242

242 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 32 k. 217 52 33 E223 47
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Fop Jansz. Landsheer resp.Staten v.Friesland 27.042
1536/7 idem 29.289
1570 Foppe Jansz.
1574/5 Anne Jan Foppes wed. 13.160
Cornelis Freercks Hoeck x Nyes Jans, quaclap 152 1590 Corn. Hoeck, Lwd x Nyes Jans, schoonzn v. Anna Jan Fops
1620/21 wed. Corn. Freerck Hoek/ Wybe Hobbes

 

13.300 hyp.bk 26.3.1623/28.4.1621 de wed. en kk. verhuren a. Wybe Hobbes en Ebel Eemkes Meetsma e.l. Vrp. in Dijkshorne
1629/30 Corn. Freercks Hoecke (de wed. dus) 13.160
1632/3 Dirck Pieters in de Dijckhoeck 13.160
1649/54 Pieter Dircks x Lijsbet Boyen Jans, recesbk 24.9.1649 P.D. in de Swettehoek, id mei 1650 P.D. in de Roschuur
1655 Waling Tiaerds, Harlingen 13.000 hyp.bk 31.5./7.5.1654  Pieter Dircks c.u. verk. a. W.T., soutsieder Harl. (nu ovl.) de bruikwaar
1670 Auck Reyners c.s. A.R. x Pieter Walings
1697 Alex. Wijdenbrugh/ Pieter Cornelis hyp.bk 27.7.1715/15.7.1697 A.W. verhuurt a. P.C. en Jannichie Walings Zdh. Vrp. 13 m. greide
1698/18 Alex. v. Wijdenbrugh n.u. x Margaretha Oldaen, dr v. Pieter P. Oldaen en Geertie Pieters Hoogstra, deze is dr v. Pieter Walings en Auck Reyners
1718/28 wed. v. Wijdenrurgh en zoon
1738 Peter B. v. Wijdenbrug/ Sake Alberts
1748 idem/ wed. Sake Alberts
1754 P.B. v. Wijdenbrug 13.000 koopt van Staten, koopbrief nr 84
1758 Douwe Sybrens idem
1768 wed. Douwe Sybrens de erven Wijdenbrug
1770 Syds Pieters, Lwd en Syds Sjoerds, Jelsum elk ½ 13.000 verkoper E.W. v. Wijdenburg, boerderij ’t Rode schuurtje genaamd
1778/98 Syds Sjoerds Koopal dezelfde
1818 wed. Sjoerd Sydses Koopal en erven Albert Jans Krol elk ½  

dezelfden

A.J. Krol x Aaltje Sydses
1828/38 Syds Sjoerds Koopal, Beetgum en Gerrit Alb. Krol, Hallum dezelfden 6.000 en 7.000
1850 Syds Sjoerds Koopal dezelfde 6.000
de rest bij gedeelten verkocht
hoek Langestr./Stienser Hegedyk, afgebroken