217

217 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 28 k. 177 22 13 D270 28
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Willem Jans de Laet Landsheer resp.Staten v.Friesland 20.567
1536/7 idem/ Jacob Claesz. 20.581
1547/8 Jacob Claesz.
1566/7 Lauris Arisz.
1570 Neel Lausz. (sic!)
1574/5 Keimpe Sipckes en Tyall e.l. 12.066 Jacob Claesz. 4.180 en Lolcke Heerckes 3.000
1655/70 Evert Clases + ongenummerde plaats, zn v. Claas Annes en Jannichie Corn., 2e x Wytske Gerrits
1691 de erven Evert Clases/Tjalling Clases 31.300 hyp.bk20.6.1692/29.5.1691; Tj. Clases van Nijkerk.
1698/00 Gosse Elings te Marrum, x Jannichie Everts
1708 de kk. v. Gosse Elings/Sake Oenses
1714/18 Cornelis Ysbrands zn v. Ysbrand Jans en Tettie Annes en kleinzn v. Jan Ysbrands en Wytske Gerrits, Tettie is kleindr v. Claas Annes en Jannichie Corn. Koopt 26.19.714 de boerderij v.d. kk. v. Jan Dirks en Ael Gosse Elings.
1728 Sipke Sybrens n.u. en Jacob Cornelis S.S. zn v. Sybren Heins en Tettie Dircks en x Neeltje Corn. Ysbrands (zr v. Jacob).
1738 Wed. Sipke Sybrens en Jac. Corn./Rienk Reins de wed. 2e x Rienk Reins
1748 Sybren Sipkes en Jac. Corn./ Rienk Reins
1755 Jacob Cornelis 31.150 koopt van Staten, koopbrief 221
1758 Tjerk Jacobs idem zn v. Jacob Tjerks en Jannichie Corn. Ysbrands
1768/78 Sybren Pieters resp zijn wed. wed. Jacob Corn., Berlikum
1788 de erven Jacob Cornelis dezelfden
1798 Auke Sybrens Oostringa dezelfde x Claasje Jans dr v. Jan Corn. Ysbrands
1818 Wed. Gerrit Slim de kk. v. Auke S. Oostringa Gerrit Slim x Kinke Aukes Oostringa
1828/50 Feike Joukes van Schepen dezelfde 24.150 Vrouwbuurstermolen 17