GENEALOGY VAN GELDER
WIER-BERLTSUM
Fragminten

Wapen fan Cornelis Thys (nr 130 yn ’e Kertiersteat Klaas Cornelis van Gelder)
op ’e klok yn ’e toer fan Berltsum, dy’t ôfbrutsen is yn 1777;
de klok is getten troch Iurien Balthasar te Ljouwert en wurdt yn 1794 ferkocht nei Mannheim.
Heraldysk rjochts: Fryske heale earn; links: blynkape holle fan swarte man.

Dit geslacht Van Gelder stamt grif fia de froulike line út de Biltse Van Gelders. Folckert Eernstes, nûmer V.1 yn dizze stamrige, trout mei Aeltie Cornelis en de neiteam ûntliend tenei de achternamme oan har. Sjoch: Kertiersteat Klaas Cornelis van Gelder – nr. 65.

Ek yn dizze famylje is it in op-en-delgean yn ekonomys opsicht. De earste fjouwer generaasjes binne geseten boeren te Wier, ûnder oaren op sate De Winkel te Moaie Peal. Yn lettere stagen is neist boer, tichelbaas op it Ald Tichelwurk te Berltsum it ûndernimmen en Ryksûntfanger fan ’e belestings. Letteroan wikselje de beroppen fan boer, gernier nei arbeider en winkelfrou. It kin ferkeare, sa is yn ien húshâlding de âldste dochter troud mei in fermogend wethâlder fan ’t Bilt (IX.2.1) en binne twa fan har bruorren arbeider (X.4 en X.5). Guon binne tige geletterd, oare sibben it skriuwen net machtich.

Oer it algemien is de tsjerke dêr’t dit skaai by oansletten is Nederlâns Herfoarmd; guon gean mei yn ’e Ofskieding of Doleânsje of wurde Frij Evangelys; en oaren wurde ûntsjerklik, yn sokke gefallen is dat der meast by oanjûn.
Hjirûnder wurde yn skema de ûnderskate tûken oanjûn. Dêr’t de femily op ’t Bildt ferkeert, worre de wederwarichheden in ’t Bildts ferslain.

Oanfulllingen, ferbetteringen binne tige wolkom; allyksa dokuminten, lykas foto’s, brieven, akten. Itselde jildt foar libbenssketsen en anekdoaten.
Sok erfguod kin troch Erfgoed Fundaasje argiveard wurde en foar de takomst feilichsteld by de gemeente Waadhoeke. Wês foarsichtich mei fuortdwaan. Foar priveedokuminten jilde beskermjende betingsten oangeande wol of net ynsage. Nim kontakt op foar frijbliuwende foarljochting: formulier – mail: info@erfgoed-fundaasje.nl

Undersyk: Johannes Woudstra te Ljouwert yn ’e mande mei Erfgoed Fundaasje

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?
Sykje mei de sykfunksje.
A translation of this pedigree is on its way.

GENERAASJE I
I.1 Harmen N.N.; boer op sate De Winckel ûnder Wier, by Moaie Peal
Bnr 55.1527/8 en 1536/7 Harman in de Wincel pachter yn kavel 3 ûnder St.-Jabik ± 7 moargen, dêrnei Aernt Harmans;1527/8 en 1536/7 Harman in de Winckel pachter yn kavel 4 ûnder St.-Jabik, respektivelik 15 moargen 107 roeden, en 27m. 577r., dêrnei Arent (Eernst?) Harmansz. 10 moargen.

GENERAASJE II
II.1 Eernst Harmens
† foar 1586; boer te Wier en St.-Jabik
1547/8  t/m 1574/5 pachter yn kavel3 ûnder St.-Jabik as Aent Harmans;15478 t/m 1574/5 as Arent Harmens pachter yn kavel 4 ûnder St.-Jabik 10 m.
Tsjerkeboek Wier 1563/10 Erentze en Romcke Harmens broers, 1566 tsjerkfâd, id. 1583/81 Beits widdo E.H., id. 1597/219 Beitz Rommerts en Folckert  Eenties tegearre 1 pm. Genealogysk jierboekje 2009, side 253;
Harmen Eernstes en Bauck Diorres en Bents Reiners widdo fan Eernste.
1578 pers. imp. 4 cg. Hof fan Fryslân 16702/25 1586 Harmen Eernstes te Wier kontra Beynts widdo Eernst Harmens út namme fan har bern by Ernst Harmens.
Hof fan Fryslân 16709 13-12-1610 Folckert, Rommert en Tæcke Eernstes ynsake û.o. de boarchtochten en “de wille” fan Bents (Beits) Rommerts foar Jacob Eernstes ta profyt fan Jan Martens en Engel Michiels. HfFr 16702/181 1587 Harmen Eernstes en Bauck Diorres man en frou, Bents Rommerts widdo Eernst Harmens en Dirck Alberts as ûntfanger en administrateur fan it kleastergoed kontra Claes Alberts (impt.).
NB Prot. Cleuting: 16.11.1561 Eernst Lyuwes en Hylck Rommerts man en frou te Berltsum hiere lân; id 329 16.9.1564 Folckert Rommerts en Crijn Eernstes te Berltsum hiere itselde lân. HvFr. 16700/274 1583 Quirijn Eernstes te Hallum. In 1566/7 komt foar as hierder ûnder St. Jp. kavel 3 Alde Folckert Rommerts, foargeande hieder wie Rommert Pieters.
x Beits Rommerts (ek: Bents)

GENERAASJE III
III.1 Folckert Eernstes
; boer te op sate De Winckel ûnder Wier
Bnr 55. 1629/30 yn kavel 4S 18m.496r., 1632/3 Eernst Folckerts. Hypteekboek 25/24.5.1621 man en frou te Wier.
Genealogysk Jierboekje 1984/40. wenne op sate De Wickle ûnder Wier. Weesbk MEN 14.6.1624 Gerryt (m.z.Gerrolt) Nannes wurdt kurator weesbern Folckert Eernstes om te prosedearen tsjin de erven fan Gerben Cornelis. HfFr 16706 7.5.1608 Tæcke Eernstes te Minnertsgea kontra Hans Tyercks en Aeff Jans te Harns en Folckert Eernstes.
x Sijke Nannes

GENERAASJE IV
IV.1 Eernst Folckerts
* 1601 of 1602; boer te Wier
Bnr 55. 1632/3 kavel 3 N(?) 5m.533r. 1635 St.-Jabik 24m.420r. Weesboek MEN 6.5.1657 Johannes Sybes (Andringa) te Stiens kurator oer Saep Eernstes, Griet Unia en Gerrit Dircks respektivelik beppe en âldomke, opsomming ûnreplik guod.
x Stiens 24-11-1632 Saepck Watses Unia * Stiens omstrings 1613; dr f. Watse Franses Unia en Gryt Dirckxdr Gerbranda, te Ferwert
Bern:
1 Auckien Eernstes
* Berltsum nei 1632;
x 1 Berltsum 18-5-1656 Laes Folperts Baerdt (healbroer fan Tjitte, IV.1.2) * Ljouwert omstrings 1615; sn f. Folpert Tietes Baerdt, sekretaris fan Menameradiel, tsjerkfâd te Berltsum, en (syn earste frou) Sytske Laeses Baardt (har heit is in Haerda)
x 2 Berltsum 1670 [?] Godefridus Viglius Buygers (ek: Wiglius) * Ljouwert otrings 1639 ~ dêr (op belidenis ?) 16-4-1658 † Berltsum 19-3-1685, 46 jier [] Berltsum; docht belidenis te Berltsum 16-4-1658; dûmeny te Berltsum; sn f. Viglius Cornelis Buygers en Hester Ottes
Godefridus x 1 Gerjocht Ljouwert 12-3-1680 (ûndertrou 21-2-1680), hy fan Berltsum (neamd: Gothofredus Viglius), sy fan Ljouwert, Helena Camminga (ek: Cammingha, Comminga);
Helena x 1 Cornelis de Baar
Helena x 3 Gerjocht Frjentsjer, sy fan Frjentsjer, hy fan Uithuizen, Grinslân, 18-7-1691 Christophorus Brungersma
2 Sijke Eernstes * Berltsum omstrings 1635 † St.-Anne 1669 [?];
x Berltsum 9-5-1668 Tiette Folperts van Baerdt (healbroer fan Laas, IV.1.1; ek: Titus Folperi Baerdt) * Marsum omstrings 1614 † Berltsum  10-10-16760, 47 jier,[] Berltsum; 3-2-1634 studint te Frjentsjer; 1636-1668 sekretaris fan Menameradiel; wennet nei 1668 te Bitgum; sn f. Folpert Tietes Baerdt, sekretaris fan Menameradiel, tsjerkfâd te Berltsum, en (syn twadde frou) Anke Hettedr (ek: Antie) * Marsum omstrings 1592 ~ dêr 6-5-1610 † Berltsum 8-4-1618, 26 jier;
grêfskrift sark tsjerke Berltsum: Anno 1676 den 10 october is in den heere gerust den eersamen Tiette van Baard out omtrent in syn 47 iaer ende leit alhier begraven
Sjoch: Hessel de Walle – Walmar-Memorabilia –
Tjitte x 2 Berltsum 17-1-1676 Auck Jarichs
3 Saep Eernstes Unia;
x Minnertsgea 26-12-1658, sy fan Berltsum, hy fan Minnertsgea, Ruijrdt Valerius van Dambits * Minnertsgea omstrings 1630, berne bûten it houlik  fan Valerius, letter troch him as soan erkend [] tsjerke Minnertsgea; wennet op It Readhûs, De Reade Hoas, of De Hoas, of It Dambitzhûs; sn f. Valerius Johannes  van Dambits (ek: Watse Jans; Johannzn), sekretaris fan Barradiel, tsjerkfâd te Minnertsgea, dêr wenjend op It Readhûs, en Grietje Tietses
Sjoch: Stinzen in Friesland – It Readhûs –
4 Folckert Eernstes, folget V.1

GENERAASJE V
V.1 Folckert Eernstes * Berltsum 1640 of 1641; ûntfanger en doarpsrjochter te Berltsum
Weesboek MEN. 6.5.1657 Laes Baard kurator Folckert yn ‘t 17e jier; soan fan Eernst Folckerts te Wier en Saapke Watses. Hypteekboek 23 2-7-1688 ûntfanger en doarpsrjochter te Berltsum
x Aeltie Cornelis (van Gelder); dr f. Cornelis Tijs (ek: Thijsz, Thys); skuonmakker te Berltsum; meirjochter fan Menameradiel, en Lolck Hessels;
neiteam fan Cornelis en Lolck neamt him Van Gelder; de Berltsumer Van Gelders hawwe grif de achternamme oan Aaltsje ûntliend
Sjoch:
-D.J. van der Meer, Grafschriften tussen Flie en Lauwers – IV Menaldumadeel, A. Jongbloed, Ljouwert, 1959; sjoch dêr ek syn wapen 
-Erfgoed Fundaasje – Johannes Woudstra: Genealogy Van Gelder – ’t Bildt – V-G –

-Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Klaas Cornelis van Gelder – nr. 65 –
Bern:
1 Saepcke Folkerts van Gelder
2 Cornelis Folkerts van Gelder,
folget VI.1

GENERAASJE VI
VI.1 Cornelis Folckerts van Gelder
; boer te St.-Jabik, yn 1698 dêr brûker fan nr 54; yn 1714 ’22 tichelbaas te Berltsum
Bnr 54. 1698 St. Jp. nr.20. Procl.bk 17.2.1727 ferkeap 1/5 in pleats Aldebiltdyk ûnder St.-Jabik gr. 14 m. âld gep. lân en 27 m. Nij Bilt (kavel 37) oan Jan Ymes Frjentsjer, yn hier by Joris Hendriks. FER17/393 3e pr. 19.11.1714 C.F. v. G. tichelbaas te Belcum keapet 8 pm lân ûnder Hallum.
x Claasje Clases Postma, yn 1747: Posthuma
LWL38 img 45 4-3-1747 Claaske Clases Posthuma widdo Cornelis van Gelder as beppe en legitime tutrix fan ’e bern fan keapman Yme Toutenburg
Bern, ûnder oaren:
1 Claas Cornelis van Gelder,
folget VII
2 Sybren Cornelis van Gelder
; tsjerkfâd te Berltsum; stienfabrikant, yn 1779, ’85 tichelder op Ald Tichelwurk te Berltsum; de ferkeap fan it Tichelwurk is op 7-3-1785, sjoch de advertinsje hjirûnder;

x 1 Garyp 11-5-1758, hy fan Berltsum, sy fan Garyp, Trijntje Wilkes † 2-11-1801; docht 16-5-1776 belidenis te Berltsum; tichelder te Berltsum
LWL38 img 51 10-6-1747 Bote van der Veen en Sybren van Gelder kurators fan Auckjen van Gelder;
Kwoltisaasjeskohier Menameradiel 1749: Sybren van Gelder tichelder te Berltsum; fiif folwoeksenen; oanslach: £ 80:1:-; yn 1753 wurdt Sybren allyksa te Berltsum neamd as tichelder. 
3 Aaltje Cornelis van Gelder;
x Bote Æbes van der Veen; tsjerkfâd te Berltsum; yn 1749 wurdt ‘Mons. van der Veen’ oantsjut as ‘begoedigt’ persoan; as tsjerkfâd stiet syn namme op in tinkboerd út 1744 oangeande in ferbouwing, boppe de eastyngong fan ’e tsjerke
Boate van der Veen syn ynvintarisaasje: Weesboek  I 49, siden 345 en 589 en fierder
4 Auckjen van Gelder;
x Gerjocht Ljouwert 1739 (ûndertrou 1-5-1739) Yme van Toutenburg; by houlik yn 1739 hynstekeapman te Ljouwert 

§ JABUORSTER BOER WURDT BERLTSUMER TICHELBAAS
Cornelis Folkerts van Gelder – op syn Bildts Krelis en op syn Frysk Knillis – wurdt fan Jabuorster boer Berltsumer tichelbaas op Ald Tichelwurk, fanâlds Berltsum A693/694, letter Hofsleane 74. Dat Tichelwurk is tekene op in kaart út 1651 op it hoarnleger fan ’e Sate De Honderd, besúdwesten fan Berltsum.

Berltsum yn 1747, alheel rjochts it Ald Tichelwurk; akwarel fan Pieter Idserdts Portier (* Frjentsjer 1698 † dêr 1781)

Foardat Cornelis Folkerts van Gelder tichelbaas is op it Ald Tichelwurk, is Sybren Cornelis dat, dy is earder boer op Cammingha (deunbij de pleats De Honderd), yn it Kleaster Anjum ûnder Berltsum; Sybren is in soan fan Cornelis Pytters , dy’t yn 1622 in hûs yn Berltsum keapet.
Sybren Cornelis is troud mei Grytie Fockes (ek: Fokkes, Fokesdr) † 71 jier [] Berltsum; Gryt is widdo fan Claes Poopes († 28-12-1679, 32 jier, [] Berltsum), Claes is oant syn ferstjerren allyksa Mr tichelder op it Ald Tichelwurk. Yn 1700 binne syn erven eigner en is Claas Haeijes brûker (Floreenkohier 1700).
Opskriften grêfsark, earder op it tjerkhôf te Bertsum:

/…/is [in den] heere gerust den eerbaere Grytie [F]o[k]es …[in]t 71 ste iaer en leit hier begr[aven]
Anno 1679 den 28 december is in den heere gerust den eersamen Claes Poopes meister tichelaer tot Belkom out in syn 32 iaer leit alhier begraven
Sjoch: Hessel de Walle-Walmar,
Teksten van memorabilia uit Friesland
N.B. Sybren Cornelis wurdt hjir en dêr ek wol Sybren Folkerts van Gelder neamd. It is lykwols de fraach at er wol oan de Van Gelders besibbe is.

