Home » Famyljes » Siegers » Genealogy Siegers

KERTIERSTEAT FAN BAUKJE SIEGERS

Leginde/Legend
* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.= wennet mei/living together
sk = skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§ = anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
DG = Doopsgesind/Mennonite
G = Grifformeard/Reformed
GT = Gjin tsjerkegenoatskip/No denomination
FE = Frij Evangelys/Free Evangelical
HA = Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk/Congregation of the Renewed Apostolic Mission Church
KG = Kristlik Grifformeard/Christian Reformed
KO= Kristlik Ofskieden/Christian Seperation
NH = Nederlâns Herfoarmd/Dutch Reformed
RK=Rooms Katolyk/Roman Catholic
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?
Wat is in stamrige?

1 Baukje Siegers * Ferwert 19-6-1909
x
Gerrit Jan Janssen; prokuraasjehâlder Nederlandsch-Indische Steenkool Handel Maatschappij (NISHM) te Soerabaya (âlde spelwize) op Java
Bern:
1 Maria Christina Janssen
x
Gosse Ate Offringa
Sjoch:
>Kertiersteat Goasse Goasses Offringa
>Genealogy Offringa XIII.5
2 Ciska Janssen
3 Gerard Janssen

2 Hendrik Berends Siegers * Stiens 8-2-1884 † Amsterdam 8-3-1963, 79 jier; yn 1903 en by trouwen ferver te Stiens; wurdt op 17-12-1903 oanwiisd ta de militêre tsjinst; nei syn houlik hússkilder te Ferwert; wennet mei de húshâlding sûnt 16-2-1911 te Ljouwert, dêr adjunkt dir. ‘Fr. Arb. Kol.’; húsferver; keapman yn oargels; kontroleur by de Raad van Arbeid; wenhuzen te Ljouwert: 3e Vegelindwarsstraat U 12; Achter de Hoven V 152; Willem Loréstraat U 4; Johannes Semsstraat U 25; Groningenstraatweg P3; Vredeman de Vriesstraat H 34; Polderstraat T 17); ferfart mei de húshâlding op 2-6-1920 út Ljouwert nei Nederlâns Indië, is dêr grifformeard dûmeny;
x Menameradiel 11-1-1906, 21 en 20 jier,
3 Franskje Tjerks de Vries * Boksum 11-3-1885; modiste; ferhuzet op 8-4-1903 út Boksum nei Seisbierrum; komt op 21-1-1904 dêrwei by har heit-en-dy te Boksum, wurdt op 26-1-1906 dêrwei oerskreaun nei Ferwert
Bern:
1 Berend Siegers
* Ferwert 19-11-1906; G
2 Tjerk Siegers * Ferwert 1-2-1908 †
13-7-1984, 76 jier, [] Kerkelijke begraafplaats Doorwerth, Heelsum; G; eigner boekhannel Meijer & Siegers, Weverstraat, Oosterbeek;
x W.J.P. Meijer (Jo) * 7-9-1911 20-6-2001, 89 jier, [] Kerkelijke begraafplaats Doorwerth, Heelsum; G; eigner boekhannel Meijer & Siegers, Weverstraat, letter Utrechtseweg 208, Oosterbeek;
3 Baukje Siegers, sjoch 1
4 Jantje Siegers * Ferwert 12-9-1912; KG

