KOLLEKSJE SIKKE JOHANNES RIENKS
Skonken oan Erfgoed Fundaasje
troch Philippus H. Breuker te Boazum

Wurk yn útfiering.
* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried

BOX I
I Testaminten

II Akten

III Boekhâlding

IV Bedriuwsdokuminten

V Kaarten

VI Brieven
Briefwiksel oangeande sekretêre en teleskoop fan Syds Johannes Rienks, tusken Advokatekantoar Laagland en Ter Berg en Sikke Johannes Rienks, fan july o/m septimber 1988
Brieven sekretêre teleskoop fan Syds Johannes Rienks, Philippus H. Breuker, 23-8-2005

VII Roubrieven, troukaarten, etc.
Bierma, Jan Harmens, St.-Jabik 13-3-1940 (x Sjieuwke Dirks Olivier)
Sjoch: J.Y. Feenstra, Het geslacht Bierma – VII-ee
Bierma, Johannes Douwes, Ljouwert 4-3-1948 (x Sytske Dirks Olivier)
Sjoch: J.Y. Feenstra, Het geslacht Bierma – VII-s
Binnema, Doede Johannes, Stiens 4-7-1910 (x Aaltje Folkerts Roeda)
Binnema, Johannes Doedes, Mantgum 13-1-1942 (x Beitske Kaastra)
Botma, Doede Engberts, Ænjum, 15-1-1910 (x Sytske Johannes Rienks)
Sjoch: Genealogy Rienks – VIII.2.5; Genealogy Botma – VII.1.6
Botma, Engbert Doedes, Grins 14-11-1960 (x Dina van der Meulen)
Sjoch: Genealogy Botma – VII.1.6
Dijkstra, Gerhard Auke, Hallum 21-8-1941 (* Menaam 6-11-1880; boer te Menaam; x Trijntje Baukes Lettinga * Menaam 18-10-1882 16-5-1948
Sjoch:
-Jan B. Lettinga, Genealogie van de Menaldumer familie Dijkstra – VI 25, side 25 en VI 13, side 22, eigen behear, Menaam 1993
-W. Vleer en Jan B. Lettinga, Genealogie Lettinga – VIII A 12, eigen behear, Menaam, 1991, side 17, eigen behear, Menaam, 1991

Dijkstra, Minne Pieters, Menaam 13-2-1941 (x Anna Joukes Roeda)
Sjoch: Jan B. Lettinga, Genealogie van de Menaldumer familie Dijkstra – VI 50, side 30, eigen behear, Menaam 1993
Fopma, Nanne en Sietse, Westernijtsjerk 16-10-1943
Sjoch: Marrum tijdens de bezetting –
Groot de, Albert Klazes, Ljouwert 27-3-1912
Sjoch: Genealogy Rienks – VIII.2
Groot de, Tjitsche Willems, Marrum 11-7-1926 (x Dirk Johannes Olivier) (2 x)
Sjoch: M.J. van Lennep, Het geslacht Olivier, VI bis, Genealogysk Jierboekje 1967, Fryske Akademy, 1967
Groot de, Trijntje Alberts, Blije 1-6-1917 (x Hyltje Jans Heeringa)
* St.-Anne 29-9-1862; by trouwen sûnder berop te Hallum; dr fan Albert Klazes de Groot, yn 1862 gernier te St.-Anne, yn 1886 bouboer ûnder Hallum, en Yfke Roelofs van der Mey;
x Ferwerteradiel 1-5-1886, 23 en 27 jier, Hyltje Jans Heeringa * Holwert 7-4-1859; by trouwen sûnder berop te Holwert, dêrnei bouboer ûnder St.-Jabik; yn 1899, 1902, 1920 te Blije; sn fan Jan Klazes Heeringa, bouboer te Holwert, en Trijntje Hyltjes Koopmans 
Heeringa, Hijltje Jans, Ljouwert 12-12-1941
Jensma, Sieds W., Blije 14-5-1919 (x IJfke Hyltjes Heeringa)
Sijds Watzes Jensma * St.-Jabik 12-10-1881; by trouwen bouboer an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik, in 1912, ’15 idem onder Blije, weunt in 1916 in Marsum; sn fan Watze Teunis Jensma, bouboer an ’e Ouwedyk onder te St.-Jabik, en Geertje Sydses Miedema;
x Ferwerteradiel 17-10-1908, 27 en 21 jier, Yfke Heeringa * St.-Jabik 21-2-1887 Burgum 13-6-1977, 90 jier; dr fan Hyltje Jans Heeringa en Trijntje Alberts de Groot, sjoch dêr;
Yfke x 2 Ferwerteradiel 31-8-1921, 34 en 29 jier, Pieter Johannes Siderius * Froubuurt 1892; sn fan Johannes Sjoerds Siderius en Sytske Pieters Hoogland 

