Home » Famyljes » Roeda » Kertiersteat Hesseltje Roeda

Kertiersteat Hesseltje Roeda

Kwartierstaat van Hesseltje Roeda (1930-2018)

J. Woudstra

– MMXXI –

© 2021     J. Woudstra, Mr. P.J. Troelstrawei 96, 8917 CS LJOUWERT
Opmaak: HAZA.
Op termyn wurdt dizze kertiersteat publiseard yn it Frysk en/of Biltsk.

Generatie I

1   Hesseltje Roeda is geboren op 3 juli 1930 te Leeuwarden, is overleden op 5 januari 2018 aldaar. Hesseltje werd 87 jaar.
Sjoch: Erfgoed Fundaasje, Genealogy Roeda SFR IX.1.4

Hesseltje trouwt op 26 april 1955 te Ferwerderadeel op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Willem Mollema. Willem, leraar, is geboren op 9 augustus 1926 te Franeker, is overleden op 7 december 2016 te Leeuwarden. Willem werd 90 jaar.

Generatie II

2   Folkert Sipkes Roeda is geboren op 12 april 1889 te Hallum, is overleden op 20 juli 1980 te Leeuwarden. Folkert werd 91 jaar.

Polhoeder Noorderleegs Buitenveld.

Folkert was eerder gehuwd (1) met Trijntje van der Meij, dochter van Schelte Dirks van der Meij en Antje Feddes Wielinga. Trijntje is overleden op 24 december 1926.

Folkert trouwt op 1 augustus 1928 te Sneek op 39-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige

3   Kinke Hessels Bierma is geboren op 23 maart 1895 te St. Annaparochie (NBD), is overleden in maart 1988 te Leeuwarden. Kinke werd 93 jaar.
Sien: J.IJ. Feenstra, Het geslacht Bierma VIIq.2

Generatie III

4   Sipke Folkerts Roeda, boer, wonende te Hallum, is geboren op 25 november 1866 aldaar, is overleden op 21 juni 1923 te Huizum. Sipke werd 56 jaar.

Polhoeder Noorderleegs Buitenveld.

Sipke trouwt op 17 mei 1888 te Westdongeradeel op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige

5   Trijntje Jans Hiemstra is geboren op 27 september 1866 te Bornwird, is overleden op 22 augustus 1939 te Hallum. Trijntje werd 72 jaar.

6   Hessel Douwes Bierma, landbouwer, wonende te St. Annaparochie (NBD), is geboren op 31 mei 1866 te St. Jacobiparochie, is overleden op 22 april 1919 te St. Annaparochie. Hessel werd 52 jaar.

Hessel trouwt op 7 mei 1891 te het Bildt op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige

7   Trijntje Gerbens de Jong is geboren op 12 april 1870 te Vrouwenparochie (OBZ), is overleden op 4 mei 1917 te St. Annaparochie (NBD). Trijntje werd 47 jaar.

Generatie IV

8     Folkert Joukes Roeda, landbouwer, wonende te Hallum, is geboren op 25 december 1829 aldaar, is overleden op 4 april 1883 aldaar. Folkert werd 53 jaar.

Folkert trouwt op 6 mei 1854 te Ferwerderadeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige

9     Antje Sipkes van der Woude is geboren op 24 september 1830 te Finkum, is overleden op 10 januari 1911 te Hallum. Antje werd 80 jaar.

10   Jan Thomas Hiemstra, boer, is geboren op 8 oktober 1824 te Bornwird, is overleden op 19 juni 1897 aldaar. Jan werd 72 jaar.

Jan trouwt op 20 mei 1852 te Westdongeradeel op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige

11   Catharina Elisabeth Bosch is geboren op 31 maart 1825 te Foudgum, is overleden op 18 februari 1891 te Bornwird. Catharina werd 65 jaar.

12   Douwe Jans Bierma, landbouwer, wonende te St. Jacobiparochie (OBD), is geboren op 18 januari 1828 te Ferwerd, is overleden op 29 januari 1894 te St. Jacobiparochie. Douwe werd 66 jaar.

Lid gemeenteraad (1869-1889) en wethouder (1873-1881) Het Bildt.

Douwe trouwt op 24 mei 1855 op 27-jarige leeftijd (1) met Henke Lieuwes Hesseling.

Douwe trouwt op 18 januari 1860 te het Bildt op 32-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige

13   Kinke Pieters Boonstra is geboren op 10 januari 1839 te Beetgum, is overleden op 4 februari 1902 te St. Jacobiparochie. Kinke werd 63 jaar.

14   Gerben Gerbens de Jong, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op 29 september 1835 te Vrouwenparochie (OBD), is overleden op 16 augustus 1898 te Ermelo. Gerben werd 62 jaar.

Gerben trouwt op 14 mei 1857 te het Bildt op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige

15   Yttje Johannes Hoogland is geboren op 15 juni 1838 te Vrouwenparochie (NBD), is overleden op 19 april 1911 aldaar. Yttje werd 72 jaar.

Geboren en overleden op de plaats “Overzicht” aan de NBD.

Generatie V

16   Jouke Jochums Roeda, landbouwer, wonende te Hogebeintum en te Hallum, is geboren op 17 februari 1781 aldaar, is gedoopt op 1 april 1781 te Hogebeintum, is overleden op 11 december 1848 te Hallum. Jouke werd 67 jaar.

Jouke trouwt op 13 mei 1809 te Hogebeintum op 28-jarige leeftijd (1) met Janke Klaasses.

Bij huwelijk van Ferwerd.

Jouke trouwt op 20 november 1817 te Ferwerderadeel op 36-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige

17   Hiltje Andries Vellinga is geboren op 29 januari 1786 te Ferwerd, is gedoopt op 26 februari 1786 aldaar, is overleden op 13 april 1863 te Hallum. Hiltje werd 77 jaar.

Bij huwelijk naaister.

18   Sipke Sjoerds van der Woude, boer, wonende te Stiens en te Finkum, is geboren op 10 september 1801 te Stiens, is overleden op 7 december 1881 te Finkum. Sipke werd 80 jaar.

Bij huwelijk zonder beroep.

Sipke trouwt op 1 oktober 1841 te Leeuwarderadeel op 40-jarige leeftijd (2) met Geertje Aedes Hylkema.

Sipke trouwt op 10 juli 1828 te Leeuwarderadeel op 26-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige

19   Aaltje Pieters Andringa is geboren op 7 oktober 1802 te Wanswerd, is overleden op 21 maart 1837 te Finkum. Aaltje werd 34 jaar.

20   Thomas Gosses Hiemstra, boer, wonende te Bornwird, is geboren op 22 maart 1800 te Foudgum, is gedoopt op 27 april 1800 aldaar, is overleden op 30 augustus 1855 te Stiens. Thomas werd 55 jaar.

Thomas trouwt op 24 mei 1823 te Westdongeradeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige

21   Trijntje Jans van der Meer is geboren op 6 september 1798 te Bornwird, is gedoopt op 7 oktober 1798 aldaar, is overleden op 28 januari 1848 aldaar. Trijntje werd 49 jaar.

22   Pieter Douwes Bosch, boer, wonende te Foudgum, is geboren op 20 januari 1801, is gedoopt op 1 februari 1801 aldaar, is overleden op 31 januari 1858 aldaar. Pieter werd 57 jaar.

Pieter was later gehuwd (2) met Sytske Watzes Hoogland.

Dochter van Watze Pieters H. en Luwina Roelofs, wed. van Tjamme Jans Miedema.

Pieter trouwt op 25 mei 1819 te Westdongeradeel op 18-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige

23   Maaike Piers de Groot is geboren op 26 augustus 1797, is gedoopt op 10 september 1797 te Raard, is overleden op 14 april 1848 te Foudgum. Maaike werd 50 jaar.

24   Jan Hessels Bierma, landbouwer, wonende te Ferwerd en te Waaxens, is geboren op 18 april 1802 te Holwerd, is overleden op 18 juni 1859 te Waaxens. Jan werd 57 jaar.

Jan trouwt op 9 mei 1822 te Westdongeradeel op 20-jarige leeftijd met de 18-jarige

25   Anna Margaretha Bosch is geboren op 18 juni 1803 te Foudgum, is overleden op 16 december 1886 te Holwerd. Anna werd 83 jaar.

26   Pieter Johannes Boonstra, schoenmaker, wonende te Beetgum, is geboren op 17 oktober 1809 te Warga, is overleden op 10 november 1873 te St. Jacobiparochie. Pieter werd 64 jaar.

Pieter trouwt op 12 mei 1836 te Menaldumadeel op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige

27   Pietje Aukes Donia is geboren op 27 september 1813 te Menaldum, is overleden op 14 maart 1859 te St. Jacobiparochie. Pietje werd 45 jaar.

28   Gerben Gerbens de Jong, boer, wonende te Vrouwenparochie (OBZ), is geboren op 6 december 1801 aldaar, is overleden op 25 september 1854 aldaar. Gerben werd 52 jaar.

Was ook cichoreidroger, woonde op de 3e boerderij Oost van de Attesweg.

Gerben was later gehuwd (2) met Geertje Roelofs Westra.

Gerben trouwt op 24 mei 1827 te het Bildt op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige

29   Trijntje Sybes Sybesma is geboren op 13 januari 1804 te Vrouwenparochie (OBZ), is overleden op 27 oktober 1840 aldaar. Trijntje werd 36 jaar.

30   Johannes Pieters Hoogland, landbouwer, wonende te Vrouwenparochie (NBD), is geboren op 12 februari 1796 te Ferwerd, is overleden op 17 mei 1880 te Stiens. Johannes werd 84 jaar.

Boer op Overzicht te Vrp.(NBD), cichoreidroger, koopman en lid gemeenteraad Het Bildt (1851-1863).

Johannes trouwt op 21 mei 1820 te het Bildt op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige

31   Ytske Johannes Hoitsma is geboren op 11 maart 1797 te Vrouwenparochie, is gedoopt op 30 april 1797 aldaar, is overleden op 14 augustus 1860 aldaar. Ytske werd 63 jaar.

Generatie VI

32   Jochum Foppes Roeda, landbouwer, wonende te Hallum en te Hogebeintum, is gedoopt op 2 april 1741 te Marssum, is overleden op 23 juli 1813 te Hogebeintum. Jochum werd 72 jaar.

Jochum trouwt op 5 januari 1769 te Reitsum op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige

33   Jetske Joukes is geboren in 1747 te Hogebeintum, is overleden op 16 oktober 1818 aldaar. Jetske werd 71 jaar.

Bij overlijden landbouwerse te Hogebeintum.

34   Andries Folkerts Vellinga, mr.wagenmaker, wonende te Ferwerd en te Drontijp, is gedoopt op 15 augustus 1745 te Hallum, is overleden op 12 mei 1812 te Ferwerd. Andries werd 66 jaar.

Lidmatenbk Ferwerd: 22.11.1782 de echtelieden ingekomen van Dronrijp.

Andries trouwt op 19 mei 1771 te Hallum op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige

35   Wikje Tjebbes is gedoopt op 5 maart 1747 te Stiens, is overleden op 18 december 1811 te Ferwerd. Wikje werd 64 jaar.

36   Sjoerd Lipkes van der Woude, boer, wonende te Wijns, is gedoopt op 16 december 1770 te Oenkerk, is overleden op 20 december 1826. Sjoerd werd 56 jaar.

Sjoerd trouwt op 24 november 1793 te Oenkerk op 22-jarige leeftijd met de hoogstens 20-jarige

37   Klaaske Sipkes Bosma is geboren 1772 of 1773 te Scharnegoutum, is overleden op 18 februari 1860 te Stiens. Klaaske werd hoogstens 87 jaar.

38   Pieter Harmens Andringa, boer, wonende te Finkum, is gedoopt op 13 november 1768 aldaar, is overleden op 31 maart 1838 aldaar. Pieter werd 69 jaar.

Pieter trouwt op 4 mei 1800 te Leeuwarden op 31-jarige leeftijd met de 20-jarige

39   Antje Rinderts Tolsma is geboren op 16 april 1780 te Birdaard, is overleden op 22 mei 1834 te Finkum. Antje werd 54 jaar.

40   Gosse Thomas Hiemstra, boer, wonende te Foudgum, is gedoopt op 5 augustus 1770 aldaar, is overleden op 21 maart 1849 te Stiens. Gosse werd 78 jaar.

1840 naar Stiens. Koopt 19.9.1818 greidland te Hiaure voor f. 630,-.

Gosse was gehuwd met

41   Ettje Hoites Mellema is geboren op 23 februari 1778 te Foudgum, is gedoopt op 15 maart 1778 aldaar, is overleden op 26 april 1832 aldaar. Ettje werd 54 jaar.

42   Jan Jelles van der Meer, boer, wonende te Bornwird, is geboren op 24 november 1764 te Oudkerk, is gedoopt op 23 december 1764 aldaar, is overleden op 19 juni 1823 te Bornwird. Jan werd 58 jaar.

Jan trouwt op 19 augustus 1787 te Bornwird op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige

43   Antje Johannes de Groot is gedoopt op 25 oktober 1760 te Janum, is overleden op 12 mei 1844 te Bornwird. Antje werd 83 jaar.

44   Douwe Pieters Bosch, boer, wonende te Foudgum, is geboren op 1 oktober 1767, is gedoopt op 4 oktober 1767 te Waaxens, is overleden op 1 juli 1810 te Foudgum. Douwe werd 42 jaar.

Douwe trouwt op 2 mei 1790 te Nes/Wierum op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige

45   Catharina Elisabeth Aukes is gedoopt op 9 september 1764 te Nes, is overleden op 1 november 1823 te Foudgum. Catharina werd 59 jaar.

Catharina trouwt op 9 december 1813 te Westdongeradeel op 49-jarige leeftijd (2) met Johannes B. de Jong.

46   Pier Johannes de Groot, boer, wonende te Raard en te Bornwird, is gedoopt op 27 maart 1763 aldaar, is overleden op 13 december 1836 aldaar. Pier werd 73 jaar.

Pier trouwt op 15 mei 1785 te Bornwird op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige

47   Haebeltje Pieters is gedoopt op 25 maart 1764 te Raard, is overleden op 6 september 1831 aldaar. Haebeltje werd 67 jaar.

48   Hessel Idses Bierma, landbouwer, wonende te Holwerd, is geboren op 26 mei 1767 te Pietersbierum, is overleden op 20 januari 1831 te Holwerd. Hessel werd 63 jaar.

Boer op Hogenhuis sate in de Hornen onder Holwerd; assesseur van Westdongeradeel.

Hessel trouwt op 12 december 1790 te Holwerd op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige

49   Antje Watzes Douma is geboren op 16 augustus 1769 te Holwerd, is overleden op 25 mei 1849 te Holwerd. Antje werd 79 jaar.

50   Douwe Pieters Bosch is geboren op 1 oktober 1767, is gedoopt op 4 oktober 1767 te Waaxens, zie 44.

Douwe trouwt op 2 mei 1790 te Nes/Wierum op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige

51   Catharina Elisabeth Aukes is gedoopt op 9 september 1764 te Nes, zie 45.

Catharina trouwt op 9 december 1813 te Westdongeradeel op 49-jarige leeftijd (2) met Johannes B. de Jong, zie 45.

52   Johannes Pieters Boonstra, timmerman, wonende te Warga, is geboren op 8 januari 1777 aldaar, is overleden op 13 juni 1842 aldaar. Johannes werd 65 jaar.

Johannes was gehuwd met

53   Eetske Ruurds Donia is geboren in 1776 te Hijlaard, is overleden op 22 mei 1839 te Warga. Eetske werd 63 jaar.

54   Auke Ruurds Donia, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1782 of 1783 te Menaldum, is overleden op 3 november 1848 te St. Jacobiparochie. Auke werd hoogstens 65 jaar.

Auke trouwt op 18 juni 1809 te Menaldum op hoogstens 26-jarige leeftijd met de 17-jarige

55   Sybrigje Klases Oostringa is geboren op 23 augustus 1791 te Vrouwenparochie, is gedoopt op 30 oktober 1791 aldaar, is overleden op 11 oktober 1842 te St. Jacobiparochie. Sybrigje werd 51 jaar.

56   Gerben Gerbens de Jong, boer, wonende te Vrouwenparochie (OBZ), is geboren op 18 december 1768, is gedoopt op 29 januari 1769 te Vrouwenparochie, is overleden op 15 mei 1810 te Oudebildtzijl. Gerben werd 41 jaar.

Gerben trouwt op 25 augustus 1799 te Vrouwenparochie op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige

57   Grietje Dirks de Jong is geboren op 6 juli 1777 te St. Annaparochie (NBD), is overleden op 29 juni 1837 te Oudebildtzijl. Grietje werd 59 jaar.

Bij overlijden winkeliersche.

Grietje trouwt op 6 november 1815 te het Bildt op 38-jarige leeftijd (2) met Kornelis Reins van der Zee.

58   Sybe Arjens Sybesma, boer, wonende te Vrouwenparochie (OBZ), is geboren op 5 januari 1771 te Hallum, is overleden op 5 april 1807 te Oudebildtzijl. Sybe werd 36 jaar.

Bnr 204, 205. Assessor gemeente Het Bildt in de Franse Tijd.

Sybe trouwt op 24 januari 1796 te Vrouwenparochie op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige

59   Neeltje Sybrens Brolsma is geboren op 30 september 1767 te Vrouwenparochie, is overleden op 22 december 1838 te Oudebildtzijl. Neeltje werd 71 jaar.

Zie Bildtse Post boerderijen OBD 45/46/47.

Neeltje trouwt in 1787 te Grouw op 20-jarige leeftijd (1) met Binnert Tjallings (Halbertsma).

Doopsgezind predikant te Grouw en Dokkum.

60   Pieter Watses Hoogland, landbouwer, wonende te Ferrwerd, is gedoopt op 31 januari 1755 te Ferwerd, is overleden op 29 oktober 1797 aldaar. Pieter werd 42 jaar.

Boerde op Heringa en Elsma.

Pieter trouwt op 7 maart 1779 te Ferwerd op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige

61   Ytje Bienses is geboren in 1758, is gedoopt op 14 oktober 1759 te Ferwerd, is overleden op 10 augustus 1829 te Vrouwenparochie. Ytje werd 71 jaar.

Ytje trouwt op 15 maart 1801 te Oudebildtzijl op 43-jarige leeftijd (2) met Thijs Rienks Rienks.

62   Johannes Johannes Hoitsma, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op 8 mei 1768 aldaar, is overleden op 10 juni 1809 aldaar. Johannes werd 41 jaar.

Johannes trouwt op 5 juni 1796 te Vrouwenparochie op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige

63   Sjoukje Jans Kooystra is geboren op 17 januari 1773, is gedoopt op 7 februari 1773 te Stiens, is overleden op 28 oktober 1834 te Vrouwenparochie. Sjoukje werd 61 jaar.

Bij huwelijk van Stiens.

Sjoukje trouwt op 4 juli 1811 te het Bildt op 38-jarige leeftijd (2) met Cornelis Jans de Vries.

Generatie VII

64      Foppe Fransen, boer, wonende te Deinum, te Marssum, te Vrouwenparochie, te Genum en te Marrum, is overleden in 1778 aldaar.

Boer op “de Roed(e)” te Marssum 1739. Vrouwenparochie 1750, Genum 1755 op Roorda.

Foppe trouwt op 14 juli 1754 te Vrouwenparochie (2) met Mayke Seerps.

Foppe trouwt op 26 maart 1731 te Marssum (1) met de 24-jarige

65      Aatje Jochums is gedoopt op 31 oktober 1706 te Deinum.

66      (?)Jouke Pieters is geboren 1706 of 1707.

Autorisatie 13.7.1739 Jouike Pieters als volle oom curator kinderen van Feike Oedses en Janke Pioeters (DAN39/8).

(?)Jouke was gehuwd met

67      Ytje Jacobs.

68      Folkert Andries, wonende te Hallum en te Ferwerd, is gedoopt op 6 december 1711 te Hogebeintum.

Bij huwelijk van Hantum.

Folkert trouwt op 6 mei 1742 te Jislum op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige

69      Wytske Jans is gedoopt op 8 oktober 1719 te Blija/Hogebeintum.

Bij huwelijk van Jislum.

70      Tjebbe Eelkes, bakker, wonende te Stiens, is gedoopt op 5 januari 1710 te Ferwerd.

Quotisatie 1749 bakker te Stiens 5 + 3 pers. 55.0.0.

Tjebbe trouwt op 22 december 1743 te Stiens op 33-jarige leeftijd met de 20-jarige

71      Geeltje Binnerts is gedoopt op 29 oktober 1723 te Rinsumageest, is overleden op 24 mei 1799. Geeltje werd 75 jaar.

72      Lipke Sjoerds, boer, wonende te Oenkerk, is geboren op 28 augustus 1741 aldaar, is gedoopt op 10 november 1743 te Oudkerk.

Lipke trouwt op 22 mei 1768 te Oenkerk op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige

73      Aafke Ludzers is gedoopt op 26 maart 1741 te Garijp.

Bij huwelijk van Giekerk.

74      Sipke Yntes Bosman, boer, wonende te Deinum, te Wijns, te Tietjerk en te Stiens, is geboren in 1747 te Bozum, is overleden op 28 september 1823 te Stiens. Sipke werd 76 jaar.

Bij huwelijk hij van Teerns, zij van Wirdum. Doopsgezind, neemt in 1811 de naam Boschman aan, dan te Tietjerk. Overige kinderen: Yttje, Aaltje, Ynte, Pieter. In 1787 te Wijns ingekomen van Deinum, 1802 van Wijns naar Tietjerk. In 1806 daar landbouwer te Kleine Geest. In de overlijdensakte de namen van de ouders niet genoemd.

Sipke trouwt op 30 mei 1767 te Teerns op 20-jarige leeftijd met

75      Houkje Pieters.

76      (?)Harmen Pieters, boer, wonende te Finkum, is gedoopt op 23 augustus 1739 te Marrum/Westernijkerk, is overleden op 5 september 1808 te Finkum. (?)Harmen werd 69 jaar.

Bij huwelijk hij van Britsum, zij van Cornjum. Woonde op stemnr 2.

(?)Harmen trouwt op 24 januari 1762 te Cornjum op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige

77      Aaltje Aukes is gedoopt op 7 juli 1743 te Cornjum.

78      Rendert Wopkes Tolsma, boer, wonende te Oudkerk, te Birdaard en te Leeuwarden, is gedoopt op 22 juni 1760 te Oudkerk, is overleden op 24 mei 1812 te Leeuwarden. Rendert werd 51 jaar.

Bij huwelijk hij te Oudkerk, zij van Wanswerd. In 1794 van Birdaard naar Leeuwarden.

Rendert trouwt op 20 juni 1779 te Birdaard op 18-jarige leeftijd met de 20-jarige

79      Froukje Jans van der Mey is geboren op 17 november 1758, is gedoopt op 3 december 1758 te Westernijkerk, is overleden op 28 april 1846 te Leeuwarden. Froukje werd 87 jaar.

80      (?)Thomas Jans, boer, wonende te Foudgum, is gedoopt op 23 mei 1723 te Hantum C.A., is overleden op 12 september 1808. (?)Thomas werd 85 jaar.

(?)Thomas trouwt in 1753 te Foudgum op 30-jarige leeftijd met de 19-jarige

81      Baukje Gosses is gedoopt op 31 oktober 1734 te Foudgum, is overleden op 11 mei 1795. Baukje werd 60 jaar.

82      Hoite Jacobs Mellema, boer, wonende te Foudgum, is gedoopt op 25 oktober 1751 te Hiaure, is overleden op 3 december 1822 te Foudgum. Hoite werd 71 jaar.

Bij huwelijk hij van Hiaure, zij van Lichtaard.

Hoite was later gehuwd (2) met Japke Cornelis Meinsma.

Hoite trouwt op 7 juli 1776 te Hiaure op 24-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige

83      Aafke Jans is gedoopt op 16 februari 1757 te Reitsum, is overleden op 28 maart 1787. Aafke werd 30 jaar.

84      Jelle Sytzes, boer, wonende te Bornwird en te Oudkerk, is gedoopt op 26 augustus 1725 te Wijns.

In 1770 van Oudkerk naar Bornwird.

Jelle was gehuwd met

85      (?)Hylkje Jans is gedoopt op 6 oktober 1726 te Birdaard.

Naam bij doop Hyke.

86      Johannes Taekes, boer, wonende te Janum en te Hiaure/Bornwird.

In 1762 zij lidmaat te Hiaure/Bornwird, van Bozum.

