Home » Famyljes » Tuinen, van » Stambeamke Van Tuinen

Stambeamke Van Tuinen

By Sybren van Tuinen syn ôfskie as boargemaster fan Kampen yn 1978, makket Goasse Brouwer op fersyk fan Reimer van Tuinen it ûndersteande stambeamke.