Kloppenburg, Baukje Etes, Easternijtsjerk 19-3-1935 (x Pieter Rienks Rienks)
Sjoch: Genealogy Rienks – IX.2.4
Miedema, Jan Pieters, Hallum 21-12-1938 (x Sijtsche A. Poelstra)
Jan Pieters Miedema * Hallum 29-1-1848 † dêr 21-12-1938, 90 jier; arbeider te Hallum; x Ferwerteradiel, 18-5-1878, 30 en 22 jier; Sytske Arjens Poelstra * Hijum 5-9-1855 † Hallum 4-9-1935, 79 jier; by trouwen sûnder berop te Hijum; dr fan Arjen Nammens Poelstra, arbeider te Hijum, en Maaike Lucas van der Steeg
Obma, Baukje Sikkes, Ljouwert, 14-3-1912 (x 1 Johannes Rienks Rienks; x 2 Albert Klazes de Groot) (2 x)
Sjoch: Genealogy Rienks – VIII.2
Olivier, Dirk Johannes, Marrum 28-5-1927 (x Tjitsche Willems de Groot) (2 x)
Sjoch: M.J. van Lennep, Het geslacht Olivier, VI bis, Genealogysk Jierboekje 1967, Fryske Akademy, 1967
Olivier, Johannes Dirks, Marrum 27-2-1938 (x Antje Klazes Sipma)
Sjoch: M.J. van Lennep, Het geslacht Olivier, – VI bis.4, Genealogysk Jierboekje 1967, Fryske Akademy, 1967
Olivier, Sjieuwke Dirks, St.-Jabik 6-3-1957 (x Jan Harmens Bierma)
Sjoch: M.J. van Lennep, Het geslacht Olivier, VI bis.1, Genealogysk Jierboekje 1967, Fryske Akademy, 1967
Sjoch: J.Y. Feenstra, Het geslacht Bierma – VII-ee
Olivier, Yfke Dirks, Hallum 4-2-1957 (x Johannes Sikkes Rienks)
Sjoch: M.J. van Lennep, Het geslacht Olivier, VI bis.6, Genealogysk Jierboekje 1967, Fryske Akademy, 1967
Poelstra, Sijtsche Arjens, Hallumerhoek 4-9-1935 (x Jan Pieters Miedema)
Rienks, Johannes, Soest 19-5-1980 (x E. Hesselink)
Rienks, Johannes Rienks, Engwierrum 6-3-1912 (x Lourelia Blom)
Sjoch: Genealogy Rienk Thyses Rienks – RTR IX.7.2
Rienks, Rienk Johannes, Ænjum 8-8-1931 (x 1 Johanna Pieters van der Woude; x 2 Antje Jans Kennema)
Rienks, rouadvertinsjes
Rienks, Saapke Johannes, Ljouwert 6-9-1939 (x Jacob Wietzes van der Weit)
Rienks, Sytske Johannes, Sleen 22-6-1936 (x 1 Klaas Gerbens Slim; x 2 Doede Engberts Botma)
Rienks, Sikke Johannes, Hallum 19-10-1941 (x Hiltje Folkerts Roeda) (2 x)
Rienks, Tjeerd Johannes, St.-Anne 16-3-1940 (x Wietske Gerrits van der Woude)
Rienks, Trijntje Tjeerds, St.-Anne 30-11-1902
Sjoch: Genealogy Rienk Thyses Rienks – RTR IX.9.1
Roeda, Aaltje Folkerts, Stiens 13-11-1918 (x Doede Johannes Binnema)
Roeda, Hiltje Folkerts, Hallum 26-12-1949 (x Sikke Johannes Rienks)
Roeda, Jouke Folkerts, Hallum 23-6-1935 (x Fetje Karsjens Kalma)
Weit van der, Jacob Wietzes, Ljouwert 6-4-1935 (x Saapke Johannes Rienks)
Weit van der, Wietze Jacobs, St.-Anne 4-6-1942 (x Sytske Pieters Hoogland)
Sjoch: J.IJ. Feenstra, Het geslacht Hoogland,  – Genealogysk Jierboekje Fryske Akademy 1962, Ljouwert, 1962; VIII W.3, side 97
Woude van der, Antje Sipkes, Hallum 19-1-1911 (x Folkert Joukes Roeda)
Woude van der, Wietske Gerrits, St.-Anne 5-2-1951 (x Tjeerd Johannes Rienks)
Sjoch: Genealogy Rienk Thyses Rienks – RTR IX.9

