VAN GELDER – ’T BILDT
Parenteel fan Cornelis de Gelresman

Ondersoek: Johannes Woudtsra, Luwt. c Johannes Woudstra

Generatie I

I   Cornelis de Gelresman, boer, wonende te St. Jacobiaprochie.

1515/1518 pachter 86 mg land (Sannes I/43. Prot.Cleuting 422 11.12.1568 Cornelis Gelderman.

1527/8 en 1536/7 Ariaen van Gelre pachter in k.5 ± 12m., daarna Hendrick Lourijs.

LWL 82 8.11.1597 Aert Gijsbrechts van  Gelder is borg voor koper Leen Engels opt Bil bij de nieuwe molen op een boelgoed.

 

Van Cornelis en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   (?)Aert Cornelis van Gelder, zie II.

 

 

 

 

Generatie II

 

II    (?)Aert Cornelis van Gelder, zoon van Cornelis de Gelresman (I), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 11 en 59.  1536/7 t/m 1554/5 pachter in kavel 3 23m.422r., in 1566/7 Reyner Aerts, Pieter Gerbrands en Joris Arisz. hetzelfde perceel.1547/8 met Symon v.d.Does en Ysbrand Sems pachter k.51 NwB.,1554/5 alleen, in 1566/7 zijn erven, in 1574/5 Reyner Aerts en Joris Arisz.

 

Van (?)Aert en een onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:

1   (?)Cornelis Aerts Gelder, zie III-A.

2   Reyner Aerts, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 4. en 59. Pers.Imp. 1578 3 cg. 1566/7 en 1574/5 pachter in k. 1 22m.549r. ;1566/7 R.A., Pieter Gerbrands en Joris Aris pachters zelfde landen als Aert v. Gelre in k.3; 1574/5 R.A. en Joris Aris samen pachters Nw Bildt in 51e k. van dezelfde landen als Aert v. Gelre

Reyner was gehuwd met N Jans, dochter van Jan Goverts en (?)Lyskjen Harrents.

3   (?)Lijsbet Aerts.

kaart 1570 Lijsbert Lenerts Vrp.(162). LWL77 5.3.1571 inv. sth. Claes Jans, Stiens: obl. op Lijsbet Aerts, wed. Lenert Corn., Vrp.  dd. 20.3.1570.

(?)Lijsbet was gehuwd met Lenert Cornelis Wittezn, zoon van (?)Cornelis Wittezn. Lenert, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1566.

Bnr 215, 218.  1566/7 en 1574/5 zijn wed. pachter in kavel 28 41m.106r.(v/h Corn. Wytties); 1554/5 in k.28 18m. (v/h Adriaen Aerts, daarna Adriaen Corn. Wittes).

LWL77 5.3.1571 in inventaris v. Claas Jans te Stiens een obl. op Lijsbet Aerts wed. v. Lenert Corn. o. Vrp. dd 20.3.1570.

4   (?)Gijsbert Aerts, zie III-B.

5   Maritien Aerts is geboren 1526 of 1527, is overleden in 1606. Maritien werd hoogstens 80 jaar.

Maritien was gehuwd met Joris Ariens. Joris, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden op donderdag 3 oktober 1596.

Bnr 11, 59, 64. Zerk St. Jp., de naam van de vrouw hierop ten onrechte als Martien Ariens vermeld.

Quaclap 12.12.1606: Hendrick Joris en Jan Jobs mede voor de erfgenamen van Joris Adriaens en Maritien Aerts, hun ouders contra Corn.Hendricks van Gelder. Quaclap 29.4.1606, 2.9.1606 en juni 1608 id.

Personele Impositie 1578 3 cg. 1566/7 pachter in kavel 3 St. Jp. t/m 1593, samen met Reyner Aerts en Pieter Gerbrands, 1574/5 Joris Arisz. pachter kavel 45 Nw Bildt, v/h Joris Jans.  Connectie met fam. Van Gelder gezien de pachters van versch. percelen.

 

 

 

 

Generatie III

 

III-A      (?)Cornelis Aerts Gelder, zoon van (?)Aert Cornelis van Gelder (II), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1574/5 Cornelis Aertsz. pachter in k. 1 van 1 m. 410 r.

Hyp.bk 28.2.1648/20.10.1646 Neeltie Corn. Aerts St. Jp. sch. a.Pieter Feddes en Lijsbet Rutgers e.l. St. Jp. als erfgen. v. wln zuster Jannichie Corn. Aerts.

Recesbk 30.11.1612 Trijn Gerrits wed. Cornelis Aerts.

 

Van (?)Cornelis en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1   (?)Hendrick Cornelis Gelder, zie IV-A.

2   (?)Cornelis Cornelis Gelder, zie IV-B.

3   (?)Tijs Cornelis, zie IV-C.

 

 

III-B       (?)Gijsbert Aerts, zoon van (?)Aert Cornelis van Gelder (II), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1566/7 en 1574/5 pachter in k.4 7m.421r. (samen met Gosse Dircks ieder helft perceel).

 

Van (?)Gijsbert en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1   Arien Gijsberts, zie IV-D.

2   Aert Gijsberts, boer, wonende te Vrouwenparochie.

1632/3 in k.34S. 11m.171r. (1574/5 Anne Corn. Piers), 1635 id. , 1640 id.

Aut. 14.4.1615 DG en naevrund v. kk. v. Lenert Pyrs.

NB LWL82 8.11.1597 Aert Gijsbrecht van Gelder is borg voor Leen Engels opt Bil bij de nieuwe molen, die koper is op boelgoed.

 

 

 

 

Generatie IV

 

IV-A    (?)Hendrick Cornelis Gelder, zoon van (?)Cornelis Aerts Gelder (III-A), is overleden voor donderdag 27 oktober 1605.

Aut. 3.6.1611 en aut. 30.4.1613. Hyp.bk sept.1614/27.10.1605 G.S. wed.

1629/30 is een Hendrick Gelder met anderen pachter k.51 NwB. (1574/5 Reyner Aerts) en id. alleen in k.3N 500r.

(?)Hendrick was gehuwd met (?)Gryt Symens, dochter van Symon Lenaerts en N. Walings. (?)Gryt is overleden voor vrijdag 22 maart 1613.

 

Van (?)Hendrick en (?)Gryt zijn drie kinderen bekend:

1   Cornelis Hendricks Gelder, zie V-A.

2   Aert Hendricks Gelder, zie V-B.

3   N.N. Gelder.

N was gehuwd met Feycke N..

 

 

IV-B    (?)Cornelis Cornelis Gelder, zoon van (?)Cornelis Aerts Gelder (III-A), is overleden voor donderdag 30 april 1637.

Bnr 222. Vrp. 1566/7 Corn. Huyberts en Cornelis Corn. Gelderman 12m.490r. in k.22, id. in. k.23 17m.580r.

HB21 24.7.1643 Evert Corn. en Claesie Corn. Gelder, mede erfgen. v. Corn. Corn. Gelder en Antie Jans hun ouders en schoonouders vs Arien Corn. Gelder. Hyp.bk 7.7.1622/4.5.1622 Corn. Cornelis en Anna Jan Walings e.l. Vrp. sch. a. Waling Ariens en Neeltie Hendricks e.l. Vrp. (zelfde personen?, naam dr Fokel wijst wel in die richting, zie ook bij Jan Walings) Hyp.bk 23.5.1635/30.5.1622 Corn. Corn. Gelder en Antge Jans e.l. Vrp.Hyp.bk 23.5.1635/30.5.1622 Corn.Corn. Gelder en Antke Jans te Vrp. sch. a. Jacob Pieters te Wommels 300 cg.

Hyp.bk 93/96 4.6./30.4.1637 Anna Jans wed. Corn.Corn. Gelder Vrp. en Jelis Corn. haar zoon.

Recesbk 25.6.1627 Corn.Corn. Gelder op de Zijl, vader of zoon?

(?)Cornelis was gehuwd met Antie Jans.

Vier kinderen van Cornelis hebben een dochter Antie; wrsch. een Yssel-dochter, zie Ytie Corn. Yssel; kan ook Anna Jan Walings zijn.

 

Van (?)Cornelis en Antie zijn acht kinderen bekend:

1   Fookel Cornelis Gelder is overleden in 1646.

Bij huwelijk van Vrp.

Fookel trouwt op dinsdag 27 februari 1635 te Vrouwenparochie met Hendrik Cornelis ‘t Hoen, zoon van Cornelis Hendricks ‘t Hoen en (?)Lucretia Clases Finck. Hendrik, chirurgijn, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1650.

Ged. St.Ap. 20.6.1613 tegelijk met 3 br. en zr. 1643 pachter dorpsbelasting.

HB aut.30.6.1653: omen van de kk en curatoren Arien Cornelis Gelder en Dirk Cornelis ‘t Hoen.

HB 35/118 weesrek. 26.2.1656 en 36/171. HB36/171 18.4.1661 rek. door Arien Corn. Gelder en Theodorus Corn. ‘t Hoen geometres en burger Leeuwarden; Trijntie Corn. ‘t Hoen en Memck ‘t Hoen moeyen.

2   Arien Cornelis Gelder, zie V-C.

3   Jan Cornelis Gelder, zie V-D.

4   Claasje Cornelis Gelder.

aut. 15.12.1662 innocent.

Claasje trouwt op dinsdag 5 augustus 1625 te Vrouwenparochie met Evert Cornelis, zoon van Cornelis Lenerts en Dyu Claesdr. Evert, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 15 december 1662.

Bnr 251. 1629/30 Ewout Corn. in k.28N. 8m.75r., 1635 id., 1640 8m.,1629/30 pachter k.3 NwB. samen met jonge Claes Claesz. en Corn. Claes, 1638 met jonge Cl.Cl. en Dammas Dammas. Zie kw.st. J.W. 1655 stem nr 19 Vrp.

Aut. 15.12.1662.  cur. Arien en Sioerd Corn. Gelder over zuster Claasje (innocent). HB36/51v. 29.12.1662 inv. sth. E.C., wed. Cl.C.G., Jan Heerts en Boyen Ebes cur.

HB36/266 25.5.1663 rek. door Corn. Everts als gewezen bewindhebber v.h. sth. van zijn vader Evert Cornelis. HB37/29v 4.2.1664 sch. en d.