Yn 1784 wurdt it Tichelwurk bûten wurking steld en de ynboel ferkocht (Ljouwerter Krante 7-5-1785). Cornelis Folkerts en syn soan Sybren Cornelis van Gelder hawwe dan likernôch santich jier tichelder op dat stee west. It Tichelwurk wurdt yn 1785 op ôfbraak ferkocht, Sybren hat dan noch tûzenen beste nije stien te keap, fan alderhanne soart, foar in sivile priis; advertinsje Ljouwerter Krante  23-2-1985:
 

Yn 1792 set Winandus A. van Assen in wer tichelwurk op, deunbij de Tichelderspiip ’e oare kant fan ’e no saneamde Hôfsleane op it lettere feilingsterrein De Afslag. Yn 1814 wurdt Tetman Willems Dijkstra hjir eigner en yn 1836 syn dochter Titia, troud mei Sjoerd Wopkes Osinga; yn 1865 ferkeapet Titia it Ald Tichelwurk oan Hermanus Alma en yn 1873 giet it oer nei Auke Gerhards van der Meij, tenei stien- en pannefabryk, anneks hannel yn boumaterialen (1792-1916).
Auke syn soannen Lourens en Gerhard Auke stichtsje yn 1856 in Nij Tichelwurk, oan ’e ein fan ’e Tichelersdyk oan ’e Menamer-Ljouwerterfeart – de Fa. L. & G.A. van der Meij. Dat wurdt ôfbrutsen yn 1937.
Sjoch:
– O dy Berltsumers – It Berltsumer tsjerkhôf –
-O. Santema, dr Y.N. Ypma, Skiednis fan Menameradiel – Familie Van der Meij, side 221; Fryske Akademy, Ljouwert 1972 ISBN 90 6171 427 3
-Erfgoed Fundaasje – Genealogy Koopal-Koopmans – V4.7 Lourens Aukes van der Meij x Aukje Dirks Koopmans

It lettere stienfabryk:


Sybren syn wapen
Tichelbaas Sybren Cornelis van Gelder syn wapen stiet op twa hearebanken tsjin ’e noardgevel oan yn ’e Berltsumer tsjerke, mei elk in sierfaas mei dêrop inselde mannewapen ûnder in helm mei wrong.
Douwe Jans van der Meer meldt yn Grafschriften – IV Menaldumadeel: Dizze banken hienen earder wierskynlik har plak yn ’e súd-westhoeke fan ’e tsjerke. Neffens in 18e iuske sketstekening (Argyf Schwartzenberg) waarden by de bou fan ’e nije tsjerke yn 1779 by de súd- en westmuorre lâns plakken reserveard foar hearebanken ta geriif fan ’e famyljes Vos (yn ’t snijwurk fan ’e banken klimmende foksen), Hulshuis, Van Gelder en d’Aumale.
De ferûnderstelling, dat it hjir oanbelangjende wapen dat fan Van Gelder is, hat syn grûn yn ’e oerienkomst mei it wapen fan Cornelis Thijsz. (van Gelder), dêr’t it 18e iuske geslacht yn froulike lijn fan ôfstamme.
Sjoch:
-Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Klaas Cornelis van Gelder – nr 130 Cornelis Thijsz. –
O dy Berltsumers – It Berltsumer tsjerhôf –
-Cees Mollema – Kerkelijk Erfgoed; Durk Osinga – Tsjerke Berltsum
-D.J. van der Meer, Grafschriften tussen Flie en Lauwers – IV Menaldumadeel, A. Jongbloed, Ljouwert 1959

GENERAASJE VII
VII.1 Claas Cornelis van Gelder
* Berltsum omstrings 1710; by x ûntfanger fan ’e Ryksbelestingen te Berltsum; dêr gernier;
x Deinum 6-3-1735, hy fan Berltsum, sy fan Deinum, Ytje Douwes * Menaam omstrings 1712
Bern:
1 Cornelis Clasen van Gelder, folget VIII.1
2 Douwe Clases van Gelder, folget VIII.2
3 Klaas Klazes van Gelder, folget VIII.3
4 Sijke Klazes van Gelder * Berltsum omstrings 1754 † dêr 6-9-1825, hûsnr 43, 71 jier; by ferstjerrren sûnder berop te Berltsum;
by har trouwen stiet hja sa yn it Trouboek: Zijke Claases van Gelder
x Berltsum 16-5-1784 Andries Dirks de Jong * Blessum 10-7-1759 ~ Berltsum, op belidenis (Nederlâns Herfoarmd) 21-5-1815 † Berltsum 19-3-1828, hûsnr 41, 68 jier; wennet by trouwen te Berltsum; dêr gernier, oant syn ferstjerren; sn f. Dirk Douwes en Klaaske Andries

§ TINKLEPPEL 18e IU
Fan Klaas en Ytsy is in sulveren tinkleppel bewarre bleaun, mei har inisjalen en de nammen fan har achter-achterbernsbern Jan en Akke Cornelis van Gelder
Sjoch: Erfgoed Fundaasje –
 Jan en Akke Cornelis van Gelder


GENERAASJE VIII

VIII.1 Cornelis Clasen van Gelder
(yn Trouboek mei de tanamme Van Gelder) * Berltsum 16-9-1735 † dêr 21-7-1813, hûsnr 98, 77 jier; tsjerkfâd te St.-Jabik (ûnder oaren ûnder syn tsjerkfâdebewâld wurdt op 19-9-1792 in stek op ’e St.-Jabuorster toer oanbrocht, Sannes II, side 305); boer te St.-Jabik op nr 53, yn 1758, ’68, ’88 dêr boer op stim nr 20; Krelis en Sijke komme op 9-11-1806 út St.-Jabik yn Berltsum; Krelis is by ferstjerren rintenier te Berltsum;
x 2 Sijke Gerkes * Marsum 16-2-1748 ~ dêr 17-3-1748 † Berltsum 5-4-1822, hûsnr 98, 74 jier; by ferstjerren rintenierske te Berltsum, Sijke lit in saldo nei fan f 4.554,52; dr f. Gerke Jacobs (yn Trouboek Marsum mei de achternamme: Posthumus, by dopen fan syn bern sûnder tanamme) x Marsum 25-10-1744 Rinske Douwes (yn Doopboek Marsum 1753 mei de tanamme: Posthumus, yn Trouboek sûnder)
x 1 Wier 9-3-1760, hy fan Wier sy mei attestaasje fan St.-Jabik, Lieudske Wybes Dijkstra (yn Trouboek al mei de tanamme Dijkstra); dr f. Wybe Thomas; boer te Marsum, Berltsum en op Sparrenhoek ûnder St.-Jabik, en Akke Luytsens
[in Lutske Wybes wurdt ~ Marsum 25-5-1721, dr f. Wybe Thomas, dit is net deselde; itselde jildt foar de âlden: Wybbe Thomas x St.-Jabik 28-5-1719 Janke Lammerts, hy fan Dronryp, syn fan St.-Jabik, mei attestaasje nei Berltsum]
Bern út it earste boask:
1 Klaas Cornelis van Gelder, folget IX.1

De krústsjerke te Berltsum; hjir sille Knillis, Douwe, Klaas en Sijke van Gelder doopt wêze; it Doopboek út dy tiid is ferlern gongen, dat de data binne net te achterheljen. Tekening yn Eastindise inkt en sepia fan Jacobus J. Stellingwerf, 1723: 

VIII.2 Douwe Clases van Gelder * Berltsum omstrings 1739;
x N.N.
Bern:
1 Cornelis Douwes van Gelder, folget IX.2 

VIII.3 Klaas Klazes van Gelder * Berltsum omstrings 1743 † dêr -3-1805;
x Maartje Lolkes * Berltsum omstrings 1743 † dêr 6-6-1808 [] dêr
Bern:
1 Lolke Klazes van Gelder, folget IX.3 
2 Ytje Klazes van Gelder * Berltsum omstrings 1775; † dêr 24-5-1835, hûsnr 140, 63 jier; yn 1827, ’35 en by ferstjerren winkelfrou te Berltsum;

x Berltsum 1-6-1800 Lammert Jeremias Quarré (ek: Coré) * Berltsum 28-7-1772 ~ dêr 30-8-1772 † dêr 22-6-1826, hûsnr 125, 54 jier; yn 1812 gernier te Berltsum, yn 1817 dêr slachter, by ferstjerren dêr wer gernier; sn f. Jeremias Reyns Quarré (ek: Reinders Caree) en Berber Pyters
Yn Trouboek: Ytie Claases van Gelder x Lambert Jeremias

Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Ruurd, Jan en Gerlant Braaksma – nrs 68 en 69; N.B. de ôfstamming is dêr ôfwikend; ûndersyk nei dizze kertieren is noch op hannen 
3 Klaas Klazes van Gelder, folget IX.4 
4 Trijntje Klazes van Gelder
* Berltsum 31-8-1777 † dêr  14-5-1778, 10 jier
5 Sijke Klazes van Gelder *
Berltsum 10-4-1780 ~ dêr 21-5-1780 † St.-Anne 19-2-1827, hûsnr 264, 47 jier; yn 1825 en by ferstjerren wurkfrou te St.-Anne

x St.-Anne 23-9-1798, 18 en 25 jier, Arjen Geerts Santhuisen * St.-Jabik 26-5-1773 ~ dêr 11-7-1773 † St.-Anne 20-10-1847; in 1821 skutefarder te St.-Anne, in 1822 (huusnr 261), ’24 dêr skipper; in 1820, ’25, ’27, ’31 dêr erbaaier; in 1838, ’39, ’42, ’44 dêr foerman
6 Willem Klazes van Gelder * Berltsum 31-5-1786 † dêr 19-2-1787, krapoan 9 moanne
7 Trijntje Klazes van Gelder
* Berltsum 16-11-1788 † dêr 18-1-1788 † dêr 4-2-1862, hûsnr 52, 73 jier; by trouwen ‘dienstbaar’ te Berltsum; as widdo winkelfrou te Berltsum (nr 52), Tetje Leenderts van den Akker (* Berltsum 1829) wennet dan by har yn as tsjinstfaam; by ferstjerren is Tryntsy sûnder berop;

x Menameradiel 31-7-1822, 33 en 27 jier, Pieter Dirks Taan * Starum 31-3-1795 † Berltsum 30-3-1860, op in dei nei 65 jier; by trouwen bakkersfeint te Berltsum; yn 1832 dêr keapman; yn 1854, ’56 dêr winkelman; sn f. Dirk Benjamins Taan, kommys-kontroleur fan ’e konvoaien en lisinsjes te Starum, 1778-1805 boargemaster fan Starum, en Gesina Catharina Tenckink
Sjoch: Oud Staveren Genealogie TaanGenealogie Tenckinck


GENERAASJE IX

IX.1 Klaas Cornelis van Gelder * St.-Jabik omstr. 1768 † Camstra state, Furdgum 28-12-1820, nr 4, 52 jier; Klaas en Aaltsje dogge 2-5-1805 belidenis te St.-Jabik; yn 1796, 1806 bouboer te St.-Jabik; sûnt omstrings 1815 oant syn ferstjerren idem op Camstra state, sate 4 ûnder Furdgum; 1815 tsjerkfâd te Furdgum;
x Berltsum (dan beide fan St.-Jabik) 7-6-1795, beide fan St.-Jabik, Aaltje Thomas (Aaltsje wurdt nei 1811 oantsjut mei de achternamme De Groot, mar se brûkt dy sels sa’t liket net; yn har stjerakte wurdt se likemin mei in tanamme neamd) * Westernijtsjerk omstrings 1772 † Furdgum op Camstra state 10-5-1830, 58 jier, Letter F nr 4; bouboerinne op Camstra state (nr 4) te Furdgum; dr f. Thomas Sjoerds en Maaike Dirks
Bern:
1 Cornelis Klazes van Gelder, folget X.1
2 Thomas Klazes
* St.-Jabik 29-11-1798 ~ dêr 30-12-1798
3 Luutske Klazes
* St.-Jabik 16-5-1800 ~ dêr 29-6-1800
4 Luutske Klazes
* St.-Jabik 23-3-1802 ~ dêr 4-4-1802
5 Luetske Klazes van Gelder
(by dopen en yn trou-akte: Luetske) * St.-Jabik 19-6-1803 ~ dêr 24-7-1803 † Tsjummearum 1-4-1888, 84 jier; Luetske en Piter dogge op 23-5-1834 belidenis te Tsjummearum; by trouwen sûnder berop te Furdgum; sûnt koaltsjerske te Tsjummearum, yn 1854 neamd gernierske, yn 1863 dêr sûnder berop, yn 1868 koaltsjerske;
x Barradiel 3-5-1828, 24 en 31 jier, Pieter Pieters Noorda * Tsjummearum 6-4-1797 ~ dêr 30-4-1797 † dêr 23-3-1848, hûsnr 62, 50 jier; koaltsjer te Tsjummearum; sn f. Pieter Cornelis Noorda, yn 1811/’12 bouboer te Minnertsgea, yn 1819 en oant syn ferstjerren yn 1822 mei 74 jier idem te Tsjummearum, en Bottje Pieters (yn trou-akte fan har dochter Froukje yn 1813 neamd De Boer, yn ’e stjerakte fan har soan Piter wurdt hja Bosma neamd)
Luetske keapet op 22-4-1851 fan Jelte Sybes Stellingwerf te Tsjummearum in hûs, hôfm, bleek en hiem te Tsjummearum; keapsom: f 1.000,00; notaris Gijsbertus Schut, Frjentsjer; Notarieel Argyf; Repertoire: 041086; Minútakten 1851, aktes 1-152, argyfnr 26, ynvintarisnr 041044, aktennr 00099
6 Thomas Klazes van Gelder * St.-Jabik 3-3-1806 ~ dêr 6-4-1806 † Furdgum 30-11-1828, Letter F nr 4, 23 jier; by ferstjerren arbeider te Furdgum en flankenier by it 3e Bataljon, 8e Ofdieling Nasjonale Ynfantery; Thomas lit in saldo nei fan f 16,47
7 Folkert Klazes van Gelder, folget X.2

§ FJOUWER GENERAASJES OP CAMSTRA STATE
Op Camstra state te Furdgum buorkje fjouwer generaasjes famylje Van Gelder-Van der Weg: Klaas Cornelis (IX.1) x Aaltje Thomas de Groot, soan Cornelis Klazes (X.1) x Binke Jans la Fleur, bernsbern Akke Cornelis van Gelder (XI.6) x Bauke Tjitses van der Weg en dy har soan Klaas Baukes van der Weg (Genealogy Van der Weg – VII) x Tetje van der Hem.
Aaltsje Thomas de Groot ferkeapet yn ’e mande mei har soan Cornelis op 19-3-1824 in sate ûnder Furdgum. Se buorkje yn 1818 op Camstra state. It is noch net wis oft dit om deselde pleats giet. Dat sil noch even neigongen wurde.
Keaper is Reiner Fontein te Frjentsjer, keapsom: f 20.100,00; notaris Isaac Telting, Frjentsjer;
Notarieel Argyf 1824; Repertoire: 041034; aktenrs: 00040; Minút-akten 1824, argyfnr 26, ynvintarisnr 041015, aktenr 00030
Aaltsy hiert yn 1825 Camstra state fan Albertus Telting te Frjentsjer foar sân en seis jier; hier: f 1.400,00 yn ’t jier;
-Klaas Knillis keapet op 31-7-1819 sate, hûs en skuorre fan Tjeerd Klases Hibma te Nijlân, is tink de pleats kadastraal Minnertsgea , Seksje C. Keapsom: f 16.111,00;
-Klaas hat yn 1820 in skuld by Magdalena Zeper, widdo Ludolf Reinier Wentholt te Ljouwert fan f 10.500,00.
Sjoch: Stinzen in Friesland – Camstra state te Furdgum –

