Home » Famyljes » Sikkema/Siccama » Twa kertiersteaten fan Anna Dieuwke de Vries

BESIBBE SIKKEMA’S:
SIKKEMA-SICCAMA

TWA KERTIERSTEATEN FAN ANNA DIEUWKE DE VRIES
I ADOPSJE-ÂLDEN
II BIOLOGISE ÂLDEN

Hjirûnder stean twa kertiersteaten fan Anna Dieuwke de Vries, ien fan har adopsjeâlden en ien fan har biologise âlden.
Annie de Vries har adopsjeheit, Sikke Sikkema, is in achterneef yn ’e sechsde graad fan har biologyske mem Ytsje de Vries, troch de Sikkema’s.
De earste mienskiplike Sikkema-foarfaar is Sikke Gerbens, doopt te
Ryptsjerk yn 1702, sjoch de twa kertiersteaten hjirûnder: I nr 128 en II nr 472.
Annie wist net dat se famylje wie fan har adopsjeheit, mar se hie as fanke karaktertrekken dy’t op sines lieken. Gekjeiend seinen se dan wol: Dat hast fan heit. Nei 78 jier komt út dat se besibbe binne, troch de Sikkema’s.
Binne dy trekken oerurven? Wa wit.
Moai is ’t dat famyljebannen no nei safolle jierren bewiisd binne.
Der is troch Annie en har heit en mem wol op ompraat dat se har achternamme De Vries feroarje soe yn Sikkema, mar dat is der by bleaun. Dit is gjin goedmakkerij, mar wol in erkenning fan ’e tagedienens.

Dit is wurk yn úfiering.

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.= wennet mei/living together
sk = skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§ = anekdoate/meidieling; wêrjûn yn grien
DG = Doopsgesind
G = Grifformeard
KG = Kristlik Grifformeard
NH = Nederlâns Herfoarmd
RK=Rooms Katolyk
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?

YNHÂLD yn gronologise folchoarder

Kertiersteat pleechfoarâlden
Kertiersteat biologise foarâlden
§ Dûmeny fan heit op soan yn ’t selde plak – Allard en Jehannes Staphorsius, Rypster hoeders – 18e iu
§ Besibbe Sikkema’s yn skema sketst1702-no
§ Siccama skipe fan Siccama State – 1710
§ Siccama State te Stiensgea
– 1723
§ De pleatsen Grut en Lyts Siccama en de State Siccama te Readtsjerk -1728
§ It is foar Napoleon al Croese – 1777
§ Stellen guod by Janne’ Gaatske yn bewarring steld – 1794
§ Moerasmaster yn ’e Flokherne – Feanbaas Jan Jans Croese – 1795
§ Siccama skaaid út haadlingen – Elske Piters Sikkema -1796
§ Piter betinkt syn pake yn Sikkema – Piter Gerbens nimt de namme oan – 1811
§ Matsen nimt in namme oan en brûkt dy net – Gjin Frânske fratsen? – 1811
§ Arbeiders ha wol wat
– Besit en skuld fan Douwe Frânses de Vries en Aaltsje Jans Kroese – 19e iu
§ Ongeletterd of in feardige hân -1819
§ Twa eigen bern ‘terstond’ ‘erkend’ – 1827
§ Rekket húsman út ’e moade? Ja! ‘Huisman’ wurdt ‘landbouwer’ – 1830
§ Haarsma of Haasma?De r is stom – 1839
§ Eigen lânbesit lûkt – Hindrik Heddema ferwint grûn – 19e iu
§ Sibben fan Simke -1876
§ De Hoara’s fan Hastings – Sikkema en Siccama, hedehutter en hear – 1928
§ Net tefreden mei in geit allinne – Mei Annie brekt de sinne troch – 1946

Sjoch:
Siccama – Wikipedia
Parenteel van Yo Siccama (joswiers.nl)
De Siccama State te Augustinusga (stinseninfriesland.nl)

§ Besibbe Sikkema’s
De besibbens troch de Sikkema’s wurdt yn ’e kertiersteaten yn grien oanjûn.
Hjirûnder yn skema
de oantsjutting yn graad neffens bloedbân, achter de namme stiet it nûmer fan ’e kertiersteat.
Dizze Sikkema’s ha har achternamme ûntliend oan it patronym Sikkes, de heites foarnamme; dêrút wurdt Sikkema foarme, it achterstik -ma betsjut: soan fan.

§ Siccama skipe fan Siccama State
Annie de Vries har pleechâlden stamme twadderlei ôf fan Siccama’s.
It iene skaai hat him grif neamd nei Grut en Lyts Siccama state te Readtsjerk ûnder Aldtsjerk dêr’t se begoedige hierboer op binne: Eelkje Willems Siccama (I 131), har mem Tytsje Knillis Siccama en har folk (I 263, I 526).

§ Siccama skaaid út haadlingen
It oare laach Siccama is dat fan Elske Pyters Sikkema (* 1796 – Kertiersteat I nr 25) fan Burum, analfabetys arbeidster te Bûtenpost, dy’t ôfstamt fan ’e haadlingen Siccama op Siccamahuus te Niehove.

§ Sibben fan Simke
Elske har beppe, Betske Elses Sikkema/Siccama (Kertiersteat I nr 101) is in suster fan ’e betoerpake fan Simke Kloosterman, dat is:
Louw Elses Siccama * Kollum 1760 † Burum 1822 x Wytske Ebbes Broersma
> soan: Jan Louws Siccama * Burum 1799 † Kollum 1859 x Martjen Louws Wiersma
> dochter: Simke Jans Sikkama (ek: Siccama fansels) * Augsbuert 1822 † Twizel 1849 x Ritske Wytses Kloosterman
> soan: Jan Ritskes Kloosterman * Twizel 1847 † dêr 1914 x Trijntje Jans Beintema
> dochter: Simke Kloosterman * Twizel 1876 † Ljouwert 1938.
Simke har heit neamt Simke ek wol mei de namme Sikkema Kloosterman. Yn in skrift mei itensierdersresepten, oanlein yn 1900, foarrinder fan ’e Fryske Petiele, neamt Simke harsels deftigjes: S. Siccama Kloosterman. (Philippus Breuker, De keunst as útwei – Biografy fan Simke Kloosterman (1876-1938), Bornmeer, 2023 ISBN 978 94 6471 079 3, side 42, 43, 360.)

Portret fan Simke Kloosterman,
yn ’e Regintekeamer fan it Kloostermanhûs
te Twizel.
Gouache fan Antoon van Welie.
De dame ferhellet fan de heareboer en de heedtsjer

§ De Hoara’s fan Hastings
Sikkema’s en Sikkema’s, Siccama’s en Siccama’s, de sibben húsmanje yn plaggehutten op ’e hede en setelje as hearskip heech op in Grinzer borch.

Yn Simke Kloosterman har roman De Hoara’s fan Hastings (1928) wurdt it earmelju’s oerlibjen neist it wolbegoedige bedriuw romantys redenryk bemiele. Dat proaza hat in stevige sosjale ynslach. Dat refereart oan it regintegeslacht Hora Siccama en dat ropt tagelyk de heedtsjer op – yn Date, in earme rike dreamer. Earm yn Simke har ferderfelike slyk, ryk yn har ferhearelike geastegrûn. En Date syn namme betsjut died. Dream en died lit Kloosterman neistinoar bestean. Goud oerstriele hâldt se besibbe sielen byinoar – se slút net út – benammen harsels en selste sibben en dy derjinsen op ’e hede net, dat sângrûne ferlet. Nee, ûntaarde bin wy net.
Dat is de kracht fan har roman, fan ús bestean. Se beskammet sadwaande gjinien, betrachtiget it albewitten. Se generaliseard dêrta wol wat tink: de iene ûneachlik oan ynsichten, de oare in eachweiding oan trochsichten – op watfoar flak en ûnder hokker flok dan ek. Se wol it minskedom ferstean.

Yn dizze kersteaten bestiet Date Dates (II 106) neist de haadling Atte Harcozn Siccama (I 107.296).
De namme Date is net iens sa húsriem yn dizze omkriten en komt fierders noch minder foar. Mar hoe eigen is dizze Date oer alle dingen hinne.
Wychman Hoara, ien fan ’e haadpersoanen, ferwiist grif nei Wiardus Siccama, boargemaster fan Grins en hear op Klinckemaborg te Súdhorn (Grins 1713-Klinckemaborg 1797), x Anna Catharina Hora (Ennemaborg, Midwolda 1718-Grins 1738).
Wychman is in goedryk heareboer, mar de romanskriuwster ferhearliket, noch mytologiseart dat ‘aristokratysk komôf’ hjirre net. Se lit Wychman syn sydsulver yn alle folop ferkommerje. In tsjustre Wychman ljochtet lykwols op.

Troch de Hoara’s fan Hastings segenet Simke Kloosterman harsels en ús.

PLEECHFOARÂLDEN

Anna Dieuwke de Vries, 20-2-1948

1 Anna Dieuwke de Vries * Grins, sikehûs, 5-12-1945, komt as lytse poppe, adopteard troch har pleechâlden, yn te wenjen by har beppe fan memmeskant, yn ’e Tsjerkestrjitte te Bûtenpost.

2 Sikke Sikkema * Sumar 15-10-1909 † Bûtenpost 1-7-1993, 83 jier, [] Bûtenpost; G; yn 1935 arbeider te Eastermar, yn 1935 idem te Aldegea (Smellingerlân); letter idem op ’e Triemen ûnder Bûtenpost;
x Achtkarspelen 6-6-1940
3 Anna Kalsbeek * Harkema-De Pein 27-4-1909 † Noardburgum 25-12-1993, 84 jier, [] Bûtenpost; G
Sjoch: Genealogie Van Calsbeek tot Kalfsbeek – Samengesteld door C. van der Ende, Eindhoven aug. 2001

§ Net tefreden mei in geit allinne
Sikke en Anne Sikkema húshâlde op in boerespultsje op ’e Triemen ûnder Bûtenpost, mei as fee in geit en ta har grutte freuge simmers meast geitsjes dêrta. Al ha ’k gjin reade sint, hoe skoan sil’ wy ’t dêr ha. Der is wol in stâl, mar in ko ha se noait hân. Sikke hat syn foldwaning by de boer syn kij.
En hy en syn Anne tidigje op bern, mar dy komme net. By Anne wint de mankelikens oan – en nimt de oerhân. Se krije it wolkepopke Annie as in Godsgeskink út ’e himel, mei de oannimming fan dit adopsjeberntsje brekt de sinne troch.

4 Johannes Sikkes Sikkema * Sumar 15-10-1883 † Dokkum, wenjend te Feanwâlden, 13-2-1965, 81 jier, [] Eastermar; G; fjildarbeider te Garyp (nr 98); by trouwen en yn 1909 arbeider te Sumar (nrs 146b, 177, 147); sûnt Alde Maaie 1933 te Burgum (nr 559); sûnt Alde Maaie 1934 te Eastermar (nr 25);
x Tytsjerksteradiel 22-5-1909, 25 en 20 jier; Jehannes en Dieuwke binne achterneef-en-nicht: nr 74=90 yn dizze kertiersteat;
5 Dieuwke de Haan * Sumar 19-8-1888 † 26-8-1961, 73 jier, [] Eastermar; G; by trouwen sûnder berop te Sumar

Djoke de Haan

6 Jelle Martens Kalsbeek * De Harkema-De Pein 27-10-1857 † dêr 6-10-1918, 60 jier; G; by trouwen arbeider te Stiensgea; sûnt juny 1907 idem yn ’e Harkema-De Pein (nr 24a); sûnt 1908 idem yn Reahel (nrs 7a, 12); sûnt 1909 op ’e nij yn ’e Harkema-De Pein;
x Achtkarspelen 20-4-1901, 43 en 32 jier,
7 Antje Eerdes Postma * Surhuzum 16-8-1868 † Bûtenpost 28-1-1955, 86 jier; G; yn 1897 en by trouwen arbeidster te Surhuzum

8 Sikke Kornelis Sikkema * Sumar 15-4-1841 † Nijegea, Smellingerlân, 26-1-1894, 52 jier; NH; arbeider te Sumar; sûnt Alde Maaie 1865 idem te Nijegea; by trouwen arbeider yn ’e Pein; yn 1870 boer te Drachten; yn 1872, ’75, ’76 arbeider te Nijegea; yn 1880, ’83, ’85 idem te Sumar; yn 1893 idem te Nijegea;
x Smellingerlân 13-5-1869, 28 en 25 jier
9 Jitske Hendriks Heddema * Nijegea 30-1-1844 † dêr 16-9-1891, 47 jier; NH; by trouwen sûnder berop te Nijegea

10 Wybren Jans de Haan * De Harkema-De Pein 1-12-1842 † Sumar 16-5-1920, 77 jier; NH; by trouwen arbeider te Aldegea, Smellingerlân; sûnt 1869 idem te Sumar (nrs 147, 174 bûten, 163 bûten)), de húshâlding wennet dêr in skoft yn by de âlden fan Janke;
x Tytsjerksteradiel 15-5-1869, 26 en 29 jier,
11 Janke Geerts Jongsma * Sumar 17-7-1840 † Garyp 24-3-1923, 82 jier; NH; by trouwen en dêrnei arbeidster te Sumar; Janke kin net skriuwe

12 Marten Jelles Kalsbeek * Bûtenpost 29-10-1825 † Stiensgea 1-2-1905, 79 jier; NH; arbeider, yn 1856 te Bûtenpost; yn 1857, ’63 yn ’e Harkema-De Pein; sûnt 16-6-1877 te Augsbuert; yn 1878 te Lytsewâld; yn 1901 te Stiensgea;
x Achtkarspelen 26-5-1855, 29 en 26 jier,
13 Reina Kornelis Poelstra * Stroobos 1-11-1828 † Stiensgea 26-10-1897, 68 jier; NH; by trouwen sûnder berop te Stroobos; arbeidster, sûnt Alde Maaie 1869 yn ’e Harkema-De Pein; by ferstjerren sûnder berop te Stiensgea; Reina kin net skriuwe

14 Eerde Elzes Postma * Surhústerfean 21-1-1821 † Surhuzum 2-1-1905, 83 jier; NH; arbeider, by trouwen en yn 1852 te Gerkeskleaster; sûnt Alde Maaie 1853 idem te Stiensgea (nrs 36, 61); yn 1856 te Aldwâld; sûnt Alde Maaie 1869 arbeider te Surhuzum, dêr ek winkelman; yn 1876 yn ’e Harkema-De Pein;
x Achtkarspelen 15-5-1851, 30 en 25 jier,
15 Antje Hendriks Rinzema * Droegeham 5-11-1825 † Surhuzum  25-10-1905, 79 jier; NH; by trouwen faam te Gerkeskleaster; letter arbeidster

16 Cornelis Pieters Sikkema (ek: Kornelis, skriuwt sels: Cornelis) * Burgum 26-10-1794 ~ dêr 23-11-1794 † Sumar 21-3-1881, 86 jier; NH; yn 1821 húsman (= boer) te Sumar; yn 1824 dêr winkelman; yn 1828, ’30, ’49, ’57, ’64 dêr keapman, yn 1833, ’36, ’38, ’45 dêr komelker; yn 1841, ’49, ’55, ’57, ’61 dêr boer (nrs 564, 42, 49, 64); wennet op ’e âlde dei yn by de húshâlding fan syn dochter Joukje en Hermanus Eldering, timmerman te Sumar; yn 1869 ’van beroep rentenier’ te Sumar;
x Tytsjerksteradiel 15-5-1819, 24 en 19 jier,
17 Antje Joukes Bosma * Sumar 17-1-1800 ~ Garyp 16-2-1800 † Sumar 31-10-1865, 65 jier; NH; winkelfrou, keapmansfrou, komelkerske en boerinne te Sumar

§ Ongeletterd of in feardige hân
Guon Sikkema’s yn dit laach binne ongeletterd, oaren ha in feardige hân fan skriuwen, lykas it folk fan Knillis Piters Sikkema.
Hjirûnder hantekeningen ûnder de trou-akte fan Knillis en Antsje:
-Cornelis Pieters Sikkema en Antje Joukes Bosma;

heit Jouke Petrus Bosma en mem Geertje Andries Haarsma;
de bruorren Albert Pieters Sikkema, 29 jier, húsman te Burgum en Sikke Pieters Sikkema, ûnderwizer te Oentsjerk, 26 jier;
de freonen Sybe Pieters van der Meulen, arbeider te Burgum, 37 jier, en Popke Popkes Vriesema, eksteur fan Tytsjerksteradiel, 50 jier;
út namme fan ’e grytman fan Tytsjerksteradiel de assessor (=wethâlder) interim G.G. Reitsma en Gerrit Wilhelmij, notaris te Burgum.
Sybe Piters van der Meulen is it skriuwen mei syn sierlike slaggen tige treast, opmerklik foar in arbeider yn dy omkriten foar dy tiid.

18 Hendrik Johannes Heddema * Sumar 13-12-1805 ~ dêr 5-1-1806 † De Pein, Smellingerlân, 4-3-1890, 84 jier; NH; by trouwen ‘Boerenzoon in dienst bij de Eerste afdeeling mobiele Vriesche Schutterij, thans met onbepaald verlof te Suameer’; boer yn ’e Pein (nr 2 Wyk B), yn 1844 – in jiermannich? – te Nijegea;
x Tytsjerksteradiel 9-6-1838, 32 en 22 en jier,
19 Liekeltje Hendriks de Jong * De Pein 12-2-1816 † dêr 30-12-1890, 74 jier; NH; by trouwen faam te Nijegea; oant har ferstjerren boerinne yn ’e Pein

§ Eigen lânbesit lûkt
Hindrik keapet ferskate stikken lân, ûnder oaren
op 23-1-1841 healân te Eastermar; keapsom: f 206,00; notaris: Gerrit Wilhelmij te Burgum; Repertoire: 012030
op 11-1-1865 lân yn ’e Tike; keapsom: f 435,00; notaris: Eilard Jacobus Attema te Drachten; Repertoire: 032103
-op 29-9-1883 lân te Nijegea; keapsom: f 1227,00; notaris: Eilard Jacobus Attema te Drachten; Repertoire: 032103
op 14-2-1884 twa stikken boulân yn ’e Pein; keapsom: f 1168,00; notaris: Nicolaas Sickler te Burgum; Repertoire: 012085.

20 Jan Edzes de Haan * ûnder Koaten by Koatstertille 3-12-1800 ~ dêr 12-12-1800 † De Harkema-De Pein 10-12-1880, 69 jier; 10-12-1880; by trouwen en oant syn ferstjerren arbeider yn ’e Harkema-De Pein; yn 1869 te Droegeham;
x Achtkarspelen 5-1-1833, 22 en 21 jier,
21 Dieuwke Fokkes Veenstra * Wâlterswâld 27-1-1811 ~ dêr 17-2-1811 † De Harkema-De Pein 23-4-1892, 81 jier; by trouwen arbeidster te Surhuzum; yn 1860, ’66, ’68 idem yn ’e Harkema-De Pein; yn 1882 dêr sûnder berop; yn 1888 arbeidster te Droegeham; Dieuwke kin net skriuwe

22 Geert Reinders Jongsma * De Pein 12-2-1804 † Sumar 31-5-1870; NH; by trouwen arbeider te Nijegea; arbeider yn ’e Pein; sûnt 1840 te Sumar (nr 138);
x 2 Smellingerlân 10-5-1851, 40 en 47 jier, Hendrikje KLazes Offringa * De Pein 11-1-1810 † Sumar 27-2-1879; by trouwen faam te Nijegea; Hinke kin by har trouwen net skriuwe; dr fan Klaas Eites Offringa; Mr timmerman te Aldegea (Sm.), en Bregtje Alles (postúm: Glas). Sjoch: Genealogy Offringa VIII.5
x 1 Tytsjerksteradiel 15-11-1828, 25 en 22 jier,
23 Trijntje Tjeerds Hiddema * Sumar omstrings 1806 † De Pein 11-9-1848, 42 jier; NH; by trouwen en dêrnei arbeidster te Sumar

24 Jelle Martens van Kalsbeek (Jelle nimt de fan fan syn mem oer; hy ûndertekenet syn trou-akte mei Van Kalsbeek, letter meast: Kalsbeek) ~ Aldeboarn 17-3-1771 † Bûtenpost 21-10-1858, 87 jier; NH; by trouwen yn 1821 brandersfeint te Bûtenpost; timmerman te Kollum; yn 1855, ’58 wenje Jelle en Elske sûnder berop te Bûtenpost; Jelle ferklearret by it trouwen fan syn soan Marten yn 1855 dat er net skriuwe kin, by syn eigen houlik yn 1821 tekenet er wol – en ek noch feardich, sa te sjen – ferleard of ferlegen?
x 1 omstrings 1800 Dieuwke Feddes de Mol ~ Burgum 19-11-1766 † Kollum 7-7-1819; winkelfrou te Kollum; dr fan Fedde Jelles de Mol en Aukjen Sakes
x 2 Achtkarspelen 13-5-1821, 50 en 24 jier,
25 Elske Pyters Sikkema * Burum 16-8-1796 † Bûtenpost 28-11-1870, 74 jier; NH; arbeidster te Bûtenpost; Elske kin net skriuwe

26 Kornelis Arjens Poelstra * Kollum 11-1-1801 † stjerdatum net fûn, libbet noch by it fertigen fan yn frou; by trouwen arbeider te Kollum, dêrnei arbeider en preamskipper yn Frysk Stroobos (nr 22); by de mânske húshâlding fan Knillis en Martsje wenje ek troude bern en bernsbern yn;
x Kollumersweach 10-5-1823, 22 en 20 jier,
27 Martzen Jelles de Boer (ek: Martje) * De Rottefalle 24-2-1803 † ‘Friesch Stroobos’ 3-3-1884, 81 jier; NH; arbeidster te Frysk Stroobos, by fertsjerren dêr sûnder berop; Martzen tekenet har trou-akte wol, mar ferklearret letter by houliken fan har bern dat hja it skriuwen net leard hat

28 Eelze Eelzes Postma (ek: Else Elses) * Burum 14-12-1791 † Surhústerfean 17-4-1853, 61 jier; by trouwen arbeider yn ’e Harkema-De Pein; yn 1816, ’32 winkelman te Surhústerfean; yn 1823, ’26, ’29 dêr ynlâns kreamer; yn 1831 dêr keapman; yn maaie 1845 dêr arbeider; yn desimber 1845, ’51 dêr taper; by syn ferstjerren dêr arbeider; yn 1829 diaken te Surhústerfean;
x Achtkarspelen 25-1-1816, beide 24 jier,
29 Johanna Franses van der Veen * Stiensgea 7-5-1791 † Surhústerfean  18-7-1865, 74 jier; by trouwen huoddemakster te Stiensgea; yn 1831 keapfrou te Surhústerfean; yn 1845 dêr taperske; yn 1861 dêr sûnder berop
Ælse skriuwt himsels yn 1816: Eelse Eelses Posma en Jehanne: J.F. van der Veen; yn 1845 is it: E.E. Postma: Jehanne skriuwt dan: J. Franses, sûnder Van der Veen. In ‘skriuwnoarm’ steure se har net oan.

Ælse keapet op 2-4-1817 in hûs te Surhústerfean, nr 151, fan Jacob Pieters Bekkema te Surhústerfean; keapsom: f 151,00; notaris: Lodewijk Meeth te Stiensgesa; Repertoire: 006005;
Ælse hat op 23-6-1829 in skuld fan f 500,00 by Wybren Tjerks Poppinga te Surhústerfean; notaris: Meindert de Vries te Stiensgea; Repertoire: 006034;
op 2-2-1829 stiet er foar f 500,00 yn ’t kryt by Willem en Antoni Deknatel te Surhústerfean; boarch is syn skoanheit Frâns Ædes van der Veen te Stiensgea; deselde notaris;
Ælse ferkeapet op 21-10-1835 in hûs mei hiem en in stik greide oan Antoni Deknatel te Surhústerfean; keapsom: f 1116,00; notaris: Meidert de Vries te Stiensgea

30 Hendrik Theunis Rinsema (ek: Rinsma, Rinzema) * Koaten 15-6-1800 † Droegeham 10-8-1872, 72 jier; KG; by earste boask ‘buiten bedrijf’ te Droegeham; yn 1823, ’25, ’27 dêr ‘vleesschhouwer’ = slachter; yn 1831, ’34 dêr feanbaas; yn 1844 dêr boer, yn 1851 dêr op’e nij feanbaas, yn 1854 dêr wer boer; yn 1864 dêr komelker;
x 2 Achtkarspelen 12-3-1836, 35 en 22 jier, Fintje Jelles Haag * Augsbuert 17-12-1813 † Droegeham 27-12-1890, 77 jier; KG; dr fan Jelle Willems Haag, yn 1813 skoalmaster te Augsbuert, en Trijntje Heertses; Fintsje is by trouwen faam te Droegeham, dêrnei dêr boerinne, feanbaaske en komelkerske, yn 1885 dêr sûnder berop;
x 1 Achtkarspelen 4-11-1820, 20 en 19 jier,
31 Tietje Andries Henstra * De Harkema 10-3-1801 † Droegeham 16-3-1834, 33 jier; by trouwen ‘zonder bedrijf’ yn ’e Harkema-De Pein, by ferstjerren idem te Droegeham; NH

Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Hindrik Teunis Rinsema en Tytsje Andries Henstra:
-Hendrik, Tietje, Teunis Lefferts Rinzema, Aantje Hendriks, Andries Hendriks Henstra. Andrys hat in tige swierige hân fan skriuwen.
Hindrik wikselet fan skriuwize yn syn fan, bygelyks: Rinsema (1820, ’23, ’27), Rinsma (1845) en Rinzema (1825, ’31, ’34, ’51), der sit sa’t skynt gjin patroan
yn.