Johannes was gehuwd met

87      Vroukje Piers is gedoopt op 2 december 1725 te Bozum.

Lidmaat Bozum: 1754 als weduwe, in 1759 hertrouwd en vertrokken.

Vroukje trouwt op 16 mei 1751 te Beers op 25-jarige leeftijd (2) met Willem Thyssen. Willem, wonende te Bozum.

Bij huwelijk beiden van Bozum.

88      Pieter Klases, boer, wonende te Waaxens.

Op 15.8.1766 ingekomen te Waaxens van (Ooster)Nijkerk. Beiden lidmaat 1772 Waaxens.

Pieter was gehuwd met

89      Saakje Douwes.

90      Auke Jacobs, wonende te Oostrum en te Nes, is gedoopt op 15 juni 1727 aldaar.

Auke trouwt op 8 maart 1749 te Nes (WD) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige

91      Johanna Maria Wilman is gedoopt op 30 maart 1726 te Birdaard.

92      Johannes Taekes, zie 86.

Johannes was gehuwd met

93      Vroukje Piers is gedoopt op 2 december 1725 te Bozum, zie 87.

Vroukje trouwt op 16 mei 1751 te Beers op 25-jarige leeftijd (2) met Willem Thyssen, zie 87.

94      Pieter Tjeerds, boer, wonende te Raard, is overleden op 20 december 1782.

Bij huwelijk hij van Raard, zij van Rinsumageest. Gedoopt op belijdenis 28.5.1767 te Foudgum. Woonde op Kleffens onder Raard.

Pieter trouwt op 8 mei 1763 te Raard met de 21-jarige

95      Diieuwke Piebes is gedoopt op 13 maart 1742 te Akkerwoude.

In 1786 van Raard naar Rinsumageest.

96      Ids Hessels Bierma, landbouwer, wonende te Pietersbierum, te Holwerd en te Ternaard, is geboren in 1747, is overleden op 9 november 1817 te Ferwerd. Ids werd 70 jaar.

Belijdenis Doopsgezinde Gem. Holwerd 17.11.1776. Op 14.10.1776 naar Holwerd, 1776 – 1780 te Ternaard en daarna te Ferwerd op Jansma sate. Volgens overlijdensakte 74 jr.

Ids trouwt op 1 september 1782 te Ternaard op 35-jarige leeftijd (2) met Gaatske Sjoerds Gerroltsma.

Ids trouwt op 20 oktober 1765 te Holwerd op 18-jarige leeftijd (1) met

97      Trijntje Jans ook genaamd Nynke is overleden in 1776 te Holwerd.

Bij huwelijk van Blija. Gedoopt op belijdenis DG Harlingen 3.7.1767.

98      (?)Watze Pijters Douma, boer, wonende te Holwerd.

Bij 1e huwelijk hij van Blija, zij van Holwerd, bij andere huwelijken beiden van Holwerd.

(?)Watze trouwt op 18 september 1735 (1) met Maaike Pieters.

(?)Watze gaat in ondertrouw op 25 juni 1745, trouwt te Holwerd (2) met Janke Tekes.

(?)Watze trouwt op 24 augustus 1749 te Holwerd (3) met

99      Sjoukje Jacobs.

104    Pieter Johannes Boonstra, mr timmerman, wonende te Warga.

Autorisatie Id.dl 23.1.1799: de kinderen van Aaltje Sjerks Ysselstein, wiens eerste man was Klaas Dirks, zijn erfgenaam van hun oudoom Minnolt Gerbens i.l. te Warga. Curator is Sjerp Sjirks Ysselstein, huisman onder Warga. De familie Ysselstein was doopsgezind.

Pieter trouwt op 16 maart 1760 (1) met Hielts Jentjes.

Pieter trouwt op 24 april 1774 te Warga (2) met de 42-jarige

105    Aaltje Sjerks Ysselstein is geboren in 1732, is overleden op 12 januari 1810 te Warga. Aaltje werd 78 jaar.

Bij eerste huwelijk van Warga. Volgens de doopsgezinde kerkboeken wordt daar geboren in 1732 Aaltje, dr van Sjirk Boonstra.

Aaltje trouwt op 27 maart 1758 te Warga op 26-jarige leeftijd (1) met Klaas Dirks Ysselstein, zoon van Durk Clases en Eke Sjerps Ijsselstein.

Bij huwelijk van Friens.

106    Ruurd Aukes, boer, wonende te Hijlaard en te Menaldum.

Bij huwelijk beiden van Cornjum. 1809 inventarisatie sterfhuis Akke Ientes, wed. Ruurd Aukes te Menaldum; J.P. Boonstra, doopsgezind predikant te Berlikum curator.

Ruurd trouwt op 6 mei 1770 te Cornjum met de hoogstens 17-jarige

107    Akke Yntes is geboren 1752 of 1753, is overleden op 24 januari 1809 te Menaldum. Akke werd hoogstens 56 jaar.

108    Ruurd Aukes, zie 106.

Ruurd trouwt op 6 mei 1770 te Cornjum met de hoogstens 17-jarige

109    Akke Yntes is geboren 1752 of 1753, zie 107.

110    Klaas Sybrens Oostringa, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren te Leeuwarden, is gedoopt op 31 maart 1748 aldaar, is overleden op 7 oktober 1826 te Menaldum. Klaas werd 78 jaar.

Bnr 228. Woonde in de Zuidhoek.

Klaas trouwt op 24 mei 1816 te Menaldumadeel op 68-jarige leeftijd (2) met Aafke Hanses.

Klaas trouwt op 4 mei 1777 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige

111    Pietje Sipkes de Boer is geboren op 28 juni 1757, is gedoopt op 10 juli 1757 te Vrouwenparochie.

112    Gerben Gosses, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op 30 december 1731 te Stiens.

Woonde op het Nieuw Bildt.

Gerben trouwt op 23 mei 1762 te Vrouwenparochie op 30-jarige leeftijd met

113    Sjoerdtje Feyes.

Gedoopt op belijdenis te Vrouwenparochie 8.5.1778 en hierbij vermeld: geboren 1740 te Stiens dr van Feye Dirks en Klaaske Tjeerds en gehuwd met Gerben Gosses, wonende op het Nieuwbildt.

114    Dirk Dirks de Jong ook genaamd Blaumuts, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 156, 164. Woonde op de Pollen. Autorisatie HB 5.7.1765: Dirk Dirk Jentjes DG a.d. Nwe Dijk curator over Klaasje Jans.

Dirk trouwt op 14 november 1784 te St. Annaparochie (2) met Rinske Joekes.

Dirk trouwt op 22 oktober 1758 te St. Annaparochie (1) met de hoogstens 17-jarige

115    Trijntje Reinders is geboren 1740 of 1741.

Autorisatie HB 25.9.1749.

116    Arjen Jans, boer, wonende te Marrum en te Hallum, is overleden in 1804 aldaar.

Bij huwelijk beiden van Marrum. Beiden belijdenis DG-gemeente Hijum (Hallum) 14.5.1777.

Autorisatie Ferw.dl 14.5.1804: Arjen Jans overleden, test.16.3.1804, minderjarige kinderen: Trijntje, Johannes, hun broers Jan Arjens o. Hallum en Sijbe Arjens, huisman o. Vrp., beiden DG., worden curator.

Arjen trouwt op 11 december 1768 te Marrum met de 23-jarige

117    Wijke Sijbes is gedoopt op 7 februari 1745 te Cornjum, is overleden in 1787. Wijke werd 42 jaar.

118    Sybren Sipkes, boer, wonende te Oudebildtzijl.

Bnr 205, 209, 217, 247.

Sybren was later gehuwd (2) met Sytske Wybes Hiddema.

Weduwe van Schelte Jans Brolsma.

Sybren trouwt op 3 oktober 1756 te Vrouwenparochie (1) met

119    Jetske Jans Brolsma.

120    Watse Piers, landbouwer, wonende te Ferwerd, is gedoopt op 2 juli 1707 aldaar.

Boerde op Klein Sminia aan de Zeedijk.

Watse was gehuwd met

121    Saapke Pieters is geboren 1711 of 1712.

122    Biense Johannes, boer, wonende te Ferwerd, is overleden in 1758.

Doopsgezind. Boer op “De Alde Stins” te Ferwerd (1748 gebr. stem nr 35 66 pm) en bij ovl. gebr. stem nrs 24,28 en 29.  1749 quotisatie 44.9.-

Biense was eerder gehuwd (1) met Antje Hendriks.

Biense was gehuwd (2) met

123    Sytske Sytses is gedoopt op 15 september 1715 te Blija, is overleden op 3 maart 1800 te Ferwerd. Sytske werd 84 jaar.

Aut.Ferw.dl 8.7.1757: Sietske Sietse gaat hertrouwen, curator over kinderen 1e huwelijk is Biense Johannes.

idem 14.9.1759: Biense Johannes is overleden, Sietske Sietses gaat hertrouwen, Ytje Bienses is 1 jr.

Sytske trouwt op 25 januari 1733 te Blija op 17-jarige leeftijd (1) met Klaas Jans.

Sytske trouwt in 1759 op 44-jarige leeftijd (3) met Pieter Andries.

Arbeider bij Sytske Sytses.

124    Johannes Jacobus Hoitsma, mr.chirurgijn, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op 8 juni 1722, is gedoopt op 25 juni 1722 te Franeker.

Vestigde zich in 1746 als chirurgijn in Vrouwenparochie; was ook dorprechter en boelgoedsontvanger.

Johannes trouwt op 7 december 1760 te Vrouwenparochie op 38-jarige leeftijd met de 22-jarige

125    Yetske Arjens is gedoopt op 8 december 1737 te Vrouwenparochie.

126    Jan Meinerts Kooystra, mr.smid, wonende te Stiens, is gedoopt op 7 september 1732 te Oudega.

Jan trouwt op 18 december 1757 te Stiens op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige

127    Dirkje Dirks is gedoopt op 5 december 1734 te Stiens.

Generatie VIII

128    Frans Foppes, boer, wonende te Weidum, is geboren rond 1679 te Jorwerd, is overleden te Marssum.

Frans trouwt op 25 januari 1703 te Dronrijp op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 19-jarige

129    Tytie Willems is gedoopt op 25 januari 1684 te Hijlaard.

130    Jochum Ruurds, boer, wondende te Deinum.

          Bij huwelijk beiden van Deinum. Quotisatie 1749 boer te Deinum 4 pers. 50.11.0.

Jochum trouwt op 25 juni 1702 te Deinum met

131    Aukje Minnes.

132    Pieter Martens, boer, wonende te Wanswerd, is overleden voor 17 februari 1721.

1698 gebruiker stemnr 16 te Wanswerd. Autorisatie 17.2.1721 Harmen Abeles te Wanswerd curator over de jongste kinderen (FER39/75). In het lidmatenregister van 1720 komt Jetske voor als Jetske Joukes weduwe van Pieter Martens, bij de autorisatie echter Jetske Jans.

Pieter was gehuwd met

133    (?)Jetske Jans is gedoopt op 26 juli 1657 te Ferwerd.

136    Andries Jans, wonende te Hogebeintum, is gedoopt op 29 mei 1670 te Blija/Hogebeintum.

Andries was gehuwd met

137    Hiltje Folckerts is gedoopt op 16 september 1683 te Ternaard.

138    Jan Hiddes.

Bij huwelijk hij van Hallum, zij van Hogebeintum. FER78/19 Wytse Clases huisman Wanswerd curator over kinderen, in akte staat als moeder Trijntje Tjepkes m.z. Tr. Dirks, de kinderen erfgenaam van bestemoeder Lijsbeth Tabes weduwe van  Dirk Tjepkes van Hogebeintum.7.5.1732/18.7.1750.

Jan trouwt op 26 april 1716 te Blija/Hogebeintum met

139    Trijntje Dirks.

140    Eelke Tjebbes, bakker, wonende te Ferwerd, is overleden voor 12 april 1728.

In 1713 kopen de echtelieden te Ferwerd een huis ald. van Harcke Taeckes mr bakker en Sjoukien Tjebbes te Marrum (FER17/462). In1728 verkoopt de weduwe huis en bakkerij te Ferwerd (FER18/180).

Eelke was gehuwd met

141    Wickien Bruchts.

142    Binnert Binnerts Posthuma, bakker, wonende te Rinsumageest.

Bij huwelijk hij van Rinsumageest, zij van Kollum. 25.4.1735 van Rinsumageest naar Wanswerd en 14.11.1738 weer terug naar Rinsumageest.

Binnert gaat in ondertrouw op 29 oktober 1719 te Kollum met

143    Hiltje Wigbolds.

144    (?)Sjoerd Hayes, arbeider, wonende te Oudkerk en te Oenkerk.

Bij huwelijk hij te Oenkerk, zij van De Valom. Ook bekend als schrijver van een boek over de overstromingen c.q. afslag van Schiermonnikoog (2e druk 1762). Zou ook boekverkoper zijn geweest. 1748 lidmaat Oenkerk, in 1772 naar Drachten.

(?)Sjoerd trouwt op 5 januari 1772 te Drachten (2) met Sjoerdtje Annes.

(?)Sjoerd trouwt op 18 mei 1738 te Oenkerk (1) met

145    Bieuwke Liepkes is overleden in 1771.

Gedoopt op belijdenis 3.9.1756 te Oenkerk c.a.

146    Ludzer Gerrits, arbeider, opzichter, wonende te Oudega en te Garijp.

Bij beide huwelijken beiden te Garijp. Quotisatie 1749 arbeider te Garijp  2 + 5 pers. 11.13.0.

Ludzer trouwt op 4 mei 1727 te Garijp (1) met Sophia Jans.

Ludzer trouwt op 17 juni 1736 te Garijp (2) met

147    Antje Geerts.

152    Pieter Boyens is gedoopt op 18 juni 1702 te Marrum.

Bij huwelijk beiden van Marrum.

Pieter trouwt op 17 april 1735 te Marrum op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige

153    (?)Trijntje Pieters is gedoopt op 15 december 1711 te Marrum.

154    Aucke Tyepckes, boer, wonende te Marssum en te Cornjum, is gedoopt op 17 mei 1708 te Marssum.

Aucke trouwt op 11 december 1735 te Marssum op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige

155    Eelkje Jacobs is gedoopt op 7 oktober 1714 te Wirdum.

156    Wopke Rinnerts Tolsma, boer en koopman, wonende te Oudkerk en te Stiens, is gedoopt op 29 juli 1731 te Hallum, is overleden voor 30 januari 1775. Wopke werd hoogstens 43 jaar.

Autorisatie Dant.dl 30.1.1775. Uitvoerig grafschrift Dieuke Jelles: .”..haar eerste man Wopke Renders was een koopman in paarden en koejen en de tweede man Jan Jansen Helder een koopman in houtwaren tot Dokkum…”

Wopke was gehuwd met

157    Dieuke Jelles is overleden op 14 december 1789.

Dieuke trouwt op 3 januari 1773 te Rinsumageest (2) met Jan Jans Helder. Jan, houtkoopman, wonende te Dokkum en te Sybrandahuis.

158    Jan Jansen van der Mey, boer, wonende te Westernijkerk, is gedoopt op 9 april 1724 aldaar.

Biuj huwelijk hij vanb Westernijkerk, zij van Marrum.

Jan trouwt op 11 mei 1747 te Finkum op 23-jarige leeftijd met

159    Antje Jans.

160    Jan Hendriks, boer, wonende te Ferwerd, te Blija/Hogebeintum en te Hantum C.A., is overleden op 23 november 1729.

Bij huwelijk hij van Ferwerd, zij van Ternaard. Volgens lidmatenbk echtelieden 14.11.1724 van Foudgum/Raard naar Blija/Hogebeintum.

Jan trouwt op 17 mei 1717 te Ternaard met

161    Trijntje Hendriks.

162    Gosse Johannes, boer, wonende te Jelsum, is gedoopt op 27 februari 1707 aldaar.

Bij huwelijk beiden van Jelsum. Volgens lidmatenboek komen Gosse Johannes en Klaaske Jans 26.4.1733 te Foudgum van Jelsum.

Gosse trouwt op 26 februari 1730 te Jelsum op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige

163    (?)Klaaske Jans is gedoopt op 14 juni 1711 te Jelsum.

164    Jacob Idses, boer, wonende te Hiaure, is geboren 1718 of 1719, is overleden op 11 oktober 1764. Jacob werd hoogstens 45 jaar.

Bij huwelijk hij van Welsrijp, zij van Bornwird.

Jacob trouwt op 8 mei 1746 te Bornwird op hoogstens 27-jarige leeftijd met de 22-jarige

165    Ettje Hoites is gedoopt op 14 april 1724 te Bornwird, is overleden in oktober 1765. Ettje werd 41 jaar.

166    Jan Jurjens, boer, wonende te Reitsum, is overleden voor 17 augustus 1775.

Bij huwelijk beiden van Reitsum. 17.8.1775 inventarisatie sterfhuis Jan Jurjens, de weduwe gaat hertrouwen, Bauke Doekes huisman te Ried en Tjetse Gerrits huisman o. Hallum curatoren (FER50/37).

Jan trouwt op 7 september 1755 te Reitsum met

167    Antje Gerrits.

168    Sytse Jelles, boer, wonende te Wijns.

Bij huwelijk beiden van Rijperkerk. 1728 gebruiker stemnr 1 te Wijns. Bij doop Douwe en Eelke in 1738 te Wijns is de vader al overleden en de dopeling 5 jr. resp 1 jr. De weduwe woont in 1762 te Oudkerk.

Sytse trouwt op 19 november 1724 te Rijperkerk met

169    Froukje Jans.

170    Jan Rinses, wonende te Birdaard, is gedoopt op 2 september 1691 aldaar.

Jan was gehuwd met

171    Trijntje Andries.

174    Pier Willems, boer, wonende te Bozum.

1728 gebruiker stemnr 21 en 32 te Bozum.

Pier was gehuwd met

175    N.N..

178    Douwe Wiegers, boer, wonende te Oosternijkerk, is geboren 1700 of 1701.

Quotisatie 1749 boer te Nijkerk, 6 +3 pers. 51.19.0.

Douwe was gehuwd met

179    Aaltje N..

180    Jacob Keympes, boer, wonende te Nes.

1698 gebruiker stemnr 22 Nes, in 1728 idem en gebruiker nr 19 en eigenaar en gebruiker nrs 22 en 28.

Jacob gaat in ondertrouw op 27 juni 1705 te Nes met de 19-jarige

181    Lamke Matheus Haringhoek is gedoopt op 27 december 1685 te Nes/Wierum.

182    Everhardus Wilman, predikant, is gedoopt op 31 augustus 1684 te Birdaard.

Predikant te Birdaard 1715-1730, dan naar Paesens en daar overleden 1742.

Everhardus was gehuwd met

183    Catharina Elisabeth van Essen.

190    Piebe Joukes, wonende te Rinsumageest en te Akkerwoude.

Bij huwelijk hij van Holwerd, zij van Bornwird. Lidmaten Rinsumageest, op 16.10.1767 vertrokken.

Piebe trouwt op 11 mei 1741 te Bornwird met

191    Maaike Andries.

192    Hessel Idses, landbouwer, wonende te Ternaard en te Holwerd, is geboren rond 1715 te Ternaard, is overleden voor 1782. Hessel werd hoogstens 67 jaar.

Bij huwelijk hij van Ternaard, zij van Klooster Anjum. Boer op Dijkstra sate te Holwerd groot ca 80 pm, die Hessel en zijn tweede vrouw in 1774 hebben gekocht voor 24000 cg.(WDON12 27.9.1774).

Hessel trouwt op 17 augustus 1755 te Holwerd op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met Ytje Jans.

Bij huwelijk van Visvliet. Volgens site Alle Friezen Hitje Jans.

Hessel trouwt op 29 april 1742 te Ternaard op ongeveer 27-jarige leeftijd (1) met

193    Trijntje Jans is geboren te Klooster Anjum, is overleden in 1754 te Holwerd.

196    Pijter Clases, wonende te Blija.

Bij huwelijk beiden van Blija.

Pijter trouwt op 28 april 1695 te Blija met de 25-jarige

197    Brechtje Clases is gedoopt op 20 mei 1669 te Ferwerd.

208    Johannes Pyters, timmerman, wonende te Warga.

Quotisatie 1749 timmerman te Warga 2 +1 pers. 20.8.0.

Johannes trouwt op 16 maart 1738 te Hempens (2) met Antje Hylkes.

Johannes trouwt op 21 juni 1716 te Gerecht Leeuwarderadeel (1) met

209    Akke Reiners.

210    Sjirk Sjerps Ysselstein, boer, wonende te Warga, is geboren 1706 of 1707.

Sjirk trouwt op 24 mei 1746 te Grouw op hoogstens 39-jarige leeftijd (2) met Jaatje Gosliks.

Sjirk trouwt op 18 maart 1731 te Warga op hoogstens 24-jarige leeftijd (1) met

211    Mari Gerbens.

212    Auke Ruurds, wonende te Wirdum.

Bij huwelijk hij van Wirdum, zij van Warga.

Auke trouwt op 3 juni 1736 te Warga met

213    Lijsbeth Baukes.

220    Sybren Klases, boer, wonende te Engelum, te Vrouwenparochie en te Leeuwarden.

Bij huwelijk beiden van Engelum. Op 4.5.1742 belijdenis te Engelum en 4.10.1755 vertrokken naar Vrouwenparochie. Bnr 239. In 1792 kopen de echtelieden een zathe en landen met huis en schuur in de Zuidhoek van Vrp., die ze als huurders gebruiken groot ruim 31 mg., stemnr 25 (HB hyp.bk 10.10.1801/2.1.1792).

Sybren trouwt op 21 mei 1741 te Engelum met de 18-jarige

221    Kinke Aukes is gedoopt op 13 december 1722 te Marssum.

222    Sipke Pieters.

Bij huwelijk beiden van Stiens.

Sipke trouwt op 3 december 1747 te Stiens met de 20-jarige

223    Gooikje Pieters is gedoopt op 22 juni 1727 te Hallum.

224    Gosse Gerbens, wonende te Stiens, is gedoopt op 20 juni 1697 aldaar.

Bij huwelijk beiden van Stiens.

Gosse trouwt op 1 maart 1722 te Stiens op 24-jarige leeftijd met

225    Rinske Meins.

226    Feye Dirks, boer, wonende te Stiens en te St. Annaparochie, is gedoopt op 13 december 1696 te Stiens, is overleden voor 1758. Feye werd hoogstens 61 jaar.

Bnr 131 Langhuisterweg 9 (Zd), pachter in 1752, in 1758 de weduwe.

Feye trouwt op 14 mei 1724 te Stiens op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige

227    Klaaske Tjeerds is gedoopt op 15 oktober 1699 te Stiens.

228    Dirck Pieters, boer, wonende te St. Annaparochie.

Dirck trouwt op 30 mei 1726 te St. Annaparochie met

229    Jentje Okkes.

Jentje trouwt op 31 januari 1717 te Vrouwenparochie (1) met Jacob Ariens. Jacob, boer, wonende te St. Annaparochie.

230    Reinder Okkes, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 14 augustus 1746.

Bnr 249/250. Aut. HB 25.9.1749: Griet Cornelis overleden te Vrp., 1e x Reinder Ockes ovl., 2e x Jan Douwes curatoren Jan Cornelis DG oom en huisman o. Vrp. en Allert Willems DG aangehuwde oom van Claaske Jans.

In de aantekeningen van Joh. Hoogland (in bezit van Alco de Jong NBD, St. Ap.) komt Reinder voor als R.O. de Pet, maar zonder bronvermelding.

Reinder trouwt op 2 oktober 1729 te Vrouwenparochie met

231    Grietje Cornelis is overleden voor 25 september 1749.

Grietje trouwt op 14 augustus 1746 te Vrouwenparochie (2) met Jan Douwes. Jan, wonende te Finkum.

234    Sijbe Wiglius, boer, wonende te Cornjum.

Bij huwelijk hij van Cornjum, zij van Marrum. Quotisatie 1749 boer te Cornjum 3 + 3 pers. 42.0.0..

Sijbe trouwt op 10 juni 1642 te Cornjum met

235    Trijntje Tjipkes.

236    Sipke Sybrens, boer, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor 8 juni 1738.

Bij huwelijk beiden van Vrp. Bnr 217. In 1736 inventarisatie bij Neeltje Corn. de weduwe van Sipke Sybrens aan de OBD o. Vrp. (HB59/29).

Sipke trouwt op 27 mei 1725 te Oudebildtzijl met

237    Neeltje Cornelis.

Neeltje trouwt op 10 juni 1736 te Vrouwenparochie (2) met Rienk Reins.

