Algera, Auke Piers

Foarwerp: sulveren leppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Auke Piers Algera is Gebo Den 22 December 1856
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: foarstelik pear
Lingte: 20,1 sm.
Gewicht: 63,7 gram
Masterteken: gjin masterteken
Jiermerk: útslutend 19de iusk belestingmerk ‘byltsje’; mooglik 2e helte 18de iu
Opmerkingen: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 34
Bewarring: Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden – 3 C 3
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma