Algera, Sjoerd Piers

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Sjoerd Piers Algera is geboren den 6 April 1862
Stâltype:
allinne de foarkant flochten
Stâlbekroaning:
ruter op hynder nei rjochts
Lingte:
22,3 sm.
Gewicht:
51,9 gram
Masterteken:
JS 160: Jan Johannesz. Schijfsma 
Jiermerk:
C, fóár 1900
Famyljeferbannen: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 34
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Jan Schipper/Zilverstudies
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 E 5S
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma