216

216 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 28 k. 176 ? 34 20 C218 16a
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/37 Renick Martins Landsheer resp.Staten v.Friesland 25.599
1547/8 Sybe Doyesz. 15.000 11 m. naar Marten Renicks
1554/5 idem (x Hilck)

Cornelis Renicks

11.000

4.000

1566/7 Sybe Doyesz

Cornelis Renicks

15.000

2.000

1574/5 Sybe Doyesz. 15.000 1547/75 is hypothese, boerderij wrsch. verplaatst naar noordkant weg
1629/30 Wijger Minthies 21.328 k. 28N. + 1.418 k. 28S.
1632/3 Jan Corn. Gelder 21.328 k. 28N. + 1.418 k. 28S.
1640 idem 33.000
1655 idem
1670 Gerrit Ebes wed. en erven
1698 Cornelis Hendricks ’t Hoen/Douwe Feddes  

23.300

zn v. Hendrick Corn. ’t Hoen, chirurgijn St. Ap. en Foockel Corn. Gelder, zie hyp.bk 23.7.1699/8.12.1696 inz. verhuur a. Douwe Feddes (afkomstig v. Berlikum)
1708/18 Feycke Hendricks smid x Teuntje Gerbens, dr v. Gerben Corn. Feyckes en Antje Jans Gelder (dr v. Jan Corn. Gelder, broer v. Foockel)
1728 wed. Feycke Hendricks en zoon
1738 de kk. v. Hendrick Feyckes/Beert Daams Etje en Gerben Hendricks; B.D. zn v. Daam Arjens Gelder en kleinzn v. Arien Corn. G. (broer v. Foockel en Jan)
1748 de kk. v. H.F./ Johannes Dirks Joh. Dirks x Etje Hendricks, deze 2e x Claas Jan Danckerts
1750 Joh. Dirks/ Jan Claas Eernstes

Ytie Pieters

50.450

4.000

hyp.bk 28.9.1763/9.1.1750
1755 Tjitse v.d. Feen en Gerben Hendricks 46.200 hyp.bk 14.11./11.10.1755 Etje Hendricks verkoopt helft aan Tj. v..Feen, Gerben heeft andere helft.
1758/68 Cornelis Wijmers Tjitse v.d. Feen en Etje Hendricks resp. haar erven elk 1/2 Geen koopbrief, was wel Statenland. Tj. v.d. F. x Dirkje Barthouts’t Hoen, kleindr v. Corn. H. ’t  H.
1778 Dirk Cornelis Wijmers Jentje v.d. Feen ½, Gerben Claas Danckert ¼, Jacob Ydes n.u. en Dirk Joh. Kors elk 1/8 G.Cl. Danckert zn v. Cl. Jans Danckerts en Etje Hendricks (2e huw.), Jacob Ydes x Metje Joh. dr v. Joh. Dirks en E.H. (1e huw.) en zuster v. D.J. Kors
1788/98 Gerben Jans Dokter dezelfde 19.178 kleinzoon v. Gerben Cornelis en Antje Jans Gelder
1818 Jan Gerbens Dokter dezelfde
1828 idem dezelfde 41.190
1838 de wed. J.G. Dokter en zoon dezelfde 37.450
1850 wed. Jan Piebes Halma wed. J.G. Dokter en zoon 21.450 wed. Halma is Aafje Jans Dokter.
Waling Dykstrastr. 49 of 51