245-245

245 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. k. 10 17 17 B78 3
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/67 Cornelis Jacobs Landsheer/ Staten v. Friesland 26.045 Corn. Jacob Jelisz., zie GJ2009/274
1574/5 Tiepcke en Gillis Cornelis
1629/30 Michiel Barthouts ½

Jelle Dirck Willems ½

M.B. x Neeltie Dirck Boyens en zn v. Barthout Barthouts en Trijntie Gerrits; J.D.W. x Marytie Aert Clases en zn v. Dirck Willems en Dirckie Jelles
1638 Michiel Barthouts en Aert Clases Alb. v. Loo koopt van Staten 26.045 A.Cl. zie Wass.bk/147
1644 Diedert Hartmans Alb. v. Loo hyp.bk 12.8/13.7.1644 huurt gehele kavel voor 6 jr.; 1e x Neel Jacobs, 2e x Lijsbet Salvis
1655 idem
1670 Aysma ½ en Mouderich ½
1698 Syds Roelofs ½

Freerck Sydses wed. c.s ½

ds Hanso Stapert

Bern. de Horn n.u.

B. de H. x Catharina v. Mensenburgh, kleindr v. Alb. v. Wijngaarden

Fr. S. x Tietie Heyns en zn v. Syds Eysses en Willemtie Tiercks

1708 Syds Roelofs en Corn. ‘t Hoen idem Corn. Corn. ’t H. x Sjoukje Beerts
1718 idem (de wed. Hoen) idem
1728 Here Dirks ½

Jan Clasen ½

Here Dirks ½

W. van Haren ½

1738 Gerrit Willems

Jan Clasen

Here Dirks

wed. Grovestins- van Haren

1748 Fokke Tymens

Jan Clasen

Janke Here Dirks

wed. Grovestins

Janke x Andries Tymens, hij en Fokke kk. v. Tiemen Fokes en Atske Taekes; Fokke 1e x Eeltje Oepkes, 2e x Hylkie Aarts
1758 Gerrit Tjeerds en Anne Jans Cornelia Albarda en wed. Grovestins HB63/556 14.1.1767 Anne Jans i.l. hsm. NBD o. Vrp., A.J. x Maartje Wybes dr v. Wybe Corn. en Welmoed Ysbrands
1768 Hemme Joh., Jacob Cornelis,  Claas Attes ½ idem J.C. x Hendrikje Ysbrands (zr v. Welmoed Y.)
1778 Cornelis Jacobs ½ , Claas Attes ½ idem zn v. Jac. Corn., met hs en sch. a.d. NBD
1788 de kk. Corn. Jacobs, Claas Attes juffr. Frieswijk en kk. Grovestins
1798 Klaas Dirks Titia Frieswijk 13.000 bewoner boerderij
1818 Frans Alllerds Ronda idem id.
1828 Zetske Jarigs idem id.
1838/50 Joh. Pieters Hoogland dezelfde wrsch. bij boerderij “Overzigt” gevoegd (k.11)