GENEALOGY ROEDA
Fragminten

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?
Sykje mei de sykfunksje.
Undersyk: Erfgoed Fundaasje, mei tank oan Johannes Woudstra, benammen oangeande de earste generaasjes.
Sjoch: Kertiersteat Hesseltje Roeda

GENERAASJE I
I Frans Thyssen
† Jorwert omstrings 1637; yn 1636 boer op Dixhorne te Jorwert;
x Luts Jansdr.
Luts x 2 Claes Freerks, fan Bitgum; papist

GENERAASJE II
II Foppe Fransen
* Jowert omstrings 1632 † Hilaard; boer te Jorwert;
x Dieucke Reiners ~ Jorwert 29-4-1655; dr fan Reiner Clasen, mr linnenwever te Jorwert, en Berber Ydes

GENERAASJE III
III Frans Foppes
* Jorwert omstrings 1679 † Marsum; yn 1740, ’48 mei syn frou lidmaat te Marsum; kwotisaasjekohier 1749: ‘wel in staat’ te Marsum; yn 1757 neamd yn Begraafboek fan Marsum as eigner fan grêf Fak J nr 8;
x Dronryp 25-1-1703, likernôch 24 en 19 jier, Tytje Willems ~ Hilaard 25-1-1684; dr fan Willlem Tjeerds en Janke Dirks te Hilaard

GENERAASJE IV
IV Foppe Franses * omstrings 1705 † Marrum 14-7-1778; boer te Deinum, yn 1739 op ’e Roede te Marsum, yn 1750 te Froubuorren, yn 1755 op Roorda te Ginnum en Marrum;
x 2 Froubuorren 14-7-1754 Mayke Seerps
x 3 Ginnum 9-6-1757 Janke Gerrits
x 1 Marsum (of Deinum) 26-5-1731, hy fan Marsum, sy fan Deinum, Aat Jochums (ek: Aatje) ~ Deinum 31-10-1706; dr fan Jochum Ruierds en Aukjen Minnes, boeren te Deinum
Bern út it earste boask:
1 Tietje Foppes * Deinum 8-12-1731 ~ dêr 3-2-1731
2 Minne Foppes * Deinum 5-4-1733 ~ dêr 26-4-1733
3 Feikjen Foppes * Deinum 5-4-1733 ~ dêr 26-4-1733
4 Dieuke Foppes * Deinum 29-9-1834 ~ dêr 3-10-1734
5 Frans Foppes * Deinum 3-11-1736 ~ dêr 11-11-1736
6 Janke Foppes * Deinum 11-9-1738 ~ dêr 28-9-1738
7 Jochum Foppes Roeda, folget V
8 Feikje Foppes * Marsum 24-11-1743 ~ dêr 15-12-1743
9 Gerben Foppes
10 Durk Foppes * Marsum 10-1-1749 ~ dêr 2-2-1747
Bern út it tredde houlik:
11 Dirk Foppes Roeda * Ginnum omstrings 1759 † Wânswert 17-5-1825, hûsnr 49, 66 jier; by ferstjerren bouboer ûnder Wânswert;
x Meiltje Jans * Wânswert omstrings 1759 † Blije 23-8-1827, hûsnr 47, 68 jier; bouboerinne te Wânswert, by ferstjerren sûnder berop te Blije; dr fan Jan Douwes en Janke Sjoerds

GENERAASJE V
V Jochum Foppes Roeda * 17-3-1741 ~ Marsum 2-4-1741 † Hegebeintum 23-7-1813, 71 jier; yn 1769; yn 1770 bouboer ûnder Hallum; yn 1811, ’12 en by syn ferstjerren boer ûnder Hegebeintum (nr 14);
x Reitsum 1-1-1769 Jietske Joukes Roeda (ek: Jitske) † Hegebeintum 16-10-1818, 71 jier; by ferstjerren boerinne ûnder Hegebeintum (hûsnr 14); dr fan Jouke Pieters en Yttje Jacobs

Roeda namme-oanimming 1811
Jochem Foppes nimt op 17-3-1812 de namme Roeda oan, foar him en syn twa bern Folkert en Atsje

Bern:
1 Yttje Jochems ~ Hegebeintum 15-5-1769 † Ferwert 1791
2 Aatje Jochums ~ Hallum 28-10-1770
3 Houkje Jochums * Hallum 11-4-1773 ~ dêr 23-4-1773
4 Foppe Jochums * Hallum 29-8-1777 ~dêr 28-9-1777
5 Jouke Jochums, folget VI
6 Attje Jochums Roeda * Hallum 23-7-1788 ~ dêr 24-8-1788 † Hegebeintum 15-3-1859, nr 9, 70 jier;
x Hegebeintum 14-12-1806 Willem Harmens de Jong * Warfhuizen, Grinslân, omstrings 1783 † Hegebeintum 31-3-1864, 81 jier; sn fan Harmen Martens x Ælsum 1772 Aaltje Willems