4 Berend Hendriks Siegers * Súdhorn 25-2-1843 † Stiens 1-9-1907; KG, letter G; by houlik en dêrnei skipper te Stiens, sûnt omstrings yn 1895 dêr rogge- en pelmûndersfeint, yn 1905 dêr arbeider, yn 1906 dêr mûndersfeint;
x Ljouwerteradiel 31-5-1872,
5 Bouwktje van Herksen (ek: Baukje; by de berte ynskreaun as: Bouwktje) * Grypstsjerk 8-9-1850 † Ljouwert 23-3-1917, 66 jier; KG, letter G; komt op 29-8-1911 út Amsterdam as húshâldster by Leeuwke Cornelis Krol, gernier te St.-Anne (hûsnrs 195, B77); ferhuzet dêrwei op 26-6-1914 nei Bitgum; komt op 16-10-1914 út Bitgum wei yn te wenjen by har soan Hindrik-en-dy te Ljouwert
Fan ’e acht bern fan Bearend en Baukje wurde trije folwoeksen. In twalling ferstjert op ’e selde dei, santjin dagen jong.
Bern:
1 Trijntje Berends Siegers
* Stiens 7-3-1873 † Bitgum 16-7-1948, 75 jier; KG, letter G; by trouwen sûnder berop te Stiens; wurdt dêrwei oerskreaun nei Bitgum op 29-6-1895;
x Menameradiel 23-5-1895, 22 en 24 jier, Jan Heerkes Halma * Bitgum 20-4-1871 Damwâld 27-12-1956, 85 jier; arbeider te Bitgum; by trouwen dêr keapman; letter gernier te Bitgummole (Jan hiert lân fan jonker Jan Joseph Gockinga, fise-presidint fan it Gerjochtshof te Arnhim) en ierdappelkeapman (324, 315, 114, 211); NH, letter G; sn fan Heerke Nammens Halma (NH), arbeider te Bitgum (162BK) en Antje Klazes Buwalda (KG), yn 1895 naaister te Winsum
2 Hendrik Berends Siegers * Stiens 1875 dêr 1-2-1878, 3 jier
3 Aaltje Berends Siegers * Stien 1877 dêr 14-2-1878, 10 moanne
4 Aaltje Berends Siegers * Stiens 1-12-1878 dêr 4-9-1905, 26 jier;
x Ljouwerteradiel 18-5-1901, beide 22 jier, Folkert Sybrens Ondersma * Hallum 1-1-1879 Grand Rapids, Kent County, Noard Amearika, 17-5-1971, 92 jier; by earste boask keapman te Hallum; sn fan Sybren Romkes Ondersma, yn 1901 arbeider te Hallum, en Antje Folkerts Akkerhof;
Sybren x 2 Ferwerteradiel 21-11-1907, 28 en 22 jier, Gerlofke Daams Bakker (yn Amearika: Gertrude) * Ingelum 27-3-1885 + Grand Rapids 3-1-1977; dr fan Daam Jelles Bakker en Pietje Klazes Kikstra
5 Hendrik Berends Siegers
* Stiens 12-2-1880 dêr 29-2-1880, 17 dagen
6 Berend Berends Siegers
* Stiens 12-2-1880 dêr 29-2-1880, 17 dagen
7 Hendrik Berends Siegers * Stiens 6-5-1882 dêr 22-11-1882, 6 moanne
8 Hendrik Berends Siegers, sjoch 2

6 Tjerk Ypes de Vries * Blessum 14-12-1846 † Boksum 21-1-1928, 81 jier; NH; arbeider te Boksum; yn 1856 idem te Hilaard; sûnt Alde Maaie 1856 mei syn heit-en-mem-en-dy idem ynwenjend by Pietje Kuperus te Boksum op nr 10; sûnt 17-5-1859 sûnder berop – hy is dêr mooglik lytsfeint – ynwenjend by Pieter Klazes Bouma en Namke Lieuwes Thomasma, bouboeren te Froubuorren; sûnt Alde Maaie 1862 ynwenjend arbeider by Gelfke Hyltjes Schaafsma, greidboerinne te Jellum (nrs 17, 24, 9); sûnt Alde Maaie 1865 idem ynwenjend te Boksum by de bruorren en susters Homme, Sjerp, Eelkje en Froukje Jacobus Kalma, greidboeren te Boksum op nr 32; sûnt 1-12-1869 idem by Homme Jacobus Kalma op nr 32; sûnt 8-8-1872 arbeider te Blessum; sûnt Alde Maaie 1873 dêrnei oant syn ferstjerren mei 81 jier idem te Boksum (25a, 31, 41, 17, 23);
Tsjerk hiert yn 1893 lân fan ’e Herfoarmde Gemeente fan Blessum;
x Menameradiel 8-8-1872, 25 en 27 jier,
7 Jantje Keimpes Wierstra * Deinum 16-7-1845 † Boksum 6-4-1934; NH, letter G; by trouwen faam te Blessum;
Sjoch: Simon Wierstra, Genealogie van het geslacht Wierstra uit Menaldumadeel VIII-c

