227

227 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. — k. 209 51 32 E136 25
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1570 Tryn te Hoorne Landsheer/ Staten v. Friesland misschien x Harmen Jans vader v. Romcke Harmens, H.J. in k. 18 o. St. Ap.
Romcke Harmens ? 1629/30 geen kavel 3.300, x Rints Willems
1632/3 Jan Clases ± 6.000

3.300

24.231

k. 18S.

geen kavel, v/h Romcke Harmens

geen kavel v/h. Watse Buma

1635 idem   44.231
1655/70

 

Jan Clases ter Herne stemnr 39 menist, opgegaan in nr. 51 ?,  deze  echter aanvankelijk maar 32 m.  J. Cl. x Trijntie Romckes dr v. Romcke Harmens
1633 Waling Tiaerds c.s./Tryn Minnes wed. Ynte Harings ± 32.000 hyp.bk 24.11.1634/2.1.1633 W.T. c.s. verhuren sate gr. ± 32 m. o. Vrp. aan Tryn Minnes; W.T. zoutzieder te Harlingen; Ger. Fran. 15.1.1603 Y.H. x Tr. M.
1640 Anne en Harmen Jacobs/Waling Tiaerds huislieden v. Waling Tiaerds in Zdh., 1644 Anne Jacobs hsm Zdh. DG (aut. 5.11.1644)
1655 Wed. en erven Waling Tiaerds
1661 Jacob Jans Dubois/ Bote Fransen ± 32.000 hyp.bk 26.7.1664/1.5.1661
1666 Auck Reyners/Friese Clases hyp.bk 23.10.1668/20.2.1666; Auck Reyners x Pieter Walings, zn v. Waling Taierds
1670 Auck Reyners c.s.
1698 Broer Jans ½, Reiner Fontein nom.lib en Jacob Romkes Braam n.u. ½ R.F. x Ebeltie dr v. Pieter Walings en Auck Reyners, J.R.B. x Antie Reiners Fontein, J.R.B is zn v. Romcke Jacobs en kleinzn v. Jacob Breuts en Doedtie Romckes (dr v. Romcke Harmens en Rints Willems)
1700 Dirk Sybes Andringa zn v. Sybe Wopckes A. , zie stemnr 43/25
1708/18 Wed. en kk. v. Dirk S. Andringa
1728 de kk. Dirk S. Andringa
1738 Joh. Dirks Andringa/ Claas Daams de Jonge  

49.000

 

Cl. D. de J. x Sjoukje Oeges

1748 Wed. Claas Daams de Jonge/dezelfde  

52.150

1755 Tymen Jans Andringa ± 53.000 T.J.A. overlijdt op deze boerderij (HB61/600 inv. sterfh. dd. 4.2.1755); wrsch. heeft hij de boerderij gekocht v.d. Staten, maar er is geen koopbrief van bewaard gebleven; hij bezat ook stemnr 43/25
1758/78 Willem Fransen Dirk Fontein n.u. D.F. x Grytje Tymens Andringa, zie stemnr 43/25
1788/98 Rinnert Willems Poelstra Pieter Fontein n.u. R.W. zn v. Willem Fransen; voor P.F. zie stemnr 43/25
1811 in 11 stukken verkocht o.a. aan de wed. en kk. v. Gerben Kl.Brouwer 18.444.
Klein Terhorne, afgebroken, It Bosk, Beetgum