Jehannes en Fintsje ferkeapje op 25-11-1865 twa stikken lân te Stroobos oan Lammert Sytzes van der Wal te Stroobos; keapsom: 5273,00; notaris: Christiaan Houdijn Beekhuis te Bûtenpost; Repertoire: 024073;
Fintsje keapet op 3-12-1872 in 10/14 part fan in hûs en skuorre en twa stikken greide en boulân te Droegeham fan Geert Sipkes Zijlstra te Stiensgea; keapsom: f 4128,00; notaris: Nicolaas Sickler te Stiensgea; Repertoire: 006059;
Fintsje keapet op 25-4-1877 in 1/14 part yn boulân en greide te Droegeham fan har soan Anne Hendriks Rinzema te Droegeham; keapsom: 350,00; keapsom: f 350,00; deselde notaris; Repertoire: 006059;
Fintsje ferkeapet op 3-12-1882
-in hûs, skuorre, tún en hôf te Droegeham oan Andries Jans de Haan te Eastrum; keapsom: f 911;
-in perseel boulân te Droegeham oan Jan Feddes de Vries te Droegeham; keapsom: 1001,00
-de helte fan in stik boulân oan Harm Pieters Bos te Koaten; keapsom: f 1359,00
-twa kear in fjirde part yn stikken boulân oan Klaas Douwes Douma en Durk Sipkes Hoeksma, beide te Koaten; notaris: Johannes Hendrik Sickler te Stiensgea; Repertoire: 006076
.

32 Pytter Gerbens Sikkema * Oentsjerk 9-7-1755 ~ dêr 15-2-1755 † Burgum 8-8-1813, 58 jier; boer te Burgum, yn 1811 dêr oan ’e Nijstêd;
x Burgum 11-5-1783
33 Engeltje Alberts * Feanwâldsterwâl omstrings 1760 † Burgum 2-1-1805; boerinne te Burgum

§ Piter betinkt syn pake yn Sikkema
Piter nimt yn 1811 de namme Sikkema oan foar himsels en syn bern Grytsje (en har dochter Maaike), Albert, Sikke, Knillis, Wypkjen en Elias.
Opmerklik is dat er dêrby it patronym fan syn pake Gerben Sikkes foar kar nimt en net dat fan syn heit.

Voor Baljuw benevens het Gemeente Bestuur van het District Tietjerk`-
steradeel, waarnemende de functien van Maire der Gemeente, van
Bergum canton Bergum, Arrondissement
Leeuwarden, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde
Pytter Gerbens
wonende te Bergum heeft dezelfe verklaart dat hij
aanneemt den naam van Sikkema
voor Familie-naam en dat hij heeft de Navolgende Kinds en Kinds
kinderen te weten Grijttje oud 26 Jaar te Tietjerk, Albert
oud 21 Jaaren te Bergum, Sikke oud 19 jaar te Dragten, Cornelis oud 17 jaar te
Bergum, Wijpkjen oud 13 jaar als. Elijas oud 8 Jaar mede aldaar
en Maaijke oud 1/4 Jaar dogter van Grijttje
en heeft deze met onze President en Secretaris Vertekend den 27 December 1811.

34 Jouke Petrus Bosma * Sumar 30-1-1760 ~ 7-8-1760 † Sumar 27-1-1838, 77 jier, hûsnr 33; NH; boer te Sumar;
x Sumar 13-1-1799
35 Gertje Andries Haarsma (ek: Geertje) * omstrings 1777 † 17-2-1853, 76 jier; NH; boerinne te Sumar; by ferstjerren dêr sûnder berop

§ Haarsma of Haasma?
Geartsje tekenet gewoanwei Haarsma (1819 en fierder), mar yn 1829, ’31, ’35 Haasma, en ’36 noch koarter om ’e hoeke: Haasm – dat sil in skriuwfersin wêze. Goed besjoen en oanfield: neffens útspraak is de r hjir stom.
Jouke tekenet hast konsekwint bosma sûnder haadletter en Jouke mei in y.
Skriuwe komt net op ’t earste plak.

§ Rekket húsman út ’e moade? Ja!
Jouke Petrus Bosma Geartsje Andrys Haarsma buorkje har libbenlang te Sumar yn ’e earste helte fan ’e 19e iu.

Yn 1819 wurde hja ‘huislieden’ neamd en Jouke stiet yn ’t begjin fan 1800 as ‘huisman’ te boek (1812, ’17, ’22, ’26, ’29). Mar sûnt omstrings 1830 is it ‘landbouwer’ (1831, ’35).
Rekket de âlde beneaming ‘húsman’ yn dy tiid hjirre út ’e moade? Grif, mar dat beslacht in langer tiidrek. Sa wurdt Jehannes Hedzers Heddema (nr 36, hjirûnder), boer te Sumar, yn 1830 húsman neamd, en al yn 1815 ‘landbouwer’, dat lêste allyksa yn 1833, ’37, ’38, en ’40.

Geartsje en Gjalt Andrys Haarsma ferkeapje op 20-7-1820 boulân te Sumar oan Ruurd Andries Haarsma te Sumar; keapsom: f 500,00; notaris: Gerrit Wilhelmij te Butgum; Repertoire: 12030
Jouke en Geartsje keapje op deselde dei fan Gjalt Andries Haarsma te Sumar greide en miedlân te Sumar en Garyp; keapsom: f 1000,00; deselde notaris;
se keapje op 13-12-1823 in hûs mei skuorren en hôf te Sumar (nr 32) fan Evitia Titia van Sminia te Ljouwert; eapsom: f 750,00; selde notaris.

36 Johannes Hedzers Heddema * Sumar 24-7-1760 ~ dêr 17-8-1760 † dêr 13-12-1845, 85 jier; boer te Sumar; by ferstjerren dêr sûnder berop; tsjerkfâd, yn 1814 dêr diaken;
x 1 13-5-1792 Ybeltje Gerrits ~ Eastrum-Eastermar 17-10-1762; dr fan Gerrit Sytses en Anske Alles;
x 2 Sumar 10-7-1803, beide fan Sumar
37 Grietje Hendriks Houwink * Sumar omstrings 1777 † Sumar 18-3-1853 76 jier; boerinne te Sumar, letter dêr ek komelkerske; by ferstjerren dêr sûnder berop

Skulden
Jehannes en Gryt hawwe op 1-11-1825 in skuld fan f 900,00 by Koenraad Rreeling te Eastermar; notaris: Karst Jans van der Veen te Drachten; Repertoire: 032056;
Jehannes hat op 16-6-1834 in skuld fan f 150,00 by Gerrit Wilhelmij; notaris: Paulus Marius Beuckens Braunius te Burgum; Repertoire: 014009;
Jehannes en Gryt ha op 22-11-134 in skuld fan f 300,00 by Pieter Arjens Schaafsma te Eastermar; notaris: Gerrit Wilhelmij; Repertoire: 012030;
Jehannes en Gryt ha op 21-6-1834 in skuld by notaris Adrianus Alma te Burgum; notaris: Walle Tromp te Burgum; Repertoire: 012068.

Keap en ferkeap
Jehannes en Gryt keapje op 8-11-1824 fan Sybe Oenes Hoekstra te Tytsjerk en oaren in hûs (nr 72) mei skuorre, hiem en hôf, bou- en miedlân, greide en in bosk te Sumar; notaris: Gerrit Wilhelmij; Repertoire: 012030;
Jehannes keapet op 3-1-1825 miedlân en petlân te Sumar fan Johannes Rienks van Warners te Eastermar; keapsom: f 500,00; notaris: Gerrit Wilhelmij te Brgum; Repertoire: 012030;
Jehannes keapet op 29-12-1841 in hûs te Sumar fan Uitzen Alberts Zuidstra te Sumar; keapsom: f 300,00; notaris: Adrianus Alma te Burgum; Repertoire: 013037;
Jehannes besit yn 1832:

perseel nr 27Greide26440 kante meterklasse belesting 4
140Heide58301
388Greide18040
Hâldfêsten Kadaster Eastermar

Jehannes syn neillittenskip bestiet ûnder oaren út fêstichheden te Sumar en Garyp; wearde: f 5370,00; notaris: Adrianus Alma te Burgum; Repertoire: 013037;
Gryt keapet fan ’e erfgenamten op 19-3-1846 in perseel greide; keapsom: 615,00; selde notaris;
De erfgenamten fan Jehannes ferkeapje op 30-3-1846 in hûs en lân te Sumar en Garyp oan Rein Johannes Heddema te Koartehimmen; keapsom: f 825,00; selde notaris
;
Gryt ferkeapet op 8-5-1847 in perseel boulân te Sumar oan Wytske Hendriks Houwink, te Sumar widdo fan Evert Lykles Lyklema; kapsom: f 1000,00; selde notaris;
Gryt ferkeapet op 23-4-1849 in perseel boulân oan har soan Hendrik Johannes Heddema; keapsom: f 250,00; selde notaris.

Hendrik Hendriks de Jong * Droegeham 9-5-1774 † 23-12-1851; NH; boer yn ’e Smellinger De Pein (hûsnr 3), yn 1824, ’29 neamd húsman;
x
39 Jitske Lykeles Liekelama (ek: Lieklema) * De Pein 29-8-1778 † dêr 24-3-1823 NH; Jitske kin net skriuwe

40 Edze Egberts de Haan * Kollumersweach omstrings 1788 † De Harkema-De Pein 7-8-1848, 60 jier; yn 1813 arbeider te Droegeham, yn 1822, ’44 en by syn ferstjerren idem yn ’e Harkema-De Pein;
x Droegeham 28-5-1809
41 Aaltje Jans Kroonmeijer (ek: Kronemeijer; Aatsje tekenet sels yn 1833: Kroonmeijer) * Droegeham omstrings 1778 † De Harkema-De Pein 29-12-1853, 75 jier; arbeidster yn ’e Harkema, by ferstjerren dêr sûnder berop
Edze keapet op 17-4-1815 in stik hede te Droegeham fan Hans Jans Nieuwhuis; keapsom: f 30,00; notaris: Jan Romein te Bûtenpost; Repertoire: 024032;
Aaltsje ferkeapet op 8-5-1852 twa stikken boulân te Droegeham oan har soan Jan Edzes de Haan en oan Hendrik Klazes Helder, beide yn ’e Harkema; notaris: Meindert de Vries te Stiensgea; Repertoire: 006034

Skriuwe noch net húsriem
Edze tekenet yn 1822 de berte-akte fan syn dochter Tryntsje en hy en Aaltsje tekenje yn 1833 ek de trou-akte fan soan Jan, mar by Aaltsje har boaskjen yn 1844 ferklearje beide dat se gjin skriuwen leard ha.