Hyp.bk 30.7./11.6.1628 Lenert en Evert Corneliszn. beide te Vrp. sch. a. deurwaarder Aede Popkes en Auck Pyters te lwd. HB42/54 20.1.1680 verdeling land van Cl. C.G. tussen kk, ieder krijgt ruim een mg.

Hyp.bk 20.3.1638/9.5.1633 naburen van Joh. Feyes en Claesie Hendricks o. Vrp. op Nw Bildt omtrent de Sijl.

NB Claes Claes de jonge ook 1629/30 8m.75r. in k.28N., moeder v. Evert Corn. misschien dr v. Claes Claes Sr.?

5   Sioert Cornelis Gelder, zie V-E.

6   Cornelis Cornelis Gelder, zie V-F.

7   Jacob Cornelis Gelder, schoenmaker, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 18.6.1685/11.9.1684 cur. Cornelis Fems zn  v. Fem Ariens G. NB kan ook oomzegger zijn; op 18.4.1658 wordt een Jacob zn v. Corn. Corn. Gelder ged. op bel. te Vrp.

FER 15 f.179 4.1.1700 mede-verkoper van 1/3 v. sate en landen te Wanswerd als erfgen. v. Simon en Jacob Dirks te Rijperkerk. FER74/51 de erven verk. 1/2 sate te Wanswerd 4.1.1699 (zelfde transactie?), J.C.G. dan in de zuidhoek o. Vrp. HB42/144 inv.1680: Jacob Corn. Gelder wegens geleverde kleedbare waren en schoenen.

LWL132/351 14.10.1670 weesrek.: Jacob Corn.Gelder schoenmaker.

8   Jelis Cornelis Gelder, boer, wonende te Vrouwenparochie.

1640 Jelis Corn. c.s. 58m.

HB21 28.3.1642 te Vrp.

 

 

IV-C    (?)Tijs Cornelis, zoon van (?)Cornelis Aerts Gelder (III-A), schoenmaker, wonende te St. Jacobiparochie.

Zie Claes Martens (x Geertie Hanskes) inz. transactie boerderij dd.25.1.1607: Neeltie Tysses wed. Jan Gerrits, schoenm. St. Jp.

De plaatsing in dit gezin is geheel hypothetisch, maar Corn. Corn. Gelder in Vrp. is ook schoenmaker.

 

Van (?)Tijs en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1   (?)Cornelis Tijs, zie V-G.

2   Neeltie Tijsses.

Neeltie was gehuwd met Jan Gerrits. Jan, schoenmaker, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 57. Hyp.bk 13.11.1620/25.1.1607 N.T. wed. J.G. schoenm. St. Jp., met Hendrick Jans oudste zoon en consent v. andere 2 kk. mede wonende op HB draagt over a. Claes Martens en Gerrtijen Hanskes e.l. de bruikw. v. ± 15 mg gep. billand te St. Jp. m. hs en sch. bij haar bewoont en gebruikt.

Hypbk. 27.2.1612/25.3.1599 naastl. ten N.

 

 

IV-D    Arien Gijsberts, zoon van (?)Gijsbert Aerts (III-B).

1629/30 in k.4S 3m.303r. Aut. 7.7.1614 cur. Otte Hanses en Claes Martens. Hyp.bk 10.6.1616/19.7.1615: 2 onm. kk. bij wln S.H. Aut. 14.4.1625 A.G. ovl., B.T. 2e vr., cur. Aert Gijsberts DG oom inz. v./g. Aut. 7.5.1632 Claes Martens en Sijmen Pyters cur. inz. rek. grv+grm/g.

Arien was gehuwd (1) met Syts Hanskes, dochter van Hanske N. en Marijtgie Auckes. Syts is overleden voor maandag 7 juli 1614.

 

Van Arien en Syts zijn twee kinderen bekend:

1   Aeltie Ariens is geboren 1606 of 1607.

2   Trijntie Ariens is geboren rond 1610.

 

Arien was gehuwd (2) met Bauck Teunis, dochter van Tonis N..

 

Van Arien en Bauck is een kind bekend:

3   Sydts Ariens is geboren 1619 of 1620.

 

 

 

 

Generatie V

 

V-A   Cornelis Hendricks Gelder, zoon van (?)Hendrick Cornelis Gelder (IV-A) en (?)Gryt Symens, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 14.3.1613 (prb.41) C.H.G.St. Jacobiparochie en Allert Cornelis, erfgen. v. Hendrick Corn. Gelder en Griet Symens, dragen over aan Aert Hendricks, mede-erfgen. de brw. v. 6 m. NwB. met 1000r. oud billand m. hs en sch. de oude dijk Z., Jan Jobs O., Hotze Douwes W.een boerderij a.d. Oude Dijk. HvFr quacl. /232 4.2.1613 Adriaen Gijsberts en Sytske Hanskes e.l. contra Corn. H. Gelder, St. Jp. x Maritge Auckes.

Hyp.bk 27.5./28.4.1612 C.H.G. en M.A. e.l. St. Jp. Hyp.bk 26/13.7.1614 Claes Martens x Geertie Hanses en Otte Hanses x Geert Gerbens beiden St. Jp. kopen 22½ mg billand van stiefvader C.H.

NB HB21 24.7.1643 Evert Corn. x Claesie Corn. Gelder mede erfgen. v. Corn. Corn. Gelder en Antie Jans, hun ouders en schoonouders vs. Arien Corn. Gelder; Corn. Hendricks moet dus zijn Corn. Corn.!

Cornelis was gehuwd met Marijtgie Auckes. Marijtgie is overleden voor 1615.

Weduwe van Hanske N. Hyp.bk 10.6.1616/19.7.1615. kk. v. M.A. dragen vordering over, Corn. Hendricks Gelder, stiefv.

Marijtgie was eerder gehuwd (1) met Hanske N..<1>

 

Van Cornelis en Marijtgie is een kind bekend:

1   Hendrick Cornelis Gelder, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1629/30 in k. 3N. 0.500 m. + deel K.51 NwB.

 

 

V-B   Aert Hendricks Gelder, kind van (?)Hendrick Cornelis Gelder (IV-A) en (?)Gryt Symens, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 59. Hyp.bk 20.4./21.1.1616 A.H.G. en A.C., dr. en erfgen. v. Corn. Harmens en Trijntie Aesgedr. verk. 1/2 huis te St. Jp. aan Hendrick Jans en Auck Sippedr. te St.Jp.

Hyp.bk 31.12.1616 (prb.43) e.l. St. Jp huren 5m. NwB v. Wilcke Tyesses en Aertie Joris te Lwd., de nieuwe dijk N., Aert Jans O., Arien Jacobs W.

Recesbk 18.7.1614 Aert Boyens c.u. . Aert Hendricks.

Aert was gehuwd met Albertie Cornelis, dochter van Cornelis Harmens en Trijntie Aesgedr.

 

Van Aert en Albertie is een kind bekend:

1   Symen Aerts Gelder, zie VI-A.

 

 

V-C   Arien Cornelis Gelder, zoon van (?)Cornelis Cornelis Gelder (IV-B) en Antie Jans, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden in maart 1681.

Bnr 219, 221.  1629/30 k.24N. 12m.534r. (S. stemnr.4), k.25N. 4m.135r.1640 A.C.G. 23m., 1655 nrs 4 en 5, 1670 nrs 1, 4, 5 en 12.

Aut.15.4.1633 Aut. 17.3.1664 DG cur. Jannichje Everts. Hyp.bk 18.6.1685/11.9.1684 sch. en d. v. erfenis, alle kk etc. worden genoemd.

HB42/231 9.3. en 21.3.1681 inv. sth. A.C.G. te Vrp., eigendom v. 2 huizen, schuren, clein huis etc. met ontr. v.± 60 mg oud gep. land op Oost (!?) v. Vrp., ten N. en Z. v.d. rijdweg. HB31 z.d. deling erfenis Jan en Aefje Ariens G.: 15 m. en 1/2 huis en sch. op W.v. Vrp. N.v.d.weg, Olfert, Daem en Antie Arjens en Corn.Fems bezitten al een sate met ± 30m. a.d. Zuidk. v.d.weg.

Arien trouwt op woensdag 21 mei 1631 te Vrouwenparochie met de hoogstens 17-jarige Maek Femmes, dochter van Fem Cornelis en Aechie Olpherts. Maek is geboren 1613 of 1614.

 

Van Arien en Maek zijn elf kinderen bekend:

1     Daam Arjens Gelder, zie VI-B.

2     Sioerd Arien Cornelis Gelder.

Aut.mrt 1664

3     Olphert Ariens Gelder, zie VI-C.

4     Jan Ariens Gelder is overleden voor 1686.

HB44/114 2.12.1692: in 1686 is er een sch. en d. geweest tussen de erfgen.v Jan en Aafje Ariens Gelder inz. boerderij met ± 15 mg gep. land op west v. Vrp., ten N. v.d. weg; aangezien er erfgen. zijn ovl. nu nieuwe verdeling.

5     Hiltie Ariens Gelder.

Hiltie trouwt op woensdag 17 november 1688 te Vrouwenparochie met Beert Boyens, zoon van (?)Boyen Abes en Maertie Barthouts. Beert, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Oudebildtzijl, is overleden in mei 1724.

Bnr 201, 206, 221.   1698 St. Jp. nr.6 deels, 1698 Vrp. met Arjen Clases nr. 6., 1708/18 alleen. Flor.1700 31.549 hierbij 4.038 van Jelle Corn.Yssel 1708 35.587, 1718 id.

Hyp.bk 22.3.1728/28.4.1725 A.H. wed. bijzitter B.B. Aut. 29.12.1680 cur. kk. Steven Bartouts en Cuniera Jans.  Aut. 29.3.1694 als oom cur. kk. Daam Ariens Gelder.

Lidm. Vrp. bel. 18.7.1677, 1707 lidm. OBZ. ovl. mei 1724.

Beert was eerder gehuwd (1) met Rinske Romkes.<2,3>

Beert was later gehuwd (3) met Antie Hendricks.<4..7>

6     Antie Ariens Gelder is overleden op zondag 1 maart 1716.

Bnr 221. 1698 Vrp. 1/3 nr. 1. Fr. uit vr.eeuwen/1900.

Antie was gehuwd met Johannes van der Mey, zoon van Jacob van der Mey. Johannes, predikant, wonende te Vrouwenparochie.

Vlgs Sannes geb. te Lwd. Flor. 1700/08 wed. ds v.d. Mey 10.494.

7     Fem Ariens Gelder, zie VI-D.

8     Aeffie Ariens Gelder is gedoopt op zaterdag 24 oktober 1637 te Vrouwenparochie.

Aeffie trouwt op donderdag 17 februari 1678 te Vrouwenparochie op 40-jarige leeftijd met de 35-jarige Leendert Thysses, zoon van Thys Lenerts en Jannichie Jans. Leendert, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op maandag 16 juni 1642 aldaar, is overleden voor zondag 6 juni 1694. Leendert werd hoogstens 51 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Flor. 1700/08 de wed. 11.342, 1718 hiervan nr Jan Gerrit Innes 2.–, resteert 9.342 de wed. L. Th., nu x Sicke Yes. 1718 de wed. cum marito 2.450.

Aut. 6.6.1694 cur. k. 1e huw. Jacob Douwes, neef; cur. kk. 3e huw. Beert Boyens. HB45/73v. 6.6.1694 inv. sth. L.T. + sch. en d., in de marge kwitering door L.L. zijn broers zijn ovl.., M.L. nu x Sicke Eyes. HB23 14.7.1684 en 11.5.1685 L.T. Vrp. vs Jacob en Jetske Douwes inz. sch. en d. goederen Houck Wopkes. Flor. 1700/08 de wed. 2.150.

Leendert was eerder gehuwd (1) met Antje Jans.<8,9>

Leendert was later gehuwd (3) met Machel Lenerts.<10..17>

9     Arien Ariens Gelder is gedoopt op vrijdag 28 september 1646 te Vrouwenparochie.

10    Gerben Ariens Gelder, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 3 november 1650 aldaar, is overleden voor maandag 30 november 1693. Gerben werd hoogstens 43 jaar en 27 dagen.

Bnr 221. Hyp.bk 20.8.1694/18.1.1693 test. G.A.G. te Vrp. hij vermaakt 2/3 v.d. boerderij van zijn wln ouders ten N. v.d. rijdweg op het West v. Vrp., nu bij Beert Boyens als huurder bew., waarvan Antie A.G. (zr) 1/3 behoort, aan Jac. v.d. Mey (zn v. Antie). De dr. v. Olphert Arjens G bij Trijntie Clasen krijgt 2 mg land en de kk. van broer Daam worden verder erfgen., Daam heeft het vruchtbebruik. HB44/257 30.11.1693 inv. sth. G.A.G., Vrp., de kk. v. broer Daam A.G. erven en Daam krijgt het vruchtgebr.

11    Cornelis Ariens Gelder is gedoopt op maandag 7 september 1654 te Vrouwenparochie.

 

 

V-D   Jan Cornelis Gelder, zoon van (?)Cornelis Cornelis Gelder (IV-B) en Antie Jans, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 216. 1632/3 in k.28N 21m.328r. en S. 1m.418r., 1640 33m., 1655 nr. 34. Hyp.bk 1.3.1651/21.11.1636 naastl. ten NO v. kerkhof.

Recesbk 1633: op de Zijl. Hyp.bk 19.7.1641 e.l. Vrp.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 106.5.-.

Jan trouwt op donderdag 27 januari 1622 te Vrouwenparochie (1) met Foek Jacobs Issel, dochter van (?)Jacob Claes Issel en Trijn Feyckes.

 

Jan trouwt op maandag 20 december 1627 te Vrouwenparochie (2) met Lijsbeth Romkes, kind van Romke Gerlofs en Lijsbet Scheltes.

Tr. 1e x Syuerdt Douwes (zie GJ 2008/16).

 

Van Jan en Lijsbeth zijn vijf kinderen bekend:

1   Antie Jans Gelder.

Antie was gehuwd met Gerben Cornelis, zoon van Cornelis Feyckes en Thoenke Wijgers. Gerben, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 29 juni 1636 aldaar.

Bnr 218. 1670 nr.14 en 29.1698/1708 nr.9. Flor. 1700/08 53.456, 1718 verdeeld a.v.: Jan Gerrit Innes 14.425, Jan Gerbens c.s. 19.163, Pieter Arjens 10.086, Feycke Hendricks 9.382.

Zie gen. Dokter GJ 1975/31 Hyp.bk 29.4.1692/25.5.1680/11.5.1691 e.l. Vrp. sch. a. Lijsbet Jans wed. Dirck Jans, zr en schoonzr. HB23 24.7.1676 Gerben Corn. universele erfgen. v. vader Corn. Feyckes, die crediteur was v. Claes Everts.

2   Foeck Jans Gelder.

Foeck trouwt in 1647 met Hendrick Feickes de Wit, zoon van (?)Feycke Feyckes en Auckie Cornelis Pyrs. Hendrick, wonende te Harlingen.

Bnr 115. Zie Gen.Dokter GJ 1975/69. Eerste huwelijk: 1e procl. Vrp. 1.1.1647 de geboden zijn gespierd. HB22 26.2.1655. Aut. HvFr. febr.1655.

Hendrick was later gehuwd (2) met Geertie Jacobs.<18>

3   Arien Jans Gelder, zie VI-E.

4   Lijsbeth Jans Gelder is gedoopt op vrijdag 19 mei 1634 te Vrouwenparochie.

Lijsbeth trouwt op donderdag 11 februari 1666 te Vrouwenparochie op 31-jarige leeftijd met de hoogstens 37-jarige Dirck Jans, zoon van Jan Dirck Jacobs en Bauck Tyaerds. Dirck, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1628 of 1629, is overleden voor woensdag 3 juni 1682. Dirck werd hoogstens 53 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Bnr 146. Ged. op bel. Vrp. 1665. Hyp.bk 29/4.1692/2.6.1678 e.l. Vrp.; id. 29.4.1692/16.5.1685 wed. HB43/147 7.7.1682 sth. Tiaerd Jans, Gerben Cornelis cur. kk.

Procl.bk 30.11.1668 D.J. en Lijsbet Corn. kopen huis te Vrp. v. Marten Thomas c.u.

5   Cornelis Jans Gelder is gedoopt op dinsdag 2 juni 1643 te Vrouwenparochie.

 

 

V-E   Sioert Cornelis Gelder, zoon van (?)Cornelis Cornelis Gelder (IV-B) en Antie Jans, boer, wonende te Oudeleye.

1635 Vrp. Marieng.landen 7m.424r. Aut. 25.5.1641 als oom cur. kk v. Jacob Jans Issel en Janckie Tonis (Ariens v. Gelder). HB38/14  1664 of 1669 inz. erfenis Jan Corn. Gelder, de vrouw v. Sjoerd is Neeltie. Aut. 17.3.1664 DG cur. Jannichje Everts. Hyp.bk 2.2.1671/1.5.1666 S.C.G. en Neeltie Jans e.l. Oude Leye o. Hallum

Sioert was gehuwd met Neeltie Jans Yssel, dochter van Jan Jacobs Yssel en Lijsbet Cornelis.

 

Van Sioert en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1   Antie Sjoerds Gelder.

Antie trouwt op donderdag 9 mei 1669 te Finkum met Cornelis Sipckes. Cornelis, bakker, wonende te Oudelye.

Hyp.bk 30.8.1726/21.5.1714 C.S. te O.L. verk. 2 mg oud gep. billand, Jan Corn. erfgenaam. FER13/4 17.2.1676 C.S. bakker op de Leye mede aangever van huw. v. schoonzr Neeltie Sioerds met Thonis Riencks.

2   Neeltie Sjoerds Gelder.

Neeltie trouwt op maandag 22 december 1664 te Gerecht Leeuwarderadeel (1) met Arien Gerrits ook genaamd de Olde, zoon van Gerryt Ariens en Tryn Ariens. Arien, wonende te Finkum.

NB omstreeks dezelfde tijd ook huwwelijk van A.G uit Britsum met een Neeltje Sjoerds v. Hallum. Datum huw. 3e procl. bev. 27.5.1665.

Neeltie trouwt op maandag 26 februari 1674 te Gerecht Leeuwarderadeel (2) met Theunis Riencks, zoon van Rienck Ariens en Lijsbet Teunis. Theunis, boer, wonende te Hallum.

FER 15 f.239v. febr./mrt 1702 T.R. en mr Joannes Cronenburgh op de Leye o. Hallum kopen 17 pm land op de Leye o. Hallum bij T.R. gebruikt.

MEN weesbk 16.5.1688 weesrek. door Th.R. hsm. op de Leye inz. wkk. Arjen Riencks en Maaike Jans, Dronrijp. 1698 gebr. stemnr 47 Hallum. LWL187/283 e.l. te Oudeleije o. Hallum lenen 300 cg. aan Dirck Gerbens en Jannetie Ydes ald. o. Finkum 28.5.1707.

3   Dieucke Sjoerds Gelder.

FER41/191 inv. sths D.Sj. 1690.

Dieucke was gehuwd (1) met Tabe Wybes.

Dieucke was gehuwd (2) met Sybe Pieters.

 

 

V-F   Cornelis Cornelis Gelder, zoon van (?)Cornelis Cornelis Gelder (IV-B) en Antie Jans, boer en schoenmaker, wonende te Vrouwenparochie.

1629/30 in k.22S. 1m.386r., id. in k.23S 14m.418r en N. 3m.162r., id. in k.24S. totaal ± 10m.(3 perc.) en in N. ook ± 10m.(2 perc.), id. in k.25N. 6m.535r. en S. 4m. , in k.28N. totaal 6m.404r., 1635 67m.224r., 1640?, 1655 Corn.Corn. Gelders erven nr 12 , wrsch. vader.  Recesbk 15.1.1649 C.C.G. levert schoenen.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 213.5.8 (of vader?).

Cornelis trouwt op donderdag 27 januari 1622 te Vrouwenparochie (1) met Rints Jans.