238    Jan Jacobs, boer, wonende te Hallum, is geboren op 11 januari 1682 te Ferwerd.

Woonde op de Brol onder Hallum. Zie Gen.Jierbk 2009 blz.291 e.v.

Jan trouwt op 10 februari 1708 te Hallum op 26-jarige leeftijd (1) met Grietje Gerbens Runia.

Jan trouwt op 17 mei 1722 op 40-jarige leeftijd (2) met Meintske Jans.

Jan gaat in ondertrouw op 27 december 1727 te Hallum op 45-jarige leeftijd (3) met

239    Jeltje Douwes.

240    Pier Watses, landbouwer, wonende te Ferwerd, is gedoopt op 25 december 1671 te Oenkerk.

Boer te Wanswerd tot 1697, daarna op “De Flappe” te Ferwerd (nr 37).

Zie artikel Fr.Landbouwblad 1.2.1930.

Pier trouwt 1691 of 1692 te Wanswerd op hoogstens 19-jarige leeftijd met

241    Antje Jarichs.

Antje was later gehuwd (2) met Bote Tjammes.

242    Pieter Pieters, wagenmaker, wonende te Ferwerd.

Autorisatie Ferw.dl 20.2.1731: Pieter Pieters, mr wagenmaker Ferwerd is overleden, moeder Aukje Sipkes (2e vrouw), kinderen: Sieds, Saapke, Jelske, Sipke, Pieter; curator Sjoerd Sipkes, huisman Marrum, oom moederszijde.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Jelske Pieters, dochter van Pieter Sjoerds en Tjitske Jacobs. Jelske is gedoopt op 10 augustus 1673 te Blija, is overleden voor 23 februari 1703. Jelske werd hoogstens 29 jaar.

Pieter was gehuwd (2) met

243    Aukje Sipkes.

244    Johannes Rienks, boer, wonende te Ferwerd, is geboren rond 1680, is overleden 1751 of 1752. Johannes werd hoogstens 72 jaar.

GJ 2012/141: boer op “It Heech” te Ferwerd en later aldaar op Jansmastate; 1749 redelijk welgesteld boer. Stamvader van o.a. fam. Rienks.

Johannes was gehuwd met

245    Sytske Symens.

246    Sytse Dircks is overleden op 5 september 1729.

Belijdenis Blija 28.1.1711.

Sytse trouwt op 18 september 1711 te Blija met

247    Neeltie Hendriks.

248    Jacobus Hoitsma, chirurgijn, wonende te Franeker.

Bij huwelijk beiden te Makkum.

Jacobus trouwt op 26 december 1714 te Makkum met

249    (?)Trijntje Sjoerds Bierma.

250    Arjen Leenderts, boer en koopman, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op 25 november 1701 aldaar.

Was boer in de Zuidhoek.  Bnr 219, 220, 225.

Arjen trouwt op 21 oktober 1731 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige

251    Antje Jans (Dokter) is gedoopt op 9 oktober 1712 te Vrouwenparochie.

252    Meinert Ates Kooystra, boer, wonende te Oudega (Sm.), is gedoopt op 16 augustus 1705 te Oudega.

Bij huwelijk beiden van Oudega.

Meinert gaat in ondertrouw op 30 maart 1727 te Oudega (Sm.) op 21-jarige leeftijd met

253    Dieuke Jans.

254    Dirk Lieuwes, schoenmaker, wonende te Stiens, is gedoopt op 13 april 1688 aldaar.

Dirk trouwt op 12 mei 1726 te Stiens op 38-jarige leeftijd met

255    Betske Clases.

Generatie IX

256    Foppe Fransen, boer, wonende te Jorwerd, is geboren rond 1632 aldaar, is overleden te Hijlaard.

Foppe was gehuwd met

257    Dieucke Reiners is gedoopt op 29 april 1655 te Jorwerd.

258    Willem Tjeerds, wonende te Hijlaard.

Willem was gehuwd met

259    Janke Dirks.

260    Ruurd Minnes, boer, wonende te Deinum.

          1698 gebruiker stemnr 2 te Deinum.

Ruurd trouwt op 4 juni 1693 te Deinum (2) met Doetje Tjeerds.

Ruurd was gehuwd (1) met

261    Aat Jochums.

266    Jan Jacobs, wonende te Ferwerd.

Jan was gehuwd met

267    Trijn Joukes.

272    Jan Pieters Minnerda, wonende te Hogebeintum.

Datum huwelijk is 3e proclamatie, hij van Blija, zij van Cornjum. Minnerda is een sate o. Brantgum.

Jan trouwt op 7 januari 1666 te Cornjum met

273    Lijsbeth Andries.

274    Folkert Hanses, gortmaker, wonende te Ternaard, is gedoopt op 26 februari 1643 aldaar, is overleden voor 11 september 1694. Folkert werd hoogstens 51 jaar.

WDON18/190 de weduwe verkoopt huis te Ternaard op 11.9.1694 voor 333 goudglds.  95/380  6.3.1686 curator kind van Pieter Hansen en Trijntie Idses.

Folkert trouwt op 14 januari 1666 te Ternaard op 22-jarige leeftijd (1) met Auck Jans.

Folkert trouwt op 2 februari 1668 te Ternaard op 24-jarige leeftijd (2) met

275    Detje Gerbens.

278    Dirk Tjipkes, boer, wonende te Hogebeintum.

Bij huwelijk hij van Leeuwarden, zij van Wanswerd. In 1713 kopen de echtelieden te Hogebeintum 2x land onder Ferwerd (FER17/439).

Dirk trouwt op 19 januari 1688 te Leeuwarden met

279    Lijsbeth Tabes.

288    Haye Aukes, boer, wonende te Giekerk, te Rijperkerk en te Oenkerk.

Woonde 1705 Giekerk, 1708 Rijperkerk, 1712 Giekerk, 1728 Oenkerk. Gedoopt op bel. Giekerk 15.12.1700.

Haye gaat in ondertrouw op 1 juni 1700 te Giekerk met de 22-jarige

289    Pietje Reiners is geboren te Roodkerk, is gedoopt op 3 juni 1677 te Oudkerk.

290    Liepke Fokkes, wonende te De Valom, is overleden op 23 mei 1727.

Gedoopt op belijdenis te Wouterswoude.

Liepke was gehuwd met

291    Antje Lubberts is overleden op 10 februari 1741.

292    Gerardus Fockens is gedoopt op 23 november 1656 te Garijp.

Bij huwelijk hij van Garijp, zij van Suameer. Bij doop was de vader al overleden.

Gerardus trouwt op 15 mei 1701 te Garijp op 44-jarige leeftijd met

293    Aatje Ludzers.

Aatje trouwt op 15 oktober 1724 te Suameer (2) met Sake Jilles.

Van Suameer.

304    Boyen Pieters, wonende te Marrum, is geboren rond 1680.

Boyen was gehuwd met

305    Acke N..

306    Pieter Sakes, boer, wonende te Marrum.

1728 gebruiker stemnr 12 Marrum.

Pieter was gehuwd met

307    N.N..

308    Tyepcke Auckes, boer, wonende te Marssum, is gedoopt op 3 mei 1672 aldaar.

Tyepcke trouwt op 2 april 1706 te Marssum op 33-jarige leeftijd met

309    Trijntje Sybrens.

Gedoopt op belijdenis 1700 te Wirdum.

310    Jacob Harings, boer, wonende te Wirdum, is gedoopt op 5 november 1686 aldaar, is overleden voor 7 juni 1716. Jacob werd hoogstens 29 jaar.

Bij huwelijk hij van Wirdum, zij van Warga. Op 26.9.1721 vindt inventarisatie en scheiding en deling plaats ten huize van Hiske Taekes de weduwe, die nu getrouwd is met Tabe Hendriks, haar knecht, die nog een jaar loon ad 100 cg krijgt (LWL114/3). Dirck Taeckes Wartena, schoolmeester te Oosterlittens is curator kinderen (LWL aut. 14.6.1721).

Jacob trouwt op 7 juni 1711 te Wirdum op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige

311    Hiske Taekes is gedoopt op 8 juli 1683 te Warga C.A..

Hiske trouwt op 15 juni 1721 te Wirdum op 37-jarige leeftijd (2) met Tabe Hendricks.

312    Rinnert Wopkes Tolsma, boer, wonende te Minnertsga, te Birdaard, te Hallum en te Marssum.

Bij 1e huwelijk hij van Marssum, zij van Witmarsum. Gedoopt op belijdenis 24.5.1726 Marssum. In mei 1727 van Marssum naar Minnertsga en vandaar naar Hallum. Quotisatie 1749 welgestelde boer te Birdaard 6 + 1 pers. 89.1.0.

Rinnert gaat in ondertrouw op 31 augustus 1754 te Hallum (2) met de 54-jarige Pytie Lieuwes Hotsma, zie 317.

Rinnert trouwt op 21 oktober 1725 te Marssum (1) met de 23-jarige

313    Antje Sybrens Syboltsma is gedoopt op 19 maart 1702 te Witmarsum.

316    Jan Jansen van der Mey, boer, wonende te Westernijkerk, is gedoopt op 5 september 1686 aldaar.

Woonde op Hatsma-state, ontvanger dijkscontributie; 1749 rentenier te Hallum.

Jan was eerder gehuwd (1) met Naents Piers Tania, dochter van Pier Foppes Tania en Sjouck Gerrits Gerbranda.

Jan trouwt rond 1723 op ongeveer 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 24-jarige

317    Pytie Lieuwes Hotsma is gedoopt op 29 oktober 1699 te Marrum.

          Naam waarschijnlijk Hatsma.

Pytie gaat in ondertrouw op 31 augustus 1754 te Hallum op 54-jarige leeftijd (2) met Rinnert Wopkes Tolsma, zie 312.

324    Johannes Gosses, boer, wonende te Jelsum, is overleden op 8 september 1731 aldaar.

1698 te Wijns (stem nr 1), 1704 te Jelsum. Geabandonneerde boedel in 1731.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Berber Jans.

Johannes trouwt op 8 november 1711 te Jelsum (3) met Geeske Paulus.

Johannes trouwt op 14 mei 1702 te Wijns (2) met de 21-jarige

325    Dirkje Annes is gedoopt op 17 oktober 1680 te Oudkerk, is overleden op 18 december 1709 te Jelsum. Dirkje werd 29 jaar.

326    Jan Sydtses, boer, wonende te Jelsum.

Datum huwelijk is 3e proclamatie, zij van Jelsum. 1698 gebruiker stemnr 20.

Jan trouwt op 20 februari 1698 te Jelsum met

327    Antie Keimpes.

328    (?)Ids Fransen, wonende te Welsrijp, is overleden voor 17 december 1723.

HEN aut. 17.12.1723 Jacob Idses 4 jr, moeder hertrouwd, curatoren Frans Jacobs, huisman te Spannum (hoge leeftijd) en Bauke Tjerks te Welsrijp, id. 1.4.1733 stiefvader nu Duirt Jelts te Dronrijp, oude curatoren overleden, curator nu naast stiefvader Johan Cornelis te Baard.

(?)Ids was gehuwd met

329    Jeltie Cornelis.

Jeltie was later gehuwd (2) met Ruurd Hoytes.

Jeltie was later gehuwd (3) met Duirt Jeltes.

330    Hoite Tjerks, boer, wonende te Bornwird, is gedoopt op 9 april 1694 te Brantgum, is overleden in 1766. Hoite werd 72 jaar.

Bij huwelijk beiden te Bornwird, zij weduwe van Jelte Duirds. 1728 gebruiker stemnr 1 te Bornwird.

Hoite trouwt op 23 mei 1723 te Bornwird op 29-jarige leeftijd met

331    Grietje Jans.

332    Jurjen Jans, boer, wonende te Lichtaard en te Reitsum, is overleden voor 22 mei 1763.

Bij 2e huwelijk beiden te Lichtaard. Quotisatie 1749 welgestelde boer te Reitsum 5 + 2 pers. 56.19.0.

Jurjen trouwt op 12 augustus 1759 (2) met Minke Wynses.

Doet als weduwe belijdenis op 22.5.1763.

Jurjen was gehuwd (1) met

333    Aafke Offes is gedoopt op 26 februari 1708 te Marrum/Westernijkerk.

334    Gerrit Ritskes, wonende te Hallum.

Bij huwelijk beiden van Hallum.

Gerrit trouwt op 10 september 1724 te Hallum met de 37-jarige

335    Tjitske Tjitses is gedoopt op 21 november 1686 te Hallum.

336    Jelle Sytses, boer, wonende te Boksum en te Tzum, is overleden in 1711 te Boksum.

1698 en 1708 op stem nr 10, 1718 de weduwe. Lidmaten te Tzum, 9.11.1690 ingekomen van Boksum en weer vertrokken naar Boksum.

Jelle was gehuwd met

337    Sijke Feikes.

340    Rinse Symens, wonende te Birdaard en te Grouw.

Bij huwelijk beiden van Grouw, patroniem Hylck dan Eiles.

Rinse trouwt op 18 juni 1681 te Grouw met

341    Hylk Eijtes.

348    Willem Piers, boer, wonende te Bozum, is geboren in 1637, is gedoopt op 10 januari 1647 aldaar, is overleden voor 20 september 1706. Willem werd hoogstens 69 jaar.

Gebruiker stemnr 21. Was ook boelgoedsomroeper. In 1680 verkoopt Frouck Jackles, huisvrouw van Willem Piers te Bozum 1 1/2 pm land op de Hallumer mieden (FER13/236).

Willem was gehuwd met

349    Frouck Jackles Meelsma is gedoopt in 1651 te Makkum.

356    Wieger Douwes, wonende te Ee, is gedoopt op 5 juni 1664 te Waaxens/Brantgum.

Datum huwelijk is attestatie, hij van Ee, zij van Paesens. Autorisatie ODON 2.4.1720 Tialling Lieuwes, oom van moederskant is curator kinderen.

Wieger trouwt op 21 juli 1688 te Ee op 24-jarige leeftijd met

357    Lisch Lieuwes.

362    Matheus Haringhoek, predikant, wonende te Nes/Wierum en te Beetgum, is overleden in 1716.

In1678 beroepen te Beetgum en in 1683 naar Nes en Wierum.

Matheus trouwt op 19 augustus 1694 te Holwerd (2) met Jetske Scheltinga.

Bij huwelijk van Holwerd.

Matheus was gehuwd (1) met

363    Grietje Aukes is gedoopt op 23 maart 1662 te Dronrijp.

364    Theodorus Wilman is geboren te Niekerk, is overleden in 1715 te Birdaard.

1680 kandidaat te Wetsinge, 1684-1715 predikant te Birdaard. In 1698 uit naam van zijn vrouw met Rombartus Wiarda eigenaar elk voor de helft van stemnr 26 te Burum. Zerk te Franeker.

Theodorus was gehuwd met

365    Susanna Wiarda is geboren 1661 of 1662, is overleden op 23 mei 1712. Susanna werd hoogstens 50 jaar.

Zerk te Franeker.

384    (?)Ids Hessels, landbouwer, wonende te Ternaard, is overleden voor 1744.

Datum huwelijk is 3e procl., beiden van Holwerd, maar zij wrsch. van Ternaard. Boer op Haima sate te Ternaard. De echtelieden te Holwerd kopen op 30.9.1710 Hayma sate te Ternaard groot ca 53 pm voor 92 gg per pm. Van 1718 tot 1738 zijn ze ook gebruiker van de naastliggende sate Jelthema.

(?)Ids trouwt op 13 januari 1709 te Ternaard met

385    Klaaske Jacobs.

Bij huwelijk van Ternaard.

386    Jan Symons, boer, wonende te Klooster Anjum.

Bij eerste huwelijk hij van Menaldum, zij van Klooster Anjum.Was ook ontvanger. Quotisatie 1749 een “begoedigt” boer te Klooster Anjum 7 + 1 pers. 80.11.0.

Jan gaat in ondertrouw op 9 februari 1731 te Berlikum (2) met Dieuwke Heres.

Jan was later gehuwd (3) met Welmoed Douwes.

Jan trouwt op 4 februari 1722 te Menaldum (1) met

387    Tjitske Lammerts.

394    Claas Jacobs, wonende te Ferwerd.

Claas was gehuwd met

395    N.N..

416    (?)Pyter Johannes, bakker, wonende te Oldeboorn.

Bij huwelijk hij te Oldeboorn, zij van Joure.

(?)Pyter trouwt op 21 augustus 1687 te Oldeboorn met

417    Antje Feikes.

418    Reiner Bockes, boer, wonende te Teerns, is geboren rond 1663, is overleden op 20 november 1757 aldaar. Reiner werd ongeveer 94 jaar.

Gebruiker stem nr 1 en 2, 1729 kerkvoogd Huizum. GJ2012/248.

Reiner trouwt in 1705 op ongeveer 42-jarige leeftijd (2) met Pyttie Oeges.

Reiner was gehuwd (1) met

419    Tjitske Michiels.

420    Sierp Tjerks Ysselstein, boer, wonende te Grouw en te Warga, is overleden voor 12 december 1745.

Boer op Mellema, Grouw. In 1745 verkopen de kinderen het hornleger van de plaats met stemnr 25 te Warga (IDA77/450).

Sierp trouwt op 8 juli 1703 te Warga met

421    Rinske Ypes.

Van Warga.

422    Gerben Minnolds, boer, wonende te Warga.

1717 huisman te Warga (autorisatie LWL 20.2.1717). 1728 gebruiker stemnr 18 te Warga. 1739 te Warga. In 1728 voor 1/3 eigenaar van stemnr 37 en 40 te Akkrum.

Gerben trouwt op 15 januari 1719 te Warga (2) met Antje Tymens.

Gerben trouwt op 26 april 1722 te Warga (3) met Reinou Sipkes.

Bij huwelijk van Grouw.

Gerben was gehuwd (1) met

423    N.N..

442    Auke Gosses, wonende te Engelum en te Marssum, is overleden op 21 juli 1769 te Engelum.

Bij huwelijk beiden van Marssum.

Auke trouwt op 26 april 1761 te Engelum (2) met Grietje Gerbens.

Auke trouwt op 3 september 1719 te Marssum (1) met de 27-jarige

443    Bauk Brants is gedoopt in februari 1692 te Beetgum.

446    Pieter Sybes, wonende te Hallum.

Pieter trouwt op 3 mei 1722 te Hallum met

447    Aaltje Klases.

448    Gerben Gosses, wonende te Stiens.

Bij huwelijk beiden van Stiens.

Gerben trouwt op 2 februari 1696 te Stiens met

449    Grietje Gerrijts.

452    Dirk Hansen, bakker, wonende te Stiens, is gedoopt op 7 mei 1662 te Leeuwarden.

Bij huwelijk beiden van Stiens.

Dirk trouwt op 27 mei 1688 te Stiens op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige

453    Tjitske Riemers is gedoopt op 21 april 1667 te Stiens.

454    Tjeerd Martens, boer, wonende te Stiens en te Ternaard.

1698 gebruiker stemnr 17 te Stiens. Op 1.8.1689 van Hiaure/Bornwird naar Ternaard  en 2.11.1690 van daar naar Stiens.

Tjeerd was gehuwd met

455    Jetske Klases.

458    Ocke Hayes, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie, is overleden in maart 1714.

Bnr 16 en 249.250. DG gedoopt 25.2.1714. De echtelieden komen van Pingjum. NBD o. Vrp. Huurt in 1707 boerderij op Nieuwbildt o. Vrp. groot ruim 42 pm (procl.bk 23.5.1707).

Ocke was gehuwd met

459    Sytske Thomas.

460    Ocke Hayes, zie 458.

Ocke was gehuwd met

461    Sytske Thomas, zie 459.

462    Cornelis Ysbrands, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie.

Bnr 214, 217.  1698 stemnr 2 St. Jp. deels en 1708 en 1718 Vrp. stemnrs 13 en 31.

Cornelis trouwt op 25 augustus 1695 met

463    Trijntje Jacobs.

468    Wiglie Arjens, wonende te Beers, is overleden voor 22 december 1726.

Bij huwelijk beiden van Kubaard. Op 22.12.1762 de weduwe van Beers naar Cornjum.

Wiglie trouwt op 11 september 1698 te Kubaard met

469    Aafke Pieters.

472    Sybren Heins, boer, wonende te Pingjum en te Vrouwenparochie.

Bnr 205, 247.  Stamvader fam. Twijnstra. In 1710 koopt Tettie Dircks huisvrouw van Siebren Heins a.d. OBD o. Vrp. voor 20.000 glds een boerderij a.d. OBD groot 47 mg bestaande uit oud en nieuwe Billand. (HB procl.bk 31.3.1710).

Sybren was gehuwd met

473    Tettie Dircks.

474    Cornelis Ysbrands, zie 462.

Cornelis trouwt op 25 augustus 1695 met

475    Trijntje Jacobs, zie 463.

476    Jacob Jans, boer, wonende te Hallum.

Eigenerfde landbouwer op de Brol (gr.84 1/2 pm) en op Jeppema (gr.80 pm).

Jacob was gehuwd met

477    Lijsbeth Gerrits Gerbranda is geboren rond 1656.

480    Watse Pieters, landbouwer, wonende te Wanswerd, te Oenkerk en te Oudkerk.

Datum 1e huwelijk is 3e proclamatie, hij van Oenkerk, zij van Wanswerd. Boer op Bornmeer o. Wanswerd, 1689 nr Oudkerk. 1698 gebruiker stemnr 5 te Oudkerk. Zie artikel Fr.Landbouwblad 15.2.1930.

Watse trouwt op 21 mei 1682 te Oenkerk (2) met Imck Dirks.

Weduwe van Tjaard Jarichs.

Watse trouwt op 12 maart 1671 te Dokkum (1) met

481    Grietje Wijgers is overleden te Oenkerk.

Bij huwelijk van Wanswerd.

Grietje trouwt op 30 augustus 1663 te Stiens (1) met Pier Wopkes. Pier, wonende te Stiens, is overleden op 6 december 1668.

Bij beide huwelijken van Stiens.

Pier was eerder gehuwd (1) met Seerpke Clases.

482    Jarich Fockes, boer, wonende te Jislum en te Stiens.

Bij 2e huwelijk hij van Stiens, zij van Wanswerd. Op 13.4.1657 inventarisatie sterfhuis Meins Gerbens ten verzoeke van Jarich Fockes en scheiding en deling (LWL96/300).

Jarich was eerder gehuwd (1) met Meins Gerbens. Meins is overleden voor 13 april 1657.

Jarich trouwt op 17 augustus 1656 te Stiens (2) met

483    Trijntie Meinerts.

484    Pieter Jobs, boer, wonende te Marrum, is overleden voor 19 april 1694.

Datum huwelijk is 1e proclamtie, hij te Marrum, zij van Wijns. In 1667 echtelieden ingekomen te Marrum/WN. Op 19.4.1694 is er inventarisatie ten sterfhuize van Pieter Jobs aan de Herenweg te Marrum, Job Pieters wagenmaker is curator van broer Pieter Pieters; afkoop van huis en schuur en de ontruiming (pacht) van 35 pm land te Marrum. Bij de doop van zoon Thijs wordt vermeld: de vader woont aen de dijk.

Pieter was later gehuwd (2) met Taetske Thyssen.

Pieter trouwt op 16 april 1665 te Oenkerk C.A. (1) met

485    Griet Jans.

Gedoopt op belijdenis te Marrum/WN 15.11.1667.

486    Sipcke Sjoerds, molenaar, wonende te Hallum, is gedoopt op 17 januari 1641 te Marrum.

Ook nog 3e x getrouwd, want laat na 1673 ook nog dopen, in 1691 een Foecke, maar geen Antje of Aukje!

Sipcke trouwt op 25 februari 1670 te Marrum op 29-jarige leeftijd (2) met Trijntje Gerckes. Trijntje is overleden op 5 januari 1673.

Van Stiens, ovl datum vlgs lidm.rreg.

Sipcke was gehuwd (1) met

487    Saapke N..

488    Rienk Jacobs, boer, wonende te Raard, te Holwerd en te Ferwerd.

Boer op Cleffens o. Raard (1667), Medwert o. Holwerd (1674) en Mockemastate in de Ryp o. Ferwerd (1698/1700 stem 33).

Rienk was eerder gehuwd (1) met Frouck Jacobs.

Rienk was gehuwd (2) met

489    Ydtie Bienses.

Weduwe van Pyter Sioerds en Gerben Sippes.

490    Symen Clases, boer, wonende te Ternaard.

Symen trouwt op 13 januari 1684 met

491    Geertie Clases.

492    Dirck N..

Dirck was gehuwd met

493    Tjamke Buwes is overleden in 1730 te Ballum.

Afkomstig van Hollum.

