Algera, Tjitske Aukes

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel 
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Tjitske Aukes Algera is geboren den 6 Maart 1885.
Stâltype:
flochten
Stâlbekroaning:
hynder nei links
Lingte:
18,4 sm.
Gewicht:
51,9 gram
Masterteken:
ûnlêsber
Jiermerk:
Q, fóár 1900
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Famyljeferbannen: sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 17
Sulverdeskundige:
Jan Schipper
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 A 1
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje: Palsma-Kalma