sn f. Emile Pierre Louis Vogels en Trijntje Hovinga; dr f. Pieter Hovinga en Trijntje Kingma
Leo is bestjoerslid wetterskip Der Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks oant 1981; haadbestjoerslid Friesche Maatschappij van Landbouw; lid Ruilferkavelingskommisje De Bjirmen; bestjoerslid Friesland Bank; bestjoerslid VVV; 45 jier bestjoerslid en 40 jier foarsitter gymnastykferiening Tonido Tsjummearum, sûnt oktober 1986 earelid; kriget yn 1986 in keninklike ûnderskieding foar syn maatskiplike ynset
Bern:
sjoch Kertiersteat Vogels

RTR X.13 Jan Rienks Rienks * Ænjum 11-8-1898; boer te Ænjum
x 9-5-1923 Jantje Klazes Steensma * Easternijtsjerk 15-11-1898; dr f. Klaas Jans Steensma, keapman te Easternijtsjerk, en Renske Jacobs de Graaf
Bern:
1 Rinske Rienks
2 Anna Rienks
3 Rina Rienks

RTR X.14 Johannes Sikkes Rienks * Hallum 13-5-1890 † Soest 19-5-1980 [] Hallum; boer yn ’e Hallumerhoek; bestjoerslid, sûnt 1926 bûtengewoan lid, fan de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken; bestjoerslid Friesche Maatschappij van Landbouw; foarsitter wetterskip Vijfhuizen; Rienks, side 332
x 1 Ferwerteradiel 5-5-1914, 23 en 25 jier, Yfke Dirks Olivier * Marrum 11-5-1888 † Hallum 4-2-1957 [] Hallum; by trouwen sûnder berop te Marrum; bouboerinne yn ’e Hallumerhoek; dr fan Dirk Johannes Olivier, bouboer te Marrum, en Tjitske Willems de Groot
x 2 E. Hesselink
Sjoch: M.J. van Lennep, Het geslacht Olivier, VI bis, Genealogysk Jierboekje 1967, Fryske Akademy, 1967 – VI bis.9, side 87
Bern:
1 Sikke Johannes Rienks, folget RTR XI.10
2 Hiltje Johannes Rienks * Hallum 24-6-1919 † 4-6-1964 [] Minnertsgea;
x -5-1946 Jacob Pieter Feitsma * 13-4-1918 † 25-4-1983 [] Minnertsgea; bouboer te Minnertsgea; sn fan Pieter Dirk Jacobs Feitsma, bouboer te Ingwierrum, en Anna Willems Prins

Mear as hûndert jier beoefenet de famylje Rienks op har pleats yn ’e Hallumerhoek yn it frije jûnsskoft de astronomy. In teleskoop fan Sieds Johannes Rienks – in apart staaltsje fan húsflyt – stie op ’e pleats yn ’e festibule achter de skyndoar (in doar sûnder iepening) op in kastke.
Boarne: Rienks, side 332; meidieling Philippus H. Breuker, Boazum

Johannes Sikkes Rienks
Johannes Sikke Rienks, simmer 1907 of 1908. Fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert, Snits. Kolleksje Sikke Johannes Rienks
Yfke Dirks Olivier
Yfke Dirks Olivier, neamd Jifke Durks Olivier; wierskynlik simmer 1907 of 1908. Fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert, Snits. Kolleksje Sikke Johannes Rienks
Johannes Sikkes Rienks en Yfke Dirks Olivier
Johannes Sikkes Rienks en Yfke Dirks Olivier, yn ’e seas achter de pleats yn ’e Hallumer Hoek as hja fan in Hallumer feest komme. Fotograaf: Weima & Politiek, Plantage Muidergracht 159, Amsterdam. De fotograaf sil wol  it Hallumerfeest te baat nommen ha en hat Jehannes en Jifke sa’t skynt oant op har hiem folge. Kolleksje Sikke Johannes Rienks
Johannes Sikkes Rienks, Hiltje Rienks, Sikke Rienks en Yfke Dirks Olivier.
Johannes Sikkes Rienks, Hiltje Rienks, Sikke Rienks en Yfke Dirks Olivier, 19-4-1947. Fotograaf: Foto Modern, Ljouwert. Kolleksje Sikke Johannes Rienks
Hiltje Rienks en Sikke Johannes Rienks
Hiltje Rienks en Sikke Johannes Rienks, 27-1-1920. Fotograaf: F.O. Strüppert, Ljouwert. Kolleksje Sikke Johannes Rienks
Hiltje Rienks
Hiltje Rienks, 9-8-1935. Fotograaf: J. Bleeker, Foarstreek 65, Ljouwert. Kolleksje Sikke Johannes Rienks