Under en boppe Camstra state neffens in tekening fan Ids Wiersma (boppe sinjeard 3-6-1938).
Boarne: Klaas Jaspers van den Akker – Van de mond der oude Middelzee – Schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf, Friesche Maatschappij van Landbouw, Ljouwert 1947


IX.2 Cornelis Douwes van Gelder
* omstrings 1765 † Berltsum 19-5-1808, 47 jier; gernier te Berltsum; Knillis hat yn 1808 sân bern en trije bernsbern;
x Berltsum 8-9-1782, hy fan Berltsum, sy fan Menaam, Trijntje Johannes Swart * Menaam 17-9-1759 ~ dêr 14-10-1759 † 30-11-1827, hûsnr 86, 68 jier; yn 1817 sûnder berop te Berltsum, yn 1824 dêr wurkfrou, by ferstjerren dêr wer sûnder berop; dr f. Johannes Clazen Swart en Elske Hayes
Knillis en Tryntsy fiere beide al de achternamme by har trouwen en de doop fan har bern; Tryntsje dy fan Swart, yn ’e Boargerlike Stân komt hja letter ek foar mei: Zwart en: De Zwart, sels tekenet se: Swart; har heit stiet by har doop en by dy fan har bruorke Haaye yn 1764 te boek as Johannes Swart, sûnder patronym; Jehannes x Ljouwert 14-1-1757 Elske, hy ûnder de klokslach fan Ljouwert, sy te Lekkum
Bern:
1 Ytje Cornelis van Gelder
* Berltsum † St.-Anne -5-1810 [] 9-5-1810;
x St,-Anne 30-7-1809 (met attestasy fan Belkum 25-7-1809) Teunis Klazes Stolte * St.-Anne 29-12-1771 † dêr 30-1-1841, huusnr 230, 69 jaar; in 1811, ’12 timmerman te St.-Anne; assessor (=wethouwer) fan ’t Bildt en folmacht fan ’t waterskap Het Nieuw Bildt, tot syn doad; sn f. Klaas Filips en Tettje Teunis
Teunis x 2 St.-Anne 1-4-1798, 47 en 43 jaar, Marijke Johannes Gorter * Wier 28-12-1775 † St.-Anne 21-11-1858; dr f. Johannes Leenderts Gorter, bouboer te Wier, dêr kerk- en aarmfoogd, en Eke Jarigs Schenkius, sont 1789 aigenerfd bouboerin an ’e Lanhústerweg onder St.-Anne
In ’e trou-akte fan Teunis en Marijke staat bij  Teunis: ‘zoon van / Johannes Leenderts zegge / Klaas Filips en Tettje Teunis’; Johannes Leenderts is Teunis syn skoanhait, wat dy anmerking te betekenen het?
Marijke koopt met hur broer Jarig Johannes Gorter in 1823 de sate Zomerrust (57 morgen) onder St.-Anne
Sien: Carel Bouma – De nakomelingen van Johannes Leenderts Gorter geh St Jacob 9 maart 1760 met Eke Jarigs Schenkius – Bildtse families, aigen beheer, Emmeloord 1983

2 Douwe Cornelis van Gelder, folgt X.3
3 Johannes Cornelis van Gelder
* Berltsum 2-11-1784 ~ dêr -12-1784 † dêr 24-1-1785, 2 moanne en 3 wike
4 Hiske Cornelis van Gelder
* Berltsum 18-4-1786 ~ dêr 29-5-1786 † St.-Jabik 5-11-1819, huusnr 108, 33 jaar; bij fersterven sonder beroep te St.-Jabik;
x Froubuurt 20-10-1805, sij fan Belkum, hij fan Froubuurt, Klaas Klaasen Post * St.-Jabik -12-1783 † St.-Anne 19-1-1860; weunt in 1807 te Froubuurt; in 1811 te St.-Anne; in 1818 húsman in St.-Jabik, in 1821, ’24, ’26 dêr bouboer; in 1826, ’29 dêr groatmaker in ’e saak fan syn tweede skoanhait (nr.148); in 1843 dêr gernier (smalle kânt, Súdeand); weunt op ’e ouwe dâg in bij syn dochter Martentje Klazes Post en Jan Hermanus van Zandbergen, bakkers te St.-Anne (huusnr 148a, 137; Befolkingsregister 1840-’60); sn f. Claas Clasen Post en Aagje Arjens;
Klaas x 2 ’t Bildt 8-2-1821, baide 37 jaar, Wytske Martens van der Molen * Beetgum omstrings 1783 † St.-Anne 7-11-1843, huusnr 148, 60 jaar; by hur tweede huwlik en fersterven sonder beroep te St.-Anne; dr f. Marten Willems van der Molen (tekent in 1821: Van der Moolen), in 1821 groatmaker te St.-Anne (nr 148), en Grietje Harmens (in sterfakte fan Wytske: Postma);
Wytske x 1 Franeker, foor ’t Gerecht, 16-4-1802, sij te Belkum, hij te Franeker; x Froubuurt in ’e kerk 9-5-1802 Jan Braunius Oeberius * Froubuurt 2-8-1780 ~ dêr 13-8-1780 † St.-Anne 26-3-1814, huusnr 114, 33 jaar; sjirurgyn en froedmeester te St.-Anne; sn f. Oebele Jans Oeberius, Mr sjirurgyn te Froubuurt, en Maria Jacoba Christianus Harmanius Braunius, as wede in 1814 winkelfrou te Froubuurt (huusnr 85)
Hiske en Klaas foere baide de achternaam by hur huwlik;
Klaas ferkoopt op 13-5-1818 an Johannes Cornelis Wassenaar te St.Anne ’n huus en herberg te St.-Jabik; koopsom: f 6.525,00; notaris Everhardus van Loon, St.-Anne; Notarieel Argyf; Repertoire: 004014, Minút-akten 1818, argyfnr 26, inventarisnr 004010, aktennr 00052
Klaas koopt op 18-10-1819 fan Fokeltje Klasen te St.-Jabik ’n huus te St.-Jabik; koopsom: f 150,00; n
otaris Everhardus van Loon, St.-Anne; Notarieel Argyf; Repertoire: 004014, Minút-akten 1819, argyfnr 26, inventarisnr 004011, aktennr 00008
5 Johannes Cornelis van Gelder, folget X.4
6 Elske Cornelis van Gelder
* Berltsum 14-4-1792 ~ dêr 20-5-1792 † Winaam 20-12-1857, hûsnr 21, 65 jier; breabakkerinne te Winaam, by ferstjerren dêr sûnder berop;
x Menameradiel, 22-10-1814, 22 en 23 jier, Arjen Jacobus Hoitsma * Froubuorren 9-1-1791 † Winaam  13-7-1840, hûsnr 21, 49 jier; docht belidenis te Winaam 11-2-1815; by syn trouwen bakkersfeint te St.-Anne; sûnt, oant syn ferstjerren, bakker te Winaam; sn f. Jacobus Johannes Hoitsma, ontfanger fan ’e Ryksbelastingen te Froubuurt, in 1834 sonder beroep te Bonda, eerder te Emden, in 1836 weer te Froubuurt, en Trijntje Cornelis Bakker, in 1814 winkelloi te Froubuurt (nr 86), se kope dêr in 1815 ’n huus fan Oebele Jans Oeberius; koopsom: f 1.935,00

Elske en Arjen ha yn 1832 yn eigendom:
-Perseelnr 358. hûs en hiem, 280 m², Klasse 1, belesting: 45
-Perseelnr 370, skuorke, 63 m², Klasse 1, belesting: 9
-Perseelnr 290, boulân, 16.320 m², Klasse 1
Elske en Arjen keapje op 22-5-1819 fan Simon Aukes Laansma, te Winaam, en Douwe Aukes Laansma te Mullum, in hûs en bakkerij te Winaam; keapsom: f 2.000,00; notaris Andries Stinstra, Frjentsjer; Notarieel Argyf; Repertoire: 040035; Minút-akten 1819, argyfnr 26, ynvintarisnr 040008, aktenr 01346
7 Claaske Cornelis van Gelder (ok: Klaasje) * Belkum 6-6-1795 ~ dêr 26-6-1795 † St.-Anne 29-1-1864, 68 jaar; bij trouwen maid in St.-Anne en weunend te Belkum;

x ’t Bildt 26-6-1826, 30 en 24 jaar, Kornelis Lieuwes Koopal * St.-Anne omstreeks 1802 † dêr 30-10-1883, 82 jaar; (bij de geboarte inskreven met ’n C, Kornelis tekent sels met ’n K); bij trouwen timmerknecht in St.-Anne, in 1826, ’53 ’68 dêr timmerman (nrs 32, 43); sn f. Lieuwe Cornelis Koopal en Antje Cornelis Wassenaar, in 1823 winkelloi in St.-Anne, in 1826, ’31 is Liuwe dêr timmerman
Sien: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Koopal-Koopmans VI5
8 Sybren Cornelis van Gelder, folget X.5
9 Klaas Cornelis van Gelder * Berltsum 23-11-1802 ~ dêr 16-1-1803 † foar syn heites ferstjerren

Fan Ytsy van Gelder hur man Teunis Stolte wordt in ’e Luwter Krant drie keer ’n rou-advertînsy plaatst: 2, 5 en 12-2-1841. Bij loi dy’t wel wat te ferstouwen hewwe, kin d’r wel ’n femily-advertînsy ôf. En hoe meer modder an ’e kloet, deste meer annônses, mar ’t maksimum is meestal wel drie:

§ ’N MOOIE HÂND FAN SKRIVEN
Onder de Hoitsma’s binne nagal wat met kûnstsinnige trekken. Goenent hewwe de gave fan knap skilderen. Mooglik siene je soks ok in de sierlike hantekeningen fan Erryn en syn hait Jacobus, o
nder de trou-akte fan Elske en Erryn. Elske sels kin d’r ok wel met út ’e weg; soa as de getugen, dy worre stik foor stik ‘goede vriend’ noemd, ut binne: Heerke Willems Dijkstra, Hermanus Kiestra en Rein Romkes Roepsma, allegaar te Belkum.
Rechts onderan tekent Tetman Willems Dijkstra – ok al soa feerdig – as ‘Schout, Officier van den Burgelijken Stand der Gemeente Berlikum, Canton Dronrijp/…/’, na de foorouders Van Gelder is Tetman aigner fan ’t Belkumer Tichelwerk, sien VI.1
Kyk foor Hoitsma’s: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Ruurd, Jan en Gerlant Braaksma > nr 9 en feerder – Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma
> nr 99 en feerderop – Kolleksje Hoekstra-Hoitsma > Kertiersteat Frootje Maartje Hoekstra –


IX.3 Lolke Klazes van Gelder * Berltsum 3-7-1773 ~ dêr 8-8-1773 † dêr 25-11-1824, hûsnr 89, 51 jier; gernier te Berltsum;
x Berltsum 8-10-1797, 24 en 27 jier, Hyke Geerts Santhuisen (yn Doopboek meast: Hycke; ek: Sandhuisen, Santhuizen, Zanthuizen) * St.-Jabik 23-7-1770 ~ dêr 30-9-1770 † Berltsum 3-10-1852, 82 jier; docht 23-5-1811 belidenis te Berltsum; yn 1834, ’45 boerinne te Berltsum (nr 4); Hyke kin net skriuwe; dr f. Geert Harmens en Rinsje Cornelis
Sjoch: Forebears Dirk Gerbens Brouwer – nrs 92-93
Bern:
1 Klaas Lolkes van Gelder, folget X.6
2 Grietje Lolkes van Gelder; libbet blykber noch yn 1824 neffens Memorie van Successie opsteld te Frjentsjer n.o.f. har heites ferstjerren; argyfnr 42, ynvintarisnr 4011, aktennr 3253; akten oangeande har net fûn
3 Geert Lolkes van Gelder
* Berltsum 8-11-1799 ~ dêr 29-12-1799 † dêr 18-11-1835, hûsnr 89, 36 jier; by ferstjerren sûnder berop te Berltsum; Geart lit in saldo nei fan f 664,59

4 Douwe Lolkes van Gelder * Berltsum 2-9-1802 ~ dêr 3-10-1802 † dêr 6-11-1862, 60 jier; bouboer te Berltsum (nr 4), op ’e selde pleats as syn mem; wennet yn 1837, ’38 te Berltsum (nr K 3); by ferstjerren dêr komelker, nr 4
5 Rinse Lolkes van Gelder * Berltsum 28-8-1804 ~ dêr 16-9-1804, 3 wike

6 Sjoerd Lolkes van Gelder, folget X.7
7 Rinske Lolkes van Gelder * Berltsum 28-12-1808 ~ dêr 26-2-1809 † Oentsjerk 20-1-1889, 79 jier; Kristlik Grifformeard; by houlik sûnder berop te Berltsum; yn 1879 faam te Berltsum; ferfart 18-4-1887 nei Huzum (stiet dan mei 78 jier noch yn it Tsjinstfammeregister fan Menameradiel: Dienstboden 1880-1889); by ferstjerren sûnder berop te Oentsjerk;
x Menameradiel 4-6-1845, 36 en 35 jier, Hans Pieters Dijkstra * Menaam 26-12-1809 † Berltsum 2-5-1874, hûsnr 2, 65 jier; yn 1847 gernier te St.-Anne; gernier te Menaam (hûsnr 93), de húshâlding ferhuzet 1-2-1867 dêrwei nei Berltsum (hûsnr 206 BV), by ferstjerren dêr arbeider; sn f. Pieter Hanses (yn trou-akte fan Hans neamd: Dijkstra) en Trijntje Gerrits
8 Maartje Lolkes van Gelder * Berltsum 14-12-1814 † dêr 14-1-1874, hûsnr 130, 59 jier; Kristlik Grifformeard (Ofskieden); by trouwen ‘zonder bedrijf’ te Berltsum; Maartje en Symen binne gernier te St.-Anne en sûnt -4-1853 gernier te Berltsum, nr 4=op ’e selde pleats as Maartsje har mem, en nr 130;
x It Bilt 21-5-1846, 32 en 26 jier, Symen Wiltjes Pars * St.-Jabik 26-7-1819 † Berltsum 19-12-1893, 74 jier; Kristlik Grifformeard (Ofskieden), letter gjin tsjerkelidmaatskip; by trouwen sûnder berop te St.-Jabik; gernier te Berltsum, as widner dêr sûnder berop (nrs 383, 436k), hy hat sûnt 31-3-1887 in skoft as kommensaal by him yn Krijn bij de Leij (* Berltsum 1862; Kristlik Grifformeard, letter allyksa sûnder tsjerkelidmaatskip); sn f. Johannes Wiltjes Pars, gemeenteriedslid en wethâlder fan It Bilt, gauris trou-amtner, en Trijntje Keimpes Kempenaar, bouboeren ûnder St.-Jabik; Jehannes en Tryntsje kinne de trou-akte fan Symen net tekenje ‘wegens schudding in de handen’

§ ACHTERNAMME ÛNDER EDE BESWARD
De man fan Rinske Lolkes van Gelder (IX.2.7), Hans Piters, neamt him om en om Dijkstra en Althuis, syn dochter Pietje allyksa; se tekenje ek sa, al nei’t it har útkomt sa’t skynt. By trouwen en ferstjerren wurdt Hans Dijkstra neamd; yn ’e stjerakte fan syn frou: Althuis. Syn dochter Pytsje ferklearret lykwols by har trouwen (mei Jan Jans Palma) ûnder ede dat Dijkstra fout is en dat it Althuis wêze moat -Pytsje kin net tekenje, ’verklarende de bruid niet te hebben leeren schrijven.’