Datum is 1e procl., hij v. Vrp., zij v. Hallum; in Hallum att. nr Lekkum.

Van Cornelis en Rints is een kind bekend:

1   Fookel Cornelis Gelder is gedoopt op vrijdag 10 augustus 1629 te Vrouwenparochie.

 

Cornelis trouwt op woensdag 25 januari 1640 te Vrouwenparochie (2) met Anna Jan Hermens.

Datum is 1e procl., beiden v. Vrp.

Van Cornelis en Anna is een kind bekend:

2   Jacob Cornelis Gelder, zie VI-F.

 

 

V-G   (?)Cornelis Tijs, zoon van (?)Tijs Cornelis (IV-C), schoenmaker, wonende te Berlikum.

Grafschr. Men.dl/34, nakomelingen noemen zich Van Gelder.

(?)Cornelis was gehuwd met Lolck Hessels.

 

Van (?)Cornelis en Lolck is een kind bekend:

1   Aeltie Cornelis.

Aeltie was gehuwd met Folckert Eernstes, zoon van Eernst Folckerts en Saepke Watses Unia. Folckert, wonende te Berlikum, is geboren 1640 of 1641.

Weesbk MEN. 6.5.1657 Laes Baard cur. Folckert in ‘t 17e jr. zn v. E.F. te Wier en S.W. HB23 2.7.1688 ontv. en dorpr. Berl.

 

 

 

 

Generatie VI

 

VI-A    Symen Aerts Gelder, zoon van Aert Hendricks Gelder (V-B) en Albertie Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 10.12.1651 (blz.26 S.). Sannes I/304. Recesbk 12.4.1652 Symen Aerts Cullichie alias Gelder. HB21 28.3.1642 S.A. te St. Jp.

HB22 23.12.1667 Aert en Corn. Symens Gelder, Aeght Corn. x Pieter Gerrits, Joost en Pieter Symens Gelder (minderj.) erven v. vader S.A.G.

 

Van Symen en een onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:

1   Aart Symens Gelder, wonende te St. Jacobiparochie.

Aart trouwt op donderdag 1 mei 1659 te St. Jacobiparochie (1) met Willemtie Pieters.

Aart trouwt op donderdag 22 mei 1687 te St. Jacobiparochie (2) met Impcke Riemers, dochter van Riemer Ebles en Neeltie Pieters.

Naam ook Emcke.

Impcke was eerder gehuwd (1) met Dirck Ewes.<19>

2   Cornelis Symens Gelder.

3   Joost Symens Gelder.

4   Pieter Symens Gelder.

5   Aecht Symens Gelder.

Aecht trouwt op donderdag 13 november 1659 te St. Jacobiparochie met Pieter Gerrits. Pieter, wonende te St. Jacobiparochie.

Recesbk 13.2.1665 e.l. kopen huis te St. Jp. v. Aert Symens, Corn. Wops ten W.

 

 

VI-B    Daam Arjens Gelder, zoon van Arien Cornelis Gelder (V-C) en Maek Femmes, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden in 1694 te Vrouwenparochie.

Bnr 104. Aut. 29.3.1694: ooms Dirk Cornelis, bakker en Beert Boyens voogden over de kk. Hyp.bk 25.6./2.5.1684 e.l. huisluiden OBD o. St. Ap.Flor.1700°08 D.A. kk. 9.554.

Hyp.bk 9.6./19.5.1686 e.l. sch. a. Corn. en Hoite Ysbrands, koopl. StJp., onderp. state en eigen landen. Hyp.bk 27.6.1686 borgen Olfert, Gerben en Hiltie A.G. broers en zr. HB45/34 inv. sth. D.A.G. HB46/205v. 15.1.1697 rek. d. Dirck Corn. HB50/211 6.7.1707 rek. d. Dirck Corn. Procl.bk 14.2.1681 huurder 24 m. oud billand en 10 m. NwB.gek. d. Jurjen Cl. Fontein (S. St. Ap. nr. 7).

De jongste 2 kk. gedoopt te Vrp.(tweeling). HB23 6.4.1696 de kk. zijn erfgen. van oom Gerben A.Gelder.

NB lidm.bk Vrp. Daam Corn. Gelder en Trijntje Heins, zij als wed. lidm. 14.9.1707.

Daam trouwt op donderdag 1 augustus 1669 te Vrouwenparochie met de ongeveer 25-jarige Jannichie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans en Tettie Ariens. Jannichie is geboren rond 1644, is overleden voor maandag 29 maart 1694. Jannichie werd hoogstens 50 jaar.

Jannichie was eerder gehuwd (1) met Dirck Stevens.<20>

Datum is 3e procl.

Van Daam en Jannichie zijn acht kinderen bekend:

1   Tettie Daams Gelder is geboren 1670 of 1671, is overleden op dinsdag 6 november 1731. Tettie werd hoogstens 60 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Zerk Vrp. Lidm. Vrp. als wed. lidm. 1704, naar St. Ap. 1721.

Tettie trouwt op woensdag 28 april 1700 te Vrouwenparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd (1) met Menno Teekes, zoon van Teeke N.. Menno is overleden voor maandag 5 maart 1714.

HB53/47v. 5.3.1714 inv.sth. M.T. wed. T.D., erfgenamen worden genoemd.

Tettie trouwt op vrijdag 3 februari 1713 te Vrouwenparochie op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met Jan Dircks.

Tettie trouwt op zondag 25 mei 1721 te St. Annaparochie op hoogstens 50-jarige leeftijd (3) met Hendrik Ruurds, zoon van Ruurd Heins en Willemtie Tammes. Hendrik, koopman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 116. 1728/38 St. Ap. gebr. nr. III en met Dirk Pieters nr. 17 k.20.

HB50/308 6.8.1708 cur. kk. broer Hein Ruurds. Procl.bk 2.3.1722 (2x).

Hendrik was eerder gehuwd (1) met (?)Maertie Willems.<21>

Hendrik was eerder gehuwd (2) met Dieucke Ypes.<22,23>

Hendrik was eerder gehuwd (3) met Iemkje Gerbens.<24>

2   Antie Daams Gelder is geboren 1673 of 1674.

1718/1728 Vrp. n.r15 (kan ook haar nichtje zijn).

3   Cornelis Daams Gelder is geboren 1675 of 1676.

4   Maartie Daams Gelder is geboren 1677 of 1678.

5   Beert Daams Gelder is geboren 1680 of 1681, zie VII-A.

6   Dirckje Daams Gelder is geboren 1683 of 1684.

7   Aechie Daams Gelder is geboren 1687 of 1688, is overleden voor maandag 7 mei 1731. Aechie werd hoogstens 43 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Aechie was gehuwd met Timen Hendriks, zoon van Hendrik Timens en Rixt Clases. Timen, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 7 mei 1731.

Aut. 7.5.1731 e.l. ovl. cur. Beert Daams, koopm. Vrp. en Pyter Hendriks, oom en schipper St. Ap.

8   Aafke Daams is geboren 1687 of 1688.

Aafke trouwt op maandag 16 mei 1712 te St. Annaparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Pybe Stinnerts, zoon van Stinnert Pybes en Trijntje Clases. Pybe, timmerman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 113. Wordt genoemd HB54/1 21.10.1716. Aut. 16.3.1739 cur. en oom v/z v. kk. Claas Cornelis en Sara Joh.

 

 

VI-C    Olphert Ariens Gelder, zoon van Arien Cornelis Gelder (V-C) en Maek Femmes, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 2 december 1692.

Bnr 219, 235.  1698 Vrp. Trijntje Clases wed. Ol.A. nr.4 en 14. Flor. 1700 de wed. 30.450 en 2.030, 1708 nr. Lenert Clasen c.s., 1700 de wed, 10.115 en 9.511, dit laatste ook nr. Lenert Clasen, id 1708 10.115 en 2.030  nr. Feycke Gerbens en Jan Clasen Flor. 1700/08 Trijntje Clases resp. haar erven 10.276, 1718 nr. Feycke en Jan Gerbens, dezelfde persoon?

Aut. 4.9.1684

Olphert was gehuwd (1) met Bauck Anes.

 

Van Olphert en Bauck is een kind bekend:

1   Gerben Olpherts Gelder.

Verm. uit eerder huwelijk?

 

Olphert trouwt op donderdag 25 december 1681 te Vrouwenparochie (2) met Trijntie Clases, dochter van Claes Lenerts en Bauckie Jans.

Flor. 1700 10.276, 1708 de erven id., 1718 nu op Feycke en Jan Gerbens.

Beiden v. Vrp.

Van Olphert en Trijntie is een kind bekend:

2   Bauckie Olpherts Gelder is gedoopt op donderdag 12 september 1686 te Vrouwenparochie.

Bij doop wordt vermeld als moeder Bauckie Anes!

 

 

VI-D    Fem Ariens Gelder, zoon van Arien Cornelis Gelder (V-C) en Maek Femmes.

Prot. S.A./25. HB39/264v. 24.5. (1672?) inv. sth. Fem Ariens, wed. N.B. nu x Lenert Gerbens.

Fem trouwt op vrijdag 20 oktober 1662 te Vrouwenparochie met Neeltje Boyens, dochter van Boyen Dircks en Amerens Cornelis.

Hyp.bk 15.3.1669/13.3.1667 N.B. wed. Fem Ariens Gelder heeft vordering op haar zuster Tettie Boyens x Claes Walings, bakker.

Neeltje was later gehuwd (2) met Lenert Gerbens.<25,26>

Hij van Vrp., zij v. St. Jp.

Van Fem en Neeltje is een kind bekend:

1   Cornelis Fems Gelder is gedoopt op donderdag 23 augustus 1663 te Vrouwenparochie.

HB42/231 21.3.1681 Olphert Fems cur.

 

 

VI-E    Arien Jans Gelder, kind van Lijsbeth Romkes (V-D) of Jan Cornelis Gelder, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1661.

