Home » Famyljes » Tuinen, van » Tuinen, van – Kolleksje

Kolleksje van TuinenDe persoanen neamd yn dizze kolleksje binne meast werom te finen yn ’e Genealogy van Tuinen.
Sjoch foar de wurkwize fan Erfgoed Fundaasje: Oer ús.

By * hawwe mear foto’s fan ’e oanbelangjende persoan yn it argyf in plak krigen.

I
Foto’s

1. Losse foto’s

2. Foto-albums
2.1

II
Dokuminten

1.