243

243 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. k. 12 15 15 B26 1
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Ocker Foppes Landsheer/ Staten v. Friesland 25.182
1554/5 Griete Zijtsdr
1566/75 Syds Gosses en Peter Corn. Kuycken + k.13; S.G. x Aecht Corn., P.C.K. x Griet Claes Willems en zn v. Corn. Gerrits Kuycken
1629/30 Aert Clases en Keimpe Syds K.S. x Marichie Mijntjes en zn v. Syds Gosses
1638 wed. en erven Jelle Dircks en Claes Gijsberts dezelfden kopen v. Staten 25.182 Cl. G. ook in k.13. Jelle Dircks zn v. Dirck Willems en Dirckie Jelles, 1e x Marytie Aert Clases, 2e x Willemtie Barthout Clases.

hyp.bk 5.5.1648/16.12.1630 Aert Clases c.u. verk. a. Jelle Dircks de brkw. v. ± 7 m. NwB, Claes Gijsberts O. en N., Sioerd Daams W. en de OBD Z.

1655 Claes Gijsberts ¾

Jacob Pieters (Scheltinga) ¼

Cl.G. x Lijsbeth Hendricks, hyp.bk 25.12.1637/14.5.1635 e.l. hebben schuld en onderpand NwB met hs en schuur
1670 de kk. v. Claes Gijsberts en Jacob Pieters
1698 8 kk. v. Hendrik Joris ¾

Lourens Abes 1/4

8 kk. v. Hendrik Joris ¾

Freerck Jacobs, secr., Claes en Grietie Jacobs en kk. Janke Jacobs ¼

Procl. bk 16.1.1713 de wed. Lourens Abes huurt boerderij gr. 39m.218r. o. St. Ap., die wordt gekocht door de wed. Freerck Jacobs van Saepke Folkerts Gelder wed. Tj. S. Gratama, Almenum.

Fr. Jac. secr. 5 dln binnendijks zn v. Jac. Pieters (Scheltinga), zuster Jancke Jacobs x Seerp Tj. Gratama, hieruit Tjepke x S.F. Gelder

1700 Arjen Hendriks ¾
1708 Arjen Hendriks en wed. Lourens Abes Arjen Hendriks ¾

Jacob Pieters ¼

A.H. 1e x Amerens Wopkes, 2e x Dirckie Jarichs, zn v. Hendrik Joris en Hendrickie Jan Daems. zie aantekening
1718 Arjen Hendriks, Jacob Sybrens ¼ Arjen Hendriks ¾

Gerlof Ymes n.u. c.s. ¼

G.Y. te Harl. en x Grietie Freerks Scheltinga, vlgs site Tresoar ook de erven Ayse Arjens Mahui eigenr
1728/38 Corn. Albarda ¾

Dirk Joh. Kuik 1/4

Corn. Albarda ¾

Gerlof Ymes ¼

18.240

7.119

1748 Jan Sijbes Gijsbert Vermeersch en wed. en kk. Albarda J.S. ook gebr. stemnr IV St. Ap., grootvader v. Okke Annes
1758 Jan Sijbes en Lieuwe Jans id. en prof. Nieuwenhuis
1768 Jan Sijbes en Dirk Willems D.W. wrsch. zn v. Willem Dirks en Jannichie Clases
1778 Okke Annes ¼

wed. Dirk Willems

idem (Jan Albarda)
1788 Okke Annes ¼

Dirk Allerds (Ronda)

Jan Albarda, wed. Vermeersch, Jacob Roorda n.u. D.A 1e x Trijntje Martens, 2e x Arjaantje Ysbrands, zn v. Allert Fransen en Sytske Dirks (dr v. Dirck Pieters en Jentje Ocke Hayes)
1798 Dirk Allerds Bewoonde boerderij “De Boschplaats” a.d. NBD in deze kavel
1825/50 Evert Allerds Bekius zn v. Allerd Douwes B. en Grietje Everts Siderius; zie Sannes dl IIIA bl. 152 e.v.
Thans staat alleen de huizinge nog, NBD 153

 

Aantekening: procl.bk 21.12.1700 Arjen Hendriks koopt sate in k.12 gr. 18m.240r. m. hs en sch. o. Vrp. v.d. mede-erfgenamen v. Hendrik Joris c.u. met ¾ stem.

HB48/1  21.11.1701 inventarisatie + sch. en deling: sate NwB o. Vrp. gr. 18 m., het huis etc. zeer oud en vervallen, in 1700 gekocht v.d. erven Hendrik Joris.

procl.bk 14.2.1724 Arjen Hendriks , huisman NwB o. Vrp. en Joris Arjens OBZ ieder voor ½  verkopen boerderij NwB. o. Vrp. gr. 18m.240r. aan Corn. Albarda, de koper O. NBD N., OBD en Gerlof Ymes Z en Jongestall W.; zelfde transactie hyp.bk20.2./15.1.1724: nieuwe huizinge en schuur en grote hovinge met ¾ stem.