8 Hendrik Sikkes Sygers (yn ’e Boargerlike Stân meast: Siegers) * Gruttegast 30-9-1815 † Súdhorn 19-7-1890, 74 jier; by trouwen en letteroan arbeider te Súdhorn, yn 1848 op ’e Oostergast ûnder Súdhorn nr 7; yn 1872 dêr gernier; yn 1878 en by syn ferstjerren mei 74 jier wer arbeider te Súdhorn;
Hindrik x 2 Súdhorn 26-2-1880, 64 en 50 jier, Klaaske Doedes Klopstra * Burum 17-11-1829 † Súdhorn 29-4-1892, 62 jier; by earste boask sûnder berop te Burum; by twadde houlik idem te Pitersyl, by ferstjerren idem te Súdhorn; dr fan Doede Heines Klopstra, yn 1829 skipper te Burum, en Hendrikje Matheus van Halen (yn akten ek: Van Holen, skriuwflater?), yn 1880 boeren te Burum; Klaske tekenet har trou-akte yn yn 1853 wol, mar ferklearret mei har boask mei Hindrik yn 1880 dat se net skriuwe kin;
Klaaske x 1 Kollumerlân 13-5-1853, 23 en 27 jier, Kornelis Jetzes van der Berg * Pitersyl 19-1-1826 † Grins 12-11-1869, 43 jier; by houlik arbeider te Grypstsjerk, yn 1861 te Pitersyl; sn fan Jetze Davids van den Berg, yn 1813 arbeider te Fisflyt, yn 1826 idem te Pitersyl, dêr letter gernier, en Trientje Kornelis Zetsma, yn 1832 arbeidster te Pitersyl; Kornelis kin by syn trouwen net skriuwe, syn mem tekenet mei: Trientje Kornelis Zetsma;
Klaaske x 2 Grypstsjerk 8-4-1876, 46 en 61 jier, Germ Wilts Burema * Niekerk 28-7-1814 † Oldekerk 19-4-1879, 64 jier; by earste en twadde houlik boer te Oldekerk, by ferstjerren dêr arbeider; sn fan Wilt Freerks Burema, yn 1814 arbeider te Niekerk, yn 1876 timmerman te Gruttegast, en Etje Arents; Germ en syn âlden kinne net skriuwe;
Germ x 1 Gruttegast 30-11-1840, 26 en 39 jier, Trijntje Kornelis Olthof * Oldekerk 24-4-1801 † dêr 27-11-1874, 73 jier; boerinne te Sebaldaburen; dr fan Kornelis Klasens Olthof en Geertje Jans Scheeringa, boeren te Oldekerk; Trijntje tekenet by har trouwen Olthof, har heit Olthoff;
Trijntje Olthof x 1 Gruttegast 21-4-1825, 23 en 26 jier, Harm Jans Rinkema * Westerzand ûnder Sebaldaburen 1-11-1798 † Sebaldaburen 12-12-1838, 40 jier; boer te Westerzand; sn fan Jan Lubbes en Antje Garmts Rinkema, boeren te Westerzand;
Hindrik x 1 Súdhorn 22-5-1842, 26 en 22 jier,
9 Aaltje Berents Woldijk * Súdhorn 10-9-1819 † Sutfen 4-5-1875, 55 jier; arbeidster; by trouwen fan harsels tekenet Antje de akte, by it trouwen fan soan Berend yn 1872 ferklearret se dat se net skriuwe kin omdat se dêr net genôch ûnderrjocht yn hân hat; yn trou-akte fan dochter Aaltje yn 1888 neamd Woltil

Hantekeningen ûnder de trou-akte yn 1842 fan Hindrik Sikkes Siegers en Antje Woldijk. Hindrik en Sikke tekenje hjir beide mei Siegers. Letter ek wol mei Sygers.
Fan boppen nei ûnderen: Hendrik Sikkes Siegers, skoanheit Berend Jans Woldijk, Fredrik Friesenhaan (sjoch nr 22 yn dizze kertiersteat), skuonmakker, 43 jier en Roelf Hindriks Kremer, smid, 34 jier, beide wenjend te Súdhorn, as tsjûgen
Hantekening ûnder de trou-akte yn 1880 fan Hindrik en Klaske Klopstra.
Hindrik tekenet sels: Sygers.
Yn ’e offisjele akte stiet er te boek as Siegers