42 Fokke Wybrens Feenstra (ek: Van der Meulen); yn 1833 arbeider te Surhuzum; Fokke kin net skriuwe
x
43 Jelske Sikkes Haalsma; (yn trou-akte fan har dochter Dieuwke yn 1833 neamd: Jeske); yn 1833 arbeidster te Surhuzum; Jelske kin net skriuwe

44 Reinder Tjeerds Jongsma * Sumar omstrings 1758 † dêr 5-6-1834, 76 jier; arbeider, yn 1786, ’94 te Sumar, yn 1803 te Nijegea, yn 1806, ’10 yn ’e Pein;
x Sumar 20-5-1781
45 Antje Hendriks Houwink * omstrings 1761 † Nijegea 30-7-1827, 66 jier

46 Tjeerd Geerts Hiddema * Sumar omstrings 1743 † dêr 5-5-1823, 80 jier; boer te Sumar;
x Sumar 24-5-1788
47 Janke Wytses Herder * Nijegea omstrings 1763 † Sumar 26-2-1839, 76 jier

48 Marten Jelles ~ Aldeboarn 6-5-1738 † dêr 4-9-1805, 67 jier, ferongelukke te Westermar ûnder De Jouwer; Mr timmerman te Aldeboarn
x
49 Antje Gatses van Kalsbeek ~ Aldeboarn 23-3-1749 dêr 3-8-1806, 57 jier

50 Pieter Jacobs Sikkema ~ Burum 14-5-1752 † ûnder Burum 31-12-1809, 58 jier; arbeider ûnder Burum;
x Burum 14-7-1782
51 Welmoed Baukes ~ Fisflyt 20-9-1755 † ûnder Burgum 18-11-1820, 66 jier; arbeidster ûnder Burum

52 Arjen Cornelis Poelstra * Lutjegast 16-8-1755 † Kollum 24-2-1830, 82 jier; boer ûnder Kollum;
x Kollum 19-5-1793, 37 en 26 jier,
53 Grietje Dates Westra * Westergeast 7-9-1766 † Kollum 13-3-1850, 88 jier; boerinne ûnder Kollum

54 Jelles Jeens de Boer; skûtmakker te Stroobos
x
55 Reintje Jans Postma; skûtmakkerske te Stroobos

56 Else Elses (postúm: Postma) ~ Burum 15-6-1742 † 30-1-1792
x Burum 29-7-1781
57 Antje Tækes Wiersma * Ingwierrum omstrings 1756 † Bouwekleaster, De Harkema-De Pein 14-12-1838, 82 jier; boerinne op Bouwekleaster ûnder Droegeham en De Harkema-De Pein oant har ferstjerren mei 82 jier;
Antsje x 2 Anne Jacobs Kloosterman * Stiensgea 28-12-1772/’74 † Bouwekleaster 14-2-1842, 68 jier; boer op Bouwekleaster; by ferstjerren dêr komelker; sn fan Jacob Annes en Grietje Baukes;
Anne x 2 Achtkarspelen 22-8-1842, 65 en 34 jier, Janke Jans Wijma * Stiensgea; by trouwen faam yn ’e Harkema-De Pein; dr fan Jan Ritskes Wijma en Trijntje Gosses Wijma, arbeiders te Stiensgea
Anne ferkeapet op 17-4-1839 sate en lân ûnder De Harkema-De Pein en Stiensgea; keapsom: f 7913; notaris: Jan Romein te Bûtenpost; Repertoire: 024032
Sjoch: Wytse Tjoelker, Postma, Eelze Eelzes

58 Frans Ædes van der Veen; yn 1816 skipper te Stiensgea
x
59 Imke Jacobs

60 Teunis Lefferts Rinzema (ek: Rinsma, tekenet yn 1820 sels: Rinzema) * Bolswert 25-9-1770 † Droegeham 7-1-1856, 85 jier; yn 1820 keapman te Droegeham
x Twizel 10-8-1794
61 Aantje Hendriks Jager (ek: Antje, se skriuwt yn 1820 sels: Aantje) * Eastrum omstrings 1771 † Droegeham 7-1-1856, 85 jier

62 Andries Hylkes Henstra; boer yn ’e Harkema-De Pein; yn 1834 dêr rintenier;
x
63 Ynske Willems

64 Gerben Sikkes ~ Gytsjerk 29-4-1731 † Tytsjerk 20-11-1800; boer te Tytsjerk; wennet yn 1775 te Deinum; yn 1780 kastlein te Ljouwert;
broer fan Johannes Sikkes de Vries II 236;
x 2 Deinum 26-3-1775, hy fan Deinum, sy fan Ljouwert, Grietje Aukes van der Sluis † Ljouwert -8-1810, 84 jier, [] dêr 28-8-1810; wennet mooglik yn 1808 te Ljouwert oan ’e Keizersgreft NS, Wyk C116;
Gryt fiert har achternamme al by har trouwen yn 1775;
x 1 Gytsjerk 26-1-1755
65 Grietje Pieters ~ Gytsjerk 24-6-1735 † foar 1766/’75

66 Albert Cornelis * Feanwâlden omstrings 1730 † Hurdegaryp omstrings 1782
x Burgum 20-12-1755
67 Wypkje Elias ~ Garyp 27-3-1729

68 Petrus Jelkes ~ Suwâld 2-11-1721 † Garyp 26-3-1802, 81 jier;
x Sumar 21-5-1752, beide fan Sumar
69 Antie Aerns ~ Sumar 17-3-1726 † Garyp 6-10-1780, 54 jier

74=90 Hendrik Geerts Houwink * De Tike omstrings 1738 † Sumar omstrings 1795; boer te Sumar;
x Sumar 14-9-1760
73=91 Hiltje Harts * Sumar omstrings 1741 ~ dêr 2-4-1741 † dêr 19-1-1814, 72 jier, hûsnr 21; oant har ferstjerren boerinne te Sumar

88 Tjeerd Paulus * Sumar 29-9-1732 † dêr 2-6-1799, 66 jier; boer te Sumar;
x Sumar 18-5-1755
89 Minke Meinke Reinders * Nijegea 5-1-1733 † Sumar 25-12-1833, 100 jier

90=74 Hendrik Geerts Houwink * De Tike omstrings 1738 † Sumar omstrings 1795; boer te Sumar;
x Sumar 14-9-1760
91=73 Hiltje Harts * Sumar omstrings 1741 ~ dêr 2-4-1741 † dêr 19-1-1814, 72 jier, hûsnr 21; oant har ferstjerren boerinne te Sumar

96 Jelle Ames
x
97 Ymkje Fokkes

98 Gatse Willems van Kalsbeek ~ Aldeboarn 24-5-1716 † dêr-12-1779; húsman en keapman; yn 1776 eigner-bewenner fan syn âldershûs;
x Aldeboarn 24-1-1745
99 Akke Dirkx * Nes, Utingeradiel, ~ dêr 25-10-1711 † -12-1790

100 Jacob Falks * Rugeweerd ûnder Gryptsjerk, Westerkertier, Grinslân;
x
101 Betske Elses Siccama (ek: Sikkema) * Burum 20-10-1720 † Mûntsjesyl nei 1761
Fan Betske har broer Louw Elses Siccama stamt de skriuwster Simke Kloosterman ôf.

102 Bauke Iwes (ek: IJwes, Eeuwes);
x Leek, Westerkertier, 10-8-1753
103 Tjeetske Derks (ek: Tjitske Dirks)

104 Cornelis Jans * Lutjegast 17-8-1710 † dêr omstrings 1757
x
105 Annigje Boelens

106 Date Dates * Kollum 30-1-1735 † omstrings 1778
x
107 Fokje Gaukes † 28-2-1815, 77 jier

112 Else Pijtters
x
113 Sytske Elses

114 Tækes Franses (ek: Theeke)
x
115 Baukje Thomas

128=472 Sikke Gerbens ~ Ryptsjerk 8-2-1702;
x Ryptsjerk 23-4-1730
129=217 Nieske Johannes (ek: Nies, Nyske) ~ Oentsjerk 13-2-1707, 14 dagen âld, † nei 1747

130 Pytter Gerbens ~ Gytsjerk 17-5-1696;
x
131 Eelkje Willems Siccama * Gytsjerk 30-9-1703 ~ dêr 24-6-1735 † dêr omstrings 1771

132 Cornelis Alberts
x
133 Engeltje Tysses

134 Elias Ludzers
x
135 Tjitske Melles

136 Jelke Lyckeles
x Bugum 27-11-1707
137 Fintje Jans † nei 18-11-1729

138 Aern Klazes (ek: Arend)
x
139 Sytske Joukes

176 Paulus Hiddes * Garyp 19-6-1701 † Sumar 1778
x Sumar 1778
177 Sjoukje Wytses * Garyp 4-1-1703 † Sumar 1742

178 Reynder Liepkes * Nijegea 1695 † dêr 1749
x
179 Froukje Wymers * Nijegea 1696 † dêr -6-1743

196 Willem Hanses van Calsbeek ~ Aldeboarn 3-1-1692 † tusken 1747 en 1768; keapman, skuonmakker en komelker;
x Aldeboarn omstrings 1770
197 Antie Gatses * Allingawier omstrings 1690 † Aldeboarn omstrings 1770

198 Dirk Hessels, te Nes, Utingeradiel
x
199 Antie Sioerds

202 Else Luwes Siccama (ek: Eise) * Burum omstrings 1671 † nei 1763; docht belidenis te Burum; rjochter en ûntfanger te Burum;
x Burum omstrings 1697
203 Bauckjen Johannes * Burum 1677 † dêr nei 1763 V Aldebarn omstrings 1770

208 Jan Hindricks
x Lutjegast 15-5-1707
209 Wybrich Cornelis * Gryptsjerk 10-7-1687 † Lutjegast 13-4-1720, 32 jier

212 Date Dates
x
213 Grytje Claeses

214 Gauke Jans

256=944 Gerben Pyters * omstrings 1660;
x Ryptsjerk 2-2-1690
257=945 Dieuke Sikkes ~ Ryptsjerk 8-2-1663

258 Johannes Wilts * Gytsjerk omstrings 1763 † Oentsjerk omstrings 1718
x
259=435 Jantjen Jurjens

260 Gerben Gaatses
x
261 Maeicke Ypts Meynsma

262 Willem Auckes ~ Oentsjerk-Gytsjerk-Wyns 20-3-1681; boer te Readtsjerk; dêr ûntfanger; Readtsjerk;
x Readtsjerk 18-5-1701
263 Tytje Cornelis Siccama * Readtsjerk 15-4-1680 ~ dêr 18-4-1680 † Gytsjerk omstrings 1735/’40

§ De pleatsen Grut en Lyts Siccama en de State Siccama te Readtsjerk
Willem Auckes en Tyt Knillis bebuorkje yn 1728 de pleatsen Grut Siccama en Lyts Siccama (stim 10 en 11) te Readtsjerk ûnder Aldtsjerk, eigner: Gelt Clases Reytsma.
Op 9-2-1733 ferkeapet Willem te Gytsjerk ‘een heerlijke en deftige zathe lands, bestaande in een grote sterk huyzinge met volle stem en 5 graven op het kerkhof’.
Willem en Tyt brûke te Readtsjerk allyksa in pleats dy’t yn eigendom is fan Michael Onuphrius baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
De pleatsen ha har namme ûntliend oan ’e Siccama State te Readtsjerk.