Trou-akte, Menameradiel 25-5-1879:

IX.3 Klaas Klazes van Gelder * Berltsum 6-8-1775 ~ dêr 10-9-1775 † dêr 17-12-1843, 68 jier; gernier te Berltsum; yn 1811, ’12 dêr beammekweker, yn 1826 dêr keapman; yn 1829 dêr bouboer; yn 1843 dêr sûkereifabrikant; luitenant by de Landstorm fan Menameredaiel, oprjochte yn 1815
x 1 Berltsum 25-11-1798, beide fan Berltsum, Hendrikje Willems;
x 2 Menameradiel 9-11-1817, 42 en 29 jier, Geertje Tjeerds Runia * Berltsum 15-3-1788 ~ dêr 30-3-1788 † dêr 12-3-1855, 66 jier; yn 1843 sûkereifabrikeurske, ‘cichoreifabrikeursche’; dr f. Tjeerd Teunis Runia en Ytje Lieuwes Hubertsma, gerniers te Berltsum

Ljouwerter Krante, 22 en 29-12-1843:

Ljouwerter Krante, 16-3-1855:

§ DE FAN AL FOAR NAPOALEON
Klaas Klazes wurdt by syn boaskjen yn 1798 mei de tanamme neamd; de Van Gelders fiere dy fan al gâns earder, foar de namme-oannimming by de ynfierde Boargerlike Stân ûnder Napoleon yn 1811-’12, sjoch it oersjoch hjirfoar.
Tseard Teunis wurdt yn 1788 allyksa mei de achternamme oantsjutten: Runia.
Ytsy ferklearret by trouwen fan har soan Sybren yn 1828 dat se net skriuwe kin; letter kin se dat wol, dan tekenet se mei Hubertsma, ûnder oaren de trou-akte fan har dochter Tryntsy yn 1834; se hat Heuversma as achternamme ûnder oaren yn Notarieel Argyf 6-6-1820; notaris: Pieter Andreæ, Ljouwert; Repertoire: 082036; 1823) 

Sjoch: Parenteel Runia – 1.1.1.4, side 45

Ruinia hat status tink?
Geartsy en har heit tekenje by Geartsy har trouwen mei Klaas Klazes van Gelder: Ruinia. Se binne grif fan betinken dat dy foarm offisjeler is as Runia, of mooglik ek deftiger . Fergelykje Frysk: brún >< Hollânsk: bruin. It stekt dan fierders ek net sa krekt mei soks.

Klaas Klazes tekenet – fan ’e weromstuit? – sûnder patronym, syn heites namme. Dat is oars net gebrûklik yn dy tiid, mar mooglik ek foarnamer?
Ien fan ’e tsjûgen is Klaas syn omke Lammert Jeremias Quarré, sjoch, VIII.2.2:

§ KLAAS VAN GELDER LUITENANT BY DE LANDSTORM: SCHOUDERT DE PIEK!
Klaas Klazes van Gelder is luitenant by de Landstorm fan Menameradiel, oprjochte yn 1814 as Napoaleon hjir fertrokken is.
Taco Kingma skriuwt dêroer yn it skiednisboek fan Bitgum:
It nije bewâld moast ek wer soldaten hawwe. Yn 1814 waard de ‘Landstorm’ oprjochte, in soart boargerwacht besteande út alle manlju tusken de 18 en 50 jier. /…/ Se soene gjin unifoarm krije, mar allinne in griene tûke op ’e hoed as tsjinstteken. In gewear wie der net by, of se moasten it sels meinimme. /…/ De pikeniers [yn Menameradiel] kamen ûnder kommando fan Klaas Klazes van Gelder út Berltsum en Heerke Willems Dijkstra waard sersjant-majoar [sjoch: § ûnder IX.2.5]. It korps fan Menameradiel bestie út in kaptein, 2 luitenants, ien sersjant-majoar, 4 sjersanten, in foerier, 8 korporaals en 98 pikeniers. Dy eksersearren mei dat ding en moasten leare te reagearjen op befelen as: Schoudert de piek! Velt de piek! Zet af de piek! as wiene se yn de tiid fan prins Maurits.
Fan de yn oanmerking kommende mannen waard mannichien ôfkard troch sjirurgyn Bartele Hoogterp. /…/

De goedkarden waarden yndield by it 11e Bataljon Landstorm en de kommandant dêrfan waard luitenant-kolonel Georg Frederik thoe Schwartzenberg. Syn broer Wilco Holdinga, [earder garde d’honneur yn ’t leger fan Napoleon], waard kaptein, lykas Auke Aukes Tolsma. Yn ’e staf fan dat bataljon wie Tetman Willems Dijkstra adjudant [sjoch: § ûnder VI.1] .
Taco Kingma – De skiednis fan Bitgum en Bitgummole, Fryske Akademy, Ljouwert 1988 ISBN 90-6171-694-2, side 124, 125

Bern út it earste boask:
1 Willem Clazes van Gelder * Berltsum 14-10-1799 ~ dêr 19-1-1800 † dêr 20-4-1819, hûsnr 139, 20 jier; by ferstjerren sûnder berop te Berltsum; Willem lit in saldo nei f 4.660,62.
2 Maartje Clazes van Gelder * Berltsum 5-7-1801 ~ dêr 9-8-1801 † dêr 24-2-1826, 24 jier; by ferstjerren sûnder berop te Berltsum; Maartsy lit in saldo nei fan f 3.991,12; se is erfgenamt fan har broer Willem
3 Trijntje Clazes van Gelder
* Berltsum 7-6-1803 ~ dêr 3-7-1803 † dêr 22-1-1830, hûsnr 73, 26 jier; erfgenamt fan har broer Willem, har suster Maartsy en fan har healbroer Willem; bern: Tjeerd, Hendrikje, Maartje en Ytje Sybrens Runia;
x Menameradiel 28-5-1823, 19 en 25 jier, Sybren Tjeerds Runia * Berltsum omstrings 1798 † dêr 6-8-1844, hûsnr 32, 46 jier; by trouwen sûnder berop te Berltsum; sûnt oant syn ferstjerren dêr gernier; broer fan Tryntsy har twadde mem Geartsy, sjoch: IX.3; Tryntsje trout sadwaande mei har oantroude omke;
Sybren x 2 Menameradiel 13-5-1835, 37 en 24 jier, Grietje Klazes Bijlsma * Menaam 1810 † Berltsum 25-11-1870, hûsnr 111, 65 jier; yn 1860 winkelfrou te Berltsum (nrs 128, 200, 10); yn 1865 dêr arbeidster; by ferstjerren dêr sûnder berop; dr f. Klaas Piers Bijlsma en Jeltje Ymes Appelhof, gerniers te Menaam, sûnt omstrings 1812 te Berltsum
4 Claaske Clazes van Gelder * Berltsum 2-1-1805 ~ dêr 10-2-1805 † foar 1811
5 Gauke Clazes van Gelder * Berltsum 3-5-1806 ~ dêr 1-6-1806 † foar 1811
6 Hindrikje Clazes van Gelder * Berltsum 29-12-1808 ~ dêr 26-2-1809 † foar 1811
Bern út it twadde houlik:
7 Klaas Klazes van Gelder * Berltsum 13-4-1818 † dêr 1-6-1829, 11 jier; Klaas lit in saldo nei fan f 700,73; Klaas is erfgenamt fan syn healbroer Willem
8 Willem Klazes van Gelder * Berltsum 14-12-1819 † dêr 20-2-1834, 14 jier; Willem lit in saldo nei fan f 1.043,50; 

§ BY LIBBEN ALLE ACHT BERN FERLERN
As Klaas Klazes van Gelder ferstjert is fan syn acht bern net ien mear yn libben.
Geartsy erft neffens it houlikskontrakt f 1.500,00 en f 3.446,24 yn fruchtgebrûk. Fierders binne de fjouwer bern fan syn dochter Tryntsy mei-inoar de iennichste testamintêr-erfgenamten; it saldo is f 19.784,99

GENERAASJE X
X.1 Cornelis Klazes van Gelder * St.-Jabik 18-9-1796 ~ dêr 23-10-1796 † Furdgum 1-6-1864, hûsnr 7, 67 jier; by trouwen sûnder berop ûnder Furdgum; sûnt bouboer op Camstra state (nr 4) te Furdgum, oant syn ferstjerren (hy ferstjert yn nr 7); yn 1829 kommittearde foar Furdgum oangeande slatten en slaan fan strykdammen; tsjerkfâd te Furdgum; Cornelis en Binke dogge belidenis 20-11-1833 te Tsjummearum-Furdgum;
x Barradiel 30-11-1822, 26 en 22 jier, Binke Jans la Fleur * Tsjummearum 6-4-1800 ~ dêr 4-5-1800 † Furdgum 19-7-1872, hûsnr 7, 72 jier; by trouwen sûnder berop ûnder Tsjummearum; bouboerinne op Camstra state; yn 1868 dêr rintenierske; dr f. Jan Daniels la Fleur, boer ûnder Tsjummearum, en Froukje Tjeerds Andringa
-Knillis Klazes hiert yn 1847 foar sân jier in pleats en lân ûnder Furdgum fan Albertus Telting te Frjentsjer foar f 1.745,00 yn ’t jier
Sjoch: Herman Andringa, Tsjikke Andringa, Ype Brouwers, Piter Andringa, Andringa – Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden, Andringa Stichting, 2016 ISBN 978 90 803 389-0-6
Ljouwerter Krante, 7 en 10-6-1864:


Bern:
1 Aaltje Cornelis van Gelder * Furdgum 20-5-1824 † Tsjummearum 9-3-1870, hûsnr 17, 45 jier; by trouwen sûnder berop te Furdgum;
x Barradiel 12-5-1849, 24 en 21 jier, Dirk Rintjes Stapert * Marsum 17-2-1828 † Haarlem [? neffens úttreksel by stjerakte fan syn dochter Minke]; by trouwen sûnder berop te Minnertsgea; yn 1850 beurtskipper te Tsjummearum; yn 1852, ’55 dêr koaltsjer; yn 1856 dêr keapman; yn 1870 dêr arbeider; yn trou-akte fan Minke yn 1880 neamd timmerman; sn f. Rintje Dirks Stapert en Antje Johannes Smits, gernieren te Marsum, bouboeren te Wânswert, yn 1849 idem te Minnertsgea
Durk x 2 [?] Breukelen-Nijenrode, Utrecht, 14-11-1873 Teunisje van den Heuvel * Nijkerk, Gelderlân omstrings 1834; dr f. Willem Teunissen van den Heuvel en Willemtje Theunissen Demmer
Sjoch:
– J. Visser, Familia Stapertica Perantiqua – Genealogie Stapert in verleden en heden, Genealogysk Jierboekje 1955, Fryske Akademy, Ljouwert 1955, side 56 VIIbis
Parenteel Stapert – foar ierste foarâlden
2 Vrouwkje Cornelis van Gelder
(yn berte-akte: Vrouwkje, yn stjerakte: Froukje) * Furdgum 13-2-1828 † dêr 17-6-1840, 12 jier
3 Klaas Cornelis van Gelder, folget XI.1

4 Maaike Cornelis van Gelder * Furdgum 24-3-1835 † Tsjummearum 13-5-1870, hûsnr 73, 35 jier; by earste en twadde houlik sûnder berop te Furdgum, by ferstjerren idem te Tsjummearum;
x 1 Barradiel 10-9-1859, 24 en 23 jier, Harmen Riemers Hibma * Mullum 30-12-1835 † Tsjummearum 5-6-1865, hûsnr 118, 29 jier; by trouwen en ferstjerren koaltsjer te Tsjummearum; sn f. Riemer Attes Hibma, by syn trouwen yn 1824 bouboer te Pitersbierrum, en Aaltje Harkes Hoogterp, sûnt har trouwen bouboeren te Pitersbierrum, sûnt omstrings 1834 idem te Mullum
x 2 Barradiel 9-5-1868, 33 en 23 jier, Geert Sydses Reversma * Furdgum 6-4-1845; by earste boask arbeider te Furdgum; yn 1868, ’70, ’73 koaltsjer te Tsjummearum; de húshâlding wennet yn 1873 te Wurdum; yn 1880, ’82 te Zuibroek; yn 1889 te Warkum; Geart is sûnt 3-4-1889 arbeider te Amsterdam (-7-1889: Buurtring 3, Buurt F , Blankenstraat 62; -8-1890: idem, Conradstraat 58, 5, 62); ferhuzet dêrwei op 28-8-1891 nei Gouda; sn f. Syds Hanses Reversma, by syn trouwen yn 1836 arbeider te Tsjom, yn 1842 idem te Furdgum oant syn fertsjerren yn 1850, en Akke Geerts Andringa, as widdo arbeidster te Tsjummearum, yn 1873 húshâldster te Tsjom; Akke kin net skriuwe;
Geart x 2 Barradiel 5-4-1873, 27 en 30 jier, Eleonora Annetta Frederica Hoogendoorn * Den Haach 5-4-1843; komt 23-8-1870 út Zaandam yn Ljouwert, ferfart dêrwei 25-1-1871 nei Tsjummearum, komt dêrwei 6-7-1871 wer yn Ljouwert en ferhuzet dêrwei 31-8-1871 wer nei Tsjummearum; by trouwen moademakster te Tsjummearum; dr f. Johannes Anthonie Hoogendoorn, ‘directeur over den arbeid in het huis van tuchtiging’ te Ljouwert, en Johanna Cornelia van Heuven van Staereling; Johanna Cornelia kin net skriuwe

5 Jan Cornelis van Gelder * Furdgum 24-3-1835 † dêr 12-12-1844, hûsnr 4, 9 jier
6 Akke Cornelis van Gelder * Furdgum 3-11-1839 † dêr 22-6-1881, 41 jier, [] Furdgum; by trouwen sûnder berop te Furdgum, sûnt dêr bouboerinne;
x Barradiel 6-3-1863, 23 en 25 jier, Bauke Tjitses van der Weg (broer fan Jantsy XI.3) * Easterbierrum 17-1-1838 † Frjentsjer 25-2-1914, 76 jier, [] Furdgum; by trouwen sûnder berop te Furdgum, sûnt dêr bouboer op Camstra state (nr 4); dêr tsjerkfâd; sn f. Tjitse Jans van der Weg, yn 1830 arbeider te Easterbierrum, yn 1831 dêr bouboer, en Johanna Pieters Molenaar, ek as widdo bouboerinne te Easterbierrum;
Fan Jan en Akke is in sulveren tinkleppel bewarre blean; sjoch Erfgoed Fundaasje: Jan en Akke Cornelis van Gelder – 
Bauke x 2 Barradiel 31-5-1882, 44 en 40 jier, Henke Jans Westra * Seisbierrum 2-1-1842 † Frjentsjer 29-5-1915, 73 jier, [] Furdgum; dr f. Jan Harmens Westra, koaltsjer te Seisbierrum, en Zara Regina Hermanus Out Joha.
Sjoch Erfgoed Fundaasje:
Genealogy Van der Weg
-Genealogy Westra

§ HEIT SPOARLOAS
Durk Stapert, de man fan Aaltsy van Gelder (X.1.1) is spoarloas as syn dochter Minke yn ’e lange hier giet. Yn har trou-akte stiet oantekene oangeande har heit: /…/timmerman zonder bekende woonplaats, hebbende bruid ons onder eede verklaard, dat haar vader sedert tien jaren afwezig is, zonder dat van zijn in leven zijn of dood iets bekend is/…/
Wie tekene Minke Stapert x Frjentsjerteradiel 15-5-1880, 29 en 28 jier, Jouw Tjerks de Hoop * Hjelbeam; by trouwen koaltsjer te Doanjum, Minke is dêr húshâldster.

