Wapen fan Cornelis Thys (nr 130 yn ’e Kertiersteat Klaas Cornelis van Gelder)
op ’e klok yn ’e toer fan Berltsum, dy’t ôfbrutsen is yn 1777;
de klok is getten troch Iurien Balthasar te Ljouwert en wurdt yn 1794 ferkocht nei Mannheim.
Heraldysk rjochts: Fryske heale earn; links: blynkape holle fan swarte man (earder omskreaun as: moarekop).

Undersyk: Johannes Woudstra te Ljouwert yn ’e mande mei Erfgoed Fundaasje
* = berne/born

~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
A translation of this pedigree is on its way.

Sjoch: Wat is in Kertiersteat?

GENERAASJE I
Klaas Cornelis van Gelder * Furdgum 7-3-1832 † Tsjummearum 30-11-1868, nr 12, 36 jier; by trouwen sûnder berop te Furdgum; yn 1864, ’65, ’67 dêr winkelman; yn 1868 dêr koaltsjer;
x Barradiel 6-3-1863, 30 en 29 jier, Jantje Tjitses van der Weg (suster fan Bauke V3) * Easterbierrum 1-9-1833; by twadde houlik winkelfrou te Easterbierrum; dr f. Tjitse Jans van der Weg, 1830 arbeider te Easterbierrum (op ’e âlderspleats tink), yn 1831, ’63 dêr bouboer, en Johanna Pieters Molenaar, widdo fan Tsjisse syn broer Thijs Jans van der Weg; yn 1863 bouboerinne te Furdgum;
Jantsje x 1 Barradiel 23-8-1851, 17 en 22 jier, Foppe Gerbens Andringa * Kleaster Lidlum 1-3-1829 † Tsjummearum 17-11-1860 hûsnr 8, 31 jier; by trouwen sûnder berop te Furdgum, sûnt arbeider te Tsjummearum; sn f. Gerben Pieters Andringa, bouboer yn 1822 te Seisbierrum, yn 1823 idem te Winaam, yn 1826 idem te Kleaster Lidlum, yn 1851 idem te Furdgum, yn 1860 bakker te Menaam, en Tyttie Foppes Laansma

GENERAASJE II
2   Cornelis Klazes van Gelder * St.-Jabik 1796/’97 † 1-6-1864, omstrings 67 jier; boer te Furdgum;
x Barradiel 30-11-1833
3 Binke Jans la Fleur * omstrings 1799

GENERAASJE III
4 Claas Cornelis van Gelder ~ St.-Jabik 15-1-1769 † Furdgum 28-12-1820, 51 jier;
x Berltsum 7-6-1795, beide fan St.-Jabik,
5 Aaltje Thomas ~ Ferwert 15-12-1771 † Furdgum 10-5-1830, 58 jier

6 Jan Daniels la Fleur * Furdgum 8-11-1777 ~ dêr 30-11-1777 † 15-3-1824, 46 jier
7 Froukje Tjeerds Andringa
Sjoch: Herman Andringa, Tsjikke Andringa, Ype Brouwers, Piter Andringa, Andringa – Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden, Andringa Stichting, 2016 ISBN 978 90 803 389-0-6

GENERAASJE IV
8 Cornelis Clasen van Gelder * Berltsum 16-9-1735 † dêr 21-7-1813, hûsnr 98, 77 jier (neffens stjer-akte sn f. Klaas Klaases van Gelder, yn Notarieel argyf Berltsum 1818 allyksa; yn Notarieel argyf Harns 1818 neamd Van Gelderen); boer te St.-Jabik op nr 53, yn 1758, ’68, ’88 dêr boer op stim nr 20; by ferstjerren rintenier te Berltsum; Krelis en Sijke komme op 9-11-1806 út St.-Jabik yn Berltsum;
x 2 Sijke Gerkes * Marsum omstrings 1748 † Berltsum 5-4-1822, 74 jier; by ferstjerren rintenierske te Berltsum, dr f. Gerke Jacobs (Posthumus) x Marsum 25-10-1744 Rinske Douwes
x 1 Wier 19-3-1760

9 Luudske Wybes Dijkstra ~ Marsum 25-5-1721

10 Thomas Sjoerds
11 Maaike Dirks

12 Daniel Jans la Fleur  ~ Rinsumageast 4-12-1740 † Furdgum 14-5-1813, hûsnr 13,72 jier; strânmaster;
x Ljouwert 22-7-1770
13 Binke Sikkes Huisinga ~ Huzum 15-12-1743 † 12-4-1817, hûsnr 5, 73 jier; wurdt op 26-8-1792 lidmaat te Minnertsgea, se wennet dan te Furdgum; by ferstjerren rintenierske te Furdgum

GENERAASJE V
16  Claas Cornelis van Gelder; by trouwen ûntfanger fan ’e Ryksbelestingen te Berltsum
x Deinum 6-3-1735, hy fan Berltsum, sy fan Deinum,
17 Ytje Douwes

§ SULVEREN TINKLEPPEL 18DE IU
Fan Klaas en Ytsy is in sulveren tinkleppel bewarre bleaun, mei har inisjalen en de nammen fan har achter-achterbernsbern Jan en Akke Cornelis van Gelder
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Jan en Akke Cornelis van Gelder

18 Wybe Thomas; boer te Marsum, Berltsum en St.-Jabik
Bnr 57. 1748/58 eigener en brûker nr.37.1768 de kk. 1778/88 de kk. eigener en Thomas Wybes brûker
1749 St. Jp. 4+2 61.3.0. 4 x getr., bij 3e huw. huisman te Sparrenhoek (St. Jp.?) Procedure H.v.Fr. 20.12.1765 (S. B65L/599): Lieutske en Thomas kk. bij 3e vrouw A.L., cur. van Thomas Wybes zijn Anske Thomas hsm. o. St. Ap. en Folckert Nannes hsm te Stiens; koopbrief dd. 2.1.1741 van pachtrecht v. plaats o. St. Jp. van Scheltema/v.d.Sluis c.s. gr. 32 mg., de weg O., de oude dijk Z., de vaart W. en Janke Fransen e.a. N.
x 1 St.-Jabik 28-5-1719 Janke Lammerts
x 3 St.-Jabik 8-12-1739 Grietje Cornelis
x 4 St.-Jabik 22-10-1752 Sytske Jans
x 2 Feinsum-Hijum 6-12-1739
19 Akke Luytsens

GENERAASJE VI
24 Jan Daniels la Fleur; te Rinsumageast
25 Tjetske Jans

26 Sikke Rinderts
27 Juliana Willems

32 Cornelis Folckerts van Gelder, tichelbaas te Berltsum; boer te St.-Jabik, yn 1698 brûker fan nr 54
Bnr 54. 1698 St. Jp. nr.20. Procl.bk 17.2.1727 verk. 1/5 in boerderij OBD o. St. Jp. gr. 14 m. oud gep. land en 27 m. NwB. (k. 37) a. Jan Ymes Franeker, in huur bij Joris Hendriks. FER17/393 3e pr. 19.11.1714 C.F. v. G. tichelbaas te Belcum koopt 8 pm land o. Hallum.
33  Claasje Clases Postma

36 Thomas Wybes; wennet te Dronryp; lidmaat dêr
MEN weesbk 7.6.1718 inv. sth. Luitske Klazes wed. Th.W.
x 2  Eelck Douwes
x 1
37 Luydts Clases

GENERAASJE VII
64 Folckert Eernstes * Berltsum 1640 of 1641;
Weesbk MEN. 6.5.1657 Laes Baard cur. Folckert in ‘t 17e jr. zn v. Eernst Folckerts te Wier en Saapke Watses HB23 2.7.1688 ontv. en dorpr. Berlikum
65 Aeltie Cornelis (Van Gelder)

GENERAASJE VIII
128  Eernst Folckerts * 1601 of 1602; boer te Wier
Bnr 55. 1632/3 k.3 N(?) 5m.533r. 1635 St. Jp. 24m.420r. Weesbk MEN 6.5.1657 Joh. Sybes (Andringa) te Stiens kurator, Saep Eernstes, Griet Unia en Gerrit Dircks resp. beppe en âldomke, opsomming ûnreplik guod.
x Stiens 24-11-1632
129 Saepke Watses Unia

130 [?] Cornelis Tijs (ek: Thijsz, Thys); skuonmakker te Berltsum; meirjochter fan Menameradiel; neiteam neamt him Van Gelder.
Sjoch: D.J. van der Meer, Grafschriften tussen Flie en Lauwers – IV Menaldumadeel, A. Jongbloed, Ljouwert, 1959; sjoch dêr ek syn wapen 
131 [?] Lolck Hessels
Lolck x 1 Claes Jaspers (Van Gelder); wennet te Bitgum; bysitter fan Menameradiel
Sjoch Erfgoed Fundaasje – Johannes Woudstra: Genealogy Van Gelder – ’t Bildt – V-G – wurdt mei koarten pleatst op ’e side fan Erfgoed Fundaasje

Wapen fan Cornelis Thys

§ WAPEN VAN GELDER
Knillis syn namme stiet op ’e eardere klok yn ’e toer te Berltsum; de ynskripsje is:

De wonder groote naeme myn
Is de musyck der engelyn
Ende als my raeckt de bengel
Myn soo geve ick geluyt daerin

Iurien Balthasar heeft my gegooten in Leeuwarden 1663
jr. Edzart van Grovestins, erf-geseten opthuis toe Grovestins in den dorpe Engelum en grietman over Menaldumadeel
Doeke van Hemmema cap. van de guardes van sijn forstlicke genade prins Willem van Nassaw stathowder etc.
Willem Allart van Clant, joncker en hoveling tot Eendrum, Pitersbuiren, Cloosterbuiren en Westerneyelant
Marten van Baardt, leutenant van een compagnie te voet
Nollius Hajonides, predikant tot Belkom
Ruyerd Meyntes, kerckvoogd
Claes Ruirds van Schellingwou, kerck en armevoogd
Pieter Eelckes, gecommitteerde
Cornelis Thys, mederechter van Menaldumadeel

Sjoch: Hessel de Walle, Walmar-Memorabilia

GENERAASJE IX
256 Folckert Eernstes; boer te op sate De Winckel ûnder Wier
Bnr 55. 1629/30 in k.4S 18m.496r., 1632/3 Eernst Folckerts. Hyp.bk 25/24.5.1621 man en frou Wier.
Genealogysk Jierboekje 1984/40. wennet op sate De Wickle ûnder Wier. Weesbk MEN 14.6.1624 Gerryt (m.z.Gerrolt) Nannes wurdt kurator weesbern Folckert Eernstes om te prosedearen tsjin de erven fan Gerben Cornelis. HvFr 16706 7.5.1608 Tæcke Eernstes te Minnertsgea kontra Hans Tyercks en Aeff Jans te Harns en Folckert Eernstes.
257 Sijke Nannes

258 Watse Frans Unia

259 Griet Dircks Gerbranda
Gryt x 2 Sybe Wopkes Andringa; boer te Stiens
Sjoch: Herman Andringa, Tsjikke Andringa, Ype Brouwers, Piter Andringa, Andringa – Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden, Andringa Stichting, 2016 ISBN 978 90 803 389-0-6; side 32

260 [?] Tijs Cornelis; skoenmaker te St.-Jabik
Fergelyk: Claes Martens (x Geertie Hanskes) insake transaksy boerderij dd. 25.1.1607: Neeltie Tysses wede fan Jan Gerrits, skoenmaker in St.-Jabik.
De plaatsing in dit gesin is helendal hypotetys, maar Cornelis Cornelis Gelder in Froubuurt is ok skoenmaker.
Sien: Johannes Woudstra, Genealogy Van Gelder – ’t Bildt– IV-C

GENERAASJE X
512 Eernst Harmens † foar 1586; boer te Wier
1547/8  t/m 1574/5 pachter yn kavel3 o. St. Jp. as Aent Harmans;15478 t/m 1574/5 as Arent Harmens pachter yn k. 4 o. St. Jp. 10m.
Tsjerkeboek Wier 1563/10 Erentze en Romcke Harmens broers, 1566 tsjerkfâd, id. 1583/81 Beits widdo E.H., id. 1597/219 Beitz Rommerts en Folckert  Eenties tegearre 1 pm. GJ2009/253 Harmen Eernstes en Bauck Diorres en Bents Reiners widdo fan Eernste.

1578 pers. imp. 4 cg. HvFr 16702/25 1586 Harmen Eernstes te Wier contra Beynts widdo Eernst Harmens út namme fan har bern by E.H.
HvFr 16709 13.12.1610 Folckert, Rommert en Tæcke Eernstes ynsake û.o. de boarchtochten en “de wille” fan Bents (Beits) Rommerts foar Jacob Eernstes ta profyt fan Jan Martens en Engel Michiels. HvFr 16702/181 1587 Harmen Eernstes en Bauck Diorres man en frou, Bents Rommerts widdo Eernst Harmens en Dirck Alberts a ûntfanger en administrateur fan it kleastergoed kontra Claes Alberts (impt.).
NB Prot. Cleuting: 16.11.1561 Eernst Lyuwes en Hylck Rommerts man en frou te Berltsum hiere lân; id 329 16.9.1564 Folckert Rommerts en Crijn Eernstes te Berltsum hiere itselde lân. HvFr. 16700/274 1583 Quirijn Eernstes te Hallum. In 1566/7 komt foar as hierder ûnder St. Jp. kavel 3 Alde Folckert Rommerts, foargeande hieder wie Rommert Pieters.
513 [?] Beits Rommerts (ek: Bents)

514 Nanne Gerrolts, † fóar freed 9-9-1605; wennet te Kleaster Anjum
Weesboek MEN. 8.8.1605 ynvintaris stjerhûs Nanne Gerrolts te Kleaster Anjum, widdo Auck Hoytes trout 2 Lieuwe Ulbes. Genealogysk Jierboek, side 40
515 Auck Hoytes
Auck x 2 Lieuwe Ulbes
Genealogysk Jierboek 1984, side 40

516 Frans Foccoz Unia † 8-11-1609 [] Stiens, yn tsjerke; yn 1578 betellet Frans Unnya fan Stiens, Nijdammer Espel, 6 Caroli gûne Impost
517 Saep Gysbarts Ysra
(ek: Ysera) † 2-3-1592 [] Stiens, yn tsjerke
Grêfskriften:
Anno 1609 den 8 novembris sterf de eersamen en seer discreten Frans Foccoz Unia
/…/
Anno [1592] den 2 marty sterf de eerbare en deuchtsame Saep Gysbarts /…/
Sjoch: Hessel de Walle, Walmar-Memorabilia – 

518 Dirck Gerrits Gerbranda; boer te Ferwert
519 Lysbet Claeses [Sjaerda?] * omstrings 1565 † Ferwert 3-4-1633, 68 jier, [] Ferwert, yn tsjerke
Grêfskrift: Anno 1633 den .. aprilis is gesturven de eerbare Lysbet Claeses huisfrou van wyllen Dirc[k] Gerr[its] Gerbranda ovt int 68 iaer