1655 Vrp. nr. 6.

GJ2009/239. Aut. 22.4.1661 J.C.G. grv. en Henric Feikens, burgervaandrig Harl. behuwd oom.; HB36/44 4.7.1661 inv. sth. A.J.G. te St. Jp., wed. F.C. op verz. v. Jan Corn. Gelder bestevader v. wk., huis, sch. etc.  en ± 47 mg Franeker land. HB36/232 en 235 rek. en sch. en d. dd. 17.2.1662: de sate van Feyckie en haar zoon is verkocht aan Jan Pieters (Spannenburgh) en Trijntie Bienties; rek. door J.C.G. en Gerben Jan Gerbens; Hendrick Feyckes de Wit, Harlingen is oom; Gerben Jans is (half)broer van Feyckie. Recesbk 10.12.1660 Feykie Corn. Daams wed. A.J.G.

HB21 12.4.1647 te Vrp.

Arien trouwt op donderdag 23 oktober 1653 te Vrouwenparochie met Feyckie Cornelis, dochter van Cornelis Daem Jans en Antie Reymers. Feyckie is overleden op vrijdag 2 maart 1674.

Hyp.bk 18.11.1674/15.3.1673 F.C. laatst wed. v. Douwe Joukes en als moeder v. Jouckjen (Imckjen?) Gabes bij wln Gabe Jeltes. Bij 4e huw. beiden v. Min.ga.

Feyckie was later gehuwd (2) met Gabbe Jeltes.<27,28>

Feyckie was later gehuwd (3) met Douwe Joukes Oenema.<29,30>

Feyckie was later gehuwd (4) met Gabbe Jarichs Lamsma.<31,32>

Bij 1e huw. A.J. van Vrp. en F.C. van Min.ga.

Van Arien en Feyckie is een kind bekend:

1   Cornelis Ariens Gelder is geboren 1656 of 1657.

 

 

VI-F    Jacob Cornelis Gelder, zoon van Cornelis Cornelis Gelder (V-F) en Anna Jan Hermens, schoenmaker en lakenkoper, wonende te Vrouwenparochie, is overleden in 1713.

Bnr 237. 1698/1708 Vrp. nr.29. Flor. 1700 46.173, 1708 hiervan nr. Tonis Riencks 2.562 en nr Corn. en Jannichie Jacobs 1.397, blijft 41.464, 1718 verdeeld a.v.:Johannes Douwes 36.470, Feycke Hendricks 1.436, Pieter Tieerds 3.158.

Hyp.bk 25.10.1671/3.5.1669 e.l. St. Jp. Hyp.bk 2.5.1703/29.5.1701 volmacht van Vrp. NB er is nog een Jac. Corn. Gelder, oom van deze persoon.

HB43/20v 9.9.1681 inv. sth. Jancke Gerryts, Jac.Corn. Gelder nu x Tzietske Andries, sch. en d.; Olphert Femmes en Lenard Tijsses bloedverw. en cur. Lidm. Vrp. bel. 23.4.1658, lidm. 1707, ovl. 1713.

Jan Jacobs Gelder verk. a. Joh. Douwes en Neeltje Jacobs te Vrp. (zijn zuster en zwager), 1/3 v.e. sate oud gepacht billand in de xzuidhoek v. Vrp. gr. 39 mg, thans in huur bij Reiner Fopkes, voor enige jaren door onze vader Jacob Corn. Gelder met de dood ontruimd (hyp.bk23.4.1723/30.1.1716).

Jacob trouwt op donderdag 11 december 1659 te Vrouwenparochie (1) met Jancke Gerrits. Jancke is overleden voor donderdag 14 augustus 1681.

Beiden v. Vrp.

Van Jacob en Jancke zijn zes kinderen bekend:

1   Trijntie Jacobs Gelder is gedoopt op donderdag 7 oktober 1660 te Vrouwenparochie.

Trijntie trouwt op vrijdag 12 november 1683 te Vrouwenparochie op 23-jarige leeftijd met de hoogstens 27-jarige Dirck Dircks Kuyck, zoon van Dirck Dircks Kuyck en Lijsbet Johannes. Dirck, molenaar, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1655 of 1656, is overleden voor zondag 20 juli 1721. Dirck werd hoogstens 65 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

LWL148/235 e.l. te Vrp. kopen een hovinge met bomen en plantagie ten ZO v.d. reyd(?), de hogedijk ten W. en de rijdweg naar Mariengaard en Dick Dicks ten N. gek. v. Trijntie Arjens hsvr. v. Arent Jans op de Leye19.2.11720.

LWL149/10 de wed. en kk. verk. de hovinge weer 20.7.1721, 2 kk een minderj. zn en Janke Dircks (getr.).

2   Antje Jacobs Gelder is gedoopt op donderdag 25 september 1664 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 30 december 1703. Antje werd hoogstens 39 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Antje trouwt op donderdag 5 februari 1688 te Vrouwenparochie op 23-jarige leeftijd met de 33-jarige Dirck Pieters, zoon van Pieter Clases en Jacobje Jans. Dirck, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op dinsdag 5 mei 1654 te St. Annaparochie.

Bnr 207, 252.  1708 gebr.nr.II. en 1/2 nr.IV en 1/2 nr.25 k.2.

Bij doop Antie vermeld: huism. Oude Dijk, vernoemd nr ovl. moeder.

3   Pieter Jacobs Gelder is gedoopt op donderdag 23 september 1666 te Vrouwenparochie, zie VII-B.

4   Gerrit Jakobs Gelder is gedoopt op donderdag 1 november 1668 te Vrouwenparochie.

5   Neeltje Jacobs Gelder is gedoopt op vrijdag 6 mei 1672 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 1.1.1733/21.6.1731 N.J.G. x A.Sj. voor 2/3 en Dina Joh. wed. J.J.Verlaan voor 1/3, verhuren sate lands in de Zdh. v. Vrp. gr. 43 mg. aan Sybrandus Gerrits Reitsma en Jeltje Hendriks.

Statenreg. f.41 Neeltje Jacobs hsvr. Jac. Jans Gorter

Neeltje trouwt op dinsdag 26 juni 1691 te Vrouwenparochie op 19-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 29-jarige Johannes Douwes, zoon van Douwe Harmens en Lysie Feyes. Johannes, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1661 of 1662, is overleden voor 1728. Johannes werd hoogstens 67 jaar.

Bnr 237. 1718 Vrp. nr.29, 1728  wed. en dochter nr.29.1738 id., gebr. Andries Sjoerds. Flor. 1718 gek. v. Gravinne Carlzon 7.–., id van Jacob Corn. Gelder 36.470

Hyp.bk 23.4.1723/30.1.1716 e.l. Vrp. kopen 1/3 van ouderlijke boerderij in Zdh. v. Vrp. van Jan Jacobs Gelder, de boerderij is in huur bij Reiner Fopkes.

Neeltje trouwt op zondag 10 augustus 1727 te Vrouwenparochie op 55-jarige leeftijd (2) met Andries Sjoerds. Andries, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Lidm. Vrp. 13.2.1728 v. Wier, in de Zdh., huisman.

6   Jan Jacobs Gelder is gedoopt op donderdag 19 maart 1676, zie VII-C.

 

Jacob trouwt op donderdag 14 augustus 1681 te Vrouwenparochie (2) met Tzietske Andrys, dochter van Andrys Ritskes en Tet Eelckes. Tzietske is overleden voor vrijdag 30 januari 1682.

Dr v. Reiner Andries v.d. Mey? Ged. op bel. 16.7.1669 te Vrp. HB42/281v. 22.1.1682 inv. sth. T.A. laatst hsvr. v. J.C.G., verzegeling.HB43/60 30.1.1682 inv. sth. T.A. hsvr. v. J.C.G., schoenmaker en lakenkoper te Vrp.; Epo Corn. oom v.d. wkk. v. T.A. bij Sipco Corn. gest. m. Hayo Corn. oom; sch. en d., het huwelijk heeft maar ong. een halfjaar geduurd.

Tzietske was eerder gehuwd (1) met Sipco Cornelis.<33,34>

Tzietske was eerder gehuwd (2) met Galt Hylkes.<35>

Beiden v. Vrp.

 

 

 

 

Generatie VII

 

VII-A     Beert Daams Gelder, zoon van Daam Arjens Gelder (VI-B) en Jannichie Barthouts, koopman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1680 of 1681, is overleden voor donderdag 21 november 1754. Beert werd hoogstens 73 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Bnr 216. 1738 gebr. nr. 20. Zie ook Statenreg. fol 32.

Aut. 7.5.1731 cur. k. Aachje Daams en Tymen Hendriks. HB57/18 9.4.1726 rek. d. B.D., koopm. Vrp. als cur. v. wkk. Gerrit Huigens i.l. timmerman Vrp., Dirk Willems Dalder mede cur.

Beert trouwt op zondag 25 september 1707 te Vrouwenparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Rinske Johannes, dochter van Johannes Jans en Griet Aarts. Rinske is gedoopt op donderdag 26 september 1686.

Zr v. Trijntje Joh. 2e vr. v. Leendert Leenderts, bijz. Hyp.bk 21.11.1754/id. R.J. wed. B.D. Vrp. voor 1/2, Trijntie Leenderts (x Jarich Sjoerds, huism. o. St. Ap.), Pyter Ydes, St. Jp. samen erfgen. v. Trijntie Joh. vr. v. Leendert Leenderts, bijz., eisen achterstallige huur van Harmen Arjens, huisman en Sjoerdtie Binderts e.l. Vrp.

Beiden v. Vrp.

Van Beert en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1   Jannigje Beerts Gelder.

Jannigje trouwt op woensdag 9 februari 1729 te Vrouwenparochie met Gerrit Gerkes, zoon van Gerke N.. Gerrit, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 221. 1748/58/68 gebr. nr.1, 1778 de wed. id.

Hyp.bk 17.6.1762/21.12.1761. 1749 Vrp. boer 4+3 50.6.0. Procl.bk 13.2.1769.

2   Johannes Beerts Gelder.

3   Daam Beerts Gelder is gedoopt op zondag 4 september 1718 te Vrouwenparochie, zie VIII-A.

 

 

VII-B     Pieter Jacobs Gelder, zoon van Jacob Cornelis Gelder (VI-F) en Jancke Gerrits, is gedoopt op donderdag 23 september 1666 te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 9 september 1681. Pieter werd hoogstens 14 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

NB wordt niet genoemd in inv., indien ovl. kan hij geen zoon hebben.

