FERNEAMING TRIJNTJE
1-7

Betsjutting:
Trijntje is in flaainamme fan
Catharina,
Katarina
de betsjutting kin gearhingje mei
-it Grykse: katharos = rein, skjin, suver
-it Russyske: aikaterinèaeikaterinè = de altyd reine
-it Syryske: kéthar = kroan

1
TRIJNTJE Aaltje Hoogland
– Tineke –
* Bordena sate ûnder Aldebiltsyl 1943

|

Jetske Siebes Boelstra
* Stiens 1919 † St.-Anne 2011
boerinne op Bordena sate
x 1 1942
Jentje Tjepkes Hoogland
* St.-Anne 1916 † Ljouwert 1945
bouboer op Bordena sate oan ’e Nijedyk ûnder Aldsyl
soan fan Tjepke Bienses Hoogland, greidboer oan ’e Langhústerwei op De Fenne yn ’e Súdhoek fan St.-Anne,
sûnt 1933 eigner en bouboer op Bordena Sate,
en Aaltje Jentjes Hoogland
x 2 1946, neef fan har earste man
Pieter Joutes Miedema
* Mellinga state Stiens 1921 † Ljouwert 2010
boer op Bordena sate
soan fan Joute Pieters Miedema, boer op Mellinga state,
en Baukje Jentjes Hoogland

|

2
TRIJNTJE Johannes Boelstra
– Tryntsje –

* Stiens 1896 † dêr 1946
x 1918
Siebe Siedses Boelstra
* Froubuorren 1896 † Stiens 1918
boer op ’e Bûtenskilwei 42 ûnder Stiens

|

Johannes Tjeerds Boelstra
* Stiens 1872 † dêr 1943
boer te Froubuorren en St.-Anne
x 1893
Jetske Karsjens Kalma
* Britsum 1872 † Stiens 1937

|

Tjeerd Johannes Boelstra
* Stiens 1846 † dêr 1900
boer op Truerd 24 op it Stienzer Aldlân ûnder Stiens
x 1869
3
TRIJNTJE Minnes Andringa
– Nynke –

* Menaam 1849 † Stiens 1912

|

Minne Aans Andringa
* Koarnjum 1822 † Feinsum 1857
boer te Menaam en Feinsum
x 1844
Christina Jacobs Twijnstra
* Feinsum 1822 † dêr 1849

|

Aan Sybrens Andringa
* Koarnjum 1789 † dêr 1878
boer te Koarnjum
x 1815
4
TRIJNTJE Minnes Cuperus

* Deinum 1793 † Koarnjum 1871

|

Minne Jans Cuperus
* Deinum 1764 † Ingelum 1834
boer te Deinum en Ingelum
x 1790
Tjitske Sybes Veeman
* Boksum 1766 † Ingelum 1807

|

Jan Minnes Cuperus
* Deinum omstrings 1740 † dêr 1795
boer te Deinum
x 1746
5
TRIJNTJE Andries Nieuwland

* Deinum 1722 † 178

|

Andries Jans
* omstrings 1690
boer te Deinum
x 1719
6
TRIJNTJE
Clases
* Deinum omstrings 1697

|

Claas Minnes
* Deinum omstrings 1650 † fóár 1714
x 1695
7
TRIJNTJE Jans

* omstrings 1660