249/250

249/250 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. k. 5/6 22 22 B158/B175 9
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Heynrick Ariaensz. Landsheer/ Staten v. Friesland 32.332
1554/5 Pieter Jacobs
1566/75 Jelte Mijntges
1622 Gerrit Gerrits zie aantekening
1629/30 Jan Cornelis (coopman) ½

Wilte Lulofs ½

1638 Willem Huyghens en Waling Daams Pauwels Jaspers en Corn. Jans Besteman kopen v. Staten  

32.332

1645 Jacob Ariens ½ hs en schuur in k.5 + k.4
1655 Claes Folckerts en Poulus Jaspers
1670 Claes Folckerts en Gerard Fortuyn
1698 wed. Wibren Douwes (OBD) wed. Grovestins, W.J. Roos n.u. en Corn. Clases Besteman + k.6. Vlgs stemkoh. 1698 is k. 5 maar groot 6.030, alleen wed. Grovestins als eigenaar, 1708 kohier: een stem alleen.
1708 Douwe Wibrens wed. Grovestins procl.bk 5.5.1710: huurder boerderij NwB. k. 5 en 6 gekocht door Geertie Minks, Corn. ’t Hoen en Meinert Jans c.u., gr. 22.300 met hs en schuur
1718 wed. Joris Cornelis (OBD)

Ocke Hayes 9.461

Meinert Jans

Antoni Kromhout

H.B. van Sminia

Meinert Jans

15.300

 

7.000

voor een stem

k.5 of 6

1728 Willem Dircks 15.439 (OBD)

Reiner Ockes c.s 9.461

wed. Joris Cornelis

A. Kromhout/Van Haren

Cornelis Albarda

U.A. v. Burmania

15.439

7.000

9.561

k. 5/6; W.D. x Claeske Obbe Jetses, gebr.  2/3 v. 15 m. in k.5
1738/48 Willem Dircks, Reiner Ockes en Hendrick Jans (NBD) idem Hendrik Jans Polboer x Antje Joris Corn., gebr. k. 5/6 37 m.
1758 Tiete Tietes, Anne Jans, Arjaantje Jacobs (OBD), Hendrik Jans wed. Kromhout, erven v. Haren. Cornelia Albarda, Laas v. Burmania (los land zonder stem) HB 63/556 14.1.1767 Anne Jans. i.l. hsm. NBD o. Vrp.; Arjaantje dr v. Jacob Ypes en Neeltje Jans Kuycken, x Jentje Hendriks, kuiper OBZ en boer; T.T. x Sytske Reinder Ockes
1768 Gerben Gosses (NBD), Dirk Nammens (OBD), Jacob Cornelis en Tiete Tietes eerste 3 idem en Bouritius G.G. x Sjoerdje Feyes, procl.bk 3.10.1776 huurt boerderij NwB. o. Vrp. k.5 en 6 gr. 31 m., gek. door A. Heringa, Lwd v. Corn. Kromhout, Hoorn.

D.N.: recesbk 29.1.1781 erven v. Haren zeggen huur op van sate o. Vrp.

1778 Gerben Gosses 31 m.

Cornelis Jacobs 6 ½ m.

Tiete Tietes,

Dirk Nammens 15 ½ m.

Heeringa

v.Haren,Canter/Grovestins/Albarda 4/5 en Dirk Nammens 1/5

31.000

 

15.300

C.J. zn v. Jacob Corn. (zie 1768) en Hendrickje Ysbrands en x Dieuwke Ulbes
1788 idem (kk. v. Corn. Jacobs) idem, i.p.v. D.N. nu Rienk Corn.’t Hoen en Hillebrand Jans de Groot
1788/98 Geben Gosses 31.000
1788/18 Rienk Corn. ’t Hoen (OBD) idem 15.300
1818 Gosse Gerbens Jonk Pieter Cats
1828 Abe Klazes van der Vlag (OBD)

Trijntje Jans (NBD)

 

 

erven v. Haren 4/5, A.K.v.d.V.1/5

Pieter Cats

Trijntje Jans Spoelstra wed. Gosse Gerbens de Jong

A.K.v.d.V. x Klaaske Yzaks Bijlsma, zn v. Claas Abes en Jannichie Arjens

1838 Abe Klazes v. d. Vlag

Jan Harmens Jansma

dezelfde

W.C. Star Lichtenvoort

J.H.J x wed Gosse G. de Jong
1850 Klaas Abes v.d. Vlag

Evert Dirks Siderius

Abe Klazes v.d. Vlag

W.C. Star Lichtenvoort

E.D.S. 1e x Hiltje Attes Wiglama, 2e x Janke Bokma dr v. Marten Jans B. en Arjaantje Jac. Stap, zn v. D.E.Siderius en Grietje Gorter
De boerderij a.d. OBD 78 (k.6, nr 249) omvatte de zuidelijke helft van k. 6 gr. 15 ½ m., die aan de NBD (k.5, nr 250) besloeg de noordelijke helft + de westhelft v. k. 5 totaal 31 m. OBD 60 (het land in)

 

Aantekening: hyp.bk 30.5/18.4.1622 Jan Cornelis, koopman Harlingen verkoopt aan Gerrit Gerrits en Aafke Jans de bruikma v. 21m.492r. nieuw billand o. Vrp., Barthout Claes O., OBD Z., Wilco Lyuwes W. en NBD N., incl. 5 m. land een weinig ten W. gelegen, Gerrit Jacobs O. en Minne (Mintie?) Wygers W., daartoe verkocht met hs en schuur.

NB hieruit blijkt weer dat de namen van de pachters in 1629/30 niet up to date zijn.