520 [?] Cornelis Aerts Gelder; boer te St.-Jabik; sien: Genealogy Van Gelder – ’t Bildt – III-A
1574/5 Cornelis Aertsz. pachter in kavel 1 fan 1 m. 410 r.
Hypoteekboek 28.2.1648/20.10.1646 Neeltie Cornelis Aerts St.-Jabik skatplichtig an Pieter Feddes en Lijsbet Rutgers, echtpaar te St.-Jabik as erfgenamen fan hur fersturven suster Jannichie Cornelis Aerts
Resesboek 30.11.1612 Trijn Gerrits wede Cornelis Aerts

GENERAASJE XI
1024 Harmen N.N.; boer op sate De Winckel te Wier
Bnr 55.1527/8 en 1536/7 Harman in de Wincel pachter in kavel 3 onder St.-Jabik ± 7 m., dêrna Aernt Harmans;1527/8 en 1536/7 Harman in de Winckel pachter in kavel 4 onder St.-Jabik achtereenfolgend 15m 107r. en 27m. 577r., dêrna Arent (Eernst?) Harmansz. 10m

1026 Rommert Pieters; boer te St.-Jabik
1527/8 en 1536/7 pachter in kavel 3 ± 25m., 1547/8 en 1554/5 syn wede, 1566/7 Oude Folckert Rommerts

1028 Gerrolt Nannes; boer te Lytsewierrum
Boerderijenboek Hennaarderadeel, side 64 1571 te Lytsewierrum
1029 Dyw Jans

1032 Focke Sybrants Unia; yn 1533 folmacht fan Marsum; wennet yn 1581 te Peins;
Argyf Hof fan Fryslân YY 2-93
1033 Tiets Frederiksdr

1034 Gysbert Gerrits Ysra † Siens 16-6/7-1569 [] Stiens
1035 Ymck Sapes Aernsma (ek Mertsma)

1040 [?] Aert Cornelis van Gelder; boer te St.-Jabik; 
Bnr 11 en 59.  1536/7 t/m 1554/5 pachter in kavel 3 23m.422r., in 1566/7 Reyner Aerts, Pieter Gerbrands en Joris Arisz. ’t selde perseel 1547/8 mei Symon van der Does en Ysbrand Sems pachter fan kavel 51 Nij Bildt 1554/5 allenig, in 1566/7 syn erfgenamen, yn 1574/5 Reyner Aerts en Joris Arisz.
Sien: Johannes Woudstra, Genealogy Van Gelder – ’t Bildt– II

GENERAASJE XII
2064 Sybrandt Unia; mei-eigner fan Unia State te Marsum

2068 Gerrit Æsges Ysra
2069 Ansck Gysberts
† Bitgum 12-11-1569; Ansck en Gerrit binne oan it prosedearen; sjoch: Gnealogysk Jierboekje, 1960, side 33
Ansck x 2 Buwe Wybrands Buma * Bitgum omstrings 1500 † Kollum nei 1549, foar 24-5-1558; op Buma State op Dyksterhuzen ûnder Bitgum; sn f. Wybrand Buama

2080 Cornelis de Gelresman; boer te St.-Jabik;
Sien: Johannes Woudstra, Genealogy Van Gelder – ’t Bildt – I
1515/1518 pachter 86 morgen lând (Sannes I/43. Protocol Cleuting 422 11.12.1568 Cornelis Gelderman.
1527/8 en 1536/7 Ariaen van Gelre pachter in kavel 5 ± 12m., dêrna Hendrick Lourijs.
LWL 82 8.11.1597 Aert Gijsbrechts van Gelder is borg foor koper Leen Engels op ’t Bil bij de nije mole op ’n boelgoed.

GENERAASJE XIII
4136 Æsge Æsges; 1516/1531 skepen fan Ljouwert

4138 Gysbert Donia
4139 Tieth Jansdr Auckema † Harns 1540

GENERAASJE XIX
8278 Jan Sybrands Auckema † tusken 1508 en 1534
8279 Rinthie Feykeddr Æbinga

GENERAASJE XX
16556 Sibrant Pyters Auckema † 1446
16557 Auck Siercks Donia

16558 Feycke Gosses Æbinga
16559 Ayl Saskerdr Donia