Home » Famyljes » Sevenster » Collection Sevenster

Collection Sevenster

Op 10 augustus 2022 hawwe Simy Sevenster-de Jong en Anton Arjen Sevenster te Wier in Kolleksje Sevenster-de Jong skonken oan Erfgoed Fundaasje.
Dat argyf omfiemet foto’s en dokuminten op alderhanne gebiet, ûnder oaren:
– genealogyske hâldfêsten oangeande famyljes De Jong en Sevenster te Wier;
– in mobilisaasjeferslach fan Geale Jelles de Jong (nr 2 yn dizze kertiersteat).
Dat befettet fjouwer skoalskriften, fan mei-inoar 323 mei balpin beskreaune siden, ûnder de titel: Rinse’s mobelisaesjetiid. Forhael fen lok en lije út it soldatelibben. Wier, winter 1940-1941.
– ferslaggen makke troch Simy Sevenster fan reizen fan it Ierdappelhannelshûs Hettema nei Italië (1981), Syrië en Jordanië (1985), Egypte (1987) en Tsjechië (1993); Anton en Simy Sevenster wienen ierdappeltelers en -kwekers foar Hettema, Anton wie foarsitter fan ’e Telersferiening;
– in tinkboek fan âld-learlingen fan haadmaster Tsjalling Jelles Bakker (1847-1929),
 te Wier yn houten omslach neffens Fryske folkskeunst befike.
Hjirûnder de beskriuwing.

This is a work in progress.

I Wills

II Deeds

III Accounting

IV Business documents

V Maps

VI Letters

VII Mourning cards, etc.

VIII Statutes, etc.

IX Articles regarding area

X Introductions and observations

XI Plays, processions, etc.

XII Newspaper articles

XIII Teaching material

XIV Miscelleneous
BOX 1
1 Four school notebooks, a total of 323 pages written with ballpoint pen.
On every title page: G.J. de Jong 1, -2, -3, -4
Subtitle: Rinse’s mobelisaesjetiid. Forhael fen lok en lijen út it soldaatelibben. (Rinse’s mobilization time. Stry of happiness and suffering from soldies life.)

XV Photos
BOX 2
1-alle copies
1 School and schoolhouse at Wier; master Tsjalling Jelles Bakker and female schoolteacher in front; in the lawn Klazina Gaarkeuken, mr Bakker’s wife; in front of the doar teir son Sybe, 6-5-1899
2 Inhabitants of Wier; man with bicycle Eeltje Boersma; second right: Siebe Koopsma; on the right the farmer Boyen Osinga, 1918
3 School and schoolhouse at Wier; the arched windows are pulled tight, about 1918
Parade at Wier, about 1924; among others Douwe Boersma, Jappie Ruben de Jong
4 Parade at Wier, Berltsumer corps in front
5 Village view
6 Village view
7 Church presbytery
8 Church, 1960
9 Farm – winkelheakpleats – owner: Boyen Osinga, 1899; now: Radarpost


Old toll house, last residents: Louw de Vries and family, about 1960
Arialphotograph Wier, about 1955
Non-othodox women’s association at Wier
2 House Hegedyk. Wier
3 Café Wie, de Teemuts
2 Garage Kamstra, Wier, about 1955

XVI Textile

XVII Realia
BOX 3
-Memorial book Tjalling Jelles Bakker. 15 x 28 x 2,5 sm.
Wooden cover with frieze carvings.  Inscription front side: 6 MEI/1874-1899