Ferskaat
Bierma, Willem Johannes, tankbetsjûging; Ljouwert 29-7-1991 (x Tetje Doekeles Osinga)
Sjoch: J.Y. Feenstra, Het geslacht Bierma – VII s.6, side 71
Rienks Johannes Sikkes Rienks, ûndertroukaart, (x Yfke Dirks Olivier, Hallum, Marrum 17-4-1914)
Roeda, Jouke Folkerts, tankbetsjûging; Hallum 7-1935 (x Fetje Karsjens Kalma)

VIII Karbrieven, etc.

IX Kritestikken

X Ynliedings en skôgingen

XI Toniel, optochten, etc.

XII Krantestikken
-Buis, Aaltje Sophia, dochter fan Beert Buis en Antje Binnema
Aaltje Sophia Buis * Wânswert oan ’e Streek 28-2-1912; ferpleechster;
x Hengelo, Oerisel 29-3-1941 Jacobus Pieter Simon Wijthoff * Batavia 14-10-1912 † Ljouwert, wenjend te Oentsjerk, 1-9-1974; húsdokter te Oostzaan en Oentsjerk; sn fan Siegwart Johan Maximiliaan Wijthoff, advokaat, en Anna Hendrika Land  
-Rienks, “De Rienksen”; Leeuwarder Courant
-Rienks, Johannes, ‘Johannes Rienks uit Hallum overleden’
-Rienks, Johannes, Soest, ‘In bân’ (ynstjoerd stik)

XIII Lesmateriaal

XIV Ferskaat
-Diploma Sikke Johannes Rienks, Landbouwwerktuigen en Motorenkennis, 5-1950
-Konseptbrief plaatselijke commissie voor ruilverkaveling Ferwerderadeel oan Sikke Johannes Rienks, 1982
Rienks, adresselisten + famylje-oantekens
-N.V. Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering te Tiel, staat van verzekeringen loopende onder het Agentschap Sexbierum, Tiel, 26-1-1933; 1873-1938
Dit argyfstik is oankocht troch Philippus H. Breuker en taheakke oan de Kolleksje Sikke Johannes Rienks