 

Van Pieter en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   (?)Jan Pieters Gelder, zie VIII-B.

 

 

VII-C     Jan Jacobs Gelder, zoon van Jacob Cornelis Gelder (VI-F) en Jancke Gerrits, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 19 maart 1676, is overleden voor maandag 12 januari 1733. Jan werd hoogstens 56 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

1728 Vrp. gebr. 30m.160r. in nr.26 k.1. Statenreg. f.42 Houkje Dirks wed. J.Jac.G. percelen 415,418,430 en 431 samen 4.300 m. in Zdh. Vrp.

Aut. 12.1.1733 J.J.G. ovl. H.D. hertr. cur. k. Cornelis Annes stv. stadstimmerbaas Harlingen en Heere Martens DG OBZ. Hyp.bk 2.10.1724/5.10.1723 e.l. Nw Bildt o. Vrp. zijn huur schuldig v.e. sate lands.

Jan trouwt op zondag 27 september 1705 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Houkje Dircks, dochter van Dirck Jans en Jetske Douwes. Houkje is gedoopt op donderdag 2 maart 1684 te Vrouwenparochie.

Lidm. Vrp., nr Harlingen.

Houkje was later gehuwd (2) met Cornelis Annes.<36..44>

Beiden v. Vrp.

Van Jan en Houkje zijn zes kinderen bekend:

1   Gerrit Jans Gelder is gedoopt op zondag 29 augustus 1706 te Vrouwenparochie.

2   Jancke Jans Gelder is gedoopt op zondag 18 september 1707 te Vrouwenparochie.

3   Rinske Jans Gelder is gedoopt op vrijdag 17 mei 1709 te Vrouwenparochie.

4   Dirk Jans Gelder is gedoopt op zondag 3 april 1712 te Vrouwenparochie.

5   Jetske Jan Gelder is gedoopt op zondag 6 augustus 1713 te Vrouwenparochie.

Jetske trouwt op zondag 28 september 1732 te Vrouwenparochie op 19-jarige leeftijd met Anne Arjens. Anne, wonende te Oudebildtzijl.

Lidm. Vrp.

6   Johannes Jans Gelder is gedoopt op zondag 22 maart 1716 te Vrouwenparochie.

Vlgs doopbk ovl.

 

 

 

 

Generatie VIII

 

VIII-A      Daam Beerts Gelder, zoon van Beert Daams Gelder (VII-A) en Rinske Johannes, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 4 september 1718 te Vrouwenparochie.

Bnr 143. 1748 gebr. nr. 32 37 1/2 m. m. hs en sch. (Middagten), 1758/88 id.

Daam trouwt op zondag 10 maart 1748 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met Maartje Hendriks.

Misschien dr v. Hendrik Klases Voordewind.

Beiden v. St. Ap.

Van Daam en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1   Rinske Daams Gelder is geboren op vrijdag 28 december 1759 te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 27 januari 1760 te Vrouenparochie.

Rinske trouwt op zondag 9 september 1781 te Vrouwenparochie op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Sjoerd Pieters Schaaf, zoon van Pieter Sybes en Jelske Sjoerds. Sjoerd, timmerman, is gedoopt op zondag 23 januari 1757 te Vrouwenparochie.

Zie art. tijdschrift Fryslân nr 2 2017.

2   Beert Daams Gelder, bakker, herbergier en koopman, wonende te Oudebildtzijl, is geboren op dinsdag 20 mei 1766, is gedoopt te Vrouenparochie, is overleden op donderdag 3 november 1814. Beert werd 48 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

1811 Vrp. 191 bakker. Bij ovl. kastelein. Hyp.bk 13.9./9.9.1810 koopman OBZ.

Beert trouwt op zondag 25 april 1802 te Vrouwenparochie op 35-jarige leeftijd met de hoogstens 37-jarige Aaltje Douwes, dochter van Douwe Jacobs en Metje Joris. Aaltje is geboren 1764 of 1765, is overleden op zondag 14 september 1817. Aaltje werd hoogstens 52 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Bij ovl. kasteleinse.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Nammen Sybes.<45>

3   Hiltje Daams Gelder is gedoopt op zondag 4 december 1768 te Vrouwenparochie.

 

 

VIII-B      (?)Jan Pieters Gelder, zoon van Pieter Jacobs Gelder (VII-B), is overleden voor maandag 29 december 1749.

Aut. 29.12.1749 e.l. ovl., cur. Arjen Leenderts, koopm., Vrp. en Joh. Hoytsma, dorpr. Vrp. HB61/236 29.12.1749 inv. HB63/43 15.11.1762 rek. d. cur., hieruit blijkt dat wed. nog in leven is, ook worden de 3 drs genoemd met hun mannen.

(?)Jan trouwt op zondag 6 januari 1726 te Vrouwenparochie met Sjoukje Paulus.

Beiden v. St. Ap.!

Van (?)Jan en Sjoukje zijn drie kinderen bekend:

1   Lijsbeth Jans Gelder is geboren 1729 of 1730.

Lijsbeth trouwt op zondag 24 december 1752 te St. Jacobiparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerben Jans Plat, zoon van Jan Pieters Plat en Baukje Lases Hilverda. Gerben, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 8 juni 1727 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 10 november 1768. Gerben werd hoogstens 41 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Bnr 62. 1748 Laas Jans Plat nu Gerben Jans Plat gebr. 39m.510r. in nr.22 k.47, met hs en sch.

Aut. 10.11.1768 G.J.Plat ovl., cur. kk. Albert Clasen, huism., o. St. Jp. en Corn. Wops, huism. o. St. Jp. HB67 10.11.1768 G.J.P. ovl., hsm NwB. o. St. Jp., 4 onm. kk., huurcontr. met Cornelis Jans, bijbel met initialen G.P.I. 1738. HB64/820 30.6.1772 rek. d. Albert Clases, 6 kk.

Gerben was eerder gehuwd (1) met Neeltje Sjoerds.<46>

Gerben was later gehuwd (3) met Grietje Tjerks Kandidat.<47>

Gerben was later gehuwd (4) met Rinsje Dirks Dijkstra.<48>

2   Grietje Jans Gelder is geboren 1730 of 1731.

Grietje trouwt op zondag 6 juni 1762 te Vrouwenparochie op hoogstens 31-jarige leeftijd met Nammen Johannes Andringa, zoon van Johannes Nammens Andringa en Blijke Annes. Nammen, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 240. 1768/78/88 eigenr en gebr. nr. 16.

3   Pietje Jans Gelder is geboren 1736 of 1737.

Lidm. St. Jp. Tijttje Jans vr. v. Yppe Jans d.o.bel.10.2.1780.

Pietje trouwt op zondag 12 maart 1758 te St. Jacobiparochie op hoogstens 21-jarige leeftijd met Ype Jans Ka. Ype, wonende te St. Jacobiparochie.

 

 

 

Noten

 

Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 29 augustus 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.543.20120621 door J. Woudstra, Mr. P.J. Troelstraweg 96, 8917 CS LEEUWARDEN.

1)       Hanske N.. Hanske is overleden voor 1615.

2)       Beert trouwt op donderdag 12 april 1674 te Vrouwenparochie met Rinske.

3)       Rinske Romkes, dochter van (?)Romcke Jacobs en Siouckje Jans.

4)       Beert trouwt op donderdag 19 april 1696 te Vrouwenparochie met Antie.

5)       Antie trouwt op maandag 19 augustus 1686 te Vrouwenparochie met Arien.

6)       Arien Harmens, zoon van Harmen Jacobs en Maertie Ariens. Arien is overleden voor 1697.  Aut. 19.5.1697 Harmen Jacobs en Hendrick Joris grvs., cur. Beert Boyens. Bij doop kinderen patroniem Arien Harmen Jacobs. HB46/203 3.12.1696 sch. en d. Harmen Jacobs, huism. Vrp. t.e.z. en Hendrik Joris als bestev. v.d. kk. bij Antie Hendriks t.a.z., A.H. nu x Beert Boyens. HB49/84 28.3.1703 rek. d. Beert Boyens. HB50/179v. 27.6.1707 rek. d. Beert Boyens, huism. OBD o. Vrp. HB52/196 7.11.1712 id. HB53/147 15.10.1714 id. HB54/290 10.8.1718 id.  Hyp.bk 10.5./5.1.1728 verk. Sjoukje Beerts wed. Corn. ‘t Hoen voor 26 mg. en de kk. v. Arjen Harmens samen voor 10 mng. een sate oud gep. land a.d. OBD o. Vrp. aan Dirk jarigs hsm. o. St. Ap.(vroeger bijz. Beert Boyens). Procl.bk 30.1.1719 Jacob Ariens, hsm. St. Ap., Hendrikje Arjens (x Harrent Eesges), Joris Arjens mr schoenm. te Dongjum ieder voor 1/3 verk. 3 3/4 NwB o. St. Jp.laatst bij Corn. Wops gebruikt, Hendrik Willems O., geniaerd door H.W. rat.sang. en als naastl.

7)       Antie Hendricks, dochter van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems.  Hyp.bk 10.5./5.1.1728 de kk. v. Antie Hendriks en A.H. verk. een sate oud gep. land met huis etc en totaal 36 mg land OBD o. Vrp., zoals in bezit geweest v.d. bijz. Beert Boyens; de kk. bezitten 10 mg en Sjoukje Beerts wed. Corn. ‘t Hoen 26 mg, koper Dirk Jarichs o. St. Ap.  Hyp.bk 19.5.1728/6.12.1727 A.H. te Lwd.  Antie was eerder gehuwd (1) met Arien Harmens.

8)       Leendert trouwt op woensdag 31 januari 1674 te Vrouwenparochie met Antje.

9)       Antje Jans, dochter van Jan Jansen en Houck Wopckes.

10)     Leendert trouwt op maandag 4 februari 1686 te Vrouwenparochie met Machel.

11)     Machel trouwt op zondag 1 juli 1703 te Vrouwenparochie waarschijnlijk met waarschijnlijk Sicke.

12)     Sicke trouwt op vrijdag 15 november 1720 te Vrouwenparochie met Antie.

13)     Antie trouwt op zondag 16 januari 1707 te Vrouwenparochie met Lenert.

