1570-182

Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 24 k. 182
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Gyllis Heinricks Landsheer/ Staten v. Friesland 15.099
1536/7 idem/ Tjalle Martens   8.363
1547/8 Tjalle Martens
1561/2 de wed. Tjalle Martens
1566/7 Jacob Corn. Stelman   8.401
1570 Stelman
1574/5 Jonge Adriaen Joosten zn v. Juest Jans (1570/186) ?
1629/30 Claes Hendricks   8.401

3.080

1e x Margrite Barthouts (wed. Jelle Tiaerds), 2e x Jannichie Ariens Scheyff
1633 Willem Dircks 11.481 hyp.bk 29.1.1647/9.5.1633 de erven Claes Hendricks en J.A.S. verk. aan W.D., Sijds Hettes ten W.; x Dirckie Jelles, dr v. Jelle Tiaerds en Margrite Barthouts, zn v. Willem Stevens de Olde
1638 Jelle en Willem Dirck Willems kopen v. Staten elk ½ beiden x dr v. Aert Clases, resp. Marytie en Neeltie;

behoort bij boerderij OBD o. St. Ap. gekocht door erven Jelle Dircks (BP500/39)

1655 Jacob Pieters, Harlingen ± 6.000 is de noordelijke helft die bleef behoren bij de boerderij OBD
1689 Freerck Jacobs
1728 kk. Mahui 1/3 en Gerlof Ymes 2/3 G.Y. x Grietje Freercks Scheltinga; procl.bk 18.10.1728 de 6 mg heet Op Klompenburg, de weg O., Frans Pieters Z., de bruiker Dirk Everts W.
1735 Gerlof Ymes op Statenkaart
1647 Albertus Wijngaarden resp. zijn erven ± 6.000 is de zuidelijke helft; procl.bk 1.3.1647 Alb. W. koopt van Willem Dirck Willems boerderij OBD o. Vrp. gr. 10 m. en 6 m. in Zdh. (geen naastliggers vermeld)
1689 Douwe Taekes procl.bk 28.10.1689 koopt van Suffridus Westra c.s.(erven Wijngaarden), de kopers Z., de kk. Pieter Clasen W. en Freerck Jacobs N., de weg O.
1735 Jancke Fransen op Statenkaart; J.F. dr v. Frans Pieters (Pama) en Maartje dr v. Jan Everts Kuyck en Trijntje Walings, T.W. 2e x Douwe Taeckes