10 Berend Lucas van Herksen (ek: Beernd) * Swolle 7-12-1825 † Súdhorn 18-2-1901, 75 jier; by trouwen ‘muldersknecht’ te Súdhorn; yn 1850 idem te Grypstsjerk; sûnt Alde Maaie 1851 mûndersfeint te Stiens; by twadde houlik yn 1870 mûndersfeint te Grins; yn 1872 nôtmûnder te Súdhorn; yn1878 en by fjirde houlik yn 1880 fuorman te Súdhorn; by ferstjerren mei 75 jier dêr arbeider;
Berend x 2 Grins 30-10-1870, 44 en 30 jier, Jantje Jans Geersema (ek: Geertsema) * Adorp 20-5-1840 † Súdhorn 4-12-1871, 30 jier; by har earste boask sûnder berop te Adorp; by twadde houlik idem te Grins, by ferstjerren idem te Súdhorn; dr fan Jan Gerriets Geersema, by houlik yn 1823 boerearbeider te Westerwijtwerd, Gemeente Middelsum, dêrnei bouboer te Adorp, en Kunje Jans de Jonge, by har trouwen yn 1823 en dêrnei bouboerinne te Adorp;
Jantje x 1 Adorp 2-4-1863, 22 en 23 jier, Jacob Meinnema (ek: Meinema, Jacob tekenet sels: Meinnema) * Engelbert, Gemeente Noorddijk omstrings 1840 † Grins 18-4-1869, 29 jier; by trouwen sûnder berop te Dorkwerd; slachter te Grins, by ferstjerren dêr kastlein; sn fan Tonnis Gerrits Meinnema, kastlein te Grins, en Sietske Abrahams Gerbers, yn 1863 kastleinske te Dorkwerd; Jacob is in broer fan Barber, Beernd syn twadde frou;
Berend x 3 Súdhorn 24-8-1872, beide 46 jier, Antje Pieters Gorter (ek: Gorters; yn stjerakte: Gorter) * Niekerk, gemeente Oldekerk 28-4-1826 † Súdhorn 8-4-1878, 51 jier; by har earste boask arbeidster te Noardhorn, earder te Oldehove; by har twadde houlik ynlânsk kreamerske te Súdhorn, by ferstjerren dêr sûnder berop; dr fan Pieter Timens Gorters, ynlânsk kreamer te Niekerk, en Korneliske Willems Olthoff, arbeidster te Niekerk; Antje en Korneliske kinne net skriuwe;
Antje x 1 Súdhorn 16-6-1855, 29 en 28 jier, Klaas Kamstra * Noardhorn, Gemeente Súdhorn 25-1-1827 † Grins, Het Plein yn ’e Bleekerssteeg Letter P nr 51, 5-7-1866, 39 jier; arbeider te Oldehove en Noordhorn, by ferstjerren idem te Grins; sn fan Roelof Klazens Kamstra, arbeider en kommisjonêr te Noardhorn, en Grietje Klazens Zuidema, arbeidster te Noardhorn; Grietje kin net skriuwe;
Berend x 4 Hoogkerk 4-3-1880, 54 en 43 jier, Barber Meinema * Leegkerk, Gemeente Hoogkerk 24-9-1836 † Grins 19-2-1914, 77 jier; by har trouwen yn 1880 sûnder berop te Dorkwerd; dr fan Tonnis Gerrits Meinema en Sietske Abrahams Gerbers (ek Gerber, Sietske tekenet sels: Gerbers), kastleins te Leegkerk;
Barber x 1 Jan Pathuis
Beernd x 1 Súdhorn 23-5-1850, 24 en 25 jier,
11 Eikolina Fredriks Friesenhaan (yn trouakte fan har dochter Baukje: Eicolina Friezenhaan) * Súdhorn 29-11-1824 † Grins, bûten de Kranepoarte, Letter U, nr 94, 27-5-1870, 45 jier; by trouwen sûnder berop te Súdhorn, by ferstjerren idem te Grins

12 Ype Jacobs de Vries Gerlofsma * Boksum 4-1-1815 † dêr 17-3-1898, 83 jier; NH; by trouwen arbeider te Boksum; yn 1843, ’46 idem te Blessum; yn 1849, ’53 idem te Hilaard; sûnt Alde Maaie 1856 idem ynwenjend by Pietje Kuperus te Boksum op nr 10; fierders dêrnei oant syn ferstjerren mei 83 jier te Boksum op ûnder oaren de nûmers 41k, 22a, 22b, 54, 61;
Ype kin by syn trouwen en letteroan net skriuwe; yn ’e akten fan ’e Boargelike Stân wurdt de achternamme Gerlofsma – dy’t Ype by de berte meikrigen hat – ‘vader onbekend – meast weilitten en stiet Ype ynskreaun as: Ype Jacobs de Vries; nei alle gedachten hat Ype syn heit in Jacob de Vries west;
x Menameradiel 18-5-1842, 27 en 22 jier,
13 Lysbert Jans Kas * Winsum 18-4-1820 † Boksum 8-1-1894, 73 jier; NH; by trouwen faam te Boksum

14 Keimpe Heins Wierstra
Sjoch: Simon Wierstra, Genealogie van het geslacht Wierstra uit Menaldumadeel VII-a
x 1 Ljouwerteradiel 28-11-1832 Hendrikje Sjuks Hettema
x 2 Menameradiel 21-12-1843
15 Tietje Feddes Jellema

