GENEALOGY SIPKE JOHANNES RIENKS

Stambeam
fan Sipke Johannes Rienks
soan fan Johannes Rienks Rienks VI.1
en Aukje Sydses Boersma
en syn neiteam.
Sjoch foar foarâlden, ynlieding en útlis sjoch: Genealogy Rienks

VII.6 Sipke Johannes Rienks (ek: Rijnks) * Marrum 3-2-1794 † Hallum 15-10-1851, 57 jier; yn 1813 garde d’honneur; boer yn ’e Súdhoek ûnder Froubuorren (75 pm.,boelguod 19-4-1830, Rienks, side 68) en yn 1827 brûker fan lân ûnder Marrum, sûnt 1830 gernier, letter winkelman te St.-Anne (hûsnr 247), yn 1839 arbeider te Hallum
x Hallum 6-11-1816 Hijke Alberts Bokma * Hallum 22-10-1796 † dêr 9-5-1862; dr f. Albert Bokkes Bokma en Trijntje Pieters Pot
(Rienks 66)
Bern:
1 Albert Sipkes Rienks
2 Johannes Sipkes Rienks
3 Biense Sipkes Rienks
4 Trijntje Sipkes Rienks * 13-3-1823
5 Sieds Sipkes Rienks
6 Aukje Sipkes Rienks  * 28-10-1826 † 26-6-1856
7 Bokke Sipkes Rienks
8 Klaas Sipkes Rienks
9 Rienk Sipkes Rienks; ferfart nei Ingelân
10 Eelke Sipkes Rienks; ferfart neo Noard Amearika

Wurdt fuortset