236

236 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 29 k. 193 36 22 E275 40
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Syerp Broers met Folckert Foppes Landsheer resp.Staten v.Friesland

13.300

1536/48 Job Jans bruiker Jan Poppes 13.300
1554/5 Jan Poppes 13.486
1566/7 Jan Poppes 22.309 1574/5 in k. 26
1570 Haye Wybes
1574/5 Haye Wijbrants

idem

Poppe Jans

18.581

7.581

3.328

1655 Jan Pieters, Stiens/Bauck (Sipckes) wed. Jurjen Clases Bauck ovl. 15.9.1665 te Vrp., Jurjen Clases ovl. 21.1.1642 (lidm.bk Stiens); hyp.bk 10.7.1666/1656.

Jan Pieters 1e x Itske/Jetske Douwes, dr v. Douwe Hayes en Sij Sioerds, 2e x Berber Pieters

J.P. heeft ook 4.442 m. in k. 18 o. St. Ap.

1670 Erven Jan Pieters zie aantekening
1682 Sjoukje Jans en zoon Ipeus Stienstra/Louwrens Jans 18.015 Sjoukje is dr v. Jan Pieters en Jetske Douwes en x Jan Ipke Jurjens (x Stiens 6.2.1657 hij v. Vrp., zij v. Stiens); hyp.bk 8.3.1689/ febr. 1682, L.J. huurt voor 10 jr., is zoon v. Jan Pieters en Berber Pieters
1698/00 Louwrens Jans

de kk. van Jan Ipkes

15.519

18.015

Niet zeker of Louwrens en Douwe Jans na 1692 nog de 18.015 huurden
1708 Douwe Jans

Sjoukje Jans

15.519

9.118

18.015

D.J. zn v. Jan Pieters en B.P.

gekocht van gravinne Carlson

dr van Jan Ipkes, floreenkohier

1718 Douwe Jans

Bee Watses

25.037

18.015

floreenkohier

1728 de kk. van Bee Watses 25.037

18.015

Ger. Fran. 22.1.1692 Bee Watses Gerroltsma x Itske Jans Stienstra (zr v. Ipeus St.)
1738 Claas Wopkes n.u. en Watze Bee’s elk 1/2/ Jan Lourens Cl. W., Leeuwarden x Sjoerdtje Bee’s.
1748 idem/ Anne Sjoukes A. Sj. v. Kimswerd x Sara Romkes
Wed. Jan Bee’s voor zn Bee Jans en Claas Wopkes n.u.  elk 1/2

42.450

kopen v. Staten, koopbrief nr 5

1758 Wed. Anne Sjoukes Claas Wopkes n.u. en Bee Jans elk 1/2 B.J. brouwer te Franeker, hyp.bk 1.7./23.6.1756
1768 idem Wopke Wopkes, Leeuwarden Procl.bk 18.5.1772 W.W. verkoopt de boerderij in gedeelten, Ytje Joh. koopt hornleger + 18.300 Zuid v.d. weg en 7 m. noord v.d. weg.
1778/88 Sybe Annes ( v.d. Wal) c.s. dezelfde 25.300 1773 x Ytje Joh. (beiden v. St. Ap.), 2e x 1783 x Martje Feikes v. Stiens die 1e x Arjen H. Hommema
1798 Joh. Hoitsma L. L. Hommema n.u. J.H. x Yetske Arjens, L.L.H. x Dirkje Arjens Ysselstein zr v. Yetske en drs v. Arjen Lenerts en Antje Jans Dokter
1818 Korn. Jans de Vries idem K.J. de Vries x Trijntje Joh. Hoitsma
1798/18 Sybe Annes de Wal dezelfde 9.118
1828 Sipke Joh. Rienks Sjoerdje Sybes wed. Joh. Nammens Andringa c.s.

29.500

1838 Nammen Joh. Andringa Ytje en Nammen Joh. Aandringa 37.450
1850 de erven Nammen Joh. Andringa Nammen Joh. Andringa 21.000 verdeeld
Súdhoekstermiddelweg 1, gevelsteen aanwezig:

“Ao 1773 heeft Johannis Nammens de eerste steen aan dijt voorend geleid out in sijn agste jaar.

Verbouwd in 1860”

 

Aantekening

LWL 100 24.5.1667 Inv. sth. Jan Pieters te Stiens en LWL 103 f.48 1675 inv. sth. Berber Pieters wed. J.P. : o.a. hs en sch. met 14 mg o. Vrp. gekocht van Andries Jans dd. 1.5.1647, toegestaan aan Pieter en Lourens Jans.