240

240OudbildtNieuwbildtPollen1570165516981832BP 500Sannes
Vk. 31k. 2142616E201 45
jaarpachter/gebruikerjaareigenaargroottebijzonderheden
1527/8Hans Spannenburger Landsheer resp.Staten v.Friesland44.125 
1536/48Jan Hans Spannenburger    7.189 
1554/5de wed. Jan H. Spannenburger  10.189 
1566/75Dirck Henricks  10.189+ k.28 1.526 en k.30 10.228
1570Dirck Henricks Rijkens   heeft wrsch. 2 boerderijen, ook nr. 215
      
1629/30Rinse Aetes  31.009waaronder 10.189 + idem 1566/75; zn v. Aet Saeckes, 1598 te Marssum, zie Gen. Ayttana G.Jrb. 2011/179
1635idem  57.443ook in k. 26, 27 en 28
1655Hendrick Jacobs    
1670Nammen Johannes   zn v. Johannes Nammens en Jantie Jurriens, x Tjamke Sybes Andringa, nageslacht ook Andringa
1698/00de 4 erfgenamen v. Nammen Joh.  66.552 
1708/35Johannes Nammens  51.3411718 + 10 m.; 1e x Ytie Romckes, 2e x Blijke Annes, die 2e x Sake Goswinus Wiglama
1738de wed. Joh. Nammens en kk./Jan Foppes    
1748Sake Wiglama n.u.  ± 67.000 
  1752Sake Wiglama als cur. v. Ytie, Janke en Nammen Joh.

60.400

koopbrief nr 36

1758de kk. v. Joh. Nammens dezelfden  
1768/98Nammen Joh. Andringa dezelfde42.150zn v. Joh. Nammens en Blijke Annes, x Grietje Jans Gelder
1818Joh. Nammens Andringa dezelfde39.400 
1828de wed. Joh. N. Andringa en kk. dezelfden59.070 
1838Sybe en Maartje Joh. Andringa dezelfden41.300 
1850Klaas Pieters Bouma Kl.P. Bouma x Sjoerdje Sybes Andringa en Maartje Joh. A. Sjoerdje is dr v. Sybe Joh. A. en Doutje D. v.d. Zee
     N. v. Langestraat het land in, afgebroken