Ljouwerter Krante, 1 en 5-7-1881:

Ljouwerter Krante, 28-2-1914:

Ljouwerter Krante, 7 en 9-3-1914:

X.2 Folkert Klazes van Gelder * Furdgum 25-1-1809 ~ dêr 12-2-1809 † Tsjummearum 2-10-1869, hûsnr 18, 60 jier; docht 3-4-1832 belidenis te Tsjummearum-Furdgum; yn 1830 arbeider te Furdgum; by earste en twadde houlik en yn 1848, ’50, ’54 koaltsjer te Tsjummearum; yn 1865 en by ferstjerren dêr arbeider;
x 1 Barradiel 5-12-1840, 31 en 40 jier, Heiltje Simons Rienks * Hallum, Alde Leie, 9-10-1800 † Tsjummearum 4-10-1841, hûsnr 80, 22.00 oere, yn ’e kream, 41 jier; by trouwen en ferstjerren sûnder berop te Tsjummearum; dr f. Simon Rienks Rienks en Heiltje Hanzes Leistra, 1782/‘2 bouboeren yn it Klaailân ûnder Westernijtsjerk, 1796-1818 op Rienks Aldershûs te Alde Leie ûnder Hallum, 1818-’24 eigenerfd boer op op Nijenhús ûnder Feinsum, 1824- ’27 boer te Pietersbierrum;
Sjoch:
-G. Terpstra, Famyljeboek fan de Rienksen, De Terp, Ljouwert 1955; side 98
-Jan T. Anema, Pieter Nieuwland en Simon Wierstra, Genealogy Rienks, Sipma, Blijstra en Koopmans, fjouwer stagen út itselde laach,  Genealogysk Jierboek 2012;
x 2 Barradiel 13-5-1847, 38 en 23 jier, Maaike Heeres Reinalda * Easterlittens 9-1-1824 † Tsjummearum 30-1-1865, hûsnr 18, 41 jier; by trouwen en ferstjerren sûnder berop te Tsjummearum; dr f. Heere Louws Reinalda, yn 1819 timmerman te Easterlittens; yn 1821, ’22, ’24 keapman te Easterein, yn 1825, ’28 dêr Mr timmerman; yn 1828, ’29, ’31 keapman te Easterlittens; yn 1832 oant syn ferstjerren yn 1834 bouboer te Slappeterp (nr 6; se hiere de pleats fan Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg te Bitgum), en Antje Pieters Jongema, bouboerinne te Slappeterp
Bern út it earste boask:
1 Libbenleas jonkje Van Gelder
*-† Furdgum 4-10-1841, 22.00 oere, yn ’e kream, hûsnr 80
Bern út it twadde houlik:
2 Klaas Folkerts van Gelder
* Tsjummearum 14-5-1848 † dêr 23-2-1851, hûsnr 18, 2 jier en 9 moanne
3 Antje Folkerts van Gelder
* Tsjummearum 5-2-1850 † dêr 4-8-1855, hûsnr 15, 5 jier
4 Klaas Folkerts van Gelder, folget XI.2

X.3 Johannes Cornelis van Gelder * Berltsum 24-6-1789 † Froubuorren 28-10-1824, hûsnr 67, 36 jier; yn 1811, ’12 arbeider te Berltsum; yn 1817 idem te Froubuorren; yn 1818 dêr gernier, by ferstjerren dêr wer arbeider;
x It Bilt 11-5-1817, 27 en 24 jier, Mintje Pieters Wijngaarden * St.-Anne 19-11-1792 ~ dêr 24-2-1793 † dêr 23-5-1833, huusnr 31, 39 jaar; Mintsy kin niet skrive; bij eerste huwlik maid te St.-Anne, by tweede idem te Froubuurt, in 1824, ’28 en bij hur fersterven dêr werkfrou; dr f. Pieter Minnes en Tietje Wybes
Mintsy x 2 ’t Bildt 4-6-1826, 33 en 40 jaar, Jan Tjebbes Wiersma * Froubuurt 25-3-1786 ~ dêr 14-5-1786 † St.-Anne 6-1-1841, huusnr 180, 55 jaar; belidenis Froubuurt 1-5-1817, gaat 8-5-1824 met attestasy na St.-Anne; in 1826 dêr gernier; in 1828, ’29 dêr erbaaier (nr 31); in 1831, ’32 dêr gernier; in 1832 dêr ok erbaaier; bij fersterven dêr sonder beroep; sn f. Tjebbe Joostens Wiersma en Trijntje Jans Post
In ’e trou-akte bij hur tweede huwlik staat Mintsy met de achternaam Wijngaarden, in akten dêrna meestal ok, niet altyd (sterfakten fan hur maissy en tweede man): de naam skynt nag niet inburgerd te wezen;
Jan Tjebbes tekent in 1828, ’29: Wiesma, in 1826, ’32: Weisma; de útspraak fan ’e r falt weg in Wiersma, is stom in ’t Bildts en Frys; Weisma sil komme fan Jan syn wat povere skriiffaardighyd;

Jan Tjebbes koopt op 13-4-1831 fan Antje Tjebbes Wiersma, frou fan Dirk Pieters Reitsma te St.-Anne ’n fierde part in ’n huus en ’n stik boulând te St.-Anne; kooppriis: f 100,00; n
otaris: Wytze Kuypers, Froubuurt; Notarieel Argyf; Repertoire: 134004; Minuut-akten 1830-1834, argyfnr 26, inventarisnr 134002, aktenr 00012
Jan Tjebbes het in 1832 in aigendom: Perseelnr 182, huus en hiem, opperflakte 128
 m², belasting: 18; Minuutplan St.-Anne B3 Seksy B Lêger 258

Bern:
1 Cornelis Johannes van Gelder, folget XI.3

X.4 Douwe Cornelis van Gelder * Belkum 9-10-1782 ~ dêr 10-11-1782 † Froubuurt 6-3-1812, 29 jier; yn 1811, ’12 en bij fersterven húsman te Froubuurt;
x Belkum 6-5-1804, hij fan Belkum, sij fan Froubuurt, met attestasy fan Froubuurt, Saapke Luitzens Terpstra * Menaam 1783 (folgens huwliksakte in 1814) † Froubuurt 4-12-1844, huusnr 88, 62 jaar; in 1814 bouboerin te Froubuurt, later as wede gernierske, weunt in 1822, ’23 te St.-Anne, in 1824 dêr ok naaister; in 1832 gernierske te Froubuurt en te St.-Anne; bij fersterven sonder beroep te Froubuurt; dr f. Luitsen Joukes en Lysbert Ales, in 1814 bouboerin te Menaam
Saapke x 2 ’t Bildt 12-6-1814, 31 en 28 jaar, skaiden bij fonnis Arrondissemintsrechtbank Luwt 25-4-1820, echtskaidingsakte 9-1-1822, Jippe Tjipkes Binnema (ok: Jeppe Tjepkes Bennema) * Dronryp 3-8-1785 ~ dêr 28-8-1785 † Froubuurt 17-9-1839, 54 jaar; foor syn trouwen bakker te Belkum; bij trouwen sonder beroep te Froubuurt; in 1815 dêr bouboer (mooglik op ’t spul fan Douwe en Saapke) in 1820 dêr sonder beroep; in 1827 dêr skipper (huusnr 54); in 1831 dêr erbaaier (huusnr 84); in 1834 dêr erbaaier en gernier; bij syn fersterven dêr sonder beroep; sn f. Tjepke Jans Bennema en Trijntje Jeppes Wielinga, in 1814 erbaaister te Dronryp; seun fan Saapke en Jippe: Luitzen Jippes Binnema * Froubuurt 11-10-1815 † dêr 18-10-1815, 8 dagen
Jippe x 1 Mayke Pytters Molenaar * Hallum omstreeks 1786 † Belkum 16-3-1812, huusnr 38, 26 jaar; bakkerin te Belkum; dr f. Pytter Formers Molenaar en Tjettje Sipkes, te Hallum; kines fan Jippe en Maaike: Trijntje * Belkum 17-1-1809 ~ dêr 19-2-1809; Pieter * Belkum 4-10-1810 ~ dêr 28-10-1810, x 1834 Aaltje Douwes Bekius
Jippe het ’n relasy met Grietje Sybrands Yvinga (in 1827: Yfenga; Gryt hur suster is Maaike Sybrands Ynema x Marten Cornelis Koopal); Gryt is in 1827 ‘zonder afzonderlijk bedrijf’ te Froubuurt, in 1854 maid te Menaam; dr f. Sybrand Arjens en Trijntje Pieters, te Stiens;
Jippe en Gryt hewwe drie kines: Trijntje * Froubuurt 1-6-1827; Tjipke * Froubuurt 12-5-1831, x 1854 Jetske Dirks van der Woude; Sybrand * Froubuurt 24-2-1834; bij ’t eerste en darde kynd staat in ’e geboorte-akte bij Jippe: ‘erkennende vader’; bij ’t tweede kynd wordt Gryt Jippe syn húsfrou noemd; ’n huwlik tussen baide is niet fonnen, in Jippe syn sterfakte wordt allenig Saapke noemd, dêr staat niet bij dat se skaiden binne, maar fermeld: ‘laatst echtgenoot van Saapke Luitzens Terpstra’

Kynd:
1 Trijntje Douwes van Gelder
* Froubuurt 24-6-1805 † St,-Anne 6-5-1855, huusnr 238, 49 jaar; bij trouwen sonder beroep te St.-Anne, bij fersterven dêr werkfrou; 7 kines
x ’t Bildt 16-5-1824, 18 en 22 jaar, IJsbrand Sjardes Visser * St.-Anne -7-1801 † St,-Anne 15-2-1856, huusnr 188, 54 jaar; bij trouwen en in 1825 timmerfaint te St.-Anne (nr 287); in 1826 dêr gernier; in 1829 idem te Froubuurt; sont omstreeks 1831 dêr timmerknecht (nrs 38, 82); huurt in 1840 lând te St.-Anne; bij fersterven erbaaier te St.-Anne; sn f. Sjarde Jelles Visser, in 1811, ’12 erbaaier te St.-Anne, in 1824, ’25 dêr boade, en Sjuuwke Symens Bijlsma


§
’T ONREPLIKE BEDRIIF FAN ’N GERNIERSKE

Saapke Lútsens Terpstra is as wede fan húsman-bouboer Douwe Krelis van Gelder, gernierske te Froubuurt; in 1832 het se dêr in aigendom:
-Perseel 136, huus en hiem, 156 m², Klasse 1; belasting: 30;
-Perseel 135, tún, 1010 m², Klasse 1;
-Perseel 78, boulând 8.970 m², Klasse 1;
-Perseel 83, boulând, 14.660 m², Klasse 1; Minuutplan Froubuurt C1 Seksy C Legger 218:

-Saapke ferhuurt op 25-9-1822 an Jan Gerbens Dokter te St.-Anne lând onder Froubuurt; huursom f 375,00;

-Saapke ferhuurt op 15-12-1823 an Abe Klazes van der Vlag lând te Froubuurt; huursom: f 66,00 in ’t jaar;
-Saapke koopt op 26-2-1825 fan Reinder en Symen Pieters Schat te St.-Anne ’n huus en hiem te St.-Anne; koopsom: f 500,00; notaris: Jan Everhardus van Loon, St.-Anne; Notarieel Argyf; Minuut-akten 1825, argyfnr 26, inventarisnr 005004, aktenr 00817; bij deselden het Saake in 1829 ’n skuld;
-Saapke ferkoopt op 17-3-1828 an Pieter en Dirks Jarigs Rozendal te St.-Anne ’n huus te St.-Anne; koopsom f 595;
notaris: Jan Everhardus van Loon, St.-Anne; Notarieel Argyf; Repertoire: 005008;
aktenrs: 01354; Minuut-akten 1828, aktes 1829, argyfnr 26, inventarisnr 005007, aktennr 01342;
-Saapke koopt op 26-4-1828 fan Jacob Wybes de Vries te Froubuurt ’n huus; koopsom: f 975,00; notaris: Jan Everhardus van Loon, St.-Anne; Notarieel Argyf, Repertoire: 005008;Minuut-akten 1828, aktes 1829, argyfnr 26, inventarisnr 005007, aktenr 01364;
-Saapke ferkoopt op 14-5-1835 an Bernardus Dorhout te Luwt twee perselen boulând te Froubuurt; koopsom: f 1.300,00; n
otaris Wytze Kuypers, Froubuurt; Notarieel Argyf; Repertoire: 134004; Minuut-akten 1835-1838, argyfnr 26, inventarisnr 134003, aktenr 00014; Dorhout is rechter te Luwt en belait in gâns lând om Luwt en feer deromhine