RTR X.15 Johannes Tjeerds Rienks * Dongjum 7-6-1891 † 12-9-1958, 67 jaar, [] St.-Anne; Doopsgesind; bouboer an ’e Nijedyk onder St.-Anne;
x ’t Bildt 10-5-1919, 27 en 23 jaar, Grietje Boyens Osinga * St.-Jabik 31-5-1895 † 28-9-1966, 71 jaar, [] St.-Anne; dr fan Boyen Arjens Osinga en Trijntje Dirks van der Ley, bouboeren te St.-Jabik en te Wier;
(Rienks 334)
Bern:
1 Tjeerd Johannes Rienks RTR XI.11
2 Trijntje Johannes Rienks

RTR X.16 Rienk Bienses Rienks * Marsum 3-11-1891; by trouwen greidboer te Marsum, letter idem te Deinum;
(Rienks 339)
x Ferwerteradiel 8-5-1924, 32 en 23 jier, Grietje Bartels Reitsma * Blije 4-12-1900; by trouwen sûnder berop te Blije; dr fan Bartel Bennes Reitsma, yn 1894 arbeider te Blije, yn 1924 dêr boer, en Antje Pieters Hesseling
Bern:
1 Antje Rienks Rienks * 22-6-1925
2 Biense Rienks Rienks RTR XI.12 * 18-6-1927
3 Bartel Rienks Rienks RTR XI.13 * 19-10-1929

RTR X.17 Biense Klazes Rijnks * Feinsum 30-7-1881; arbeider te Wurdum; by trouwen idem te Goutum; yn 1908 dêr deihierder;
yn trou-akte: Rynks; tekenet sels: Rijnks, allyksa ûnder de geboarte-akten fan syn bern 
(Rienks 340)
x Ljouwerteradiel 4-4-1908, 26 en 24 jier, Marijke Broers Wybenga * Goutum 4-4-1884; by trouwen boerefaam te Wurdum; dr fan Broer Wynzens Wybenga, yn 1884 gernier te Goutum, yn 1908 dêr komelker, yn 1920 dêr greidboer, en Grietje Theunis Miedema
Bern:
1 Grietje Bienses Riinks
* Goutum 24-6-1908
2 Sjoerdje Bienses Rienks
* 30-1-1911
3 Klaas Bienses Rienk RTR XI.14
* 26-10-1914

RTR X.18 Hyltje Klazes Rienks * Feinsum 19-8-1882
(Rienks 341)
x Aukje Jans Veenstra * Stiens 4-7-1882
Bern:
1 Klaas Hyltjes Rienks, folget RTR XI.15 Rienks 403
2 Jan Hyltjes Rienks RTR XI.16
3 Ytje Hyltjes Rienks

RTR X.19 Johannes Klazes Rienks * Burgum 5-1-1889
x 17-5-1913 Hiltje Geerts Prosé * Britsum 16-5-1888

Bern:
1 Klaas Johannes Rienks RTR XI.17
2 Tietje Johannes Rienks


GENERAASJE XI
RTR XI.1 Rienk Jacobs Rienks * St.-Jabik 13-1-1906 † Emmeloord 3-7-1978, 72 jier; bouboer te St.-Jabik, sûnt 1952 te Tollebeek, Noard Oast Polder;
x It Bilt 16-4-1937, 31 en 26 jier, Antje Willems Swart (Anne) * Tsjummearum 24-6-1910 † Emmeloord 29-1-1994, 83 jier; dr fan Willem Johannes Swart en Aaltje Carels Bouma, bouboeren ûnder Tsjummearum
Sjoch: Jan Lettinga, Genealogie familie Swart; eigen behear, Menaam 1999, XII-5, side 30, XIII-12, side 48
Bern:
1 Jacob Rienks Rienks, folget XII.1
2 Willem Johannes Rienks, folget RTR XII.2