16 Sikke Jakobs Sygers (yn Boargerlike Stân meast: Siegers; yn ’e stjerakte fan Hiltje neamd Sikko) * Fisflyt ~ Grins 24-4-1778 † Burum 6-10-1847, 70 jier; by trouwen en yn 1814, ’15, ’17 kuper te Gruttegast; yn 1829 idem te Fisflyt; yn 1842, ’44 timmerman te Muontsjesyl; by ferstjerren kuper ûnder Burum;
x Gruttegast 1-7-1813, 35 en 30 jier,
17 Hiltje Hindriks van Dam (ek: Hiltje Hendriks Dam) * Leek omstrings 1783 (neffens har stjerakte is se berne te Lutjegast) † Grypstsjerk 2-5-1855, 76 jier; by trouwen faam te Lutjegast, by ferstjerren sûnder berop te Grypstsjerk; yn 1829 yn ’e berte-akte fan har soan Jan neamd húshâldster te Fisflyt; Hiltje kin by eigen boask en by it trouwen fan har soan Hindrik yn 1842 net skriuwe

Hantekening ûnder de trou-akte fan Sikke en Hiltje. Sikke tekenet dêr sels mei: Sygers;
yn ’e Boargerlike Stân is it meast: Siegers;
yn syn trou-akte wurdt er troch de amtner Siggers neamd

18 Berent Jans Woldijk * Súdhorn 9-10-1792 ~ dêr 24-10-1792 † dêr 24-5-1851, 58 jier; arbeider te Súdhorn;
x Súdhorn 24-12-1814, 22 en 20 jier,
19 Aaltje Gerrits Koster * Leegkerk 1794 ~ dêr 20-4-1794 † Súdhorn 28-11-1840, 46 jier; arbeidster te Súdhorn

20 Jan Hendrik van Herksen * Swolle 7-1-1795/6 † Het Schut, Hoogeveen, 28-4-1855, 59 jier; by syn trouwen yn 1818 knoopmakker te Swolle; yn 1839 dêr dykarbeider; stoffeferver en blauferver te Súdhorn; yn 1850 idem te Het Schut, Hoogeveen;
Jan x 2 Staphorst 8-6-1839, 44 en 23 jier, Aaltje Jansen * Swolle omstrings 1816; by trouwen faam te Swolle; dr fan Jan Jansen en Anna Kamerik (ek: Kammerons);
x 1 Swolle 12-2-1818
21 Bouwtje Akkronius (ek: Accronius, tekenet sels by houlik B. Akkronius; ek: Boutjen Akronius) * 12-3-1789 † Rouveen, gemeente Staphorst; by trouwen faam te Swolle

22 Fredrik Willems Friesenhaan * Grins omstrings 1798 † dêr 24-4-1869, 71 jier; skuonmakker te Súdhorn;
Fredrik x 2 Aaltje Boerma
Fredrik x 1 x Súdhorn 15-11-1823, 25 en 21 jier,
23 Dietje Tonnis Mulder * Súdhorn 1802 † dêr 27-4-1841, 39 jier; by trouwen naaister te Súdhorn

24 N.N. = mooglik in Jacob de Vries: de soan wurdt mei dy namme beneamd
x
25 Trijntje Ypes Gerlofsma (Tryntsje tekenet de trou-akte fan har soan Ype mei Gersma) * Boksum omstrings 1787 † dêr 27-2-1856, nr 16, 69 jier; yn 1824 ‘dienstbaar’ te Boksum yn hûsnr 15; yn 1838 arbeidster te Boksum; by trouwen fan har soan Ype yn 1842 dêr sûnder berop, by har ferstjerren allyksa;
Tryntsje x Menameradiel 17-6-1840, 50 en 61 jier, Ynze Hyltjes Heeringa * Wjelsryp omstrings 1779 † Boksum 27-8-1844, 65 jier; by twadde houlik arbeider te Boksum, oant syn ferstjerren; sn fan Hyltje Ynzes en Ytske Harmens;
Ynze x 1 Wytske Jentjes
Tryntsje krijt mear bern:
2 Anderske Jans Gerlofsma * Boksum 26-3-1819, hûsnr 19 † Deinum 17-4-1870, nr 47, 51 jier; by ferstjerren arbeidster te Deinum;
x Menameradiel 9-5-1838 Jan Hilbrands Feitsma
3 Douwe Klazes de Vries Gerlofsma * Boksum 7-2-1824, hûsnr 15 † Jorwert 30-9-1863, 39 jier; by ferstjerren arbeider te Jorwert; yn ’e akten fan ’e Boargerlike Stân wurdt Gerlofsma meast weilitten
x Baarderadiel 10-4-1856 Geertje Jans de Zwart (ek: Swart, de Swart)
Tryntsje ferkeapet op 20-11-1823 oan Jacob en Lolkje Tjerks Gerlofsma, beide te Boksum, de helte fan it stik boulân te Boksum; keapsom: f 300,00; notaris: Paulus Johannes Mebius te Marsum; Repertoire: 102028