GENERAASJE VI
VI Jouke Jochums Roeda * Hallum 17-2-1781 ~ dêr 1-4-781 † dêr 11-12-1848; bouboer ûnder Hallum en sûnt omstrings 1812 te Hegebeintum;
x 1 Hegebeintum 13-5-1809 Janke Klazes Hogendijk * Ferwert 22-12-1787 ~ dêr 20-1-1788 † Hegebeintum 7-8-1814, 26 jier; dr fan Klaas Pieters Hogendijk en Dieuke Oeges (Hogendijk), bouboeren ûnder Ferwert;
x 2 Ferwerteradiel 20-1-1817, 35 en 31 jier, Hiltje Andries Vellinga * Ferwert 29-1-1786 † Hallum 13-4-1863, 77 jier; by houlik naaister te Ferwert; dr fan Andries Folkerts en Wikje Tjebbes (yn 1812 wurdt yn in stjerakte gewach makke fan: Anderies Folkerus Fellinga † Hegebeintum 12-5-1812, 65 jier (nr 14, ‘Hogebuiren’)
Bern út it earste boask:
1 Jochum Joukes Roeda * Hegebeintum 18-3-1810 † Hallum 11-3-1836, 25 jier
2 Klaas Joukes Roeda, folget VII.1
Bern út it twadde houlik:
3 Andries Joukes Roeda * Hallum 14-12-1818 † dêr 6-1-1831, 12 jier
4 Jitze Joukes Roeda, folget VII.2
5 Jietske Joukes Roeda * Hallum 5-3-1823 † dêr 23-3-1893, 70 jier;
x Ferwerteradiel 15-5-1845 Sierd Tjallings de Wilde * Hallum 15-5-1822 † Ferwert 26-12-1887; sn fan Tjalling Pieters de Wilde en Wytske Sierds Wagenaar, bouboeren ûnder Ferwert
6 Folkert Joukes Roeda * Hallum 10-8-1828 † dêr 24-9-1828, oardel moanne
7 Folkert Joukes Roeda, folget VII.3

GENERAASJE VII
VII.1 Klaas Joukes Roeda * Hegebeintum 19-1-1812 † Ferwert 11-5-1879
x Ferwerteradiel 12-5-1838 Annigje Mennes Sytsma * Ferwert 6-11-1815 † dêr 23-1-1901, 85 jier; dr fan Menne Kornelis Sytsma en Fetje Harmens Hamstra
Bern:
1 Jouke Klazes Roeda
2 Janke Klazes Roeda
x 1 Symen Dirks Koopmans
x 2 Rintje Pieters Keuning
3 Minne Klazes Roeda VIII.1
x Gesina Johanna Coolen
4 Jouke Klazes Roeda VIII.2
x Jantje Klazes van der Mey

VII.2 Jitze Joukes Roeda * Hallum 5-11-1820 † dêr 2-3-1885; bouboer ûnder Hallum;
x Ferwerteradiel 15-5-1845 Jitske Cornelis Boersma * Ferwert 15-2-1822 † Wânswert 2-2-1907, 84 jier; dr fan Cornelis Everts Boersma en Johanna Maria Douwes Bosch, bouboeren te Ferwert
Bern:
1 Jouke Jitzes Roeda VIII.3
x Berber Hendriks Wurdema
2 Johanna Maria Jitzes Roeda
x Pieter Pieters Hellinga
3 Hiltje Jitzes Roeda
4 Kornelis Jitzes Roeda VIII.4
x Trijntje Willems Talsma
5 Folkert Jitzes Roeda 
6 Hiltje Jitzes Roeda
x Cornelis Tækes Zijlstra
7 Jacob Jitzes Roeda
8 Wikje Jitzes Roeda
x Anne Klazes Hogendijk