XV Foto’s
Binnema, Aaltje (x Beert Buis); Geesje Ytje Buis, foto nommen 11-1921; fotograaf: F.O. Strüppert, Ljouwert
Geesje Ytje Buis * Wânswert oan ’e Streek 23-11-1919;
x Hengelo, Oerisel, Hidde Meekhof * Amsterdam 9-6-1909 † Haarlem 26-6-1985; advokaat, eigner wittenskiplik antykwariaat te Amsterdam; sn fan Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, en Dina Maria Peters, ûnderwizeres
Binnema, Anna (x Hessel Watzes Bierma)
Sjoch: J.Y. Feenstra, Het geslacht Bierma – VII a.3, side 59
Binnema, Doede Johannes; Aaltje Folkerts Roeda; en har bern: Johannes, Folkert, Jouke, Fetje en Antje; fotograaf: D. Deinema, Stiens
Sjoch: Genealogy Roeda
Binnema, Tjitske Folkerts (x Meindert Algera); fotograaf: F.O. Strüppert, Ljouwert
Tjitske Folkerts Binnema * Stiens 1-11-1911;
x Ljouwerteradiel 10-5-1933 Meindert Wiepkes Algera * Jorwert 6-2-1911; greidboer te Oerterp en Jorwert; sn fan Wiepke Aukes Algera en Minke Meinderts Engwerda, greidboeren te Jorwert
Buis, Aaltje Sophie (lytse poppe)
Heeringa, Hyltje; fotograaf: C.B. Broersma, Ljouwert
Olivier, Yfke Dirks; fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert
Olivier, Yfke Dirks; Hiltje Johannes Rienks; fotograaf: De Jong, Ljouwert
Olivier, Yfke Dirks; Johannes Sikkes Rienks
Olivier, Yfke Dirks (x Johannes Sikkes Rienks) (3 x)
Olivier, Yfke Dirks (x Johannes Sikkes Rienks); Sikke Johannes Rienks, 12-1915
Rienks; achterste rige, 2e fan links: Johannes B. Rienks [?]; 3e fan links: Johannes Sikkes Rienks; fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert-Snits
Rienks, Albert Rienks; fotograaf: De Jong, Ljouwert, It Hearrenfean, Snits
Sjoch: Genealogy Rienk Thyses Rienks – RTR X.12
Rienks, Baukje Bienses; fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert-Snits
Sjoch: Genealogy Rienk Thyses Rienks – RTR IX.10.4
Rienks; boppeste rige: Biense, Tjeerd, Sikke en Rienk Johannes Rienks; ûnderste rige: Sytske en Saapke Johannes Rienks; byskrift: yn potlead op papier, opplakt op ’e achterkant fan it passe-partout: “de jongste Maart 1925   60 jaar geworden.”
Rienks, Johannes B.; fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert-Snits
Rienks, Johannes Rienks, 60 jier, ein 1915
Rienks, Johannes Sikkes
Rienks, Johannes Sikkes; fotograaf: Strüppert & Van Duyl, koarnmerk 201, Ljouwert
Rienks, Johannes Sikkes; Hiltje Sikkes Rienks; Sikke Johannes Rienks; Yfke Dirks Olivier, 19-4-1947; fotograaf: Modern, Wirdumerdyk 14, Ljouwert
Rienks, Johannes Sikkes; pasfoto
Rienks, Johannes Sikkes, simmer 1907 of 1908; fotograaf: Strüppert & Van Duyl, koarnmerk 201, Ljouwert
Rienks, Johannes Sikkes; Yfke Dirks Olivier
Rienks, Johannes Sikkes; Yfke Dirks Olivier; fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert-Snits
Rienks, Johannes Sikkes, yn Risum, Noard-Fryslân, 1959
Rienks, Pieter Rienks (x Baukje Etes Kloppenburg); fotograaf: W. Heeringa, Dronryp
Rienks, Sikke Johannes, 1932
Rienks, Sikke Johannes, 19-10-1941; fotograaf: De Jong, Nijstêd 53, Ljouwert
Rienks, Sikke Johannes; fotograaf: De Jong, Ljouwert
Rienks, Sikke Johannes; fotograaf: F.O. Strüppert, Ljouwert
Rienks, Sikke Johannes [?]; fotograaf: J.H. Barnes, Chatfield, Minnesota
Rienks, Sikke Johannes, ûnderste rige, twadde fan links; groepsfoto
Rienks, Sikke Johannes; Hiltje Johannes Rienks, 27-1-1920; fotograaf: F.O. Strüppert, Ljouwert
Rienks, Sikke Johannes; Hiltje Johannes Rienks, 29-7-1927 (3 x)
Rienks, Sikke Johannes; Hiltje Johannes Rienks; fotograaf: F.O. Strüppert, Ljouwert
Rienks, Sikke Johannes; Hiltje Roeda; Johannes Sikkes Rienks, 3-12-1897; fotograaf: De Jong, Nijstêd 53, Ljouwert (2 x)
Rienks, Sikke Johannes; Johannes Sikkes Rienks; Yfke Dirks Olivier, 6-9-1928; briefkaart
Rienks, Sikke Johannes [?]; pasfoto; fotograaf: Modern, Wirdumerdyk 14, Ljouwert
Rienks, Sikke Johannes [?]; pasfoto
Rienks, Sikke Johannes [?]; pasfoto (2 x)
Rienks, Sytske Johannes (x Doede Engberts Botma); fotograaf: De Jong, Ljouwert, It Hearrenfean, Snits (jiertal sjabloon yn Jugendstil fotograaf 1913)
Rienks, Tjeerd Johannes (x Wietske Gerrits van der Woude); fotograaf Obbema & De Bruin, Ljouwert-Snits (pendant)
Roeda, Aaltje Folkerts (x Doede Johannes Binnema)
Roeda, Folkert Sipkes; fotograaf: J.H. Slaterus, Ljouwert
Roeda, Folkert Sipkes [?] + tank mei trije soldaten
Roeda, Folkert Sipkes; pôlehoeder, Noarderleech
Roeda, Hiltje (2 x)
Roeda, Jouke Folkerts
Roeda, Jouke Folkerts
Roeda, Sipke Joukes, 40 jier, 1907; fotograaf: J.H. Slaterus, Leeuwarden (2 x)
Weit van der, Boukje Jacobs
Weit van der, Jacob Wytzes (x Saapke Johannes Rienks)
Weit van der, Wytze Jacobs, militêr portret: Ter herinnering aan mijn diensttijd
Werff van der, Dirk Ytzens
Woude van der, Antje Sipkes (x Folkert Joukes Roeda); Aaltje Folkerts Roeda (x Doede Johannes Binnema); Anna Binnema (x Hessel Watzes Bierma), simmer 1908; fotograaf: Strüppert & Van Duyl, Koarnmerk 201, Ljouwert
Woude van der, Antje Sipkes (x Folkert Joukes Roeda); fotograaf: E. Fuchs, Ljouwert
Woude van der, Johanna Pieters (x Rienk Johannes Rienks); fotograaf: H.A.K. Ringler, Weststraat, Ljouwert
Woude van der, Wietske Gerrits (x Tjeerd Johannes Rienks); fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert-Snits (pendant)

