Algera, Tjitske Aukes

Foarwerp: Sulveren leppel 
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Tjitske Aukes Algera is geboren den 6 Maart 1885.
Stâltype:
flochten
Stâlbekroaning:
hynder nei links
Lingte:
18,4 sm.
Gewicht:
51,9 gram
Masterteken:
ûnlêsber
Jiermerk:
Q, fóár 1900
Bewarring:
partikuliere kolleksje
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap schaaf/Hoge Noorden 3 A1
Kolleksje: Palsma-Kalma, nr 3 A1
Famyljeferbannen: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma