GENEALOGY SIEDS JOHANNES RIENKS

Stambeam
fan Sieds Johannes Rienks
soan fan Johannes Rienks Rienks VI.1
en Aukje Sydses Boersma
en syn neiteam.
Sjoch foar foarâlden, ynlieding en útlis: Genealogy Rienks

Sieds Johannes Rienks
Siis Jehannes Rynks, portret yn it Planetarium te Frjentsjer

Klik op it skema foar fergrutsjen.

VII.1 Sieds Johannes Rienks * Marrum 6-10-1770 † Leiden 15-11-1845, 75 jier; Doopsgesind; hiert yn 1818 in pleatske fan syn heit, De Gersikkers, ûnder Ferwert (44 pm., hûsnr 225), hiert 10 pm oan ’e Nije Piip yn it Klaailân ûnder Nijtsjerk; makker fan optyske ynstruminten, mikroskopen en teleskopen, yn 1820 te Berltsum; wurket om 1805 hinne yn ’e izerjitterij fan Onderdewijngaart Canzius te Delft; sûnt omstrings 1827 te Leiden; broeder yn ’e Orde van de Nederlandsche Leeuw;
x 1 Holwert 7-10-1798, skieding 8-1-1822, Grietje Dirks Hellinga * Ferwert 17-4-1780 ~ dêr 14-5 1780 † Ljouwert 5-3-1848, 67 jier; naaister te Wâldsein, yn 1833 dêr sûnder berop; dr f. Dirk Sybrens, oant syn dea op 8-10-1811 mei 68 jier keapman te Ferwert, en Grietje Martens Hellinga, as widdo oant har ferstjerren op 22-1-820 mei 75 jier winkelfrou te Ferwert; Durk wurdt postúm Hellinga neamd, Grytsje nimt as widdo yn 1811 de namme Hellinga oan, foar harsels, har bern en in bernsbern;

x 2 Menameradiel 27-11-1822, 52 en 18 jier, Sytske Wybes de Jong * Berltsum 28-1-1804 ~ dêr 19-2-1804 † Leiden 19-3-1861, 57 jier; dr f. Wybe Sijes de Jong, skipper te Berltsum, en Martentje Gabes
(Rienks 31)
De namme Sieds of Syds wurdt fanâlds útsprutsen mei in lang ii-lûd, lykas yn it Frysk: tsiis, en it Ingels: sweet; de d is stom: Siis.
Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.
De Boargerlike Stân wit trouwens gauris net wat se mei Syds oan moat, it wurdt dan Sietze of Sijtze.

Sjoch: Sieds Johannes Rienks Marrumers uit de historie – Greetje Hermse, Gezinskaart van Sieds Johannes Rienks
Bern út it earste boask:
1 Mattje Siedses Rienks
(ek: Martje, Martha) * Ferwert 9-1-1807 ~ dêr 15-2-1807 † Wâldsein 24-4-1834, 28 jier; by houlik sûnder bepaald berop te Wâldsein, by ferstjerren dêr naaister;
x Wymbritseradiel 22-3-1833, 26 en 37 jier, Douwe Hendriks Boersma * Ferwert 13-1-1796 ~ dêr 31-1-1796 † Wânswert 10-2-1869, 73 jier; by syn earste boask yn tsjinst by de Mobile Skutterij (2e Bataljon, 2e Ofdieling Friezen) te Ferwert, lânmjitter by it Rykskadaster te Wâldsein; yn 1834 lânmjitter te Ferwert (hûsnr 114); yn 1851, ’54, ’56 Rykskommys te Ingwierrum, grossier te Wânswert, sn f. Hendrik Geerts Boersma, Mr linnenwever te Ferwert (hûsnr 114), en Trijntje Douwes;
Douwe x 2 Eastdongeradiel 19-11-1850, 54 en 37 jier, Wytske Lykeles Hellema * Wânswert 4-5-1813 † Dokkum 12-2-1895, 81 jier, Wyk C, nr 22, komt op 2-10-1843 yn Wânswert mei attestaasje fan Nes, yn 1869 sûnder berop te Wânswert, yn 1878 idem te Ljouwert, wennet sûnt 26-12-1875 by har broer Wyger te Ljouwert, se komt dan út Dokkum.
Ferkeapet in hearehûs te Ljouwert oan Pieter Johannes Romijn, keapsom: f 7.200,00 en in winkelhûs dêr oan Johan Sjerps, keapsom: f 2.900,00;
Wytske x 1 Ferwerteradiel 12-6-1841, 28 en 21 jier, Henry Bierman * Den Haach 9-8-1819 † Nes, Westdongeradiel, 31-5-1843, genês- heel- en froedmaster dêr; sn f. Hendrik Barends Bierman, ryksûntfanger te Stiens, en Mary Gowland
Bern Bierman: Hendrik Lykele * 1842; Wieger Henry * 1843, x 1869 Martha Leenderts Hansma
Sjoch: Genealogy Hellema – IV.4.5
2 Johannes Siedses Rienks, folget VIII.1
3 Akke Siedses Rienks
(ek: Aukina, Anna) * Ferwert 11-5-1815 (twilling mei Gryt) † Leiden 20-5-1884, 69 jier; Doopsgesind;

x Leiden 7-6-1838 (houlikskontrakt 25-5-1838) Hendrik Frederik Schlette * Leiden 28-2-1815 † dêr 27-9-1884, 69 jier; kassier; kommisjonêr yn effekten te Leiden; sn fan Hendrik Christiaan Schlette en Catharina Fox 
4 Grietje Siedses Rienks
(ek: Margaretha) * Ferwert 11-5-1815 (twilling mei Akke) † Utrecht 7-6-1880, 65 jier;

x Leiden 13-9-1848 Wilhelmus Rutgerus Hakvoort * Utrecht 27-11-1823 † dêr 18-4-1889, 65 jier; kastemakker te Utrecht; sn fan Johannes Jacobus Hakvoort en Agnes van de Kamp 
5 Dirk Siedses Rienks, folget VIII.2
 
Bern út it twadde houlik:
6 Martentje Siedses Rienks
* Berltsum 30-5-1824 † dêr 1-6-1824, 2 dagen

7 Wybe Siedses Rienks * Leiden, Heeregracht 4, Wyk 7, 23-11-1827 ~ Leiden, Doopsgesind, 29-3-1846 † Leiden 5-6-1854, 26 jier; gieljitter
8 Biense Siedses Rienks, folget VIII.3
9 Martinus Siedses Rienks
* Leiden 10-11-1834 † dêr 5-10-1841, 6 jier 
10 Martha Siedses Rienks
* Leiden 2-2-1844 † Utrecht 1-8-1912, 68 jier;

x Utrecht 6-11-1867 Gerrit Haksel * Amsterdam 8-1-1838 † Utrecht 20-12-1932, 94 jier; sigaresortearder te Utrecht (1900 Vosstraat 50, 1903 Kievitdwarsstraat 56, 1910 Absterderdijk 34bis, Valkstraat, Nieuwe Keizersgracht 22); sn Cornelis Haksel en Jannetje Margaretha van Beest

Dit kastke is nei alle gedachten makke troch Sieds Johannes Rienks. It stie lang yn ’e foarein fan ’e pleats fan Sikke Johannes Rienks (RTR IX.8) yn ’e Hallumerhoek, mei dêrop in teleskoop makke troch deselde; dy is no yn it Planetarium te Frjentsjer.
Partikuliere kolleksje
Dizze brûnzen kraan lei yn it boppesteande kastke en is wierskynlik ek makke troch Sieds Rienks, doe’t er te Delft yn it fabryk fan Canzius Onderdewijngaart (* Delft 1736 † dêr 1820) sok ark fabrisearde.
Partikuliere kolleksje

GENERAASJE VIII
VIII.1 Johannes Siedses Rienks
(Johan) * Ferwert 30-11-1813 † De Huizen, Hoogeveen 20-1-1900, 86 jier; yn 1842 ynstrumintmakker te Leiden; yn 1845 timmerman te Hoogeveen; rykskommys, yn 1868 te Frjentsjer; de húshâlding komt dêrwei op 17-2-1869 yn Diever en ferfart 29-4-1973 nei Avereest, Oerisel;
x 1 Hoogeveen 9-2-1842, 28 en 35 jier, Grietje Gerrijts de Jonge * Beilen 25-1-1807 † Hoogeveen 6-7-1864; yn 1841 tsjinstfaam te Hoogeveen; dr fan Gerrijt Alberts de Jonge en Anna Jans Winkel (yn trou-akte fan Grietje: Anna Jans)
x 2 Frjentsjer 9-6-1867 Trijntje Jacobs de Graaf * Aldeboarn 29-3-1833 † Meppel 11-3-1908; dr fan Jacob Lieuwes de Graaf, swartferver te Aldeboarn, en Engeltje Sijbrens van Veen, yn 1868 as widdo,  sûnder berop te Aldeboarn, yn 1870 dêr ferverske, yn 1871 blauferverske te Dokkum
(Rienks, side 104)
Bern, út it earste boask:
1 Anna Juwina Rienks
* Molendijk, Wyk B nr 4, yn it hûs fan Grietje har suster, Hoogeveen 25-6-1841 – wettich erkend by houlik fan har heit en mem – † Haagje, Hoogeveen 2-11-1842, 16 moanne
2 Gerard Johannes Rienks * Haagje, Hoogeveen 21-3-1843 † wierskynlik Atlantise Oseaan, 25-8-1866, 23 jier; foer op it skip Amsterdam, dat op in reis fan Sint Helena nei Falmont fergongen is

3 Anna Jufina Rienks * Haagje, Hoogeveen 8-8-1845 † Apeldoorn 10-4-1920, 74 jier, [] Apeldoorn; komt op 17-3-1869 út Hoogeveen by har heit-en-dy te Diever; ferfart dêrwei op 24-9-1871 nei Grins;
x Diever 23-11-1870, 25 en 23 jier, Hermanus Jacobus van Kregten * Amsterdam 31-7-1847 † Hoenderloo, gemeente Apeldoorn, 19-10-1938, 91 jier, [] Apeldoorn, Soerenseweg; by houlik sûnder berop, yn 1873 ûnderwizer te Schoonoord, gemeente Sleen; yn 1874 te Giethoorn, yn 1876 te Hattem; yn 1877 te Vollenhove; yn 1878 helpûnderwizer te Beetstersweach, yn 1882 dêr ûnderwizer; yn 1886 te Wierden; skoallehaad te Apeldoorn; sn fan Jacob van Kregten, nôtmjitter, en Catharina Dekker 
Bern, út it twadde houlik:
4 Margaretha Engelina Rienks
* Frjentsjer 8-3-1868 † De Huizen, Hoogeveen 28-7-1879, 11 jier

5 Gerard Johannes Rienks * Diever 4-8-1870 † dêr 19-8-1871, 12 moanne
6 Gerard Johannes Rienks * Diever 3-1-1872 † dêr 14-1-1872, 11 dagen
7 Gustaaf Adolf Johannes Rienks, folget IX.1
8 Johanna Adelina Rienks
* Avereest 29-12-1875 † De Huizen, Hoogeveen 22-5-1881, 5 jier

VIII.2 Dirk Siedses Rienks
(yn ’e Boargerlike Stân fan Leiden ek neamd: Dirk Sietze) * Ferwert 5-6-1818 ~ dêr, Doopsgesind, 5-4-1840 † 17-12-1860, 42 jier, [] Hallum; yn 1841 ynstrumintmakker yn ’e Breedestraat te Leiden; by twadde houlik idem te Breda;
yn ’e Boargerlike Stân fan Amsterdam stiet Durk yn ’e trou-akte yn 1865 te boek as: Rynks; yn it Befolkingsregister (1897-1934) as: Rinx 

x 1 Rijswijk 23-7-1840, 22 en 23 jier, Neeltje Schenk (ek: Kornelia) * Rotterdam 29-9-1816 † Grins 28-3-1855, 38 jier; dr fan Cent Hendriks Schenk (ek: Sent, Vincent), en Johanna Gerrits Gleijm (ek: Gleijn)
x 2 Amsterdam 4-5-1865, 46 en 49 jier, Georgina Willemina van Kempe * Amsterdam, Amstel 51, 5-12-1815, libbet noch yn 1900; by twadde houlik sûnder berop te Amsterdam; dr fan Wendelina van Kempe
Georgina x 1 Amsterdam 27-12-1855 Anthonie Bakels * Amsterdam omstrings 1815; yn 1841 dêr boekdrukker; sn fan Hendrik Bakels en Anna van Leeuwen;

Anthonie x 1 Amsterdam 7-7-1841 Sara Hendrica Fedo † Amsterdam11-10-1852
(Rienks, side 104)
Bern út it earste boask:
1 Vincent Rienks
* Leiden, Breedestraat, 25-4-1841 † Leiden, wenjend te Schiedam, 29-7-1857, 16 jier

2 Henriëtte Maria Rienks * Leiden 12-2-1848 † Den Haach 25-6-1916, 68 jier;
x Bastiaan Bernardus Frederik Wijk * Den Haach 1840 † dêr 25-1-1921, 81 jier; koperjitter te Den Haach; sn fan Hendrik Carel Wijk, koperjitter te Den Haach, en Elisabeth Maartje van den Bergh
3 Carolina Jacobina Helena Rienks
* Leiden 24-10-1850 † dêr 14-1-1851, 12 wiken

VIII.3 Biense Siedses Rienks * Leiden, Heeregracht 4, Wyk 7, 9-2-1830 ~ dêr, Doopsgesind, 15-10-1848; ynstrumintmakker en koperjitter te Leiden (Langebrug 371);
x Leiden 21-12-1852, 23 en 26 jier, skieding 4-10-1870 (15-2-1871), Alida Jacoba Hofkes * Leiden 28-5-1827 † dêr 8-3-1899, 71 jier, [] Groenesteeg Leiden; winkelfrou te Leiden, yn 1892 dêr sûnder berop; dr fan Jan Fredrik Hofkes, fabrikeur en winkelman te Leiden, en Alida Venker (ek: Aaltje)
Sitaat út Rienks, side 105: Bjinse hat mei Beyerinck in ynstrumintmakkerij hawn yn ’e Breedstrjitte to Leiden. Hy forliet frou en bern en gie nei Utert, dat syn bern woene him net mear as heit erkenne.
Bern:
1 Johannes Marinus Rienks, folget IX.2

2 Pieter Hendrik Jacob Rienks, folget IX.3
3 Frits Rienks, folget IX.4
4 Jan Hendrik Rienks, folget IX.5
5 Martha Rienks
* Leiden 20-8-1862 † dêr, wenjend te Arnhem, 26-10-1914, 53 jier; gjin bern; by ferstjerren sûnder berop te Arnhem;
x 4-11-1886 Johann Leonard Friedrich Schneider; kaptein yn it East-Indys leger

GENERAASJE IX
IX.1 Gustaaf Adolf Johannes Rienks (Gus) * Avereest 19-5-1874 † South Bend, Indiana, USA, 24-3-1948, 73 jier; keapman yn suvelmasines, letter fytsemakker; emigreart yn 1910 nei de USA;
x 1 1-7-1896 Johanna Christina Exel * Coevorden 15-5-1867 † Madison, Wisconsin, 24-4-1923, 55 jier, [] Eastman, Crawford County, Wisconsin; dr fan Carl Friedrich Exel, learloaiersfeint te Coevorden, en Anna Amelia Brons;
x 2 St. Joseph, Indiana, Harriet Holderbaum (Hattie) * USA 1895 † 1937, 42 jier
Bern út it earste boask:
1 Johannes Carl Friedrich Rienks
* De Huizen, Hoogeveen, 11-5-1898 † dêr 3-9-1899, 15 moanne
2 Alexander Ferdinand Leopold Rienks, folget X.1 

3 Johannes Carl Friedrich Rienks
(Frits C.) * De Huizen, Hoogeveen, 15-1-1901 † 29-1-1921, 20 jier, [] Eastman, Crawford, Wisconsin

4 Hendrik Willem Lodewijk Rienks X.2 * De Huizen, Hoogeveen 12-12-1902
5 Trijntje Anna Amelia Rienks
* Meppel 28-1-1905
6 Richard Otto Laurentius Rienks, folget X.3
7 Gustaaf Adolf Rienks
* Meppel 25-11-1908 † USA 2-10-1916, 7 jier, [] Eastman, Crawford County, Wisconsin

Bern út it twadde houlik:
8 Benjamin Rienks X.4
9 Martha Rienks
9 Dorothy Rienks
x Carl Bralick
10 Jack Warren Rienks, folget X.5

IX.2 Johannes Marinus Rienks (Johan) * Leiden 16-12-1854 ~ dêr, Doopsgesind, 3-4-1874 † 18-2-1900, 45 jier; by houlik winkelman te Den Haach;
x Den Haach 6-7-1892, 37 en 28 jier, Anna Juliana Sophia van Reijssen * Den Haach; by trouwen sûnder berop te Den Haach; dr fan Henricus Theodorus Laurentius van Reijssen (Herman), sealmakker te Den Haach, en Anna Maria Laghuwitz

Bern:
1 Johan Rienks X.6 * Den Haach 27-10-1890
2 Alida Jacoba Rienks
3 Theodoor Rienks, folget X.7

IX.3 Pieter Hendrik Jacob Rienks * Leiden 3-10-1854; yn 1902, ’3 keapman te Leiden, yn 1907 dêr winkelman;
x Leiden 23-1-1902, 43 en 18 jier, Jannetje de Bruin * Leiden -10-1883; by trouwen sûnder berop te Leiden; dr fan Arie de Bruin, 1893-1926 konsjêrzje fan it Gemeente-argyf te Leiden, boekbinersfeint, en Jannetje Eswilder
Bern:
1 Marie Rienks
(Mies) * Leiden 7-9-1903
2 Pieter Hendrik Jacob Rienks, folget X.8 

IX.4 Frits Rienks * Leiden 3-10-1854 † 17-4-1909, 54 jier
x Paulina Radboud
Bern:
1 Willem Rienks, folget X.9
2 Alida Rienks

IX.5 Jan Hendrik Rienks * Leiden 9-3-1856 ~ dêr, Doopsgesind, 26-3-1875 † dêr 19-4-1923, 67 jier; by trouwen winkelman te Den Haach;
x Leiden 21-6-1882 Apollonia Johanna Daniëls * Amsterdam, Heerengracht 177, Wyk LL, 7-4-1856 † Loosduinen 8-3-1931, 74 jier; by trouwen sûnder berop te Leiden; dr fan Ferdinand Daniëls, yn 1856 keapman te Amsterdam, yn 1882 winkelman te Leiden, en Jeanette Johanna Schouten
Bern:
1 Jan Hendrik Rienks, folget X.10 

2 Ferdinand Johan Rienks, folget X.11
3 Martien Jean Willem Rienks, folget X.12

GENERAASJE X
X.1 Alexander Ferdinand Leopold Rienks
* De Huizen, Hoogeveen 8-7-1899 † Miami, Florida, USA 1965, 66 jier [] Eastman, Crawford, Wisconsin, USA;

x Deer Lodge County, Montana, USA 20-3-1924 Loretta Elizabeth Ducharme * Eastman, Crawford, Wisconsin -2-1900 † 1946, 46 jier, [] Eastman, Crawford, Wisconsin; dr fan David Ducharme en Denys Stramm
Bern:
1 Alexander Anthony Rienks, folget XI.1
2 Norman J. Rienks XI.2
3 Sylvan J. Rienks, folget XI.3
4 Michael P. XI.4

X.3 Richard Otto Laurentius Rienks * Meppel 28-7-1907 † Niles, Berrien, Michigan, USA, 1-3-1979, 71 jier, [] Edwardsburg, Cass, Michigan;
x 30-10-1929 Blanche E. Neterer * 3-4-1912 † 12-5-1999, 87 jier, [] Edwardsburg, Cass, Michigan
Bern:
1 Joan Esther Rienks
x Donald Eugene Gearhart; sn fan Earl Isiac Gearhart en Verniel Ioana Jones

X.5 Jack Warren Rienks
x Sandra Kay Ward

X.6 Johan Rienks * Den Haach 27-10-1890

X.7 Theodoor Rienks * Den Haach 25-3-1896; elektrisjên;
x Amsterdam 27-8-1919 Janna van Os * Tiel 1-2-1985; dr fan Bernardus van Os en Hendrika van Frankfoort

Acht bern, fan seis gegevens net iepenbier:
1 Johannes Marinus Rienks XI.5 * Amsterdam 29-5-1920
4 Frits Rienks * Amsterdam 25-4-1926 † dêr 4-7-1926, 2 moanne

X.8 Pieter Hendrik Jacob Rienks (Piet) * Leiden 10-5-1907 † 1990; radiofoardrachtkeunstner, tonielspiler te Rotterdam;
x 7-6-1933, skieding 7-7-1949, Ceserina Christina Felicia Speenhoff (Ceesje) * Rotterdam 21-7-1909 † Warmond 25-12-2004, 95 jier; toniel- en radio-aktrise; dr fan Jacobus Hendrikus Speenhoff (Koos), dichter, sjonger, kabaretier, yllustrator en keunstskilder, en Cesarina Prinz
(Rienks, side 287)
Sjoch: Ceesje SpeenhoffCeserina Speenhoff – 
Bern:
1 Cesarina Jannetje Petronella Rienks
* 9-12-1933
2 Pieter Jacobus Rienks XI.6
* 12-4-1935

3 Froukje Rienks
4

X.9 Willem Rienks
x 1920 Geertruida Bouterse
Bern:
1 Frits Rienks XI.7
2 Willem Rienks XI.8
3 Paul Jacob Rienks, folget XI.9

X.10 Jan Hendrik Rienks * Leiden 5-9-1883 † dêr 10-9-1938, 55 jier;
x Geertruida Adriana Langeveld

X.11 Ferdinand Johan Rienks * Leiden 21-2-1885 ~ dêr, Doopsgesind, 23-3-1902;
x 22-3-1917 Johanna Maria van Kol Kluijve 

X.12 Martien Jean Willem Rienks (ek: Martin Jan Willem) * Leiden 1-5-1886 ~ dêr, Doopsgesind, 27-3-1904 † dêr 10-3-1950,63 jier; arts te Den Helder, direkteur fan ’e G.G.D. dêr;
x Leiden 18-6-1914 Jacoba Riedel * Leiden 2-6-1883 ~ dêr, Remonstrants, 1-7-1883;

Bern:
1 Apollonia Johanna Rienks (Paula) * Koudekerk aan den Rijn 28-6-1915 † Oegstgeest 14-12-1997, 82 jier;
x Johann Bernhard Brockhuis 
2 Jan Hendrik Rienks, folget XI.10

GENERAASJE XI
XI.1 Alexander Anthony Rienks

Bern:
1 Steve Rienks XII.1

XI.3 Sylvan J. Rienks
x Marlene Marie Raunich

XI.9 Paul Jacob Rienks
x Charlotte Helen Blank
Bern:
1 Peter William Rienks
2 Jane Rienks
3 Ian Rienks
4 Suzanne Rienks

XI.10 Jan Hendrik Rienks * Koudekerk aan den Rijn 9-7-1918 † Almelo 28-6-2004, 85 jier;
Rie ten Klooster