496    Jan Jacobs Hoytsma, chirurgijn, wonende te Makkum.

Bij huwelijk beiden van Makkum. Laat dopen Makkum: Henricus, Trijntie, Franciscus, Sjoukje, Lyborus, Antje. Was in 1698 uit naam van zijn vrouw samen met mr Sjoerd Fransen te Makkum eigenaar van stemnr 44 te Witmarsum.

Jan trouwt op 30 april 1682 te Makkeum met

497    Popjen Henrici Wieringa.

498    Sjoerd Dirks Bierma, bakker, wonende te Harlingen, is gedoopt op 2 augustus 1668 aldaar.

Woonde aan de Voorstraat.

Sjoerd was gehuwd met

499    N.N..

500    Leendert Arjens, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1707.

Bnr 215, 220.

Leendert trouwt op 30 januari 1701 te Vrouwenparochie met

501    Dirkje Lammerts.

Bij huwelijk van St. Annaparochie.

Dirkje trouwt op 27 november 1707 te Vrouwenparochie (2) met Jacob Jans Gorter.

502    Jan Gerbens (Dokter), koopman, wonende te Vrouwenparochie.

Zie genealogie Dokter in Gen.Jierbk 1975.

Jan trouwt op 22 oktober 1702 te Vrouwenparochie met de 20-jarige

503    Jannichie Heerts is gedoopt op 19 mei 1682 te Vrouwenparochie.

504    Ate Rinnerts, boer, wonende te Oudega (Sm.).

Bij huwelijk beiden van Oudega. 1698 eigenaar en gebruiker van stemnr 58 te Oudega, 1728 de kinderen en erven.

Ate trouwt op 13 februari 1695 te Oudega (Sm.) met de 20-jarige

505    Sjoukje Meinerts is gedoopt op 3 januari 1675 te Oudega.

508    Lieuwe Willems, schoenmaker, wonende te Stiens, is gedoopt op 23 juni 1643 aldaar.

Lieuwe trouwt op 1 maart 1671 te Stiens op 27-jarige leeftijd met

509    Neeltje Jacobs.

Generatie X

512         Frans Thyssen, boer, is overleden rond 1637 te Jorwerd.

1636 boer op “de Dixhorne” te jorwerd.

Frans was gehuwd met

513         Luts Jansdr.

Luts was later gehuwd (2) met Claes Freerks.

Papist, van Beetgum.

514         Reiner Clasen, mr.linnenwever.

Reiner trouwt op 22 februari 1656 te Jorwerd met

515         Berber Ydes.

520         Minne Sjoukes, boer, wonende te Deinum.

Minne was gehuwd met

521         Berber Claesen.

522         Jochum Douwes.

Jochum was gehuwd met

523         Sjoukje Simons.

544         Pieter Dirks, wonende te Ferwerd en te Blija/Hogebeintum, is overleden op 12 mei 1681 aldaar.

1659 lidmaat te Blija/Hogebeintum

Pieter was gehuwd met

545         N.N..

546         Andries Jans, boer, wonende te Britsum en te Stiens, is overleden op 6 mei 1659 aldaar.

Bij beide huwelijken beiden van Britsum. De weduwe in mei 1660 van Stiens naar Cornjum. 13.11.1666 inventarisatie sterfhuis echtelieden te Cornjum en 2.3.1668 scheiding en deling, de kinderen zijn ook erfgenaam van Jildert Pieters, per saldo boedel ouders is 1723 cg.(LWL 99/291). LWL132/159 2.3.1668 weesrekening door Pieter Ypes, schoenmaker te Oude Leije, er is sprake van huis met ontruiming van 60 pm land (pacht) te Cornjum door de moeder met de dood ontruimd, dit is verkocht voor 2300 gg.

Andries trouwt op 24 mei 1631 te Britsum (1) met Lijsbeth Symens.

Andries trouwt op 3 mei 1637 te Leeuwarden (2) met

547         Griet Pieters is overleden voor 13 november 1666 te Cornjum.

548         Hans Folckerts.

Gedoopt op belijdenis Ternaar 25.4.1641.

Hans trouwt op 10 maart 1639 te Ternaard met

549         Aeltie Hettes.

550         Gerben Hettes is overleden op 20 februari 1654.

Bij huwelijk beiden van Ternaard. Gedoopt op belijdenis Ternaard 19.12.1645. Weesrekening door Rienck Jansen, Folckert Hansen is zwager van de kinderen (WDON111/36 30.4.1672).

Gerben trouwt op 6 april 1645 te Ternaard met

551         Hiltie Jans.

Hiltie was eerder gehuwd (1) met Einte Lieuwes.

578         Reiner Sjoerds, boer, wonende te Roodkerk en te Giekerk.

Tot ca 1680 te Roodkerk en dan naar Giekerk. In 1698 gebruiker stemnr 5 en 6 te Giekerk. Inventarisatie 3,12,1700, welgesteld.

Reiner gaat in ondertrouw op 10 januari 1664 te Oenkerk met

579         Dieuwke Pieters is overleden in 1700 te Giekerk.

584         Gerardus Fockens, predikant, is overleden voor 23 november 1656 te Garijp.

Predikant te Garijp-Suameer-Eernewoude 1650-1656. In 1644 als student te Franeker belijdenis. Datum huwelijk is ondertrouw, hij te Sneek, zij te Franeker.

Gerardus trouwt op 1 december 1649 te Sneek met

585         Margrietie Melboms.

608         Pieter Boyens is gedoopt op 7 september 1656 te Sexbierum.

Pieter was gehuwd met

609         N.N..

616         Aucke Hansen, boer, wonende te Marssum, is overleden op 25 augustus 1677 aldaar.

Boer op Andringa-sate. Zie Andringaboek3 blz.2194. Zerk met gedicht op kerkhof.

Aucke was gehuwd met

617         Iets Tyepckes is overleden op 21 januari 1687 te Marssum.

618         Sybren Thomas, boer, wonende te Wirdum.

Bij huwelijk beiden van Wirdum, datum is ondertrouw. In 1680 wordt de sate groot 73 pm te Barrahuis die Sybren Thomas gebruikt verkocht (LWL145/135).

Sybren trouwt op 6 februari 1659 te Wirdum met

619         Trijn Jelles.

620         Haring Jacobs, boer, wonende te Wirdum en te Cornjum, is overleden voor 22 december 1711.

Op 18.6.1721 vindt inventarisatie en scheiding en deling plaats inzake de boedel van  Haring Jacobs en Eelck Freercks te Wirdum overleden, de boedel bedraagt netto 4447 cg. ,waarvan de 2 kinderen resp. de kleinkinderen elk de helft krijgen. Hieruit blijkt o.m. dat op 22.12.1711 zoon Jacob c.u. van moeder Eelkje Freercks de “huismanne reeuw en gereedschappen” (boerderij-inventaris) heeft overgenomen voor 3.321 cg.LWL113/370).

Op 17.8.1684 van Cornjum naar Wirdum. 1698 gebruiker stemnr 61 te Wirdum.

Haring trouwt op 19 oktober 1673 te Cornjum met de 28-jarige

621         Eelck Freercks is gedoopt op 23 maart 1645 te Cornjum.

622         Taeke Baukes, wonende te Warga.

Taeke was gehuwd met

623         Aaltje N..

624         Wopke Rinnerts Tolsma, boer, wonende te Marsssum en te Menaldum, is geboren rond 1630, is overleden in 1707 te Marssum. Wopke werd ongeveer 77 jaar.

Woonde op dezelfde plaats als zijn vader.

Wopke trouwt op 19 maart 1654 op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met Aeth Jelles.

Wopke trouwt op 7 februari 1683 te Marssum op ongeveer 53-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 23-jarige

625         Eelck Doekles Angama is geboren rond 1660 te Oosterlittens, is overleden op 1 juni 1708 te Marssum. Eelck werd ongeveer 48 jaar.

Bij huwelijk van Oosterlittens.

626         Sybren Broers, boer, wonende te Witmarsum.

In 1698 gebruiker van stemnr 22 te Witmarsum en eigenaar van stemnr 56 te Arum. In 1728 zijn de kinderen gezamenlijk eigenaar van stemnr 17 te Witmarsum.

Sybren trouwt op 6 maart 1687 te Kimswerd met

627         Eelkje Lolkes.

632         Jan Jansen van der Mey, boer, wonende te Westernijkerk en te Marrum, is gedoopt op 8 maart 1657 te Westernijkerk.

Boer op Hatsma.

Jan was gehuwd met

633         Antje Andries Dunia is gedoopt op 16 april 1665 te Hallum.

Bij doop vermeld: is het oudste kind.

Antje trouwt op 17 november 1695 te Hallum op 30-jarige leeftijd (2) met Jouw Tjepkes.

Datum huwelijk is attestatie. Eigenaar Hatsma-sate.

634         Lieuwe Klases, boer, wonende te Marrum.

1698 gebruiker stemnr 6 te Marrum.

Lieuwe was gehuwd met

635         Froukje Botes is gedoopt op 29 november 1663 te Marrum/WN.

648         Gosse Jacobs, wonende te Jelsum.

1698 te Jelsum op stem nr 18.

Gosse gaat in ondertrouw op 14 januari 1649 te Vrouwenparochie met de hoogstens 21-jarige

649         Jantje Johannes is geboren 1627 of 1628 te Vrouwenparochie.

650         Anne Alberts, wonende te Oudkerk.

25.3.1683 afgehouden van het H.Avondmaal wegens “oopenbare dronckenschap en grouwelijcke vloecken”.

Anne trouwt op 4 juni 1671 te Oudkerk met

651         Trijntje Doekes.

652         Sydtse Lieuwes, wonende te Jelsum, is overleden voor 1705.

Bij huwelijk hij van Jelsum, zij van Giekerk.

Sydtse trouwt op 23 januari 1670 te Jelsum met

653         Claaske Gaatzes.

656         Frans Jacobs, boer, wonende te Spannum, is overleden voor 1 april 1733.

Bij huwelijk hij van Edens, zij van Spannum.

Frans trouwt op 21 november 1664 te Gerecht Hennaarderdeel met de hoogstens 20-jarige

657         Tyal Lockes is geboren 1643 of 1644.

658         Cornelis N..

Cornelis was gehuwd met

659         N.N..

660         Tjerk Jeppes, boer, wonende te Brantgum, is overleden voor 1696.

1698 de weduwe gebruiker stemnr 17 te Brantgum.

Tjerk trouwt in augustus 1674 met

661         (?)Et Hoytes.

666         Offe Sytses, boer, wonende te Hiaure en te Marrum/Westernijkerk, is overleden op 23 september 1728.

Zerk Hiaure.

Offe was gehuwd met

667         Atje Luikes is gedoopt op 8 februari 1674 te Drogeham/Harkema Opeinde.

1.11.1717 van Marrum naar Hiaure.

670         Tjitse Jans Asperen, smid, wonende te Hallum.

Bij huwelijk beiden van Hallum.

Tjitse trouwt op 16 juli 1702 te Hallum met

671         Reinu Pieters.

672         (?)Sytse Jelles, wonende te Garijp.

Bij huwelijk hij van Garijp, zij van Aegum.

(?)Sytse trouwt in maart 1655 te Aegum met

673         Antje Douwes.

682         Eijte N..

Waarschijnlijk wever te Grouw.

Eijte was gehuwd met

683         Hil N..

696         Pier Andries, wonende te Bozum.

Datum huwelijk is attestatie naar Itens, hij van Bozum, zij van Wirdum, in 1630 al in ondertrouw te Wirdum. Bij de doop van zoon Andries is Geel de weduwe van Andries doopheffer. Waarschijnlijk ook kleermaker.

Pier trouwt op 18 maart 1632 te Bozum met

697         Griet Thysses.

698         Jackle Eelckes, boer, is geboren op 23 oktober 1606, is gedoopt op 21 januari 1610 te Makkum, is overleden in 1658. Jackle werd 52 jaar.

Datum huwelijk is 3e proclamatie, hij van Makkum, zij van Bozum. Was boer onder Wons op Doniawier.

Jackle trouwt op 9 januari 1642 te Bozum op 35-jarige leeftijd met

699         Liefke Willems is overleden in 1658.

712         Douwe Wiggers, wonende te Waaxens/Brantgum, is geboren 1636 of 1637.

Douwe was gehuwd met

713         N.N..

724         Samuel Haringhouck, boekdrukker, wonende te Bolsward.

Bij huwelijk beiden van Bolsward. Drukker-boekverkoper te Bolsward “in de Waerheyt”, vriend en uitgever van Gysbert Japicx.

Samuel trouwt op 24 april 1656 te Bolswrd. met de 23-jarige

725         Lamke Siersma is gedoopt op 18 januari 1633 te Leeuwarden.

726         Auke Sjoerds, wonende te Dronrijp.

Auke trouwt op 9 september 1660 te Dronrijp met

727         Lolck Jacobs.

728         Johannes Wilman.

Predikant te Niekerk.

Johannes was gehuwd met

729         N.N..

730         Johannes Wiarda, predikant, is overleden in 1685.

Paedagogus op huis Grovestins te Engelum, 1650 predikant op Ameland, 1655 naar Engelum en 1657 naar Kollum. KOL autorisatie 17.8.1677 predikant te Kollum en curator kinderen Hijlarius van Fogelsangh en Rijckien van Rosema.

Johannes was gehuwd met

731         (?)Baukje Rompts.

768         Hessel Idses, boer, wonende te Holwerd, is overleden voor 1708.

Datum huwelijk is 3e proclamatie, hij van Blija, zij van Holwerd. Boer op Hemminga te Holwerd, zijn weduwe woont daar in 1708 nog;  in 1700 ook gebruiker van Gabbema sate.

Zie GJ 1957/54, de familie was Doopsgezind.

Hessel trouwt op 12 december 1683 te Gerecht Ferwerderadeel met

769         Maycke Clases.

772         Symon Minnes, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie.

Woonde op het Nw Bildt o. St. Jp.

Symon was gehuwd met

773         Welmoed Cornelis.

836         Bocke Alberts, boer, wonende te Huizum, is geboren tussen 1630 en 1635, is overleden rond 1665 aldaar. Bocke werd hoogstens 35 jaar.

Gebruiker boerderij Riesens onder Huizum. Gen.Jierbk 2012/240.

Bocke was gehuwd met

837         Antje Hanses.

Antje trouwt rond 1665 (2) met Teunis Sybolts.

838         Michiel Jans Boekema.

Bij huwelijk hij van Tietjerk, zij van Hempens. 1698 gebruiker stemnr 5 en 9 gedeeltelijk te Hempens. Hij en zijn voorouders hadden bezit in Boekemasate te Tietjerk.

Michiel trouwt op 31 december 1665 te Suawoude met

839         Akke Jans.

Bij huwelijk weduwe te Hempens.

840         Tierck Seerps, boer, wonende te Warga en te Grouw, is overleden voor 6 april 1684.

Bij huwelijk hij geboren te Warga, zij te Grouw. 1635 te Warga, later Grouw. Op 6.6.1684 inventaristie ten huize van Eelck Bartles en scheiding en deling, Eelck is hertrouwd (IDA41/253).

Tierck trouwt op 2 februari 1657 te Gerecht Idaarderadeel met

841         Eelck Bartles.

Van Coldijkstra sate.

Eelck trouwt op 6 april 1684 te Gerecht Idaarderadeel (2) met Hotse Pieters.

842         Ype Siercks, wonende te Warga, is overleden voor 4 mei 1696.

Sierck Broers te Warga als curator en bestevader van de wezen van Ype Siercks heeft geld uitgeleend (IDA75/10 5.2.1699.

Ype was gehuwd met

843         Frouck Foockes.

844         Minnold Gerbens, boer, wonende te Akkrum.

Bij huwelijk hij te Akkrum, zij van Grouw.De weduwe is in 1698 eigenaresse van 53 pm in stemnr 40 te Akkrum en zij en haar kineren elk voor de helft van stemnr 37 ald. en tevens gebruiker van de laatste boerderij.

Minnold trouwt op 8 februari 1680 te Grouw met

845         Mari Abes.

896         Gosse Johannes, wonende te Stiens en te Hijum.

Bij 1e huwelijk hij van Hijum, zij van Hallum. Op 14.3.1663 scheiding en deling wegens hertrouwen Gosse Joh., Romcke Gerbens te Wytgaard is curator over Gerben en Hendrick, de kinderen erfden ook van hun tante Welmoed Gerbens (LWL98/92).

Gosse trouwt op 23 oktober 1663 te Stiens (2) met Syts Gerrolts.

Bij huwelijk van Hallum.

Gosse trouwt op 29 november 1657 te Hijum (1) met

897         Antie Gerbens is overleden voor 14 maart 1663.

904         Hans Feyes, wonende te Jelsum en te Leeuwarden.

Hans was gehuwd met

905         Imck Tiercks.

906         (?)Riemer Hayes, molenaar, wonende te Stiens, is gedoopt op 18 mei 1646 te Harlingen, is overleden voor 30 januari 1681. (?)Riemer werd hoogstens 34 jaar.

Bij huwelijk hij van Blija, zij van Stiens. De weduwe doet op 30.1.1681 belijdenis en op 27.2.1681 wordt zoon Riemer gedoopt.

(?)Riemer trouwt op 6 september 1666 te Blija/Hogebeintum op 20-jarige leeftijd met

907         Antie Pieters.

926         Jacob Jans Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1640, is overleden voor 31 juli 1704. Jacob werd hoogstens 64 jaar.

Wassenaarbk. bl.176. Bnr 33, 35, 42, 68. 70.

Jacob trouwt op 2 november 1679 te St. Jacobiparochie op ongeveer 39-jarige leeftijd (2) met Antje Dirck Ariens.

Weduwe van Doeke Jans.

Jacob trouwt op 9 februari 1668 te St. Jacobiparochie op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met

927         Neeltje Willems is overleden voor 1679.

936         Arjen N..

Arjen was gehuwd met

937         N.N..

946         Dirck Gerrits, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1618 te St. Jacobiparochie, is overleden op 11 november 1699. Dirck werd 81 jaar.

Bnr 205, 214, 247.

Dirck trouwt op 31 januari 1648 te Gerecht Het Bildt op 30-jarige leeftijd met

947         Maartie Joris is overleden op 29 mei 1704.

952         Jan Scheltes, boer, wonende te Pietersbierum.

Boer op Groot Juckema te Sexbierum (1640), voor 1654 naar Hallum op de Brol (eigenaar 1670).

Jan was gehuwd met

953         Sytske Joukes.

954         Gerrit Dirks Gerbranda, boer, wonende te Ferwerd, is geboren in 1609, is overleden op 14 december 1677 aldaar. Gerrit werd 68 jaar.

                  Samen met zijn broer Klaas eigenaar van Gerbranda sate te Almenum. Tresoar GEN 513            bl.80 3-12-1677 testament van Gerrit Dirks Gerbranda: erfgenamen:Ytske Radbodus en            z’n 6 kinderen.; de erfenis wordt getaxeerd op f.60.000.

              FER41.fol.297 15-10-1691: inventarisatie inzake kinderen.en erfgenamen van Ytske                  Radbodus en Gerrit Dirx Gerbranda i.l. te Ferwerd in ‘t Voswerter klooster:bezittingen                 o.a.1/4 van de sate in ‘t Foswerder klooster groot 128 pm), boerderij te Hallum en                    Holwerd (Geringa sate). 29 pm. los land en een 1/2 huis;  heel veel contant geld,                         zakken vol! (o.a. 100 ducatons, 200 zilveren ducatons, 34 gouden rijksdaalders).                          FER12 fol.29 1e procl. 20.3.1762: Gerrijt Dirckx en Itske Radbodus, e.l. te Ferwerd in                          Foswerder Clooster, begeren bode en consent op de koop van een zate lands te Ferwerd              in de Rijp bij Romcke Douwes bewoond en gebruikt groot ruim 47 pm, met huis en                   schuur, gekocht van de kinderen en erfgenamen van de heer Siuck van Burmania voor                5500 g.g. op Mei 1672 aan gereed en vrij geld te betalen.

              Volgens grafzerk in de kerk van Ferwerd geboren op St. Stephanusdag.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Hiske Folckerts. Hiske is overleden op 8 augustus 1644 te Ferwerd.

Gerrit trouwt op 1 juni 1650 op 41-jarige leeftijd (2) met

955         Ydtske Radbodus is overleden op 6 oktober 1691 te Ferwerd.

960         Pieter Watses, landbouwer, wonende te Oenkerk, is geboren in 1610, is gedoopt op 17 april 1620 te Stiens, is overleden op 25 november 1702 te Oenkerk. Pieter werd 92 jaar.

Bij 1e huwelijk van Stiens. Boer op sathe 14 te Oenkerk.

Pieter trouwt in 1664 op 54-jarige leeftijd (2) met Barber Meyles.

Pieter trouwt op 26 september 1675 te Oenkerk op 65-jarige leeftijd (3) met Trijntje Auckes.

Bij huwelijk van St. Annaparochie.

Pieter trouwt op 25 december 1683 te Oudkerk op 73-jarige leeftijd (4) met Mayke Jans.

Pieter gaat in ondertrouw op 10 april 1631 te Stiens op 21-jarige leeftijd (1) met

961         Trijn Auckes.

Bij huwelijk van Oenkerk.

962         Wieger Sybes, boer, wonende te Wanswerd.

Wieger was gehuwd met

963         Reinu Jaspers.

Ze had onroerend goed te Leeuwarden en onder Bolsward in sate “De Klaveren” en was erfgename van Jelmerus Bennema (de stichter van Bennemastate te Hardegaryp).

966         Meinert Oedses, boer, wonende te Wanswerd, is overleden voor 18 september 1713.

Meinert was later gehuwd (2) met Hiltie Johannes.

Meinert was gehuwd (1) met

967         Antje N..

972         Sjoerd Foeckes, wonende te Marrum.

Sjoerd was gehuwd met

973         Auckje N..

976         Jacob Johannes, boer, wonende te Ternaard en te Blija.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Antie Bockes.

Jacob was gehuwd (2) met

977         Siouck Sioerds.

Weduwe van Rienck Jackles.

978         Biense Sapes, boer, wonende te Oostrum.

1640 op stem nr 5.

Biense trouwt in 1658 (2) met Siucke Martens.

Biense was gehuwd (1) met

979         Martien Foeckes is overleden voor 1658.

980         Claas Symens, boer, wonende te Holwerd en te Oossternijkerk, is geboren in 1635 te Niawier, is overleden tussen 1705 en 1708 te Oosternijkerk. Claas werd hoogstens 73 jaar.

Te Holwerd op Klein Jaarsma (1662) en te Oosternijkerk op “Idskema” stem 15 (1/4 eig.).

Claas was gehuwd met

981         Tietje Pieters.

994         Hendrik Francisci Wieringa, wonende te Oosterend en te Makkum, is gedoopt op 22 april 1627 te Oosterend.

Bij huwelijk van Oosterend.

Hendrik trouwt op 18 maart 1657 te Oosterend op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige

995         Siouck Jenties Tieertsma is gedoopt op 16 april 1636 te Bolsward.

Bij huwelijk van Witmarsum.

996         Dirk Sjoerds, bakker, wonende te Harlingen.

Bij huwelijk beiden van Harlingen.

Dirk trouwt op 14 augustus 1664 te Harlingen met

997         Aaltje Reyns.

1.000      Arien Lenerts, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bij huwelijk beiden van Vrp. Bnr 212, 215. In 1655 en 1670 stemnr 8 te Vrp.

Arien trouwt op 3 oktober 1644 te Vrouwenparochie met

1.001      Trynke Jans.

1.004      Gerben Cornelis, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op 29 juni 1636 aldaar.

Bnr 218. In 1670 stemnr 14 en 29.

Gerben gaat in ondertrouw op 5 maart 1665 te Vrouwenparochie op 28-jarige leeftijd met

1.005      Antje Jans (Gelder).

1.006      Heert Jans, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op 28 juni 1635 aldaar, is overleden op 12 maart 1701. Heert werd 65 jaar.

Bnr 220. Dorprechter Vrouwenparochie, woonde ook te Oudebildtzijl, was ontvanger Oudbildt-omslagen.

Heert was eerder gehuwd (1) met Jannichje Sjoerd Daams.

Heert trouwt op 28 maart 1675 te Vrouwenparochie op 39-jarige leeftijd (2) met

1.007      Eetske Harmens.

1.010      Meinert Cornelis, wonende te Oudega (Sm.).

Bijzitter van Smallingerland.

Meinert trouwt op 24 maart 1670 te Oudega (1) met Syouck Minnerts.