X.5 Sybren Cornelis van Gelder * Berltsum 12-5-1798 ~ dêr 17-6-1798 † dêr 16-11-1837, hûsnr 6[?]9, 39 jier; Sybren en Sjoerdtsje dogge 28-5-1829 belidenis te Berltsum; by trouwen ‘dienstbaar’ te Berltsum; yn 1822, ’24 dêr arbeider, yn 1825, ’27, ’29 dêr gernier, yn 1831, ’35, ’37 dêr arbeider, by ferstjerren dêr gernier;
x Menameradiel 22-5-1822, 23 en 26 jier,  Sjoerdtje Sjoerds Hogerhuis * Menaam 25-3-1796 † Berltsum 4-6-1859, hûsnr 87, 63 jier; by trouwen ‘dienstbaar’ te Berltsum; yn 1837 dêr gernierske; yn 1858 dêr sûnder berop, by ferstjerren dêr arbeidster (nr 74); dr f. Sjoerd Wybrens Hogerhuis, yn 1811, ’12 slachter te Menaam, en Trijntje Pieters (Hogerhuis), gerniers te Menaam, hiere op 28-1-1815 in hûs en lân ûnder Menaam (nr 56) fan G.F. thoe Schwartzenberg op Groot Terhorne te Bitgum, hierpriis: f 289,00 yn ’t jier, hier yn 1822 idem
Sybren keapet op 11-2-1826 fan Sjoerd Bouwes Stienstra te Ljouwert in hûs te Berltsum en lân te Berltsum en St.-Anne; keapsom: f 2.870,00; n
otaris: Paulus Johannes Mebius, te Marsum; Notarieel Argyf; Repertoire: 102028; Minút-akten 1826, argyfnr 26, ynvintarisnr 102018, aktenr 00319
Bern:
1 Trijntje Sybrens van Gelder * Berltsum 4-11-1822 † dêr 22-6-1824, hûsnr 83, 18 moanne
2 Trijntje Sybrens van Gelder * Berltsum 18-1-1825 † dêr 18-9-1826, hûsnr 87, 1 jier
3 Trijntje Sybrens van Gelder * Berltsum 21-9-1827 † dêr 21-8-1828, hûsnr 86, 1 jier
4 Trijntje Sybrens van Gelder * Berltsum 11-11-1829 † dêr 9-4-1859, hûsnr 74, 29 jier; by ferstjerren naaister te Berltsum, wennet dan yn by mem yn
5 Kornelis Sybrens van Gelder, folget XI.4
6 Hyke Sybrens van Gelder * Berltsum 27-5-1834 † dêr 27-11-1860, hûsnr 74, 26 jier; ynwenjend faam by Marten Dirks Tilstra en Antje Duif, gerniers te Berltsum (nr 10); oant Alde Maaie 1859 faam te St.-Anne; wennet sûnt yn by har lettere skoanâlden te Berltsum; by trouwen dêr sûnder berop; giet op 27-11-1860 mei de húshâlding by har mem yn; bern: deaberne jonkje *-† Berltsum 13-11-1860
x Menameradiel 18-6-1859, 25 en 23 jier, Dooitze Jans van der Ley * Berltsum 17-2-1836 † dêr 28-3-1910, 73 jier; by trouwen sûnder berop te Berltsum; yn 1860 dêr arbeider, wennet nei it ferstjerren fan syn earste frou oant syn twadde houlik yn by syn mem, stiet dan te boek as ‘zonder beroep’, mar hy sil dan by syn mem gernierke hawwe; dêrnei oant omstrings 1867 arbeider (nr 144), sûnt gernier (nrs 182, 160, 113K), hy hiert yn 1867 lân ûnder Kleaster Anjum foar sân jier fan Trijntje Dirks Koopmans, widdo Johannes Willems Swart te St.-Anne; sn f. Jan Freerks van der Ley, gernier en fuorman te Berltsum, en Trijntje Thijsses Boomsma, as widdo gernierske te Berltsum (nr 6);
Dooitze x 2 Menameradiel 20-5-1863, beide 27 jier, Froukje Johannes Oostringa * St.-Anne 17-4-1836 † Berltsum 23-4-1919, 82 jier; Froukje kin net skriuwe; by trouwen faam te Berltsum; dr f. Johannes Martens Oostringa, (Jehannes kin yn 1830 net skriuwe, yn 1832 wol); yn 1832 arbeider te St.-Anne, yn 1836, ’47 dêr gernier, yn 1863 dêr potskipper, en Janke Dirks Huisman, yn 1830 wurkfrou te St.-Anne
7 Sjoerd Sybrens van Gelder * Berltsum 3-12-1835 † dêr 12-1-1861, hûsnr 21, 25 jier; by ferstjerren arbeider te Berltsum
8 Sybrigje Sybrens van Gelder
* Berltsum 12-6-1838† Easterbierrum 29-2-1916, 77 jier; by earste boask faam yn ’t Kleaster Anjum ûnder Berltsum; by twadde houlik arbeidster te Seisbierrum; yn 1891, ’95, ’99, 1905 dêr sûnder berop;
Sybrigje is geboaren nei har heites ferstjerren en sil nei him neamd wêze;
x 1 Menameradiel 21-5-1864, 25 en 26 jier, Jitze Jelles Biesma * Hallum 27-9-1837 † Seisbierrum 3-2-1875, hûsnr 82, 37 jier; fan Alde Maaie 1856 oant Alde Maaie 1858 ynwenjend feint by Arjen Eeltjes Slim, boer ûnder Hallum; oant syn trouwen ynwenjend arbeider by Simen Jans Porte en Sijke Jacobs van Eijzinga, bouboeren te Donryp (nr 167); sûnt syn trouwen boerefeint te Baaium, sûnt omstrings 1867 oant syn ferstjerren idem te Seisbierrum; sn f. Jelle Jitzes Biesma, Mr skuonmakker te Hallum, en Stijntje Jans Hemkes, Styntsje kin net skriuwe, yn 1864 sûnder berop te Hallum, yn 1868 dêr arbeidster yn 1875 idem te Seisbierrum
x 2 Barradiel 19-7-1877, 39 en 34 jier, Nanning Scheltes Dijkstra * Seisbierrum 22-7-1842 † dêr 19-6-1904, 61 jier; arbeider te Seisbierrum; sn f. Schelte Nannings Dijkstra, skipper, letter arbeider te Seisbierrum, en Grietje Fokkes Fokkema
Nanning x 1 Barradiel 23-9-1865, 23 en 24 jier, Froukje Jacobs Tamminga * Peins 28-5-1841 † Seisbierrum 24-5-1876, hûsnr 11, 34 jier; by trouwen faam te Doanjum, by ferstjerren sûnder berop te Seisbierrum; dr f. Jacob Yedes Tamminga, arbeider, letter koaltsjer te Peins, en Antje Simons Terpstra

§ DE GERNIEREN HAWWE SKOALLE HÂN  

Sybren van Gelder en Sjoerdsy Hogerhús komme beide út in gerniersfermidden dêr’t de bern wol nei skoalle binne. Dat docht fertuten: se kinne lêze en skriuwe. Hjirûnder de hantekeningen ûnder de trou-akte fan Sybren en Sjoerdsy. Neist harsels, mem Tryntsy Jehannes Swart (mem Tryntsy Piters is net by de trouwerij) en heit Sjoerd Wybrens Hogerhús tekenje: broer Wybren Sjoerds Hogerhús, gernier te Menaam en Liuwe Klazes Hofstra, fjildwachter, en Knillis Hotzes Bartlema, gernier te Menaam, beide goede freonen. As amtner fan ’e Boargerlike Stân tekenet Klaas Klazes Osinga 

X.6 Klaas Lolkes van Gelder (yn trou-akte: Claas) * Menaam 20-3-1795 † Berltsum 15-1-1867, hûsnr 206, 68 jier; gernier te Berltsum (nr 206); bouboer te Berltsum en Menaam; by ferstjerren gernier te Berltsum;
x Menameradiel 3-9-1834, 36 en 40 jier, Stijntje Aukes Poelstra* Lúns 20-3-1795; † Berltsum 20-3-1876, hûsnr 1, 77 jier; by trouwen te Frjentsjer, earder te Wjelsryp; bouboerinne en gernierske te Berltsum en Menaam; yn 1868 sûnder berop te Berltsum; dr f. Auke Sjoukes Poelstra, boer te Lúns en Easterwierrum, en Doetje Bontjes Keizer, Doet kin net skriuwe
Bern:
1 Aukjen Poelstra * Weidum 26-11-1830 † dêr 27-11-1830, hûsnr 3, 30 oeren
2 Lolke Klazes van Gelder, folget XI.5

X.7 Sjoerd Lolkes van Gelder * Berltsum 19-6-1806 ~ dêr 13-7-1806 † dêr 9-11-1886, 80 jier; yn 1847 gernier te Berltsum, yn 1848 dêr boer neamd; yn 1850, ’52, ’54, ’59 dêr gernier (nrs 4=deselde pleats as syn mem, 10, 89, 106); dêr letter fuorman (nrs 206 k, 5); by ferstjerren mei 80 jier gernier
x Menameradiel 26-5-1847, 40 en 23 jier, Janke Gosses Heeringa * Westernijtsjerk 29-8-1823 † Berltsum 20-10-1900, 77 jier; by trouwen faam te Berltsum; wennet yn 1888 te Aldtsjerk; komt op 10-6-1900 yn te wenjen by har soan Lolke-en-dy; dr f. Gosse Pieters Heeringa en Dirkje Jans Hoekstra, bouboeren ûnder Westernijtsjerk
Bern:
1 Lolke Sjoerds van Gelder, folget XI.6 

2 Gosse Sjoerds van Gelder * Berltsum 14-12-1850, moarns 10.00 oere, twilling mei libbenleas bruorke, † dêr 21-10-1851, hûsnr 89, krapoan 1 jier
3 Libbenleas jonkje Van Gelder
* -† Berltsum 14-12-1850, 17.00 oere, sân oeren letter geboaren as Goasse
4 Gosse Sjoerds van Gelder
*  Berltsum 17-9-1852 † dêr 18-5-1859, hûsnr 106, 6 jier; hy is by de berte ynskreaun as: Gatse

5 Geert Sjoerds van Gelder * Berltsum 31-12-1854 † dêr 14-10-1861, 6 jier
6 Pietje Sjoerds van Gelder * Berltsum 10-8-1859 † dêr 23-11-1859, 16 wike
7 Geertje Sjoerds van Gelder * Berltsum 18-4-1862; ferhuzet Alde Maaie 1886 út Berltsum nei Aldtsjerk

GENERAASJE XI
XI.1 Klaas Cornelis van Gelder * Furdgum 7-3-1832 † Tsjummearum 30-11-1868, nr 12; by trouwen sûnder berop te Furdgum; yn 1863, ’65, ’67 winkelman te Tsjummearum; yn 1868 dêr koaltsjer;

x Barradiel 6-3-1863, 30 en 29 jier, Jantje Tjitses van der Weg (suster fan Bauke XI.6) * Easterbierrum 1-9-1833 † Noard Amearika; yn har houlikken winkelfrou te Tsjummearum, yn 1868 dêr sûnder berop, yn 1885 dêr wer winkelfrou; emigreart op 1-7-1899 mei de húshâlding nei de USA, ‘unidentified region’; dr f. Tjitse Jans van der Weg, 1830 arbeider te Easterbierrum (op ’e âlderspleats tink), yn 1831 dêr boer, en Johanna Pieters Molenaar, widdo fan Tsjisse syn broer Thijs Jans van der Weg; yn 1863 boerinne te Furdgum;
Jantsy x 1 Barradiel 23-8-1851 Foppe Gerbens Andringa * Kleaster Lidlum 1-3-1829 † Tsjummearum 17-11-1860, arbeider te Tsjummearum, sn f. Gerben Pieters Andringa, boer en bakker te Tsjummearum, en Tyttie Foppes Laansma
Bern:
1 Binke Klazes van Gelder * Tsjummearum 31-12-1863 † Noard Amearika; Binke en har man ferfarre mei dochter Anna Haadsma (* Easterbierrum 23-2-1889) op 15-5-1889 nei de USA, ‘unidentified region’, har mem giet tsien jier letter;
x Barradiel 2-5-1885, beide 21 jier, Jelle Jarigs Haadsma * Easterbierrum 10-10-1863† Noard Amearika; by trouwen en fierders arbeider te Easterbierrum; sn f. Jarig Klazes Haadsma, yn 1863 beurtskipper te Easterbierrum, yn 1868 dêr skipper, en Antje Klazes Terpstra, Antsje kin net skriuwe
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Haadsma – II.1.8 Klaas Ages Haadsma, is de heit fan Jarig
2 Cornelis Klazes van Gelder, folget XII.1
3 Hiltje Klazes van Gelder * Tsjummearum 21-3-1867 † dêr 22-7-1869, hûsnr 2, 2 jier
4 Johanna Klazes van Gelder * Tsjummearum 27-8-1868 † dêr 6-12-1868, hûsnr 12, 3 moanne

XI.2 Klaas Folkerts van Gelder * Tsjummearum 19-2-1854; ferfart 30-4-1881 nei Noard Amerika

XI.3 Cornelis Johannes van Gelder * Froubuurt 25-2-1818 † St.-Anne 19-5-1859, 41 jaar; erbaaier te St.-Anne (huusnrs 43, 186, 41, 226a);
x 1 ’t Bildt 18-5-1843, 25 en 30 jaar, Trijntje Gerbens Martin (in geboorte-akte: Martiny) * Hallum 18-11-1812 † St.-Anne 3-9-1850, huusnr 43, 37 jaar; Tryntsy kin niet skrive; bij trouwen maid te Froubuurt, bij fersterven werkfrou te St.-Anne; dr f. Gerben Minnes Martin (in 1802 in Trouboek Ferwert en in 1811 Notarieel Argyf: Martini; tekent in ’e geboorte-akte fan Tryntsy: Martiny) in 1811, ’12 kastlain te Hallum, in 1811 dêr ok Mr bakker, in 1814, ’18 Mr bakker te Blije, in 1850 bij syn fersterven met 79 jaar erbaaier te Froubuurt, en Rinske Arjens Sybesma (ok: Sybersma)
x 2 ’t Bildt 27-2-1851, 32 en 26 jaar, Sytske Jacobs Hager * St.-Anne 16-1-1825 † dêr 5-6-1851, huusnr 41, 27 jaar; Sytske kin niet skrive ‘wegens ongeoefendheid’; bij trouwen dienstboade te St.-Anne, bij fersterven dêr werkfrou; dr f. Jacob Houkes Hager, in 1819, ’21 gernier te Belkum; in 1825 erbaaier te St.-Anne, in 1829 idem te St.-Jabik, in 1837 en bij syn doad in 1846 idem te St.-Anne (huusnr 123), en Antje Luitzens de Kuur, in 1851 werkfrou te St.-Anne; Antsy kin niet skrive ‘wegens ongeoefendheid’
x 2 ’t Bildt 6-5-1852, 34 en 27 jaar, Fetje Gerrits Beimers * St.-Anne 18-1-1825 † dêr 2-12-1889, 64 jaar; Fetsy kin niet skrive ‘wegens ongeoefendheid’; foor hur trouwen inweunend dienstmaid bij Klaas Sybrens de Groot en Tjitske Jans Bokma, bouboeren te St.-Jabik; bij eerste huwlik maid te St.-Anne; in hur huwliken en as wede dêr sonder beroep; dr f. Gerrit Gerrits Beimers, Mr wever te St.-Anne (nr 30), en Antje Wiegers Hoppinga, werkfrou te Wier en St.-Anne;
Fetsy x 2 ’t Bildt 28-4-1864, 39 en 47 jaar, Klaas Jaspers Dijkstra * St.-Anne 12-1-1817 † dêr 9-1-1869, 52 jaar; Klaas tekent bij syn eerste en tweede huwlik niet omdat y gyn skriven of tekenen leerd het, bij ’t darde huwlik set yn syn hând wel, maar twee jaar later bij de angifte fan ’e geboorte fan syn seun Jasper ferklaart hij dat y niet skrive kin ‘wegens ongeoefendheid’; erbaaier en felderbaaier te St.-Anne (nrs 48, 246a, 338c, 303d); sn f. Jasper Cornelis Dijkstra, Jasper kin niet skrive, erbaaier te St.-Anne, en Antje Klazes Spiering, Antsy het gyn skriven of tekenen leerd, in 1839 sonder bedriif te St.-Anne, in 1845 en in 1853 bij hur fersterven mei 77 jaar werkfrou te Froubuurt;
Klaas x 1 ’t Bildt 25-4-1839, 22 en 18 jaar, Meintje Jeremias Meijer * St.-Anne 6-8-1820 † dêr 29-1-1845, huusnr 48, 24 jaar; werkfrou te St.-Anne; dr f. Jeremias Gaukes Meijer, in 1818 bij syn trouwen meijer te St.-Anne,  en Trijntje Pieters Schat, bij hur trouwen in 1818 winkelfrou te St.-Anne, sont omstreeks 1818 binne Tryntsy en Jermias dêr winkelloi (nr 43a);
Klaas x 2 ’t Bildt 13-12-1845, 28 en 25 jaar, Dirkje Foppes Nieuwenhout * Froubuurt 27-10-1820 † St.-Anne 7-1-1862, 42 jaar; bij trouwen dienstmaid te St.-Anne, bij fersterven dêre werkfrou; dr f. Foppe Wybes Nieuwenhout, Foppe kin niet skrive, erbaaier te Froubuurt, en Rinske Symons Buisman, (in ’e geboorte-akte fan Dirky noemd: Buisma), Rinske kin niet skrive, werkfrou te St.-Anne
Kines út ’t tweede huwlik fan Krelis:
1 Johannes Cornelis van Gelder
* St.-Anne 12-5-1851, 16.00 oere, tweeling met Jabik, † dêr 15-9-1851, hûsnr 189, 6 maand
2 Jacob Cornelis van Gelder
* St.-Anne 12-5-1851, 16 oere, tweeling met Jehannes, † dêr`15-5-1851, hûsnr 41, 3 dagen

Kines út ’t darde huwlik:
3 Johannes Cornelis van Gelder 
* St.-Anne 7-2-1856 † dêr 14-4-1940, 84 jaar; achtereenfolgend Nederlâns Herformd, Kristlik Griffermeerd, Frij Evangelys; erbaaier te St.-Anne (nrs 303b, 327a, 326, 761, B814: m.i.f. 31-1-1931; 481)
x ’t Bildt 5-12-1878, baide 25 jaar, Jeltje Pieters van Schepen * St.-Anne 3-2-1853 † dêr 30-1-1929, 75 jaar; achtereenfolgend Nederlâns Herformd, Kristlik Griffermeerd, Frij Evangelys; bij trouwen en sterven sonder beroep te St.-Anne; dr f. Pieter Feikes van Schepen, erbaaier te St.-Anne (nrs 235b, 249, 280), en Sytske Reinders Schat 
4 Gerrit Cornelis van Gelder, folgt XII.2

5 Minne Cornelis van Gelder * St.-Anne 14-11-1856 † dêr 25-10-1857, 11 maand

§ NIET NA SKOAL
Krelis het moeite met skriven, dat hij sil wel niet feul skoal had hewwe. Hij tekent de trou-akten bij syn eerste en tweede huwlik wel, bij it darde niet, dan ferklaart hij dat y niet skrive kin ‘wegens ongeoefendheid’. Bij ’t tekenen fan ’e geboorte-aktes fan syn kines tekent y dan weer en wel en dan weer niet, met deselfde ferklaring. ’t Gaat frijwat op en del. Seun Gerryt syn trou-akte in 1879 tekent y wel weer. Syn drie frôly sette de hând ok niet, de skoanouders krekt soa min; met dito reden of se sêge dat se gyn skriven leerd hewwe. Fetsy het ’t hur in 1879 wel aigen maakt.
Hieronder de hantekening fan Krelis bij syn eerste huwlik in 1843, ’t gaat him nag niet soa min ôf. Je siene wel ’t ferskil in geoefendheid bij de getugen, dat binne: Johannes Geerts Santhuizen, plisy; Oebele Braunius Oeberius, netaris; Johannes Fekkes Dekker, klerk; Abraham Wassenbergh, klerk. Amtner fan ’e Burgerlike Stand is jonker Tjaard Anne Marius Albert van Andringa de Kempenaer, grytman fan ’t Bil. 

