Algera, Auke Piers

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: 
Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: 
Jiermerk:
Bewarring:
Sulverdeskundige: 
Fotograaf:
Kolleksje :
Palsma-Kalma