Meinert trouwt op 12 juni 1672 (2) met

1.011      Jets Alberts.

Bij huwelijk van Oudega.

1.016      Willem Lieuwes, boer, wonende te Stiens, is overleden voor 13 april 1653.

LWL95 13.4.1653 inventarisatie sterfhuis Willem Lieuwes te Stiens.

Willem trouwt op 25 januari 1635 te Cornjum met

1.017      Idtje Meyles.

Generatie XI

1.040      Sjouke Keimpes, boer, wonende te Deinum.

Bijzitter Menaldumadeel, boer op plaats van de stad Leeuwarden, waar ook zijn ouders op woonden. Inventarisatie nalatenschap 28.1.1667 (MEN71/186).

Sjouke was gehuwd met

1.041      N.N..

1.042      Claes Gaetses.

Claes was gehuwd met

1.043      Jets Jeltes.

1.096      Folckert N..

Op 15.11.1658 ontvangen de 3 kinderen resp. kleinkinderen de opbrengst van het boelgoed van hun grootmoeder Rins Keimpes, ieder ca. 200 goudguldens (WDON88/58).

Folckert was gehuwd met

1.097      Rins Keimpes is overleden voor 15 november 1658.

1.098      Hette Pieters, boer, wonende te Ternaard, is overleden op 1 mei 1658.

Bij 1e huwelijk beiden van Ternaard, datum is 1e proclamatie. Op 7.5.1658 inventarisatie sterfhuis Hette Pieters te Ternaard, huis en schuur c.a. met 63 pm pachtland.

Hette trouwt op 14 april 1644 (2) met Yd Minnolts.

Hette trouwt op 10 mei 1612 te Ternaard (1) met

1.099      Tiets Gerbens.

1.100      Hette Pieters, zie 1.098.

Hette trouwt op 14 april 1644 (2) met Yd Minnolts, zie 1.098.

Hette trouwt op 10 mei 1612 te Ternaard (1) met

1.101      Tiets Gerbens, zie 1.099.

1.156      Sjoerd Jurjens, boer, wonende te Oenkerk.

In 1640 medegebruiker stemnr 6 Oenkerk. Koopt in 1673 huis te Oenkerk met gortmakerij en gereedschappen alsmede het beurtschip Oenkerk/Leeuwarden.

Sjoerd was gehuwd met

1.157      Sijke Pieters.

1.216      Boyen Pieters, wonende te Holwerd en te Sexbierum.

Bij 1e huwelijk hij te Sexbierum, zij van Berlikum. In 1661 van Sexbierum naar Holwerd.

Boyen trouwt op 24 juli 1659 te Sexbierum (2) met Doedtie Jarichs.

Van Harlingen.

Boyen trouwt op 26 april 1663 te Holwerd (3) met Bauck Jans.

Van Hallum.

Boyen trouwt op 18 september 1653 te Sexbierum (1) met

1.217      Rins Freercks.

1.236      Thomas Wymers, boer, wonende te Wirdum.

Bij  huwelijk beiden onder de klokslag van Leeuwarden. Gebruikt in 1664 sate van de fam. Unia o. Wirdum.(LWL144/95).

Thomas trouwt op 6 februari 1628 te Leeuwarden met

1.237      Lolck Sybrants.

1.242      Freerck Freercks, wonende te Cornjum, is overleden in 1666.

Freerck was gehuwd met

1.243      Eelck Sjoerds.

1.244      Bauke N..

Bauke was gehuwd met

1.245      Hiske N..

1.248      Rinnert Wopkes Tolsma, boer, wonende te Marssum, is geboren te Welsrijp.

In 1640 en 1670 te Marssum op stem nr 39.

Rinnert gaat in ondertrouw op 21 januari 1627 te Welsrijp met

1.249      Jets Clases.

1.250      Doeckle Oenes Angama is geboren rond 1630 te Oosterlittens.

Postulant voor het gerecht van Baarderadeel.

Doeckle trouwt op 11 november 1665 te Jorwerd op ongeveer 35-jarige leeftijd met

1.251      Impck Pytters.

Bij huwelijk van Jorwerd.

1.264      Jan Jansen van der Mey, boer, wonende te Westernijkerk, is overleden in 1695.

Gedoopt op belijdenis Westernijkerk 13.9.1646. Boer op Idtsma aldaar.

Jan was gehuwd met

1.265      Kindje Jurriens.

1.266      Andries Cornelis Dunia, boer, wonende te Hallum en te Marrum/Westernijkerk.

Bij huwelijk hij van Hallum, zij van Hogebeintum. Laat 3 kinderen tegelijk dopen te Hallum.  In 1668 ingekomen te Marrum/Westernijkerk. 1698 gebruiker stemnr 4 te Marrum/WN.

Andries gaat in ondertrouw op 24 mei 1657 te Hallum met

1.267      Geertje Pieters.

1.270      Bote Hylkes, boer, wonende te Marrum, is geboren 1632 of 1633, is overleden op 29 maart 1669. Bote werd hoogstens 36 jaar.

Zerk kerkhof Marrum: “Anno 1669 den 29 maert sterf den eersamen Bote Hylckes oldt 36 jaren en leit hier begraven met 4 van sijn kinderen op dit kerkhof”.

Lidmatenbk Marrum/WN e.l. ingekomen 1659.

Bote was gehuwd met

1.271      Trijntje Eelkes.

Gedoopt op belijdenis Marrum 26.8.1659.

1.298      Johannes Namnes, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1586 of 1587, is overleden op 26 augustus 1656. Johannes werd hoogstens 69 jaar.

Johannes Namnes is, via de kinderen van zijn derde vrouw, de stamvader van de Bildtse familie Siderius.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Jantie Jurriens.

Weduwe van Frans Foppes.

Johannes trouwt op 5 februari 1637 te Stiens op hoogstens 50-jarige leeftijd (3) met de 19-jarige Tette Arnoldi Siderius. Tette is geboren op 23 januari 1618 te Franeker.

Dochter van ds. Arnoldus Mathiae Siderius en Helte Rijns te Stiens.

Johannes trouwt op 29 oktober 1626 op hoogstens 39-jarige leeftijd (2) met

1.299      Aafke Berends.

Bij huwelijk van Wijns.

1.300      ? Albert Annes.

? was gehuwd met

1.301      N.N..

1.314      Lolcke Jans, wonende te Spannum, is overleden voor 27 december 1657.

HEN autorisatie 1.3.1658 vader overleden, Fedde en Pieter Jans ooms vaderszijde en Johan en Jentie Mircks ooms moederszijde zijn curatoren over de 2 kindeeren.

Lolcke was gehuwd met

1.315      Rinck Mircks.

Rinck trouwt op 27 december 1657 te Wirdum (2) met Jan Poulus.

Datum huwelijk is ondertrouw, hij v. Wirdum, zij v. Spannum.

1.322      Hoyte Jans, wonende te Ternaard.

Bij huwelijk hij van Ternaard, zij van Brantgum.

Hoyte trouwt op 23 februari 1645 te Ternaard met

1.323      Antie Bockes.

1.332      Sytse Taekes, boer, wonende te Hiaure.

Bij huwelijk met attestatie van Dokkum. 1698 voor de helft eigenaar van boerderij met stemnr 9 te Hantum.

Sytse trouwt op 7 juni 1668 te Hiaure met de 21-jarige

1.333      Aafke Ysbrands is gedoopt op 20 december 1646 te Marrum/Westernijkerk, is overleden in 1704. Aafke werd 58 jaar.

1.334      Luike Annes, wonende te Harkema Opeinde en te Drogeham.

Bij huwelijk hij van Veenklooster, zij van Eestrum. 1684 te Harkema Opeinde. In 1698 is de weduwe eigenaar van stemnr 15 en 24 te Eestrum.

Luike trouwt op 2 juni 1672 te Oostermeer/Eestrum met

1.335      Eets Taeckes.

Naam ook Jets.

1.340      Jan Tjitses Asperen, kuiper, wonende te Tzummarum.

Jan was gehuwd met

1.341      Bauck Watzes Gravius.

1.344      Jelle Sytses, boer, wonende te Noorderdrachten en te Garijp.

In 1637 kopen echtelieden te Noorderdrachten 1/4 van een sate te Garijp (TIE hyp.bk 5.6.1637).

Jelle was gehuwd met

1.345      Syts Sjoerds.

1.392      Andries Piers, kleermaker, wonende te Bozum.

Andries was gehuwd met

1.393      Geel N..

1.394      Thys Melis, wonende te Wirdum, is overleden voor 27 februari 1632.

LWL autorisatie 27.2.1632 Douwe Jans en Djorre Pieters curatoren over Meyle en Geert Thyssedr te Wirdum.

Thys was gehuwd met

1.395      N.N..

1.396      Eelcke Jackles, wonende te Makkum.

Eelcke was gehuwd met

1.397      Inth Annes.

1.398      Willem Lieuwes, boer, wonende te Bozum.

Gebruiker stemnr 8 te Bozum. Zie Phil. Breuker “De gouden iuw yn Boazum” blz. 152.

Willem was gehuwd met

1.399      Atje Dircks.

1.424      Wigger N. is overleden voor 15 november 1658.

ODON autorisatie 15.11.1658 Tymen Walings is curator over de kinderen.

Wigger was gehuwd met

1.425      N.N..

1.448      Matheus Haringhouck, kruidenier, wonende te Utrecht, te Amersfoort en te Londen, is gedoopt op 20 februari 1594 te Amsterdam, is overleden voor 15 oktober 1634. Matheus werd hoogstens 40 jaar.

1621 te Amersoort en waarschijnlijk overleden te Londen.

Matheus trouwt op 1 maart 1619 te Leiden op 25-jarige leeftijd met

1.449      Hester Conira.

Naam ook Carniers. Geboren te Sandwich(Kent), Engeland

Hester trouwt in 1616 (1) met Daniel Cambier. Daniel, wonende te Leiden.

Medisch doctor, afkomstig uit Engeland (Sandwich).

Hester trouwt op 15 oktober 1634 te Gerecht Bolsward (3) met Gellius Brunga. Gellius, procureur-postulant, wonende te Bolsward.

Hester trouwt op 20 juli 1639 te Bolsward (4) met Abbe Ruyrds. Abbe, boekbinder, wonende te Bolsward.

1.450      Gijsbertus Siersma, notaris, wonende te Bolsward en te Leeuwarden, is geboren 1607 of 1608, is overleden in 1681. Gijsbertus werd hoogstens 74 jaar.

Was vroedsman en secretaris van Bolsward, rekenmeester van Friesland en volmacht ten landdage.

Gijsbertus trouwt op 8 maart 1646 te Bolsward op hoogstens 38-jarige leeftijd (2) met Sibilla Boterpot.

Van Franeker, weduwe van prof. dr Cornelis Pinacker.

Gijsbertus trouwt op 13 december 1674 te Bolsward op hoogstens 66-jarige leeftijd (3) met Gesina Broersma.

Van Groningen, weduwe van luitenant Bruch. Datum huwelijk is attestatie.

Gijsbertus was gehuwd (1) met

1.451      Jeltie Fockes Mollema is geboren in 1616, is overleden op 14 december 1641 te Leeuwarden. Jeltie werd 25 jaar.

Zerk te Lutkewierum.

1.460      Aemilius Wiarda.

Aemilius was gehuwd met

1.461      Geertje Balck.

Waarschijnlijk uit de boekdrukkersfamilie Balck te Franeker.

1.462      Rompt Bauckes.

In 1620 ook een Rompt Harmens te Burum (KOL14 aut.12.9.1620).

Rompt was gehuwd met

1.463      N.N..

1.544      Minne Gerbens, schoenmaker.

Minne was gehuwd met

1.545      Neeltie Symons.

1.546      Cornelis Walings Issel, kleermaker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 12 maart 1694.

Bij 1e huwelijk beiden van St. Jp., hij snijdersgezel.

Cornelis trouwt op 12 november 1654 te St. Jacobiparochie (1) met Bauckie Bartels.

Cornelis trouwt op 9 juli 1671 te St. Jacobiparochie (3) met Leen Harrents ‘t Hoen.

Cornelis trouwt op 25 maart 1673 te St. Jacobiparochie (4) met Neeltie Hendricks.

Cornelis was gehuwd (2) met

1.547      Aefke Jans Monnickhuis.

1.672      Albert Bockes, boer, wonende te Miedum, is overleden rond 1668.

GJ 2012/234.

Albert was gehuwd met

1.673      Geertje Gieckes.

Geertje was eerder weduwe van Gatse Douwes.

1.674      Hans Clases, boer, wonende te Huizum.

Gebruiker plaats Riesens onder Huizum, koopt 1638 de helft van deze boerderij v.d. Staten v. Frl., in 1640 eigenaar.

Hans was gehuwd met

1.675      Trijntje Reiners.

1.676      Jan Jelgers, boer, wonende te Tietjerk.

1640 stem nr 14.

Jan trouwt op 19 januari 1643 te Tietjerk met

1.677      Tjitske Gosses.

1.680      Seerp Wybrants.

Seerp was gehuwd met

1.681      Ytie Tiercks.

1.682      (?)Bartle Annes, wonende te Grouw.

Op 20.6.1693 is er scheiding en deling tussen de kinderen uit het eerste huwelijk en de weduwe, die erfgenaam is voor 1/6. De boedel bedraagt netto 1220 cg. (IDA42/481).

(?)Bartle trouwt op 28 mei 1677 te Gerecht Idaarderadeel (2) met Tziets Gerrits.

(?)Bartle was gehuwd (1) met

1.683      Trijntie Annes is overleden voor 28 mei 1677.

1.684      Sierck Broers, boer, wonende te Warga, is geboren in 1618, is overleden op 1 mei 1700. Sierck werd 82 jaar.

Sierck was gehuwd met

1.685      Rinck Clases.

1.812      Haye Rinnerts, wonende te Harlingen.

Haye was gehuwd met

1.813      Fraeu Eeckes.

1.852      Jan Jacobs Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1580.

Doopsgezind. Bnr 33, 69, 70.

Jan trouwt rond 1625 op ongeveer 45-jarige leeftijd met

1.853      Diieuwer Ariens.

1.854      Willem Dirck Ariens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1600, is overleden voor 19 juli 1664. Willem werd hoogstens 64 jaar.

Stamvader familie Lont. Bijzitter Het Bildt 1634/1636. Bnr 3, 24, 38, 73. Op 19.7.1664 inventarisatie sterfhuis onder St. Jp., meerdere huizen, sate met 2 huizingen met 47 pm en los land (HB37/19); 28.1.1665 scheiding en deling (HB37/55v.).

Willem was eerder gehuwd (1) met Gaatske Gales.

Willem trouwt rond 1640 op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met

1.855      Machtel Ariens.

De naam Lont komt wrsch van de kant van Machtels familie.

1.892      Gerrit Jacobs, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 24 april 1634.

Bnr 205, 247.

Gerrit was gehuwd met

1.893      Grietje Dircks.

1.894      Joris Ariens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 28 juli 1629.

Bnr 16, 65. In 1621 pachter boerderij OBD (BP500/13).

Joris was gehuwd met

1.895      Antie Gosses.

1.904      Schelte Reyners, boer, wonende te Klooster Anjum.

Boer “in den magere weyde” te Klooster Anjum.

Schelte was eerder gehuwd (1) met Tiets Wybrens.

Schelte trouwt in 1607 (2) met

1.905      Grietie Jans is overleden in 1650 te Klooster Anjum.

1.906      Upt Jouckes, boer, wonende te Wanswerd.

Upt was gehuwd met

1.907      Siets Piers.

1.908      Dirk Gerrits Gerbranda, boer, wonende te Ferwerd.

Doopsgezind, koopt in 1636 1/3 van Gerbranda sate te Almenum.

Dirk was gehuwd met

1.909      Lijsbeth Claesdr is geboren in 1570, is overleden op 3 april 1633 te Ferwerd. Lijsbeth werd 63 jaar.

1.910      Radbodus Claeses, boer, wonende te Holwerd.

Bij huwelijk van Holwerd. Woonde op Munckehuys te Holwerd en gebruikte ook “Clein Stania” te Reitsum.

Radbodus was eerder gehuwd (1) met Eetske Johannes. Eetske is overleden op 18 maart 1615 te Holwerd.

Radbodus trouwt op 16 november 1616 te Dokkum (2) met

1.911      Siouckjen Douwes Jennema.

1.920      Watse Tjallings (Meylema) is overleden in 1615 te Stiens.

Watse was eerder gehuwd (1) met Foeckel Pieters.

Watse was gehuwd (2) met

1.921      Anna Tjallings is overleden op 8 februari 1635 te Stiens.

Anna was later gehuwd (2) met Pieter Gerrits.

Anna gaat in ondertrouw op 23 januari 1620 te Stiens (3) met Jarich Jans.

1.926      Jasper Jaspers, brouwer, wonende te Kollum.

Jasper was gehuwd met

1.927      Aecht Dircks.

1.952      Johannes Fopckes, boer, wonende te Lutkelaard, is overleden voor 1625.

Johannes was gehuwd met

1.953      Foeck Jacobs is overleden in 1648 te Dokkum.

1.960      Symen Clases, boer, wonende te Niawier, is overleden 1635 of 1636.

Symen was gehuwd met

1.961      Tietje Wybrens Buma is geboren rond 1610 te Janum.

1.962      Pieter Pieters, boer, wonende te Holwerd.

Op Medwert o. Holwerd. Inventarisatie 12.4.1662 (WED 89/254).

Pieter was gehuwd met

1.963      Griet Symens.

1.988      Franciscus Gualtheri, predikant, wonende te Oosterend, is geboren 1587 of 1588, is overleden op 21 december 1636. Franciscus werd hoogstens 48 jaar.

Zerk te Oosterend. Studeerde te Franeker en te Bremen. Woonde in 1636 als afgevaardigde van Friesland de synode van Nrd Holland bij, hij kreeg hiervoor een vergoeding van f. 50.

Franciscus was gehuwd met

1.989      Antie Henrici is overleden op 22 juni 1652.

1.990      Jenke Sjoerds Tjaerdsma, bakker, wonende te Bolsward.

Bij huwelijk hij Jentie Sioerdts bakkersgezel te Parrega, zij te Dokkum, maar beiden wonende te Leeuwarden ! Op 12.1.1625 wordt Jencke Suyrdts, backer, ingeschreven als burger te Bolsward.

Jenke trouwt op 11 april 1624 te Leeuwarden met

1.991      Brecht Hendricks.

1.994      Reyn Pieters de Haan is overleden voor 6 april 1665.

HARL autorisatie 6.4.1615 Dirk Sjoerds bakker wordt curator over Lijsbeth Reyns 11 jr, zuster van zijn vrouw.

Reyn was gehuwd met

1.995      Janke Sendts is overleden voor 6 april 1665.

2.000      Lenert Cornelis, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1637.

Bnr 215. Bijzitter Het Bildt.

Lenert was gehuwd met

2.001      Brecht Jacobs is overleden voor 17 april 1637.

2.008      Cornelis Feyckes, boer, schoenmaker, wonende te Vrouwenparochie.

Tekende soms als C.F. Rodenhuys. Hij was bijzitter nedergerecht van 1645 – 1667, substituut grietman en volmacht. Bnr 218, 1655 stemnr 14.

Cornelis trouwt op 14 oktober 1655 te Vrouwenparochie (2) met Lijsbeth Claesdr.

Cornelis gaat in ondertrouw rond februari 1623 te Vrouwenparochie (1) met

2.009      Theunke Wijgers.

Waarschijnlijk dr van Wyger Minthies en Neel Tewisdr.

2.010      Jan Cornelis (Gelder), boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 216, 1655 stemnr 34.

Jan trouwt op 27 januari 1622 te Vrouwenparochie (1) met Foeck Jacobs.

Jan trouwt op 20 december 1627 (2) met

2.011      Lijsbeth Romkes.

2.012      Jan Heerts, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 220. 1640 stemnr 35.

Jan trouwt op 3 mei 1645 (2) met Ariaentie Willems.

Jan trouwt op 13 februari 1631 te Vrouwenparochie (1) met

2.013      Jannichie Cornelis.

Weduwe Abe Gerryts.

2.014      Harmen Lyckles, wonende te Goïngarijp.

Bij huwelijk hij van Goïngarijp, zij van Akkrum.

Harmen trouwt op 4 februari 1644 te Terjaple met

2.015      Jay Jelles.

2.034      Meyle Hieronymus, boer, wonende te Cornjum.

1626 dorprechter Cornjum.

Meyle was gehuwd met

2.035      Naenck Tyepckes.

Generatie XII

2.080      Keimpe Gerrits, boer, wonende te Deinum.

Zie artikel Gen.Jierbk 1964 Sierdsma state te Deinum.

Keimpe was gehuwd met

2.081      Atje Minnes.

2.496      Wopke Rinnerts, boer, wonende te Welsrijp.

Wopke was gehuwd met

2.497      N.N..

2.500      Oene Doeckles, boer, wonende te Oosterlittens, is overleden in 1647.

Woonde op stem nr 23 Angamasate. Mede erfgenaam van Diurre Romckes en Syouck Greults.

Oene was gehuwd met

2.501      Reinsck Diurres.

2.528      Jan Filips van der Mey, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Holwerd.

Boer op Groot Jaarsma te Holwerd.

Jan was gehuwd met

2.529      Ytie Bartouts.

2.596      ? Namne Johannes, boer, wonende te Genum.

? was gehuwd met

2.597      N.N..

2.598      Berend Berends, boer, wonende te Wijns.

Berend was gehuwd met

2.599      N.N..

2.600      Anne Feddes, boer, wonende te Roodkerk.

1640 te Roodkerk.

Anne was gehuwd met

2.601      N.N..

2.664      Taeke Sybes is geboren 1617 of 1618, is overleden op 19 februari 1675. Taeke werd hoogstens 57 jaar.

Zerk te Hiaure. Ontvanger van Westdongeradeel.

Taeke was gehuwd met

2.665      N.N..

2.666      Ysbrand Offes, wonende te Marrum/Westernijkerk.

Ingekomen 1645 te Marrum/WN.

Ysbrand was gehuwd met

2.667      N.N..

2.670      Taecke Sybrens, wonende te Eestrum.

4.1.1662 hebben de echtelieden te Eestrum een vordering (TIE hyp.bk) In 1678 wordt een vordering geregistreerd op wln Taecke Sybrens in leven te Eestrum, Leeucke Annes te Buweklooster o. Drogeham getrouwd met Jets  Taeckes en Leeucke is curator van Sybren en Griet Taeckes (TIE hyp.bk 25.11.1678).

Taecke was gehuwd met

2.671      Sim Ouwes.

2.680      Tzietse Jans Asperen, schoolmeester, wonende te Kubaard en te Jelsum.

Bij huwelijk hij te Oosterbierum, zij van Tzummarum. Later nog 3 x getrouwd.

Tzietse trouwt op 3 november 1639 te Tzummarum met

2.681      Eke Jaspers.

Bij huwelijk voornaam IJts.

2.682      Watze Sents Gravius, secretaris Idaarderadeel, wonende te Grouw, is geboren rond 1620, is overleden voor 1 februari 1669. Watze werd hoogstens 49 jaar.

Watze was gehuwd met

2.683      Grietje Jans.

2.784      Pier Andries, boer, wonende te Bozum.

Zie  Phil. Breuker  “De gouden iuw yn Boazum” blz.120.

Pier was gehuwd met

2.785      N.N..

2.796      Lieuwe N..

Lieuwe was gehuwd met

2.797      Tryn N..

Tryn was later gehuwd (2) met Gerben Oeges.

2.896      Anthony van Haringhouck is geboren rond 1550 te Steenvoorde (Fr.), is begraven op 18 december 1612 te Amsterdam. Anthony werd ongeveer 62 jaar.

Anthony was gehuwd met

2.897      Abigaïl Wits is geboren te Sandwich (Eng.).

2.900      N.N. Siersma.

N was gehuwd met

2.901      N.N..

2.902      Focke Jans Mollema, wonende te Leeuwarden, is geboren 1581 of 1582, is overleden op 28 april 1640. Focke werd hoogstens 58 jaar.

Zerk Lutkewierum.

Focke was gehuwd met

2.903      Jiskje Taeckes.

2.924      Baucke Hayes is overleden voor 17 maart 1607.

Autorisatie 17.3.1607 Tamme en Jeldert Rompts, broers en Pieter Harmens (Cleveringa) curatoren Haye en Rompt Bauckes, de vader overleden (KOL11 17.3.1607).

Baucke was gehuwd met

2.925      Auck Rompts.

3.088      Gerben Minnes, chirurgijn, wonende te St. Jacobiparochie.

Was voor 3/4 eigenaar van een boerderij ten zuiden van St Jp.