26 Jan Jans Kas * Weidum 17-9-1789 † 19-8-1871, hûsnr 21, 81 jier; yn 1813, ’15 weinmakkersfeint te Weidum (19), yn 1817 dêr weinmakker; yn 1823, ’27 Mr weinmakker te Winsum; yn 1839 idem te Weidum; yn 1851 idem te Sweins; yn 1863 te Wjelsryp; sûnt Alde Maaie 1863 idem te Sweins (22a); yn 1866 wer te Wjelsryp; sûnt Alde Maaie 1866 wer te Sweins (25b, 21a); by ferstjerren dêr sûnder berop;
x Weidum 23-10-1813, 24 en 23 jier
27 Trijntje Klazes Heslinga * Lúns 23-5-1790 ~ dêr 21-6-1790 † Sweins 17-12-1871, 81 jier; yn har trou-akte wurdt Tryntsje sûnder achternamme neamd

30 Fedde Franses Jellema; boer te Jellum
x
31 Jantje Keimpes

32 Jacob Sijgers (patronym ek: Siegers); te Fisflyt; se litte de bern dope yn ’e Martinytsjerke te Grins ‘wegens ’t burgerrecht’
x Grins 4-5-1773
33 Aaltje Sikkes (ek: Sikkens)

34 Hendrik Jans van Dam * omstrings 1749 † Lutjegast, Gemeente Gruttegast, 16-2-1819, 70 jier; by ferstjerren boer te Lutjegast
x Gerkeskleaster 21-5-1780
35 Fokje Gerbens (ek: Germs, bygelyks yn ’e stjerakte fan Hindrik) † foar 5-11-1811

36 Jan Jurjens Woldijk * omstrings 1754 † Súdhorn 15-8-1822, 68 jier (yn stjerakte berteplak en âlden net neamd); boer op ’e Oostergaast ûnder Súdhorn, yn stjerakte fan syn soan Jan yn 1870 wurde Jan en Anje arbeiders neamd);
x Súdhorn 19-5-1782
37 Anje Berends * Hoogkerk omstrings 1760 † Súdhorn 27-7-1839; boerinne op ’e Oostergaast ûnder Súdhorn

38 Gerrit Hendriks Koster; arbeider te Leegkerk
x
39 Aaltje Gerrits; arbeidster te Leegkerk

40 Berend van Herksen (ek: Van Hersen); yn 1825 knoopmakker te Swolle;
x
41 Willemina Jans van Dalfsen

42 Jan Jansen Akronijs
x
43 Etjen Rentjes

44 Willem Friesenhaan; yn 1823 skuonmakker te Grins;
x
45 Marchien Zwarts

46 Tonnis Reinders Mulder; yn 1823, ’41 winkelman te Súdhorn
x
47 Eike Jacobs de Vries (yn trou-akte fan dochter Dietje neamd: Eikje); yn 1823, ’41 winkelfrou te Súdhorn

48 N.N.
49 N.N.

50 Ype Tjerks Gerlofsma * Boksum omstrings 1768 † dêr 20-5-1813, 45 jier;
x Deinum 31-8-1788, 20 en 26 jier,
51 Andrieske Jans (postúm: Cuperus)* omstrings 1762 † Boksum 1801, 39 jier

54 Klaas Gerryts
x Hilaard 22-11-1789, beide fan Hilaard
55 Geertje Piers * omstrings 1759 † Winsum 7-11-1823, 64 jier;
yn stjerakte berteplak en âlden net neamd

52 Jan Jans Kas * omstrings 1757 † Weidum 12-2-1823, 66 jier; oant syn ferstjerren Mr weinmakker te Weidum;
x Weidum 10-11-1782, beide fan Weidum
53 Elisabeth Hendriks Hofstede (ek wol Hofstee, Hofsteed, Hofsteede) * Ljouwert omstrings 1757 † Weidum 12-11-1832; yn 1824, ’26, ’29 rintenierske te Weidum; Lysbeth kin net skriuwe
By har ferstjerren lit Lysbeth ûnreplik guod nei oan har bern Maartje, frou fan Sippe Pieters Kuperus, gernier; Gesina, frou fan Petrus Hanewald, winkelman te Wurdum; Jan, weinmakker; en Lijsbeth Jans Kas, frou fan Jan Hanewald, winkelman; der is in legaat fan f 100,00 foar Aafke Bakker, dy’t by har yn wenne; en fierders û.o. in gouden earizer à f 90 en in sulveren bûgel à 13,00