272 Jan Douwes
x
275 Trijn Jans

356 Liepke Annes Hoekstra * Nijegea 29-1-1671 † dêr 1744; hy fiert syn achternamme yn 1697 (Doopboek Nijegea-De Pein);
x
357 Dedtje Wymers * Nijegea 1668 † dêr 1748

392 Hanno Johannes van Calsbeek * Snits 1667 ~ Aldeboarn 11-10-1667 † Aldeboarn 11-10-1728; ; Mr skuonmakker te Aldeboarn; wennet 1716-1724 as eigner fan in hûs dêre op ’e Weaze, buert 16;
x 2 Aldeboarn 9-5-1711 Bottie Aukes * Aldeboarn [?] † Aldeboarn foar 1728
x1 Aleboarn 14-4-1689
393 Antie Oenties † Aldeboarn 19-5-1704

394 Gatse Douwes, te Allingawier
x
395 Sybrich Douwes

408 Luwe Eltzes Siccama (ek: Louw Elses Sickema) * Burum 1646 † dêr foar 1698; wurdt yn 1671 mearjierrich; 2-8-1676 mei syn frou lidmaat te Burum; einierd boer op Temmebosch 345, as opfolger fan syn skoanheit; yn 1727 binne syn bern eigners fan in ‘Sate  Landts in Uitterdijxter-kluft onder de klockslag van Kollum’; 1669, ’71, ’90 tsjerkfâd, 1682, ’83 rjochter en ûntfanger; hy komt yn 1686 foar yn it Register fan Omslaggen; erft de helte fan Kloosterzathe te Burum, nr 73;
x  omstrings 1665
409 Rinskje Rinses * Kollum omstrings 1650

410 Johannes Rinses

514=866 Sicke Clases * Ryptsjerk omstrings 1630
x
515=867 Rinske Tjitzes † Ryptsjerk -10-1695

516=868 Wilt Johannes ~ Eastermar 18-1-1643 † Burgum nei 1724
x 1 Burgum -5-1661 Jeltje Theunis
x 2 Burgum 1669
517=867 Sytske Willems * Burum omstrings 1648 † Burgum omstrings 1679

522 Aucke Pytters
x
523 Eelck Willems

526 Cornelis Jansz Siccama/Sicma * Readtsjerk omstrings 1646/’48 ~ dêr 21-3-1675 (op syn troudei, tagelyk mei syn wiif en twa bern) † dêr omstrings 1710; hierboer op Grut Siccama en op Lyts Siccama ûnder Readtsjerk en Aldtsjerk (stim 10 en 11); yn 1698 brûker fan stim 8 te Readtsjerk (eigner: Cicilia Susanna van Aylva); yn 1698 allyksa brûker fan stim 10 dêr (gearfûge mei stim 11; eigner: Jonker Johan Hendrik de Wolf); doarpsrjochter; ûntfanger en bijsitter (=wethâlder) fan Achtkarspelen; 1692-1698 diaken te Readtsjerk (op 1-1-1692 befestige yn ’t plak fan syn ferstoarne broer Jelle);
x Readtsjerk 21-3-1675, beide fan Readtsjerk
527 Auck Douwes * Burgum omstrings 1650 ~ Readtsjerk 21-3-1675 † Readtsjerk omstrings 1718

§ Siccama skipe fan Siccama state
Knillis neamt him grif Siccama nei de pleatsen dy’t er as hierboer ûnder Aldtserk en Readtsjerk bebuorket; hy ûntlient syn fan sadwaande net direkt oan it slachte Siccama, (sjoch nr 101).

712 Anne Wybes * omstrings 1630 † omstrings1696
x
713 Sytske Wisses * omstrings 1630 † omstrings 1705

714 Wymer Gerkes * Nijegea omstrings 1646 † dêr omstrings 1681
x
715 Grytje Wopkes * omstrings 1650 † Nijegea omstrings 1698

788 Johannes Rombartus van Calsbeek ~ Snits 1-5-1644 † Aldeboarn nei 1774; yn 1664 skoalmaster en organist te Snits; yn 166 idem te Aldeboarn; yn 1688 fanwegen dronkenskip as organist opfolge troch syn soan Rombartus, yn 1701 wer talitten ta it Nachtmiel; yn 1689 wennet er op ’e Suysstreek yn ’e Buorren;
x Snits 25-9-1664
789 Geeltje Hanzes * Snits [?]

808 Eeltze Jans Siccama (ek: Ælse) * Burum omstrings 1622 † foar 17-12-1663; wennet nei syn heites ferstjerren mei syn mem yn ’e Buorren te Burum, it stjerhûs beslacht fiif fakken mei in skuorre, se brûke 58 ½ pûnsmiet lân te Gerkeskleaster en 12 pm dêrby en 13 ½ pm eigen lân; Ælse is eigenerfd boer op ’e Rugeweard (erfskip fan syn pake Pieter Luwes Wiersma) en ferkeapet dêr lân op 18-4-1654;
x Grypstsjerk 28-10-1643
809 Bauckien Pytters Wiersma * Grypstsjerk omstrings 1627 † Burum 6-12-1663

810 Rinse Johannes

1028 Claes Sickes
x
1029 Antie Eelckedr

1030 Tietse Rinses

1032 Johannes Gercks * Eastermar † dêr 16-7-1674, 64 jier
x
1033 Nies Jans

1034 Willem Johannes
x
1035 Grytje Johannes

?1052 Jan Jansen Sickma/Sicma * omstrings 1620 † Readtsjerk omstrings 1667; hy en syn frou wenje 13-2-1639 te Ljouwert;
x
?1053? Auck Jelles (ek: Gelles)

1054 Douwe Syoerdts
x
1055 Tieth Aenes
of Abes?

1424 Wybe Drewis Dræuwes * De Pein omstrings 1597 † Nijegea omstrings 1665
x
1425 Jilsen Jans * De Pein omstrings 1583

1576 Rombartus Johannes van Calsbeek * Kampen omstrings 1620; 1641-’53 skoalmaster en organist te Snits; 3-2-1642 boarger fan Snits; hy wurdt tusken 1646 en 1654 fjouwer kear neamd fanwegen dronkenskip en fjochterij;
x Snits 10-12-1641
1577 Trijntje Hotzes * Snits [?]

1616 Jan Reynders Eysinga
* Burum omstrings 1597† dêr 31-5-1628;
x 1 omstrings 1585 Rinsck Wolters
x 2 Burum 1621
1617 Ath Eeltzes Siccama/Sijckema (ek: Atke) * Surhuzum omstrings 1607 † Burum, ‘in de Buyren’, 27-11-1641;
At x 2 omstrings 1628 Pieter Alberts Roda (ek: De Roo)* omstrings 1590 † Burum 4-7-1643

1618 Pieter Luwes Wiersma; eigenerfde op ’e Rugeweard

2848 Drewis Meints * De Pein omstrings 1550 † dêr omstrings 1615

3152 Johannes van Calsbeek * Hasselt omstrings 1593; 25-12-1629 lidmaat te Kampen;
x
3153 Sybilla Rommerts (ek: Fongers)

3352 Reynder Jeltes Eysinga

3354 Eelthye Wythys Sickema (ek: Eeltze) * Surhuzum omstrings 1550 of ’60 † Doezum foar 5-7-1621 (ferskynt dan foar it lêst op ’e Rjochtdei); eigenerfde te Surhuzum, lâneigner op Siccama State te Stiensgea; hy en syn frou keapje fêstichheden te Surhuzum (Proklamaasjeboek 10 en 17-06-1602, 17-03-1603, 21-05-1605); oant syn ferstjerren assessor (=wethâlder) fan Achtkarspelen, kommissaris fan it Rjocht (Recesboek 15-1-1598), rjochter en folmacht (Recesboek 02-05-1606, 12-05-1608 en 09-05-1615);
x Surhuzum omstrings 1585
3355 Ymme Pytters * omstrings 1558 † Doezum 2-2-1630

§ Siccama Sate te Stiensgea

Siccama State te Stiensgea, neffens in tekening fan J.J. Stellingwerff út 1723

6706 Wyt Ritsckes Sickema (ek: Widts, Wierd, Wierdts, Wierts, Wijdt, Wit; en: Sickama, Sijckema) * Stiensgea omstrings 1520 † Surhuzum omstrings 1576; omstrings 1545 eigenerfde op Siccama State te Stiensgea; yn 1543 eigner fan fean te Ophuzen ûnder Surhuzum

13.412 Rytscke Attes Sickema (ek: Siccama, Sickama, Sijckema) * Stiensgea omstrings 1480 † Surhuzum 1576 [?]; eigenerfde op Siccama State te Stiensgea; yn 1511 lâneigner te Surhuzum; yn 1543 dêr tsjerkfâd

26.824 Atte Harcozn Siccama
(ek: Athe, Ætte; en: Sickema, Sijckema)* Niehove 14-5-1469 † Stiensgea 1540; yn 1511 eigenerfd boer op Siccama State te Stiensgea; yn 1511 brûker fan 40 pûnsmiet te ‘Opeynd’ (Register fan Oanbring 1511)

53.648 Harco Attes Siccama * Niehove omstrings 1420/’30 † dêr foar 1511; wennet yn 1457 te Burum; yn 1458 eigenerfde op Siccamahuus te Niehove; yn 1482 eigenerfde op Siccama State te Stiensgea

107.296 Atte Harcozn Siccama * Niehove foar 1400 † dêr foar 1474; haadling op Siccamahuus te Niehove

214.592 Yvo Siccama; haadling op Siccamahuus te Niehove 

II KERTIERSTEAT FAN ’E BIOLOGISE FOARÂLDEN FAN ANNA DIEUWKE DE VRIES
Yn grien: de links nei de Sikkema-foarteam


1 Anna Dieuwke de Vries * Grins, sikehûs, 5-12-1945

2 N.N.
3 IJtje de Vries * Ysbrechtum 5-1-1927; Ytsje is neamd nei har muoike Ytje Sjoerds de Vries * Rinsumageast 18-9-1891;
Ytsje x Dirk Bootsma

6 Marten de Vries * Oentsjerk 5-12-1889; by trouwen arbeider te Oentsjerk;
x Tytsjerksteradiel 8-4-1916, 26 en 25 jier,
7 Jeltje de Vries * Rinsumageast 22-9-1890; by trouwen faam te Rinsumageast

12 Anne Hinnes de Vries * Oentsjerk 13-9-1847 † dêr 25-6-1902, 54 jier; NH, KG en G, letter wer NH; Anne is syn hiele libben arbeider te Oentsjerk (û.o. hûsnrs 119, 124 bûten, 109 BK, 199);
Anne wurdt op 9-9-1896 feroardiele ta in moanne gefangenisstraf fan wegen fertsjustering (Rol fan strafsaken, argyfnr 18-02, Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert, Tresoar ynvintarisnr 98, aktenr 1407)
Anne x 2 Tytsjerksteradiel 14-5-1898, 50 en 55 jier
Willemke Koolhaas * Ferwert 13-2-1843 † Oentsjerk 16-12-1934, 91 jier; G, letter NH; by har trouwen yn 1898 arbeidster te Hegebeintum; wurdt op 24-6-1898 út Hegebeintum oerskreaun nei Oentsjerk; Willemke kin net skriuwe; dr fan Thomas Willems Koolhaas en Attje Jacobs Roorda;
Willemke x 1 Jarig Klazes de Vries * Hegebeintum 6-8-1837 † dêr 14-1-1894, arbeider te Hegebeintum; sn fan Klaas Jans de Vries en Gerritje Jans Palma; Jarig x 1 Aaltje Hanzes Reuversma; Jarig x 2 Jantje Douwes de Walle;
x Tytsjerksteradiel 19-10-1867, 20 en 19 jier,
13 Grietje Gerhardus van der Beek * Jislum 10-12-1847 † Oentsjerk 18-3-1893, 45 jier; by trouwen en oant har ferstjerren arbeidster te Oentsjerk; Gryt kin net skriuwe

14 Sjoerd Jans de Vries * Rinsumageast 18-6-1853 † dêr 6-1-1934, 80 jier; NH; by trouwen yn 1877 arbeider te Rinsumageast, letter te Ikkerwâld en Rinsumageast, sûnt 1905 dêr ek skipper;
x 2 Dantumadiel 20-7-1901, 48 en 29 jier, Stijntje Jans Pranger * Feanwâlden 18-3-1872 † Driezum 22-2-1949, 76 jier; G; út dit houlik 6 bern; by har earste boask faam te Ikkerwâld, yn 1895 ynwenjend faam te Weidum, sûnt 28-10-1896 faam te Rinsumageast, by har twadde houlik dêr sûnder berop, dr fan Jan Gerkes Pranger, yn 1869 skipper te Rinsumageast, yn 1872, 1901 dêr keapman, en Trijntje Sapes Zijlstra; by dit twadde boask fan Sjoerd wurdt erkend Antje de Vries, berne krekt in moanne earder ‘uit de bruid te Rinsumageest geboren’;
Styntsje x 1 Dantumadiel 18-5-1898, 33 en 26 jier, Wybe Damstra * Moarmwâld 13-4-1865 † 1901; by trouwen arbeider te Moarmwâld; sn fan Lubbert Wybes Damstra, arbeider te Moarmwâld, en Aaltje Jans Haakma;
x 1 Dantumadiel 17-5-1877, 23 en 22 jier; út dit boask 11 bern;
15 Antje Dirks Boomsma * Burgum 4-10-1854 † Rinsumageast 27-5-1899, 44 jier; NH; ferfart op 8-6-1870 mei har heit-en-mem-en-dy út Burgum nei Ikkerwâld; by trouwen dêr sûnder berop; by ferstjerren idem te Rinsumageast

24 Hinne Douwes de Vries * Oentsjerk 22-9-1816 † Minnertsgea 30-10-1905, 89 jier; NH; by trouwen en dêrnei arbeider te Oentsjerk (nrs 102, 129); dêr keapman (nrs 125A, 130); yn 1902 en by ferstjerren dêr sûnder berop; Hinne kin net skriuwe;
x Ferwerteradiel 13-2-1843; út dit houlik 7 bern;
25 Aafke Martens Spinstra (ek: Spinder) * Droegeham 6-11-1817 † Oentsjerk 11-2-1894, 78 jier; NH; by trouwen en oant har ferstjerren – yn har 79ste – arbeidster te Oentsjerk; Afke kin net skriuwe

Mishanneling
Hinne, Afke en soan Douwe – troud 30-5-1863 mei Rinske Jehannes Regnerus, 20 en 27 jier alle trije arbeiders te Oentsjerk, moatte by de Arrondissemintsrjochtbank te Ljouwert foarkomme fanwegen mishanneling. Afke en Douwe wurde op 16-3-1864 feroardiele ta acht dagen finzenisstraf en it beteljen fan ’e proseskosten. Hinne wurdt frijsprutsen.
Afke en dochter Aaltsje – troud op 10-5-1865 mei Folkert Hylkes Visser, sy 17, hy 33 jier, arbeidster en arbeider te Oentsjerk – komme in jier letter foar fanwegen itselde. Afke krijt op 20-5-1865 in moanne finzenis en moat de kosten betelje, Aaltsje sil fjirtjin dagen sitte.