Gerben was gehuwd met

3.089      Geertie Pieters is overleden op 1 december 1680.

3.090      Symon Gerrits, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1652.

Symon was gehuwd met

3.091      Reynu Job Huyberts.

Reynu was later gehuwd (2) met Cornelis Harrents.

Reynu was later gehuwd (3) met Willem Stevens.

3.092      Waling Willems van der Mey.

In testament van Jacob Willems van der Mey wordt Waling broer genoemd en zijn zonen Sioerd en Cornelis Walings beiden snider te St. Jp. (HB hyp.bk 27.3.1668/19.10.1664).

Waling was gehuwd met

3.093      N.N..

3.094      Jan Alberts Monnickhuis, boer, wonende te Wier.

Jan was gehuwd met

3.095      Trijntie Jacobs.

Trijntie was later gehuwd (2) met Jacob Willems van der Mey. Jacob is overleden voor 11 november 1668.

3.344      Bocke Bockes, boer, wonende te Miedum, is overleden 1611 of 1612.

Doopsgezind; GJ2012/232.

Bocke trouwt rond 1585 (1) met Tryn Symons.

Weduwe van Hessel Hessels.

Bocke trouwt rond 1592 (2) met

3.345      Bauck Sytses.

3.364      Anne Bartles, wonende te Goïngarijp.

Anne was gehuwd met

3.365      Eelck Douwes.

3.368      Broer Siercks, boer, wonende te Warstiens.

Broer was gehuwd met

3.369      Rienck Matheusdr.

3.370      Claas Piers, boer, wonende te Friens, is overleden voor 1640.

Eigenaar en gebruiker van “Bruynsma” te Friens, 1640 de weduwe gebruiker.

Claas was gehuwd met

3.371      Antie Idses Wiglama is geboren in 1590, is overleden op 2 augustus 1667. Antie werd 77 jaar.

3.704      Jacob Stevens, boer en brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, te St. Annaparochie en te Harlingen, is geboren rond 1535.

Bnr 33, 70. Koopt in1626 brouwerij te Harlingen en mr brouwer aldaar.

Jacob was gehuwd met

3.705      Corsie Ariens Scheyff is geboren rond 1555, is overleden voor 1 februari 1643. Corsie werd hoogstens 88 jaar.

3.706      Arien Symons (Slm), boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden in 1631.

Bnr 14, 61.

Arien was gehuwd met

3.707      Trijntie Walings.

3.708      Dirck Ariens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1550, is overleden voor 14 januari 1613. Dirck werd hoogstens 63 jaar.

Dirck was eerder gehuwd (1) met N. Harrents.

Dirck was gehuwd (2) met

3.709      Marytie Barthouts is geboren 1573 of 1574, is overleden op 22 februari 1649. Marytie werd hoogstens 75 jaar.

Wassenaarbk/117.

Marytie was later gehuwd (2) met Cornelis Cornelis.

3.784      Jacob Stevens is geboren rond 1535, zie 3.704.

Jacob was gehuwd met

3.785      Corsie Ariens Scheyff is geboren rond 1555, zie 3.705.

3.786      Dirck Boyens, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 16 april 1610.

Dirck was gehuwd met

3.787      Tettie Thonis is overleden voor 2 februari 1607.

3.788      Arien Joris, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 14, 154

Arien was eerder gehuwd (1) met Aeff Jans, zie 5.057.

Arien was gehuwd (2) met

3.789      Martyen Jans.

3.790      Gosse Syds, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 15 februari 1619.

Bnr 211.

Gosse was eerder gehuwd (1) met Rixt Syerds.

Gosse was gehuwd (2) met

3.791      Annitzen Thonisdr.

Annitzen was eerder gehuwd (1) met Dammes N..

3.816      (?)Gerrit Dircks.

1606 te Almenum.

? was gehuwd met

3.817      N.N..

3.820      Claes Rebodus, boer, wonende te Reitsum.

1580 te Reitsum.

? was gehuwd met

3.821      Doutien Jacobs.

3.822      Douwe Bockes Jennema, wonende te Dokkum, is overleden tussen 1637 en 1640 aldaar.

Douwe was gehuwd met

3.823      Lijsbeth Hilledr.

3.840      Tjalling Watses Meylema, boer, wonende te Sexbierum.

1568 en 1571 te Sexbierum, 1572 op Lamckemasate (Tjeppenboer o.Welsrijp), waarvan hij ook gedeeltelijk eigenaar was.

Tjalling was gehuwd met

3.841      Rieme Jarichs.

Woonde in 1605 als weduwe te Dronrijp.

3.842      Tjalling Sipckes, boer, wonende te Stiens, is overleden rond 1611.

Huurde een plaats van het klooster Gernaerd.

Tjalling was gehuwd met

3.843      Frouw Gerrits.

3.852      Jasper Pouwels, brouwer, wonende te Leeuwarden, is overleden in 1596.

Jasper was gehuwd met

3.853      Lijsbeth Pieters.

3.920      Claes Symens, boer, is geboren rond 1580, is overleden voor 14 augustus 1622 te Hantum. Claes werd hoogstens 42 jaar.

Op Nijhuis o. Hantum, 88 pm.

Claes was gehuwd met

3.921      Syts Ates.

3.922      Wybren Minzes Buma, boer, wonende te Janum, is geboren rond 1578, is overleden op 21 april 1632. Wybren werd ongeveer 54 jaar.

Zerk Janum, boer op stem nr 4; bijzitter Dantumadeel en gedeputeerde v. Oostergo, liep in 1620 mee in de rouwstoet van Willem Lodewijk.

Wybren was gehuwd met

3.923      Mayke Gabes is overleden in 1612.

Zerk.

4.000      (?)Cornelis Lenerts, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1615.

Aut. HB 20.2.1615

(?)Cornelis was gehuwd met

4.001      Dyu Claesdr is overleden voor 1615.

4.016      Feycke Feyckes, boer, schoenmaker, wonende te Vrouwenparochie.

Dorprechter en executeur te Vrp.

Feycke trouwt op 16 juli 1599 te Vrouwenparochie met

4.017      Auckie Cornelis Pyrs.

4.020      Cornelis Cornelis Gelder, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Cornelis was gehuwd met

4.021      Antie Jans.

4.022      Romke Gerlofs, boer, wonende te Hichtum en te Engelum, is overleden voor 5 maart 1618.

GJ2008/11. Te Hichtum op Lutke Oorns.

Romke trouwt in 1608 (2) met Theunke Hoytes Haytsma.

Romke was gehuwd (1) met

4.023      Lijsbeth Scheltes.

Lijsbeth was later gehuwd (2) met Jelle Piers.

4.024      Heert Jans, boer, wonende te Vrouwenparochie.

In de Zuidhoek.

Heert was gehuwd met

4.025      N.N..

4.026      (?)Cornelis Lenerts, zie 4.000.

(?)Cornelis was gehuwd met

4.027      Dyu Claesdr, zie 4.001.

Generatie XIII

4.992      Rinnert Johans ook genaamd Rinnert Jans, boer, wonende te Hennaard (Tzum).

Woonde in 1564 op Tolsum onder Tzum.

Rinnert was gehuwd met

4.993      Anna Wopckedr.

Bezat land in Andlasate te Hidaard.

5.000      Doeckle Oenes, boer, wonende te Oosterlittens.

1617 te Oosterlittens.

Doeckle was gehuwd met

5.001      Jouck Djurredr.

5.056      Philips Jans van der Mey, boer, is overleden voor 1607.

Philips trouwt voor 1585 met

5.057      Aeff Jans.

Aeff was eerder gehuwd (1) met Cornelis Dominicus.

Aeff was eerder gehuwd (2) met Arien Joris, zie 3.788.

5.058      Barthout Dircks, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1550 of 1551, is overleden op 2 december 1611. Barthout werd hoogstens 60 jaar.

Zerk Vrp. met wapen Van Poelgeest. Gen.Jierbk 2009/257.

Barthout was gehuwd met

5.059      Griet Cornelis is geboren 1555 of 1556, is overleden op 16 maart 1619. Griet werd hoogstens 63 jaar.

5.364      Sent Martens Gravius.

Sent was gehuwd met

5.365      Hittie N..

5.850      Rompt Wygers Hummersma is geboren te Burum, is overleden voor 1581 te Kollum.

Rompt was gehuwd met

5.851      Jets Rompts Eysma.

Overleden na 1581 te Burum op huis ter Luine.

6.178      Pieter Lenerts, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 24 november 1647.

Pieter was later gehuwd (2) met Neeltie Hendrick Walings.

Pieter was gehuwd (1) met

6.179      Aeltie Cornelis.

6.180      Gerrit Barthouts, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 21 Wassenaarbk blz. 127.

Gerrit was gehuwd met

6.181      Maertie Symens.

6.182      Job Huyberts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1625.

Bnr 56

Job was gehuwd met

6.183      Neeltie Dircks is overleden voor 18 juli 1623.

Neeltie was later gehuwd (2) met Cornelis Jans. Cornelis is overleden voor 14 mei 1614.

6.184      Willem Cornelis van der Mey, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1619.

Willem was eerder gehuwd (1) met Marichie Jan Pieters.

Willem was later gehuwd (3) met Amerens Pieters.

Willem trouwt op 11 mei 1601 (2) met

6.185      Jannichie Jacobs.

6.188      Albert Jurjens Monnickhuis, boer, wonende te Wier.

Bnr 54. Woonde op sate Monnickhuys.te Wier.

Albert was gehuwd met

6.189      Aeff Jans.

6.690      Syds Borsies.

Syds was gehuwd met

6.691      Houck Piers.

6.730      Douwe Wybes, boer, wonende te Grouw, is overleden voor 7 april 1620.

Woonde op Groot Sussena sate. In de inventaris van het sterfhuis bevindt zich een koopbrief van Groot Sussena dd 4.10.1590, gekocht door Johaen Joahens (IDA30/228 7.4.1620).

Douwe was gehuwd met

6.731      Rieme Johaens.

6.736      Sierck Broers, boer, wonende te Warga, is geboren rond 1560.

Boer op Klein Hellinga te  Warga 1588, 1599. IDA33/126 scheidingsakte dd 28.10.1588 tussen Feick Pieters x Tiaert Broers te Gaastmeer en Pytie Pieters x Sierck Broers te Warga, Feick heeft toegestaan aan Pytke de helft van Hellinga sate te Warga op Settenser gebuurte, Feick heeft deze verkregen door scheiding met haar broer Harmen Pieters en geërfd van hun vader en moeder Pieter Harmens en Foockle Meyes, Pytke competeerde al 1/4, daartegenover draagt Pytke over aan Feyck 1/4 van sate en landen te Gastmer waar Feycke Tiaerds op woont.

Sierck was gehuwd met

6.737      Pitie Pieters.

6.738      Matheus Hotses, wonende te Warga.

GJ1999/195 1609 te Warga.

Matheus was gehuwd met

6.739      Jel Epes Adama.

6.742      Ids Sytses Wiglama is geboren in 1550.

Ids was gehuwd met

6.743      Jets Diorres is geboren in 1555, is overleden in 1625. Jets werd 70 jaar.

7.408      Steven Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren tussen 1520 en 1525, is overleden op 29 februari 1612. Steven werd hoogstens 91 jaar.

Bnr 32, 33, 34, 69, 70.

Steven was eerder gehuwd (1) met N. Claes Stans, zie 24.743.

Steven was gehuwd (2) met

7.409      Jannichie Lourens.

7.410      Arien Heymans Scheyff, boer, wonende te St. Annaparochie.

Pachter 1547 St. Ap. kavel 17 30 mg, 1566 St. Ap. k.19 2,3 mg en Vrp. k. 24 en 25. Bnr 124.

Arien was gehuwd met

7.411      N.N..

7.412      Symon Ariens, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 16. Bildtse Post 500/14: 1574 en 1593 pachter zelfde boerderij als zijn vader. Personele imposiie 1578 3 cg.

Symon was gehuwd met

7.413      Auck Jorisdr.

7.414      Waling Walings, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

BP500/11: 1570 a..d. Westerdijk, later OBD 1593 nog; aanslag personele impositie 1578 6 cg. (hoog).

Waling was gehuwd met

7.415      Griet Hendriks.

7.418      Barthout Barthouts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1545.

Bnr 21.

Barthout was later gehuwd (2) met Maritie Lourijs.

Barthout trouwt in 1577 op 32-jarige leeftijd (3) met Trijntie Gerrits, zie 12.361.

Barthout was gehuwd (1) met

7.419      Aecht Dircks Keth.

Van Harlingen (GJ2009/248).

7.574      Thonis Lieuwes, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 20.

Thonis was gehuwd met

7.575      N.N..

7.576      Joris Ariens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden op 3 oktober 1596.

Bnr 11, 59, 64. Personele impositie 1578 3 cg. Zerk St. Jp.

Joris was gehuwd met

7.577      Maritien Aerts is geboren 1526 of 1527, is overleden in 1606. Maritien werd hoogstens 80 jaar.

7.578      Jan Aris van der Ghijssen, boer, wonende te Oude Leije.

Bnr 138, 141, 230. Personele impositie 2 cg.

Jan was gehuwd met

7.579      N.N..

7.680      Watthye Piers Meylema, boer, wonende te Welsrijp.

1543 op Lamckema sate en 1562 op Groot Camminga sate.

Watthye was gehuwd met

7.681      Wick Reinsdr is overleden in 1563 te Welsrijp.

Wick was later gehuwd (2) met Jetse Pieckes.

7.682      Jarich Martens, boer, wonende te Kubaard.

Op Groot Lopens 1529, 1560.

Jarich was gehuwd met

7.683      Syts Abbedr.

7.684      Sipcke Thomas, wonende te Stiens, is overleden voor 1566.

In 1552 weerbaar met ringkraag, spies en degen.

Sipcke was gehuwd met

7.685      Habel Tziommedr. is overleden in 1620 te Stiens.

Habel was later gehuwd (2) met Johannes Claesz..

Inventarisatie dd. 27.5.1567 wegens hertrouwen met Habel; haar moeder is Lolck Douwes.

Habel was later gehuwd (3) met Foppe Fransen.

7.706      Pieter Jeltes, koopman, wonende te Kollum.

Was leider van een liberale stroming onder de Mennisten (it Pieter Jeltjes-folk) welke in 1599 officieel werd verboden.

Pieter was gehuwd met

7.707      Reinu Lammerts.

7.844      Mintze Buwes Buma, wonende te Beetgum, is overleden tussen 1578 en 1583.

Op Buma state te Dijksterhuizen o. Beetgum.

Mintze was gehuwd met

7.845      Tieth Gijsberts Ysera.

8.000      Lenert Cornelis Wittiezn, boer, wonende te Vrouwenparochie.

1566/75 pachter in kavel 28 Vrp.

Lenert was gehuwd met

8.001      N.N..

8.034      Cornelis Pyrs, boer, wonende te Vrouwenparochie

Cornelis was gehuwd met

8.035      Lubbrich Wilckedr.

8.040      (?)Cornelis Aerts Gelder, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1574/5 pachter in kavel 1.

(?)Cornelis was gehuwd met

8.041      N.N..

8.042      Jan Walings, boer St. Jacobiparochie, is overleden voor 1582.

Bnr 38, 40, 67, 73. Personele impositie 1578 3 cg.

Jan was gehuwd met

8.043      Mate Damus is overleden voor 1582.

8.044      Gerlof Bottes.

Gerlof was gehuwd met

8.045      Anna Feddricks.

8.046      Schelte Hessels.

Quaclap 144 1585 Laas Feddes en Syurdt Ruyrdts curatoren van de weeskinderen van Schelte Hessels.

Schelte was gehuwd met

8.047      Tyets Feddes Buma.

Generatie XIV

9.984        Johan Rinnerts, boer, wonende te Tzum, is overleden rond 1551.

1539 op Tolsum onder Tzum.

Johan was gehuwd met

9.985        Bauck Sybes Bonga.

10.000      Oene Doeckles, boer, wondende te Oosterlittens.

1566 te Oosterlittens, koopt in 1594 land in Angamasate.

Oene was gehuwd met

10.001      N.N..

10.002      Djurre Romckes, boer.

Djurre was gehuwd met

10.003      Siouck Greolts.

Hof v. Fr. dd 16.2.1630 Siouck Greolts weduwe van Diurre Romckes te Sneek.

10.112      Jan Frans van der Mey, boer, wonende te Leeuwarden en te St. Jacobiparochie.

Bnr 100, 101, 102. Personele impositie 1578 6 cg.

Jan was gehuwd met

10.113      Dieuwke Philips.

10.114      Jan Walings, zie 8.042.

Jan was gehuwd met

10.115      Mate Damus, zie 8.043.

10.116      Dirck Laurijsz., boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1566.

Bnr 50, 58.

Dirck was gehuwd met

10.117      N Barthouts.

N was later gehuwd (2) met Barthout Willems, zie 14.836.

10.118      Cornelis Jacob Jelisz., boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden op 8 januari 1565.

Zerk Vrp.

Cornelis was gehuwd met

10.119      Idtke Tiepckes is overleden op 28 december 1577.

10.728      Marten Jans Gravius, wonende te Grouw.

Woonde 1565 op Mellema sate.

Marten was gehuwd met

10.729      N.N..

11.700      Wyger Balles Hummersma.

Wyger was gehuwd met

11.701      N. Jelderts.

11.702      Rompt Hero’s Eysma.

Rompt was gehuwd met

11.703      N.N..

12.356      Lenert Adriaens, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1616.

Lenert was eerder gehuwd (1) met Aertie Jacobs Finck.

Lenert was gehuwd (2) met

12.357      Armthien Barthouts.

12.358      Cornelis Daems, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden rond 1600.

Bnr 30. Pachtte dezelfde boerderij als zijn vader. Personele impostie 1578 6 cg.

Cornelis was later gehuwd (2) met Haes Hendricks.

Cornelis was gehuwd (1) met

12.359      Gertie Jans van der Mey.

12.360      Barthout Barthouts, is geboren in 1545, zie 7.418.

Barthout was eerder gehuwd (1) met Aecht Dircks Keth, zie 7.419.

Barthout was eerder gehuwd (2) met Maritie Lourijs, zie 7.418.

Barthout trouwt in 1577 op 32-jarige leeftijd (3) met

12.361      Trijntie Gerrits is overleden voor 20 december 1624.

12.362      Symon Ariens, zie 7.412.

Symon was gehuwd met

12.363      Auck Jorisdr, zie 7.413.

12.364      Huybert Jans, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Huybert was gehuwd met

12.365      N.N..

12.366      Dirck Ariens, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie.

Dirck was later gehuwd (2) met Marytie Barthouts.

Dirck was gehuwd (1) met

12.367      N. Harrents.

12.368      Cornelis Frans van der Mey, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1585.

Bnr 142. Personele impositie 1578 3 cg.

Cornelis was gehuwd met

12.369      Neeltie Adriaens.

Neeltie was later gehuwd (2) met Pieter Stans. Pieter, wonende te St. Annaparochie.

12.370      Jacob Dominicus, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1616.

Personele impositie 1578 4 cg.

Jacob was gehuwd met

12.371      Hendrikje Stevens.

Hendrikje was later gehuwd (2) met Gerben Thonis. Gerben is overleden rond 1584.

12.376      Jurjen Pybes, wonende te Franeker en te Hijum, is overleden in 1612.

Zie Sideriusbk/479. Was eerst boer te Hijum en in Franeker burgemeester. Op 14.2.1612 inventarisatie ten sterfhuize van Jurien Pybez in leven olde burgemeester te Franeker, veel landbezit.

Jurjen was gehuwd met

12.377      Rixt Alberts.

13.462      Johaen Johaens, boer, wonende te Grouw.

Meier op Lyts Suffen. GJ 1999/195.

Johaen was gehuwd met

13.463      N.N..

13.474      Pieter Harmens, boer, is overleden voor 1588.

Eigenaar van Klein Hellinga te Warga en van een boerderij te Gaastmeer.

Pieter was gehuwd met

13.475      Fokel Meyes is overleden voor 1588.

13.478      Epe Sybrens Adama, boer, wonende te Sexbierum, is geboren rond 1515.

Epe was gehuwd met

13.479      Jees Lolles.

13.484      Sytse Piers is overleden voor 1552.

Koopt in 1542/3 de helft van Wiglama sate te Grouw.

Sytse was gehuwd met

13.485      Anna Idses is overleden voor 1588.

13.486      Diorre Janckes, boer, wonende te Friens, is overleden voor 1578.

1552 te Friens met spies en degen. Gebruiker sate De Byle. 1578 personele impositie de weduwe 2 cg.

Diorre was gehuwd met

13.487      Tiets Gerbens.

14.816      Claes Willems, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1490 te Sassenheim.

Bnr 49, 51.

Claes was gehuwd met

14.817      (?)Maertie Jacobs.

14.818      Laurijs Coster, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 34, 69.

Laurijs was gehuwd met

14.819      N.N..

14.820      Heyman Scheyff, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. Pachter 1527 St. Ap. k. 17 29 mg en 1536 30 mg.

Heyman was gehuwd met

14.821      N.N..

14.824      Adriaen Symons, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 16. BP500/14: de weduwe pachter in 1554 en 1566 van boerderij op Franeker land.

Adriaen was gehuwd met

14.825      N.N..

14.826      Joris Ariens, zie 7.576.

Joris was gehuwd met

14.827      Maritien Aerts is geboren 1526 of 1527, zie 7.577.

14.828      Waling Symons, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

GJ 2009/220 en BP500/25, boer a.d. OBD op het Zwart Kruis.

Waling was gehuwd met

14.829      Fookel N..

14.836      Barthout Willems, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1485 te Sassenheim.

Bnr 50 en 58.

Barthout was gehuwd met

14.837      N Barthouts, zie 10.117.

N was eerder gehuwd (1) met Dirck Laurijsz., zie 10.116.

15.148      Lieuwe N., boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 20.

Lieuwe was gehuwd met

15.149      Tet Romckes.

1547/8 Thet Romckes pacht kavel 21 NwBildt, 1554/5 Thet Lieuwes zoon.

15.154      (?)Aert Cornelis Gelder, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 11, 59. Van 1536/7 t/m 1554/5 pachter in kave 3 van 23 mg

(?)Aert was gehuwd met

15.155      N.N..

15.360      Pier Sybes, boer, wonende te Oosterend.

1498 en 1521 op Meylehuis o.Oosterend.

Pier was gehuwd met

15.361      N.N..

15.364      Marten Douwes, boer, wonende te Kubaard.

1511 bewoner en deels eigenaar van Groot Lopens.

Marten was gehuwd met

15.365      Riemeth N..

15.688      Buwe Wybrants Buma, wonende te Beetgum.

1543/1549 op Buma state te Beetgum.

Buwe was gehuwd met

15.689      Ansck Gijsberts.

Ansck was eerder gehuwd (1) met Gerrit Aesges Ysera, zie 31.380.

15.690      Gijsbert Gerrits Ysera, wonende te Stiens, is overleden in 1569 aldaar.

Zerk Stiens.

Gijsbert was gehuwd met

15.691      Ymck Sapes Aernsma is overleden op 3 april 1560 te Stiens.

16.000      (?)Cornelis Wittiezn, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 215. 1527/55 pachter in kavel 28 Vrp.

(?)Cornelis was gehuwd met

16.001      N.N..

16.068      Pyr Cornelis Wittesz., boer, wonende te Vrouwenparochie.

Personele impositie 1578 Pyr Cornelis 2 cg.

Pyr was gehuwd met

16.069      N.N..

16.080      (?)Aert Cornelis Gelder, zie 15.154.

(?)Aert was gehuwd met

16.081      N.N., zie 15.155.

16.084      Waling Symons, zie 14.828.

Waling was gehuwd met

16.085      Fookel N., zie 14.829.

16.086      Daam Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 15, 30, 63, 67.

Daam was gehuwd met

16.087      N.N..

16.094      Fedde Lases Buma, wonende te Beetgum, is overleden voor 1586.

Woonde op Dijkstrahuizen.

Fedde was gehuwd met

16.095      Popck N..

Generatie XV

19.968      Rennert N., boer, wonende te Tzum, is overleden voor 1511.

Op Tolsum onder Tzum.

Rennert was gehuwd met

19.969      Jets.

19.970      Sybe Seerps Bonga, boer, wonende te Oosterlittens, is overleden voor 1543.

1511 eigenaar van Tyessema op Skrins te Oosterlittens, 1528 kerkvoogd aldaar en woonde 1540 te Bozum.