14)     Lenert Antonides, zoon van Gerardus Antonides en Dingen Lenerts.

15)     Antie Taeckes, dochter van Taecke Jacobs. Antie is gedoopt op donderdag 10 december 1682 te Vrouwenparochie.  Antie was eerder gehuwd (1) met Lenert Antonides.

16)     Sicke Eyes. Sicke, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zaterdag 16 januari 1751.  Bnr 230, 231. 1708/18 Vrp. nr.18. flor. 1718 gek. v. gravinne Carlzon 4.221.  HB54/21 6.1.1717 huurt boerderij in Zdh. van erven Claas Danckerts en Maartje Jac. Kuiken. Hyp.bk 10.4.1752/16.1.1751 de wed. te Vrp.  Ged. op bel. Vrp. 18.2.1707.  Sicke was later gehuwd (2) met Antie Taeckes.

17)     Machel Lenerts.  Machel was later waarschijnlijk gehuwd (2) met Sicke Eyes.

18)     Hendrick trouwt op vrijdag 22 mei 1648 te Harlingen met Geertie.

19)     Impcke trouwt op donderdag 5 maart 1665 te St. Jacobiparochie met Dirck.

20)     Dirck Stevens, zoon van Steven Dircks en Trijntje Aerts. Dirck is gedoopt op donderdag 31 augustus 1634 te St. Annaparochie.  HB22 18.7.1670 Abe Lourens x Maertie Stevens vs Jannigje Barthouts wed. Dirck Stevens nu x Daem Ariens Gelder.

21)     (?)Maertie Willems, dochter van Willem Daems en (?)Lijsbet Jacobs. (?)Maertie is overleden voor woensdag 8 september 1700.

22)     Hendrik trouwt op zondag 29 oktober 1702 te St. Annaparochie met Dieucke.

23)     Dieucke Ypes, dochter van Ype Cornelis en Tettie Gerrits. Dieucke is gedoopt op donderdag 16 februari 1679 te St. Annaparochie.

24)     Hendrik trouwt op woensdag 8 september 1700 te St. Annaparochie met Iemkje.

25)     Neeltje trouwt op donderdag 10 mei 1668 te St. Jacobiparochie met Lenert.

26)     Lenert Gerbens, zoon van Gerben Minnes en Geertie Pieters. Lenert, brouwer.  Hyp.bk 12.6.1673/31.3.1671 inz. erfenis Neelties moeder. Hyp.bk 5.5.1675/26.5.1669 e.l. St. Jp. sch. a. hun moeder Neeltie Pieters.

27)     Feyckie trouwt op donderdag 3 mei 1663 te Minnertsga met Gabbe.

28)     Gabbe Jeltes, zoon van Jelte Scheltes en (?)Imkje Gabbes. Gabbe, lakenkoper, wonende te Minnertsga, is overleden in 1669.  Laat dopen dr Imck. Hyp.bk 14.5.1669/27.5.1668 G.J. lakenkoper en Feyckien Corn. Daems e.l. Flor. 1700/08 Jelte Gabes resp zijn erven 6.300.

29)     Feyckie trouwt op donderdag 14 augustus 1670 te Minnertsga met Douwe.

30)     Douwe Joukes Oenema. Douwe, wonende te Minnertsga, is overleden voor woensdag 15 maart 1673.  GJ2001/120.

31)     Feyckie trouwt op donderdag 28 september 1673 te Minnertsga met Gabbe.

32)     Gabbe Jarichs Lamsma, zoon van Jarich Hobbes Lamsma en Sypck Lieuwes. Gabbe, wonende te Minnertsga en te St. Annaparochie.  HB23 28.1.1684 Gabe Jarichs St. Ap. MEN weesbk 20.10.1676 inv. sth. Tiete Baard en Auck Jarichs te Berl.: o.a. hornleger “Lammema” te Min.ga, gekocht v. Gabe Jarichs.

33)     Tzietske trouwt op dinsdag 20 maart 1668 te Vrouwenparochie met Sipco.

34)     Sipco Cornelis, zoon van Cornelis N.. Sipco, smid, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zaterdag 6 februari 1683.  Aut.6.2.1683 e.l. ovl., cur. kk. Hajo Corn., smid St. Jp., oom. HB44/87 17.6.1692 rek. d. Haye Corn. Faber, Jan Sipkes is ovl. HB47/235v. 30.6.1701 rek. d. HC.Faber.

35)     Tzietske trouwt op donderdag 24 juni 1677 te Vrouwenparochie met Galt.

36)     Houkje trouwt in oktober 1733 te Vrouwenparochie met Cornelis.

37)     Cornelis trouwt op donderdag 27 juli 1690 te Vrouwenparochie met Antie.

38)     Antie Jochums, dochter van Jochum Takes en Antie Sippes. Antie is geboren 1669 of 1670.

39)     Cornelis trouwt op zondag 13 februari 1707 te Vrouwenparochie met Maertie.

40)     Cornelis trouwt op zondag 15 september 1720 te Vrouwenparochie met Yttie.

41)     Yttie trouwt op zondag 18 september 1707 te Hallum met Pieter.

42)     Pieter Jans.  Bij huw. b. v. Hallum.

43)     Yttie Sybrens.  Yttie was eerder gehuwd (1) met Pieter Jans.

44)     Cornelis Annes, zoon van Anne Jouckes en Leentje Theunis. Cornelis, timmerman, wonende te Oudebildtzijl en te Harlingen.  Geen doop gevonden, maar heeft dr Leentie, dus uit 2e huwelijk. Aut. 12.1.1733 stv., stadstimmerbaas te Harlingen. Aut. 29.3.1714 mr timmerman en als neef cur. k Corn. Jans en Gooykje Jilles. Aut. 5.2.1716 cur. k. Johannes Anes en Ynske jacobs.  Kk 1e huw.: Anne, Jochum, Bauckie, Dieuke, Leentie, Sipke, uit 2e huw. Antie, Dirck, Pyter. Hyp.bk 14.4.1745/27.12.1736 de erfgen. v. C.A. i.l. stadstimmerbaas te Harl. verk. ieder voor 1/6 een huis met loods en opslagplaats op de Westerdijk te OBZ. aan Ypke Tjommes mr smid en Hendrikje Hendriks OBZ. (NB er worden maar 5 erfgen. genoemd!). FER31/46 16.7.1725.  HB51/209 30.1.1710 sch. en d. Cornelis Jansen OBZ., oom van Anne en Cornelis, C.A. hertr. FER aut. 27.9.1720 cur. opn. rek. inz. Klaas zn v. Pieter Jans i.l. hsm. Hallum.  Cornelis was eerder gehuwd (1) met Antie Jochums.  Cornelis was eerder gehuwd (2) met Maertie Dircks.  Cornelis was eerder gehuwd (3) met Yttie Sybrens.

45)     Nammen Sybes, zoon van Sybe Hendriks en Jantie Nammens. Nammen, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op zondag 25 juli 1756 te Vrouwenparochie.  Hyp.bk 10.4.1801/13.5.1792 e.l. kopen huiis en herberg OBZ.

46)     Gerben trouwt op zondag 1 februari 1750 te St. Jacobiparochie met Neeltje.

47)     Gerben trouwt op zondag 30 juni 1754 te St. Jacobiparochie met Grietje.

48)     Gerben trouwt op zondag 20 mei 1764 te St. Jacobiparochie met Rinsje.

 

Index

 

Andringa

Johannes Nammens (1657) VIII-B.2

Nammen Johannes (?) VIII-B.2

Antonides

Gerardus (?) *14

Lenert (?) *14, *15

 

Dijkstra

Rinsje Dirks (?) VIII-B.1, *49

 

Finck

(?)Lucretia Clases (?) IV-B.1

 

Gelder

(?)Cornelis Aerts (?) III-A

(?)Cornelis Cornelis (?) IV-B

(?)Hendrick Cornelis (?) IV-A

(?)Jan Pieters (?) VIII-B

Aart Symens (?) VI-A.1

Aechie Daams (1687) VI-B.7

Aecht Symens (?) VI-A.5

Aeffie Ariens (1637) V-C.8

Aert Hendricks (?) V-B

Antie Ariens (?) V-C.6

Antie Daams (1673) VI-B.2

Antie Jans (?) V-D.1

Antie Sjoerds (?) V-E.1

Antje Jacobs (1664) VI-F.2

Arien Ariens (1646) V-C.9

Arien Cornelis (?) V-C

Arien Jans (?) VI-E

Bauckie Olpherts (1686) VI-C.2

Beert Daams (1680) VII-A

Beert Daams (1766) VIII-A.2

Claasje Cornelis (?) IV-B.4

Cornelis Ariens (1654) V-C.11

Cornelis Ariens (1656) VI-E.1

Cornelis Cornelis (?) V-F

Cornelis Daams (1675) VI-B.3

Cornelis Fems (1663) VI-D.1

Cornelis Hendricks (?) V-A

Cornelis Jans (1643) V-D.5

Cornelis Symens (?) VI-A.2

Daam Arjens (?) VI-B

Daam Beerts (1718) VIII-A

Dieucke Sjoerds (?) V-E.3

Dirckje Daams (1683) VI-B.6

Dirk Jans (1712) VII-C.4

Fem Ariens (?) VI-D

Foeck Jans (?) V-D.2

Fookel Cornelis (?) IV-B.1

Fookel Cornelis (1629) V-F.1

Gerben Ariens (1650) V-C.10

Gerben Olpherts (?) VI-C.1

Gerrit Jakobs (1668) VI-F.4

Gerrit Jans (1706) VII-C.1

Grietje Jans (1730) VIII-B.2

Hendrick Cornelis (?) V-A.1

Hiltie Ariens (?) V-C.5

Hiltje Daams (1768) VIII-A.3

Jacob Cornelis (?) IV-B.7, VI-F

Jan Ariens (?) V-C.4

Jan Cornelis (?) V-D

Jan Jacobs (1676) VII-C

Jancke Jans (1707) VII-C.2

Jannigje Beerts (?) VII-A.1

Jelis Cornelis (?) IV-B.8

Jetske Jan (1713) VII-C.5

Johannes Beerts (?) VII-A.2

Johannes Jans (1716) VII-C.6

Joost Symens (?) VI-A.3

Lijsbeth Jans (1634) V-D.4

Lijsbeth Jans (1729) VIII-B.1

Maartie Daams (1677) VI-B.4

N.N. (?) IV-A.3

Neeltie Sjoerds (?) V-E.2

Neeltje Jacobs (1672) VI-F.5

Olphert Ariens (?) VI-C

Pieter Jacobs (1666) VII-B

Pieter Symens (?) VI-A.4

Pietje Jans (1736) VIII-B.3

Rinske Daams (1759) VIII-A.1

Rinske Jans (1709) VII-C.3

Sioerd Arien Cornelis (?) V-C.2

Sioert Cornelis (?) V-E

Symen Aerts (?) VI-A

Tettie Daams (1670) VI-B.1

Trijntie Jacobs (1660) VI-F.1

Gelder, van

(?)Aert Cornelis (?) II

Gelresman, de

Cornelis (?) I

 