26 Gerhardus Pieters van der Beek
* Stiens 15-4-1811 † Jislum 10-4-1861, 50 jier; NH; by trouwen arbeider ûnder en te Jislum; sûnt omstrings 1849 oant syn ferstjerren dêr turfmjitter; Graddus kin by syn trouwen en yn 1835 en ’36 net skriuwe, yn 1838 hat er dat wol ûnder de knibbel (neffens de berte-akten fan syn bern);
x Ferwerteradiel 5-6-1834, 23 en 19 jier
27 Akke Gaatzes Tulp * Oentsjerk 6-2-1815 † dêr 12-2-1870, 55 jier; NH; by trouwen faam te Jannum; dêrnei dêr arbeidster; ferfart as widdo mei acht bern op 6-6-1864 nei Oentsjerk (nrs 67,99), dêr wer arbeidster, yn 1868 dêr sûnder berop, by ferstjerren noch wer arbeidster

28 Jan Pieters de Vries * Rinsumageast 24-6-1822 † dêr 23-12-1895, 73 jier; arbeider te Rinsumageast; Jan kin net skriuwe;
x Dantumadiel 11-3-1848, 25 en 28 jier,
29 Grietje Sjoerds Sjoerdsma * Ie 8-10-1819 † Rinsumageast 16-1-1871, 51 jier, hûsnr 126; by trouwen faam ûnder Rinsumageast, by ferstjerren sûnder berop; Gryt kin net skriuwe

30 Dirk Fokkes Boomsma
* Kollum 10-3-1823 † Rinsumageast 5-1-1908, 84 jier; NH; arbeider te Burgum (nrs 434, 312, 457); ferfart mei de húshâlding op 8-6-1870 nei Ikkerwâld; wennet yn 1871 yn ’e Westereen, yn 1872, ’75 te Kúkherne ûnder Ikkerwâld; yn 1877 te Ikkerwâld, yn 1889, ’93, ’94, ’99 arbeider te Rinsumageast; by ferstjerren sûnder berop;
x Tytsjerksteradiel 31-5-1851, 28 en 22 jier,
31 Jeltje Berends Staphorsius * Burgum 13-6-1828 † Rinsumageast 27-9-1907, 79 jier; NH; by trouwen faam te Burgum; letter har houlik troch arbeidster, by ferstjerren sûnder berop
Durk is geboaren fjouwer-en-in healjier foar it boaskjen fan syn heit en mem. By har trouwen yn 1827 wurdt it boike offisjeel ‘erkend’, tagelyk mei syn bruorke Brandt.
Jeltsje tekenet yn 1881: Staphorsis, mar oars tekenet hja: Staphorsius.

48 Douwe Franses de Vries * Aldtsjerk 6-2-1786 ~ dêr 28-5-1786 † Oentsjerk 2-9-1865; NH; arbeider te Gytsjerk, yn 1822 te Oentsjerk;
x omstrings 1805
49 Aaltje Jans Kroese (yn 1811 ynskreaun as Croese; yn in Notarieel Argyf yn 1820 wurdt hja ek sa neamd; inkeld ek: Kroeze) * Tytsjerk omstrings 1782 † Grins, wenjend te Oentsjerk, 21-8-1859, 77 jier; NH; arbeidster, sa no en dan ek neamd as sûnder berop; Aaltsje kin net skriuwe

§ Arbeiders ha wol wat
Douwe en Aaltsje stekke har yn ’e skuld en keapje en ferkeapje:
-se keapje op 24-2-1812 in hûs mei grûn te Oentsjerk fan Ype Regnerus Dantuma, troud mei Houkje Jelles van der Klinse te Oentsjerk; keapsom: f 630,00; notaris: Gerrit Wilhelmij te Burgum; Repertoire: 012030
-se ha op 25-10-1820 in skuld fan f 150,00 by Jurjen Hettes Wiersma te Gytsjerk; notaris: Gerrit Wilhelmij; Repertoire: 012030;
Aaltsje ferkeapet yn ’e mande mei [har heit of broer?] Jan Jans Kroese te Oentsjerk op 9-12-1826 in stik greide te Oentsjerk oan Aaltsje har man Douwe; keapsom: f 125,00; notaris: Jan Carel Kutsch te Ljouwert; Repertoire: 076096;
Douwe en Aaltsje keapje op 20-4-1831 in stik túngrûn te Oentsjerk fan Minke Lammerts Sikma, widdo fan Gerrit Jans Kroese; keapsom: f 60,00; notaris: Adrianus Alma te Burgum; Repertoire: 013037;
-se ferkeapje op 15-10-1832 in hûs te oentsjerk oan Pieter Gerks Sikma te Oentsjerk; keapsom: f 300,00; notaris: Adrianus Alma te Burgum; Repertoire: 013037
-se ferkeapje op 11-2-1841 in stik greide en boulân te Oentsjerk oan Sjoerd Hayes de Vries te Oentsjerk; keapsom: f 300,00; notaris: Adrianus Alma te Burgum; Repertoire: 013037;
-se ha op 11-2-1842 in skuld fan f 150,00 by Gerardus Jongsma te Rinsumageast;; notaris: Jan Carel Kutsch te Ljouwert; Repertoire: 076097;
-se ha op 12-12-1842 in skuld fan f 175,00 by Adrianus Eldering Ferf te Burgum; notaris: Walle Tromp te Burgum; Repertoire: 012068;

-se ha op 1-2-1847 in skuld by deselde notaris Alma fan f 200,00; notaris: Walle Tromp te Burgum; Repertoire: 012068;
deselden ferkeapje op 4-2-1847 perselen boulân en greide te Oentsjerk oan Liepke en Ate Johannes Fokkens te Oentsjerk; keapsom: f 500,00; notaris: Walle Tromp te Burgum; Repertoire: 012068.

50 Marten Pieters Spinder (tekenet sels yn 1824: Spender; ek: Spinstra, hy tekenet dan sels ek sa) * Droegeham 30-3-1770 ~ dêr 29-4-1770 † De Harkema-De Pein 23-3-1846, 75 jier; yn syn stjerakte stiet dat er net troud is, mar tagelyk dat er oanjûn is troch syn soan Pieter Martens Spinder; yn 1793, 1815, ’17, ’27 arbeider te Droegeham; yn 1820, ’24 idem yn ’e Harkema-De Pein;
x 1 Marrum 17-3-1793 Sijke Dirks * Marrum 18-5-1773 † dêr -12-1801, 28 jier;
x 2 Stiensgea 1815 [? houliksdatum noch net fûn]
51 Antje Jans van der Hoog (ek gauris neamd Hoogsteen, bygelyks by de berte fan Antsje yn 1815 en yn ’e trou-akte fan Afke yn 1853) * De Harkema-De Pein 23-1-1782 † dêr 24-5-1856, 74 jier; yn 1815 arbeidster te Droegeham en letteroan yn ’e Harkema, by ferstjerren dêr sûnder berop; Antsje kin net skriuwe;
Antsje x 1 Droegeham 6-9-1801, sy fan ’e Harkema-De Pein, hy fan Koaten, Kornelis Hayes * omstrings 1774 † Droegeham 17-12-1811, 32 jier; sn fan Haye Cornelis en Dieuwke Klazes.
Foar har boask mei Marten krijt Antsje in dochter Antje * Droegeham 5-11-1815, dy wurdt trije dagen letter oanjûn troch him en hy erkend dêrby dat er de heit fan it popke is.

52 Pieter Gerhardus van der Beek * Starum 18-9-1785 † Jislum 16-3-1858, 72 jier; NH; yn 1823, ’26, ’46 keapman te Jislum, yn 1834, ’52 dêr winkelman, yn 1857 dêr kreamer; Piter kin net skriuwe;
x Ferwert 20-5-1810, 24 en 20 jier,
53 Grietje Tjipkes Dijkstra * Ferwert omstrings 1790 † Jislum 6-2-1858, 68 jier, hûsnr 19; NH; by trouwen en ferstjerren sûnder berop te Jislum; Grytsje kin net skriuwe

54 Gaatze Rinses Tulp * Oentsjerk-Gytsjerk-Wyns 8-10-1784 ~ dêr 10-11-1793 † Gytsjerk 27-3-1852, 69 jier; NH; arbeider, yn 1811, ’12 te Oentsjerk, yn 1813 idem te Aldtsjerk, yn 1817 te Gytsjerk, oant syn ferstjerren; Gaatse kin net skriuwe;
x Oentsjerk 7-11-1812, 28 en 19 jier,
55 Trijntje Sjoerds Prins * Ælsum 21-12-1792 ~ dêr 17-2-1793 † Burdaard 18-11-1869, 76 jier, hûsnr 37; NH; arbeidster te Gytsjerk, by ferstjerren sûnder berop te Burdaard; Tryntsje kin net skriuwe

56 Pieter Klazes de Vries * Kúkherne 30-4-1782 † Rinsumageast 10-5-1832, 50 jier, hûsnr 96; arbeider te Rinsumageast;
x
57 Ytje Jans Zwanenburg (ek: Swanenburg) * Rinsumageast 14-12-1789 † dêr 23-5-1852, 63 jier, , wennet yn 1827 oan it Galgeheech te Rinsumageast; yn 1841 arbeidster te Rinsumageast, yn 1848 dêr ’daglonersche’, by ferstjerren dêr sûnder berop; Ytsje kin net skriuwe;
Ytsje ferkeapet op 13-12-1815 yn ’e mande mei Ruurd Roorda in hûs en herberch te Rinsumageast oan Hendrik Bersma, wolkammer te Holwert; opbringst: f 845,00; notaris: Gerrit Rinses Voormeulen te Rinsumageast; Repertoire: 114010; aktenrs 00260

58 Sjoerd Pybes Sjoerdsma * Ie 6-2-1798 † dêr 23-12-1895, 73 jier;, hûsnr 91; by trouwen yn 1819 arbeider te Raard, Raarderhim; dêrnei oant syn ferstjerren idem te Ie, en hy wurdt yn 1841 dêr neamd as gernier;
x 2 Eastdongeradiel 9-9-1843, 45 en 29 jier, Grietje Syberens de Jong * Moarre 27-2-1814 † Ie 5-5-1860, 46 jier; by trouwen faam te Ie; dêrnei dêr arbeidster; Grytsje kin net skriuwe; dr fan Sybren Sjoerds de Jong, yn 1843 skipper te Ænjum, en Jantje Gjolts de Graaf;
x Raarderhim 13-5-1819, beide 30 jier,
59 Aaltje Sikkes Sikkema * Oentsjerk 5-10-1788 † 26-7-1841, 52 jier; by trouwen boerefaam te Raard, Raarderhim; Aaltsje kin net skriuwe

60 Fokke Dirks Boomsma * De Lemmer 17-9-1798 † 24-10-1881, 83 jier; NH; kleanmakker, yn 1825, ’27, ’38 te Feanwâlden, yn 1825, ’45, ’59 te Burgum (nr 415), yn 1833, ’34, ’38, ’49, ’56 te Hurdegaryp, omstrings 1875 idem op ’e Burgumerhede; neitiid wer te Burgum oant syn ferstjerren mei 83 jier;
x Dantumadiel 26-8-1827, 28 en 27 jier.
61 Antje Brands Wynga * Kollum 17-6-1800 ~ dêr 20-7-1800 † 21-1-1890, 89 jier; yn 1823 en by trouwen arbeidster te Feanwâlden; yn 1825 by de berte fan har soantsje Brandt dêr ‘buiten bedrijf’; letter ynlâns kreamerske; Antsje kin net skriuwe, se wurdt yn it Befolkingsregister by de ynskriuwing fan har soan Dirk yn 1823 oantsjut as: Winius; by de berte fan har soan Brandt as: Wijnstra; yn it Register fan Burgumerhede 1880-1879 as Wijngaarden; oare farianten binnen dit bestek: Winia en Wijnja

§ Twa eigen bern ‘terstond’ ‘erkend’
Foar har trouwen yn 1827 ha Antsje en Fokke al twa jonges krigen, Durk en Brand,

Se ‘erkenne’ dy ‘terstond’ mei har trouwen.
Durk is geboaren fjouwer-en-in healjier foar it boaskjen fan syn heit en mem; hy wurdt oanjûn troch Gerhardiena de Leeuw, kreamheinster te Kollum. Syn bruorke Brandt, berne op 2 april 1825, wurdt troch syn heit oanjûn.
Fokke tekenet akten mei F. Boomsma, sûnder it patronym fan syn heit; dat is yn dy tiid yn dat fermidden gjin wenst: in frijgefochten hâlding fan in heedtsjer?

