209

209 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 28 ? k. 50 12
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer resp.Staten v.Friesland
De boerderij heeft geen stemnr dus wrsch. later gesticht dan 1655
1684 Danckert Taeckes 22.551 x Fijke Clases, zn v. Taecke Hendricks en Trijn Jochums, stamvader fam. Dankert
1708 erven Danckert Taeckes
1718 Hendrick Danckerts 29.393 1e x Aaltie Jacobs, 2e x Scheltie Douwes
1728 idem 23.193
1735 erven Hendrick Danckerts
1727 Jan Rinses 22.370
1738/48 idem 18.193
1755 Jan Albarda koopt van Staten 25.370 secr. Ferwerderadeel, koopbrief nr 172
1768 Jetze Nannes 1758/88 Jan Albarda J.N. 1e x Rinske Gerbens, 2e x Neeltje Dirks, zn v. Nanne Joh. en Ytje Tjeerds
1778/96 Claas Jetzes (Jetsma) 1789 wed. Schelte Jans Brolsma 27.070 wed. is Sytske Wybes, zij hertr. Sybren Sipkes, zn v. Sipke Siebren Heins en Neeltje Corn. Schelte Jans is zn v. Jan Jacobs (Hallum) en Jeltje Douwes
1798 wed. Sybren Sipkes dezelfde
1811 Wijbe Scheltes Brolsma dezelfde
1828/38 Jan Scheltes Brolsma dezelfde 30.105
1850 Klaas Wietzes v.d. Weit Jan Scheltes Brolsma c.s.
Boerderij later afgebroken