Sybe was gehuwd met

19.971      Auck Lieuwedr.

20.000      Doeckle Ansckez., boer, wonende te Akkrum, is overleden voor 1560.

Doeckle was gehuwd met

20.001      Rixt N..

20.004      Romcke Claesz., wonende te Irnsum, is overleden voor 24 maart 1579.

Romcke was gehuwd met

20.005      N.N..

20.006      Greolt Jelles Hobbema, boer, wonende te Sybrandaburen en te Gauw, is overleden voor 1606.

Greolt was eerder gehuwd (1) met Tyeets Fockes.

Greolt was gehuwd (2) met

20.007      Gaets Gerbrens is overleden voor 1587.

Gaets was eerder gehuwd (1) met Here Jorrits.

20.224      Frans Jans van der Mey, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 34, 70, 114, 152, 153, 154, 155. Personele impositie 1578 6 cg.

Frans was gehuwd met

20.225      Claesge Daems.

20.226      Philips Jacobs Buyrtien, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor 1566.

Bnr 100, 151

Philips was gehuwd met

20.227      Jantien N..

20.232      Laurijs Gerrits, wonende te Koudekerk, is geboren rond 1470, is overleden tussen 1531 en 1535. Laurijs werd hoogstens 65 jaar.

Rond 1525 als welgeboren te Koudekerk.

Laurijs was gehuwd met

20.233      Emerentia Jans van Tol.

Zie Gen. Jierbk 2009/265.

20.238      Tiepcke Sipckes, boer, wonende te Vrouwenparochie.

1527/28 en 1536037 pachter kavel 23 ± 14 mg.

Tiepcke was gehuwd met

20.239      N.N..

21.456      Johan Oenes Gravius.

Johan was gehuwd met

21.457      Riem van Hoytema is overleden in 1537.

23.400      Balle Balles Hummersma is overleden in 1520 te Niehove.

In 1493 getuige in rechtszaak te Niehove (Gr.).

Balle was gehuwd met

23.401      N.N..

23.404      Hero Binnerts Eysma is overleden in 1506.

Hero was gehuwd met

23.405      Frouw N..

24.714      Barthout Barthouts is geboren in 1545, zie 7.418.

Barthout was later gehuwd (2) met Maritie Lourijs, zie 7.418.

Barthout trouwt in 1577 op 32-jarige leeftijd (3) met Trijntie Gerrits, zie 12.361.

Barthout was gehuwd (1) met

24.715      Aecht Dircks Keth, zie 7.419.

24.716      Daam Cornelis, zie 16.086.

Daam was gehuwd met

24.717      N.N., zie 16.087.

24.718      Jan Frans van der Mey, zie 10.112.

Jan was gehuwd met

24.719      Dieuwke Philips, zie 10.113.

24.734      Harrent Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1574.

Bnr 15, 63.

Harrent was gehuwd met

24.735      Neeltie Daams.

Neeltie was later gehuwd (2) met Fonger Jelgers.

24.736      Frans Jans van der Mey, zie 20.224.

Frans was gehuwd met

24.737      Claesge Daems, zie 20.225.

24.738      Adriaen Lenerts, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 121, 123, 159. Personele impositie 1578 6 cg.

Adriaen was gehuwd met

24.739      Emmerentia Cornelis Bonteman.

24.740      Dominicus Hillebrands, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1561.

Bnr 40, 41. 1552 te St. Jp. met harnas en kraag.

Dominicus was gehuwd met

24.741      Jobje Cornelis.

24.742      Steven Claes is geboren tussen 1520 en 1525, zie 7.408.

Steven was later gehuwd (2) met Jannichie Lourens, zie 7.409.

Steven was gehuwd (1) met

24.743      N. Claes Stans.

24.754      Albert Claesz., boer, wonende te Wier.

1547/8 -1554/5 pachter in k. 6 o. St. Jp.

Albert was gehuwd met

24.755      Ebel Dircks Fogelsangh.

26.956      Sybrant Epes Adama, boer, wonende te Bozum, is geboren in 1488, is overleden in 1525. Sybrant werd 37 jaar.

Sybrant was gehuwd met

26.957      Eet N..

26.958      Lolle Epes, boer, wonende te Engelum, is geboren in 1480.

Lolle was gehuwd met

26.959      Rixt N..

26.968      Pier Foekes, boer, wonende te Wirdum.

In 1540 meier (pachtboer) te Wirdum.

Pier was gehuwd met

26.969      Syts Sytses.

26.970      Ids Gerrits, boer, wonende te Wirdum.

In 1511 bezitten de weduwe en e kinderen land te Wirdum.

Ids was gehuwd met

26.971      N.N..

26.974      Gerbrand Saeckes, boer, wonende te Friens.

Boer op Jorna. 1552 met roer en degen.

Gerbrand was gehuwd met

26.975      Jel Bouwes.

29.632      Willem Stevens is geboren rond 1450 te Sassenheim.

Willem was gehuwd met

29.633      N.N..

29.648      Symon Lenaerts, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 37. BP500/26: 1527 S.L. en Walinck Symons pachters van 35 mg a.d OBD o. St. Jp.

Symon was gehuwd met

29.649      N. Walings.

29.656      Symon Lenaerts, zie 29.648.

Symon was gehuwd met

29.657      N. Walings, zie 29.649.

29.672      Willem Stevens is geboren rond 1450 te Sassenheim, zie 29.632.

Willem was gehuwd met

29.673      N.N., zie 29.633.

30.308      Cornelis de Gelresman, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Pachter 1515/1518 van 86 mg.

Cornelis was gehuwd met

30.309      N.N..

31.376      Wybrant Buma.

1511 op Buma state.

Wybrant was gehuwd met

31.377      N.N..

31.378      Gijsbert N..

Gijsbert was gehuwd met

31.379      Tieth Johannes van Auckema is overleden in 1540 te Harlingen.

31.380      Gerrit Aesges Ysera, wonende te Leeuwarden.

Gerrit was gehuwd met

31.381      Ansck Gijsberts, zie 15.689.

Ansck was later gehuwd (2) met Buwe Wybrants Buma, zie 15.688.

32.000      Wittie Feyckes, boer, wonende te Vrouwenparochie.

In 1536/7 pachter in kavel 16 (v/h Feycke Lieuwes).

Wittie was gehuwd met

32.001      N.N..

32.136      (?)Cornelis Wittiezn, zie 16.000.

(?)Cornelis was gehuwd met

32.137      N.N., zie 16.001.

32.188      Laas Poppes.

Laas was gehuwd met

32.189      N. Syoerds.

Generatie XVI

39.940      Seerp Sybes.

Seerp was gehuwd met

39.941      N.N..

40.012      Jelle Hoytes, boer, wonende te Kubaard, is overleden voor 1545.

Boer op Hobbema sate te Kubaard.

Jelle was gehuwd met

40.013      Syouck Bottes.

40.448      Jan van der Mey, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 116. Al pachter in 1527/8. GJ2009/153.

Jan was gehuwd met

40.449      N.N..

40.464      Gerrit Willems (van Poelgeest), wonende te Koudekerk.

1497 schout van Koudekerk, begraven Leiden Hooglandse kerk. Zegelt met wapen Poelgeest.

Gerrit was gehuwd met

40.465      Katrijn Claeses van Leeuwen.

40.466      Jan Maurijns.

Jan was gehuwd met

40.467      N.N..

42.912      Oene Gertzes Gravius, wonende te Friens.

Woonde in 1511 op Beslinga state.

Oene was gehuwd met

42.913      Teeth N..

42.914      Hoyte Lulofs.

Hoyte was gehuwd met

42.915      Teob Tjaards Aggema van Harinxma.

46.800      Balle Hummersma.

1464 grietman te Niehove (Gr.).

Balle was gehuwd met

46.801      N.N..

49.468      Cornelis Harrents, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1559.

Bnr 43.

Cornelis was gehuwd met

49.469      Jannemoer Hendricks.

49.470      Daam Cornelis, zie 16.086.

Daam was gehuwd met

49.471      N.N., zie 16.087.

49.478      Cornelis Willems Bonteman, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1487 te Sassenheim, is overleden 1555 of 1556. Cornelis werd hoogstens 69 jaar.

Bnr 108, boerderij De Bontemantel.

Cornelis was gehuwd met

49.479      Maritgen Dircks.

49.480      Hillebrand Meyles, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1527/8 t/m 1554/5 pachter in k. 7 ruim 28 mg.

Hillebrand was gehuwd met

49.481      N.N..

49.482      Cornelis Harrents, zie 49.468.

Cornelis was gehuwd met

49.483      Jannemoer Hendricks, zie 49.469.

49.510      Dirck Gerrits Fogelsangh, boer, wonende te Oosterwierum, is overleden rond 1541.

Was evenals zijn vader boer in de Fogelsangh o. Oosterwierum op een kloosterplaats.

Dirck was later gehuwd (2) met Bauck N..

Dirck was gehuwd (1) met

49.511      Jouwer Bobbinga.

53.912      Epe Backezn Adama.

De kinderen bezaten boerderij te Oosterend en te Bozum. GJ1979/10.

Epe was gehuwd met

53.913      N.N..

53.948      Saecke Sipckes is geboren in 1470, is overleden in 1498. Saecke werd 28 jaar.

Gesneuveld in de slag bij Barrahuis.

Saecke was gehuwd met

53.949      Fercku Gerbrands Aytta.

53.950      Buwe Broers.

Buwe was gehuwd met

53.951      Ulck Seackles Popckema.

59.264      Steven Huygens is geboren rond 1420 te Sassenheim.

Steven was gehuwd met

59.265      N.N..

59.298      Waling Symons, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 37. Genaamd de Oude, pachter in k. 7.

Waling was gehuwd met

59.299      N.N..

62.760      Aesge Aesges, wonende te Leeuwarden.

1516 schepen.

Aesge was gehuwd met

62.761      N.N..

64.000      Feycke Lieuwes, boer, wonende te Vrouwenparochie.

1527/8 pachter in kavel 16.

Feycke was gehuwd met

64.001      N.N..

64.378      Syoerd Aesgema, wonende te Dronrijp, is overleden op 16 juli 1500.

GJ2001/134: gesneuveld voor Franeker. Woonde in de Poelen o. Dronrijp.

Syoerd was gehuwd met

64.379      Doed Ofkes Dotinga.

Generatie XVII

80.024        Hoyte Elings, boer.

Hoyte was gehuwd met

80.025        Sibbel N..

80.026        Botte N., boer, wonende te Kubaard.

Botte was gehuwd met

80.027        Houck N..

80.928        Willem Gerrit Jansz..

Willem was gehuwd met

80.929        N.N..

85.824        Gerardus Gravius.

In 1465 rentmeester van de hertog van Kleef.

Gerardus was gehuwd met

85.825        Geertie N..

98.956        Willem Stevens is geboren rond 1450 te Sassenheim, zie 29.632.

Willem was gehuwd met

98.957        N.N., zie 29.633.

99.020        Gerrit Jans Fogelsangh, boer, wonende te Oosterwierum.

Zie voor de familie Fogelsangh Sideriusbk/471.

Gerrit was gehuwd met

99.021        Hees van Hania.

Naam niet zeker, kan ook Syts zijn.

107.896      Sipcke Oeges.

Gegoed in 3 plaatsen te Oppenhuizen. GJ2011/254.

Sipcke was gehuwd met

107.897      N.N..

107.898      Gerbrand Aytta, boer, wonende te Swichum.

1511 de weduwe gebruiker van 82 pm land te Swichum dat deels eigendom is.

Gerbrand was gehuwd met

107.899      Jets Bukama is overleden op 2 mei 1528.

107.902      Seackle Doeckes Popma, wonende te Weidum, is overleden in 1496.

Seackle was gehuwd met

107.903      Frouck Feyes van Goslinga is overleden in 1490.

128.758      Ofcke Doeckes Dotinga, wonende te Marssum.

Grietman Marssumer nieuwland 1467 en 1470. Schieringer hoofdeling in 1480.

Ofcke was gehuwd met

128.759      Luts Feddes Mernstra.

Generatie XVIII

160.048      Eling Epkes Damstra.

Eling trouwt rond 1445 met

160.049      N. Hoytes Hoytema.

161.856      Gerrit Jans (van Poelgeest) is overleden in 1420.

Gerrit was gehuwd met

161.857      Lijsbet Dircks.

198.042      Folkert Bentes Hania, wonende te Oosterwierum.

Folkert was gehuwd met

198.043      N.N..

215.792      Oege Reynarda, wonende te Oppenhuizen.

Oege was gehuwd met

215.793      N.N..

215.796      Ferck Aytta, boer, wonende te Warga.

Woonde op Groot Hemrikseind dat afkomstig was uit de familie van zijn vrouw.

Ferck was gehuwd met

215.797      Sydts Buchodr.

215.798      Wytse Bukama.

Wytse was gehuwd met

215.799      Mints Schutsma.

215.806      Feye van Goslinga is geboren in 1415 te Hallum.

Feye was gehuwd met

215.807      N. Yges Galama.

257.516      Doecke Dotinga.

Leeft in 1444, Schieringer hoofdeling, doet mee aan de aanval op de Grovestins te Engelunm.

Doecke was gehuwd met

257.517      N.N..

257.518      Fedde Mernstra, wonende te Pietersbierum.

Fedde was gehuwd met

257.519      N.N..

Generatie XIX

320.098      Hoyta Hoytama.

Hoyta trouwt rond 1415 met

320.099      Eesen Hiddema.

323.712      Jan Dirck Willems is geboren rond 1350.

Jan was gehuwd met

323.713      N.N..

431.592      Folckert Aytta.

Folckert was gehuwd met

431.593      N.N..

431.594      Bucho Thoe Hemrikseind, boer, wonende te Warga.

tRond 1400 op Hemrikseind.

Bucho was gehuwd met

431.595      N.N..

431.614      Yge Gales Galama is geboren in 1375, is overleden in 1460. Yge werd 85 jaar.

Yge was gehuwd met

431.615      N.N..

Generatie XX

863.184           Gerbren Aytta, boer, wonende te Roordahuizum.

Komen eind 14e eeuw voor als Gerbod en Auck te Roordahuizum.

Gerbren was gehuwd met

863.185           Auck Aytta.

863.228           Gale Hartmans is geboren rond 1320.

Gale was gehuwd met

863.229           N.N..

 Bienses 61;  Ytje Jacobs 67;  Ytje Jans 192.

Index

(Dokter)

Antje Jans 251;  Jan Gerbens 502.

(Gelder)

Antje Jans 1.005;  Jan Cornelis 2.010.

(Halbertsma)

Binnert Tjallings 59.

(Meylema)

Watse Tjallings 1.920.

(Slm)

Arien Symons 3.706.

Adama

Epe Backezn 53.912;  Epe Sybrens 13.478;  Jel Epes 6.739;  Sybrant Epes 26.956.

Aernsma

Ymck Sapes 15.691.

Aesgema

Syoerd 64.378.

Andringa

Aaltje Pieters 19;  Pieter Harmens 38.

Angama

Doeckle Oenes 1.250;  Eelck Doekles 625.

Asperen

Jan Tjitses 1.340;  Tjitse Jans 670;  Tzietse Jans 2.680.

Auckema, van

Tieth Johannes 31.379.

Aukes

Catharina Elisabeth 45.

Aytta

Auck 863.185;  Ferck 215.796;  Fercku Gerbrands 53.949;  Folckert 431.592;  Gerbrand 107.898;  Gerbren 863.184.

Balck

Geertje 1.461.

Bierma

(?)Trijntje Sjoerds 249;  Douwe Jans 12;  Hessel Douwes 6;  Hessel Idses 48;  Ids Hessels 96;  Jan Hessels 24;  Kinke Hessels 3;  Sjoerd Dirks 498.

Bobbinga

Jouwer 49.511.

Boekema

Michiel Jans 838.

Boer, de

Pietje Sipkes 111.

Bonga

Bauck Sybes 9.985;  Sybe Seerps 19.970.

Bonteman

Cornelis Willems 49.478;  Emmerentia Cornelis 24.739.

Boonstra

Johannes Pieters 52;  Kinke Pieters 13;  Pieter Johannes 26, 104.

Bosch

Anna Margaretha 25;  Catharina Elisabeth 11;  Douwe Pieters 44;  Pieter Douwes 22.

Bosma

Klaaske Sipkes 37.

Bosman

Sipke Yntes 74.

Boterpot

Sibilla 1.450.

Broersma

Gesina 1.450.

Brolsma

Jetske Jans 119;  Neeltje Sybrens 59.

Brunga

Gellius 1.449.

Bukama

Jets 107.899;  Wytse 215.798.

Buma

Buwe Wybrants 15.688, 31.381;  Fedde Lases 16.094;  Mintze Buwes 7.844;  Tietje Wybrens 1.961;  Tyets Feddes 8.047;  Wybrant 31.376;  Wybren Minzes 3.922.

Buyrtien

Philips Jacobs 20.226.

Cambier

Daniel 1.449.

Conira

Hester 1.449.

Coster

Laurijs 14.818.

Damstra

Eling Epkes 160.048.

Donia

Auke Ruurds 54;  Eetske Ruurds 53;  Pietje Aukes 27.

Dotinga

Doecke 257.516;  Doed Ofkes 64.379;  Ofcke Doeckes 128.758.

Douma

(?)Watze Pijters 98;  Antje Watzes 49.

Dunia

Andries Cornelis 1.266;  Antje Andries 633.

Essen, van

Catharina Elisabeth 183.

Eysma

Hero Binnerts 23.404;  Jets Rompts 5.851;  Rompt Hero’s 11.702.

Finck

Aertie Jacobs 12.356.

Fockens

Gerardus 292, 584.

Fogelsangh

Dirck Gerrits 49.510;  Ebel Dircks 24.755;  Gerrit Jans 99.020.

Galama

N. Yges 215.807;  Yge Gales 431.614.

Gelder

(?)Aert Cornelis 15.154;  (?)Cornelis Aerts 8.040;  Cornelis Cornelis 4.020.

Gelresman, de

Cornelis 30.308.

Gerbranda

Dirk Gerrits 1.908;  Gerrit Dirks 954;  Lijsbeth Gerrits 477;  Sjouck Gerrits 316.

Gerroltsma

Gaatske Sjoerds 96.

Ghijssen, van der

Jan Aris 7.578.

Gorter

Jacob Jans 501.

Goslinga, van

Feye 215.806;  Frouck Feyes 107.903.

Gravius

Bauck Watzes 1.341;  Gerardus 85.824;  Johan Oenes 21.456;  Marten Jans 10.728;  Oene Gertzes 42.912;  Sent Martens 5.364;  Watze Sents 2.682.

Groot, de

Antje Johannes 43;  Maaike Piers 23;  Pier Johannes 46.

Gualtheri

Franciscus 1.988.

Haan, de

Reyn Pieters 1.994.

Hania

Folkert Bentes 198.042.

Hania, van

Hees 99.021.

Haringhoek

Lamke Matheus 181;  Matheus 362.

Haringhouck

Matheus 1.448;  Samuel 724.

Haringhouck, van

Anthony 2.896.

Harinxma, van

Teob Tjaards Aggema 42.915.

Haytsma

Theunke Hoytes 4.022.

Helder

Jan Jans 157.

Hemrikseind

Bucho Thoe 431.594.

Hesseling

Henke Lieuwes 12.

Hiddema

Eesen 320.099;  Sytske Wybes 118.

Hiemstra

Gosse Thomas 40;  Jan Thomas 10;  Thomas Gosses 20;  Trijntje Jans 5.

Hobbema

Greolt Jelles 20.006.

Hoen, ‘t

Leen Harrents 1.546.

Hoitsma

Jacobus 248;  Johannes Jacobus 124;  Johannes Johannes 62;  Ytske Johannes 31.

Hoogland

Johannes Pieters 30;  Pieter Watses 60;  Sytske Watzes 22;  Yttje Johannes 15.

Hotsma

Pytie Lieuwes 312, 317.

Hoytama

Hoyta 320.098.

Hoytema

N. Hoytes 160.049.

Hoytema, van

Riem 21.457.

Hoytsma

Jan Jacobs 496.

Hummersma

Balle Balles 23.400;  Balle 46.800;  Rompt Wygers 5.850;  Wyger Balles 11.700.

Huyberts

Reynu Job 3.091.

Hylkema

Geertje Aedes 18.

Ijsselstein

Eke Sjerps 105.

Issel

Cornelis Walings 1.546.

Jennema

Douwe Bockes 3.822;  Siouckjen Douwes 1.911.

Jong, de

Dirk Dirks 114;  Gerben Gerbens 14, 28, 56;  Grietje Dirks 57;  Johannes B. 45, 51;  Trijntje Gerbens 7.

Keth

Aecht Dircks 12.360, 7.419.

Kooystra

Jan Meinerts 126;  Meinert Ates 252;  Sjoukje Jans 63.

Kuiken

Jacob Jans 926;  Jan Jacobs 1.852.

Leeuwen, van

Katrijn Claeses 40.465.

Meelsma

Frouck Jackles 349.

Meer, van der

Jan Jelles 42;  Trijntje Jans 21.

Meij, van der

Schelte Dirks 2;  Trijntje 2.

Meinsma

Japke Cornelis 82.

Melboms

Margrietie 585.

Mellema

Ettje Hoites 41;  Hoite Jacobs 82.

Mernstra

Fedde 257.518;  Luts Feddes 128.759.

Mey, van der

Cornelis Frans 12.368;  Frans Jans 20.224;  Froukje Jans 79;  Gertie Jans 12.359;  Jacob Willems 3.095;  Jan Filips 2.528;  Jan Frans 10.112;  Jan Jansen 1.264, 158, 316, 632;  Jan 40.448;  Philips Jans 5.056;  Waling Willems 3.092;  Willem Cornelis 6.184.

Meylema

Tjalling Watses 3.840;  Watthye Piers 7.680.

Minnerda

Jan Pieters 272.

Mollema

Focke Jans 2.902;  Jeltie Fockes 1.451;  Willem 1.

Monnickhuis

Aefke Jans 1.547;  Albert Jurjens 6.188;  Jan Alberts 3.094.

N.

Rennert 19.968;  Riemeth 15.365;  Rixt 20.001.

Oostringa

Klaas Sybrens 110;  Sybrigje Klases 55.

Poelgeest)

Gerrit Jans (van 161.856;  Gerrit Willems (van 40.464.

Popckema

Ulck Seackles 53.951.

Popma

Seackle Doeckes 107.902.

Posthuma

Binnert Binnerts 142.

Reynarda

Oege 215.792.

Rienks

Thijs Rienks 61.

Roeda

Folkert Joukes 8;  Folkert Sipkes 2;  Hesseltje 1;  Jochum Foppes 32;  Jouke Jochums 16;  Sipke Folkerts 4.

Runia

Grietje Gerbens 238.

Scheltinga

Jetske 362.

Scheyff

Arien Heymans 7.410;  Corsie Ariens 3.705;  Heyman 14.820.

Schutsma

Mints 215.799.

Siderius

Tette Arnoldi 1.298.

Siersma

Gijsbertus 1.450;  Lamke 725;  N.N. 2.900.

Stans

N. Claes 24.743, 7.408.

Sybesma

Sybe Arjens 58;  Trijntje Sybes 29.

Syboltsma

Antje Sybrens 313.

Tania

Naents Piers 316;  Pier Foppes 316.

Tieertsma

Siouck Jenties 995.

Tjaerdsma

Jenke Sjoerdsd 1.990.

Tol, van

Emerentia Jans 20.233.

Tolsma

Antje Rinderts 39;  Rendert Wopkes 78;  Rinnert Wopkes 1.248, 312, 317;  Wopke Rinnerts 156, 624.

Vellinga

Andries Folkerts 34;  Hiltje Andries 17.

Vries, de

Cornelis Jans 63.

Westra

Geertje Roelofs 28.

Wiarda

Aemilius 1.460;  Johannes 730;  Susanna 365.

Wielinga

Antje Feddes 2.

Wieringa

Hendrik Francisci 994;  Popjen Henrici 497.

Wiglama

Antie Idses 3.371;  Ids Sytses 6.742.

Wilman

Everhardus 182;  Johanna Maria 91;  Johannes 728;  Theodorus 364.

Wits

Abigaïl 2.897.

Wittiezn

Lenert Cornelis 8.000.

Woude, van der

Antje Sipkes 9;  Sipke Sjoerds 18;  Sjoerd Lipkes 36.

Ysera

Gerrit Aesges 15.689, 31.380;  Gijsbert Gerrits 15.690;  Tieth Gijsberts 7.845.

Ysselstein

Aaltje Sjerks 105;  Klaas Dirks 105;  Sierp Tjerks 420;  Sjirk Sjerps 210.

