Vragen etc boerderijen Vrp.

VRAGEN EN OPMERKINGEN INZAKE BOERDERIJEN VROUWENPAROCHIE

 

 

BP500/42

  • Beert Boyens in 1698 niet in stemkoh. op nr I, in floreenkohier?
  • 1708 e.v.jrn dezelfde pachters op nr I en XIII, is nr XIII het kleine plaatsje? In 1738 echter niet, dan Pieter Bockes op nr I en Jan Clasen op nr XIII.
  • Arjen Hermens tr. met Antie Hendrik Joris.

 

43  –    Verhaal in begin over kavels klopt niet meer met de recente onderzoeksresultaten van

de heren Zwart en Keizer!!

–    4e kolom: Pieter Sjoukes tr. m. Aagje dr. v. Willem Dirck Ariens en wed. v. Steven

Aarts

 

44  –     2e kolom: Neeltie was dr uit 1e huwelijk Aert Clases met onbekende vrouw.

  • 3e kolom: Suffridus Wetten etc. moet zijn Westra.

 

45  –    Melis Hendricks is kleinzn v. Melis Harckes en zn v. Hendrick Clases en Jannichie

Melis; Hendrick Clases is zn v. Claes Hendricks en Jannichie Ariens Scheyff.

 

46  –    Pieter Harrents dezelfde als Pier Harrents en v.v. Job Piers zeer wrsch. zn v. Pier

Harrents. P.H. ook zn Cornelis Piers en hiervan een zoon is Pier Cornelis.

–    Hyp.bk 8.8.1705/31.12.1699 Jan Hendrik Joris en Tettie Cornelis huren plaats gr.

34.510 van erven Dirck Gerrits

  • 3e kolom: van Boven m.z. van Hoven, althans vlgs stemkohier.

 

47  –    3e kolom, 1e alinea: Beert Boyens m.z. Boyen Abes.

  • Deze Dirk Jarichs tr. niet met Jannichje Jans, maar met Berber Willems, dr van Willem Arien Jacobs; D.J. was zn v. Jarich Martens en Wopcke Dircks. De andere Dirk Jarichs en J.J. lieten 4 kk. dopen.
  • 46 en 47: in 1850 G.G. de Jong en Gelder net andersom bij Sannes.

 

48  –    4e kolom: tussen 1730 en 1770 klopt niet.

 

49  –    2e kolom: 800 morgen m.z. 800 roeden denk ik!

  • Claas Daams was erfgenaam van Jelle Ccorn. Issel, zie hyp.bk 18.9.1747/13.6.1715
  • 3e kolom: Jacob Jippes is Jacob Ypes (x Neeltje Jans Kuycken), zuster Acke Ypes tr. Arjen Daams, broer v. Claas Daams de Oude.

 

51   –   Aechie = Aefie Sjoerd Daem Jans, 1e x Tj. Jans, 2e x G.H. Reitsma

 

52   –   Arjaantje de 2e vrouw v. Jan T. Kuycken was een zr van Maritie Gerrits, die als 2e

man had Jan Meinerts.

 

 

-1570/154 boerderij Pyr Thonijsz. vlgs rentmr.rek. in k. 28. Dit klopt niet met recente       kavelindeling, daar in k. 33.

-1570/192 boerderij Volckert Alberts vlgs rentmr.rek. in k. 29. Dit vlgs mij niet in overeenstemming met noordgrens k. 29.

 

– Grotere pachters niet op kaart 1570

Lenert Jans in de blicken 1547/8 k. 25  7.024

1566/7 k. 34  5.048

1574/5 k. 22  1.415

1574/5 k. 23 16.481

 

Jacob Adriaens/Aris          1556/67 k.22 24.006

1574/5       id.  9.306 nr Baucke Brioeticks 15.063

1554/75 k. 23  1.141

 

Syts Gosses                       1566/75 k. 24 18.053  Taede moer?

1574/5   k. 25   3.534

 

Bartelt Bottes                    1566/75 k. 25 14.252

1574/5   k. 26   4.300

 

Corn. Jans Spronck           1566/75 k. 25 11.253 resp. 7.553

1566/75 k. 28   5.144

 

Cornelis Piers                    1566/7   k. 33 13.418

Jacob Cornelis       1574/5   k. 33 13.418

 

Adriaen Corn. Cuyck        1566/7   k.28 40.022  1570 nr 178?

Joost Adriaens       1574/5   k.28 25.517

Crijntie Teus                      1574/5   k.28 12.000

 

Pieter Corn. Cuycken        1574/5   k.28 16.470  daarvoor Jacob Pieters

 

Syts Jaspers                       1566/7   k.28 17.474

Syts Thomas                      1574/5   k.28 10.474

 

Jheronimus Corn. wed.    1566/7   k.28 14.438

Jan Meynerts                     1574/5   k.28 12.000

Syts Thomas                      1574/5   k.28   2.438