XI.4 Kornelis Sybrens van Gelder (by berte: Cornelis, Knillis tekenet sels: Kornelis) * Berltsum 30-1-1831 † dêr 26-5-1890, 59 jier; by trouwen en yn 1860, ’62, ’63 arbeider te Berltsum (nr 21k); yn 1876 en by ferstjerren dêr gernier (hûsnr 46k);
x Menameradiel 19-5-1858, 27 en 22 jier, Aaltje Jans de Jong * Wier 22-7-1835 † Berltsum 23-5-1923; by trouwen arbeidster te Berltsum; yn 1900 dêr genierske, dêr letter sûnder berop (nr 242); dr f. Jan Ales de Jong, yn 1827 arbeider te Berltsum, yn 1830 idem te St.-Jabik, yn 1832 idem te Berltsum, yn 1835 idem te Wier, yn 1838 skipper te Berltsum, yn 1842 skipper te Wier (hûsnr 18), yn 1844, ’50, ’52 skipper te Berltsum, yn 1855 dêr gernier, yn 1858 dêr arbeider, en Hendrikje Klazes de Groot, yn 1958 winkelfrou te Berltsum
Bern:
1 Sjoerdtje Kornelis van Gelder * Berltsum 14-9-1860 † dêr 4-10-1860, 20 dagen
2 Sybren Kornelis van Gelder * Berltsum 27-7-1862 † dêr 30-9-1862, krapoan 2 moanne
3 Sjoerdtje Kornelis van Gelder * Berltsum 28-8-1863 † Oentsjerk 29-4-1935, 71 jier; Nederlâns Herfoarmd, letter Doopsgesind; by earste houlik sûnder berop te Berltsum; Sjoerdtsje en Klaas wenje sûnt 28-4-1884 yn in nij skip te Berltsum; Sjoerdtsje komt 17-2-1915 út Gorinchem yn te wenjen by har broer Sybren-en-dy te Berltsum (nr 247); ferfart dêrwei op 9-8-1915 nei Rotterdam (Westerkruiskade 32a, p.a Johannes K. Bouwens); komt dêrwei 3-7-1916 yn by har mem te Berltsum; ferhuzet 13-5-1927 út Berltsum nei Ljouwert (Weaze 33), komt 15-8-1927 wer yn Berltsum, wennet dêr Alde Maaie 1932 yn hûsnr 242; ferfart 12-10-1931 nei Heemstra State te Oentsjerk;
x 1 Menameradiel 3-8-1882, 18 en 21 jier, Klaas Klazes de Jong * Berltsum 20-10-1860 † [net fûn]; by trouwen skipper te Berltsum; sn f. Klaas Sijes de Jong en Trijntje Klazes Boomstra, fearskippers te Berltsum (nrs 60k, 85, 179b), yn 1882 dêr gerniers te Berltsum, yn 1885 dêr boeren; ferfarre 12-2-1887 nei Noard Amearika;
x 2 Gorinchem 7-10-1914, 51 en 48 jier, Gerrit ter Poorten * Roswinkel, gemeente Emmen, 26-7-1866 † 1916, 49 jier; Grifformeard; komt 28-9-1884 út Grins yn ’e Garnisoenskaserne te Ljouwert en 28-9-1886 idem; ferhuzet dêrwei op 16-8-1889 nei Slochteren; grinswacht te Losser, gemeente Gorinchem; sn f. Harm Lucas ter Poorten en Jantien Gerrits Link;
Gerrit x 1 1894 Martha Fritz * Halle an der Sale, Saksen-Anhalt, 19-12-1863
4 Sybren Kornelis van Gelder, folget XII.3 

XI.5 Lolke Klazes van Gelder * Menaam 14-11-1834 † Wier 21-6-1900, 64 jier; arbeider, de húshâlding wennet yn by Lolke syn âlden te Berltsum (nr 206); se fertrekke dêrwei op Alde Maaie 1872 nei St.-Anne; komme 18-5-1897 út St.-Jabik yn Wier;
x Menameradiel 25-4-1868, 33 en 32 jier, Saakje Engels Blok * Jelsum 28-7-1839 † Bessebuorren ûnder Bitgum, doarpsgebiet Menaam 4-11-1905, 70 jier; yn 1962 faam te Deinum; ferhuzet 1862 dêrwei nei Bitgum, dêr arbeidster; yn 1865, ’66 faam te Berltsum, yn 1867 wer arbeidster te Bitgum, oant har houlik; komt as widdo Alde Maaie 1902 yn by dochter Baukje-en-dy te Bessebuorren; dr f. Engel Sakes Blok,  arbeider te Bitgum (hûsnrs 37b, K 94, 27, 2), en Baukje Jelles van der Laan; Ingel en Bauky kinne net skriuwe
Bern:
1 Engel Blok, by houlik fan syn âlden as wettich erkend, tenei: Engel Lolkes van Gelder * Bitgum 10-2-1868 † Berltsum  27-7-1868, hûsnr 206, 4 moanne
2 Klaas Lolkes van Gelder, folget XII.4
3 Baukje Lolkes van Gelder * Berltsum 23-8-1870 † dêr 29-3-1965, 94 jier; by trouwen sûnder berop te St.-Jabik;
x It Bilt 6-5-1897, 27 en 28 jier, Dirk Jans de Groot * Wier 13-6-1868 † Dronryp 19-6-1938, 70 jier; by trouwen arbeider te St.-Anne, komt 14-6-1900 dêrwei yn Bessebuorren ûnder Bitgum; by ferstjerren mei santich jier arbeider te Dronryp; Jan Dirks de Groot, arbeider te Wier, en Neeltje Andries Zondervan
4 Stijntje Lolkes van Gelder
* Berltsum 8-12-1872 † dêr 25-7-1873, hûsnr 206, 7 moanne
5 Stijntje Lolkes van Gelder
* Berltsum 7-1-1874 † dêr 15-3-1875, hûsnr 1, 11 moanne
6 Stijntje Lolkes van Gelder * Berltsum 11-12-1875 † dêr 10-9-1877, hûsnr 1, 21 moanne
7 Stijntje Lokes van Gelder * Berltsum 28-11-1877 † dêr 26-3-1878, hûsnr 1, 4 moanne

XI.6 Lolke Sjoerds van Gelder * Berltsum 10-5-1848 † Frjentsjer, Kranksinnigegesticht 26-1-1913, 64 jier; by trouwen en yn 1875 sûnder berop te Berltsum; yn 1877, ’78 dêr gernier; yn 1905 dêr arbeider; yn 1900, 1912 dêr wer gernier  (hûsnrs 4, 384, 42, 46, 483, 3); ferfart 10-10-1912 nei it Gesticht foar dwylsinnigen yn Frjentsjer; by ferstjerren dêr sûnder berop;
Lolke wurdt op 23-5-1900 feroardiele ta fiif dagen finzenisstraf fanwegen ‘wederspanningheid’, soan Thys moat dan fjirtjin dagen foar itselde sitte
x Menameradiel 23-9-1875, 26 en 27 jier, Lybrig Thysses de Boer * Berltsum 8-8-1849 † St.-Anne 27-9-1942; om 1865 hinne faam by Edze Æbes Kamstra, arbeider, en Baukje Alberts Koopal te Berltsum (nr 153); yn 1867 faam te Baard; wennet sûnt Alde Maaie 1867 yn by har omke en muoike Sjoerd Aukes Tolsma en Trijntje Klazes Werhoven, kastleins te Berltsum (nr 30), en trout dêr út ’e hûs wei, dan sûnder berop; as widdo earste sûnder berop, dêrnei hat se in krudenierssaak te Berltsum (nr 562); wennet sûnt 17-3-1936 yn by har soan Sjoerd-en-dy te St.-Jabik; dr f. Thys Thymens de Boer, gernier te Berltsum, en Sytske Aukes Tolsma, wennet sûnt Alde Maaie 1888 yn by Lyb en Lolke, ferfart dêrwei op 26-9-1888 nei Ljouwert
Bern:
1 Janke Lolkes van Gelder * Berltsum 22-12-1875 † dêr 6-8-1928, 52 jier; by trouwen en ferstjerren sûnder berop te Berltsum;
x Menameradiel 24-5-1900, 24 en 26 jier, Douwe Reins Schiphof * Berltsum 29-12-1873 † dêr 26-11-1959, 85 jier; by trouwen arbeider te Berltsum; sn f. Rein Minnes Schiphof, yn 1873 gernier te Berltsum, yn 1900 dêr arbeider, Lieuwkje Klazes van der Schaaf
Bern:
1 Rein Douwes Schiphof * Berltsum 7-3-1901 † De Jouwer 10-3-1966, 65 jier; by trouwen arbeider te Berltsum;
x Menameradiel 31-5-1928, 27 en 24 jier, Minke Reinders van der Hogt * Marsum 23-4-1904 † Menaam 28-10-1980, 76 jier; by trouwen sûnder berop te Marsum; dr f. Reinder Hendriks van der Hogt, arbeider te Marsum, en Antje Jans de Boer
2 Lolke Douwes Schiphof * Berltsum 26-9-1906 † 28-4-1984, 77 jier, [] Minnertsgea rigel 73, grêf 2; by trouwen arbeider te Berltsum;
x Barradiel 17-11-1928, 22 en 21 jier, Janke Tjallings van der Wal * Doanjum 23-10-1907 † 25-11-1984, 77 jier, [] Minnertsgea, rigel 73, grêf 1; by trouwen sûnder berop te Tsjummearum; dr f. Tjalling Sipkes van der Wal, stiet yn 1907 te boek as boere-arbeider en as arbeider te Doanjum, yn 1910 dêr as fjildarbeider, yn 1928 as arbeider te Tsjummearum, en Sytske Kornelis Visser
Sjoch: Genealogy Schiphof – VII.C
2 Sjoerd Lolkes van Gelder, folget XII.5 
3 Thys Lolkes van Gelder, folget XII.6

 

GENERAASJE XII
XII.1 Cornelis Klazes van Gelder
* Tsjummearum 13-4-1865; emigreart op 1-7-1899 wierskynlik mei syn mem-en-dy nei de USA, ‘unidentified region’

XII.2 Gerrit Cornelis van Gelder * St.-Anne 12-7-1854 † dêr 6-11-1936, 82 jaar; achtereenfolgend Nederlâns Herformd, gyn kerklidmaatskap, Griffermeard; bij trouwen en dêrna erbaaier te St.-Anne, in 1908 dêr gernier, in 1913 dêr weer erbaaier (huusnrs 302, 299, 332 327, 760);
x ’t Bildt 8-5-1879, 24 en 21 jaar, Lieuwkje Siebes Reitsma * St.-Jabik 3-4-1858 † St.-Anne 9-2-1925, 66 jaar; kerk: as hur man; by trouwen maid te St.-Anne; dr f. Siebe Arjens Reitsma (folgens de Burgerlike Stand: Sijbe, hij skriift self: Siebe), sont syn trouwen in 1857 erbaaier te St.-Jabik, sont omstreeks 1861 idem te Froubuurt, bij syn fersterven met 71 jaar idem te St.-Anne, en Janke Arjens Bokma, Janke kin niet skrive ‘als hebbende niet zoveel schrijven geleerd’
Gerryt koopt op 1-11-1856 ’n kamer in ’n huus met drie kamers te St,-Anne; ferkopers: Gerrit, Folkert, Willem, Antje en Fetje Gerrits Beimers, syn mim, allegaar te  St.-Anne; koopsom f 425,00; notaris: Abraham Wassenbergh, te St.-Anne; Notarieel Argyf; Repertoire: 005057; Minút-akten 1856, argyfnr 6, inventarisnr 005037, aktenr 00081
Kines:
1 Fetje Gerrits van Gelder
* St.-Anne 30-8-1879 † dêr 11-8-1959, 79 jaar; gyn kerkgenoatskap; bij trouwen maid te St.-Anne;
x ’t Bildt 8-5-1902, 22 en 26 jaar, Rintje Cornelis Bil * St.-Jabik 5-3-1876 † St.-Anne 7-9-1961, 85 jaar; earst Griffermeerd, later gyn kerkgenoatskap; in 1904 erbaaier te St.-Jabik; in 1931 dêr gernier (nrs A717; m.i.f. 1-1-1931: nr A720); sn f. Kornelis Jans Bil, (tekent self met ’n K, de Burgerlike Stand registeert met ’n C): erbaaier te St.-Jabik (nrs 264, 374, 444), en Tjettje Rintjes Kuiken
2 Janke Gerrits van Gelder
* St.-Anne 27-6-1881; Griffermeerd; ferhúst op 30-11-1905 út St.-Anne na Luwt
3 Sybe Gerrits van Gelder, folgt XIII.1

4 Cornelisje Gerrits van Gelder
* St.-Anne 25-2-1888 † dêr 6-6-1959, 71 jaar; Griffermeerd, later Nederlâns Herformd; maid bij Tiete Baukes Wijmstra, bouboer te St.-Anne (nrs 263, 594); idem bij Klaas Jans van der Weit en Leeuwkje Hylkes Hoekstra, bouboeren te St.-Jabik (nrs 424, 666); bij trouwen sonder beroep te St.-Anne; ferhúst 29-5-1935 na dochter Lieuwkje en hur man Tjerk Minks Bijlsma, erbaaier te St.-Anne;
x ’t Bildt 11-12-1913, 25 en 23 jaar, Gelt Baukes Bronger * Froubuurt 27-5-1890; Griffermeerd; erbaaier te St.-Anne (nr 745); Ouwe Maai 1914 te Froubuurt (nr 470); Ouwe Maaie 1920 te St.-Anne (nrs B751, B804, 813); sn f. Bauke Gerrits Bronger, by trouwen in 1875 erbaaier te St.-Anne, dêrna te Froubuurt (huusnrs 219, 236a), sont Ouwe Maai 1891 idem te St.-Anne, in 1905 dêr gernier, in 1912, ’13 dêr erbaaier (nrs 323, 763, 745), en Sytske Roorda
5 Foekje Gerrits van Gelder
* St.-Anne 31-1-1894 † dêr 10-1-1959, 64 jaar; Griffermeerd; sonder beroep te St.-Anne (huusnr 813), weunt tot 5-11-1936 bij hur hait
Luwter Krant, 13-8-1959:

XII.3 Sybren Kornelis van Gelder * Berltsum 6-1-1876 † dêr 6-6-1955, 79 jier; by trouwen arbeider te Berltsum; yn 1902 dêr gernier (hûsnr 247); yn 1926 dêr bouboer; earelid fan feilingferiening De Afslag te Berltsum;
x Menameradiel, 31-5-1900, beide 24 jier, Ytje Lammerts de Vries * Berltsum 6-1-1876 † dêr 19-2-1951, 75 jier; by trouwen naaister te Berltsum; dr f. Lammert Arjens de Vries, yn 1864, ’76 gernier te Berltsum, 1900 dêr arbeider, en Geertje Gerbens Peterzon
Bern:
Cornelis Sybrens van Gelder * Berltsum 17-6-1902 † 1-3-1980, 78 jier, [] Berltsum; arbeider te Berltsum (nr 549; by trouwen dêr boer; sûnt Alde Maaie 1934[?] dêr gernier (nr 548);
x Menameradiel 27-5-1926, 23 en 24 jier, Trijntje Jans Veldstra * Berltsum 28-3-1902 † 6-4-1975, 73 jier, [] Berltsum; by trouwen sûnder berop te Berltsum; dr f. Jan Hanzes Veldstra, yn 1896, ’98, 1902, ’08 arbeider, yn 1923, ’32 gernier te Berltsum, en Hyke Klazes Sipma, yn 1926 boeren te Berltsum

Bern:
1 Hyke Ytje van Gelder * Berltsum 5-7-1927;
x P. Hek/Skylge/

Ljouwerter Krante, 7-6-1955:

XII.4 Klaas Lolkes van Gelder
* Berltsum 14-5-1869 † Feinsum 30-5-1947, 78 jier; earst Nederlâns Herfoarmd, letter gjin tsjerkelidmaatskip; komt op 20-10-1866 as gerniersfeint by syn muoike en omke Rinske Klazes van Gelder en Hans Pieters Althuis/Dijkstra te Menaam; yn 1890 arbeider te St.-Anne; komt 16-6-1890 út St.-Anne yn Bitgum, ferhuzet dêrwei 9-6-1892 wer nei St.-Anne. yn 1896 dêr arbeider; yn 1896, ’98, 1905, ’08 arbeider te Bitgum (wierskynlik op Bessebuorren); yn 1910, ’11 gernier op Bessebuorren ûnder Bitgum (doarpsgebiet Menaam, nrs 480, 101); yn 1918 arbeider te Bitgum (nr 61; op Alde Maaie 1924: nr 136; op Alde Maaie 1925: nr 22; op Alde Maaie 1931: nr 106); yn  St.-Jabik en te Wier

x It Bildt 22-5-1890, 21 en 23 jier, Eelkje Reimers Hogerhuis * Bitgum 22-8-1866 † dêr 13-10-1922, 56 jier, [] Bitgum, rigel 12, grêf 3; Nederlâns Herfoarmd; tsjinstfaam, ferfart Alde Maaie 1874 út Bitgum nei Menaam; by trouwen dêr faam; dr f. Reimer Wybrens Hogerhuis, arbeider te Bitgum (nrs 21K, 35), en Janke Gerbens Gerritsma, wennet yn 1874 sûnder berop te Bitgum, ferfart dêrwei Alde Maaie 1874 nei St.-Anne, yn 1890 dêr sûnder berop; Reimer tekenet yn 1866: Hoger Huis
Bern:
1 Janke Klazes van Gelder
* Bitgum 23-7-1891 † 11-11-1987, 96 jier, [] Bitgum; gjin tsjerkelidmaatskip; by trouwen faam te Bitgum;

x Menameradiel 16-5-1918, 26 en 29 jier, Rein Lieuwes van der Weide * Ingelum 4-2-1889 † 29-11-1968, 79 jier, [] Bitgum; earst Ned. Herf., dêrnei gjin tsjerkelidmaatskip; arbeider te Ingelum (nr 72); fan 25-10-1911 oant 3-7-1912 arbeider te Doanjum; ferhuzet út Ingelum op 12-12-1912 nei Kimswert; by trouwen arbeider te Ingelum (nr 120); sûnt syn trouwen arbeider te Bitgum; de húshâlding ferhuzet Alde Maaie 1920 dêrwei nei Ingelum; 2-5-1922 idem nei Rie (nr 72); ferhuzet dêrwei 23-5-1924 nei Bitgum (nr 424, sûnt Alde Maaie 1929: nr 307); sûnt Alde Maaie 1932: nr 356 (Bessbuorren, doarpsgebiet Menaam); sn f. Lieuwe Reins van der Weide, arbeider te Ingelum (nrs 41, 64), sûnt omstrings 1921 dêr gernier, en Antje Jacobs Hempenius
2 1 Saakje Klazes van Gelder * St.-Anne 28-5-1896 † Menaam 29-4-1922, 25 jier, 3 wike nei har trouwen, [] Bitgum rigel 12, grêf 13; gjin tsjerkelidmaatskip; by trouwen en ferstjerren sûnder berop te Bitgum;
x Menameradiel 16-3-1922, 25 en 24 jier, Dirk Martens Bosma * Menaam 19-3-1897; earst Nederlâns Herfoarmd, letter Grifformeard; by trouwen arbeider te Menaam; ferhuzet 25-3-1925 dêrwei nei Skippershuzen ûnder Froubuorren, dêr ynwenjend feint by syn suster-en-’e-man Elisabeth Bosma en Otte van der Meulen; yn 1929 ’32, ’34 arbeider te St.-Jabik; sn f. Marten Gerbens Bosma, arbeider te Menaam (nr 50), en Grietje Johannes Strooisma;
Durk x 2 It Bilt 21-11-1929, 32 en 29 jier, Pietje Sybes Minnema * Nes, West Dongeradiel, 24-11-1899; faam te St.-Jabik (nr 696); ferhuzet 30-5-1928 nei Easterlittens (nr 6), dêr ynwenjend húshâldster by Ulbe Faber, ferhuzet dêrwei op 16-7-1928 nei St.-Jabik; by trouwen húshâldster te St.-Jabik, by har takomstige man tink; dr f. Sybe Eintes Minnema, yn 1891 arbeider te Wierum, yn 1899 idem te Nes (W,D.), yn 1929 idem te St.-Jabik, en Aukje Jans Bokma
3 Lolke Klazes van Gelder * Menaam (Bessebuorren ûnder Bitgum) 1-6-1898 † dêr 7-9-1898, 3 moanne
4 Lolkje Klazes van Gelder
* Menaam (Bessebuorren ûnder Bitgum) 1-5-1911; gjin tsjerkelidmaatskip;

x Menameradiel 24-6-1937, beide 26 jier, Doeke Jurjens Nijp * Stiens 8-4-1911; by trouwen gernier te Feinsum; sn f. Jurjen Doekes Nijp, yn 1904 arbeider te Stiens, en Sjoukje Harmens Boonstra, yn 1905 te Feinsum (hiere dêr in hûs en boulân fan Jan Harmens Gelder te Koarnjum; hier yn ’ t jier: f 1,779,00); yn 1910, ’12, ’18 gerniers te Stiens, (nrs 439 en 507, dit nûmer is yn 1918 feroare yn Feinsum nr 5); yn 1920, ’37 gerniers te Feinsum, yn 1936 dêr boer neamd

XII.3 Sjoerd Lolkes van Gelder * Berltsum 1-2-1877 † Ljouwert, wenjend te St.-Anne, 9-5-1952, 75 jier; Sjoerd en Tryntsy ha gjin tsjerkelidmaatskip; 1905 arbeider te Berltsum (nr 27), sûnt 18-5-1906 arbeider te St.-Jabik, dêr yn 1925 gernier en bouboer (nr 781); by ferstjerren sûnder berop te St.-Anne;
x Menameradiel 16-3-1905, 28 en 24 jier, Trijntje Jans Kuiken * St.-Anne  20-9-1880; by trouwen faam te St.-Anne; dr f. Jan Willems Kuiken, yn 1874, ’80 arbeider te St.-Anne, yn 1905 dêr slachter, en Klaasje Botes Wilstra
Sjoerd ferkeapet op 21-6-1878 lân te St.-Anne oan Haring Johannes Swart te St.-Anne; keapsom: f 3.700,00; notaris: Cornelis Wiersma, Ljouwert; Notarieel Argyf; Repertoire: 079084. Minút-akten 1878, argyfnr 26, ynvintarisnr 079081, aktenr 10096

Sjoerd keapet op 28-10-1916 fan Bote Jans Kuiken te St.-Anne in hûs c.a. te St.-Jabik; keapsom: f 3.200,00; notaris Lambert Klaas van Giffen, St.-Anne; Notarieel Argyf 1916; Repertoire: 005077; Minút-akten 1916, argyfnr 26,  ynvintarisnr 005064, aktennr 00117
Bern:

Klaasje Sjoerds van Gelder * Berltsum 15-8-1905; by trouwen sûnder berop te St.-Jabik; ferpleechster;
x It Bilt 18-1-1928, 22 en 24 jier, Albert Jans Stienstra * St.-Anne 3-12-1903; by trouwen timmerman te St.-Anne; sn f. Jan Alberts Stienstra en Maartje Jacobs van der Wal, bakkers te St-Anne
Ljouwerter Krante, 10-5-1952:

XII.4 Thys Lolkes van Gelder * Berltsum 8-12-1878 † dêr 17-5-1956, 77 jier; Nederlâns Herfoarmd; arbeider te Berltsum; ferkeart in skoft yn Nederlâns Indië dêr’t er meifjochtet yn ’e Atjeh-oarloch; de húshâlding ferfart Alde Maaie 1918 nei Dronryp (nrs 106, 107), Thys is dêr arbeider by it ierdappelmoalfabryk;
x Menameradiel 28-3-1912, 33 en 35 jier, Nieske Wops Schat * Wier 30-4-1876 † Berltsum 11-5-1956, 80 jier; Doopsgesind; by trouwen sûnder berop te Berltsum; dr f. Wop Klazes Schat, syn hele leven sûnder berop te Berltsum en te Wier, en Pietje Willems Keizer;
Nieske x 1 Menameradeel 14-7-1898, 22 en 31 jier, Arjen Jelles de Vries * Berltsum 16-8-1866 † dêr 27-9-1907, 41 jier; gernier te Berltsum, letter ûnder Tsjummearum op in nij set boerespul; sn f. Jelle Arjens de Vries, skipper en gernier te Berltsum, en Attje Gabes de Jong; Nieske en Arjen ha trije bern, û.o. Pietje x Dirk Quarré, te Berltsum
Wop Schat is widner fan Pietje Rochus van der Weg
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Van der Weg – V.1.4
Thys Lolkes van Gelder wurdt op 19-3-1892 as jonge fan trettjin jier feroardiele ta sân dagen gerjochtelike straf fanwegen dieverij; op 23-5-1900 wurdt er feroardiele ta fjirtjin dagen gefangenisstraf fanwegen ‘wederspanningheid’

Bern:
1 Elisabeth Thysses van Gelder (Lysbeth) * Berltsum 6-6-1912 † Bitgummole, wenjend Berlingahem Berltsum, 18-5-1995, 82, jier, [] Wier; Nederlâns Herfoarmd, letter Doopsgesind; faam te Dronryp; komt op 19-10-1926 út Akkum yn Menaam (nr 118), is dêr oant Alde Maaie 1928 ynwenjend faam by L.G. Witteveen; fan Alde Maaie 1930 oant 31-12-1930 ynwenjend faam by J. de Boer te Berltsum (nr 8); wennet yn 1930 wer by har âlden; fan Alde Maaie 1931 oant Alde Maaie 1932 ynwenjend faam by S.W. Bruinsma te Dronryp (nr 201); fan Alde Maaie 1932 oant Alde Maaie 1933 idem by D.J. Post te Dronryp (nr 393); ferhuzet 18-1-1934 nei West-Skylge; komt dêrwei werom op 5-4-1934, dan wer faam te Dronryp, by har trouwen allyksa; bern: seis jonges, ien famke;
x Menameradiel 14-5-1934, 22 en 31 jier, Berend Jelles Nauta (Bearn) * Bitgummole 26-5-1903 † dêr 17-8-1973, 70 jier, [] Wier; bakkersfeint te Bitgummole (nr 308J, Langestraat); bakkersfeint by de koöperaasje Excelsior en by bakker Jacob Douwes Bergsma en Jacobje Johannes de Boer te Bitgummole; bakkersfeint te Rie; molkrider mei hynder en wein; wurksum op it molkfabryk te Berltsum, dêrnei op ’t molkfabryk Condens te Ljouwert; sn f. Jelle Berends Nauta, postrinder (‘brievengaarder’) te Bitgum (nr 231), en Trijntje Wigles Hiemstra
Sjoch: Genealogy Jelle Dooitzes Nauta – X.1
Bern:
Nieske van Gelder * Dronryp 29-3-1931; ferhuzet op 22-4-1931 nei Heemstede, Valkenburglaan 9
Ljouwerter Krante, 18-5-1956:

Ljouwerter Krante:

Ljouwerter Krante, 20-5-1995:

GENERAASJE XIII
XIII.1 Sybe Gerrits van Gelder
* St.-Anne 16-1-1884 † dêr 7-2-1950, 66 jaar; Griffermeerd, later gyn kerklidmaatskip, syn frou en dochters fan ’t selde; in 1906, ’07 erbaaier te St.-Anne (nr 327); -5-1927 te Froubuurt (nrs 239, 633); te St.-Anne (nr 658); in 1937 gernier te Froubuurt; ferhúst Ouwe Maai 1939 na St.-Anne (nr 835e); by fersterven dêr sonder beroep; Jan Idses Banga (* Hantumhuzen 1850; Doopsgesind), de hait fan Faiky, weunt op syn ouwe dâg bij hur in;
x ’t Bildt 3-5-1906, 22 en 26 jaar, Feikje Jans Banga * Ternaard 16-12-1879 † St.-Anne 20-2-1954, 74 jaar; dr f. Jan Idses Banga, Doopsgesind, in 1879 erbaaier te Ternaard, in 1906 erbaaier te St.-Anne, en Antje Roelofs Hoekstra
Kines:
1 Anna Sybes van Gelder * St.-Anne 2-8-1906 † dêr 19-2-1925, 18 jaar; sonder beroep te St.-Anne
2 Lieuwkje Sybes van Gelder * St.-Anne 11-12-1907 † dêr 23-4-1965, 57 jaar, [] St.-Anne; bij trouwen sonder beroep te St.-Anne, dêr later lânderbaaister;
x ’t Bildt 27-5-1937, 29 en 27 jaar, Otte Sierks Halma * St.-Anne 24-2-1910 † 2-7-1994, 84 jaar, [] St.-Anne; erbaaier te St.-Anne; sn f. Sierk Ottes Halma, weunt in 1905 te Ternaard, in 1909 erbaaier te St.-Anne, en Martje Oeges Louwsma, in 1910 erbaaiers te St.-Anne, in 1911 te Froubuurt,  ’10, ’12 ’17 te Ternaard; in 1937 gerniers te St.-Anne