Zee, van der

Kornelis Reins 57.

zonder achternaam

(?)Bartle Annes 1.682;  (?)Baukje Rompts 731;  (?)Cornelis Lenerts 4.000;  (?)Cornelis Wittiezn 16.000;  (?)Et Hoytes 661;  (?)Harmen Pieters 76;  (?)Hylkje Jans 85;  (?)Ids Fransen 328;  (?)Ids Hessels 384;  (?)Jetske Jans 133;  (?)Jouke Pieters 66;  (?)Klaaske Jans 163;  (?)Maertie Jacobs 14.817;  (?)Pyter Johannes 416;  (?)Riemer Hayes 906;  (?)Sjoerd Hayes 144;  (?)Sytse Jelles 672;  (?)Thomas Jans 80;  (?)Trijntje Pieters 153;  ? Albert Annes 1.300;  ? Claes Rebodus 3.820;  ? Gerrit Dircks 3.816;  ? Namne Johannes 2.596;  Aafke Berends 1.299;  Aafke Hanses 110;  Aafke Jans 83;  Aafke Ludzers 73;  Aafke Offes 333;  Aafke Pieters 469;  Aafke Ysbrands 1.333;  Aaltje Aukes 77;  Aaltje Klases 447;  Aaltje N. 179, 623;  Aaltje Reyns 997;  Aat Jochums 261;  Aatje Jochums 65;  Aatje Ludzers 293;  Abbe Ruyrds 1.449;  Acke N. 305;  Adriaen Lenerts 24.738;  Adriaen Symons 14.824;  Aecht Dircks 1.927;  Aeff Jans 3.788, 5.057, 6.189;  Aeltie Cornelis 6.179;  Aeltie Hettes 549;  Aesge Aesges 62.760;  Aeth Jelles 624;  Akke Jans 839;  Akke Reiners 209;  Akke Yntes 107;  Albert Bockes 1.672;  Albert Claesz. 24.754;  Amerens Pieters 6.184;  Andries Jans 136, 546;  Andries Piers 1.392;  Anna Feddricks 8.045;  Anna Idses 13.485;  Anna Tjallings 1.921;  Anna Wopckedr 4.993;  Anne Alberts 650;  Anne Bartles 3.364;  Anne Feddes 2.600;  Annitzen Thonisdr 3.791;  Ansck Gijsberts 15.689;  Antie Bockes 1.323, 976;  Antie Gerbens 897;  Antie Gosses 1.895;  Antie Henrici 1.989;  Antie Jans 4.021;  Antie Keimpes 327;  Antie Pieters 907;  Antje Dirck Ariens 926;  Antje Douwes 673;  Antje Feikes 417;  Antje Geerts 147;  Antje Gerrits 167;  Antje Hanses 837;  Antje Hendriks 122;  Antje Hylkes 208;  Antje Jans 159;  Antje Jarichs 241;  Antje Lubberts 291;  Antje N. 967;  Antje Tymens 422;  Ariaentie Willems 2.012;  Arien Joris 3.788, 5.057;  Arien Lenerts 1.000;  Arjen Jans 116;  Arjen Leenderts 250;  Arjen N. 936;  Armthien Barthouts 12.357;  Ate Rinnerts 504;  Atje Dircks 1.399;  Atje Luikes 667;  Atje Minnes 2.081;  Auck Jans 274;  Auck Jorisdr 7.413;  Auck Lieuwedr 19.971;  Auck Rompts 2.925;  Aucke Hansen 616;  Aucke Tyepckes 154;  Auckie Cornelis Pyrs 4.017;  Auckje N. 973;  Auke Gosses 442;  Auke Jacobs 90;  Auke Ruurds 212;  Auke Sjoerds 726;  Aukje Minnes 131;  Aukje Sipkes 243;  Barber Meyles 960;  Barthout Barthouts 7.418;  Barthout Willems 10.117, 14.836;  Bartout Dircks 5.058;  Bauck Jans 1.216;  Bauck N. 49.510;  Bauck Sytses 3.345;  Baucke Hayes 2.924;  Bauckie Bartels 1.546;  Bauk Brants 443;  Bauke N. 1.244;  Baukje Gosses 81;  Berber Claesen 521;  Berber Jans 324;  Berber Ydes 515;  Berend Berends 2.598;  Betske Clases 255;  Biense Johannes 122;  Biense Sapes 978;  Bieuwke Liepkes 145;  Blaumuts 114;  Bocke Alberts 836;  Bocke Bockes 3.344;  Bote Hylkes 1.270;  Bote Tjammes 241;  Botte N. 80.026;  Boyen Pieters 1.216, 304;  Brecht Hendricks 1.991;  Brecht Jacobs 2.001;  Brechtje Clases 197;  Broer Siercks 3.368;  Buwe Broers 53.950;  Claas Jacobs 394;  Claas Piers 3.370;  Claas Symens 980;  Claaske Gaatzes 653;  Claes Freerks 513;  Claes Gaetses 1.042;  Claes Symens 3.920;  Claes Willems 14.816;  Claesge Daems 20.225;  Cornelis Cornelis 3.709;  Cornelis Daems 12.358;  Cornelis Dominicus 5.057;  Cornelis Feyckes 2.008;  Cornelis Harrents 3.091, 49.468;  Cornelis Jacob Jelisz. 10.118;  Cornelis Jans 6.183;  Cornelis N. 658;  Cornelis Pyrs 8.034;  Cornelis Ysbrands 462;  Daam Cornelis 16.086;  Dammes N. 3.791;  Detje Gerbens 275;  Dieucke Reiners 257;  Dieuke Jans 253;  Dieuke Jelles 157;  Dieuwke Heres 386;  Dieuwke Philips 10.113;  Dieuwke Pieters 579;  Diieuwer Ariens 1.853;  Diieuwke Piebes 95;  Diorre Janckes 13.486;  Dirck Ariens 12.366, 3.708;  Dirck Boyens 3.786;  Dirck Gerrits 946;  Dirck Laurijsz. 10.116, 14.837;  Dirck N. 492;  Dirck Pieters 228;  Dirk Hansen 452;  Dirk Lieuwes 254;  Dirk Sjoerds 996;  Dirk Tjipkes 278;  Dirkje Annes 325;  Dirkje Dirks 127;  Dirkje Lammerts 501;  Djurre Romckes 10.002;  Doeckle Ansckez. 20.000;  Doeckle Oenes 5.000;  Doedtie Jarichs 1.216;  Doetje Tjeerds 260;  Dominicus Hillebrands 24.740;  Doutien Jacobs 3.821;  Douwe Wiegers 178;  Douwe Wiggers 712;  Douwe Wybes 6.730;  Duirt Jeltes 329;  Durk Clases 105;  Dyu Claesdr 4.001;  Eelck Bartles 841;  Eelck Douwes 3.365;  Eelck Freercks 621;  Eelck Sjoerds 1.243;  Eelcke Jackles 1.396;  Eelke Tjebbes 140;  Eelkje Jacobs 155;  Eelkje Lolkes 627;  Eet N. 26.957;  Eets Taeckes 1.335;  Eetske Harmens 1.007;  Eetske Johannes 1.910;  Eijte N. 682;  Einte Lieuwes 551;  Eke Jaspers 2.681;  Ettje Hoites 165;  Feycke Feyckes 4.016;  Feycke Lieuwes 64.000;  Feye Dirks 226;  Foeck Jacobs 1.953, 2.010;  Foeckel Pieters 1.920;  Fokel Meyes 13.475;  Folckert N. 1.096;  Folkert Andries 68;  Folkert Hanses 274;  Fonger Jelgers 24.735;  Fookel N. 14.829;  Foppe Fransen 64, 256, 7.685;  Fraeu Eeckes 1.813;  Frans Foppes 128;  Frans Jacobs 656;  Frans Thyssen 512;  Freerck Freercks 1.242;  Frouck Foockes 843;  Frouck Jacobs 488;  Froukje Botes 635;  Froukje Jans 169;  Frouw Gerrits 3.843;  Frouw N. 23.405;  Gaatske Gales 1.854;  Gaets Gerbrens 20.007;  Gale Hartmans 863.228;  Geel N. 1.393;  Geeltje Binnerts 71;  Geertie Clases 491;  Geertie N. 85.825;  Geertie Pieters 3.089;  Geertje Gieckes 1.673;  Geertje Pieters 1.267;  Geeske Paulus 324;  Gerben Cornelis 1.004;  Gerben Gosses 112, 448;  Gerben Hettes 550;  Gerben Minnes 3.088;  Gerben Minnolds 422;  Gerben Oeges 2.797;  Gerben Thonis 12.371;  Gerbrand Saeckes 26.974;  Gerlof Bottes 8.044;  Gerrit Barthouts 6.180;  Gerrit Jacobs 1.892;  Gerrit Ritskes 334;  Gijsbert N. 31.378;  Gooikje Pieters 223;  Gosse Gerbens 224;  Gosse Jacobs 648;  Gosse Johannes 162, 896;  Gosse Syds 3.790;  Griet Cornelis 5.059;  Griet Hendriks 7.415;  Griet Jans 485;  Griet Pieters 547;  Griet Symens 1.963;  Griet Thysses 697;  Grietie Jans 1.905;  Grietje Aukes 363;  Grietje Cornelis 231;  Grietje Dircks 1.893;  Grietje Gerbens 442;  Grietje Gerrijts 449;  Grietje Jans 2.683, 331;  Grietje Wijgers 481;  Habel Tziommedr. 7.685;  Haebeltje Pieters 47;  Haes Hendricks 12.358;  Hans Clases 1.674;  Hans Feyes 904;  Hans Folckerts 548;  Haring Jacobs 620;  Harmen Lyckles 2.014;  Harrent Cornelis 24.734;  Haye Aukes 288;  Haye Rinnerts 1.812;  Heert Jans 1.006, 4.024;  Hendrikje Stevens 12.371;  Here Jorrits 20.007;  Hessel Idses 192, 768;  Hette Pieters 1.098;  Hielts Jentjes 104;  Hil N. 683;  Hillebrand Meyles 49.480;  Hiltie Jans 551;  Hiltie Johannes 966;  Hiltje Folckerts 137;  Hiltje Wigbolds 143;  Hiske Folckerts 954;  Hiske N. 1.245;  Hiske Taekes 311;  Hittie N. 5.365;  Hoite Tjerks 330;  Hotse Pieters 841;  Houck N. 80.027;  Houck Piers 6.691;  Houkje Pieters 75;  Hoyte Elings 80.024;  Hoyte Jans 1.322;  Hoyte Lulofs 42.914;  Huybert Jans 12.364;  Hylk Eijtes 341;  Ids Gerrits 26.970;  Idtje Meyles 1.017;  Idtke Tiepckes 10.119;  Iets Tyepckes 617;  Imck Dirks 480;  Imck Tiercks 905;  Impck Pytters 1.251;  Inth Annes 1.397;  Jaatje Gosliks 210;  Jackle Eelckes 698;  Jacob Ariens 229;  Jacob Dominicus 12.370;  Jacob Harings 310;  Jacob Idses 164;  Jacob Jans 476;  Jacob Johannes 976;  Jacob Keympes 180;  Jacob Stevens 3.704;  Jan Dirck Willems 323.712;  Jan Douwes 231;  Jan Heerts 2.012;  Jan Hendriks 160;  Jan Hiddes 138;  Jan Jacobs 238, 266;  Jan Jelgers 1.676;  Jan Jurjens 166;  Jan Maurijns 40.466;  Jan Poulus 1.315;  Jan Rinses 170;  Jan Scheltes 952;  Jan Sydtses 326;  Jan Symons 386;  Jan Walings 8.042;  Janke Dirks 259;  Janke Klaasses 16;  Janke Sendts 1.995;  Janke Tekes 98;  Jannemoer Hendricks 49.469;  Jannichie Cornelis 2.013;  Jannichie Heerts 503;  Jannichie Jacobs 6.185;  Jannichie Lourens 24.742, 7.409;  Jannichje Sjoerd Daams 1.006;  Jantie Jurriens 1.298;  Jantien N. 20.227;  Jantje Johannes 649;  Jarich Fockes 482;  Jarich Jans 1.921;  Jarich Martens 7.682;  Jasper Jaspers 1.926;  Jasper Pouwels 3.852;  Jay Jelles 2.015;  Jees Lolles 13.479;  Jel Bouwes 26.975;  Jelle Hoytes 40.012;  Jelle Piers 4.023;  Jelle Sytses 1.344, 336;  Jelle Sytzes 84;  Jelske Pieters 242;  Jeltie Cornelis 329;  Jeltje Douwes 239;  Jentje Ockes 229;  Jets 19.969;  Jets Alberts 1.011;  Jets Clases 1.249;  Jets Diorres 6.743;  Jets Jeltes 1.043;  Jetse Pieckes 7.681;  Jetske Joukes 33;  Jetske Klases 455;  Jiskje Taeckes 2.903;  Job Huyberts 6.182;  Jobje Cornelis 24.741;  Jochum Douwes 522;  Jochum Ruurds 130;  Johaen Johaens 13.462;  Johan Rinnerts 9.984;  Johannes Claesz. 7.685;  Johannes Fopckes 1.952;  Johannes Gosses 324;  Johannes Namnes 1.298;  Johannes Pyters 208;  Johannes Rienks 244;  Johannes Taekes 86;  Joris Ariens 1.894, 7.576;  Jouck Djurredr 5.001;  Jouw Tjepkes 633;  Jurjen Jans 332;  Jurjen Pybes 12.376;  Keimpe Gerrits 2.080;  Kindje Jurriens 1.265;  Kinke Aukes 221;  Klaas Jans 123;  Klaaske Jacobs 385;  Klaaske Tjeerds 227;  Laas Poppes 32.188;  Laurijs Gerrits 20.232;  Leendert Arjens 500;  Lenert Adriaens 12.356;  Lenert Cornelis 2.000;  Liefke Willems 699;  Liepke Fokkes 290;  Lieuwe Klases 634;  Lieuwe N. 15.148, 2.796;  Lieuwe Willems 508;  Lijsbet Dircks 161.857;  Lijsbeth Andries 273;  Lijsbeth Baukes 213;  Lijsbeth Claesdr 1.909, 2.008;  Lijsbeth Hilledr 3.823;  Lijsbeth Pieters 3.853;  Lijsbeth Romkes 2.011;  Lijsbeth Scheltes 4.023;  Lijsbeth Symens 546;  Lijsbeth Tabes 279;  Lipke Sjoerds 72;  Lisch Lieuwes 357;  Lolck Jacobs 727;  Lolck Sybrants 1.237;  Lolcke Jans 1.314;  Lolle Epes 26.958;  Lubbrich Wilckedr 8.035;  Ludzer Gerrits 146;  Luike Annes 1.334;  Luts Jansdr 513;  Maaike Andries 191;  Maaike Pieters 98;  Maartie Joris 947;  Machtel Ariens 1.855;  Maertie Symens 6.181;  Mari Abes 845;  Mari Gerbens 211;  Marichie Jan Pieters 6.184;  Maritgen Dircks 49.479;  Maritie Lourijs 12.360, 24.714, 7.418;  Maritien Aerts 7.577;  Marten Douwes 15.364;  Martien Foeckes 979;  Martyen Jans 3.789;  Marytie Barthouts 12.366, 3.709;  Mate Damus 8.043;  Matheus Hotses 6.738;  Maycke Clases 769;  Mayke Gabes 3.923;  Mayke Jans 960;  Mayke Seerps 64;  Meinert Cornelis 1.010;  Meinert Oedses 966;  Meins Gerbens 482;  Meintske Jans 238;  Meyle Hieronymus 2.034;  Minke Wynses 332;  Minne Gerbens 1.544;  Minne Sjoukes 520;  Minnold Gerbens 844;  N Barthouts 10.117;  N. Harrents 12.367, 3.708;  N. Jelderts 11.701;  N. Syoerds 32.189;  N. Walings 29.649;  N.N. 1.041, 1.301, 1.395, 1.425, 1.463, 10.001, 10.729, 107.897, 11.703, 12.365, 13.463, 14.819, 14.821, 14.825, 15.155, 15.361, 16.001, 16.069, 16.087, 175, 198.043, 2.497, 2.597, 2.599, 2.601, 2.665, 2.667, 2.785, 2.901, 20.005, 20.239, 215.793, 23.401, 257.517, 257.519, 26.971, 29.633, 3.093, 3.817, 3.991, 30.309, 307, 31.377, 32.001, 323.713, 39.941, 395, 4.025, 40.449, 40.467, 423, 431.593, 431.595, 431.615, 46.801, 49.481, 499, 53.913, 545, 59.265, 59.299, 609, 62.761, 64.001, 659, 7.411, 7.575, 7.579, 713, 729, 8.001, 8.041, 80.929, 863.229, 937;  Naenck Tyepckes 2.035;  Neeltie Adriaens 12.369;  Neeltie Daams 24.735;  Neeltie Dircks 6.183;  Neeltie Hendrick Walings 6.178;  Neeltie Hendricks 1.546;  Neeltie Hendriks 247;  Neeltie Symons 1.545;  Neeltje Cornelis 237;  Neeltje Jacobs 509;  Neeltje Willems 927;  Nynke 97;  Ocke Hayes 458;  Oene Doeckles 10.000, 2.500;  Offe Sytses 666;  Piebe Joukes 190;  Pier Andries 2.784, 696;  Pier Foekes 26.968;  Pier Sybes 15.360;  Pier Watses 240;  Pier Willems 174;  Pier Wopkes 481;  Pieter Andries 123;  Pieter Boyens 152, 608;  Pieter Dirks 544;  Pieter Gerrits 1.921;  Pieter Harmens 13.474;  Pieter Jeltes 7.706;  Pieter Jobs 484;  Pieter Klases 88;  Pieter Lenerts 6.178;  Pieter Martens 132;  Pieter Pieters 1.962, 242;  Pieter Sakes 306;  Pieter Sjoerds 242;  Pieter Stans 12.369;  Pieter Sybes 446;  Pieter Tjeerds 94;  Pieter Watses 960;  Pietje Reiners 289;  Pijter Clases 196;  Pitie Pieters 6.737;  Popck N. 16.095;  Pyr Cornelis Wittesz. 16.068;  Pyttie Oeges 418;  Radbodus Claeses 1.910;  Reinder Okkes 230;  Reiner Bockes 418;  Reiner Clasen 514;  Reiner Sjoerds 578;  Reinou Sipkes 422;  Reinsck Diurres 2.501;  Reinu Jaspers 963;  Reinu Lammerts 7.707;  Reinu Pieters 671;  Rieme Jarichs 3.841;  Rieme Johaens 6.731;  Rienck Matheusdr 3.369;  Rienk Jacobs 488;  Rienk Reins 237;  Rinck Clases 1.685;  Rinck Mircks 1.315;  Rinnert Johans 4.992;  Rinnert Jans 4.992;  Rins Freercks 1.217;  Rins Keimpes 1.097;  Rinse Symens 340;  Rinske Joekes 114;  Rinske Meins 225;  Rinske Ypes 421;  Rixt Alberts 12.377;  Rixt N. 26.959;  Rixt Syerds 3.790;  Romcke Claesz. 20.004;  Romke Gerlofs 4.022;  Rompt Bauckes 1.462;  Ruurd Aukes 106;  Ruurd Hoytes 329;  Ruurd Minnes 260;  Saakje Douwes 89;  Saapke N. 487;  Saapke Pieters 121;  Saecke Sipckes 53.948;  Sake Jilles 293;  Schelte Hessels 8.046;  Schelte Reyners 1.904;  Seerp Sybes 39.940;  Seerp Wybrants 1.680;  Seerpke Clases 481;  Sendt N. 3.990;  Sibbel N. 80.025;  Sierck Broers 1.684, 6.736;  Siets Piers 1.907;  Sijbe Wiglius 234;  Sijke Feikes 337;  Sijke Pieters 1.157;  Sim Ouwes 2.671;  Siouck Greolts 10.003;  Siouck Sioerds 977;  Sipcke Oeges 107.896;  Sipcke Sjoerds 486;  Sipcke Thomas 7.684;  Sipke Pieters 222;  Sipke Sybrens 236;  Siucke Martens 978;  Sjoerd Foeckes 972;  Sjoerd Jurjens 1.156;  Sjoerdtje Annes 144;  Sjoerdtje Feyes 113;  Sjouke Keimpes 1.040;  Sjoukje Jacobs 99;  Sjoukje Meinerts 505;  Sjoukje Simons 523;  Sophia Jans 146;  Steven Claes 7.408;  Steven Huygens 59.264;  Sybren Broers 626;  Sybren Heins 472;  Sybren Klases 220;  Sybren Sipkes 118;  Sybren Thomas 618;  Syds Borsies 6.690;  Sydts Buchodr 215.797;  Sydtse Lieuwes 652;  Symen Clases 1.960, 490;  Symon Ariens 7.412;  Symon Gerrits 3.090;  Symon Lenaerts 29.648;  Symon Minnes 772;  Syouck Bottes 40.013;  Syouck Minnerts 1.010;  Syts Abbedr 7.683;  Syts Ates 3.921;  Syts Gerrolts 896;  Syts Sjoerds 1.345;  Syts Sytses 26.969;  Sytse Dircks 246;  Sytse Jelles 168;  Sytse Piers 13.484;  Sytse Taekes 1.332;  Sytske Joukes 953;  Sytske Symens 245;  Sytske Sytses 123;  Sytske Thomas 459;  Tabe Hendricks 311;  Taecke Sybrens 2.670;  Taeke Baukes 622;  Taeke Sybes 2.664;  Taetske Thyssen 484;  Teeth N. 42.913;  Tet Romckes 15.149;  Tettie Dircks 473;  Tettie Thonis 3.787;  Teunis Sybolts 837;  Theunke Wijgers 2.009;  Thomas Wymers 1.236;  Thonis Lieuwes 7.574;  Thys Melis 1.394;  Tiepcke Sipckes 20.238;  Tierck Seerps 840;  Tietje Pieters 981;  Tiets Gerbens 1.099, 13.487;  Tiets Wybrens 1.904;  Tjalling Sipckes 3.842;  Tjamke Buwes 493;  Tjebbe Eelkes 70;  Tjeerd Martens 454;  Tjerk Jeppes 660;  Tjitske Gosses 1.677;  Tjitske Jacobs 242;  Tjitske Lammerts 387;  Tjitske Michiels 419;  Tjitske Riemers 453;  Tjitske Tjitses 335;  Trijn Auckes 961;  Trijn Jelles 619;  Trijn Joukes 267;  Trijntie Annes 1.683;  Trijntie Gerrits 12.361, 24.714, 7.418;  Trijntie Jacobs 3.095;  Trijntie Meinerts 483;  Trijntie Walings 3.707;  Trijntje Andries 171;  Trijntje Auckes 960;  Trijntje Dirks 139;  Trijntje Doekes 651;  Trijntje Eelkes 1.271;  Trijntje Gerckes 486;  Trijntje Hendriks 161;  Trijntje Jacobs 463;  Trijntje Jans 97, 193;  Trijntje Reinders 115;  Trijntje Reiners 1.675;  Trijntje Sybrens 309;  Trijntje Tjipkes 235;  Tryn N. 2.797;  Tryn Symons 3.344;  Trynke Jans 1.001;  Tyal Lockes 657;  Tyeets Fockes 20.006;  Tyepcke Auckes 308;  Tytie Willems 129;  Tziets Gerrits 1.682;  Upt Jouckes 1.906;  Vroukje Piers 87;  Waling Symons 14.828, 59.298;  Waling Walings 7.414;  Watse Piers 120;  Watse Pieters 480;  Welmoed Cornelis 773;  Welmoed Douwes 386;  Wick Reinsdr 7.681;  Wickien Bruchts 141;  Wieger Douwes 356;  Wieger Sybes 962;  Wigger N. 1.424;  Wiglie Arjens 468;  Wijke Sijbes 117;  Wikje Tjebbes 35;  Willem Dirck Ariens 1.854;  Willem Gerrit Jansz. 80.928;  Willem Lieuwes 1.016, 1.398;  Willem Piers 348;  Willem Stevens 29.632, 3.091;  Willem Thyssen 87, 93;  Willem Tjeerds 258;  Wittie Feyckes 32.000;  Wopke Rinnerts 2.496;  Wytske Jans 69;  Yd Minnolts 1.098, 1.100;  Ydtie Bienses 489;  Ydtske Radbodus 955;  Yetske Arjens 125;  Ype Siercks 842;  Ysbrand Offes 2.666;  Ytie Bartouts 2.529;  Ytie Tiercks 1.681;  Ytje Bienses 61;  Ytje Jacobs 67;  Ytje Jans 192.