68 Jan Harms
x
69 Grietje

100 Tjerk Ypes
x 4-8-1766
101 Trijntje Jacobs

102 Jan Andries
x
103 Taetske Jans

104 Jan Hendriks Kas * Ouwesyl omstreeks 1715; in 1749 setboer te St.-Anne; Jan fiert syn achternaam al bij syn trouwen;
Kwotisasy Kohieren ’t Bildt 1749:
Jan Hendriks Kas, setmeijer te St.-Anne, ‘wint sijn kost’, húshouwing met drie folwassenen en twee kines; anslach: £ 25:15:-;

x St.-Jabik 1-6-1738, hij fan Froubuurt, sij fan St.-Jabik, met attestasy fan Froubuurt
105 Maartje Johannes * St.-Jabik omstreeks 1715

106 Hendrik Hofstede
x
107 Gezina Jans Reitsma

208 Hendrick Gooses; kastlain op Ouwesyl
x Froubuurt 12-11-1702, baide fan Ouwesyl
209 Maartie Jans Kuiken ~ Ouwesyl 6-10-1700

416 Goosse Joris
x kerklik te Froubuurt 30-8-1645 – foor ’t Gerecht fan Menameradeel 23-4-1646, hij fan St.-Jabik, sij fan Froubuurt
417 Korstie Gerritsdr (ok: Kerssie Gerryts, Corsie Gerrits Cuycken)

418 Jan Tjerx Kuyken (ok: Jan Tzierx; Kuiken) * Ouwesyl omstreeks 1655 ~ Froubuurt, op belidenis, 4-11-1692 † Froubuurt foor 9-6-1714; in 1698 brúkker fan stim 3 en 4 op ’t Oud Bildt onder Froubuurt (aigner: Wilhelmina Hemmema, wede Grovenstins, Stimkohier 1698)
x 1 Froubuurt 26-5-1673, baide fan Ouwesyl, Fookel Lieuwes
x 2 Froubuurt 13-8-1682
419 Ariaentie Gerryts (Aarjaantie) * Ouwesyl 13-4-1662 ~ Froubuurt, op belidenis, 17-7-1685 † Froubuurt foor 9-6-1714; met hur man lidmaat te Foubuurt 14-9-1707

832 Joris Hendriks; DG; in 1638 Bildtmeijer op ’t Nij Bil
x
833 Antie Gosses; leeft 5-4-1624 op ’t Bil (Autorisasyboek)

836 Tyerck Jorrits
x
837 Grietie Jans Cuyck * St.-Jabik omstreeks 1620

838 Gerryt Wygers * Ouwesyl omstreeks 1630
x Froubuurt 6-12-1655
839 Jeltie Pytters * Froubuurt omstreeks 1630

1664 Arjen Joris; weunt op 10-11-1605 an ’e Bildtdy’;
x 2 Aafke Jans † foor 1615
x 1 foor 1615
1665 N.N.

1666 Gosse Dirks † foor 5-4-1624
x
1667 Aafke Jetses; leeft op ’t Bil 5-4-1624

1674 Jan Walings * St.-Jabik omstreeks 1585
x St.-Jabik omstreeks 1615
1675 Corsie Jacobsdr (Cuyck) * St.-Jabik omstreeks 1590

3328 Joris Arjens † 3-10-1596 [] St.-Jabik; wort in 1578 anslein foor de belastingen
x
3329 Martje Arjens † 1606, 75 jaar, [] St.-Jabik

3332 Dirk Barends (ok: Bartelds) † foor 5-4-1624; leeft op ’t Bil 15-2-1619;
x
3333 N.N. Gosses

3348 Waling Walings * St.-Jabik omstreeks 1535 † St.-Anne 10-11-1605; in 1570 te St.-Jabik; anslagen foor belastings dêr in 1578; in 1593 dêr pachter; in 1602 dêr dorpsfolmacht
Quaclap 25-1-1588, kurator 1585;
x St.-Jabik -2-1562
3349 Grietie Hendricks * St.-Jabik omstreeks 1545 † foor of in 1610: in 1610 is se wede te St.-Jabik

