Sjoch foar fierdere gegevens: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Fierstra
Foar oanfullingen, mail: info@erfgoed-fundaasje.nl

De foto’s binne pleatst op wiere grutte, as der net oars bystiet.
As de fotograaf net neamd wurdt, is dy net bekend.
H=Kolleksje Jouw Sjirks Hoppinga, Ingelum

Ynhâld foto’s:
Fierstra, Antje Ritskes 1, 2, 3, 4, 5
Hoppinga, Jouw Sjirks 3
Jousma, Catharinus Jans 4
Jousma, Ype Catharinus 5


YNHÂLD FOTO’S

1
Antje Ritskes Fierstra. H

2 Antje Ritskes Fierstra. H

3 Antje Ritskes Fierstra en Jouw Sjirks Hoppinga. H

4 Antje Ritskes Fierstra en Catharinus Jans Jousma. H

5 Antje Ritskes Fierstra en Ype Catharinus Jousma. H