228

228 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 28 k. 156 32 19 D179 29
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Lenert Piers

Huigh v.d. Briel

Landsheer resp.Staten v.Friesland   9.581

12.194

1536/7 Huigh v.d. Briel 22.159
1547/8 de erven Huigh v.d. Briel
1554/67 Sijts Pieters 22.445 1566/7
1570 Jan Pieters
1574/5 idem 22.445
1640 Symen Pieter Auckes wrsch. gezien naastliggers, x Geertie Danckerts
1655/70 Jan Clases Idsma testament dd. 30.5.1685 (HvFr. EEE/422), erven zijn de broers en zusters of hun kk.
1698/00 wed. Jan Gerbens Verlaen en kk. is Bauckie Clases dr v. Claes Lenerts en Bauckie Jan Dirck jacobs, 2e x Feycke Gerbens (Dokter)
1708/28 Hendrik Jans Bleeker (Osinga)
1735 H.J. Osinga/ Bocke Sydses B.S. van Boksum/Marssum
1748 fam. Osinga, Menaldum/Jan Sierks kk. Claas O. ½, Hendrik en Joh. O. elk ¼; J.S. x Nieske Dirk Aarts
1752 fam. Osinga koopt v. Staten 36.000 koopbrief nr 59
1758/68 Jan Gerrits idem
1778 idem Claas Osinga en Joh. Gerkes n.u. elk 1/2 Joh. Gerkes x Metje Clases Osinga
1788/98 Claas Sybrens idem zn v. Sybren Clases (Oostringa) en Kinke Auckes
1818 Klaas K. Osinga dezelfde 18.118
Evert Kl. van Aisma n.u. dezelfde 18.118 de noordelijke helft v.d. boerderij; x Geertje Joh. Wijngarden, dr v. Joh. Gerkes
1828/50 Joh. Everts van Aisma, Beetgum dezelfde 18.108
1828/38 Andries G. Kooistra, Dronrijp dezelfde 18108
1850 Minne Douwes Anema Andries G. Kooistra 18.000
afgebroken, O. v. Hamerenweg ten NW knik vaart