3350 Jacob Stevensz (Wassenaar) * St.-Jabik omstreeks 1555 † Harlingen 1-2-1643; bouboer te St.-Jabik en St.-Anne; sont 1626 Mr Bierbrouwer te Harlingen; in 1637 Bildtmeijer te St.-Jabik; 1597-1606 dorpsfolmacht foor St.-Jabik; 1607-1609 bijsitter (=wethouwer) fan gritenijgerecht fan ’t Bildt; Jabik koopt op 22-4-1626 met syn frou ’n brouwerij te Harlingen
x omstreeks 1575
3351 Korstje Arjens Schijf (Corsie Arjens Scheijf) † -2-1627 [] St.-Jabik 18-2-1627
Sien:
-W.Tsj. Vleer, De Friese Wassenaars, 1963, V.60, bladsy 131
-dr Kees Kuiken, Kwartierstaat Kuiken-Bouritius 512-513, met ôfbeeldings fan wapens

6666 Gosse Sytzes † foor 5-2-1619

6696 Waling Symons * St.-Jabik omstreeks 1500 † tussen 1542-1547; noemd: Walich de Jonge; 1536-1542 Bildtmeijer;
x
6697 Foockel Walings; 1547-1572 pachter te St.-Jabik

6698 Hendrick Claeses
x
6699 Marichy

6700 Steven Clases (Wassenaar) * St.-Jabik omstreeks 1520/25 † dêr 29-2-1612; 1554-1612 Bildtmeijer; bouboer op plaats nr 5 in ’e Bonckhorstkavel onder St.-Jabik;
?x 1 St.-Jabik Hendrickien Clases Stans
x 3 foor 1575 Neeltie Arriensdr Scheijff † na 21-9-1607
x 2 St.-Jabik foor 1554
6701 Jannichie Lourensdr Coster

6702 Arrien Heimans Schijff; 1545-1570 Bildtmeijer te St.-Jabik; in 1570 in te Froubuurt
x
?6703 Marrichie Ariensdr

13.402 Laurijs Coster

13.404 Heiman Schijf
1523-1542 Bildtmeier en skout te St.-Anne

13.440 Claes Willemsz (Wassenaar) * Sassenheim omstreeks 1485/1495 † St.-Jabik omstreeks 1547/1554; 1527-1547 Biltmeijer, bouboer, brúkker fan 28 môrn lând in ’e Gerryt van Scoetenkavel op Bloemterp an ’e oastkant fan ’e Kouweweg (ôfbroken omstreeks 1960, ston teugenover Molenschot) onder St.-Jabik floreennr 13, en fan 8 môrn in ’e Gerryt Verlaenkavel onder St.-Anne
x
13441 Marrytgien Jacobsdr (Maertien) * St.-Jabik omstreeks 1500

13.392 Symon Lenaerts
x St.-Jabik omstreeks 1510
13.392 Neeltie Walings * St.-Jabik omstreeks 1495

26.784 Waling Symons; noemd Walich de Oude; 23-1-1529 lândaigner bij ‘Memoriaellând’ in Winkel, Noord-Hollând

26.880 Willem Stevens Wassenaar * Sassenheim 1445/1455 † waarskynlik in Sassenheim
x
26.881 N.N.

53.760 Steven Huygensz * Sassenheim omstreeks 1410/1430
x
53.761 N.N.

Nag niet ansloaten:

Dut wapen met drie êgen ston op ’e grafserk fan Jan Gerryts Kuiken, ’t is wegkapt in 1795.
Grâfskrift:
int iaer ons Heere MVCLI den VI novembris sterf den seer discreten man Ian Gerrits […] iaren en de leit alhier begraven.
Sechy út ’e folksmônd: Drie êgen en ééén maid, dêr hè ’k rôndgaar foor laid, dat sait ôns aigen staige ouwe hait.

Jan Gerrits Kuycken (ok: Kuik, Kuiken) † St.-Anne 6-11-1551, [] St.-Anne, in ’e kerk; 1527-1551 Bildtmeier te St.-Anne op sate ’t Bosch bewesten de Stadhouwersweg; 1531-1535 dêr kerkmeester; in 1532 kerkfoogd; het in 1536 ’n huus te Franeker in ’t Heer Juliuskwartier; in 1541 bijsitter fan ’t Nedergerecht fan ’t Bildt;
x
Knierke Karstes (1570: ‘Kunnemoer’; ok: Cuniera); 1554-1564 Bildtmeier te St.-Anne; Sint Annaparochie; weunt in 1570 te St.-Anne

Wurdt fuortset