RTR XI.2 Anne Jacobs Rienks * St.-Jabik 1-2-1911 † Frjentsjer, wenjend te Boer, 19-1-1992, 81 jier, [] Boer; boer te Boer (nr 3, Doanjumerwei 1);
x 5-5-1938 Mettje Jans Dijkstra * Menaam 18-5-1914 † Harns 5-5-2006, 91 jier [kremeard Goutum]; dr fan Jan Martens Dijkstra en Trijntje Gerrits Hornstra, boeren te Menaam
Sjoch:
Sjoch:
-Jan Lettinga, Genealogie familie Swart; eigen behear, Menaam 1999, XIII-13
, side 48
-Jan B. Lettinga, Genealogie van de Menaldumer familie Dijkstra; eigen behear, Menaam 1993, VII 46, side 44
Bern:
1 Jacob Annes Rienks, folget RTR XII.3
2 Trijntje Annes Rienks
(Tine) * Boer 1-6-1942; boerinne op Lyts Molswert ûnder Skalsum (Rykswei 2);
x Frjentsjer 21-10-1966 Catharinus Straatsma * Hijum 10-6-1942; boer op Lyts Molswert ûnder Skalsum; sn fan Gerrit Kornelis Straatsma en Trijntje Rinderts Jansma, boeren te Hijum
Sjoch:
-R.K. de Jong, Straatsma scil ús efternamme wêze – Een overzicht van tien generaties van de gamilie Straatsma uit Jislum, Fryslân. 1700-2000; eigen behear, Ljouwert, 2000, side 293
Sjoch: Genealogy Brouwer 1 – XIII.2.1 – Lyts Molswert ûnder Skalsum; Brouwers pleatsen – Klein Molswerd ûnder Skalsum –

RTR XI.3 Gerrit Jan Rienks * Ljouwert 7-11-1914 † dêr -4-1996, 81 jier; op kantoar by de C.A.F.
x Janke van der Wal * Grins 14-8-1912 † Ljouwert 9-2-2004, 91 jier, [kremeard Goutum] Bern:
1 Jan Vredeman Rienks RTR XII.4
2 Antje Johanna Rienks

RTR XI.4 Harmen Piers Rienks * Coevorden 5-7-1913; learaar pedagogy te Batavia en Amsterdam
x 13-6-1942 Froukje Elisabeth Grimm * Edam 28-5-1919
Bern:
1 Sjoukje Froukje Rienks 
* 16-11-1943
2 Harmen Gustaaf Rienks RTR XII.5

RTR XI.5 Gabe Piers Rienks * Coevorden 9-5-1915; stúdzje Teology Vrije Universiteit Amsterdam; legerpredikant te Heemstede; grifformeard dûmeny, û.o. te Wormerveer (Wandelweg 56)
x 23-10-1945 Afina Felice van Thiel (Aaf) * De Bildt 21-10-1916 † Kanada 25-9-2005, 88 jier
Bern:
1 Eugéne Rienks RTR XII.6
* Glind 1-11-1947, twilling mei Sjoukje 
2 Sjoukje Rienks 
* Glind 1-11-1947, twilling mei Eugéne
3 Pier Rienks, folget RTR XII.7 

4 Maartje Afina Rienks 
* Wormerveer 4-12-1952

RTR XI.6 Thijs Piers Rienks * Hoogeveen 2-11-1916 † Vinkeveen 6-5-2009, 92 jier, [] Feinsum; grifformeard dûmeny, û.o sûnt 1951 te Schoondijke (Siuws Flaanderen)
x 26-2-1951 Josephine Hoogendoorn * Heerlen 17-5-1925
Bern:
1 Sjoukje Rienks
x Aurelius Yan
2 Margje Meiltje Yvonne Rienks
x Sytze Visser

RTR XI.7 Tabe Piers Rienks * Amersfoort 19-6-1925; boekhanneler by de Grifformearde Sinding te Djakarta (Pasar Lama 6)
x 5-6-1950 Johanna Pasanea * Moeara Soma, Sumatra 16-8-1927
Bern:
1 Paulus Pier Rienks RTR XII.8
* Depok 22-6-1951
2 Adriaan Sjouke Rienks
RTR XII.9 (Adrie) * Depok 14-4-1953
3 Christine Josanne Rienks
x John de Jong

RTR XI.8 Pier Rienk Piers Rienks * Amsterdam 30-6-1930; stúdzje Ekonomy oan ’e Vrije Universiteit te Amsterdam;
x Ada Maria van der Weyden
Bern:
1 Margriet Rienks
2 Pier Rienks RTR XII.10
; eigner antykwariaat te Amsterdam; wethâlder C.D.A. Amsterdam
3 Maaike Rienks