VII.3 Folkert Joukes Roeda * Hallum 25-12-1829 † 4-4-1883; bouboer te Hallum;
x Ferwerteradiel 6-5-1854 Antje Sipkes van der Woude * Feinsum 24-9-1830 † Hallum 11-1-1911, 80 jier; dr fan Sipke Sjoerds van der Woude en Aaltje Pieters Andringa, bouboeren ûnder Feinsum
Bern:
1 Aaltje Folkerts Roeda * Hallum 6-8-1854 Feinsum 24-9-1830 † 13-11-1918, 64 jier;
x Ljouwerteradiel 23-5-1874 Doede Johannes Binnema * Berltsum 12-2-1852 † Ljouwert 3-7-1910; sn fan Johannes Doedes Binnema en Antje Jacobs Kalma, boeren ûnder Stiens
Sjoch: Genealogy Binnema
2 Jouke Folkerts Roeda, folget VIII.5
3 Hiltje Folkerts Roeda * Hallum 28-8-1861 † dêr 8-9-1861, 1 wike
4 Hiltje Folkerts Roeda * Hallum 10-11-1863 † 26-12-1949, 86 jier
x Sikke Johannes Rienks, sjoch Genealogy Rienk Thysses Rienks – RTR IV.8, mei portretten
5 Sipke Folkerts Roeda, folget VIII.6

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is RIENKS-Breuker-Treurspjeld-medaljon-1.jpg
Treurspjeld ta neitins fan Folkert Joukes Roeda.
It leaf fan ’e treurwylch út de bokaal is makke fan syn hier; sa’n ferwurking fan lokken fan ’e ferstoarne ta oantinken, yn in gouden omliste medaljon mei tin glês dêrfoar, wie wenst yn ’e njoggentjinde iu.
Ynskripsje: FJR ovl/4 Ap. 1883.
Ofmjitting, ynklusyf listke: 30 x 26 mm. 
Partikuliere kolleksje
Aaltje Folkerts Roeda.
Fotograaf: H.A.K. Ringler, Nije Weststrjitte, Ljouwert, Dykstrjitte 206, Bolswert

Hiltje Folkerts Roeda.
Fotograaf: H.A.K. Ringler, Weststrjitte, Ljouwert
Aaltje Folkerts Roeda, Antje Doedes Binne en Antje Sipkes van der Woude
Trije widdo’s. Aaltje Folkerts Roeda (x Doede Johannes Binnema), Antje Doedes Binnema (Anne, dochter fan Aaltsje Roeda en Doede Binnema, x Hessel Watzes Bierma), en Antje Sipkes van der Woude (x Folkert Joukes Roeda. De foto is nommen yn ’e simmer fan 1908. Fotograaf: Strüppert & Van Duyl, Ljouwert, Nôtmerk 201
Hiltje Folkerts Roeda. Fotograaf: J.H. Slaterus, Lange Merkstrjitte W14, Ljouwert
Sikke Johannes Rienks. Fotograaf: De Jong, Nijstêd 53, Ljouwert, Kleinzand, Snits

GENERAASJE VIII
VIII.5 Jouke Folkerts Roeda * Hallum 8-5-1856 † dêr 23-6-1935, 79 jier; bouboer ûnder Marrum;
x Ferwerteradiel 14-12-1856 Fettje Karsjens Kalma * Britsum 14-12-1856 † Menaam 20-7-1945, 88 jier; dr fan Karsjen Jacobs Kalma en Trijntje Doedes Binnema, boeren ûnder Britsum
Sjoch: S. Kok-Draijer, Kalma – Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma, Deel II, eigen behear, Drachten, 1993; ISBN 90-9006206-8; G.53, side 724
Bern:
1 Trijntje Joukes Roeda
* Marrum 20-2-1879 † Wurdum 4-11-1944; by trouwen sûnder berop te Marrum;
x Ferwerteradiel 11-5-1901 Gjalt Klazes van der Hem * Wurdum 8-11-1877 † Ljouwert 11-3-1949; greidboer te Wurdum; sn fan Klaas Gjalts van der Hem en Ruurdje Jacobs Kalma, greidboeren te Wurdum
2 Antje Joukes Roeda (Anne) * Marrum 25-12-1886 † Menaam 8-3-1972 [] Menaam;
x Ferwerteradiel 8-5-1909 Minne Pieters Dijkstra * Menaam 28-2-1885 † dêr 13-2-1941 [] Menaam; greidboer oan ’e Mieddyk ûnder Menaam; wethâlder; bestjoerslid wetterskip; sn fan Pieter Minnes Dijkstra, keapman, letter bouboer te Menaam, en Lijsbeth Jentjes de Jong

Jouke Folkerts Roeda. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte W14, Ljouwert
Fettje Karsjens Kalma. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert
Jouke Folkerts Roeda
Jouke Folkerts Roeda. Kolleksje Sikke Johannes Rienks