Ut de trou-akte:
En hebben de voorschreven gehuwden terstond daarop verklaard
dat van hen twee kinderen zijn geboren, zijnde het eerste op het
Register van den Burgerlijken Stand der Grietenij Kollumerland en
Nieuw Kruisland van den negenden der maand Maart des jaars
achttienhondrd drie en twintig onder den naam van Dirk, en
het tweede op het Register van en Burgerlijken Stand dezer Grietenij
van den tweede der maand April des jaars achttienhonderd vijf en
twintig onder den naam van Brandt ingeschreven welke zij voor
hunne zoons erkennen.

62 Berend Jelles Staphorsius * Burgum 10-3-1780 ~ dêr 16-4-1780 † Burgum 26-6-1849, 69 jier; NH; arbeider te Burgum;
x 1 Burgum 17-5-1807, 27 en 33 jier, Antje Klazes Mijkes * Burgum † dêr 20-11-1814, 39 jier; dr fan Klaas Klazes Mijkes en Sytske Sjoerds;
x 2 Tytsjerksteradiel 11-5-1822, 42 en 34 jier,
63 Antje Annes Postma * Beetstersweach 15-9-1788 ~ dêr 15-10-1788 † 15-4-1844, 55 jier; by trouwen faam te Burgum

96 Frans Fransen * Ryptsjerk omstrings 1749 ~ Burgum 5-5-1752
x Ryptsjerk 5-4-1772
97 Akke Sjoerts ~ Oentsjerk 31-8-1749
Akke x 2 Marten Klaases

98 Jan Jans Croese * Oentsjerk juny 1756, sawat 6 wike nei maaie ~ dêr, op belidenis, 27-11-1791 † dêr 24-9-1826, 70 jier; skipper en feanbaas en ‘maître de tourbière’ = moerasmaster, brûker fan hede te Oentsjerk (1776 op nr. 18 (ynwenjend), 1777 ferhuzet Jan nei nr 11, yn 1781 nei nr 69, yn 1787 nei nr 33, y sit dêr noch yn 1805); yn 1795 yn ’e Flokherne;
x Oentsjerk 25-8-1776, hy fan Oentsjerk, sy fan Wânswert
99 Gaatske Hinnes * Wânswert [?] ~ Feanwâlden 25-4-1755 † Oentsjerk 26-11-1818

§ Moerasmaster yn ’e Flokherne
Jan Jans Croese is skipper, feanbaas en ‘maître de tourbière’ = moerasmaster.
Hy is brûker fan heide te Oentsjerk (1776 op nr. 18 (ynwenjend), 1777 nei nr 11, 1781 nei nr 69, 1787 nei nr 33, dêr noch yn 1805); yn 1795 yn ’e Flokherne.

§ Stellen guod by Janne’ Gaatske yn bewarring steld
Gaatske en Jan binne ûnskuldich anneks mei in ynbraak. Wêrfan akte yn ’e Tytsjerkster ynformaasjeboeken, 8-12-1794:
Gaatske Hinnes, 41 jier, frou fan Jan Jans Croese, feanbaas te Oentsjerk, ferklearret dat se ôfrûne moandei besite krige fan har buorfroulju, te witten Trijntje Jans en Aatje Durks; ek har suster Rinske Hinnes kaam del. De buorfroulju seinen dat Grietje, de dochter fan Hendrik Douwes, sjoen hie dat der by Eeltje Gosses ynbrutsen wie; se gienen der mei-inoar hinne te sjen en ha ek de doarpsrjochter derby helle.

Ferklearring fan Rinske Hinnes, 52 jier, frou fan Alle Jurjens, wenjend te Oentsjerk.
Louw Gerbens Lauerman, doarpsrjochter en skoalmaster te Oentsjerk, âld 47 jier, hat it beskeadige kammenet ûndersocht en Pieter Gosses fersocht om syn broer Eeltje te warskôgjen; it oerbleaune guod is yn bewarring jûn oan Jan Jans Croese, de neiste buorman.
Ferklearring fan Pieter Gosses, feanbaas ûnder Oentsjerk, âld rom 40 jier
– idem fan Grietje Hendriks, 18 jier, dochter fan Hendrik Douwes te Oentsjerk
– idem fan Aatje Durks, âld 54 jier, frou fan Hendrik Douwes te Oentsjerk (tekenet mei in krúske)
– idem fan Trijntje Jans, 54 jier, frou fan Willem Pieters te Oentsjerk.

§ It is foar Napoleon al Croese
Jan Jans lit syn achternamme op 30-12-1811 befestigje as Croese – befestigje, want hy fiert dy namme al, al kin hy sels net skriuwe. Yn 1777 is it: Croese, yn 1765, 1805: Kroese.
Yn ’e Boargerlike Stân is it fierders meast: Kroese.

100 Pieter Jans Spinder * omstrings 1732 † Droegeham 22-12-1807, 75 jier
x Droegeham 27-10-1754
101 Anskjen Simens Flink * Garyp omstrings 1729 † Droegeham 19-3-1813, 84 jier, hûsnr 29; by ferstjerren geällimintearde

102 Jan Carels van der Hoog * Garyp omstrings 1754 † Droegeham 28-5-1810, 56 jier
x Hurdegaryp 25-4-1779
103 Tjitske Pieters van der Hoog * Hurdegaryp omstrings 1755 † Droegeham 23-9-1835, 80 jier

104 Gerhardus van der Beek * omstrings 1755
x 1 Starum 13-1782 Zydske Hempenius † Starum 2-4-1782
x 2 Starum 3-12-1783
105 Akke Baukes Hiemstra † Burdaard 20-11-1816

108 Rinse Gaatses Tulp * Hurdegaryp 29-12-1743 † Gytsjerk 4-5-1813, 69 jier
x 1 Tytsjerk 4-5-1766 Sibbeltje Botes, fan Gytsjerk
x 2 Oentsjerk 10-6-1781
109 Akke Pieters * Gytsjerk omstrings 1742 † Oentsjerk 3-8-1815, 73 jier

110 Sjoerd Doekes Prins ~ Burdaard 7-3-1762 † Aldtsjerk 4-6-1813, 51 jier
x Burdaard 17-10-1784
111 Doetje Gerrits * Lichtaard 1759 † Ingwierrum 31-8-1839, 80 jier

112 Klaas Jarigs
x Surhuzum 14-2-1789
113 Martje Pieters

114 Jan Alderts Swanenberg;
hy wurdt yn it Doopboek fan Rinsumageast neamd mei de achternamme Swanenberg (1782-1794);
x Rinsumgeast 24-3-1782, beide fan Rinsumageast
115 Trijntje Pieters

116 Pybe Sjoerds Sjoerdsma ~ Ie 20-4-1766 † dêr 22-12-1819, 53 jier; yn 1816 gernier te Ie; Pybe kin net skriuwe;
x
117 Grytje Menzes * Omstrings 1770 † Ie 19-12-1808, 38 jier

118 Sikke Johannes (postúm) Sikkema * 27-7-1767 † Burgum 7-4-1810; arbeider, wennet yn 1788 te Oentsjerk, yn 1796 boer te Gytsjerk;
x Oentsjerk 13-7-1788, beide fan Gytsjerk
119 Martzen Sipkes (ek: Matzen, Martje, Martjen; Sikkema) * omstrings 1764 † Warten 7-1-1815, 51 jier; arbeidster; wennet yn 1811 te Burgum;
x 2 Johannes Meinderts van Flie (yn ’e Boargerlike Stân: Van Vlie, Jehannes tekenet yn 1815 sels: Van Flie; yn 1822: Van Vlie) * omstrings 1758; sjirurgyn, wennet yn 1811 te Burgum; yn 1815 mûner yn sûkerei te Warten, yn datselde jier dêr kleanmakker; yn 1822 kleanmakker te Burgum

§ Matsen nimt in namme oan en brûkt dy net
Matsen nimt yn 1811 de namme Sikkema oan foar har en har fiif bern, se kin dan net skriuwe; yn har stjerakte wurdt de achternamme Sikkema net neamd.

Voor Baljuw benevens het Gemeente Bestuur van het District Tietjerk-
steradeel, (waarnemende de functien van Maire der Gemeente, van
Bergum canton Bergum, Arrondissement
Leeuwarden, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde
Martzen Sipkes wonende te Bergum heeft dezelfe verklaart dat hij
aanneemt den naam van Sikkema voor Familie-naam en dat hij heeft de navolgende Kinders
Aaltie 29 jaar te Roordahuisum, Atje oud 19 jaar
te Rinsumageest, Grietie oud 17 jaar in de Harkema [?], Johannes oud 14 jaar te Bergum, Nieske oud 10 jaar te
Bergum en heeft deze met onze President en Secretaris Vertekend den 27 December 1811.
de comperrante verklaard niet te kunnen schrijven.

120 Dirk Willems Boomsma ~ Ljouwert, Jakobinertsjerke, 10-1-1751 † -9-1800;
x
121 Arjaantje Katryna Meijers (ek: Adriana Catharina) * Snits 30-10-1761 † Ljouwert 23-7-1824, 61 jier

122 Brand Hendriks Wynga * ûnder Bûtenpost omstrings 1744 † Kollum 14-4-1821, 77 jier, hûsnr 59, Wyk A; arbeider te Kollum;
x
123 Hiltje Annes * omstrings 1756 † Kollum 24-11-1831, 75 jier hûsnr 62, Wyk A; arbeidster te Kollum, by ferstjerren dêr sûnder berop; Hiltsje kin net skriuwe

124 Jelle Allerts Staphorsius (ek: Stavorinus ~ Sumar 21-12-1749 † 1823, 74 jier; keapman te Burgum;
Yn trou-akten wurde Jelle en syn bern wol Staphorstius neamd, se tekenje sels: Staphorsius;
x Burgum 10-12-1775
125 Jeltje Gerrits (postúm: Feenstra/Veenstra) ~ Eastrum 14-4-1754 † ûnder Marrum, hûsnr 94, wenjend te Burgum, 13-11-1826, 73 jier; as widdo yn 1824 naaister te Burgum

126 Anne Ubeles † omstrings 1788; wennet yn 1776. ’78, , ’83, ’85 op Lyts Olterterp; ym 1788 te Beetstersweach; 4-11-1775 oannommen op belidenis te Beetstersweach: ‘Anne Ubels Huisman toe in Olterterp’;
?x 1 Beets-Beetstersweach-Olterterp, Pinkstertiid 1755 Wypkjen Menzis, beide fan Beetstersweach
x 2 Beets-Beetstersweach-Olterterp 14-1-1776, hy fan Olterterp, sy fan Lippenhuzen
127 Saakjen Jurjens † 1774 [] Beetstersweach 3-3-1774
Har bern neame har Oldersma, op dochter Antsje nei

