235

235 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 29 k. 189 23 of 24 14 D368 34
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Hein Folcarts Landsheer/ Staten v. Friesland 12.241

7.159

1536/7 idem 19.340
1547/8 Rentmr Gerrit v. Loo 19.340
1554/5 Folckert Aelbrechts 18.146 wrsch. zn v. Albert Jans
1566/7 idem 23.598
1570 Volckert Albertsz.
1574/5 Folckert Alberts 23.598
1629/30 Folckert Jacobs 25.598

10.300

mogelijke vader zou kunnen zijn Jacob Folckerts, maar deze niet gevonden; F.J. zou ook zoon kunnen zijn van Jacob Alberts, broer v. Folckert Alberts.

F.J. x Maartje Dircks dr v. Dirck Jacobs en Griet Ripperts.

1655 Gerrit Aebes Weidman stemnr 23 en 24; x Grietje Folckert Jacobs, zn v. Aebe Gerrits en Jannichie Corn.Lenerts
1670 de wed. en erven G.A. Weidman
1698/00 Olphert Ariens 2e x Trijntie dr v. Claes Lenerts en Bauckie Jan Dirck Jacobs, kleindr v. Lenert Corn. en Brecht Jacobs (zuster v. Folckert Jacobs); O.A. zn v. Arien Corn. Gelder en Maek Femmes
1700 Lenert Clasen 40.361 floreenkohier
1708/18 Ds Jongendijk nom.lib en Lenert Clasen elk ½ ds J. x Dieucke Clases, zr v. Trijntie, L.Cl. x Dyna Douwes, broer v. Trijntie
1728/35 Lenert Clasen 38.361
1738/48 Jan en Rixtie Arjens kk. v. Arien Jans (kleinzn v. Trijntie Jan Dirck Jacobs) en Bauckie dr v. Lenert Cl. en Dyna Douwes
1752 Rixt Arjens koopt v. Staten 30.300 koopbr. nr 62, hierin geen hornleger vermeld, doch op perc.nr 559 deze boerderij op Eekhoffkaart en ook al op Statenkaart 1735
1758/68 Rixtie Arjens dezelfde x Abraham Jurjens Heidanus
1778 de kk. v. Abr. Heidanus en R. A. dezelfden Abr, Heidanus 2e x Hyke Sierds
1788/98 Leendert A. Heidanus Arjen A. Heidanus en Dirk Freerks (de Groot) nom.lib. D.Fr. 1e x Dieuke Abr. Heidanus
Arjen A. Heidanus 1803 Bauke P. Lettinga en Rixt Jans x Rixt Jans dr uit 2e huw. v. Jan Arjens (zie boven) met Maayke Heeres; zie aantek. 4
1818 Bauke Piers Lettinga dezelfde 28.300
1828 wed. Bauke P. Lettinga dezelfde 67.000
1838/50 erven Bauke P. Lettinga dezelfden 30.000
Stienserhogedijk, afgebroken en verplaatst

Aantekening 1: Op de kaart van 1570 staat in het noordelijk gedeelte van k. 29 maar 1 boerderij: Volckert Alberts. Op de statenkaart van 1735 en de Eekhoffkrt van midden 19e eeuw staan 2 boerderijen: de zuidelijke met stemnr –/14 en de noordelijke, direct a.d. weg met nr 11/7. Voor 1570 en tussen 1570 en 1735 moeten er meer boerderijen zijn geweest b.v. van Jacob Alberts, Dirck Jacobs (later Saeckle Bottes) en Gerrit Aebes Weidman. De plaats van Folckert Alberts is wrsch. in zuidelijke richting verplaatst. Op grond van perceelsgrootte zou dit deze boerderij (nr. -/14) moeten zijn geweest, de meest zuidelijke dus, maar logischer zou zijn dat het de meest noordelijke zou zijn, gezien de ligging op de kaart 1570. De volgorde van de rentmr.rek. wijst er ook op dat F.A. noordelijke zit dan Jacob Alberts. Gezien de complexe familieverhoudingen is het echter moeilijk te reconstrueren wie op welk moment wat bezat en bewoonde. De boerderijen van Gerrit Aebes Weidman (nrs 23 en/of  24) zijn enerzijds voortgekomen uit de plaatsen van Jacob Alberts en Dirck Jacobs en anderzijds opgegaan in de nrs –/14 en 11/7.

Aantekening 2: Jan Ariens 1e x Trijntie Corn. Hoekstra (v. Jelsum) en 2e x Maayke Heeres. HB67 29.5.1770 inv. sterfhs Jan Ariens: bij ovl. a.d. Stienserdijk, bezat sate Zdh. Vrp. gr. 28 m. afkomstig v. 1e vrouw, door J.A. gebruikt en sate o. Vrp. gr. ook 28 m. zelf eigenaar en gebruiker, met nieuw gebouwde huis en schuur. Koopbrieven van 2 saten lands verkocht door Evert Foppes aan Corn. Clasen (vader v. Trijntie) dd. 19.5.1731 (stemnr 3/3) en 5.11.1754.

Aantekening 3: hyp.bk 13.5/12.4.1654 Saes Joostes (dr v. Joost Jan Joostes 1629/30 in k. 32 ± 10m) 1e x Jelle Dirck Baernts, verkoopt aan Gerrit Aebes 8 ½ m. + hs en sch., naastl. Stienser Dijk O., kk. v. verkoperse Z., Aet Douwes en Joh. Nammis W. en Syts Nannes N. (zn v. Nanne Maurins 1629/30 k.32). Deze boerderij dus wrsch. ook in k. 32, nr. 23 of 24?

Aut. 23.6.1636 Joost Jans a.d. Steenserdijk.

Aantekening 4: procl.bk 28.9.1803: Arjen A. Heidanus voor ½ en Dirk Freerks, vader v. dr bij wln Dieuwke A. Heidnus, voor ½, verk. a. Bauke Piers en Rixtje Jans een sate m. hs en sch. in de Zdh. v. Vrp. gr. 28 ½ mg. bij eerste verk. in gebruik, de Hooge of Groene dijk ten O, dezelve en de Zuidhoeksterweg ten Z. en de kopers ten N., 1803/4 te aanvaarden.