Hilverda

Baukje Lases (1685) VIII-B.1

Hoen, ‘t

Cornelis Hendricks (?) IV-B.1

Hendrik Cornelis (?) IV-B.1

 

Issel

(?)Jacob Claes (?) V-D

Foek Jacobs (?) V-D

 

Ka

Ype Jans (?) VIII-B.3

Kandidat

Grietje Tjerks (?) VIII-B.1, *48

Kuyck

Dirck Dircks (1619) VI-F.1

Dirck Dircks (1655) VI-F.1

 

Lamsma

Gabbe Jarichs (?) VI-E, *32

Jarich Hobbes (1613) *32

 

Mey, van der

Jacob (?) V-C.6

Johannes (?) V-C.6

 

Oenema

Douwe Joukes (?) VI-E, *30

Olde, de

de Olde (?) V-E.2

 

Plat

Gerben Jans (1727) VIII-B.1

Jan Pieters (?) VIII-B.1

 

Schaaf

Sjoerd Pieters (1757) VIII-A.1

 

Unia

Saepke Watses (?) V-G.1

 

Wit, de

Hendrick Feickes (?) V-D.2

Wittezn

Lenert Cornelis (?) II.3

 

Yssel

Jan Jacobs (?) V-E

Neeltie Jans (?) V-E

 

zonder achternaam

(?)Boyen Abes (?) V-C.5

(?)Cornelis Tijs (?) V-G

(?)Cornelis Wittezn (?) II.3

(?)Feycke Feyckes (?) V-D.2

(?)Gijsbert Aerts (?) III-B

(?)Gryt Symens (?) IV-A

(?)Imkje Gabbes (?) *28

(?)Lijsbet Aerts (?) II.3

(?)Lijsbet Jacobs (?) *21

(?)Lyskjen Harrents (?) II.2

(?)Maertie Willems (?) VI-B.1, *21

(?)Romcke Jacobs (?) *3

(?)Tijs Cornelis (?) IV-C

Aafke Daams (1687) VI-B.8

Aaltje Douwes (1764) VIII-A.2

Aechie Olpherts (?) V-C

Aeltie Ariens (1606) IV-D.1

Aeltie Cornelis (?) V-G.1

Aert Gijsberts (?) III-B.2

Albertie Cornelis (?) V-B

Amerens Cornelis (?) VI-D

Andries Sjoerds (?) VI-F.5

Andrys Ritskes (?) VI-F

Anna Jan Hermens (?) V-F

Anne Arjens (?) VII-C.5

Anne Jouckes (?) *37

Antie Hendricks (?) V-C.5, *5

Antie Jans (?) IV-B

Antie Jochums (1669) *38, *39

Antie Reymers (?) VI-E

Antie Sippes (?) *38

Antie Taeckes (1682) *13, *16

Antje Jans (?) V-C.8, *9

Arien Gerrits (?) V-E.2

Arien Gijsberts (?) IV-D

Arien Harmens (?) *6, *7

Auckie Cornelis Pyrs (1580) V-D.2

Barthout Daem Jans (1604) VI-B

Bauck Anes (?) VI-C

Bauck Teunis (?) IV-D

Bauck Tyaerds (?) V-D.4

Bauckie Jans (?) VI-C

Beert Boyens (?) V-C.5

Blijke Annes (?) VIII-B.2

Boyen Dircks (1600) VI-D

Claes Lenerts (?) VI-C

Cornelis Annes (?) VII-C, *37

Cornelis Daem Jans (1604) VI-E

Cornelis Feyckes (?) V-D.1

Cornelis Harmens (?) V-B

Cornelis Lenerts (1560) IV-B.4

Cornelis N. (?) *34

Cornelis Sipckes (?) V-E.1

Dieucke Ypes (1679) VI-B.1, *23

Dingen Lenerts (?) *14

Dirck Ewes (?) VI-A.1, *20

Dirck Jans (?) VII-C

Dirck Jans (1628) V-D.4

Dirck Pieters (1654) VI-F.2

Dirck Stevens (1634) VI-B, *20

Douwe Harmens (?) VI-F.5

Douwe Jacobs (?) VIII-A.2

Dyu Claesdr (?) IV-B.4

Eernst Folckerts (1601) V-G.1

Evert Cornelis (?) IV-B.4

Fem Cornelis (?) V-C

Feycke N. (?) IV-A.3

Feyckie Cornelis (?) VI-E

Folckert Eernstes (1640) V-G.1

Gabbe Jeltes (?) VI-E, *28

Galt Hylkes (?) VI-F, *36

Geertie Jacobs (?) V-D.2, *19

Geertie Pieters (?) *26

Gerben Cornelis (1636) V-D.1

Gerben Minnes (?) *26

Gerke N. (?) VII-A.1

Gerrit Gerkes (?) VII-A.1

Gerryt Ariens (?) V-E.2

Griet Aarts (1661) VII-A

Hanske N. (?) IV-D, V-A, *1

Harmen Jacobs (?) *6

Hendrick Joris (?) *5

Hendrickie Jan Daems (?) *5

Hendrik Ruurds (?) VI-B.1

Hendrik Timens (?) VI-B.7

Houck Wopckes (?) *9

Houkje Dircks (1684) VII-C

Iemkje Gerbens (?) VI-B.1, *25

Impcke Riemers (?) VI-A.1

Jacobje Jans (?) VI-F.2

Jan Dirck Jacobs (?) V-D.4

Jan Dircks (?) VI-B.1

Jan Gerrits (?) IV-C.2

Jan Goverts (?) II.2

Jan Jansen (?) *9

Jancke Gerrits (?) VI-F

Jannichie Barthouts (1644) VI-B

Jannichie Jans (?) V-C.8

Jantie Nammens (?) *45

Jelske Sjoerds (?) VIII-A.1

Jelte Scheltes (?) *28

Jetske Douwes (1656) VII-C

Jochum Takes (?) *38

Johannes Douwes (1661) VI-F.5

Johannes Jans (?) VII-A

Joris Ariens (?) II.5

Leendert Thysses (1642) V-C.8

Leentje Theunis (?) *37

Lenert Gerbens (?) VI-D, *26

Lijsbet Cornelis (?) V-E

Lijsbet Johannes (?) VI-F.1

Lijsbet Scheltes (?) V-D

Lijsbet Teunis (1619) V-E.2

Lijsbeth Romkes (?) V-D

Lolck Hessels (?) V-G

Lysie Feyes (?) VI-F.5

Maartje Hendriks (?) VIII-A

Machel Lenerts (?) V-C.8, *11

Maek Femmes (1613) V-C

Maertie Ariens (?) *6

Maertie Barthouts (?) V-C.5

Maertie Dircks (?) *40

Marijtgie Auckes (?) IV-D, V-A

Maritien Aerts (1526) II.5

Menno Teekes (?) VI-B.1

Metje Joris (?) VIII-A.2

N Jans (?) II.2

  1. Walings (?) IV-A

Nammen Sybes (1756) VIII-A.2, *45

Neeltie Pieters (?) VI-A.1

Neeltie Tijsses (?) IV-C.2

Neeltje Boyens (?) VI-D

Neeltje Sjoerds (?) VIII-B.1, *47

Pieter Clases (?) VI-F.2

Pieter Gerrits (?) VI-A.5

Pieter Jans (?) *42, *43

Pieter Sybes (?) VIII-A.1

Pybe Stinnerts (?) VI-B.8

Reyner Aerts (?) II.2

Riemer Ebles (1615) VI-A.1

Rienck Ariens (?) V-E.2

Rinske Johannes (1686) VII-A

Rinske Romkes (?) V-C.5, *3

Rints Jans (?) V-F

Rixt Clases (?) VI-B.7

Romke Gerlofs (?) V-D

Ruurd Heins (?) VI-B.1

Sicke Eyes (?) *12, *17

Siouckje Jans (?) *3

Sipco Cornelis (?) VI-F, *34

Sjoukje Paulus (?) VIII-B

Steven Dircks (1596) *20

Stinnert Pybes (?) VI-B.8

Sybe Hendriks (?) *45

Sybe Pieters (?) V-E.3

Sydts Ariens (1619) IV-D.3

Symon Lenaerts (?) IV-A

Sypck Lieuwes (?) *32

Syts Hanskes (?) IV-D

Tabe Wybes (?) V-E.3

Taecke Jacobs (1656) *13

Teeke N. (?) VI-B.1

Tet Eelckes (?) VI-F

Tettie Ariens (?) VI-B

Tettie Gerrits (?) *23

Theunis Riencks (?) V-E.2

Thoenke Wijgers (?) V-D.1

Thys Lenerts (?) V-C.8

Timen Hendriks (?) VI-B.7

Tonis N. (?) IV-D

Trijn Feyckes (?) V-D

Trijntie Aesgedr (?) V-B

Trijntie Ariens (1610) IV-D.2

Trijntie Clases (?) VI-C

Trijntje Aerts (?) *20

Trijntje Clases (?) VI-B.8

Tryn Ariens (?) V-E.2

Tzietske Andrys (?) VI-F

Willem Daems (?) *21

Willemtie Pieters (?) VI-A.1

Willemtie Tammes (?) VI-B.1

Ype Cornelis (?) *23

Yttie Sybrens (?) *41, *44

 

 

* verwijzing naar noot.