Algera, Gepke Piers

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Gepke Piers Algera is geboren den 3den Mei 1859
Stâltype:
inkeld foarkant flochten
Stâlbekroaning:
ruter op hynder nei links
Lingte:
21,6 sm.
Gewicht:
61 gram
Masterteken:
Egbertus Laurentius Tulleners, Ljouwert
Jiermerk:
jierletter B, fóár 1861
Famyljerelaasjes: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 34
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Jan Schipper
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 F 6
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje:
Palsma-Kalma