VIII.6 Sipke Folkerts Roeda * Hallum 25-11-1866 † Huzum 21-6-1923, 56 jier, [] Hallum; bouboer ûnder Hallum;
x Westdongeradiel 17-5-1888 Trijntje Jans Hiemstra * Boarnwert 27-9-1866 † Hallum 22-8-1939, 72 jier; dr fan Jan Thomas Hiemstra en Catharina Elisabeth Pieters Bosch, bouboeren ûnder Boarnwert
Bern:
1 Folkert Sipkes Roeda, folget IX.1
2 Catharina Elisabeth Sipkes Roeda * Hallum 7-6-1890 † dêr 17-4-1923, 32 jier;
x Ferwerteradiel 3-5-1913 Ytzen Dirks van der Werff
Sjoch: Genealogy Van der Werff – VII.2, mei portretten

Sipke Folkerts Roeda. Fotograaf: J.H. Slaterus, Weard, Ljouwert
Trijntje Jans Hiemstra. Fotograaf: J.H. Slaterus, Weard, Ljouwert

GENERAASJE SFR IX
SFR IX.1 Folkert Sipkes Roeda
* Hallum 12-4-1889; bouboer ûnder Hallum; by twadde houlik greidboer yn ’e Noarderleechsbinnenpolder, dêr ek pôlehoeder; tsjerkfâd te Hallum;
x 1 Ferwerteradiel 10-5-1910, op houlikse betingsten, Trijntje Scheltes van der Mey * Hegebeintum 5-4-1887 † Ljouwert, wenjend te Hallum, 24-12-1926, 39 jier, [] Hallum; by trouwen sûnder berop te Hegebeintum; dr fan Schelte Dirks van der Mey en Antje Feddes Wielenga, bouboeren te Hegebeintum
x 2 Snits 1-8-1928, 33 en 39 jier, Kinke Hessels Bierma * St.-Anne 23-3-1895; by trouwen sûnder berop te Snits, de lêste 6 moanne dêrfoar te St.-Anne; dr fan Hessel Douwes Bierma en Trijntje Gerbens de Jong, bouboeren op De Roaie Haan ûnder St.-Anne (pleats is ôfbaarnd)
Sjoch:
-J.IJ. Feenstra, Het geslacht Bierma, Genealogysk Jierboekje 1957, side 79 – Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, Fryske Akademy, Ljouwert, 1957 – VIIq.2, side 70
NoarderleechNoarderleech natuergebiet
Bern út it earste boask:
1 Trijntje Folkerts Roeda (Catrien) * Hallum 27-6-1915;
x 1 Ferwerteradiel 23-5-1936, 23 en 20 jier, skieding Ferwerteradiel 3-12-1954, Jacob Johannes Binnema * Marrum 20-10-1912 † Ferwert 7-4-1979; bouboer op Jansma state oan ’e Ferwerterryp ûnder Marrum; sn fan Johannes Jacobs Binnema en Renske Dirks van der Leij, bouboeren ûnder Marrum
2 Anna Folkerts Roeda * Hallum 15-5-1921 † Ljouwert 25-12-2017, 96 jier, [kremeard Goutum]; by trouwen sûnder berop te Hallum;
x Ferwerteradiel 31-1-1939, 17 en 20 jier, Alle Siebe Osinga * Marrum 3-11-1918; by trouwen sûnder berop te Westernijtsjerk; feedokter; sn fan Klaas Klazes Osinga en Sjoukje Pieters Hoogland, bouboeren ûnder Marrum en Westernijtsjerk
3 Catrien Folkerts Roeda
x Lourens Reitsma * Ternaard 2-5-1924 † 3-12-2007; toskedokter te Ferwert
4 Sipke Folkerts Roeda * Ljouwert 20-3-1926; boer te Hallum;
x Baarderadiel 27-10-1951 Hiltje Douwes Swierstra * Skillaard 12-6-1927; dr fan Douwe Dooitzes Swierstra en Geertje Durks van der Gaast, greidboeren te Offenwier, Jorwert, Hilaard, en Skillaard
Bern út it twadde houlik:
5 Hesseltje Folkerts Roeda (Hes) * Noarderleech ûnder Hallum; (wenjend oan ’e Troelstrawei te Ljouwert)
x Willem Mollema * Frjentsjer; learaar ULO Perkskoalle, Ljouwert

Folkert Sipkes Roeda. Fotograaf: J.H. Slaterus, Ljouwert
Folkert Sipkes Roeda. Fotograaf: J.H. Slaterus, Ljouwert
 
Folkert Sipkes Roeda
Folkert Sipkes Roeda. Kolleksje Sikke Johannes Rienks