Unbekend
âlde frou
fjouwer froulju en fjouwer manlju
groepsfoto expo, Brussel, 5-1958
jong faam oan it molkbussen waskjen
jong faam
skoalle Hallum; fotograaf: J. Dwinger, Nijstêd 33, Grins
trije froulju, 17-5-1948; fotograaf: Struiksma, Vermeerstrjitte 43, Ljouwert
trije jonge foulju

Ferskaat foto’s
Galamadammen
huzen Hallum, Rienks
Rienks, Johannes Sikkes; pleats Hallumerhoek; fotograaf. LFN (Lucht Foto Nederland)

Fotoalbums
Fotoalbum Sikke Johannes Rienks I, brún lear, goud op sneed, 19×23,5×6,2 sm.; famyljes Anema, Bierma, Binnema, De Boer, Bosch, Bosgra, De Groot, Halma, Olivier, Rienks, Roeda, Van der Woude
Fotoalbum Sikke Johannes Rienks II, swart karton, goud op sneed, embleem foarkant ontbreekt, achterkant sit los, 20,5x28x6 sm.; famyljes Bierma, Binnema, Boersma, Borger, Botma, Bouma, Van Dijk, Dijkstra, Feitsma, Hiemstra, Hoekema, Kalma, Kennema, Nieuwenhuis, Obma, Poortinga, Roeda, Slim, Terpstra, Van der Veen, Van der Weit, Van der Werf(f), De Wilde, Van der Woude; Koaningin Wilhelmina en Koaningin Emma

XVI Ansichtkaarten
oan Johannes Rienks, Hallumerhoek, út Pakistan
oan Sikke Johannes Rienks, van R.N.A. Stoffels, Innsbrück

XVII Tekstyl

XVIII Realia