RTR XI.10 Sikke Johannes Rienks * Hallum 24-6-1915 † 1981; bouboer yn ’e Hallumerhoek ûnder Hallum;
(Rienks, side 400)
x 1979 Janke Arjens Hofstra * Peins 10-8-1917 † 12-11-1993 [] Skingen; dr fan Arjen Durks Hofstra, yn 1915 arbeider te Achlum, yn 1915, ’20 idem te Hjelbeam, yn 1925 idem Hitsum, sûnt 28-5-1925 te Skingen (hûsnr 41), dêr gernier (1943), boer (1939) en feehanler, en Jeltje Stientje Pieters Aukema;
Janke x 1 1938 Hillebrand Philippus Breuker (Hille) * Skingen 6-6-1911 † 9-6-1967 [] Skingen; gernier, boer en ierappelkweker te Skingen; sn fan Philippus Hillebrands Breuker, gernier te Skingen, en Tjitske Klazes Osinga

Sikke Johannes Rienks, noch gjin jier âld, mei syn mem Jifke Durks Olivier
Sikke Johannes Rienks, noch gjin jier âld, mei syn mem Jifke Durks Olivier. Kolleksje Sikke Johannes Rienks

RTR XI.11 Tjeerd Johannes * St.-Anne 14-2-1920 † 22-1-1974, 53 jier, [] St.-Anne

RTR XI.12 Biense Rienks * 1927

RTR XI.13 Bartel Rienks * 1929

RTR XI.14 Klaas Bienses Rienks * 1914

RTR XI.15 Klaas Hyltjes Rienks * 7-9-1905
(Rienks 401)
x Hendrikje Schaaf
Bern:
1 Antje
2 Aukje
3 Hyltje Klazes RTR XII * 1941
4 Dirk Klazes RTR XII * 3-1-1945

RTR XI.16 Jan Hltjes Rienks * 1910
(Rienks 402)
x Grietje Terpstra
Bern:
1 Klaaske
2 Hyltje Jans Rienks XII * 23-10-1938

RTR XI.17 Klaas Johannes Rienks * Britsum 9-12-1915
(Rienks 403)
x Dirkje Hovinga
1 Johannes Klazes Rienks XII * 23-9-1942
2 Joukje Klazes Rienks * 13-8-1943

GENERAASJE XII
RTR XII.1 Jacob Rienks Rienks * St.-Jabik 4-4-1938; bouboer te Swifterbant, Noard Oast Polder;
x Emmeloord 20-12-1963 Trijntje Peetoom * Zijpe, Noard-Hollân, 13-7-1940
Bern:
1 Rienk Rienks, folget RTR XIII.1
2 Peter Rienks, folget RTR XIII.2 

RTR XII.2 Willem Johannes Rienks * St.-Jabik 25-8-1939; bouboer te Swifterbant;
x Emmeloord 10-7-1964 Marie Janny Keppel * Callantsoog 5-5-1940
Bern:
1 Rienk Rienks, folget RTR XIII.3
* Emmeloord 8-9-1965 
2 Anna Marie Rienks * Emmeloord 10-6-1968;
x Dronten 21-4-1995 Sicco Boonstra * Dronten 27-5-1966; administratyf meiwurker Harderwijk

RTR XII.3 Jacob Annes Rienks
* Boer 24-2-1946; boer te Boer;
x Idaarderadiel 29-6-1969 Magdalena Brandenburg (Magda) * Poppenwier 16-2-1948
Bern:
1 Wiep Rienks * Boer 23-3-1970; operaasje-assistint;
w.m. Bennie Kamstra * Rie 26-4-1967
2 Anne Jacob Rienks, folget RTR XIII.4 
3 Mathilde Rienks * Boer 18-8-1973

RTR XII.7 Pier Rienks * Wormerveer 1-6-1951
x Ada Breedijk; dr fan Klaas Breedijk en Areke Ramp
Bern:
1 David Rienks RTR XIII.
2 Phyllis Rienks
3 Tamelina Ada Rienks

GENERAASJE XIII
XIII.1 Rienk Rienks * Swifterbant 7-12-1964; bouboer te Swifterbant;
x Dronten 21-7-1988 Ellen Jaquelien van der Gragt * Hilversum 19-4-1961
Bern:
1 Jacob Rienks
* Swifterbant 8-2-1991
2 Ruben Rienks
* Swifterbant 6-9-1992

XIII.2 Peter Rienks * Swifterbant 16-2-1967; bouboer

XIII.3 Rienk Rienks * Emmeloord 8-9-1965; bouboer

XIII.4 Anne Jacob Rienks * 12-4-1972; boer te Boer;
w.m. Jannie Panbakker * Frjentsjer 3-12-1973