Fotograven:
Frank, H.S., Schoolholm G 52, Grins (HSF)
Fuchs, E., Ljouwert (EF)
Halbertsma, C., Voorstreek 275, Ljouwert (CH)
Jong de, Nijstêd 53, Ljouwert, It Hearrenfean, Snits (DeJ)
Matthyssen, G.H., Ruiterskwartier G 95, Ljouwert (GHM)
Modern, Dokkum (Modern)
Obbema & De Bruin, Ljouwert, Snits (O&deB)
Sanders, gebroeders, Buiten de Heerepoort, Grins (S)
Slaterus, J.H., Langemerkstrjitte, Ljouwert (JHS)
Strüppert, F.O., Stationswei 12, Ljouwert (FOS)
Strüppert & Van Duyl, Koarnmerk 201, Ljouwert (S&VD)
Studio, Grutte Heechstrjitte 9, Ljouwert (Studio)

 
 
 

1: Johannes Sikkes Rienks
Sjoch: Genealogy Rienks - X.5
2: Hiltje Folkerts Roeda
Sjoch: Genealogy Rienks - IX.3
3: Johannes Sikkes Rienks, Sikke Johannes Rienks, Hiltje Folkerts Roeda (DeJ)
Sjoch: Genealogy Rienks - IX.3

1: Thomas de Boer, Sjoukje Olivier (DeJ)
Sjoch: M.J. van Lennep, Het geslacht Olivier - VI bis.8, side 87, Genealogysk Jierboekje 1967, Fryske Akademy, 1967
2: Yfke Dirks Olivier (Jifke) (O&deB)
Sjoch: Het geslacht Olivier - VI bis.9, side 87
3: Yfke Dirks Olivier (JHS)

1: Sjieuwke Lourens Olivier (x Douwe Pieters Bosch) (DeJ)
Sjoch: Het geslacht Olivier - VI.3, side 85
2: Unbekend, (FOS)
3: Ludolf Luitjens Rienks, achterop de foto stiet: Rudolf [ferbettere yn Ludolf] Jans Luitjes Rienks, Professor [?] Groningen (S)
Sjoch: Genealogy Rienks
4: Johannes Luitjens Rienks (x Simentje Frieling), achterop de foto stiet: getrouwd met Siemkje Freiling te Eenrum (S)
Sjoch: Genealogy Rienks
5: Emke Luitjens Rienks, achterop de foto stiet: Eerste vrouw van Gilles de Lange h.d.s. [hoofd der school] te Hallum en Sappemeer (S)
Sjoch: Genealogy Rienks

1: Unbekend, (FOS)
2: Antje van der Woude (x Folkert Joukes Roeda), Aaltje Roeda (x Doede Johannes Binnema), Anna Binnema (x 1 Hessel Watses Bierma; x 2 dokter Buis) (S&vD)
1: Johannes Sikkes Rienks (CH)
2: Hiltje Folkerts Roeda (JHS)
3: Sikke Johannes Rienks (DeJ)
1: Yfke Dirks Olivier
2: Unbekend
3: Sikke Johannes Rienks (FOS)
1: Johannes Sikkes Rienks, Yfke Dirks Olivier (O&deB)
1: Tjitske Klaske Olivier (FOS)
1: Unbekend (O&deB)
2: Hiltje Rienks, Sikke Rienks
1: Unbekend (DeJ)
2: Unbekend (CH)
3: Tjitske Johannes Bierma (FOS)
1: Yfke Dirks Olivier, Hiltje Rienks, achterop de foto stiet: Dit is moeder met Sikke.
2: Unbekend
3: Unbekend
1: Sjieuwke Lourens Olivier
2: Unbekend
3: Unbekend (O&deB)
4: Sjieuwke Lourens Olivier
1: Baukjen Sikkes Obma (x 1 Johannes Rienks Rienks; x 2 Albert Klazes de Groot), achterop de foto stiet: Baukje Sikkes Obma, geb Augustus 1827 = overleden 14 Maart 1912 te Leeuwarden   In een ouderdom van 85 jaar en 7 maanden   Gehuwd met Joh R. Rienks in 1854 die overleed en 1870 = 1874 Gehuwd met A.K. de Groot die haar 13 dagen overleefde. 1912 (Studio)
2: 
3:
4: Johannes Rienks Rienks, achterop de foto stiet: Joh Rienk Rienks   Geb 1822   Overl 1871 (EF)
1: Unbekend (GHM)
2: Sjieuwke Lourens Olivier, Douwe Pieters Bosch
1: Unbekend
2: Unbekend (JHS)
3: Unbekend (S&vD)
1: Tjitske de Groot (JHS)
2: Dirk Johannes Olivier (JHS)
3: Unbekend (S&vD)
1: Yfke Dirks Olivier, Hiltje Johannes Rienks, achterop de foto stiet: Hiltje 10 jaar. Moeder 41 jaar. September 1929
2: Groepsfoto (HSF)
1: Unbekend (DeJ)
2: Unbekend (DeJ)
3: Ytje Bosgra, achterop de foto stiet: Ytje Bosgra, dochter van Jacob Bosgra (Modern)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groepsfoto