192 Frans Romkes, te Burgum
x Oentsjerk 18-5-1738
193 Maaike Ballings

194 Sjoerd Haayes
x Oentsjerk 18-5-1738
195 Bieuwkjen Liepkes * De Falom

196 Jan Gerrits van Wieren ~ Eastermar 28-10-1714
x 2 Oentsjerk 7-4-1754
x 1 Oentsjerk 1-2-1739
197 Dieuke Gerbens

198 Hinne Metskes
x Feanwâlden 8-9-1737
199 Aaltie Jans

200 Jan Tækes Spinder
x
201 Ynskjen Alberts

202 Simen Roels Flink * Garyp 12-3-1669
x Garyp 10-5-1724
203 Aafke Martens * Burgum 8-7-1708 † omstrings 1760

204 Carel Andries ~ Garyp 7-10-1683
x 1 Garyp 22-5-1707 Geeske Harmens * Garyp omstrings 1685 † dêr omstrings 1743;
x 2 Garyp 11-8-1743, hy fan Garyp, sy fan ’e Rottefalle
205 Antje Jans * De Rottefalle omstrings 1720 † Garyp 3-9-1756 [] dêr 8-9-1756

210 Bauke Arjens Hiemstra * Hallum 25-10-1736 ~ dêr 28-5-1786 † dêr 9-1-1830, 93 jier;
x Hallum 20-5-1759
211 Jantje Gaukes † Hallum 25-2-1811

216 Gaatse Jans * omstrings 1705; feanbaas;
x Hurdegaryp 27-3-1729
217 Grietje Metskes

220 Doeke Piers ~ Burdaard 9-9-1725 † omstrings 1782;
x Ikkerwâld 1-5-1746
221 Trijntje Johannes Schoonenburg ~ Rinsumageast 29-3-1722

222 Gerryt Oenses ~ Stiens 15-7-1714
x Reitsum 11-1-1741
223 Jantje Bokkes ~ Aldtsjerk 4-9-1718

232 Sjoerd Pybes * Ie 14-1-1725 † dêr nei -11-1783;
x Ie 29-5-1757
233 Japke Baukes * Ie omstrings 1733

234 Minse Minses Huizinga ~ Ælsum 26-5-1737;
x Ælsum 23-11-1766
235 Trijntje Rykles

236 Johannes Sikkes (postúm) de Vries ~ Gytsjerk 12-6-1735 † 1790/’91; Mr weinmakker te Oentsjerk; sûnt 1774 boer te Gytsjerk;
Jehannes stiet postúm te boek as De Vries, syn bern neame har Sikkema
broer fan Gerben Sikkes I 64;
x Oentsjerk 13-2-1763, hy fan Oentsjerk, sy fan Aldtsjerk
237 Aaltje Jaspers * Aldtsjerk omstrings 1738 † Gytsjerk 154-1808, 70 jier

238 Sipke Ruurds
x
239 Artje Hanses

240 Willem Fokkes [] Ljouwert 15-0-1804; timmerman;
x
241 Trijntie Dirks † Ljouwert -2-1774 [] dêr, Aldehoustertsjerkhôf, 10-2-1774

242 Pyter Meijers (ek: Meijerts); skrynwurker te Frjentsjer
x Frjentsjer 19-5-1755
243 Anna Catharina Gaikema (ek: Gaaikema)

244 Hendrik
x
245 Baukje

248 Allardus Johannes Staphorsius (ek Stavorsius) * Garyp ~ 19-8-1694 † Burgum omstrings 1756; boer te Sumar en Garyp; yn Kwotisaasjekohier fan 1749: ‘gemeen boer’ te Garyp; oanslach: £ 43:3:-;
x 2 Garyp 9-5-1734 Attje Jans (ek: Aat) ~ De Pein 6-3-1712 † Burgum 31-3-1789; dr fan Jan Annes en Trijntje Annes;
x 1 Garyp 19-12-1717
249 Jouckien Auckes ~ Burum -3-1691 † Garyp foar 1734 † Burgum 31-3-1789J

250 Gerrit Sijes ~ Eastrum 22-11-1696 † Burgum omstrings 1765;
x
251 Auckien Beernts

392 Gerrit Jans
x Eastermar 28-5-1713
393 Tytje Jurjens

388 Haeye Auckis; te Gytsjerk
x
389 Pytie Reyners

396=434 Metske Foockes
x Burgum -1-1694
397= Ruyrdtje Hinnes

406 Marten Martens * Droegeham omstrings 1660 † Burgum 30-9-1736; Mr kleanmakker oan ’e Skoalstrjitte 161 te Burgum
x
407 Pytie Sioerdts * Suwâld 9-12-1666 † Burgum omstrings 1742

408 Andrys Caardels * Garyp omstrings 1649
x Garyp 6-4-1679
409 Maycke Gerrolts

420 Arjen Sybrens
x Froubuorren 15-6-1727
421 Ynske Doedes

422 Gauke Klasen
x 1 Hallum 9-11-1721 Meinu Ruerds
x 2 Hallum 28-11-1735
423 Akke Anes

434=396 Metske Foockes
x -1-1694
435=397 Ruyrdtje Hinnes

442 Johannes Johannis Schoonenburg
x Doezum 19-3-1719
443 Dieuwke Tonnis

444 Oense Gerryts
x Stiens 1714
445 Dieuwke Douwes

446 Bokke Johannis ~ Aldtsjerk 18-2-1677
x Hallum 16-6-1700
447 Grytje Beerents ~ Ryptsjerk 17-12-1683

468 Menze Binderts * Sybrandahûs omstrings 1700
x 1 Ljussens 30-5-1723 Hitje Joukes * Ljussens omstrings 1700
x 2 Ælsum 9-9-1725
469 Aukje Arends

470 Rykle Meinerts † Wâlterswâld 12-10-1751, 46 jier
x
471 Grietie Sickes

472=128 Sikke Gerbens ~ Ryptsjerk 8-2-1702 † omstrings 1778; diaken en âlderling te Ryptsjerk; dêr boer;
x Ryptsjerk 23-4-1730
473=129 Nijske Johannes (ek: Nies, Nieske) ~ Oentsjerk 27-2-1707, 14 dagen âld † nei 1746

496 Johannes Allardus Staphorsius * Warkum 8-9-1654 ~ dêr 10-9-1654 † Earnewâld 10-6-1696, ferdronken, [] Garyp; dûmeny te Garyp-Sumar-Earnewâld, beroppen 12-4-1679 (folget syn heit op);
x 1 Warkum 28-2-1679 Baukje Sibles Reen * Britswert omstrings 1650 † Garyp 1679;
x 2 Garyp 11-1-1680
497 Antje Jelles Wetzenius (yn Trouboek: Anna Wetzentius) * Harns 15-1-1641 ~ dêr 4-9-1653 † Garyp 1739; brûkt as widdo de pastorypleats te Garyp, nr 13

498 Aucke Sickes † Burgum foar 23-7-1693
x
499 Pyttie Sjoerdts ~ Suwâld 9-12-1666 † omstrings 1742

500 Sije Roels † Eastrum foar 1748; yn 1728 boer op stim 4 en 5 te Eastrum;
x Eastrum omstrings 1690
501 Hendrikje Hendriks ~ Eastermar 14-7-1674 † dêr omstrings 1748; docht belidenis te Eastrum 1-6-1694

776 Lipcke Fockes
x
776 Antie Lubberts

814 Sioerdt Atzes
* Suwâld 1631 ~ dêr 11-4-1658 † dêr foar 1676
x Suwâld 11-4-1658
815 Asch Jacobs (ek: Aesse)

?816 Carel Andries * Huzum omstrings 1609
x
?817 Geertie Meyntes * Wurdum omstrings 1620

864 Pier Ables
x
865 Acke Pytters (ek: Aagt)

892 Johannis Schoonenburg
x
893 Ymkjen Sybrens

894 Tonnis Harkes
x Doezum 7-10-1688
895 Eeske Martens

944 Gerben Pyters * omstrings 1660 † nei 1711; wennet yn 1690 te Ryptsjerk;
x Ryptsjerk 2-2-1690
945 Dieuke Sickes ~ Ryptsjerk 8-2-1663 † nei 1711; docht belidenis te Ryptsjerk op 16-11-1690

946 Johannes Wilts * Gytsjerk omstrings 1763 † Oentsjerk omstrings 1718; wierskynlik weinmakker te Oentsjerk;
x
947 Jantjen Jurjens Jelsema (ek: Jelsma)

992 Allardus Johannes Staphorsius * Swaach, Noard-Hollân, omstrings 1628 † Garyp 28-2-1679, 51 jier; dûmeny te Garyp;
x 14-1-1654
993 Jildu Sjoerds Saarda (ek: Jilduke) * Warkum 13-11-1618 † Garyp foar 4-2-1673;
Jildu x 1 Anne Ypes Algera * Bolswert omstrings 1615 † dêr foar 14-1-1654; sn fan Ype Meijes Algera

§ Dûmeny fan heit op soan yn ’t selde plak
Allard Staphorsius studeart filosofy te Frjentsjer, letter teology; hy is teologysk kandidaat te Warkum en sûnt 20-7-1657 dûmeny te Garyp-Sumar-Earnewâld.
Syn soan Jehannes (nr 496) wurdt op 12-4-1679 beroppen te Gryp en folget him dêr op. Jehannes ferdrinkt ûnder Earnewâld.

Syn widdo Anne Wetsenius buorket nei syn dea troch op ’e Garypster pastorypleats.

996 Sicke Severijns
x
997 Grytje Auckedr

1000 Roel Hendricks
x
1001 Foock Sijes

1002 Hendrik Tymens
x
1003 Neeltie Tysses

1028 Sicke Clases
x
1029 Rinske Tjittes † Ryptsjerk -10-1695

1740 Johannis Meynerdts
x Aldtsjerk 10-4-1670
1741 Tryntie Jacobs

1742 Beern Ewerts
x Ryptsjerk 16-5-1680
1743 Romck Oenes

1872 Wilt Johannes ~ Eastermar 18-1-1643 † Burgum nei 1724
x 1 Burgum -5-1661 Jeltje Theunis
x 2 Burgum 1669
1873 Sytske Willems * Burum omstrings 1648 † Burgum omstrings 1679

1984 Johannes Nicolaus Staphorsius * Ljouwert omstrings 1600 † Warkum 5-9-1652, 52 jier;
x 2 syn muoike, suster fan Jildu (993) Tettie Sjoerds Saarda * Bolswert 13-11-1613 † 3-6-1645, 31 jier
1 x Ljouwert 16-10-1625
1985 Tryntie Alles ~ Ljouwert 29-10-1609

1986 Jelle Cornelis Wetzenius
x
1987 Neeltje Michiels

1996 Aetse Sjoerdts † Suwâld nei 1657
x
1997 Pyttie Bouwes

3744 Johannes Gercks * Eastermar omstrings 1610 † dêr 16-7-1674, 64 jier; yn 1650 lekkenkeaper te Eastermar; yn 1660 dêr Mr kleanmakker;
x
3745 Nies Jans [Haxta?]

3970 Suffridus Saarda (yn Trouboek: Suffridus Scipiades; ek: Suffridi en Suffrido, bygelyks; yn 1614, Nedergerjocht: Suffrido Zaarda) * Bolswert omstrings 1583 † dêr foar 28-1-1626; doktor yn ’e Rjochten, ynskreaun as advokaat 30-5-1609, advokaat te Bolswert; wennet allyksa te Frjentsjer; hy lit in album amicorum nei;
x Bolswert 2-6-1611, beide fan Bolswert
3971 Tyetske Oones Bangama (ek: Tietske) * Bolswert omstrings 1580 † nei 1618

3992 Syoerdt Aetses † Suwâld nei 1616

7488 Gercke Cornelisz * Eastermar omstrings 1554 † dêr omstrings 1649
x
7489 Styntje Gerritsdr

?7490 Jan Tialles † Reduzum foar 22-6-1627; húsman te Reduzum;
x omstrings 1610
?7491 Tiamcke Siurdts † Reduzum foar 22-6-1627
Sjoch foar foarâlden: Genealogysk Jierboek 2005, Henk Zeinstra, Kertiersteat fan Anno Sjoerd Brandsma-Titus Brandsma, Fryske Akademy; de nûmers 274 en 275

7942 Oene Elinghs Bangma † Easthim 13-5-1608
x omstrings 1583
7943 Jildu Feyckedr Epema † 7-2-1619

7984 Aetse Aebes † Aldegea, Smellingerlân, nei 1578

14.976 Cornelis Gercks * omstrings 1530

14.980 Tialle Wybrens; boer op De Lape ûnder Wurdum